Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta

NN 114/2017 (22.11.2017.), Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

2663

Na temelju članka 62. stavka 7. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/2013), ministar zaštite okoliša i energetike donosi

PRAVILNIK

O SAKUPLJANJU ZAVIČAJNIH DIVLJIH VRSTA

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se zavičajne divlje vrste čije se sakupljanje, odnosno uzimanje iz prirode u svrhu prerade i/ili daljnje prodaje provodi sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode, a koje nisu predmet posebnih propisa iz područja lovstva te slatkovodnog i morskog ribarstva, kao i planova gospodarenja donesenih na temelju posebnih propisa iz navedenih upravnih područja, detaljni sadržaj zahtjeva i uvjeti ishođenja dopuštenja za njihovo sakupljanje iz prirode te opće mjere upravljanja i zaštite.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode

b) nositelj dopuštenja za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta je fizička osoba, fizička osoba – obrtnik, fizička osoba nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili pravna osoba koja posjeduje važeće dopuštenje Ministarstva za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta u komercijalne svrhe

c) stručno tijelo je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

d) sakupljanje podrazumijeva uzimanje zavičajnih divljih vrsta i njihovih dijelova iz prirode radi korištenja u svrhu prerade i/ili daljnje prodaje

e) sakupljanje u komercijalne svrhe je sakupljanje zavičajnih divljih vrsta u svrhu prerade, trgovine, korištenja u uzgoju i drugog prometa i djelatnosti

f) sakupljanje za osobne potrebe je sakupljanje zavičajnih divljih vrsta za osobne potrebe i potrebe vlastitog domaćinstva, gdje se primjercima, dijelovima ili proizvodima dobivenim od njih ne trguje ili prometuje

g) Zakon je Zakon o zaštiti prirode.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi definirani Zakonom.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI
SAKUPLJANJE ZAVIČAJNIH DIVLJIH VRSTA, MJERE UPRAVLJANJA I ZAŠTITE

Zavičajne divlje vrste na koje se odnosi Pravilnik

Članak 3.

(1) Zavičajne divlje vrste za koje je potrebno ishoditi dopuštenje Ministarstva za sakupljanje iz prirode utvrđene su u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Popis zavičajnih divljih vrsta u Prilogu I. ovoga Pravilnika navodi se abecednim redom nazivom reda, porodice i vrste, odnosno podvrste, i to znanstvenim i hrvatskim nazivom.

Mjere upravljanja i zaštite

Članak 4.

(1) Ovim Pravilnikom određuju se opće mjere upravljanja i zaštite pojedinih vrsta ili skupina vrsta iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Stručnom podlogom za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta (u daljnjem tekstu: Stručna podloga) određuju se posebne mjere upravljanja i zaštite pojedinih vrsta ili skupina vrsta iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(3) Stručnu podlogu izrađuje stručno tijelo.

Stručna podloga za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta

Članak 5.

(1) Stručna podloga izrađuje se temeljem:

a) analize stanja populacija zavičajnih divljih vrsta u prirodi i

b) analize pritisaka na populacije uslijed korištenja, koje se određuju između ostalog i temeljem godišnjih izvješća nositelja dopuštenja o sakupljanju.

(2) Stručna podloga iz stavka 1. ovoga članka sadrži: mjere upravljanja i zaštite za vrstu ili skupinu vrsta iz Priloga I. ovoga Pravilnika i mjere zaštite njihovih staništa (područje, vremensko razdoblje, način, godišnja količina sakupljanja i dr.).

(3) Stručna podloga izrađuje se za razdoblje od tri godine.

(4) Stručno tijelo prije isteka roka iz stavka 3. ovoga članka obavlja reviziju Stručne podloge te po potrebi izrađuje novu Stručnu podlogu za sljedeće trogodišnje razdoblje.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, stručno tijelo može revidirati Stručnu podlogu za određene vrste ili skupine i prije isteka roka od tri godine ako utvrdi promjenu pritiska na određenu vrstu ili skupinu, promjenu u trendu stanja populacije ili potrebu za izmjenom popisa vrsta.

(6) Stručno tijelo objavljuje Stručnu podlogu na svojim internetskim stranicama.

Opći uvjeti i ograničenja sakupljanja

Članak 6.

(1) Fizička osoba koja obavlja djelatnost sakupljanja iz prirode zavičajne divlje vrste u komercijalne svrhe za nositelja dopuštenja, prilikom sakupljanja mora imati dokaz o ugovornom odnosu s nositeljem dopuštenja, sukladno posebnim propisima o radu ili obveznim odnosima te presliku dopuštenja izdanog nositelju dopuštenja.

