Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu

NN 113/2017 (18.11.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcija plana za 2018. i 2019. godinu

HRVATSKI SABOR

2638

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Hrvatski sabor na sjednici 17. studenoga 2017., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.503.511.108 kuna,

– ukupne rashode u iznosu od 2.453.427.727 kuna,

– višak u iznosu od 50.083.381 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/17-01/07

Zagreb, 17. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Plan za 2017.Povećanje/ smanjenjeNovi plan za 2017.
PRIHODI POSLOVANJA2.552.402.000-49.190.8922.503.211.108
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE14.000.000-13.700.000300.000
UKUPNI PRIHODI2.566.402.000-62.890.8922.503.511.108
RASHODI POSLOVANJA1.115.150.000-41.558.7001.073.591.300
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU1.364.812.58015.023.8471.379.836.427
UKUPNI RASHODI2.479.962.580-26.534.8532.453.427.727
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK86.439.420-36.356.03950.083.381

B. RAČUN FINANCIRANJA
Plan za 2017.Povećanje/ smanjenjeNovi plan za 2017.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA1.614.560.5803.530.696.0395.145.256.619
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA1.701.000.0003.494.340.0005.195.340.000
NETO FINANCIRANJE-86.439.42036.356.039-50.083.381
 
 
 
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPodskupinaNaziv prihodaPlan za 2017.Povećanje/smanjenjeNovi plan za 2017.
6 
 
PRIHODI POSLOVANJA2.552.402.000-49.190.8922.503.211.108
 
63 
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna2.519.402.000-68.658.4922.450.743.508
 
 
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna2.059.269.00021.811.4552.081.080.455
 
 
638Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU460.133.000-90.469.947369.663.053
 
64 
Prihodi od imovine18.500.00020.960.00039.460.000
 
 
641Prihodi od financijske imovine1.800.00017.060.00018.860.000
 
 
642Prihodi od nefinancijske imovine16.700.0003.900.00020.600.000
 
65 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada13.300.000-1.252.40012.047.600
 
 
652Prihodi po posebnim propisima13.300.000-1.252.40012.047.600
 
66 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija1.200.000-240.000960.000
 
 
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.200.000-240.000960.000
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE14.000.000-13.700.000300.000
 
72 
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine14.000.000-13.700.000300.000
 
 
721Prihodi od prodaje garđevinskih objekata14.000.000-14.000.0000
 
 
723Prihod od prodaje prijevoznih sredstava0300.000300.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod­skupinaNaziv rashodaPlan za 2017.Povećanje/smanjenjeNovi plan za 2017.
3 
 
RASHODI POSLOVANJA1.115.150.000-41.558.7001.073.591.300
 
31 
Rashodi za zaposlene104.304.400107.600104.412.000
 
 
311Plaće (Bruto)86.800.700-716.70086.084.000
 
 
312Ostali rashodi za zaposlene2.574.000947.6003.521.600
 
 
313Doprinosi na plaće14.929.700-123.30014.806.400
 
32 
Materijalni rashodi479.425.600-10.941.300468.484.300
 
 
321Naknade troškova zaposlenima4.797.600-40.6004.757.000
 
 
322Rashodi za materijal i energiju14.786.000143.00014.929.000
 
 
323Rashodi za usluge456.246.000-10.704.700445.541.300
 
 
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.596.000-339.0003.257.000
 
34 
Financijski rashodi455.320.000-61.075.000394.245.000
 
 
342Kamate za primljene kredite i zajmove421.350.000-45.795.000375.555.000
 
 
343Ostali financijski rashodi33.970.000-15.280.00018.690.000
 
36 
Pomoći unutar opće države68.000.00030.000.00098.000.000
 
 
363Pomoći unutar općeg proračuna68.000.00030.000.00098.000.000
 
38 
Ostali rashodi8.100.000350.0008.450.000
 
 
383Kazne, penali i naknade štete8.100.000350.0008.450.000
       
4 
 
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.364.812.58015.023.8471.379.836.427
 
41 
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine91.150.0001.369.22792.519.227
 
 
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva78.300.0003.899.22782.199.227
 
 
412Nematerijalna imovina12.850.000-2.530.00010.320.000
 
42 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.273.662.58013.654.6201.287.317.200
 
 
421Građevinski objekti1.258.082.58016.965.7011.275.048.281
 
 
422Postrojenja i oprema11.080.000-4.041.5007.038.500
 
 
426Nematerijalna proizvedena imovina4.500.000730.4195.230.419


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod­skupina 
Plan za 2017.Povećanje/ smanjenjeNovi plan za 2017.
 
 
 
NETO FINANCIRANJE-86.439.42036.356.039-50.083.381
8 
 
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA1.614.560.5803.530.696.0395.145.256.619
 
84 
Primici od zaduživanja1.614.560.5803.530.696.0395.145.256.619
 
 
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.614.560.580-369.303.9611.245.256.619
 
 
847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti03.900.000.0003.900.000.000
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA1.701.000.0003.494.340.0005.195.340.000
 
54 
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.701.000.0003.494.340.0005.195.340.000
 
 
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.701.000.0003.494.340.0005.195.340.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan za 2017.Povećanje/ smanjenjeNovi plan za 2017.
03HRVATSKE CESTE4.180.962.5803.467.805.1477.648.767.727
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE259.800.000-38.363.449221.436.551
     
