Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

NN 113/2017 (18.11.2017.), Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Hrvatski sabor

2636

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

Proglašavam Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu, koje je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. studenoga 2017. godine.

Klasa: 011-01/17-01/96

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 17. studenoga 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu (»Narodne novine«, br. 119/2016) u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2017. godinu i B. Račun financiranja za 2017. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan 2017.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2017.
PRIHODI POSLOVANJA121.013.261.363727.095.744121.740.357.107
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE560.395.000148.750.267709.145.267
UKUPNI PRIHOD121.573.656.363875.846.011122.449.502.374
RASHODI POSLOVANJA124.362.281.213-789.785.128123.572.496.085
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE4.027.258.356-820.280.3303.206.978.026
UKUPNI RASHOD128.389.539.569-1.610.065.458126.779.474.111
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK-6.815.883.2042.485.911.469-4.329.971.735
 
 
 
 
B. RAČUN FINANCIRANJA
 
Plan 2017.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2017.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA35.277.295.2468.253.513.13443.530.808.380
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA29.289.767.60510.029.329.66039.319.097.265
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE2.102.994.141262.157.2202.365.151.361
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-1.274.638.578-972.252.163-2.246.890.741
NETO FINANCIRANJE6.815.883.204-2.485.911.4694.329.971.735
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2017. godinu, mijenjaju se u: A. Računu prihoda i rashoda za 2017. godinu i B. Računu financiranja za 2017. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Raz-redSku­pinaPod­skupinaNaziv prihodaPlan 2017.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2017.
       
6PRIHODI POSLOVANJA121.013.261.363727.095.744121.740.357.107
61Prihodi od poreza72.793.220.2742.317.762.10175.110.982.375
611Porez i prirez na dohodak2.026.519.73702.026.519.737
612Porez na dobit7.165.103.2841.012.095.9838.177.199.267
613Porezi na imovinu59.621.777-59.621.7770
614Porezi na robu i usluge63.118.706.7151.383.816.28064.502.522.995
615Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije423.268.761-30.554.827392.713.934
616Ostali prihodi od poreza012.026.44212.026.442
62Doprinosi23.085.639.98358.749.32223.144.389.305
622Doprinosi za mirovinsko osiguranje21.048.341.94664.073.71421.112.415.660
623Doprinosi za zapošljavanje2.037.298.037-5.324.3922.031.973.645
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna11.174.359.299-1.923.176.9229.251.182.377
631Pomoći od inozemnih vlada94.739.099-65.937.26128.801.838
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU10.927.989.697-1.945.928.6768.982.061.021
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna56.535.338-1.627.14254.908.196
634Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostalih subjekata unutar općeg proračuna70.640.16530.557.399101.197.564
636Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan4.200.00025.316.99529.516.995
638Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava18.555.000018.555.000
639Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna1.700.00034.441.76336.141.763
64Prihodi od imovine2.722.022.678-61.805.7642.660.216.914
641Prihodi od financijske imovine1.234.670.558199.575.0701.434.245.628
642Prihodi od nefinancijske imovine1.455.508.650-254.181.8411.201.326.809
643Prihodi od kamata za dane zajmove31.843.470-7.198.99324.644.477
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada3.499.702.963163.260.8573.662.963.820
651Upravne i administrativne pristojbe504.188.927-729.358503.459.569
652Prihodi po posebnim propisima2.995.514.036163.990.2153.159.504.251
66Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija1.253.543.704160.532.8041.414.076.508
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.211.261.11430.627.5771.241.888.691
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna42.282.590129.905.227172.187.817
67Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza5.886.143.40047.811.0345.933.954.434
673Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza5.886.143.40047.811.0345.933.954.434
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi598.629.062-36.037.688562.591.374
681Kazne i upravne mjere580.868.641-35.155.008545.713.633
683Ostali prihodi17.760.421-882.68016.877.741
       
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE560.395.000148.750.267709.145.267
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine40.000.00017.434.25857.434.258
711Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava39.800.00017.459.16857.259.168
712Prihodi od prodaje nematerijalne imovine200.000-24.910175.090
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine459.320.00074.849.165534.169.165
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata320.000.000105.676.050425.676.050
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme136.500.000-30.610.569105.889.431
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava2.000.000435.3362.435.336
725Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada120.00048.348168.348
726Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine700.000-700.0000
74Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine61.075.00056.466.844117.541.844
741Prihodi od prodaje zaliha61.075.00056.466.844117.541.844


RASHODI POSLOVANJA

Raz-redSku-pinaPod­skupinaNaziv rashodaPlan 2017.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2017.
3 
 