(2) Ako nositelj dopuštenja namjerava sakupljati na tuđem zemljištu, dužan je prije početka sakupljanja pribaviti suglasnost vlasnika ili nositelja prava na prirodnim dobrima.

(3) Ako nositelj dopuštenja namjerava sakupljati u moru i kopnenim vodama, dužan je prije početka sakupljanja ishoditi povlasticu sukladno posebnom propisu iz područja morskog ribarstva, odnosno suglasnost nositelja prava na kopnenim vodama.

(4) U strogim rezervatima i nacionalnim parkovima zabranjeno je sakupljanje iz prirode zavičajnih divljih vrsta u komercijalne svrhe.

(5) U posebnim rezervatima zabranjeno je sakupljanje iz prirode u komercijalne svrhe onih zavičajnih divljih vrsta radi kojih je područje zaštićeno, ako nije drugačije propisano pravilnikom iz članka 142. stavka 1. Zakona.

(6) U ostalim zaštićenim područjima dopušteno je sakupljanje iz prirode zavičajnih divljih vrsta u komercijalne svrhe, ako nije drugačije propisano pravilnikom iz članka 142. stavaka 1. ili odlukom iz članka 142. stavka 3. Zakona.

Sakupljanje za osobne potrebe

Članak 7.

(1) Za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta za osobne potrebe nije potrebno ishoditi dopuštenje Ministarstva.

(2) Sakupljanjem za osobne potrebe smatra se sakupljanje u sljedećim količinama (ukupno neovisno o vrsti):

– gljive:

a) do 3 kg plodišta nadzemnih gljiva dnevno – ukoliko je plodište veće mase, sakupljač ga smije sakupiti ako nema već sakupljena druga plodišta u dnevnoj dopuštenoj količini

b) do 0,1 kg plodišta podzemnih gljiva dnevno – ukoliko je plodište veće mase, sakupljač ga smije sakupiti ako nema već sakupljena druga plodišta u dnevnoj dopuštenoj količini

– lišajevi: do 0,1 kg lišaja dnevno

– rakovi: do 2 kg rakova dnevno, a dopuštena dnevna količina može biti veća za masu jedinke raka kojom se premašuje dopuštena dva kilograma

– pijavice: do ukupno 20 jedinki pijavica dnevno

– puževi: do ukupno 1 kg kopnenih puževa dnevno

– ježinci: do ukupno 10 jedinki ježinaca dnevno

– žabe: do ukupno 1 kg žaba dnevno

– biljke:

a) do ukupno 5 pojedinačnih komada podzemnih dijelova (lukovica, gomolja, korijena ili rizoma) biljaka dnevno

b) do ukupno 2 kg stabljika biljaka s listovima i cvjetovima dnevno

c) do ukupno 5 stručaka (obuhvat palca i kažiprsta) stabljika biljaka s listovima i/ili cvjetovima dnevno

d) do ukupno 1 kg listova biljaka dnevno

e) do ukupno 1 kg cvjetova biljaka dnevno

f) do ukupno 0,5 kg sjemena biljaka dnevno

g) do ukupno 10 kg plodova biljaka dnevno

h) do ukupno 0,5 kg pupova biljaka dnevno

i) 1 busen mahovine dnevno

(3) Prilikom sakupljanja zavičajnih divljih vrsta za osobne potrebe iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se opće mjere upravljanja i zaštite propisane člancima 8. – 18. ovoga Pravilnika te posebne mjere propisane Stručnom podlogom.

Opće mjere upravljanja i zaštite žaba

Članak 8.

Prilikom sakupljanja žaba primjenjuju se sljedeće opće mjere upravljanja i zaštite žaba i njihovih staništa:

a) žabe se hvataju isključivo selektivnim metodama na način da se hvatanjem ne ozljeđuju (npr. rukama, štapom s umjetnim mamcem, ručnom mrežicom na štapu)

b) primjerci vrsta zelenih žaba navedenih u Prilogu I. smiju se hvatati samo ako im duljina tijela bez nogu iznosi najmanje 75 mm, a smeđih žaba samo ako im duljina tijela bez nogu iznosi najmanje 60 mm.

Opće mjere upravljanja i zaštite ježinaca

Članak 9.

(1) Prilikom sakupljanja ježinaca primjenjuju se sljedeće opće mjere upravljanja i zaštite ježinaca i njihovih staništa:

a) dopušteno je sakupljati ježince promjera tijela većeg od 40 mm

b) sakupljanje je dopušteno isključivo metodom ručnog sakupljanja ronjenjem, pri čemu se ne koriste ronilice, ribolovni alati i ribolovna oprema

c) prilikom sakupljanja ne smiju se uništavati zajednice morskih cvjetnica i infralitoralnih algi.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na prilov ježinaca kao posljedica gospodarskog ribolova upotrebom ribolovnih alata sukladno posebnom propisu iz područja morskog ribarstva.