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE209.800.000-19.763.700190.036.300
31Rashodi za zaposlene104.304.400107.600104.412.000
311Plaće (Bruto)86.800.700-716.70086.084.000
312Ostali rashodi za zaposlene2.574.000947.6003.521.600
313Doprinosi na plaće14.929.700-123.30014.806.400
32Materijalni rashodi63.425.600-4.941.30058.484.300
321Naknade troškova zaposlenima4.797.600-40.6004.757.000
322Rashodi za materijal i energiju14.786.000143.00014.929.000
323Rashodi za usluge40.246.000-4.704.70035.541.300
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.596.000-339.0003.257.000
34Financijski rashodi33.970.000-15.280.00018.690.000
343Ostali financijski rashodi33.970.000-15.280.00018.690.000
38Ostali rashodi8.100.000350.0008.450.000
383Kazne, penali i naknade šteta8.100.000350.0008.450.000
 
 
 
K2000OPREMANJE11.080.000-4.041.5007.038.500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.080.000-4.041.5007.038.500
422Postrojenja i oprema11.080.000-4.041.5007.038.500
 
 
 
K2001INFORMATIZACIJA17.350.000-1.799.58115.550.419
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine12.850.000-2.530.00010.320.000
412Nematerijalna imovina12.850.000-2.530.00010.320.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.500.000730.4195.230.419
426Nematerijalna proizvedena imovina4.500.000730.4195.230.419
 
 
 
K2002POSLOVNE ZGRADE21.570.000-12.758.6688.811.332
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine21.570.000-12.758.6688.811.332
421Građevinski objekti21.570.000-12.758.6688.811.332
 
 
 
101SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA1.939.055.0003.449.765.0005.388.820.000
 
 
 
A1001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA1.939.055.0003.449.765.0005.388.820.000
34Financijski rashodi375.250.000-45.475.000329.775.000
342Kamate za primljene zajmove375.250.000-45.475.000329.775.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.563.805.0003.495.240.0005.059.045.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.563.805.0003.495.240.0005.059.045.000
 
 
 
102SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA183.295.000-1.220.000182.075.000
 
 
 
A1002ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA183.295.000-1.220.000182.075.000
34Financijski rashodi46.100.000-320.00045.780.000
342Kamate za primljene zajmove46.100.000-320.00045.780.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova137.195.000-900.000136.295.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora137.195.000-900.000136.295.000
 
 
 
103ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA1.314.812.58033.623.5961.348.436.176
     
K2003SPOJEVI NA AUTOCESTE4.540.000-575.8653.964.135
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine1.000.000300.0001.300.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva1.000.000300.0001.300.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.540.000-875.8652.664.135
421Građevinski objekti3.540.000-875.8652.664.135
     
K2004PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA241.957.580-1.348.926240.608.654
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine4.800.00011.600.50016.400.500
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva4.800.00011.600.50016.400.500
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine237.157.580-12.949.426224.208.154
421Građevinski objekti237.157.580-12.949.426224.208.154
     
K2005OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA370.709.000-171.924.051198.784.949
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine18.100.0007.557.00025.657.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva18.100.0007.557.00025.657.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine352.609.000-179.481.051173.127.949
421Građevinski objekti352.609.000-179.481.051173.127.949
     
K2006REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA141.895.677213.931.999355.827.676
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine11.700.0005.100.00016.800.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva11.700.0005.100.00016.800.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine130.195.677208.831.999339.027.676
421Građevinski objekti130.195.677208.831.999339.027.676
K2007REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU5.100.3234.842.4789.942.801
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.100.3234.842.4789.942.801
421Građevinski objekti5.100.3234.842.4789.942.801
     
K2008PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA620.0001.884.0082.504.008
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine620.0001.884.0082.504.008
421Građevinski objekti620.0001.884.0082.504.008
     
K2009OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI26.990.000-12.116.49014.873.510
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine2.700.0001.301.0004.001.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva2.700.0001.301.0004.001.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine24.290.000-13.417.49010.872.510
421Građevinski objekti24.290.000-13.417.49010.872.510
     
K2010BETTERMENT2.000.0006.930.4438.930.443
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine0537.727537.727
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva0537.727537.727
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.000.0006.392.7168.392.716
421Građevinski objekti2.000.0006.392.7168.392.716
     
K2012INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA510.000.000-5.000.000505.000.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine40.000.000-22.497.00017.503.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva40.000.000-22.497.00017.503.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine470.000.00017.497.000487.497.000
421Građevinski objekti470.000.00017.497.000487.497.000
     
K2013SANACIJA KLIZIŠTA11.000.000-3.000.0008.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.000.000-3.000.0008.000.000
421Građevinski objekti11.000.000-3.000.0008.000.000
     
104PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA416.000.000-6.000.000410.000.000
     
A1003REDOVNO ODRŽAVANJE370.000.0001.000.000371.000.000
32Materijalni rashodi370.000.0001.000.000371.000.000
323Rashodi za usluge370.000.0001.000.000371.000.000
     
A1004IZVANREDNO ODRŽAVANJE20.000.000-1.000.00019.000.000
32Materijalni rashodi20.000.000-1.000.00019.000.000
323Rashodi za usluge20.000.000-1.000.00019.000.000
     
A1006STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME8.000.000-2.000.0006.000.000
32Materijalni rashodi8.000.000-2.000.0006.000.000
323Rashodi za usluge8.000.000-2.000.0006.000.000
     
A1009SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA18.000.000-4.000.00014.000.000
32Materijalni rashodi18.000.000-4.000.00014.000.000
323Rashodi za usluge18.000.000-4.000.00014.000.000
     
105SUFINANCIRANJE68.000.00030.000.00098.000.000
     
A1007SUFINANCIRANJE ŽUC-a48.000.00030.000.00078.000.000
36Pomoći unutar opće države – ŽUC48.000.00030.000.00078.000.000
363Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC48.000.00030.000.00078.000.000
A1009SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA20.000.000020.000.000
36Pomoći unutar opće države – NC20.000.000020.000.000
363Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – NC20.000.000020.000.000