Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana hrvatskih cesta za prvo polugodište 2017. godine

NN 111/2017 (16.11.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana hrvatskih cesta za prvo polugodište 2017. godine

HRVATSKI SABOR

2615

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2017. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2017. godine.

Klasa: 400-06/17-01/03

Zagreb, 11. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 1. – 6. 2016.IZVORNI PLAN 2017.IZVRŠENJE 1. – 6. 2017.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA870.057.6272.552.402.000889.522.330102,2434,85
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE7.11114.000.000220.9963.107,811,58
 
UKUPNI PRIHODI870.064.7382.566.402.000889.743.326102,2634,67
3RASHODI POSLOVANJA443.727.0121.115.150.000377.695.02885,1233,87
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE345.661.3061.364.812.580391.689.836113,3228,70
 
UKUPNI RASHODI789.388.3182.479.962.580769.384.86497,4731,02
 
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK80.676.42086.439.420120.358.462149,19139,24
       

B. RAČUN FINANCIRANJA
BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 1. – 6. 2016.IZVORNI PLAN 2017.IZVRŠENJE 1. – 6. 2017.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA241.024.8421.614.560.580633.349.332262,7739,23
5IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA641.094.1221.701.000.000852.820.315133,0350,14
 
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE319.392.860099.112.52131,03-
 
NETO FINANCIRANJE-80.676.420-86.439.420-120.358.462149,19139,24
 
 
 
 
 
 
 
