Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

NN 110/2017 (15.11.2017.), Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

Hrvatska energetska regulatorna agencija

2597

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 88. stavka 1. podstavka 4. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 28/13, 14/14 i 16/17) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. studenoga 2017. donijela

METODOLOGIJU

UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (u daljnjem tekstu: Metodologija), određuju se:

– model regulacije energetske djelatnosti upravljanja terminalom za ukapljeni prirodni plin (u daljnjem tekstu: UPP),

– formula i elementi za izračun dozvoljenog prihoda operatora terminala za UPP (u daljnjem tekstu: dozvoljeni prihod),

– postupak revizije dozvoljenog prihoda,

– tarifne stavke te način, elementi i kriteriji za izračun iznosa tarifnih stavki,

– obračun naknade za korištenje terminala za UPP za korisnika terminala za UPP (u daljnjem tekstu: korisnik),

– konačni obračun naknade za korištenje terminala za UPP,

– značajke i preduvjeti za uspostavu regulatornog računa te način, elementi i kriteriji za izračun i za reviziju iznosa tarifnih stavki u modelu regulatornog računa,

– postupak podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki,

– podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste za izračun i za reviziju dozvoljenog prihoda i za izračun iznosa tarifnih stavki.

Članak 2.

Ovu Metodologiju dužan je primjenjivati operator terminala za UPP (u daljnjem tekstu: operator).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Metodologiji imaju značenja utvrđena zakonima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, kao i propisima donesenim na temelju tih zakona.

(2) U ovoj Metodologiji koriste se i izrazi koji u smislu ove Metodologije imaju sljedeća značenja:

godina T-1 – godina koja prethodi prvoj godini regulacijskog razdoblja,

referentna kamatna stopa – prosječna kamatna stopa kreditnih institucija na dugoročne kunske kredite veće od 7,5 milijuna kuna, s valutnom klauzulom u eurima, odobrene nefinancijskim društvima u Republici Hrvatskoj u posljednjih 12 mjeseci, prema podacima Hrvatske narodne banke,

regulacijsko razdoblje – višegodišnje razdoblje za koje se, zasebno za svaku regulacijsku godinu, utvrđuju dozvoljeni prihodi i iznos tarifnih stavki, tijekom kojega se primjenjuju pojedini nepromjenjivi elementi za izračun dozvoljenog prihoda, a po isteku kojega se provodi revizija dozvoljenih prihoda,

regulacijska godina t – dio regulacijskog razdoblja koji odgovara razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca kalendarske godine,

regulacijska godina T – prva godina regulacijskog razdoblja,

regulacijska godina T+4 – zadnja godina regulacijskog razdoblja,

regulatorni račun – zaseban model poticajne regulacije energetske djelatnosti upravljanja terminalom za UPP čijom primjenom se operatoru, pod određenim uvjetima, u dužem vremenskom razdoblju omogućuje odgovarajući povrat na razumno uložena sredstva,

regulirana sredstva – sredstva koja se koriste isključivo za obavljanje energetske djelatnosti upravljanja terminalom za UPP.

II. ZNAČAJKE METODOLOGIJE

Članak 4.

Ova Metodologija zasniva se na metodi poticajne regulacije, odnosno na metodi maksimalno dozvoljenog prihoda.

Članak 5.

Regulacijsko razdoblje, koje traje 5 godina, započinje 1. siječnja u regulacijskoj godini T i završava 31. prosinca u regulacijskoj godini T+4.

Članak 6.

Tijekom regulacijskog razdoblja nepromjenjivi su sljedeći elementi:

– nominalna vrijednost ponderiranog prosječnog troška kapitala prije oporezivanja (u daljnjem tekstu: WACC) i

– koeficijent učinkovitosti (X).

Podjela ostvarenih ušteda

Članak 7.

(1) Ostvarene uštede predstavljaju razliku između dozvoljenog iznosa operativnih troškova i ostvarenog iznosa operativnih troškova u godini na temelju koje se utvrđuje bazni iznos opravdanih operativnih troškova poslovanja.

(2) Podjela ostvarenih ušteda iz stavka 1. ovoga članka provodi se na način da operator zadržava 50% ostvarenih ušteda.

III. DOZVOLJENI PRIHOD

PLANIRANI DOZVOLJENI PRIHOD

Članak 8.

U godini T-1 utvrđuje se planirani dozvoljeni prihod za svaku godinu regulacijskog razdoblja.

Članak 9.

(1) Planirani dozvoljeni prihod treba pokriti opravdane troškove poslovanja koji se ostvaruju pri obavljanju energetske djelatnosti upravljanja terminalom za UPP i osigurati prinos od reguliranih sredstava.

(2) Planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli:

gdje je:

DPPt
planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t (EUR),
OPEXPt
planirani operativni troškovi poslovanja u regulacijskoj godini t (EUR),
APt
planirana amortizacija reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (EUR),
PROPt
planirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (EUR),
PVδt
dio razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u godini T-1 i u prethodnim godinama regulacijskog razdoblja iskazan u regulacijskoj godini t (EUR),
PNUPt
planirani prihodi od nestandardnih usluga u regulacijskoj godini t (EUR),
POSTPt
planirani ostali poslovni prihodi koji se ne odnose na osnovno poslovanje operatora terminala za UPP (u daljnjem tekstu: planirani ostali poslovni prihodi) u regulacijskoj godini t (EUR).

(3) Planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t utvrđuje se prema Tablici 6. Dozvoljeni prihod iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Planirani operativni troškovi poslovanja

Članak 10.

(1) Operativni troškovi poslovanja (u daljnjem tekstu: OPEX) predstavljaju sve opravdane troškove poslovanja vezane za energetsku djelatnost upravljanja terminalom za UPP i ne uključuju trošak amortizacije.

(2) OPEX se sastoji od opravdanih iznosa materijalnih troškova, troškova usluga, troškova osoblja, ostalih troškova poslovanja i ostalih poslovnih rashoda.

(3) OPEX ne uključuje troškove poslovanja koje Agencija smatra neopravdanima za obavljanje energetske djelatnosti upravljanja terminalom za UPP.

(4) Neopravdani troškovi iz stavka 3. ovoga članka su kako slijedi:

– usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova, u cjelokupnom iznosu,

– vrijednosno usklađenje, u iznosu koji prelazi 1% od ukupnih poslovnih prihoda operatora,

– rezerviranja, u cjelokupnom iznosu,

– prigodne nagrade, u cjelokupnom iznosu,

– godišnje nagrade članovima uprave, u cjelokupnom iznosu,

– troškovi premija životnog osiguranja, u cjelokupnom iznosu,

– troškovi reprezentacije, interne reprezentacije i promidžbe, u cjelokupnom iznosu,

– darovanja (donacije), u cjelokupnom iznosu,

– kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora, u cjelokupnom iznosu i

– rashodi – otpisi materijalne i nematerijalne imovine, ukoliko se ista imovina zamjenjuje novom imovinom koja se unosi u regulirana sredstva.

(5) Planirani iznos OPEX-a za regulacijsku godinu T utvrđuje se kako slijedi:

gdje je:

OPEXPT
planirani iznos OPEX-a za regulacijsku godinu T (EUR),
OPEXDOZT-2
dozvoljeni bazni iznos OPEX-a u godini koja prethodi godini T-1 (u daljnjem tekstu: godina T-2) (EUR),
CPIPT-1
planirani indeks potrošačkih cijena za godinu T-1,
XT-1
koeficijent učinkovitosti u godini T-1,
CPIPT
planirani indeks potrošačkih cijena za regulacijsku godinu T,
X
koeficijent učinkovitosti u regulacijskom razdoblju.

