Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

NN 115/2017 (23.11.2017.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

Hrvatska narodna banka

2676

Na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine« br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.), članka 394. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27. 6. 2013.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I BONITETNOM IZVJEŠĆIVANJU

Članak 1.

U Uputi za statističko i bonitetno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (»Narodne novine« br. 35/2010., 95/2010., 146/2010., 68/2011., 37/2012., 121/2013., 41A/2014., 127/2014., 67/2015., 119/2015., 54/2016., 121/2016. i 76/2017.), u točki 108. podtočki 13. riječi »Odlukom o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija« zamjenjuju se riječima »podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine«.

Članak 2.

U tablici iza točke 110. Upute redak 3. mijenja se i glasi:

3.IZ

Kreditna institucija dužna je u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine pratiti pojedinačno značajnu izloženost veću od propisanog praga. Kreditna je institucija izložena prema dužniku u iznosu koji je manji od tog praga, ali u skladu s internim pravilima tu izloženost prati na pojedinačnoj osnovi, a ne u portfelju malih kredita.

Stoga kreditna institucija upotrebljava modalitet »IZ« za spomenutu izloženost.


Članak 3.

U tablici iza točke 128. Upute, na kraju opisa instrumenta »A0209« dodaju se riječi:

»Na ovoj se stavci prikazuju i dani krediti uz financijsko osiguranje u skladu s Odlukom o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke.«

Na kraju opisa instrumenta »A0601« dodaju se riječi:

»Izvještajna institucija izvršava prijeboj tekuće porezne imovine i tekućih poreznih obveza u skladu s odredbama Međunarodnoga računovodstvenog standarda 12. Prijeboj se obavlja na razini protustranke. Ako rezultat prijeboja čini stavku imovine, izvještajna institucija upotrebljava ovaj instrument.«

Na kraju opisa instrumenta »A0602« dodaju se riječi:

»Izvještajna institucija izvršava prijeboj odgođene porezne imovine i odgođenih poreznih obveza u skladu s odredbama Međunarodnoga računovodstvenog standarda 12. Prijeboj se obavlja na razini protustranke. Ako rezultat prijeboja čini stavku imovine, izvještajna institucija upotrebljava ovaj instrument.«

U opisu instrumenta »A0802« iza riječi »tražbine« briše se točka i dodaju se riječi »i koja ne ispunjavaju uvjete opisane u instrumentu »A0902«.«.

U opisu instrumenta »A0803« iza riječi »tražbine« briše se točka i dodaju se riječi »i koji ne ispunjavaju uvjete opisane u instrumentu »A0903«.«.

U opisu instrumenta »A0804« iza riječi »tražbine« briše se točka i dodaju se riječi »i koji ne ispunjavaju uvjete opisane u instrumentu »A0904«.«.

U opisu instrumenta »A0805« iza riječi »tražbine« briše se točka i dodaju se riječi »i koji ne ispunjavaju uvjete opisane u instrumentu »A0905«.«.

U opisu instrumenta »A0806« iza riječi »tražbine« briše se točka i dodaju se riječi »i koji ne ispunjavaju uvjete opisane u instrumentu »A0906«.«.

U opisu instrumenta »A0807« iza riječi »tražbine« briše se točka i dodaju se riječi »i koja ne ispunjava uvjete opisane u instrumentu »A0907«.«.

Opisi instrumenata »A0902«, »A0903«, »A0904«, »A0905«, »A0906« i »A0907« mijenjaju se i glase:

A0902Zemljišta

Ova stavka odnosi se na ulaganja kreditne institucije u zemljišta (Međunarodni računovodstveni standard 16).

U ulaganja se uključuju također:

–     materijalna imovina kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma

–     materijalna imovina namijenjena prodaji koja se vrednuje prema Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 5

–     ulaganja u nekretnine koje se vrednuju prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 40

–     naknadni izdaci za rekonstrukciju, adaptaciju i modernizaciju materijalne imovine u vlasništvu kreditne institucije odnosno kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma, čime se produžava vijek upotrebe i povećava kapacitet ili kvaliteta materijalne imovine.

U ovu stavku razvrstavaju se i ulaganja u zemljišta koja je kreditna institucija stekla u zamjenu za nenaplaćene tražbine, a kojima se kreditna institucija koristi u skladu s MRS-om 16 ili koja vrednuje u skladu s MRS-om 40.

A0903Građevinski objekti

Ova stavka odnosi se na ulaganja kreditne institucije u građevinske objekte (Međunarodni računovodstveni standard 16).

U ulaganja se uključuju također:

–     materijalna imovina kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma

–     materijalna imovina namijenjena prodaji koja se vrednuje prema Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 5

–     ulaganja u nekretnine koje se vrednuju prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 40

–     naknadni izdaci za rekonstrukciju, adaptaciju i modernizaciju materijalne imovine u vlasništvu kreditne institucije odnosno kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma, čime se produžava vijek upotrebe i povećava kapacitet ili kvaliteta materijalne imovine.

