Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu

NN 113/2017 (18.11.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu

HRVATSKI SABOR

2637

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 17. studenoga 2017., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.005.631.500 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 2.875.784.878 kuna

– višak u iznosu od 129.846.622 kune.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/17-01/07

Zagreb, 17. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Plan za 2017.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
za 2017.
PRIHODI POSLOVANJA3.110.105.681-104.574.1813.005.531.500
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE100.0000100.000
UKUPNI PRIHODI3.110.205.681-104.574.1813.005.631.500
RASHODI POSLOVANJA2.597.994.681-21.785.8032.576.208.878
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU296.565.0003.011.000299.576.000
UKUPNI RASHODI2.894.559.681-18.774.8032.875.784.878
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK215.646.000-85.799.378129.846.622
 
B. RAČUN FINANCIRANJA
Plan za 2017.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
za 2017.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA156.354.000270.500156.624.500
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA394.000.0007.000.000401.000.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE22.000.00092.528.878114.528.878
NETO FINANCIRANJE-215.646.00085.799.378-129.846.622
 
 
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPodskupinaNaziv prihodaPlan za 2017.Povećanje/smanjenjeNovi plan
za 2017.
6PRIHODI POSLOVANJA3.110.105.681-104.574.1813.005.531.500
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna694.856.181-33.187.851661.668.330
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU29.200.000-24.925.0004.275.000
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna665.356.181-8.262.851657.093.330
634Pomoći od izvanproračunskih korisnika300.0000300.000
64Prihodi od imovine14.800.000-270.50014.529.500
641Prihodi od financijske imovine13.000.000-270.50012.729.500
642Prihodi od nefinancijske imovine1.700.00001.700.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove100.0000100.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada2.248.449.500-6.076.8302.242.372.670
652Prihodi po posebnim propisima2.248.449.500-6.076.8302.242.372.670
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija152.000.000-65.039.00086.961.000
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna152.000.000-65.039.00086.961.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE100.0000100.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine100.0000100.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata100.0000100.000


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPodskupinaNaziv rashodaPlan za 2017.Povećanje/smanjenjeNovi plan
za 2017.
3RASHODI POSLOVANJA2.597.994.681-21.785.8032.576.208.878
31Rashodi za zaposlene157.445.000-8.045.000149.400.000
311Plaće (Bruto)131.300.000-6.800.000124.500.000
312Ostali rashodi za zaposlene3.600.00003.600.000
313Doprinosi na plaće22.545.000-1.245.00021.300.000
32Materijalni rashodi992.005.0002.470.000994.475.000
321Naknade troškova zaposlenima8.670.00008.670.000
322Rashodi za materijal i energiju24.017.000-1.400.00022.617.000
323Rashodi za usluge947.660.3004.224.700951.885.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa300.0000300.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.357.700-354.70011.003.000
34Financijski rashodi53.180.000-9.455.00043.725.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove52.000.000-9.220.00042.780.000
343Ostali financijski rashodi1.180.000-235.000945.000
35Subvencije0450.000450.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru0450.000450.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna26.135.0001.653.00027.788.000
361Pomoći inozemnim vladama1.000.000 
1.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna25.135.000-3.847.00021.288.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava05.500.0005.500.000
38Ostali rashodi1.369.229.681-8.858.8031.360.370.878
381Tekuće donacije820.000380.0001.200.000
383Kazne, penali i naknade štete1.300.000300.0001.600.000
386Kapitalne pomoći1.367.109.681-9.538.8031.357.570.878
       
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE296.565.0003.011.000299.576.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine15.000.0002.000.00017.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva15.000.0002.000.00017.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine100.115.000-10.989.00089.126.000
421Građevinski objekti67.115.000-12.489.00054.626.000
422Postrojenja i oprema20.200.000-3.700.00016.500.000
423Prijevozna sredstva1.100.000-100.0001.000.000
426Nematerijalna proizvedena imovina11.700.0005.300.00017.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini181.450.00012.000.000193.450.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima181.450.00012.000.000193.450.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPodskupina 
Plan za 2017.Povećanje/smanjenjeNovi plan
za 2017.
NETO FINANCIRANJE-237.646.000-6.729.500-244.375.500
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA156.354.000270.500156.624.500
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici0270.500270.500
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora0270.500270.500
84Primici od zaduživanja156.354.0000156.354.000
847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti156.354.0000156.354.000
       
