Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra

NN 112/2017 (17.11.2017.), Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

2624

Na temelju članka 163.a Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13), članka 51. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16 i 16/07), članka V. i članka VI. Odluke Vlade Republike Hrvatske o koordinaciji i upravljanju Zajedničkim informacijskim sustavom zemljišnih knjiga i katastra (klasa: 022/03/13-04/547, urbroj: 50301-09/09-13-3), od 18. prosinca 2013. godine, ministar pravosuđa i ravnatelj Državne geodetske uprave, donose

POSLOVNIK

ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuju se nadležnosti, opseg, način rada i rokovi obavljanja poslova u Zajedničkom informacijskom sustavu zemljišnih knjiga i katastra (u daljnjem tekstu: ZIS).

Članak 2.

(1) ZIS je informacijski sustav u kojem se podaci zemljišnih knjiga i katastra pohranjuju i održavaju, a sastoji se od podataka pohranjenih u Bazi zemljišnih podataka (u daljnjem tekstu: BZP), podataka zemljišne knjige i podataka katastra zemljišta.

(2) BZP se sastoji od katastarskih podataka o imenu katastarske općine, broju katastarske čestice, obliku, površini, izgrađenosti i načinu uporabe te podataka zemljišne knjige o nositeljima knjižnih prava, pravnim činjenicama i osobnim odnosima. U BZP-u tijela nadležna za katastar nadležna su za održavanje katastarskih podatka, a zemljišnoknjižni sudovi za održavanje podataka o nositeljima knjižnih prava, pravnim činjenicama i osobnim odnosima.

Članak 3.

(1) Aktima o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave uređuje se organizacijski i funkcionalni okvir poslovanja prema ZIS-u, sukladno zakonom utvrđenim nadležnostima i odgovornostima.

(2) Poslovnikom ZIS-a uspostavlja se sustav koordinacije i upravljanja ZIS-om koji čine:

1. ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i ministarstvo nadležno za poslove

graditeljstva i prostornoga uređenja,

2. koordinatori ZIS-a,

3. upravljačka radna skupina (u daljnjem tekstu: URS) i

4. voditelj ZIS-a.

2. KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE

Članak 4.

(1) Zadaci, obveze i odgovornosti u okviru normativnog, razvojnog i poslovnog sustava unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave definirani su pravilnicima o unutarnjem redu navedenih središnjih tijela državne uprave.

(2) ZIS-om zajednički koordiniraju i upravljaju Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava.

Članak 5.

(1) Poslove koordinacije obavljaju zajednički koordinatori ZIS-a, koje pojedinačno imenuje i razrješava ministar nadležan za poslove pravosuđa i ministar nadležan za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja.

(2) Koordinatori ZIS-a prema potrebi mogu osnivati radne skupine u svrhu potpore pojedinim poslovnim procesima ZIS-a.

(3) Koordinatori ZIS-a donose višegodišnji i godišnji plan i program rada i razvoja ZIS-a, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa i ministra nadležnog za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja te prate njihovu provedbu.

(4) Koordinatori ZIS-a do 1. ožujka izrađuju prijedlog godišnjeg izvješća o poslovanju ZIS-a za prethodnu godinu kojeg ministar nadležan za poslove pravosuđa i ministar nadležan za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja podnose Vladi Republike Hrvatske.

(5) Proračunska sredstva potrebna za rad ZIS-a, na temelju zajedničkog prijedloga koordinatora ZIS-a, predlažu ministar nadležan za poslove pravosuđa i ministar nadležan za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, svaki u dijelu razdjela za koji je nadležan.

(6) Koordinatori ZIS-a sastaju se prema potrebi, ali najmanje jednom kvartalno.

Članak 6.

(1) ZIS-om upravlja URS, sastavljen od tri člana koje zajednički imenuju i razrješavaju koordinatori ZIS-a. Članovi URS-a imenuju se iz sastava Ministarstva pravosuđa, Državne geodetske uprave i Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba, a za svoj rad odgovorni su koordinatorima ZIS-a.

(2) URS-om administrativno predsjedava predsjedavajući član radne skupine koji se bira na vrijeme od jedne godine i na način da u tri godine URS-om predsjedavaju sva tri člana.

(3) URS se sastaje prema potrebi, ali najmanje jednom mjesečno i o svom radu izvješćuje koordinatore ZIS-a.

(4) URS predlaže koordinatorima ZIS-a višegodišnji i godišnji plan i program rada i razvoja ZIS-a, izravno nadzire njihovu provedbu, daje koordinatorima ZIS-a prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima i obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom.

(5) URS je nadležan za upravljanje svim aktivnostima vezanim za produkcijski rad, razvoj i održavanje ZIS-a.

(6) URS obavlja sljedeće poslove:

– predlaže koordinatorima ZIS-a donošenje strateških poslovnih odluka i donosi odluke u vezi sa ZIS-om,

– predlaže strategiju ZIS-a i provedbu projekata povezanih sa ZIS-om s jasno naznačenim ciljevima i rokovima provedbe,

– osigurava koordinaciju provedbe svih aktivnosti povezanih sa ZIS-om,

– prati napredak te poduzima potrebne radnje za dovršetak pojedinih aktivnosti povezanih sa ZIS-om,

– donosi odluke i druge akte u vezi s funkcioniranjem upravljačke strukture ZIS-a,

– predlaže koordinatorima ZIS-a imenovanje voditelja ZIS-a,

– daje upute i nadzire rad voditelja ZIS-a,

– odobrava izvješća o radu voditelja ZIS-a.