U ovu stavku razvrstavaju se i ulaganja u građevinske objekte koje je kreditna institucija stekla u zamjenu za nenaplaćene tražbine, a kojima se kreditna institucija koristi u skladu s MRS-om 16 ili koje vrednuje u skladu s MRS-om 40.

A0904Postrojenja i oprema

Ova stavka odnosi se na ulaganja kreditne institucije u postrojenja i opremu (Međunarodni računovodstveni standard 16).

U ulaganja se uključuju također:

–     materijalna imovina kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma

–     materijalna imovina namijenjena prodaji koja se vrednuje prema Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 5

–     ulaganja u nekretnine koje se vrednuju prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 40

–     naknadni izdaci za rekonstrukciju, adaptaciju i modernizaciju materijalne imovine u vlasništvu kreditne institucije odnosno kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma, čime se produžava vijek upotrebe i povećava kapacitet ili kvaliteta materijalne imovine.

U ovu stavku razvrstavaju se i ulaganja u postrojenja i opremu koje je kreditna institucija stekla u zamjenu za nenaplaćene tražbine, a kojima se kreditna institucija koristi u skladu s MRS-om 16 ili koje vrednuje u skladu s MRS-om 40.

A0905Namještaj, transportni uređaji i slična imovina

Ova stavka odnosi se na ulaganja kreditne institucije u namještaj, transportne uređaje i sličnu imovinu (Međunarodni računovodstveni standard 16).

U ulaganja se uključuju također:

–     materijalna imovina kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma

–     materijalna imovina namijenjena prodaji koja se vrednuje prema Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 5

–     ulaganja u nekretnine koje se vrednuju prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 40

–     naknadni izdaci za rekonstrukciju, adaptaciju i modernizaciju materijalne imovine u vlasništvu kreditne institucije odnosno kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma, čime se produžava vijek upotrebe i povećava kapacitet ili kvaliteta materijalne imovine.

U ovu stavku razvrstavaju se i ulaganja u namještaj, transportne uređaje i sličnu imovinu koje je kreditna institucija stekla u zamjenu za nenaplaćene tražbine, a kojima se kreditna institucija koristi u skladu s MRS-om 16 ili koje vrednuje u skladu s MRS-om 40.

A0906Stambene zgrade i stanovi

Ova stavka odnosi se na ulaganja kreditne institucije u stambene zgrade i stanove (Međunarodni računovodstveni standard 16).

U ulaganja se uključuju također:

–     materijalna imovina kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma

–     materijalna imovina namijenjena prodaji koja se vrednuje prema Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 5

–     ulaganja u nekretnine koje se vrednuju prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 40

–     naknadni izdaci za rekonstrukciju, adaptaciju i modernizaciju materijalne imovine u vlasništvu kreditne institucije odnosno kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma, čime se produžava vijek upotrebe i povećava kapacitet ili kvaliteta materijalne imovine.

U ovu stavku razvrstavaju se i ulaganja u stambene zgrade i stanove koje je kreditna institucija stekla u zamjenu za nenaplaćene tražbine, a kojima se kreditna institucija koristi u skladu s MRS-om 16 ili koje vrednuje u skladu s MRS-om 40.
A0907Ostala materijalna imovina

Ova stavka odnosi se na ulaganja kreditne institucije u ostalu materijalnu imovinu (Međunarodni računovodstveni standard 16).

U ulaganja se uključuju također:

–     materijalna imovina kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma

–     materijalna imovina namijenjena prodaji koja se vrednuje prema Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 5

–     ulaganja u nekretnine koje se vrednuju prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 40

–     naknadni izdaci za rekonstrukciju, adaptaciju i modernizaciju materijalne imovine u vlasništvu kreditne institucije odnosno kojom se kreditna institucija koristi na osnovi financijskog najma, čime se produžava vijek upotrebe i povećava kapacitet ili kvaliteta materijalne imovine.

U ovu stavku razvrstavaju se i ulaganja u ostalu materijalnu imovinu koju je kreditna institucija stekla u zamjenu za nenaplaćene tražbine, a kojom se kreditna institucija koristi u skladu s MRS-om 16 ili koju vrednuje u skladu s MRS-om 40.Iza oznaka instrumenata »A1101«, »A1102«, »A1103«, »P0805«, »P1106«, »P1118«, »P1119«, »P1120«, »P1121«, »P1122«, »P1123«, »P1124«, »P1125« i »P9992« dodaje se oznaka »*«.

Na kraju opisa instrumenta »A9999« dodaju se riječi:

»Izvještajna institucija izvršava prijeboj određenih stavki imovine i obveza koje su povezane s obvezom koja proizlazi iz propisa (spomeničkom rentom, članarinama turističkim zajednicama, naknadama za općekorisne funkcije šuma i sl.), a za koje je prijeboj omogućen u skladu sa zakonskim odredbama i odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Prijeboj se obavlja na razini protustranke. Ako rezultat prijeboja čini stavku imovine, izvještajna institucija upotrebljava ovaj instrument.

