Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije primjene schengenske pravne stečevine te radnih skupina za pojedina područja

NN 112/2017 (17.11.2017.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Međuresorne radne skupine za osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije primjene schengenske pravne stečevine te radnih skupina za pojedina područja

Vlada Republike Hrvatske

2622

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. studenoga 2017. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU MEĐURESORNE RADNE SKUPINE ZA OSIGURAVANJE ULASKA REPUBLIKE HRVATSKE U SCHENGENSKI PROSTOR I USPOSTAVU PRAĆENJA RADA I EVALUACIJE PRIMJENE SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE TE RADNIH SKUPINA ZA POJEDINA PODRUČJA

I.

U Odluci o osnivanju Međuresorne radne skupine za osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije primjene schengenske pravne stečevine te radnih skupina za pojedina područja (»Narodne novine«, br. 85/15, 33/16 i 15/17), u točki III. podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova – predsjednica Međuresorne radne skupine,«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/396

Urbroj: 50301-29/23-17-2

Zagreb, 16. studenoga 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.