Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi

NN 110/2017 (15.11.2017.), Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

2595

Na temelju članka 61. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine« br. 16/17) i članka 21. Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine« br. 109/12, 12/14, 40/17, 100/17) Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 31. 10. 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O STJECANJU STATUSA OSIGURANIKA I PREUZIMANJU OBVEZE UPLATE DOPRINOSA ZA ZAPOŠLJAVANJE ČLANA POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI

Članak 1.

(1) O stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate posebnog doprinosa član posade broda u međunarodnoj plovidbi sklapa ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka uređuju se osobito:

– godina za koju se sklapa ugovor

– iznos mjesečne osnovice za obračun posebnog doprinosa za godinu u kojoj započinje status, sukladno Naredbi o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi

– dospijeće obveze uplate doprinosa

– ostala pitanja bitna za preuzimanje obveze i ostvarivanje prava.

Članak 2.

(1) Osiguranik iz članka 1. ove Odluke može ostvariti novčanu naknadu prema odredbama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

(2) Dokaze o tome da je uplaćen poseban doprinos sukladno stavku 1. ovoga članka može, prilikom podnošenje zahtjeva za utvrđivanje prava na novčanu naknadu, dati osiguranik.

Članak 3.

Ugovor o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/17-01/01
Urbroj: 344-30/1-17-166
Zagreb, 31. listopada 2017.

Predsjednik
Upravnoga vijeća
Marko Pavić, v. r.