Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje osobe zaposlene u inozemstvu

NN 110/2017 (15.11.2017.), Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje osobe zaposlene u inozemstvu

Hrvatski zavod za zapošljavanje

2594

Na temelju članka 61. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine« br. 16/17.) i članka 21. Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine« br. 109/12, 12/14, 40/17, 100/17) Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 31. 10. 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O STJECANJU STATUSA OSIGURANIKA I PREUZIMANJU OBVEZE UPLATE DOPRINOSA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBE ZAPOSLENE U INOZEMSTVU

Članak 1.

(1) O stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate posebnog doprinosa hrvatski državljanin koji je zaposlen u državi s kojom Republika Hrvatska nema zaključen ugovor kojim su regulirana prava za slučaj nezaposlenosti odnosno koji nije osiguran za slučaj nezaposlenosti sklapa ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka uređuju se osobito:

– godina za koju se sklapa ugovor

– iznos mjesečne osnovice za obračun posebnog doprinosa za godinu u kojoj započinje status, sukladno odredbama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja

– dospijeće obveze uplate doprinosa

– ostala pitanja bitna za preuzimanje obveze i ostvarivanje prava.

Članak 2.

(1) Osiguranik iz članka 1. ove Odluke može ostvariti novčanu naknadu prema odredbama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

(2) Dokaze o tome da je uplaćen poseban doprinos sukladno stavku 1. ovoga članka može, prilikom podnošenje zahtjeva za utvrđivanje prava na novčanu naknadu, dati osiguranik.

Članak 3.

Ugovor o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje osobe zaposlene u inozemstvu sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/17-01/01
Urbroj: 344-30/1-17-165
Zagreb, 31. listopada 2017.

Predsjednik
Upravnoga vijeća
Marko Pavić, v. r.