Članak 7.

(1) Voditelj ZIS-a nadležan je za operativne poslove u vezi s upravljanjem sa ZIS-om.

(2) Voditelj ZIS-a obavlja sljedeće poslove:

– odgovoran je za svakodnevno upravljanje ZIS-om,

– izvještava URS jednom mjesečno ili po zahtjevu URS-a,

– sudjeluje u pripremi i izradi odluka i drugih akata koje donosi URS,

– sudjeluje i po potrebi predlaže sazivanje sastanaka URS-a,

– na prijedlog URS-a priprema odluke o imenovanju radnih skupina,

– priprema odluke o imenovanju članova Zajedničke radne grupe za ZIS,

– organizira sastanke po uputama predsjedavajućeg URS-a,

– koordinira rad s osnovanim radnim skupinama i stručnim suradnicima,

– provodi prihvaćene financijske i provedbene planove,

– odgovoran je za čuvanje, korištenje i pohranu cjelokupne dokumentacije u vezi sa ZIS-om,

– planira potrebe za angažiranjem vanjskih savjetnika,

– prati provedbu ugovora za nadogradnju, održavanje i udomljavanje ZIS-a, te sudjeluje u

postupku odobravanja isporuka i izvršenja usluga iz ugovora u vezi sa ZIS-om,

– koordinira sve aktivnosti u vezi sa ZIS-om,

– priprema zapisnike sa svakog redovnog sastanka URS-a, kao i pisana izvješća sa svakog službenog sastanka s dobavljačima radova i usluga u vezi sa ZIS-om,

– predlaže i sudjeluje u izradi svih normativnih akata potrebnih za operativno poslovanje ZIS-a.

(3) Voditelj ZIS-a prati i koordinira provedbu aktivnosti iz planova i programa u vezi sa ZIS-om sa čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

(4) U odsutnosti Voditelja ZIS-a zamjenjuje ga Zamjenik voditelja ZIS-a, kojeg na prijedlog URS-a imenuju Koordinatori ZIS-a.

(5) Promjene planova isporuka i izvršenja usluga, a koje odstupaju od godišnjeg plana i programa rada i razvoja ZIS-a, odobrava voditelj ZIS-a uz prethodnu suglasnost URS-a.

3. NAČIN ODLUČIVANJA

Članak 8.

(1) Strategiju ZIS-a sporazumno utvrđuju ministar nadležan za poslove pravosuđa i ravnatelj Državne geodetske uprave.

(2) Strategiju ZIS-a suglasno provode koordinatori ZIS-a, a u slučaju neslaganja odluku sporazumno donose nadležni ministri ili Vlada Republike Hrvatske.

(3) U provedbi strategije ZIS-a, URS sve odluke donosi jednoglasno, a u slučaju neslaganja odluku sporazumno donose koordinatori ZIS-a.

(4) U operativnoj provedbi poslova ZIS-a u skladu s prihvaćenim godišnjim planom i programom rada i razvoja ZIS-a, voditelj ZIS-a odluke iz svoje nadležnosti donosi samostalno. Za odluke u vezi s upravljanjem sa ZIS-om koje zahtijevaju odstupanje od godišnjeg plana i programa rada i razvoja ZIS-a, voditelj ZIS-a pribavlja suglasnost URS-a.

4. UDOMLJAVANJE I ODRŽAVANJE ZIS-a

Članak 9.

(1) Međusobni odnosi, prava i obveze za poslove udomljavanja i održavanja ZIS-a uredit će se ugovorom između Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave.

5. PLANIRANJE I FINANCIRANJE

Članak 10.

(1) Aktivnosti u vezi s poslovanjem ZIS-a iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave financiraju se iz razdjela proračuna tih tijela u skladu s višegodišnjim i godišnjim financijskim planom.

(2) Financiranje troškova održavanja ZIS-a te troškova koji se odnose na poboljšanje funkcionalnosti sustava, Ministarstvo pravosuđa i Državna geodetska uprava uredit će posebnim Sporazumom.

(3) Svako tijelo iz stavka 1. ovog članka snosi troškove provedbe aktivnosti iz svoje nadležnosti, koje se odnose na poboljšanje funkcionalnosti i održavanje sustava.

(4) Troškovi uspostave BZP-a, financiraju se jednakim udjelima iz proračuna Ministarstva pravosuđa i proračuna Državne geodetske uprave.

6. POSTUPAK NABAVE

Članak 11.

(1) Postupci nabave u vezi s udomljavanjem, nadogradnjom i održavanjem ZIS-a, provode se sukladno zakonima, uz suglasnost Koordinatora ZIS-a.

(2) Odluku o nositelju nabave i pokretanju postupaka nabave donose koordinatori ZIS-a na prijedlog URS-a.

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 650-02/14-01/36

Urbroj: 514-04-03-02-17-02

Zagreb, 13. srpnja 2017.

Klasa: 080-02/14-01/01

Urbroj: 541-01-17-05

Zagreb, 27. rujna 2017.


Ministar pravosuđa
Dražen Bošnjaković, v. r.
Ravnatelj Državne geodetske uprave
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.