Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Babina Greda

NN 112/2017 (17.11.2017.), Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Babina Greda

Općina Babina Greda

2629

Na temelju članka 4. Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 101/17), i članka 18. Statuta Općine Babina Greda (»Sl. vjesnik« 11/09, 04/13, 03/14) Općinsko vijeće Općine Babina Greda na 4. sjednici održanoj 10. studenoga 2017. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE BABINA GREDA

Članak 1.

U članku 2., brišu se riječi pod rednim brojem 3. »porez na nekretnine«

Članak 2.

Briše se članak 8.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-10/7

Urbroj: 2212/02-01/17-01-1

Babina Greda, 10. studenoga 2017.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Jakob Verić, v. r.