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000--

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 1. – 6. 2016.IZVORNI PLAN 2017.IZVRŠENJE 1. – 6. 2017.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
6PRIHODI POSLOVANJA870.057.6272.552.402.000889.522.330102,2434,85
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna851.201.0772.519.402.000871.369.725102,3734,59
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna849.354.3592.059.269.000856.912.110100,8941,61
6331Tekuće pomoćiproračunu iz drugih proračuna1.404.992
81.3285,79
Tekuće pomoći iz prorač. Ministarstvo gospodarstva-poplave1.404.99200,00
Tekuće pomoći iz prorač. EU – nacionalna komponenta0
81.328-
6332Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna847.949.367
856.830.783101,05
Kapitalne pomoći iz proračuna – naknada iz goriva847.949.367
854.689.236100,79
Kapitalne pomoći iz proračuna – nacionalna komponenta0
2.141.547-
638Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU1.846.718460.133.00014.457.614782,88
6381Tekuće pomoći iz drž. prorač. temeljem prijenosa EU sredstava123.045
804.678653,97
6382Kapitalne pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava1.723.673
13.652.937792,08
64Prihodi od imovine10.230.23218.500.00012.294.245120,1866,46
641Prihodi od financijske imovine1.040.0541.800.000667.60464,1937,09
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju398.520
173.41243,51
6415Prihodi od pozit. tečaj. razlika i razlika zbog primj. val. klauz.132.752
392.540295,69-
6416Prihodi od dividendi406.833
18.3284,51
6419Ostali prihodi od financijske imovine101.949
83.32481,73-
642Prihodi od nefinancijske imovine9.190.17816.700.00011.626.641126,5169,62
6424Naknade za ceste9.190.178
11.626.641126,51
Naknada za izvanredni prijevoz (dozvole i suglasnosti)7.629.783
9.785.929128,26
Naknada za kontrolu izvanrednog prijevoza405.738
322.30279,44
Naknade za korištenje cestovnog zemljišta1.154.657
1.518.410131,50
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada8.114.50613.300.0005.335.13665,7540,11
652Prihodi po posebnim propisima8.114.50613.300.0005.335.13665,7540,11
6526Ostali nespomenuti prihodi8.114.506
5.335.13665,75
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično5.345.845
1.914.64535,82
Ostali nespomenuti prihodi2.768.661
3.420.491123,54
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija511.8121.200.000523.224102,2343,60
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga511.8121.200.000523.224102,2343,60
6615Prihodi od pruženih usuga511.812
523.224102,23
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE7.11114.000.000220.9963.107,811,58
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine7.11114.000.000220.9963.107,811,58
721Prihodi od prodaje garđevinskih objekata014.000.000220.996-1,58
7212Poslovni objekti0
220.996-
723Prihod od prodaje prijevoznih sredstava7.111000,00-
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu7.11100,00-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 1. – 6. 2016.IZVORNI PLAN 2017.IZVRŠENJE 1. – 6. 2017.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
3RASHODI POSLOVANJA443.727.0121.115.150.000377.695.02885,1233,87
31Rashodi za zaposlene48.598.808104.304.40048.748.551100,3146,74
311Plaće (Bruto)40.505.12986.800.70040.625.400100,3046,80
3111Plaće za redovan rad40.505.129
40.625.400100,30
312Ostali rashodi za zaposlene1.126.7702.574.0001.135.574100,7844,12
3121Ostali rashodi za zaposlene1.126.770
1.135.574100,78
313Doprinosi na plaće6.966.90914.929.7006.987.576100,3046,80
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje6.278.316
6.296.941100,30
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti688.593
690.636100,30
32Materijalni rashodi278.129.723479.425.600223.794.36580,4646,68
321Naknade troškova zaposlenima1.501.2394.797.6001.857.397123,7238,72
3211Službena putovanja282.333
404.608143,31
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.105.171
1.104.24799,92
3213Stručno usavršavanje zaposlenika113.735
348.542306,45
322Rashodi za materijal i energiju6.336.76114.786.0006.023.65895,0640,74
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi641.485
657.389102,48
3223Energija5.583.841
5.173.61292,65
3225Sitni inventar i auto gume102.968
118.515115,10
3227Službena, radna i zaštitna odjeća8.467
74.141875,65
323Rashodi za usluge268.630.210456.246.000214.688.19679,9247,06
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza2.084.455
1.860.64889,26
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja260.087.645
204.262.95178,5448,32
Redovno održ.cesta i objekata198.971.456
189.175.58095,08
Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda542.284
651.904120,21
Investicijsko održavanje cesta11.238.711
1.478.01613,15
Sanacija šteta na poplavljenim područjima44.719.356
6.913.87315,46
Održavanje zgrada i opreme4.615.838
6.043.579130,93
3233Usluge promidžbe i informiranja443.478
658.407148,46
3234Komunalne usluge2.372.889
3.437.366144,86
3235Zakupnine i najamnine638.122
660.300103,48
3236Zdravstvene i veterinarske usluge536.506
475.58688,65
3237Intelektualne i osobne usluge1.776.040
2.767.637155,83
Studije i razvojne pripreme1.069.395
2.168.114202,74
Odvjetničke,revizorske,itd. usluge423.146
376.29988,93
Ostale intelektualne usluge283.499
223.22478,74
3239Ostale usluge691.075
565.30081,80
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.661.5133.596.0001.225.11573,7334,07
3291Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.110.971
134.342121,06
3292Premije i osiguranja465.037
513.231110,36
3293Reprezentacija63.880
44.12369,07
3294Članarine90.333
90.358100,03
3295Pristojbe i naknade202.349
131.84765,16
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja728.943
311.21442,69
34Financijski rashodi102.646.833455.320.00090.856.22488,5119,95
342Kamate za primljene kredite i zajmove82.843.116421.350.00075.386.64891,0017,89
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora82.843.116
75.386.64891,0017,89
Tuzemne70.721.162
61.900.83287,53
Inozemne12.121.954
13.485.816111,25
343Ostali financijski rashodi19.803.71733.970.00015.469.57678,1145,54
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa114.536
112.85398,53
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula822.448
1.346.293163,69
3433Zatezne kamate1.969.971
7.074.168359,10
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi16.896.762
6.936.26141,05
36Pomoći unutar opće države9.000.00068.000.00010.364.485115,1615,24
363Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna9.000.00068.000.00010.364.485115,1615,24
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna9.000.000
10.364.485115,16
38Ostali rashodi5.351.6488.100.0003.931.40373,4648,54
383Kazne, penali i naknade štete5.351.6488.100.0003.931.40373,4648,54
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama5.351.648
3.931.40373,46
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE345.661.3061.364.812.580391.689.836113,3228,70
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine51.679.57091.150.00044.713.17586,5249,05
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva49.399.82178.300.00042.535.81586,1154,32
4111Zemljište49.399.821
42.535.81586,11
412Nematerijalna imovina2.279.74912.850.0002.177.36095,5116,94
4123Licence2.279.749
2.177.36095,51
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine293.981.7361.273.662.580346.976.661118,0327,24
421Građevinski objekti289.612.7081.258.082.580344.237.729118,8627,36
4212Poslovni objekti431.550
1.072.827248,60
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti289.034.513
342.777.184118,59
4214Ostali građevinski objekti146.645
387.718264,39
422Postrojenja i oprema2.927.75911.080.000565.06119,305,10
4221Uredska oprema i namještaj698.228
185.01326,50
4222Komunikacijska oprema7.117
27.834391,11
4223Oprema za održavanje i zaštitu8.095
112.214-
4225Instrumenti, uređaji i strojevi2.214.319
240.00010,84
426Nematerijalna proizvedena imovina1.441.2694.500.0002.173.871150,8348,31
4262Ulaganja u računalne programe1.441.269
2.173.871150,83