Potraživanja od kupaca, ugovorna imovina (koja se iskazuje u skladu s MSFI-jem 15 – Prihodi na temelju ugovora s kupcima) te potraživanja na temelju najma (koja se iskazuju u skladu s MRS-om 17 – Najmovi), za koje je potrebno provoditi umanjenje vrijednosti u skladu s MSFI-jem 9 – Financijski instrumenti, za izvještajne se potrebe iskazuju na instrumentu »A9999« Ostala aktiva u port­felju »ATR« Portfelj financijskih instrumenata koji se mjere po amortiziranom trošku.«

Na kraju opisa instrumenta »P0209« dodaju se riječi:

»Na ovoj se stavci prikazuju i primljeni krediti uz financijsko osiguranje u skladu s Odlukom o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke.«

U opisu instrumenta »P0803« riječi »su nepredviđene obveze« zamjenjuju se riječima »su dugoročne obveze«, a na kraju opisa dodaju se riječi »Istovjetne kratkoročne obveze iskazuju se na instrumentu »P9999«.«.

Opis instrumenta »P0804« mijenja se i glasi:

»Rezervacije za mirovine i druge obveze prema bivšim zaposlenicima jesu obveze izvještajne institucije prema bivšim zaposlenicima poslije prestanka rada u skladu s MRS-om 19 – Primanja zaposlenih (primjerice, obveze s osnove planova definiranih primanja ili otpremnine pri umirovljenju) i druge moguće obveze prema bivšim zaposlenicima u skladu s MRS-om 37 – Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina.«

Na kraju opisa instrumenta »P0901« dodaju se riječi:

»Izvještajna institucija izvršava prijeboj tekuće porezne imovine i tekućih poreznih obveza u skladu s odredbama Međunarodnog računovodstvenog standarda 12. Prijeboj se obavlja na razini protustranke. Ako rezultat prijeboja čini stavku obveza, izvještajna institucija upotrebljava ovaj instrument.«

Na kraju opisa instrumenata »P0902« dodaju se riječi:

»Izvještajna institucija izvršava prijeboj odgođene porezne imovine i odgođenih poreznih obveza u skladu s odredbama Međunarodnoga računovodstvenog standarda 12. Prijeboj se obavlja na razini protustranke. Ako rezultat prijeboja čini stavku obveza, izvještajna institucija upotrebljava ovaj instrument.«


U opisu instrumenta »P1115« riječi »podružnica koje« zamjenjuju se riječima »ovisnih društava koja«, a riječi »tih podružnica« zamjenjuju se riječima »tih društava«.


U opisu instrumenta »P1116« riječ »podružnicu« zamjenjuje se riječima »ovisni subjekt«.


Iza opisa instrumenta »P1125« dodaju se instrumenti »P1127«, »P1128«, »P1129« i »P1130« te njihovi opisi, koji glase:

P1127Ostali izdani instrumenti kapitala
 
Ova stavka odnosi se na instrumente kapitala koji jesu financijski instrumenti, ali nisu razvrstani u instrumente redovnih ili povlaštenih dionica ili u instrument »P1105«.
P1128Ostali kapital
 
Ova stavka odnosi se na instrumente kapitala koji nisu financijski instrumenti. Ova stavka, među ostalim, uključuje i plaćanja na temelju dionica namirom u glavničkim instrumentima (MSFI 2, točka 10.).
P1129Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit
 
Ova stavka odnosi se na akumuliranu ostalu sveobuhvatnu dobit, to jest akumulirane stavke prihoda i rashoda koje nisu priznate u dobit ili gubitak kako je propisano ili dopušteno MSFI-jevima.
P1130Rezerve po vlasničkim ulaganjima koja se vrednuju po metodi udjela
 
Ova stavka odnosi se na akumuliranu dobit ili akumulirane gubitke stvorene u prethodnim godinama na osnovi ulaganja u ovisne subjekte, pridružene subjekte i zajedničke poslove koji se vrednuju po metodi udjela.

Na kraju opisa instrumenta »P9999« dodaju se riječi:

»Izvještajna institucija izvršava prijeboj određenih stavki imovine i obveza koje su povezane s obvezom koja proizlazi iz propisa (spomeničkom rentom, članarinama turističkim zajednicama, naknadama za općekorisne funkcije šuma i sl.), a za koje je prijeboj omogućen u skladu sa zakonskim odredbama i odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Prijeboj se obavlja na razini protustranke. Ako rezultat prijeboja čini stavku obveza, izvještajna institucija upotrebljava ovaj instrument.«

Na kraju opisa instrumenta »D0017« dodaju se riječi:

»U ovu stavku uključuju se i vrijednosni papiri koji su preneseni u skup prihvatljive imovine kod HNB-a u skladu s Okvirnim ugovorom za kreditne operacije.«

Na kraju opisa instrumenta »R1030« dodaju se riječi:

»Ova se stavka dostavlja samo na nekonsolidiranoj osnovi.«

Članak 4.