Rashodi poslovanja124.362.281.213-789.785.128123.572.496.085
31Rashodi za zaposlene26.503.206.525270.781.92926.773.988.454
311Plaće (Bruto)21.752.955.72171.643.98921.824.599.710
312Ostali rashodi za zaposlene733.933.128195.015.311928.948.439
313Doprinosi na plaće4.016.317.6764.122.6294.020.440.305
32Materijalni rashodi12.525.464.785-53.652.29812.471.812.487
321Naknade troškova zaposlenima1.132.603.6258.658.4671.141.262.092
322Rashodi za materijal i energiju3.807.824.014146.140.6113.953.964.625
323Rashodi za usluge6.542.470.604-96.783.0806.445.687.524
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa72.170.113327.13872.497.251
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja970.396.429-111.995.434858.400.995
34Financijski rashodi10.633.277.636-794.277.6959.838.999.941
341Kamate za izdane vrijednosne papire9.199.119.366-848.425.0238.350.694.343
342Kamate za primljene kredite i zajmove1.110.701.872-27.607.5281.083.094.344
343Ostali financijski rashodi323.456.39881.754.856405.211.254
35Subvencije6.516.552.752-282.604.4446.233.948.308
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru935.038.150-24.522.118910.516.032
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora2.648.844.764-53.769.9572.595.074.807
353Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava2.932.669.838-204.312.3692.728.357.469
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna15.686.970.701-103.250.84015.583.719.861
361Pomoći inozemnim vladama25.632.96045.147.66970.780.629
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU3.318.088.411-72.773.5533.245.314.858
363Pomoći unutar općeg proračuna9.266.274.23481.365.8029.347.640.036
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna420.156.526-70.255.622349.900.904
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava2.325.263.970-701.214.9511.624.049.019
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna331.554.600614.479.815946.034.415
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade46.128.723.266-63.374.30746.065.348.959
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja33.641.778.000-126.292.31333.515.485.687
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna12.486.945.26662.918.00612.549.863.272
38Ostali rashodi6.368.085.548236.592.5276.604.678.075
381Tekuće donacije2.061.213.945-55.073.1482.006.140.797
382Kapitalne donacije375.237.2731.031.537376.268.810
383Kazne, penali i naknade štete266.501.509165.792.416432.293.925
385Izvanredni rashodi200.000.000-30.000.000170.000.000
386Kapitalne pomoći3.465.132.821154.841.7223.619.974.543
       
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
Raz-redSku-pinaPod­skupinaNaziv rashodaPlan 2017.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2017.
4 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4.027.258.356-820.280.3303.206.978.026
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine174.833.20313.010.621187.843.824
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva4.700.72216.808.55521.509.277
412Nematerijalna imovina170.132.481-3.797.934166.334.547
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.355.659.373-729.572.5522.626.086.821
421Građevinski objekti1.256.368.641-381.099.602875.269.039
422Postrojenja i oprema1.733.506.167-266.609.0091.466.897.158
423Prijevozna sredstva148.086.914-21.503.587126.583.327
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti15.144.8485.413.24420.558.092
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado613.000-174.079438.921
426Nematerijalna proizvedena imovina201.939.803-65.599.519136.340.284
43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti4.552.000-36.3004.515.700
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti4.552.000-36.3004.515.700
44Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine157.532.000-11.962.889145.569.111
441Rashodi za nabavu zaliha157.532.000-11.962.889145.569.111
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini334.681.780-91.719.210242.962.570
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima318.091.538-86.478.327231.613.211
452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi11.658.667-3.937.6567.721.011
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima3.087.700-1.022.0002.065.700
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu1.843.875-281.2271.562.648


B. RAČUN FINANCIRANJA

RazredSku­pinaPod­skupina 
Plan 2017.Povećanje/ smanjenjeNovi plan 2017
 
 
 
NETO FINANCIRANJE6.815.883.204-2.485.911.4694.329.971.735
Prijenos depozita iz prethodne godine2.102.994.141262.157.2202.365.151.361
Prijenos depozita u narednu godinu-1.274.638.578-972.252.163-2.246.890.741
       
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA35.277.295.2468.253.513.13443.530.808.380
81Primljene povrati glavnica danih zajmova i depozita180.700.000217.000.000397.700.000
812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima180.700.0000180.700.000
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru02.000.0002.000.000
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora082.000.00082.000.000
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti0133.000.000133.000.000
82Primici od izdanih vrijednosnih papira25.400.000.00010.380.225.00035.780.225.000
822Obveznice25.400.000.00010.380.225.00035.780.225.000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici1.400.000.000-857.300.000542.700.000
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru1.400.000.000-926.402.065473.597.935
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora069.102.06569.102.065
84Primici od zaduživanja8.296.595.246-1.486.411.8666.810.183.380
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada1.781.438.01142.581.1071.824.019.118
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru700.000.000285.000.000985.000.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora5.815.157.235-1.813.992.9734.001.164.262
       
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA29.289.767.60510.029.329.66039.319.097.265
51Izdaci za dane zajmove i depozite1.375.483.41210.559.854.56611.935.337.978
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima280.400.000-5.779.999274.620.001
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru280.010.0006.560.290.0006.840.300.000
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora644.029.41253.234.565697.263.977
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti171.044.0003.894.410.0004.065.454.000
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe57.700.00057.700.000
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici624.089.090147.850.000771.939.090
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru208.500.000123.700.000332.200.000
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora408.839.09021.500.000430.339.090
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora6.750.0002.650.0009.400.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova8.865.709.977-278.203.2858.587.506.692
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada800.309.807-43.000.000757.309.807
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru1.408.253.679-7.000.0001.401.253.679
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora6.657.146.491-228.203.2856.428.943.206
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire18.424.485.126-400.171.62118.024.313.505
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice18.424.485.126-400.171.62118.024.313.505

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmjenama i dopunama Proračuna u ukupnoj svoti od 126.779.474.111,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 39.319.097.265,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/17-01/07

Zagreb, 17. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.