(6) Dozvoljeni bazni iznos OPEX-a u godini T-2 izračunava se prema formuli:

OPEXDOZT-2 = min [OPEXT-2, OPEXT-2 – 0,5 × (OPEXT-2 – OPEXUPPT-2)]

gdje je:

OPEXDOZT-2
dozvoljeni bazni iznos OPEX-a u godini T-2 (EUR),
OPEXT-2
prethodno planirani iznos OPEX-a za godinu T-2 (EUR),
OPEXUPPT-2
ostvareni iznos OPEX-a u godini T-2 (EUR).

(7) Pri utvrđivanju dozvoljenog baznog iznosa OPEX-a u godini T-2, Agencija kao neopravdane troškove može utvrditi i djelomični ili cjelokupni iznos pojedinih ostalih troškova poslovanja osim troškova iz stavka 4. ovoga članka, i to na temelju analize svrsishodnosti troškova poslovanja, provjerom količina i cijena kojima je izazvan pojedini trošak, analize istovrsnih troškova poslovanja operatora u prethodnim godinama, kao i na temelju usporedne analize troškova i učinkovitosti poslovanja drugih operatora terminala za UPP.

(8) Ostvareni iznos OPEX-a u godini T-2 utvrđuje se prema Tablici 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(9) Planirani iznos OPEX-a za drugu i naredne godine regulacijskog razdoblja utvrđuje se prema formuli:

gdje je:

OPEXPT+i-1
planirani iznos OPEX-a u regulacijskoj godini T+i-1 (EUR),
OPEXPT+i-2
planirani iznos OPEX-a u regulacijskoj godini T+i-2 (EUR),
CPIPT+i-1
planirani indeks potrošačkih cijena u regulacijskoj godini T+i-1,
X
koeficijent učinkovitosti u regulacijskom razdoblju.

Planirana amortizacija

Članak 11.

(1) Obračun amortizacije reguliranih sredstava provodi se linearnom metodom primjenom godišnjih stopa amortizacije utvrđenih prema očekivanom vijeku uporabe sredstava, prema načelima računovodstvenih standarda.

(2) Očekivani vijek uporabe dugotrajne materijalne imovine iz kategorije građevinskih objekata i brodova iznosi najmanje 40 godina.

(3) Očekivani vijek uporabe dugotrajne materijalne imovine iz kategorije postrojenja i opreme iznosi najmanje 20 godina.

(4) Osnovica obračuna amortizacije je knjigovodstvena nabavna vrijednost dugotrajne imovine koja na zadnji dan regulacijske godine t-1 ima neto knjigovodstvenu vrijednost sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima.

(5) Iznos planirane amortizacije reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t, koji ne uključuje amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava, utvrđuje se prema Tablici 3. Regulirana sredstva i Tablici 4. Amortizacija reguliranih sredstava iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Planirani prinos od reguliranih sredstava

Članak 12.

(1) Planirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli:

PROPt = ROprosPt × WACC

gdje je:

PROPt
planirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (EUR),
ROprosPt
planirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (EUR),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%).

(2) Planirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t izračunava se prema formuli:

gdje je:

ROprosPt
planirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (EUR),
ROPt-1
planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t-1 (EUR),
ROPt
planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t (EUR).

Članak 13.

(1) Planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t izračunava se na temelju projekcije bilance operatora za regulacijske godine T-1 do T+4 i Tablice 3. Regulirana sredstva iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije, a prema formuli:

gdje je:

ROPT+i-1
planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-1 (EUR),
ROPT+i-2
planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-2 (EUR),
IPT+i-1
planirana vrijednost novih investicija u izgradnju i rekonstrukciju terminala za UPP koje će biti stavljene u uporabu u regulacijskoj godini T+i-1 (EUR),
APT+i-1
planirani iznos amortizacije u regulacijskoj godini T+i-1, ne uključujući amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava (EUR),
SbespPT+i-1
planirana vrijednost bespovratno dobivenih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (EUR),
ORPT+i-1
planirana vrijednost otuđenih i rashodovanih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (EUR).
   


(2) U regulirana sredstva uključuju se investicije u okviru plana razvoja terminala za UPP, pri čemu planirane investicije u izgradnju i rekonstrukciju terminala za UPP trebaju biti tehnički opravdane i ekonomski efikasne te osiguravati odgovarajući stupanj sigurnosti opskrbe plinom.

(3) Planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-2, u slučaju kada je i=0, predstavlja stvarnu vrijednost reguliranih sredstava na kraju godine T-2, a preuzima se iz bilance operatora i uključuje:

– neto knjigovodstvenu vrijednost dugotrajne materijalne imovine u uporabi, koja je u funkciji terminala za UPP,

– neto knjigovodstvenu vrijednost dugotrajne nematerijalne imovine u uporabi, koja je u funkciji terminala za UPP,

– umanjenje za bespovratno dobivena sredstva kojima se financira razvoj terminala za UPP.

(4) Iznos neto knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne materijalne imovine iz stavka 3. ovoga članka izračunava se zbrajanjem neto knjigovodstvene vrijednosti sljedećih stavki:

– zemljišta,

– građevinskih objekata, brodova i poslovnih zgrada,

– postrojenja i opreme,

– alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava te

– ostale imovine.

(5) Iznos neto knjigovodstvene vrijednosti nematerijalne imovine iz stavka 3. ovoga članka izračunava se zbrajanjem neto knjigovodstvene vrijednosti koncesija, patenata, licenci, računalnih programa i ostalih sličnih prava.

Članak 14.

(1) Iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje izračunava se prema formuli:

gdje je:

WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%),
re
stopa povrata na vlasnički kapital (%),
E/(E+D)
udio vlasničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%),
rd
stopa povrata na dužnički kapital (%),
D/(E+D)
udio dužničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%),
P
stopa poreza na dobit (%).

(2) Kao ciljani udio u strukturi kapitala za izračun iznosa WACC-a za regulacijsko razdoblje iz stavka 1. ovoga članka propisuje se udio vlasničkog kapitala u iznosu od 50% i udio dužničkog kapitala u iznosu od 50%.

(3) Stopa povrata na vlasnički kapital utvrđuje se primjenom modela oslonjenog na trošak dugotrajnih ulaganja (CAPM model), prema formuli:

re = rf + ß × (rm – rf)+rupp

gdje je:

re
stopa povrata na vlasnički kapital (%),
rf
nerizična stopa povrata (%),
rm – rf
premija za tržišni rizik (%),
β
koeficijent varijabilnosti prinosa dionica operatora u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa tržišnog portfelja,
rupp
premija za dodatni rizik investiranja u energetsku djelatnost upravljanja terminalom za UPP.

(4) Nerizična stopa povrata (rf) utvrđuje se na temelju prosječne nominalne kamatne stope zadnje tri emisije obveznica s dospijećem od deset ili više godina izdanih od strane Republike Hrvatske.

(5) Koeficijent varijabilnosti prinosa dionica operatora u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa tržišnog portfelja (β) odražava stupanj rizika investiranja u energetsku djelatnost upravljanja terminalom za UPP u odnosu na rizik investiranja na tržištu, a utvrđuje se usporednom analizom koeficijenata varijabilnosti prinosa dionica operatora plinske infrastrukture primijenjenih u regulatornim mehanizmima europskih zemalja, na temelju javno dostupnih podataka.

(6) Premija za tržišni rizik (rm-rf) odražava dodatni prinos investitora iznad nerizične stope povrata za preuzimanje rizika investiranja na tržištu kapitala, a utvrđuje se usporednom analizom premija za tržišni rizik, na temelju javno dostupnih podataka iz mjerodavnih međunarodnih studija i baza podataka.