Iza točke 148. Upute dodaje se točka 148a., koja glasi:

»148a. Pri određivanju izvornog dospijeća za instrument »A0220« Prekoračenja po transakcijskim računima, zbog specifičnosti toga posla, vrijede posebna pravila:

–     ako na temelju raspoloživih informacija o ugovornom odnosu može odrediti da se takav kredit (ili dio kredita) mora otplatiti najkasnije do kraja radnog dana koji slijedi onaj na koji je kredit odobren, izvještajna institucija upotrebljava modalitet izvornog dospijeća »000«

–     ako nije ispunjen uvjet za dodjeljivanje modaliteta »000«, dodjeljuje se modalitet izvornog dospijeća »001«.«

Članak 5.

U točki 149. Upute dodaje se nova podtočka 1., koja glasi:

»1. Modalitet »000000« trenutačno izvorno dospijeće, odnosno izvorno dospijeće do (uključujući) jednog dana;«.

Dosadašnje podtočke 1., 2. i 3. postaju podtočke 2., 3. i 4.

Dosadašnja podtočka 1., koja postaje podtočka 2., mijenja se i glasi:

»2. Modalitet »000012« [1, 12], za sva izvorna dospijeća od uključivo jednog mjeseca do uključivo 12 mjeseci; ovaj modalitet odnosi se na sva izvorna dospijeća do uključivo 12 mjeseci, isključujući izvorno dospijeće opisano modalitetom »000000«;«.

Članak 6.

Točka 164. Upute mijenja se i glasi:

»164. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. Modalitet »XXX« nije primjenjivo;

2. Modalitet »DRT« portfelj financijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja (popunjava se do (uključujući) izvještajnog datuma 20. siječnja 2018.);

3. Modalitet »FVO« portfelj financijskih instrumenata kojima se aktivno ne trguje, a koji se vrednuju prema fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (popunjava se do (uključujući) izvještajnog datuma 20. siječnja 2018.);

4. Modalitet »RZP« portfelj financijskih instrumenata raspoloživih za prodaju (popunjava se do (uključujući) izvještajnog datuma 20. siječnja 2018.);

5. Modalitet »DDD« portfelj financijskih instrumenata koji se drže do dospijeća (popunjava se do (uključujući) izvještajnog datuma 20. siječnja 2018.);

6. Modalitet »KIP« portfelj kredita i potraživanja (popunjava se do (uključujući) izvještajnog datuma 20. siječnja 2018.);

7. Modalitet »AMT« portfelj financijskih instrumenata koji se vrednuju prema amortizacijskom trošku (popunjava se do (uključujući) izvještajnog datuma 20. siječnja 2018.);

8. Modalitet »DIP« portfelj dugotrajne imovine namijenjene prodaji;

9. Modalitet »GOP« portfelj grupa imovine za otuđivanje razvrstanih kao »imovina namijenjena prodaji«;

10. Modalitet »ZFV« portfelj za zaštitu fer vrijednosti;

11. Modalitet »ZFM« portfelj za zaštitu fer vrijednosti – makrozaštita;

12. Modalitet »ZNT« portfelj za zaštitu novčanog toka;

13. Modalitet »ZUI« portfelj za zaštitu neto ulaganja u inozemni subjekt;

14. Modalitet »UPO« portfelj ulaganja u ovisne subjekte;

15. Modalitet »UPD« portfelj ulaganja u pridružene subjekte;

16. Modalitet »UZP« portfelj ulaganja u zajedničke pothvate;

17. Modalitet »UUN« portfelj ulaganja u nekretnine;

18. Modalitet »NPO« portfelj ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu;

19. Modalitet »ATR« portfelj financijskih instrumenata koji se mjere po amortiziranom trošku;

20. Modalitet »TRG« portfelj financijskih instrumenata koji se drže radi trgovanja;

21. Modalitet »FOB« portfelj financijske imovine koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka;

22. Modalitet »FOP« portfelj financijskih instrumenata koji se mjere po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka;

23. Modalitet »FOS« portfelj financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit.«

Članak 7.

U točki 165. Upute u opisu portfelja »ZFV«, »ZFM«, »ZNT« i »ZUI« riječi »MRS-om 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje« zamjenjuju se riječima »MSFI-jem 9 – Financijski instrumenti«.

Opisi portfelja »UPO«, »UPD« i »UZP« mijenjaju se i glase:

»UPO Portfelj ulaganja u ovisne subjekte

U portfelj ulaganja u ovisne subjekte, u skladu s MRS-om 27 – Nekonsolidirani financijski izvještaji i MSFI-jem 10 – Konsolidirani financijski izvještaji, razvrstavaju se ulaganja u poslovne subjekte, uključujući i nepovezana društva, kao što su partnerstva, koje kontrolira drugi poslovni subjekt (poznat kao matica). Kontrola je moć upravljanja financijskim i poslovnim politikama subjekta kako bi se tim aktivnostima ostvarile koristi. U ovaj portfelj klasificiraju se ulaganja u dionice s pravom glasa i poslovne udjele trgovačkih društava, kojima se općenito stječe više od 50 posto vlasništva, te se time ostvaruje kontrola nad ovisnim subjektom čije su dionice odnosno poslovni udjeli stečeni.