Opće mjere upravljanja i zaštite trpova

Članak 10.

(1) Nije dopušteno sakupljanje trpova.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na prilov trpova kao posljedica gospodarskog ribolova upotrebom ribolovnih alata sukladno posebnom propisu iz područja morskog ribarstva.

Opće mjere upravljanja i zaštite rakova

Članak 11.

Prilikom sakupljanja raka kuke (Scyllarides latus) primjenjuju se sljedeće opće mjere upravljanja i zaštite:

a) raka kuku dopušteno je sakupljati metodom ulova vršama i ručno ronjenjem na dah

b) za komercijalne svrhe dopušteno je sakupljati najviše pet kilograma raka kuke dnevno, ukoliko posebnim mjerama nije drugačije propisano, a dopuštena dnevna količina može biti veća za masu jedinke raka kojom se premašuje dopuštenih pet kilograma.

Opće mjere upravljanja i zaštite pijavica

Članak 12.

Nije dopušteno sakupljanje jedinki pijavica manjih od 2 cm.

Opće mjere upravljanja i zaštite kopnenih puževa

Članak 13.

Prilikom sakupljanja kopnenih puževa primjenjuju se sljedeće opće mjere upravljanja i zaštite kopnenih puževa i njihovih staništa:

a) nije dopušteno sakupljati kopnene puževe na području općine Crikvenica, te na otocima Banjol, Figarola, Velika Palagruža i Mala Palagruža

b) nije dopušteno sakupljati vrstu brdar (Helix secernenda) na jadranskim otocima

c) sakupljene jedinke vrste vinogradnjak (Helix pomatia) trebaju imati vanjski promjer kućice veći od 34 mm.

Opće mjere upravljanja i zaštite biljaka

Članak 14.

Prilikom sakupljanja biljaka primjenjuju se sljedeće opće mjere upravljanja i zaštite biljaka i njihovih staništa:

a) nije dopušteno sakupiti više od dvije trećine jedinki pojedine biljne vrste na jednom nalazištu

b) pri sakupljanju nadzemnih dijelova biljaka koristi se isključivo tehnika rezanja, bez oštećivanja ostalih dijelova biljke

c) podzemni dijelovi biljaka sakupljaju se tek nakon završene faze cvjetanja, stvaranja sjemenki i/ili plodova i njihovog rasprostranjivanja

d) pri sakupljanju podzemnih dijelova biljaka najmanje 80 % pojedine biljne vrste na jednom nalazištu ostavlja se nedirnuto

e) jame nastale vađenjem podzemnih dijelova samoniklih biljaka potrebno je ponovno zatrpati

f) pri sakupljanju biljaka nije dopušteno oštećivati njihovo stanište.

Opće mjere upravljanja i zaštite algi

Članak 15.

Nije dopušteno sakupljanje algi.

Opće mjere upravljanja i zaštite lišajeva

Članak 16.

Prilikom sakupljanja lišajeva primjenjuju se sljedeće opće mjere upravljanja i zaštite lišajeva i njihovih staništa:

a) vrste Evernia prunastri i Pseudevernia furfuracea dopušteno je sakupiti samo s oborenih stabala

b) dopušteno je sakupiti do 1/3 populacije vrsta roda Cladonia na pojedinom nalazištu

c) pri sakupljanju vrsta roda Cladonia steljku treba pažljivo nožem ili rukom odvojiti od tla pazeći da se ne uništava stanište.

Opće mjere upravljanja i zaštite nadzemnih vrsta gljiva

Članak 17.

Prilikom sakupljanja nadzemnih vrsta gljiva primjenjuju se sljedeće opće mjere upravljanja i zaštite gljiva i njihovih staništa:

a) sakuplja se samo plodište gljive

b) ovisno o obliku i mjestu rasta, plodište nadzemne gljive bere se rukom ili reže nožem, bez korištenja drugih alata (npr. lopate, grablje, motike i dr.)

c) po potrebi, ukopani dio plodišta vadi se uz pomoć noža, a nastala rupa popunjava se odgrnutom zemljom

d) nije dopušteno oštećivati micelij ili neposredno stanište

e) trećinu od ukupnog broja plodišta svake sakupljane vrste potrebno je ostaviti netaknutu na staništu

f) nije dopušteno sakupljati stara plodišta, tj. plodišta sa znakovima propadanja (npr. truljenje, pljesnivost i izrazita crvljivost)

g) nije dopušteno sakupljati tek iznikla i vrlo mlada plodišta nadzemnih gljiva čiji je promjer plodišta manji od 1/5 promjera prosječnog zrelog plodišta određene vrste te za smrčke (rod Morchella) plodišta nižih od 4 cm

h) sakupljaju se samonikle nadzemne gljive čiji promjeri plodišta nisu manji od: 20 mm za lisičicu, 15 mm za mrku trubaču, 40 mm za prave vrganje, 35 mm za prosenjake i 30 mm za rujnice

i) za puze je dopušteno sakupljanje plodišta svih promjera

j) nije dopušteno odbacivati već sakupljene gljive radi sakupljanja nekih drugih.