B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE 1. – 6. 2016.IZVORNI PLAN 2017.IZVRŠENJE 1. – 6. 2017.INDEKSINDEKS
12345=4/2*1006=4/3*100
 
 
NETO FINANCIRANJE-400.069.280-86.439.420-219.470.98354,86253,90
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA241.024.8421.614.560.580633.349.332262,7739,23
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društ. izvan j. s.9.572.83000--
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društ. izvan j. s.9.572.83000--
8341Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društ. izvan j. s.9.572.830
84Primici od zaduživanja231.452.0121.614.560.580633.349.332273,6439,23
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora231.452.0121.614.560.580633.349.332273,6439,23
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora231.452.012
633.349.332273,64
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA641.094.1221.701.000.000852.820.315133,0350,14
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova641.094.1221.701.000.000852.820.315133,0350,14
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora641.094.1221.701.000.000852.820.315133,0350,14
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora577.807.222
786.283.202136,08
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija63.286.900
66.537.113105,14

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVORNI PLAN 2017.IZVRŠENJE 1. – 6. 2017.INDEKS
1234=3/2*100
03HRVATSKE CESTE4.180.962.5801.622.205.18038,80
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE259.800.00098.585.15137,95
     
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE209.800.00092.208.31443,95
31Rashodi za zaposlene104.304.40048.748.55146,74
311Plaće (Bruto)86.800.70040.625.40046,80
3111Plaće za redovan rad
40.625.400
312Ostali rashodi za zaposlene2.574.0001.135.57444,12
3121Ostali rashodi za zaposlene
1.135.574
313Doprinosi na plaće14.929.7006.987.57646,80
3132Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje
6.296.941
3133Doprinosi za zapošljavanje
690.636
32Materijalni rashodi63.425.60024.058.78437,93
321Naknade troškova zaposlenima4.797.6001.857.39738,72
3211Službena putovanja
404.608
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
1.104.247
3213Stručno usavršavanje zaposlenika
348.542
322Rashodi za materijal i energiju14.786.0006.023.65840,74
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
657.389
3223Energija
5.173.612
3225Sitni inventar i auto gume
118.515
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
74.141
323Rashodi za usluge40.246.00014.952.61537,15
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza
1.860.648
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
6.695.484
3233Usluge promidžbe i informiranja
658.407
3234Komunalne usluge
3.437.366
3235Zakupnine i najamnine
660.300
3236Zdravstvene i veterinarske usluge
475.586
3237Intelektualne i osobne usluge
599.523
3239Ostale usluge
565.300
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.596.0001.225.11534,07
3291Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl.
134.342
3292Premije i osiguranja
513.231
3293Reprezentacija
44.123
3294Članarine
90.358
3295Pristojbe i naknade
131.847
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
311.214
34Financijski rashodi33.970.00015.469.57645,54
343Ostali financijski rashodi33.970.00015.469.57645,54
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa
112.853
3432Negativne tečajne razlike i valutna klauzula
1.346.293
3433Zatezne kamate
7.074.168
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi
6.936.261
38Ostali rashodi8.100.0003.931.40348,54
383Kazne, penali i naknade šteta8.100.0003.931.40348,54
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama
3.931.403
     
K2000OPREMANJE11.080.000565.0615,10
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.080.000565.0615,10
422Postrojenja i oprema11.080.000565.0615,10
4221Uredska oprema i namještaj
185.013
4222Komunikacijska oprema
27.834
4223Oprema za održavanje i zaštitu
112.214
4225Instrumenti, uređaji i strojevi
240.000
     
K2001INFORMATIZACIJA17.350.0004.351.23125,08
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine12.850.0002.177.36016,94
412Nematerijalna imovina12.850.0002.177.36016,94
4123Licence
2.177.360
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.500.0002.173.87148,31
426Nematerijalna proizvedena imovina4.500.0002.173.87148,31
4262Ulaganja u računalne programe
2.173.871
K2003POSLOVNE ZGRADE21.570.0001.460.5456,77
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine21.570.0001.460.5456,77
421Građevinski objekti21.570.0001.460.5456,77
4212Poslovni objekti
1.072.827
4214Ostali građevinski objekti
387.718
     
101SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA1.939.055.000848.184.03543,74
     
A1001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA1.939.055.000848.184.03543,74
34Financijski rashodi375.250.00061.900.83216,50
342Kamate za primljene zajmove375.250.00061.900.83216,50
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
61.900.832
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.563.805.000786.283.20250,28
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.563.805.000786.283.20250,28
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
786.283.202
     
102SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA183.295.00080.022.92943,66
     
A1002ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA183.295.00080.022.92943,66
34Financijski rashodi46.100.00013.485.81629,25
342Kamate za primljene zajmove46.100.00013.485.81629,25
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
13.485.816
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova137.195.00066.537.11348,50
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora137.195.00066.537.11348,50
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija
66.537.113
     
103ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA1.314.812.580385.312.99929,31
     
K2003SPOJEVI NA AUTOCESTE4.540.0001.393.84830,70
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine1.000.000359.69035,97
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva1.000.000359.69035,97
4111Zemljište
359.690
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.540.0001.034.15829,21
421Građevinski objekti3.540.0001.034.15829,21
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
1.034.158
     
K2004PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA241.957.580126.022.20052,08
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine4.800.00010.040.216209,17
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva4.800.00010.040.216209,17
4111Zemljište
10.040.216
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine237.157.580115.981.98448,91
421Građevinski objekti237.157.580115.981.98448,91
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
109.998.199
4213Kapitalizacija kamata po kreditu
5.983.785
     
K2005OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA370.709.00074.144.01320,00
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine18.100.00016.164.29689,31
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva18.100.00016.164.29689,31
4111Zemljište
16.164.296
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine352.609.00057.979.71716,44
421Građevinski objekti352.609.00057.979.71716,44
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
57.852.410
4213Kapitalizacija kamata po kreditu
127.307
K2006REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA141.895.67718.729.93413,20
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine11.700.0006.169.68352,73
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva11.700.0006.169.68352,73
4111Zemljište
6.169.68352,73
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine130.195.67712.560.2519,65
421Građevinski objekti130.195.67712.560.2519,65
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
12.560.251
     
K2007REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU5.100.3232.354.41446,16
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.100.3232.354.41446,16
421Građevinski objekti5.100.3232.354.41446,16
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
2.354.414
     
K2008PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA620.0001.767.670285,11
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine620.0001.767.670285,11
421Građevinski objekti620.0001.767.670285,11
4213Ceste, željeznice i slični građevinski objekti
1.708.072
4213Kapitalizacija kamata po kreditu
59.598
     
K2009OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI26.990.0001.134.6604,20
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine2.700.0001.004.65637,21
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva2.700.0001.004.65637,21
4111Zemljište
1.004.656
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine24.290.000130.0040,54
421Građevinski objekti24.290.000130.0040,54
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
130.004
     
K2010BETTERMENT2.000.0005.796.104289,81
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine0481.336
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva0481.336-
4111Zemljište
481.336
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.000.0005.314.768265,74
421Građevinski objekti2.000.0005.314.768265,74
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
5.314.768
     
K2012INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA510.000.000150.507.42929,51
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine40.000.0008.315.93820,79
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva40.000.0008.315.93820,79
4111Zemljište
8.315.938-
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine470.000.000142.191.49130,25
421Građevinski objekti470.000.000142.191.49130,25
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
142.191.49130,25
     
K2013SANACIJA KLIZIŠTA11.000.0003.462.72731,48
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.000.0003.462.72731,48
421Građevinski objekti11.000.0003.462.72731,48
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti
3.462.72731,48
     
104PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA416.000.000199.735.58148,01
     
A1003REDOVNO ODRŽAVANJE370.000.000189.175.58051,13
32Materijalni rashodi370.000.000189.175.58051,13
323Rashodi za usluge370.000.000189.175.58051,13
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
189.175.580
A1004IZVANREDNO ODRŽAVANJE20.000.0001.478.016
32Materijalni rashodi20.000.0001.478.016
323Rashodi za usluge20.000.0001.478.016
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
1.478.016
     
A1006STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME8.000.0002.168.11427,10
32Materijalni rashodi8.000.0002.168.11427,10
323Rashodi za usluge8.000.0002.168.11427,10
3237Intelektualne i osobne usluge
2.168.114
     
A1009SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA18.000.0006.913.87338,41
32Materijalni rashodi18.000.0006.913.87338,41
323Rashodi za usluge18.000.0006.913.87338,41
3237Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
6.913.873
     
105SUFINANCIRANJE68.000.00010.364.48515,24
     
A1007SUFINANCIRANJE ŽUC-a48.000.00010.364.48521,59
36Pomoći unutar opće države48.000.00010.364.48521,59
363Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna48.000.00010.364.48521,59
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna
10.364.485
     
A1007SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA20.000.00000,00
36Pomoći unutar opće države – NC20.000.00000,00
363Pomoći unutar općeg proračuna – NC20.000.00000,00