(7) Premija za dodatni rizik investiranja u energetsku djelatnost upravljanja terminalom za UPP (rupp) odražava dodatni rizik koji je svojstven pojedinoj novoj investiciji u terminal za UPP, a primjenjuje se za određeno vremensko razdoblje, te se utvrđuje sukladno Metodologiji i kriterijima za ocjenu ulaganja u infrastrukturne projekte u području električne energije i plina, koju Agencija objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

(8) Stopa povrata na dužnički kapital (rd) jednaka je prosječnoj ponderiranoj kamatnoj stopi na investicijske kredite koje koristi operator za financiranje reguliranih sredstava, pri čemu se kamatne stope na investicijske kredite uzimaju u obzir najviše do razine racionalno i obazrivo pozajmljenih sredstava, odnosno najviše do iznosa referentne kamatne stope.

(9) Ukoliko operator za financiranje reguliranih sredstava ne koristi investicijske kredite, stopa povrata na dužnički kapital (rd) jednaka je referentnoj kamatnoj stopi.

(10) Elementi za izračun iznosa WACC-a za regulacijsko razdoblje utvrđuju se prema Tablici 5. Elementi za utvrđivanje WACC-a iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(11) U slučaju utvrđivanja premije za dodatni rizik investiranja u energetsku djelatnost upravljanja terminalom za UPP (rupp), utvrđeni iznos WACC-a primjenjuje se za regulacijsko razdoblje zasebno za izračun prinosa od reguliranih sredstava vezanih uz pojedine nove investicije, pri čemu se dozvoljeni prihodi za godine regulacijskog razdoblja utvrđuju primjenom odredbi ove Metodologije na odgovarajući način.

IZRAVNATI DOZVOLJENI PRIHOD

Članak 15.

(1) Izravnati dozvoljeni prihodi utvrđuju se na temelju planiranih dozvoljenih prihoda utvrđenih sukladno članku 9. ove Metodologije.

(2) Izravnati dozvoljeni prihodi za godine regulacijskog razdoblja izračunavaju se na način da je neto sadašnja vrijednost izravnatih dozvoljenih prihoda za godine regulacijskog razdoblja jednaka neto sadašnjoj vrijednosti planiranih dozvoljenih prihoda za isto razdoblje, pri čemu je za prvu godinu regulacijskog razdoblja izravnati dozvoljeni prihod jednak planiranom dozvoljenom prihodu.

(3) Izravnati dozvoljeni prihodi za godine regulacijskog razdoblja izračunavaju se prema formuli:

uz uvjet da:

gdje je:

DPPT+i-1
planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T+i-1 (EUR),
DPαPT+i-1
izravnati dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T+i-1 (EUR),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%),
DPPT
planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T (EUR),
DPαPT
izravnati dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T (EUR),
DPαPT+i-2
izravnati dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini T+i-2 (EUR),

koeficijent izravnavanja koji se utvrđuje iterativnim postupkom.
   

REVIZIJA DOZVOLJENOG PRIHODA

Redovna revizija

Članak 16.

(1) U regulacijskoj godini T+4 Agencija provodi redovnu reviziju dozvoljenih prihoda za godinu T-1 i za prethodne godine regulacijskog razdoblja.

(2) U sklopu redovne revizije dozvoljenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka provodi se revizija sljedećih stavki:

– planiranog OPEX-a,

– planirane amortizacije,

– planiranog prinosa na regulirana sredstva,

– planiranih prihoda od nestandardnih usluga i

– planiranih ostalih poslovnih prihoda.

(3) Po izvršenoj reviziji dozvoljenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se razlika između revidiranih dozvoljenih prihoda (DP) i ostvarenih prihoda (P) u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja koja se raspodjeljuje na sljedeće regulacijsko razdoblje.

Revizija OPEX-a

Članak 17.

(1) U regulacijskoj godini T+4 poznati su ostvareni indeksi potrošačkih cijena (CPI) za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja, kao i ostvareni iznos OPEX-a u godini T-1.

(2) Revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za regulacijsku godinu T (OPEXT) izračunava se prema formuli:

OPEXT = OPEXDOZ T-1×(1+CPIT-X)

gdje je:

OPEXT
revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za regulacijsku godinu T (EUR),
OPEXDOZT-1
revidirani bazni iznos dozvoljenog OPEX-a za godinu T-1 (EUR),
CPIT
ostvareni indeks potrošačkih cijena u regulacijskoj godini T,
X
koeficijent učinkovitosti u regulacijskom razdoblju.

(3) Revidirani bazni iznos dozvoljenog OPEX-a za godinu T-1 izračunava se prema formuli:

gdje je:

OPEXDOZT-1
revidirani bazni iznos dozvoljenog OPEX-a za godinu T-1 (EUR),
OPEXT-1
planirani iznos OPEX-a za godinu T-1 (EUR),
OPEXUPPT-1
ostvareni iznos OPEX-a u godini T-1 (EUR).

(4) Planirani iznos OPEX-a za godinu T-1 iz stavka 3. ovoga članka predstavlja prethodno planirani iznos OPEX-a za godinu T-1 koji se korigira za ostvareni indeks potrošačkih cijena u regulacijskoj godini T-1.

(5) Pri utvrđivanju revidiranog baznog iznosa dozvoljenog OPEX-a za godinu T-1, Agencija kao neopravdane troškove, uz troškove iz članka 10. stavka 4. ove Metodologije, može utvrditi i djelomični ili cjelokupni iznos pojedinih ostalih troškova poslovanja, i to na temelju analize svrsishodnosti troškova poslovanja, provjerom količina i cijena kojom je izazvan pojedini trošak, analize istovrsnih troškova poslovanja operatora u prethodnim godinama, kao i na temelju usporedne analize troškova i učinkovitosti poslovanja operatora terminala za UPP u okruženju.

(6) Revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za drugu i naredne godine regulacijskog razdoblja izračunava se prema formuli:

gdje je:

OPEXT+i-1
revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za regulacijsku godinu T+i-1 (EUR),
OPEXT+i-2
revidirani iznos dozvoljenog OPEX-a za regulacijsku godinu T+i-2 (EUR),
CPIT+i-1
ostvareni indeks potrošačkih cijena u regulacijskoj godini T+i-1,
X
koeficijent učinkovitosti u regulacijskom razdoblju.

Revizija amortizacije

Članak 18.

Revidirani iznos amortizacije za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja jednak je ostvarenoj amortizaciji reguliranih sredstava, umanjenoj za ostvarenu amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava, a utvrđuje se prema Tablici 3. Regulirana sredstva i Tablici 4. Amortizacija reguliranih sredstava iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Revizija prinosa od reguliranih sredstava

Članak 19.

(1) Revidirani iznos prinosa na regulirana sredstva za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja izračunava se prema formuli:

gdje je:

PROT+i-1
revidirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (EUR),
ROpros,T+i-1
revidirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (EUR),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%).
   

(2) Revidirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 izračunava se prema formuli:

gdje je:

ROpros,T+i-1
revidirani prosječni iznos reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (EUR),
ROT+i-2
revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-2 (EUR),
ROT+i-1
revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-1 (EUR).

(3) Revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t jednaka je stvarnoj razini reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine t koju Agencija smatra opravdanom, a utvrđuje se na temelju bilance operatora i Tablice 3. Regulirana sredstva iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije, prema formuli:

gdje je:

ROT+i-1
revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-1 (EUR),
ROT+i-2
revidirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T+i-2 (EUR),
IT+i-1
revidirana vrijednost novih investicija u izgradnju i rekonstrukciju terminala za UPP koje su stavljene u uporabu u regulacijskoj godini T+i-1 (EUR),
AT+i-1
revidirani iznos amortizacije u regulacijskoj godini T+i-1, ne uključujući amortizaciju bespovratno dobivenih sredstava (EUR),
SbespT+i-1
revidirani iznos bespovratno dobivenih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (EUR),
ORT+i-1
revidirani iznos otuđenih i rashodovanih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (EUR).