UPD Portfelj ulaganja u pridružene subjekte

U portfelj ulaganja u pridružene subjekte, u skladu s MRS-om 28 – Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima, razvrstavaju se ulaganja u društva, uključujući i nepovezana društva kao što su partnerstva, u kojima ulagač ima značajan utjecaj i koje nije ni njegov ovisni subjekt ni njegov zajednički pothvat. Značajan utjecaj je moć sudjelovanja u odlučivanju o financijskim i poslovnim politikama društva na osnovi kojih se vrši ulaganje, ali koja ne znači kontrolu nad tim politikama. U ovaj portfelj razvrstavaju se ulaganja u dionice s pravom glasa i poslovne udjele trgovačkih društava, kojima se općenito stječe od 20, a manje od 50 posto vlasništva, te se time ostvaruje značajan utjecaj na poslovanje i poslovnu politiku društva čije su dionice odnosno poslovni udjeli stečeni.

UZP Portfelj ulaganja u zajedničke pothvate

U portfelj ulaganja u zajedničke pothvate, u skladu s MSFI-jem 11 – Zajednički poslovi i MRS-om 28 – Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima, razvrstavaju se ugovorni aranžmani u okviru kojih izvještajna institucija s jednom ili više protustranaka poduzima gospodarsku aktivnost koja podliježe zajedničkoj kontroli. Zajednička kontrola je ugovorno utvrđena podjela kontrole nad gospodarskom aktivnošću koja postoji kada se za donošenje strateških financijskih i poslovnih odluka koje se odnose na poslovne aktivnosti zahtijeva jednoglasan pristanak stranaka koje imaju zajedničku kontrolu.«

Iza opisa portfelja »UUN« dodaju se opisi portfelja »NPO«, »ATR«, »TRG«, »FOB«, »FOP« i »FOS«, koji glase:

»NPO Portfelj ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu

U portfelj ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu razvrstavaju se ulaganja u materijalnu imovinu koja izvještajna institucija tretira kao nekretnine, postrojenja i opremu, u skladu s MRS-om 16 – Ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu.

ATR Financijski instrumenti koji se mjere po amortiziranom trošku

U ovaj se portfelj klasificiraju financijska imovina i financijske obveze koji se mjere po amortiziranom trošku u skladu s MSFI-jem 9 – Financijski instrumenti (točke 4.1.2. i 4.2.1.).

TRG Financijski instrumenti koji se drže radi trgovanja

U ovaj se portfelj klasificiraju financijska imovina i financijske obveze koji se drže radi trgovanja u skladu s MSFI-jem 9 – Financijski instrumenti (Dodatak A, Definicije pojmova).

FOB Financijska imovina koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

U ovaj se portfelj klasificira financijska imovina koja ne ispunjava uvjet da pripadajući novčani tokovi čine samo plaćanje glavnice i kamata na nepodmireni iznos glavnice i koja se, posljedično, mjeri po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka u skladu s MSFI-jem 9 – Financijski instrumenti (točka 4.1.4.). Ostali financijski instrumenti koji se mjere po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka raspoređuju se u portfelj »FOP«.

FOP Financijski instrumenti koji se mjere po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

U ovaj se portfelj klasificiraju financijska imovina i financijske obveze koji se mjere po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka u skladu s MSFI-jem 9 – Financijski instrumenti (točke 4.1.5. i 4.2.2.). Financijska imovina koja se mjeri po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka jer ne ispunjava uvjet da pripadajući novčani tokovi čine samo plaćanje glavnice i kamata na nepodmireni iznos glavnice raspoređuje se u portfelj »FOB«.

FOS Financijska imovina koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

U ovaj se portfelj klasificira financijska imovina koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit u skladu s MSFI-jem 9 – Financijski instrumenti (točka 4.1.2.A).«

Članak 8.

Točka 176. Upute mijenja se i glasi:

»176. Rizična skupina određene bilančne izloženosti ili izvanbilančne obveze utvrđuje se u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine.«

Članak 9.

Točka 177. Upute mijenja se i glasi:

»177. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. Modalitet »00« – nije primjenjivo;

2. Modalitet »AA« – instrument je razvrstan u rizičnu skupinu A; do (uključujući) izvještajnog datuma 31. kolovoza 2017. ovaj se modalitet odnosio na instrumente razvrstane u rizičnu skupinu A, pri čemu nije nastupilo kašnjenje u naplati duže od 90 dana; modalitet se popunjava do (uključujući) izvještajnog datuma 20. siječnja 2018.;

3. Modalitet »A9« – instrument je razvrstan u rizičnu skupinu A, ali je nastupilo kašnjenje u naplati duže od 90 dana; popunjava se do (uključujući) izvještajnog datuma 31. kolovoza 2017.;

4. Modalitet »A1« – instrument je razvrstan u rizičnu skupinu A-1;

5. Modalitet »A2« – instrument je razvrstan u rizičnu skupinu A-2;

6. Modalitet »B1« – instrument je razvrstan u rizičnu podskupinu B-1;

7. Modalitet »B2« – instrument je razvrstan u rizičnu podskupinu B-2;

8. Modalitet »B3« – instrument je razvrstan u rizičnu podskupinu B-3;

9. Modalitet »CC« – instrument je razvrstan u rizičnu skupinu C.«

Članak 10.