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA394.000.0007.000.000401.000.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova394.000.0007.000.000401.000.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru2.600.00002.600.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora189.000.00015.000.000204.000.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti202.400.000-8.000.000194.400.000


II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan za 2017.Povećanje/smanjenjeNovi plan
za 2017.
01HRVATSKE VODE3.288.559.681-11.774.8033.276.784.878
 
 
 
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE273.000.000-14.980.000258.020.000
 
 
 
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE230.000.000-12.480.000217.520.000
31Rashodi za zaposlene157.445.000-8.045.000149.400.000
311Plaće (Bruto)131.300.000-6.800.000124.500.000
312Ostali rashodi za zaposlene3.600.00003.600.000
313Doprinosi na plaće22.545.000-1.245.00021.300.000
32Materijalni rashodi71.205.000-4.335.00066.870.000
321Naknade troškova zaposlenima8.670.00008.670.000
322Rashodi za materijal i energiju8.032.00008.032.000
323Rashodi za usluge48.500.300-4.230.30044.270.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa300.0000300.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.702.700-104.7005.598.000
34Financijski rashodi1.150.000-250.000900.000
343Ostali financijski rashodi1.150.000-250.000900.000
38Ostali rashodi200.000150.000350.000
381Tekuće donacije200.000150.000350.000
 
 
 
K2000OPREMANJE16.900.000-3.500.00013.400.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine16.900.000-3.500.00013.400.000
422Postrojenja i oprema16.900.000-3.500.00013.400.000
 
 
 
K2001INFORMATIZACIJA15.000.0005.100.00020.100.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine15.000.0005.100.00020.100.000
422Postrojenja i oprema3.300.000-200.0003.100.000
426Nematerijalna proizvedena imovina11.700.0005.300.00017.000.000
     
K2002PRIJEVOZNA SREDSTVA1.100.000-100.0001.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.100.000-100.0001.000.000
423Prijevozna sredstva1.100.000-100.0001.000.000
     
K2003POSLOVNE ZGRADE10.000.000-4.000.0006.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.000.000-4.000.0006.000.000
421Građevinski objekti10.000.000-4.000.0006.000.000
101SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI446.000.000-2.220.000443.780.000
     
A1001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU10.100.000-60.00010.040.000
34Financijski rashodi7.500.000-60.0007.440.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove7.500.000-60.0007.440.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova2.600.00002.600.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru2.600.00002.600.000
 
 
 
A1002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA218.000.0008.700.000226.700.000
34Financijski rashodi29.000.000-6.300.00022.700.000
342Kamate za primljene zajmove29.000.000-6.300.00022.700.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova189.000.00015.000.000204.000.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora189.000.00015.000.000204.000.000
     
A1013ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI217.900.000-10.860.000207.040.000
34Financijski rashodi15.500.000-2.860.00012.640.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove15.500.000-2.860.00012.640.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova202.400.000-8.000.000194.400.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti202.400.000-8.000.000194.400.000
 
 
 
103TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA924.750.0007.200.000931.950.000
 
 
 
A1004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA662.000.00043.000.000705.000.000
32Materijalni rashodi661.700.00042.700.000704.400.000
322Rashodi za materijal i energiju10.900.000-1.600.0009.300.000
323Rashodi za usluge650.400.00044.200.000694.600.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja400.000100.000500.000
38Ostali rashodi300.000300.000600.000
383Kazne, penali i naknade štete300.000300.000600.000
     
A1006OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE66.500.000-26.500.00040.000.000
32Materijalni rashodi66.500.000-26.500.00040.000.000
323Rashodi za usluge66.500.000-26.500.00040.000.000
     