Revizija dozvoljenog prihoda

Članak 20.

Revidirani dozvoljeni prihodi za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja utvrđuju se u godini T+4, na temelju revidiranih iznosa OPEX-a, amortizacije i prinosa na regulirana sredstva, prema formuli:

DPT+i-1 = OPEXT+i-1 + AT+i-1 + PROT+i-1 + PVδT+i-1 – (PNU, T+i-1 + POST, T+i-1); i=0,1,2,3,4

gdje je:

DPT+i-1
revidirani dozvoljeni prihod za regulacijsku godinu T+i-1 (EUR),
OPEXT+i-1
revidirani iznos OPEX-a za regulacijsku godinu T+i-1 (EUR),
AT+i-1
revidirani iznos amortizacije za regulacijsku godinu T+i-1 (EUR),
PROT+i-1
revidirani prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini T+i-1 (EUR),
PVδT+i-1
dio razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u prethodnom regulacijskom razdoblju iskazan u regulacijskoj godini T+i-1 (EUR).
PNU, T+i-1
ostvareni prihodi od nestandardnih usluga u regulacijskoj godini T+i-1 (EUR),
POST, T+i-1
ostvareni ostali poslovni prihodi, u regulacijskoj godini T+i-1 (EUR).

Utvrđivanje ostvarenog prihoda

Članak 21.

U godini T+4 utvrđuju se ukupno ostvareni prihodi operatora od obavljanja energetske djelatnosti upravljanja terminalom za UPP u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja, i to temeljem ispostavljenih računa korisnicima.

Utvrđivanje razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda

Članak 22.

Utvrđivanje razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja provodi se u godini T+4, i to prema sljedećem postupku:

1. Utvrđuje se neto sadašnja vrijednost revidiranih dozvoljenih prihoda za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja, svedenih na vrijednost iz početka godine T-1, prema formuli:

gdje je:

NPVDP
neto sadašnja vrijednost revidiranih dozvoljenih prihoda za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja (EUR),
DPT+i-1
revidirani dozvoljeni prihod za regulacijsku godinu T+i-1 (EUR),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%).


2. Utvrđuje se neto sadašnja vrijednost ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja, svedenih na vrijednost iz početka godine T-1, prema formuli:

gdje je:

NPVP
neto sadašnja vrijednost ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja (EUR),
PT+i-1
ostvareni prihod u regulacijskoj godini T+i-1 (EUR),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%).

3. Utvrđuje se razlika između neto sadašnje vrijednosti revidiranih dozvoljenih prihoda i neto sadašnje vrijednosti ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja te se dijeli na jednake dijelove, prema formuli:

gdje je:

Δnpv
dio razlike između neto sadašnje vrijednosti revidiranih dozvoljenih prihoda i neto sadašnje vrijednosti ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja (EUR),
NPVDP
neto sadašnja vrijednost revidiranih dozvoljenih prihoda za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja (EUR),
NPVP
neto sadašnja vrijednost ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja (EUR),
N
broj godina narednog regulacijskog razdoblja.

4. Razlika između ostvarenih prihoda i revidiranih dozvoljenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja, koja se dodaje u izračun dozvoljenog prihoda za godine narednog regulacijskog razdoblja, izračunava se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

PVδT+i-1
dio razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u godini T-1 i u prethodnim godinama regulacijskog razdoblja, koji se dodaje u izračun dozvoljenog prihoda za regulacijsku godinu T+i-1 narednog regulacijskog razdoblja (EUR),
Δnpv
dio razlike između neto sadašnje vrijednosti revidiranih dozvoljenih prihoda i neto sadašnje vrijednosti ostvarenih prihoda u godini T-1 i prethodnim godinama regulacijskog razdoblja (EUR),
WACC
iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje (%),
N
broj godina narednog regulacijskog razdoblja.

Izvanredna revizija

Članak 23.

(1) Izvanredna revizija dozvoljenih prihoda za tekuće regulacijsko razdoblje može se provesti tijekom regulacijskog razdoblja, i to na zahtjev operatora ili prema procjeni Agencije.

(2) Izvanredna revizija dozvoljenih prihoda provodi se uslijed neočekivanih promjena na tržištu koje su značajno utjecale na uvjete obavljanja energetske djelatnosti upravljanja terminalom za UPP, a koje operator nije mogao predvidjeti niti ih je mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

(3) U okviru izvanredne revizije moguće je revidirati sve elemente koji se koriste u izračunu dozvoljenog prihoda i u izračunu iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a za tekuće regulacijsko razdoblje.

IV. TARIFNE STAVKE

Članak 24.

U godini T-1 utvrđuje se iznos tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a za svaku godinu regulacijskog razdoblja.

Članak 25.

(1) Tarifne stavke za prihvat i otpremu UPP-a iskazuju se u Tablici tarifnih stavki, kako slijedi:

Oznaka tarifne stavkeNaziv tarifne stavkeMjerna jedinica
TuppTarifna stavka za prihvat i otpremu UPP-aEUR/MWh

(2) Iznosi tarifnih stavki iz stavka 1. ovoga članka zaokružuju se na dvije decimale, a svi iznosi u postupku njihovog izračuna zaokružuju se na četiri decimale.

V. IZRAČUN TARIFNIH STAVKI

Članak 26.

Iznos tarifne stavke za prihvat i otpremu UPP-a izračunava se za regulacijsku godinu t prema formuli:

gdje je:

Tupp
tarifna stavka za prihvat i otpremu UPP-a u regulacijskoj godini t (EUR/MWh),
DPαP
izravnati dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini t (EUR),
Quk
ukupna planirana količina otpreme prirodnog plina u transportni sustav iz terminala za UPP, svih korisnika u regulacijskoj godini t (MWh).

VI. NAKNADA ZA KORIŠTENJE TERMINALA ZA UPP

Obračun naknade za korištenje terminala za UPP

Članak 27.

(1) Operator je dužan obračunati naknadu za korištenje terminala za UPP za svakog pojedinog korisnika za svaki pojedini mjesec i za to ispostaviti korisniku račun.

(2) Obračun naknade za korištenje terminala za UPP za pojedinog korisnika operator je dužan izraditi na temelju količine prirodnog plina koja je za tog korisnika otpremljena u transportni sustav iz terminala za UPP u prethodnom mjesecu te iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a.

(3) Obračun i račun iz stavka 1. ovoga članka operator dostavlja korisniku najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu, za prethodni mjesec.

Konačni obračun

Članak 28.

(1) Po isteku plinske godine operator je dužan, za svakog pojedinog korisnika, izraditi konačni obračun naknade za korištenje terminala za UPP.

(2) Ukoliko je razdoblje za koje je pojedini korisnik ugovorio korištenje terminala za UPP kraće od plinske godine, operator je dužan konačni obračun iz stavka 1. ovoga članka za tog korisnika izraditi po isteku ugovornog razdoblja.

(3) Elementi na temelju kojih se za pojedinog korisnika izrađuje konačni obračun iz stavka 1. i 2. ovoga članka su:

– prethodno ugovorena količina otpreme prirodnog plina u transportni sustav iz terminala za UPP za plinsku godinu, odnosno za cjelokupno ugovorno razdoblje u slučaju iz stavka 2. ovoga članka,

– količina prirodnog plina koja je za pojedinog korisnika otpremljena u transportni sustav iz terminala za UPP tijekom plinske godine, odnosno tijekom cjelokupnog ugovornog razdoblja u slučaju iz stavka 2. ovoga članka, te

– prosječni iznos važeće tarifne stavke za prihvat i otpremu UPP-a u plinskoj godini, odnosno tijekom ugovornog razdoblja u slučaju iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 29.