U točki 178. Upute u opisu modaliteta »00« riječi »drže radi trgovanja (»DRT«)« zamjenjuju se riječima »drže radi trgovanja (»TRG«)«.

Iza opisa rizične skupine »A9« dodaju se opisi rizičnih skupina »A1« i »A2«, koji glase:

»A1 Rizična skupina A-1

Ovaj modalitet dodjeljuje se instrumentu koji je, u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine, raspoređen u rizičnu skupinu A-1.

A2 Rizična skupina A-2

Ovaj modalitet dodjeljuje se instrumentu koji je, u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine, raspoređen u rizičnu skupinu A-2.«

Opisi rizičnih skupina »B1«, »B2«, »B3« i »CC« mijenjaju se i glase:

»B1 Rizična podskupina B-1

Ovaj modalitet dodjeljuje se instrumentu koji je, u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine, raspoređen u rizičnu skupinu B-1.

B2 Rizična podskupina B-2

Ovaj modalitet dodjeljuje se instrumentu koji je, u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine, raspoređen u rizičnu skupinu B-2.

B3 Rizična podskupina B-3

Ovaj modalitet dodjeljuje se instrumentu koji je, u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine, raspoređen u rizičnu skupinu B-3.

CC Rizična skupina C

Ovaj modalitet dodjeljuje se instrumentu koji je, u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine, raspoređen u rizičnu skupinu C.«

Članak 11.

U točki 179. Upute riječi »MRS-om 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje« zamjenjuju se riječima »MSFI-jem 9 – Financijski instrumenti«.

Članak 12.

U točki 198. Upute podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. U slogovima kod kojih je u obilježju »Izvješće« naveden modalitet »AM«, vrijednost ovog obilježja upisuje se samo za instrumente čija oznaka počinje s »A08*« ili »A09*«. Pritom se za instrumente čija oznaka počinje s »A09*« ovo obilježje popunjava samo ako taj instrument nosi modalitet »07« u obilježju »Stjecanje imovine«. Vrijednost obilježja odnosi se na broj kalendarskih dana koji je protekao od dana stjecanja promatranog instrumenta do izvještajnog datuma.«

Članak 13.

Naziv obilježja 32. iznad točke 201. Upute mijenja se i glasi »Stjecanje imovine«.

U točki 201. Upute riječi »vrijednosnih papira« zamjenjuju se riječju »imovine«.

Članak 14.

U točki 203. Upute iza podtočke 6. dodaju se podtočke 7. i 8., koje glase:

»7. Modalitet »07« – Materijalna imovina preuzeta u zamjenu za nenaplaćena potraživanja, neovisno o tome iskazuje li kreditna institucija tu vrstu imovine kao materijalnu imovinu ili preuzetu imovinu.

8. Modalitet »08« – Materijalna imovina koja nije stečena na način opisan u modalitetu »07«.«

U tablici iza točke 203. riječi »modaliteta »DRT«« zamjenjuju se riječima »modaliteta »TRG««.

Članak 15.

U točki 220. Upute podtočka 5. mijenja se i glasi:

»5. Modalitet »05« – stanje ispravaka vrijednosti potraživanja kod bilančnih stavki ili stanje rezerviranja za izvanbilančne obveze ili trošak stjecanja vlastitih dionica; iznosi vezani uz ovaj modalitet imaju pozitivan predznak, osim u slučaju negativnih promjena kumulativnih umanjenja vrijednosti (smanjenja gubitaka) u odnosu na inicijalno priznavanje kod kupljene ili stvorene financijske imovine umanjene za kreditne gubitke, kada se upotrebljava negativan predznak;«.

Podtočke 13. i 14. mijenjaju se i glase:

»13. Modalitet »13« – isknjižavanje (otpis) glavnice na teret ispravaka vrijednosti i otpisi na teret ostalih rashoda; iznosi vezani uz ovaj modalitet uvijek imaju negativan predznak;

14. Modalitet »14« – isknjižavanje (otpis) kamata na teret ispravaka vrijednosti i otpisi na teret ostalih rashoda; iznosi vezani uz ovaj modalitet uvijek imaju negativan predznak;«.

Podtočka 20. mijenja se i glasi:

»Modalitet »20« – bruto ukupni iznos izloženosti (obveze) koja se u bilo kojem dijelu štiti kolateralom ili zaštitom (prije umanjenja za ispravke vrijednosti) ili ukupno stanje otpisanih potraživanja u izvanbilančnoj evidenciji (glavnica, kamate i ostalo). Za potrebe praćenja zaštićene izloženosti ili obveze pod ovim se modalitetom navodi (a) ukupan iznos potraživanja po zaštićenom plasmanu, što obuhvaća cijelu izloženost kreditnom riziku ili (b) iznos obveze za koju je vjerovniku izvještajne institucije dana zaštita. U slučaju da više davatelja zaštite štiti jednu izloženost ili jednu obvezu, izloženost ili obvezu potrebno je raspodijeliti na sve davatelje zaštite, prema procjeni izvještajne institucije;«.

