Odluka o lokalnim porezima Općine Končanica

NN 112/2017 (17.11.2017.), Odluka o lokalnim porezima Općine Končanica

Općina Končanica

2628

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/17), te članka 31. Statuta Općine Končanica (»Službeni glasnik Općine Končanica« broj 1/13), Općinsko vijeće Općine Končanica na svojoj 3. sjednici, održanoj 31. listopada 2017. godine, donosi

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE KONČANICA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom o lokalnim porezima (nastavno: Odluka), utvrđuju se:

– vrste lokalnih poreza Općine Končanica,

– visina stope prireza porezu na dohodak,

– visina stope poreza na potrošnju,

– visina poreza na kuće za odmor izrađena u kn/m2,

– visina i način obračuna poreza na korištenje javnih površina,

– prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplatu pojedinih lokalnih poreza na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini Končanica pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se prema odredbama Zakona o porezu na dohodak i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak i prema odredbama ove Odluke.

Članak 4.

Obveznik plaćanja prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak a obveznik je poreza na dohodak prema odredbama zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Končanica.

Osnovica za obračun prireza porezu na dohodak je ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak ne plaća se na primanja koja se ne smatraju dohotkom i koja su oslobođena od plaćanja poreza na dohodak prema odredbama zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak.

Članak 6.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% od utvrđene osnovice, a uplaćuje se na žiroračun propisan Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

2. Porez na potrošnju

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Končanica.

Članak 8.

Obveznik poreza na potrošnju iz članka 3. ove Odluke je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Končanica.

Članak 9.

Osnovica za porez na potrošnju iz članka 3. ove Odluke je prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, umanjena za iznos poreza na dodanu vrijednost.

Članak 10.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice u korist Proračuna Općine Končanica.

Članak 11.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Članak 12.

Porez na potrošnju iskazuje se na Obrascu PP-MI-PO i predaje do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika zbirno za sve poslovne prostore.

Obračunati porez na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića obveznik poreza plaća do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 13.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, a koje se nalaze na području Općine Končanica.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan) koji se koristi povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje službe za smještaj poljoprivrednih strojeva, alata i slično.

Članak 14.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 11,00 kuna/m2 godišnje po metru korisne površine kuće za odmor u korist Proračuna Općine Končanica.

Članak 15.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti. Porez na kuće za odmor ne plaća se niti na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice. Porez na kuće za odmor ne plaća se na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece u dobi do 15 godina.

Članak 16.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 17.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju fizičke i pravne osobe koje koriste javne površine za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera na području Općine Končanica, temeljem rješenja Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 18.

Za korištenje površina plaća se porez po m2 korištene površine, kako slijedi:

1. za korištenje javnih površina u svrhu skladištenja materijala i slično fizičkih i pravnih osoba zaračunava se porez na korištenje u iznosu od 0,50 kn/m2/dan, temeljem rješenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica,

2. za privremeno korištenje javnih površina u svrhu skladištenja materijala i slično ispred zgrada fizičkih i pravnih osoba s područja Općine Končanica zaračunava se porez na korištenje u iznosu od 1,00 kn/m2/dan, temeljem rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Končanica,

3. za korištenje javnih površina u svrhu parkiranja većih kombi vozila, strojeva i ostalih teretnih vozila i njihovih priključnih dijelova fizičkih i pravnih osoba zaračunava se porez na korištenje površina u iznosu od 8,00 kn/m2/mjesečno,

4. za prodaju prehrambenih proizvoda, plastike, tekstila i slično na mjestu određenom za prodaju na malo izvan trgovina zaračunava se porez na korištenje površina u iznosu od 10,00 kn/m2/dan,

5. za korištenje javnih površina u svrhu prodaje (drva ili ostale robe) fizičkih i pravnih osoba koje nisu registrirane u Općini, zaračunava se porez na korištenje javnih površina u iznosu od 100,00 kn/dan po vozilu, ukoliko se ne radi o svakodnevnoj prodaji koja se uređuje Odlukom o trgovini na malo izvan trgovina (»Službeni glasnik Općine Končanica«, broj 5/09),

6. za postavljanje slobodno-stojećih jednostranih i dvostranih panoa (do 30 dana), plaća se porez na korištenje javne površine u visini od 200,00 kn/m2/mjesečno,

7. korištenje javnih površina za ostale namjene (manipulativni prostor i sl.), plaća se porez na korištenje javne površine od 0,50 kn/m2/dan.