A1007TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA62.000.000-2.000.00060.000.000
32Materijalni rashodi61.380.000-2.680.00058.700.000
323Rashodi za usluge61.375.000-2.680.00058.695.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.00005.000
35Subvencije0450.000450.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru0450.000450.000
38Ostali rashodi620.000230.000850.000
381Tekuće donacije620.000230.000850.000
     
A1008HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA3.000.000-2.000.0001.000.000
32Materijalni rashodi3.000.000-2.000.0001.000.000
323Rashodi za usluge3.000.000-2.000.0001.000.000
     
A1009IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)109.700.000-4.300.000105.400.000
32Materijalni rashodi107.670.000-3.715.000103.955.000
322Rashodi za materijal i energiju3.000.000200.0003.200.000
323Rashodi za usluge104.530.000-4.065.000100.465.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja140.000150.000290.000
34Financijski rashodi30.00015.00045.000
343Ostali financijski rashodi30.00015.00045.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.000.000-600.0001.400.000
363Pomoći unutar općeg proračuna2.000.000-600.0001.400.000
     
A1010VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ7.500.00007.500.000
32Materijalni rashodi7.500.00007.500.000
322Rashodi za materijal i energiju2.085.00002.085.000
323Rashodi za usluge5.355.00005.355.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja60.000060.000
     
A1011IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU8.050.000-500.0007.550.000
32Materijalni rashodi8.050.000-500.0007.550.000
323Rashodi za usluge8.000.000-500.0007.500.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.000050.000
     
A1012OSTALI IZVANREDNI IZDACI6.000.000-500.0005.500.000
32Materijalni rashodi5.000.000-500.0004.500.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000.000-500.0004.500.000
38Ostali rashodi1.000.00001.000.000
383Kazne, penali i naknade štete1.000.00001.000.000
     
104PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI1.644.809.681-1.774.8031.643.034.878
     
K2004KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA190.450.00014.500.000204.950.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna6.000.0004.500.00010.500.000
361Pomoći inozemnim vladama1.000.00001.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna5.000.0004.500.0009.500.000
38Ostali rashodi3.000.000-2.000.0001.000.000
386Kapitalne pomoći3.000.000-2.000.0001.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini181.450.00012.000.000193.450.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima181.450.00012.000.000193.450.000
     
K2005ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE95.000.00014.000.000109.000.000
38Ostali rashodi95.000.00014.000.000109.000.000
386Kapitalne pomoći95.000.00014.000.000109.000.000
     
K2006ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA118.600.00046.400.000165.000.000
38Ostali rashodi118.600.00046.400.000165.000.000
386Kapitalne pomoći118.600.00046.400.000165.000.000
     
K2007EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA16.000.000-4.570.00011.430.000
38Ostali rashodi16.000.000-4.570.00011.430.000
386Kapitalne pomoći16.000.000-4.570.00011.430.000
     
K2010ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)15.000.0002.000.00017.000.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine15.000.0002.000.00017.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva15.000.0002.000.00017.000.000
K2011PROJEKTI NAVODNJAVANJA32.500.000-8.849.00023.651.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države18.135.000-7.747.00010.388.000
363Pomoći unutar općeg proračuna18.135.000-7.747.00010.388.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine14.365.000-1.102.00013.263.000
421Građevinski objekti14.365.000-1.102.00013.263.000
K2013IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA1.069.305.681-107.037.026962.268.655
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna05.500.0005.500.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava05.500.0005.500.000
38Ostali rashodi1.026.555.681-105.150.026921.405.655
386Kapitalne pomoći1.026.555.681-105.150.026921.405.655
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine42.750.000-7.387.00035.363.000
421Građevinski objekti42.750.000-7.387.00035.363.000
     
K2060PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE86.354.00058.646.000145.000.000
38Ostali rashodi86.354.00058.646.000145.000.000
386Kapitalne pomoći86.354.00058.646.000145.000.000
     
K2061PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA21.600.000-16.864.7774.735.223
38Ostali rashodi21.600.000-16.864.7774.735.223
386Kapitalne pomoći21.600.000-16.864.7774.735.223