(1) Ukoliko je za pojedinog korisnika otpremljena količina prirodnog plina iz članka 28. stavka 3. podstavka 2. ove Metodologije manja od prethodno ugovorene količine prirodnog plina iz članka 28. stavka 3. podstavka 1. ove Metodologije, operator tog korisnika tereti za iznos koji se izračunava kao umnožak utvrđene razlike u količinama prirodnog plina i prosječnog iznosa važeće tarifne stavke u istom razdoblju.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, operator je dužan ispostaviti korisniku odgovarajući račun.

Članak 30.

Konačni obračun, te račun u slučaju iz članka 29. ove Metodologije, operator dostavlja korisniku najkasnije do 15. studenoga, odnosno najkasnije do 15. dana u mjesecu koji slijedi isteku ugovornog razdoblja u slučaju iz članka 28. stavka 2. ove Metodologije.

VII. REGULATORNI RAČUN

Članak 31.

(1) Regulatorni račun je model regulacije energetske djelatnosti upravljanja terminalom za UPP kojim se operatoru, u kasnijim godinama regulatornog računa omogućava nadoknada prihoda koji su u početnim godinama regulatornog računa ostvareni u iznosu manjem od dozvoljenih prihoda koji bi proizašli primjenom ove Metodologije.

(2) Regulatorni račun odobrava se na način da operator ostvaruje kumulativno jednake dozvoljene prihode kao i bez primjene regulatornog računa, ali različitom vremenskom dinamikom.

Značajke regulatornog računa

Članak 32.

Regulatorni račun zasniva se na metodi poticajne regulacije, odnosno na metodi maksimalno dozvoljene cijene.

Članak 33.

Razdoblje za koje se uspostavlja regulatorni račun ne može biti kraće od dva regulacijska razdoblja.

Uspostava regulatornog računa

Članak 34.

(1) Regulatorni račun odobrava Agencija odlukom o uspostavi regulatornog računa za upravljanje terminalom za UPP, a po zahtjevu operatora ili samostalno.

(2) Za uspostavu regulatornog računa treba biti ispunjen barem jedan od sljedećih preduvjeta:

– operator planira ulaganja u iznosu koji značajno povećava knjigovodstvenu vrijednost reguliranih sredstava u narednom regulacijskom razdoblju,

– očekivano korištenje terminala za UPP u narednom regulacijskom razdoblju značajno je manje od očekivanog korištenja terminala za UPP u kasnijim godinama regulatornog računa,

– iznosi tarifne stavke za prihvat i otpremu UPP-a bez primjene regulatornog računa u godinama narednog regulacijskog razdoblja rezultiraju cijenom usluge operatora koja je nekonkurentna u odnosu na cijenu usluge ostalih operatora terminala za UPP u okruženju Republike Hrvatske.

(3) Osim kriterija navedenih u stavku 2. ovoga članka, Agencija može koristiti i druge kriterije za utvrđivanje kvalificiranosti operatora za uspostavu regulatornog računa.

Izračun tarifnih stavki u modelu regulatornog računa

Članak 35.

(1) Projekcija regulatornog računa provodi se u godini koja prethodi prvoj godini regulatornog računa i to prema sljedećem postupku:

1. Utvrđuju se planirani dozvoljeni prihodi za sve godine regulatornog računa, primjenom odredbi članaka 9. do 14. ove Metodologije (u daljnjem tekstu: nerevidirani prihodi).

2. Iznimno od točke 1. ovoga stavka, za izračun nerevidiranih prihoda za sve godine regulatornog računa mogu se primijeniti i dodatni kriteriji od onih propisanih člancima 9. do 14. ove Metodologije, ukoliko isto Agencija smatra opravdanim.

3. Izračunava se neto sadašnja vrijednost nerevidiranih prihoda za razdoblje regulatornog računa, svedenih na vrijednost s početka prve godine regulatornog računa, prema formuli:

gdje je:

NPVNRP
neto sadašnja vrijednost nerevidiranih prihoda (EUR),
DPnrev,T+i-1
nerevidirani prihod za godinu regulatornog računa T+i-1 (EUR),
WACCP
planirani iznos WACC-a za razdoblje regulatornog računa,
n
broj godina regulatornog računa.


4. Utvrđuje se tarifna stavka za prihvat i otpremu UPP-a za prvu godinu regulatornog računa (u daljnjem tekstu: inicijalna tarifa), i to kao najveća moguća tarifna stavka koja će rezultirati konkurentnim cijenama usluge operatora u odnosu na cijene usluga operatora terminala za UPP u okruženju Republike Hrvatske.

5. Izračunava se maksimalno dozvoljena tarifna stavka za prihvat i otpremu UPP-a (u daljnjem tekstu: maksimalna tarifa) za sve godine regulatornog računa, na način da se inicijalna tarifa uvećava za planirani indeks potrošačkih cijena koji je usklađen sa zadnjim dostupnim planskim dokumentom Ministarstva financija ili Vlade Republike Hrvatske, dok će se za dugoročno razdoblje za koje iznos nije dostupan indeks potrošačkih cijena planirati u istom iznosu prema zadnjoj dostupnoj godini iz odgovarajućeg planskog dokumenata, kroz sve godine regulatornog računa.

6. Izračunava se revidirana tarifna stavka za prihvat i otpremu UPP-a (u daljnjem tekstu: revidirana tarifa) za sve godine regulatornog računa, na način da se inicijalna tarifa uvećava za koeficijent izravnavanja, što je prikazano sljedećim formulama:

gdje je

Trev,T+i-1
revidirana tarifa za godinu regulatornog računa T+i-1 (EUR/MWh),
α
koeficijent izravnavanja,
Trev,T
revidirana tarifa za prvu godinu regulatornog računa (EUR/MWh),
TIN
inicijalna tarifa (EUR/MWh).

7. Koeficijent izravnavanja iz točke 6. ovoga stavka utvrđuje se iterativnim postupkom, i to na način da budu zadovoljeni sljedeći uvjeti:

– revidirana tarifa je u svim godinama regulatornog računa manja ili jednaka maksimalnoj tarifi,

– neto sadašnja vrijednost prihoda koji proizlaze iz umnoška revidirane tarife i ukupne godišnje količine plina koju operator terminala za UPP planira otpremiti u plinski transportni sustav (u daljnjem tekstu: revidirani prihodi) za sve godine regulatornog računa jednaka je neto sadašnjoj vrijednosti nerevidiranih prihoda, što je prikazano sljedećim formulama:

gdje je:

NPVRP
neto sadašnja vrijednost revidiranih prihoda (EUR),
NPVNRP
neto sadašnja vrijednost nerevidiranih prihoda (EUR),
Quk,T+i-1
ukupna planirana količina otpreme prirodnog plina u transportni sustav iz terminala za UPP u godini regulatornog računa T+i-1 (MWh),
Trev, T+i-1
revidirana tarifa za godinu regulatornog računa T+i-1 (EUR/MWh),
WACCP
planirani iznos WACC-a za razdoblje regulatornog računa,
n
broj godina regulatornog računa.


8. U slučaju da je revidirana tarifa iz točke 6. i 7. ovoga stavka, uz preduvjet jednakih neto sadašnjih vrijednosti revidiranih prihoda i nerevidiranih prihoda, veća od maksimalne tarife iz točke 6. ovoga stavka, kao revidirana tarifa utvrđuje se maksimalna tarifa, pri čemu je neto sadašnja vrijednost revidiranih prihoda manja od neto sadašnje vrijednosti nerevidiranih prihoda.