Opće mjere upravljanja i zaštite podzemnih vrsta gljiva

Članak 18.

Prilikom sakupljanja podzemnih vrsta gljiva primjenjuju se sljedeće opće mjere upravljanja i zaštite gljiva i njihovih staništa:

a) sakupljaju se samo uz pomoć najviše dva psa

b) kopa se samo na mjestu nanjušivanja

c) kopa se lopaticom čije sječivo nije duže od 15 cm i šire od 8 cm

d) plodišta velikih bijelih tartufa, čije pojedinačno plodište ili najveće plodište u skupini plodišta nije promjera većeg od 15 mm, zakapaju se na mjestu vađenja

e) rupe nastale vađenjem plodišta podzemnih gljiva potrebno je ponovno zatrpati iskopanom zemljom

f) nije dopušteno kopati rupe promjera većeg od 30 cm

g) rupe što ih sakupljač podzemnih gljiva iskopa istoga dana, ne smiju biti na udaljenosti manjoj od 150 cm

h) pri iskapanju nije dopušteno presijecati korijenje šumskog raslinja debljeg od 1 cm

i) trula i crvljiva plodišta podzemnih gljiva ponovno se zakopavaju na mjestu vađenja

j) nije dopušteno sakupljati podzemne gljiva u razdoblju od 22 do 6 sati.

Obrazac zahtjeva

Članak 19.

(1) Zahtjev za izdavanje dopuštenja za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta iz Priloga I. ovoga Pravilnika podnosi se na obrascu koji se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, pored podataka propisanih člankom 64. Zakona, sadrži i sljedeće podatke:

a) podatke o podnositelju zahtjeva i to:

1. za pravnu osobu i fizičku osobu obrtnika, odnosno osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost: naziv i sjedište tvrtke, obrta, odnosno samostalne djelatnosti, OIB, ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresu elektroničke pošte,

2. za fizičku osobu: ime i prezime, adresu i OIB, broj telefona i/ili adresu elektroničke pošte

b) opis namjene sakupljanja

c) opis metode sakupljanja.

Izvješće o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta

Članak 20.

(1) Nositelj dopuštenja dostavlja Ministarstvu izvješće o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta za prethodnu godinu/sezonu sakupljanja u roku propisanom u dopuštenju.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu koji se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva.

(3) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o:

a) rješenju Ministarstva kojim je dopušteno sakupljanje zavičajnih divljih vrsta iz Priloga I. ovoga Pravilnika (klasa, urbroj i datum izdavanja)

b) nositelju dopuštenja i izrađivaču Izvješća

c) zavičajnoj divljoj vrsti koja se sakupljala (znanstveni i hrvatski naziv vrste)

d) odobrenim i realiziranim količinama po vrsti

e) području, razdoblju i metodi sakupljanja.

(4) Stručno tijelo izrađuje i vodi bazu podataka o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta temeljem izvješća iz stavka 1. ovoga članka.

DIO TREĆI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

a) Pravilnik o zaštiti kopnenih puževa (Gastropoda terrestria) (»Narodne novine«, broj 29/1999)

b) Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia) (»Narodne novine«, broj 80/1999)

c) Pravilnik o zaštiti gljiva (Fungi) (»Narodne novine«, broj 34/2002)

d) Pravilnik o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa (»Narodne novine«, broj 154/2008)

e) Prilog III. Pravilnika o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (»Narodne novine«, broj 99/2009).

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/14-06/37

Urbroj: 517-07-1-1-2-17-29

Zagreb, 28. srpnja 2017.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG I.