Podtočke 28. i 29. mijenjaju se i glase:

»28. Modalitet »28« – iznos na osnovi glavnice stavki na koje se primjenjuje iznimka od obveze procjene usklađenosti devizne pozicije iz podzakonskog propisa Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine (nakon umanjenja za ispravke vrijednosti ili rezerviranja);

29. Modalitet »29« – iznos na osnovi kamata stavki na koje se primjenjuje iznimka od obveze procjene usklađenosti devizne pozicije iz podzakonskog propisa Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine (nakon umanjenja za ispravke vrijednosti);«.

Podtočka 34. mijenja se i glasi:

»34. Modalitet »34« – bruto knjigovodstvena vrijednost izloženosti s mjerama restrukturiranja, u skladu s definicijom restrukturiranih izloženosti iz Priloga V. dijela 2. poglavlja 30. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 оd 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća; ovaj modalitet obuhvaća i prihodujuće i neprihodujuće izloženosti;«.

Podtočka 45. mijenja se i glasi:

»Modalitet »51« – kumulativni kamatni prihod po kamatonosnom instrumentu koji nije u obuhvatu podzakonskog propisa Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine ili kumulativni kamatni prihod po plasmanu koji je raspoređen u rizičnu skupinu A u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine, od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma.«

U podtočki 46. riječi »podružnice, pridružena društva« zamjenjuju se riječima »ovisne subjekte, pridružene subjekte«, a riječi »MRS-u 27, 28 i 31« zamjenjuju se riječima »MRS-om 27 i 28«.

Podtočka 50. mijenja se i glasi:

»Modalitet »56« – kumulativni kamatni prihod po plasmanu koji je raspoređen u rizičnu skupinu B ili C u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine, od 1. siječnja tekuće godine do izvještajnog datuma.«

Iza podtočke 60. dodaju se podtočke 61. i 62., koje glase:

»61. Modalitet »70« – dobitak ili gubitak zbog promjene ugovornih novčanih tokova;

62. Modalitet »71« – kumulativna promjena ispravaka vrijednosti plasmana i rezerviranja za izvanbilančne obveze. Ovaj modalitet odnosi se na neto povećanje ili neto smanjenje ispravaka vrijednosti i rezerviranja za plasmane i izvanbilančne obveze (uključujući i tečajne razlike) raspoređene u bilo koju rizičnu skupinu, od 1. siječnja tekuće godine do datuma izvješća. Ovaj modalitet ne uključuje kumulativno smanjenje ispravaka vrijednosti na osnovi otpisa, opisanih u vrsti iznosa »30«.«

Članak 16.

U točki 241. Upute iza podtočke 1. dodaju se podtočke 2. i 3., koje glase:

»2. vrsta iznosa »20« ne varira po instrumentima, već se traže samo podaci na razini protustranke; stoga se sva otpisana potraživanja dostavljaju upotrebom predefinirane kombinacije instrumenta »A9999«, valute »HRK«, izvornog dospijeća »000000«, indeksacije »N000«, portfelja »XXX«, rizične skupine »00« i ugrađenog derivata »0«, koja obuhvaća sve financijske instrumente i sve portfelje; ova vrsta iznosa dostavlja se samo za izvještajne datume 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca i samo na nekonsolidiranoj osnovi;

3. vrsta iznosa »63« dostavlja se samo na nekonsolidiranoj osnovi.«

Članak 17.

U točki 243. Upute na kraju podtočke 2. dodaju se riječi:

»Ova vrsta iznosa dostavlja se samo na nekonsolidiranoj osnovi.«

Članak 18.

Točka 244. podtočka 3. Upute mijenja se i glasi:

»3. vrsta iznosa »34« dostavlja se samo na nekonsolidiranoj osnovi.«

Članak 19.

U točki 248. podtočki 2. i točki 249. podtočki 2. Upute riječi »vrsta iznosa »16«, »17«, »30«, »38«, »39« i »40«« zamjenjuju se riječima »vrsta iznosa »30«, »40« i »71««.

Članak 20.

U točki 253a. Upute iza podtočke 2. dodaje se podtočka 3., koja glasi:

»3. negativne kamate na instrumentima pasive (kamatni prihodi kao negativni kamatni troškovi na obveze) dostavljaju se na odgovarajućem instrumentu pasive i vrsti iznosa »51«; analogno, negativne kamate na instrumentima aktive (kamatni troškovi kao negativni kamatni prihodi na imovinu) dostavljaju se na odgovarajućem instrumentu aktive i vrsti iznosa »53«.«.

Članak 21.

U tablici u Prilogu 6. riječi »Stjecanje vrijednosnih papira« zamjenjuju se riječima »Stjecanje imovine«.