Članak 19.

Za korištenje javnih površina u vrijeme javnih manifestacija (Dani Češke kulture, proštenja i drugo), plaćaju se sljedeći iznosi poreza na korištenje javnih površina po danu:

1. prodaja bižuterije, dječjih igračaka i slično te povremeno korištenje terasa i otvorenih prostora i prodavaonica na otvorenom (voćarnice, ugostiteljske terase i slično), kada se javna površina koristi do 3 uzastopna dana:

a) 100,00 kn dnevno za pokretne radnje koje prodaju obavljaju na stolovima dužine do 6 m,

b) 150,00 kn dnevno za pokretne radnje koje prodaju obavljaju na stolovima dužima od 6 m,

c) 150,00 kn dnevno za ugostiteljske terase,

2. ugostiteljske usluge – 150,00 kn po radnji,

3. zabavni centar, zabavne i putujuće radnje:

a) do 10,00 m2 – 1,00 kn/m2 po danu,

b) od 11,00 do 500,00 m2 – za prvih 10,00 m2 prema prethodnoj točci, za svaki m2 iznad 10,00 m2 obračunava se 0,50 kn/m2 po danu,

c) iznad 500,00 m2 – za prvih 500,00 m2 prema prethodne dvije točke, za svaki m2 iznad 500,00 m2 obračunava se 0,25 kn/m2/po danu.

4. prodaja prehrambenih proizvoda, kikirikija, sladoleda i slično, kao i ostali štandovi ukoliko obavljaju djelatnost na jednom mjestu bez pomicanja u tijeku dana – 50,00 kn/m2 po danu, minimalna površina za obračun iznosi 1,00 m2,

5. korištenje terasa i otvorenih prostora te prodavaonica na otvorenom (ugostiteljske terase, voćarnice i slično), kada se javna površina koristi duže od 3 uzastopna dana u godini – 1,00 kn/m2/po danu.

Od plaćanja poreza iz ovog članka izuzete su udruge građana čije je sjedište na području Općine Končanica.

Članak 20.

Rješenje o razrezu poreza na korištenje javnih površina iz članka 18. ove Odluke donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Končanica, a porez se naplaćuje u roku od 8 dana od dana izdavanja rješenja.

Odobrenje za korištenje javnih površina iz članka 19. ove Odluke izdaje Jedinstveni upravni odjel, komunalni redar, komunalni djelatnik ili osoba koju ovlasti Općinski načelnik, a porez se naplaćuje prilikom zauzimanja javne površine ili na dan održavanja javne manifestacije.

Članak 21.

Javna površina u smislu ove Odluke je javna površina koju definira Odluka o komunalnom redu (»Službeni glasnik Općine Končanica«, broj 1/05 i 4/09) te Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica (»Službeni glasnik Općine Končanica«, broj 5/09).

III. PRIJENOS OVLASTI I NADLEŽNA POREZNA TIJELA

Članak 22.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor povjeravaju se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Stvarno i mjesno nadležan ustrojstvena jedinica Porezne uprave Ministarstva financija je nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu lokalnih poreza propisanih ovom Odlukom, osim poreza na korištenje javnih površina.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz ovog članka pripada naknada u iznosu 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 23.

Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Končanica dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Članak 24.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

U pogledu zastare prava na utvrđivanje i naplatu prihoda od lokalnih poreza primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Postupak naplate prihoda od lokalnih poreza provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona i Ovršnog zakona.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu 1. prosinca 2017. godine.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Službeni glasnik Grada Daruvara« broj 11/95).

Članak 27.

Sve što nije definirano ovom Odlukom regulirat će se Zakonom o lokalnim porezima.

Članak 28.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Općine Končanica«.

Klasa: 410-01/17-01/02

Urbroj: 2111/02-01-17-1

Končanica, 31. listopada 2017.

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Končanica
Zdenko Popovački, v. r.