(2) Svi novčani iznosi koji se koriste u postupku izračuna iz stavka 1. ovoga članka izražavaju se u tekućim cijenama.

(3) Iznosi tarifne stavke za prihvat i otpremu UPP-a za godine regulacijskog razdoblja tijekom razdoblja regulatornog računa utvrđuju se u godini T-1 svakog pojedinog regulacijskog razdoblja, i to u iznosima revidirane tarife iz točke 7. ili 8. stavka 1. ovoga članka.

Članak 36.

(1) Iznimno od odredbi članka 11. stavka 1. ove Metodologije, izračun planirane amortizacije reguliranih sredstava za izračun planiranih dozvoljenih prihoda za godine regulatornog računa iz članka 35. stavka 1. točke 1. ove Metodologije, sukladno zahtjevu operatora moguće je vršiti linearnom metodom ili progresivnom metodom, prema načelima računovodstvenih standarda.

(2) Pri obračunu amortizacije reguliranih sredstava progresivnom metodom iz stavka 1. ovoga članka godišnja stopa amortizacije za svako pojedino regulirano sredstvo izračunava se prema formuli:

gdje je:

aPi
stopa amortizacije reguliranog sredstva u pojedinoj godini vijeka uporabe reguliranog sredstva primjenom progresivne metode (EUR),
i
redni broj godine uporabe reguliranog sredstva,
n
očekivani vijek uporabe reguliranog sredstva.

Revizija regulatornog računa

Članak 37.

(1) Revizija regulatornog računa provodi se u regulacijskoj godini T+4 svakog regulacijskog razdoblja tijekom razdoblja regulatornog računa.

(2) Revizija regulatornog računa iz stavka 1. ovoga članka provodi se na način da se izvrši ponovna projekcija regulatornog računa prema postupku iz članka 35. ove Metodologije, uz prilagodbu izračuna kako slijedi:

– za protekle godine regulatornog računa, kao ulazni parametri za izračune iz članka 35. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ove Metodologije, umjesto nerevidiranih prihoda koriste se ostvareni prihodi,

– za preostale godine regulatornog računa, kao ulazni parametri za izračune iz članka 35. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ove Metodologije, koriste se nerevidirani prihodi korišteni u prethodnoj projekciji regulatornog računa, ili iznimno, izmijenjeni iznosi nerevidiranih prihoda ukoliko ih Agencija smatra opravdanima, pri čemu te izmjene moraju biti detaljno obrazložene od strane operatora,

– za izračun maksimalne tarife iz članka 35. stavka 1. točke 5. ove Metodologije, kao ulazni parametar za protekle godine regulatornog računa, umjesto planiranog indeksa potrošačkih cijena koristi se ostvareni indeks potrošačkih cijena za svaku proteklu godinu prema podacima Državnog zavoda za statistiku, dok se za preostale godine regulatornog računa koristi indeks potrošačkih cijena usklađen sa zadnjim dostupnim dokumentom Ministarstva financija ili Vlade Republike Hrvatske,

– za izračun revidirane tarife iz članka 35. stavka 1. točke 6. ove Metodologije, kao inicijalna tarifa koja se uvećava za koeficijent izravnavanja koristi se tarifna stavka za prihvat i otpremu UPP-a važeća u regulacijskoj godini T+4, pri čemu se koeficijent izravnavanja utvrđuje iterativnim postupkom uz zadovoljenje uvjeta iz članka 35. stavka 1. točke 7. ove Metodologije.

(3) U slučaju neispunjenja pretpostavki i procjena poslovanja na kojima se temeljila prethodna projekcija regulatornog računa te ukoliko isto rezultira s nemogućnosti zadovoljenja uvjeta jednakih neto sadašnjih vrijednosti revidiranih prihoda i nerevidiranih prihoda za cjelokupno razdoblje regulatornog računa, uz obavezno zadovoljenje uvjeta da je revidirana tarifa u svim godinama regulatornog računa manja ili jednaka maksimalnoj tarifi, operator može podnijeti zahtjev za zatvaranje regulatornog računa.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, odluku o zahtjevu za zatvaranje regulatornog računa donosi Agencija.

VIII. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODREĐIVANJE, ODNOSNO PROMJENU IZNOSA TARIFNIH STAVKI I DOSTAVA PODATAKA I DOKUMENTACIJE

Članak 38.

Operator je dužan Agenciji podnijeti zahtjev za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a najkasnije do 1. lipnja u godini T-1 i dostaviti sljedeće podatke i dokumentaciju:

– razvidan i detaljan izračun planiranih dozvoljenih prihoda i izravnatih dozvoljenih prihoda za sve godine regulacijskog razdoblja,

– ispunjenu Tablicu 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja za godinu T-2, Tablicu 2. OPEX za godine regulacijskog razdoblja, Tablicu 3. Regulirana sredstva, Tablicu 4. Amortizacija reguliranih sredstava, Tablicu 5. Elementi za utvrđivanje WACC-a i Tablicu 6. Dozvoljeni prihod iz Priloga 1. ove Metodologije,

– razvidan i detaljan izračun iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a za sve godine regulacijskog razdoblja,

– ispunjenu Tablicu 1. Tarifne stavke za prihvat i otpremu UPP-a i Tablicu 2. Planirana količina otpreme prirodnog plina u transportni sustav iz terminala za UPP iz Priloga 2. ove Metodologije,

– financijsko izvješće za godinu T-2, ovjereno od strane ovlaštenog revizora,

– plan poslovanja koji obuhvaća sve godine regulacijskog razdoblja, a koji uključuje financijske izvještaje, plan investicija i plan otplate kredita,

– plan razvoja terminala za UPP u naturalnim i financijskim pokazateljima koji obuhvaća sve godine regulacijskog razdoblja, a koji uključuje:

→ plan investicija u izgradnju i rekonstrukciju terminala za UPP, uključujući plan stavljanja u uporabu objekata terminala za UPP,

→ studiju opravdanosti planiranih investicija,

→ izvore financiranja planiranih investicija te

→ desetogodišnju projekciju razvoja terminala za UPP,

– druge podatke i dokumentaciju na zahtjev Agencije.

Članak 39.

(1) Zahtjev za uspostavu regulatornog računa operator podnosi uz zahtjev za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a iz članka 38. ove Metodologije ili naknadno, u godini koja prethodi prvoj godini regulatornog računa.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka operator je dužan dostaviti sljedeće:

– podatke i dokumentaciju iz članka 38. ove Metodologije,

– razvidan i detaljan izračun revidirane tarife i revidiranih prihoda za sve godine regulatornog računa, uz primjenu odredbi članka 35. i 36. ove Metodologije,

– iznose tarifne stavke za prihvat i otpremu UPP-a za sve godine regulacijskog razdoblja, sukladno članku 35. stavak 3. ove Metodologije,

– podatke o ugovorenim i planiranim ugovorenim količinama otpreme prirodnog plina u transportni sustav iz terminala za UPP za sve godine regulatornog računa,

– projekcije financijskih izvješća za energetsku djelatnost upravljanja terminalom za UPP za sve godine regulatornog računa,

– plan razvoja terminala za UPP u naturalnim i financijskim pokazateljima koji obuhvaća sve podatke iz članka 38. podstavka 7. ove Metodologije za sve godine regulatornog računa,

– druge podatke i dokumentaciju na zahtjev Agencije.

Članak 40.