POPIS ZAVIČAJNIH DIVLJIH VRSTA ZA KOJE JE POTREBNO ISHODITI DOPUŠTENJE MINISTARSTVA

ANIMALIA ŽIVOTINJE
CHORDATA SVITKOVCI
AMPHIBIA VODOZEMCI
AnuraRanidaePelophylax kl. esculentuszelena žaba
AnuraRanidaePelophylax ridibundusvelika zelena žaba
AnuraRanidaeRana temporarialivadna smeđa žaba
AVERTEBRATA BESKRALJEŠNJACI
ECHINODERMATA BODLJIKAŠI
ECHINOIDEA JEŽINCI
sve vrste ježinaca
HOLOTHUROIDEA TRPOVI
sve vrste trpova
ARTHROPODA ČLANKONOŠCI
DecapodaScyllaridaeScyllarides latuskuka
ANNELIDA KOLUTIĆAVCI
HIRUDINEA PIJAVICE
HirudinidaHaemopidaeHaemopis sanguisugakonjska pijavica
HirudinidaHirudinidaeHirudo medicinalismedicinska pijavica
HirudinidaHirudinidaeHirudo verbana 
MOLLUSCA MEKUŠCI
GASTROPODA PUŽEVI
PulmonataHelicidaeCantareus apertussmokvenjak
PulmonataHelicidaeCornu aspersum aspersumobični smeđi hrapavac
PulmonataHelicidaeHelix cinctapoljar
PulmonataHelicidaeHelix pomatiavinogradnjak
PulmonataHelicidaeHelix secernenda*brdar
PLANTAE BILJKE
SPERMATOPHYTA SJEMENJAČE
 
AsteraceaeAchillea clavennae L.bijeli stolisnik
 
RosaceaeAgrimonia eupatoria L.turica
 
RosaceaeAlchemilla spp.gospin plašt
 
MalvaceaeAlthaea officinalis L.bijeli sljez
 
RanunculaceaeAnemone spp.**šumarice
 
FabaceaeAnthyllis vulneraria L.**ranjenik
 
RanunculaceaeAquilegia vulgaris L.obični pakujac
 
AsteraceaeArctium nemorosum Lej.šumski čičak
 
AraceaeArum italicum Mill.veliki kozlac
 
AraceaeArum maculatum L.pjegavi kozlac
 
AraceaeArum nigrum Schottcrni kozlac
RosaceaeAruncus dioicus (Walter) Fernaldšumska suručka
 