Svake godine tijekom regulacijskog razdoblja, najkasnije do 1. lipnja, operator je dužan Agenciji dostaviti sljedeće podatke i dokumentaciju:

– ispunjenu Tablicu 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja, Tablicu 3. Regulirana sredstva, Tablicu 4. Amortizacija reguliranih sredstava i Tablicu 6. Dozvoljeni prihod iz Priloga 1. ove Metodologije, s ostvarenim podacima za prethodnu godinu,

– ostvarenje plana investicija u izgradnju i rekonstrukciju terminala za UPP,

– ispunjenu Tablicu 2. Planirana količina otpreme prirodnog plina u transportni sustav iz terminala za UPP iz Priloga 2. ove Metodologije, s ostvarenim podacima za prethodnu godinu,

– zbirnu preglednu tablicu obračunatih naknada za korištenje terminala za UPP za sve korisnike, uključivo i konačni obračun naknade za korištenje terminala za UPP, razrađeno po korisnicima, za svaki mjesec prethodne godine,

– financijsko izvješće za prethodnu godinu, ovjereno od strane ovlaštenog revizora i

– druge podatke i dokumentaciju na zahtjev Agencije.

Članak 41.

Za provođenje redovne revizije dozvoljenih prihoda za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja operator je dužan, najkasnije do 1. rujna u regulacijskoj godini T+4, uz zahtjev za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a za naredno regulacijsko razdoblje iz članka 38. ove Metodologije, Agenciji dostaviti sljedeće podatke i dokumentaciju:

– podatke i dokumentaciju iz članka 38. i 40. ove Metodologije, s ostvarenim podacima za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja,

– izračun utvrđivanja razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda iz članka 22. ove Metodologije za godinu T-1 i prethodne godine regulacijskog razdoblja.

Članak 42.

Svi podaci i dokumentacija iz članaka 38. do 41. koje operator dostavlja Agenciji trebaju biti potpisani od strane ovlaštene osobe.

Članak 43.

(1) Odluku o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a Agencija je dužna dostaviti operatoru i javno objaviti za sve godine regulacijskog razdoblja najkasnije do 15. prosinca u godini T-1.

(2) Odluku o uspostavi regulatornog računa za upravljanje terminalom za UPP Agencija je dužna dostaviti operatoru te javno objaviti iznose revidirane tarife za sve godine regulatornog računa, najkasnije do 15. prosinca u godini koja prethodi prvoj godini regulatornog računa.

(3) Operator je dužan na internetskoj stranici objaviti iznose tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a za regulacijsko razdoblje, a u slučaju donošenja odluke o uspostavi regulatornog računa za upravljanje terminalom za UPP i iznose revidirane tarife za sve godine regulatornog računa.

Članak 44.

Primjenu ove Metodologije nadzire Agencija.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

(1) Iznimno od članka 5. ove Metodologije, prvo regulacijsko razdoblje započinje danom stupanja na snagu odluke o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a prema odredbama ove Metodologije, a završava 31. prosinca 2021.

(2) Iznimno od članka 8. ove Metodologije, planirani dozvoljeni prihod za godine prvog regulacijskog razdoblja Agencija može utvrditi i u godinama koje prethode godini T-1 prvog regulacijskog razdoblja.

(3) U prvom regulacijskom razdoblju koeficijent učinkovitosti (X) iznosi nula (0).

Članak 46.

(1) Iznimno od članka 10. stavka 5. i 9. ove Metodologije, planirani iznos OPEX-a za godine prvog regulacijskog razdoblja utvrđuje se na temelju detaljno obrazloženih procijenjenih iznosa koje Agencija smatra opravdanima, a prema Tablici 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

(2) Iznimno od članka 13. stavka 3. ove Metodologije, planirana vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine T-2 može se utvrditi na temelju detaljno obrazloženih procijenjenih iznosa koje Agencija smatra opravdanima, a prema Tablici 3. Regulirana sredstva i Tablici 4. Amortizacija reguliranih sredstava iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove Metodologije.

Članak 47.

Iznimno od članka 22. ove Metodologije, za utvrđivanje razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda za godine prvog regulacijskog razdoblja uzima se u obzir razdoblje koje započinje stupanjem na snagu odluke o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a prema odredbama ove Metodologije, a završava 31. prosinca 2021.

Članak 48.

Iznimno od članka 38. ove Metodologije, zahtjev za određivanje iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a za prvo regulacijsko razdoblje operator može podnijeti i u godinama prije godine T-1.

Članak 49.

(1) Agencija može, na zahtjev operatora ili samostalno, utvrditi indikativne iznose tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a prije podnošenja zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a od strane operatora iz članka 38. i 48. ove Metodologije, odnosno zahtjeva za uspostavu regulatornog računa iz članka 39., te iste iznose dostaviti operatoru i objaviti na svojim internetskim stranicama.

(2) Za potrebe izračuna indikativnih iznosa tarifnih stavki iz stavka 1. ovoga članka operator je dužan, na zahtjev Agencije, dostaviti sve potrebne podatke i dokumentaciju potpisanu od strane ovlaštene osobe.

Članak 50.

Danom stupanja na snagu ove Metodologije prestaje važiti Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (»Narodne novine«, broj 71/16).

Članak 51.

Ova Metodologija stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-03/17-24/02

Urbroj: 371-01-17-01

Zagreb, 10. studenoga 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja

r.b.Stavke

Iznos

(EUR)