AristolochiaceaeAsarum europaeum L.**šumski kopitnjak
 
BerberidaceaeBerberis vulgaris L.obična žutika
 
LamiaceaeBetonica officinalis L.ljekoviti čistac
 
LamiaceaeCalamintha glandulosa (Req.) Benth.ljekovita marulja
 
AsteraceaeCalendula arvensis L.poljski neven
 
EricaceaeCalluna vulgaris (L.) Hullvrijes
 
AsteraceaeCarlina acaulis L.kravljak
 
ApiaceaeCarum carvi L.kim
 
GentianaceaeCentaurium erythraea Rafnštitasta kičica
 
AsparagaceaeConvallaria majalis L.đurđica
 
AnacardiaceaeCotinus coggygria Scop.ruj
 
RosaceaeCrataegus laevigata (Poir.) DC.crveni glog
 
RosaceaeCrataegus monogyna Jacq.jednovratni glog
 
IridaceaeCrocus spp.**šafrani
 
PrimulaceaeCyclamen spp.ciklama
 
RutaceaeDictamnus albus L.jasenak
 
ScrophulariaceaeDigitalis spp.**naprstak
 
EphedraceaeEphedra spp.kositrenica
 
BerberidaceaeEpimedium alpinum L.planinska biskupska kapica
 
EricaceaeErica herbacea L.proljetna crnjuša
 
LiliaceaeErythronium dens-canis L.pasji zub
 
ScrophulariaceaeEuphrasia rostkoviana Hayneobična očanica
 
RosaceaeFilipendula ulmaria (L.) Maxim.močvarna končara
 
AmaryllidaceaeGalanthus nivalis L.visibaba
 
FabaceaeGalega officinalis L.orlovac
 
RubiaceaeGalium odoratum (L.) Scop.mirisna broćika
 
GentianaceaeGentiana asclepiadea L.šumska sirištara
 
RosaceaeGeum urbanum L.zečja stopa
 
AsteraceaeHelichrysum italicum (Roth) G.Donsmilje
 
RanunculaceaeHelleborus spp.**kukurijek
 
RanunculaceaeHepatica nobilis Schreberjetrenka
 
CaryophyllaceaeHerniaria glabra L.**gola kilavica
 
ClusiaceaeHypericum perforatum L.gospina trava
 
LamiaceaeHyssopus officinalis L.ljekoviti sipan
 
AsteraceaeInula helenium L.oman
 
CichoriaceaeLactuca virosa L.otrovna loćika
 
LauraceaeLaurus nobilis L.lovor
 
LamiaceaeLeonurus cardiaca L.prava srčenica
 
AmaryllidaceaeLeucojum spp.drijemovac
 
ScrophulariaceaeLinaria vulgaris Mill.obični lanilist
 
LinaceaeLinum flavum L.žuti lan
 
CaprifoliaceaeLonicera caprifolium L.orlovi nokti
 
LamiaceaeMarrubium vulgare L.obični tetrljan
 
FabaceaeMelilotus altissimus Thuill.visoki kokotac
 
LamiaceaeMelissa officinalis L.matičnjak
 
LamiaceaeMentha aquatica L.vodena metvica
 
ApiaceaeMeum athamanticum Jacq.mirišljivi štrbac
 
BrassicaceaeNasturtium officinale R.Br.ljekovita potočarka
 
LamiaceaeNepeta cataria L.prava mačja metvica
 
AsparagaceaeOrnithogalum umbellatum L.ptičje mlijeko
 
OxalidaceaeOxalis acetosella L.šumski cecelj
 
LentibulariaceaePinguicula spp.**kukcolovka
 
PlantaginaceaePlantago afra L.žljezdastodlakavi trputac
 
AsparagaceaePolygonatum spp.**Salamunov pečat
 
RosaceaePotentilla anserina L.gusjak
 
RosaceaePotentilla erecta (L.) Raeuschelpetolist srčenjak
 
PrimulaceaePrimula auricula L.planinski jaglac
 
PrimulaceaePrimula elatior (L.) L.blijedožuti jaglac
 
PrimulaceaePrimula veris L.proljetni jaglac
 
RosaceaePrunus mahaleb L.rašeljka
 
RosaceaeRosa spp.ruža
 
AsparagaceaeRuscus aculeatus L.oštrolisna veprina
 
AsparagaceaeRuscus hypoglossum L.mekolisna veprina
 
RutaceaeRuta chalepensis L.alepska rutvica
 
RutaceaeRuta graveolens L.smrdljiva rutvica
 
LamiaceaeSalvia officinalis L.ljekovita kadulja
 
LamiaceaeSalvia sclarea L.muškatna kadulja
 
ApiaceaeSanicula europaea L.zdravičica, milogled
 
CaryophyllaceaeSaponaria officinalis L.sapunika
 
LamiaceaeSatureja montana L.primorski čubar
 
LamiaceaeSatureja subspicata Vis.klasoliki vrisak
 
ScrophulariaceaeScrophularia nodosa L.strupnik
 
AsteraceaeSilybum marianum (L.) Gaertn.obični oslobod
 
AsteraceaeSolidago virgaurea L.obična zlatnica
 
AmaryllidaceaeSternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng.žuta lužarka
 
BoraginaceaeSymphytum officinale L.ljubičasti gavez
 
BoraginaceaeSymphytum tuberosum L.bijeli gavez
 
DioscoreaceaeTamus communis L.bljušt
 
AsteraceaeTanacetum vulgare L.vratić
 
LamiaceaeTeucrium chamaedrys L.obični dubačac
 
LamiaceaeTeucrium montanum L.trava iva
 
LamiaceaeThymus spp.**majčina dušica
 
TrapaceaeTrapa natans L.***vodeni orašac
 
FabaceaeTrigonella foenum-graecum L.grčka piskavica
 
RanunculaceaeTrollius europaeus L.europska
planinčica
 
LiliaceaeTulipa sylvestris L.divlji tulipan
 
AsparagaceaeUrginea maritima (L.) Bakermorski luk
 
EricaceaeVaccinium myrtillus L.borovnica
 
EricaceaeVaccinium vitis-idaea L.brusnica
 
ValerianaceaeValeriana officinalis L.odoljen
 
MelanthiaceaeVeratrum album L.bijela čemerika
 
ScrophulariaceaeVerbascum spp.**divizme
 
ScrophulariaceaeVeronica officinalis L.čestoslavica
 
CaprifoliaceaeViburnum lantana L.crna hudika
 
ApocynaceaeVinca minor L.mali zimzelen
 
ViolaceaeViola spp.**ljubica
 
VerbenaceaeVitex agnus-castus L.konopljika
PTERIDOPHYTA PAPRATNJAČE
 
DryopteridaceaeDryopteris filix-mas (L.) Schottmuška paprat
 
LycopodiaceaeHuperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. F. P. Mart.sjajna huperzija
 
LycopodiaceaeLycopodium annotinum L.jednoljetna crvotočina
 
LycopodiaceaeLycopodium clavatum L.kijačasta
crvotočina
 
PolypodiaceaePolypodium vulgare L.oslad
BRYOPHYTA MAHOVINE
DicranialesLeucobryaceaeLeucobryum glaucum (Hedw.) Angstr. 
ALGAE ALGE
 
Corallinaceae (Hapalidiaceae)Lithothamnium coralloides Crouan frat. 
 
Corallinaceae (Hapalidiaceae)Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin 
LICHENES LIŠAJI
 
CladoniaceaeCladonia spp. 
 