1.MATERIJALNI TROŠKOVI
1.1.Troškovi sirovina i materijala – za proizvodnju dobara i usluga (specificirati)
1.2.Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje (specificirati)
1.3.Troškovi istraživanja i razvoja
1.4.Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma
1.5.Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje (specificirati)
1.6.Potrošena energija (1.6.1.+ 1.6.2.+ 1.6.3.+ 1.6.4.)
1.6.1.Električna energija
1.6.2.Plin, para, briketi i drva
1.6.3.Trošak goriva
1.6.4.Ostali troškovi energije (specificirati)
1.7.Ostali materijalni troškovi (specificirati)
UKUPNO 1.
2.OSTALI VANJSKI TROŠKOVI – TROŠKOVI USLUGA
2.1.Troškovi telefona, prijevoza i sl.
2.2.Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga
2.3.Usluge održavanja i zaštite – servisne usluge (2.3.1.+ 2.3.2.+ 2.3.3.+ 2.3.4.+ 2.3.5.+ 2.3.6.+ 2.3.7.)
2.3.1.Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)
2.3.2.Nabavljene usluge investicijskog održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)
2.3.3.Usluge čišćenja i pranja
2.3.4.Usluge održavanja softvera i web-stranica
2.3.5.Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša
2.3.6.Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba
2.3.7.Ostale servisne usluge i usluge osoba (specificirati)
2.4.Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola
2.5.Usluge zakupa – lizinga (2.5.1.+ 2.5.2.+ 2.5.3.+ 2.5.4.)
2.5.1.Zakupnine najamnine nekretnina
2.5.2.Zakupnine opreme
2.5.3.Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme
2.5.4.Troškovi ostalih usluga najmova (specificirati)
2.6.Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova (specificirati)
2.7.Intelektualne i osobne usluge (2.7.1.+ 2.7.2.+ 2.7.3.+ 2.7.4.+ 2.7.5.+ 2.7.6.+ 2.7.7.)
2.7.1.Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, konzultanata)
2.7.2.Usluge specijalističkog obrazovanja, znanstvenoistraživačke usluge, usluge informacija i sl.
2.7.3.Konzultantske i savjetničke usluge
2.7.4.Knjigovodstvene usluge
2.7.5.Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća
2.7.6.Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata
2.7.7.Ostale usluge (specificirati)
2.8.Troškovi komunalnih i sličnih usluga
2.9.Troškovi reprezentacije
2.10.Troškovi ostalih vanjskih usluga (specificirati)
UKUPNO 2.
3.TROŠKOVI OSOBLJA – PLAĆE
3.1.Neto plaće i naknade
3.2.Troškovi poreza i prireza
3.3.Troškovi doprinosa iz plaće
3.4.Doprinosi na plaće
Broj radnika zaposlenih u energetskoj djelatnosti (stanje na dan 31.12.)
UKUPNO 3.
4.OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA
4.1.Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi
4.2.Nadoknade troškova, darovi i potpore (4.2.1.+ 4.2.2.+ 4.2.3.+ 4.2.4.+ 4.2.5.+ 4.2.6.+ 4.2.7.+ 4.2.8.)
4.2.1.Troškovi prijevoza na posao i s posla
4.2.2.Trošak loko-vožnje (nadoknada za uporabu privat. automobila u poslovne svrhe)
4.2.3.Stipendije, nagrade učenicima i studentima
4.2.4.Otpremnine
4.2.5.Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak)
4.2.6.Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi, regres, jub. nagrade i sl.)
4.2.7.Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.
4.2.8.Ostali troškovi zaposlenika (specificirati)
4.3.Troškovi članova uprave (specificirati)
4.4.Premije osiguranja (4.4.1.+ 4.4.2.+ 4.4.3.+ 4.4.4.)
4.4.1.Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
4.4.2.Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)
4.4.3.Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)
4.4.4.Premije za ostale oblike osiguranja (specificirati)
4.5.Bankovne usluge i troškovi platnog prometa
4.6.Članarine, nadoknade i slična davanja
4.7.Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe (specificirati)
4.8.Troškovi prava korištenja (osim najmova) (4.8.1.+ 4.8.2.)
4.8.1.Troškovi koncesije
4.8.2.Ostali troškovi prava korištenja (specificirati)
4.9.Ostali troškovi poslovanja – nematerijalni (specificirati)
UKUPNO 4.
5.VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE
5.1.Vrijednosno usklađenje dugotrajne nematerijalne imovine
5.2.Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine (specificirati)
5.3.Vrijednosno usklađenje dugotrajnih potraživanja
5.4.Vrijednosno usklađenje depozita u bankama, mjenica, čekova i sl.
5.5.Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja (specificirati)
5.6.Vrijednosno usklađenje zaliha
5.7.Vrijednosno usklađenje danih predujmova
UKUPNO 5.
6.REZERVIRANJA
6.1.Troškovi dugoročnog rezerviranja za rizike u jamstvenom (garancijskom) roku
6.2.Troškovi dugoročnog rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima
6.3.Troškovi dugoročnog rezerviranja za otpremnine
6.4.Troškovi dugoročnog rezerviranja za restrukturiranje poduzeća
6.5.Troškovi dugoročnog rezerviranja za mirovine i slične troškove-obveze
6.6.Troškovi rezerviranja po štetnim ugovorima
6.7.Troškovi ostalih dugoročnih rezerviranja i troškovi rizika (specificirati)
UKUPNO 6.
7.OSTALI POSLOVNI RASHODI
7.1.Trošak naknadnih popusta, sniženja, reklamacija i troškovi uzoraka
7.2.Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja
7.3.Rashodi-otpisi nematerijalne i materijalne imovine (specificirati)
7.4.Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora
7.5.Ostali poslovni rashodi (specificirati)
UKUPNO 7.
UKUPNO (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7.)Tablica 2. OPEX za godine regulacijskog razdoblja

Godina regulacijskog razdobljaT-2T-1TT+1T+2T+3T+4
OPEX (EUR)
Indeks potrošačkih cijena – CPI (%)-
Koeficijent učinkovitosti – X (%)-

Tablica 3. Regulirana sredstva

Godina regulacijskog razdobljaT-2T-1TT+1T+2T+3T+4
Prosječni iznos reguliranih sredstava – ROpros (EUR)

Regulirana sredstva na kraju regulacijske godine – RO (EUR)
Materijalna imovina
Zemljište
Građevinski objekti i brodovi
Postrojenja i oprema
Alati
Ostalo
Nematerijalna imovina
Nove investicije u izgradnju i rekonstrukciju terminala za UPP koje su stavljene u uporabu u regulacijskoj godini – I (EUR)
Materijalna imovina
Zemljište
Građevinski objekti i brodovi
Postrojenja i oprema
Alati
Ostalo
Nematerijalna imovina
Amortizacija A (EUR)
Bespovratno dobivena sredstva – Sbesp (EUR)
Otuđena i rashodovana sredstava – OR (EUR)


Tablica 4. Amortizacija reguliranih sredstava*

Regulacijska godina __________
r.b.Struktura reguliranih sredstava

Nabavna vrijednost

(EUR)

Godišnja stopa amortizacije (%)

Iznos godišnje
amortizacije

(EUR)

Neto knjigovodstvena vrijednost na dan 31. 12. regulacijske godine (EUR)
1.Materijalna imovina
1.1.Građevinski objekti i brodovi
1.2.Postrojenja i oprema
1.3.Alati
1.4.Ostalo
2.Nematerijalna imovina
UKUPNO (1.+2.)

* za svaku godinu regulacijskog razdoblja popunjava se zasebna tablica

NAPOMENA: Ukoliko se u nekoj grupi reguliranih sredstava amortizacija obračunava po više stopa za različite osnovice, odnosno vrstu reguliranih sredstava, potrebno je navesti osnovice za svaku stopu zasebno.

Tablica 5. Elementi za utvrđivanje WACC-a

r.b.Elementi WACC-aIznos
1.Stopa povrata na vlasnički kapital – re (%) (1.1.+ 1.2.x 1.3.+1.4.)
1.1.Nerizična stopa povrata – rf (%)
1.2.Koeficijent varijabilnosti prinosa dionica operatora u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa tržišnog portfelja – β (levered)
1.3.Premija za tržišni rizik – rm – rf (%)
1.4.Premija za dodatni rizik investiranja u energetsku djelatnost upravljanja terminalom za UPP – rupp (%)
2.Udio vlasničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%) – E/(E+D) (%)50
3.Stopa povrata na dužnički kapital – rd (%)
4.Udio dužničkog kapitala u ukupnom kapitalu (%) – D/(E+D) (%)50
5.Stopa povrata na dobit – P (%)

Iznos WACC-a za regulacijsko razdoblje – WACC (%)

(1./(1-5.) x 2. + 3.x 4.)


NAPOMENA: U slučaju prijedloga premije za dodatni rizik investiranja u energetsku djelatnost upravljanja terminalom za UPP za pojedine nove investicije, potrebno je dostaviti zasebne tablice s izračunom WACC-a koji ne uključuje i WACC-a koji uključuje premiju za dodatni rizik investiranja u energetsku djelatnost upravljanja terminalom za UPP.

Tablica 6. Dozvoljeni prihod

r.b.Godina regulacijskog razdobljaTT+1T+2T+3T+4
1.Operativni troškovi poslovanja – OPEX (EUR)
2.Amortizacija reguliranih sredstava – A (EUR)
3.Prinos od reguliranih sredstava – PRO (EUR)
4.Dio razlike između revidiranih dozvoljenih prihoda i ostvarenih prihoda u godini T-1 i u prethodnim godinama – PVδ (EUR)
5a.Prihodi od nestandardnih usluga – PNU (EUR)
5b.Ostali poslovni prihodi – POST (EUR)

Dozvoljeni prihod – DP (EUR)

(1.+ 2.+ 3.+ 4. – (5a.+ 5b))

Izravnati dozvoljeni prihod – DPα (EUR)

PRILOG 2.

Tablica 1. Tarifne stavke za prihvat i otpremu UPP-a

Oznaka tarifne stavkeNaziv tarifne stavkeTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
TT+1T+2T+3T+4
TuppTarifna stavka za prihvat i otpremu UPP-aEUR/MWh

Tablica 2. Planirana količina otpreme prirodnog plina u transportni sustav iz terminala za UPP

UslugaTT+1T+2T+3T+4Mjerna jedinica
Otprema prirodnog plina u transportni sustavMWh