ParmeliaceaeEvernia prunastri (L.) Ach.hrastov lišaj
 
ParmeliaceaePseudevernia furfuracea (L.) Zopfdrvni lišaj
FUNGI GLJIVE
 
AgaricaceaeAgaricus spp.pečurke
 
AgaricaceaeBovista aestivalis Demoulinljetna jajača
 
AgaricaceaeBovista nigrescens Pers.pocrnjela jajača
 
AgaricaceaeBovista plumbea Pers.olovasta jajača
 
AgaricaceaeCoprinus comatus (O.F. Müll.) Pers.velika gnojištarka
 
AgaricaceaeLangermannia gigantea (Batsch) Rostk.golema ćelavica
 
AgaricaceaeLeucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasserturkinja
 
AgaricaceaeLycoperdon spp.puhare
 
AgaricaceaeMacrolepiota spp.sunčanice
 
AlbatrellaceaeAlbatrellus ovinus (Schaeff.) Kotl. & Pouzarovčje vime
 
AmanitaceaeAmanita excelsa (Fr.) Bertill.siva muhara
 
AmanitaceaeAmanita ovoidea (Bull.) Linkjajasta pupavka
 
AmanitaceaeAmanita rubescens Pers.biserka
 
AmanitaceaeAmanita vaginata s. l.preslice
 
AuriculariaceaeAuricularia auricula-judae (Bull.) J. SchrötJudino uho
 
AuriculariaceaeTremiscus helvelloides (DC.) Donkhladetinka
 
BankeraceaeBoletopsis grisea (Peck) Bondartsev & Singer 
 
BoletaceaeBoletus spp.vrganji
 
BoletaceaeLeccinum spp.djedovi
 
BoletaceaePhylloporus pelletieri (Lév.) Quél.crvenkasti
lističavac
 
BoletaceaeXerocomus spp.baršunovci
 
BondarzewiaceaeBondarzewia montana (Quél.) Singerplaninska žbunica
 
CantharellaceaeCantharellus spp.lisičice
 
CantharellaceaeCraterellus spp.trubače
 
ClavicipitaceaeCordyceps spp.batinice
 
CortinariaceaeCortinarius violaceus (L.) Grayljubičasta
koprenka
 
CortinariaceaeCortinarius caperatus (Pers.) Fr.ciganček
 
DiscinaceaeGyromitra esculenta (Pers.) Fr.proljetna
moždanica
 
DiscinaceaeGyromitra infula (Schaeff.) Quél.rogata
moždanica
 
DiscinaceaeDiscina spp.pločarice
 
EntolomataceaeClitopilus cystidiatus Hauskn. & Noordel.sivkasta
brašnjača
 
EntolomataceaeClitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm.obična brašnjača
 
EntolomataceaeEntoloma clypeatum (L.) P. Kumm.šljivovača
 
EntolomataceaeEntoloma sepium (Noulet & Dass.) Richon & Rozevoćnjačka rudoliska
 
FistulinaceaeFistulina hepatica (Schaeff.) With.jetrenka
 
FomitopsidaceaeFomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.obrubljenka
 
FomitopsidaceaeLaetiporus sulphureus (Bull.) Murrillžuti kruh
 
FomitopsidaceaePiptoporus betulinus (Bull.) P. Karst.brezovača
 
GanodermataceaeGanoderma spp.sjajnice
 
GomphaceaeRamaria spp.grive
 
GomphidiaceaeChroogomphus helveticus (Singer) M.M. Moseršvicarski čavlić
 
GomphidiaceaeChroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K. Mill.borov čavlić
 
GomphidiaceaeGomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr.veliki slinar
 
GyroporaceaeGyroporus castaneus (Bull.) Quél.kestenjasta šupljonoška
 
GyroporaceaeGyroporus cyanescens (Bull.) Quél.plaveća
šupljonoška
 
HelvellaceaeHelvella spp.hrčci
 
HydnaceaeHydnum albidum Peckbijeli prosenjak
 
HydnaceaeHydnum repandum L. : Fr.obični prosenjak
 
HydnaceaeHydnum rufescens Fr. : Fr.mali prosenjak
 
HydnangiaceaeLaccaria amethystina Cookeljubičasta lakovka
 
HydnangiaceaeLaccaria laccata Cookeobična lakovka
 
HygrophoraceaeCuphophyllus pratensis (Fr.) Bonlivadna vlažnica
 
HygrophoraceaeCuphophyllus virgineus (Wulfen) Kovalenkodjevičanska vlažnica
 
HygrophoraceaeHygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm.jasnocrvena vlažnica
 
HygrophoraceaeHygrocybe quieta (Kühner) Singerspavajuća
vlažnica
 
HygrophoraceaeHygrophorus spp.puževice
 
HymenochaetaceaeInonotus obliquus (Fr.) Pilátčaga
 
HymenochaetaceaePhellinus igniarius (L.) Quél.vrbov plutnjak
 
HymenogastraceaeGalerina badipes (Pers.) Kühner 
 
HymenogastraceaeGalerina vittiformis (Fr.) Singer 
 
LyophyllaceaeCalocybe gambosa (Fr.) Singerđurđevača
 
LyophyllaceaeHypsizygus ulmarius (Bull.) Redheadobična stablarica
 
LyophyllaceaeLyophyllum decastes (Fr.) Singerobična kostanjevčica
 
LyophyllaceaeLyophyllum fumosum (Pers.) P.D. Ortonsiva kostanjevčica
 
LyophyllaceaeLyophyllum loricatum (Fr.) Kühnertvrdokožna kostanjevčica
 
MarasmiaceaeMarasmius oreades (Bolton) Fr.vilin klinčac
 
MeripilaceaeGrifola frondosa (Dicks.) Grayzečarka
 
MeripilaceaeMeripilus giganteus (Pers.) P. Karst.golemi žbunac
 
MorchellaceaeMorchella spp.smrčci
 
MorchellaceaeDisciotis venosa (Pers.) Arnouldžilasta tavica
 
PaxillaceaeGyrodon lividus (Bull.) Sacc.žuti johovac
 
PezizaceaePeziza spp.zdjeličarke
 
PezizaceaeTerfezia terfezioides (Mattir.) Trappeblijeda gomoljka
 
PhysalacriaceaeArmillaria cepistipes Velen.koprenasta puza
 
PhysalacriaceaeArmillaria gallica Marxmueller et Romagn.usamljena puza
 
PhysalacriaceaeArmillaria mellea (Vahl : Fr.) P. Kumm.obična puza
 
PhysalacriaceaeArmillaria ostoyae (Romagn.) Herinktamnočehava puza
 
PhysalacriaceaeFlammulina elastica (Sacc.) Redhead & R.H. Petersenelastična
panjevka
 
PhysalacriaceaeFlammulina fennae Basljetna panjevka
 
PhysalacriaceaeFlammulina velutipes (Curtis) Singerbaršunasta panjevka
 
PleurotaceaePleurotus ostreatus (Jacq.) P. kum.zimska bukovača
 
PleurotaceaePleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.ljetna bukovača
 
PolyporaceaeFomes fomentarius (L.) Gilletbukova guba
 
PolyporaceaeLentinus tigrinus (Bull.) Fr.tigrasta pilašica
 
PolyporaceaeTrametes versicolor (L.) Lloydšarena
tvrdokoška
 
PsathyrellaceaePsathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Ortonvodenasta
slabunjavka
 
PyronemataceaeAleuria aurantia (Pers.) Fuckelnarančasta tanjurica
 
PyronemataceaeOtidea onotica (Pers.) Fuckelvelika uška
 
RussulaceaeLactarius spp.mliječnice
 
RussulaceaeRussula spp.krasnice
 
StrophariaceaeAgrocybe cylindracea (DC.) Mairejablanovača
 
StrophariaceaeHypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm.sivolisna
sumporača
 
StrophariaceaeKuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm.obična
panjevčica
 
StrophariaceaeStropharia rugosoannulata Farl. ex Murrillslamnatica
 
SuillaceaeSuillus spp.slinavke
 
TricholomataceaeClitocybe connata (Schumach.) Gilletbijela
kostanjevčica
 
TricholomataceaeClitocybe geotropa (Bull. ex DC.) Quél.velika martinčica
 
TricholomataceaeClitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm.maglenka
 
TricholomataceaeClitocybe odora (Bull.) P. Kumm.anisova uleknjača
 
TricholomataceaeInfundibulicybe geotropa (Bull.) Harmajavelika martinčica
 
TricholomataceaeInfundibulicybe gibba (Pers.) Harmajamala martinčica
 
TricholomataceaeLepista flaccida (Sowerby) Pat.ljevkasta
koturnica
 
TricholomataceaeLepista irina (Fr.) H.E. Bigelowperunikina koturnica
 
TricholomataceaeLepista nuda (Bull.) Cookemodrikača
 
TricholomataceaeLepista saeva (Fr.) P.D. Ortondvobojna koturnica
 
TricholomataceaeLepista sordida (Schumach.) Singerprljava koturnica
 
TricholomataceaeMelanoleuca spp.gustoliske
 
TricholomataceaeTricholoma spp.kružoliske
 
TuberaceaeChoiromyces meandriformis Vittad.vijugavomesna mirisnica
 
TuberaceaeTuber spp.tartufi


* populacije jadranskih otoka su strogo zaštićene

** za biljke – osim vrsta koje su navedene u Prilogu I. Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (»Narodne novine«, broj 114/2013 i 73/2016)

*** dopušteno samo na ribnjacima