Redci od 71 do 76, od 78 do 83, 91, 92, 93, 158, 185, 195, od 200 do 207, od 462 do 465, 500, 519 i 532 mijenjaju se i glase:

Redni brojŠifraInstrumentISINValutaIzvorno dospijećeOtkazni rokIndeksacijaPortfeljUtrživost kreditaZnačajka kapitalaRizična skupinaUgrađeni derivatOdnosna varijablaVremenski razredDani stjecanja ili dani prekoračenja izloženostiStjecanje imovineVrsta kamatne stopeKorištenje imovineRazred iznosa kreditaRazdoblje početnog fiksiranja kamatne stopeKolateral/jamstvaNovi posaoVrsta referentne
kamatne stope
Ročnost referentne
kamatne stope
Valuta referentne
kamatne stope
Učestalost promjene
kamatne stope
Primjena od
izvještajnog datuma
Primjena do
izvještajnog datuma
1 
 
123456789101128293233343536373941424344 
 
71A0802Zemljišta – preuzeta 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
72A0803Građevinski objekti – preuzeti 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
73A0804Postrojenja i oprema – preuzeti 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
74A0805Namještaj, transportni uređaji i slična imovina – preuzeti 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
75A0806Stambene zgrade i stanovi – preuzeti 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
76A0807Ostala materijalna imovina – preuzeta 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
78A0902Zemljišta 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
79A0903Građevinski objekti 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
80A0904Postrojenja i oprema 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
81A0905Namještaj, transportni uređaji i slična imovina 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
82A0906Stambene zgrade i stanovi 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
83A0907Ostala materijalna imovina 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
91A1101Umanjenje vrijednosti kredita rizične skupine A na skupnoj osnovi 
HRK 
 
 
XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
92A1102Umanjenje vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira rizične skupine A na skupnoj osnovi 
HRK 
 
 
XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
93A1103Umanjenje vrijednosti ostalih plasmana rizične skupine A na skupnoj osnovi 
HRK 
 
 
XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
158P0805Rezervacije za identificirane gubitke po preuzetim izvanbilančnim obvezama na skupnoj osnovi 
HRK 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
185P1106Ostali instrumenti kapitala 
HRK 
 
 
XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
195P9992Odgođeni porez u kapitalu 
HRK 
 
 
XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
200P1118Nerealizirani dobitak (gubitak) s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju 
HRK 
 
 
XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
201P1119Rezerve po neto tečajnim razlikama 
HRK 
 
 
XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
202P1120Rezerve proizašle iz revalorizacije materijalne imovine 
HRK 
 
 
XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
203P1121Rezerve proizašle iz revalorizacije nematerijalne imovine 
HRK 
 
 
XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
204P1122Rezerve proizašle iz transakcija zaštite – učinkovit dio zaštite neto ulaganja u inozemno poslovanje 
HRK 
 
 
XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
205P1123Rezerve proizašle iz transakcija zaštite – učinkovit dio zaštite novčanog toka 
HRK 
 
 
XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
206P1124Rezerve s osnove dugotrajne imovine ili grupa imovine za otuđivanje razvrstanih kao »imovina namijenjena prodaji« 
HRK 
 
 
XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
207P1125Ostale revalorizacijske rezerve 
HRK 
 
 
XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.3.2010.20.1.2018.
462A0202Ostali depoziti kod HNB-a 
OBVOBV 
 
OBV 
 
AA 
 
OBVOBV 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.9.2017.20.1.2018.
463A0203Izdvojena obvezna pričuva 
OBV1 
 
OBV 
 
AA 
 
OBVOBV 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.9.2017.20.1.2018.
464A0204Granična obvezna pričuva 
OBV1 
 
OBV 
 
AA 
 
OBVOBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.9.2017.20.1.2018.
465A0205Posebna obvezna pričuva 
OBV1 
 
OBV 
 
AA 
 
OBVOBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.9.2017.20.1.2018.
500A0308Obvezni blagajnički zapisi HNB-a 
OBVOBV 
 
OBV 
 
AA 
 
OBVOBV 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.9.2017.20.1.2018.
519A0220Prekoračenja po transakcijskim računima 
OBV1 
OBVOBVOBV 
OBVOBVUVJOBVOBV 
OBV 
 
OBV 
OBVOBVOBVOBVOBV31.10.2017.20.1.2018.
532A0230Ostali krediti 
OBVOBV 
OBVOBVOBVOBVOBVOBVUVJOBVOBV 
OBV 
OBVOBVOBVOBVOBVOBVOBVOBV31.10.2017. 


Iza retka 545 dodaju se redci od 546 do 567, koji glase:

Redni brojŠifraInstrumentISINValutaIzvorno dospijećeOtkazni rokIndeksacijaPortfeljUtrživost kreditaZnačajka kapitalaRizična skupinaUgrađeni derivatOdnosna varijablaVremenski razredDani stjecanja ili dani prekoračenja izloženostiStjecanje imovineVrsta kamatne stopeKorištenje imovineRazred iznosa kreditaRazdoblje početnog fiksiranja kamatne stopeKolateral/jamstvaNovi posaoVrsta referentne
kamatne stope
Ročnost referentne
kamatne stope
Valuta referentne
kamatne stope
Učestalost promjene
kamatne stope
Primjena od
izvještajnog datuma
Primjena do
izvještajnog datuma
1 
 
123456789101128293233343536373941424344 
 
546A0202Ostali depoziti kod HNB-a 
OBVOBV 
 
OBV 
 
A1 
 
OBVOBV 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.1.2018. 
547A0203Izdvojena obvezna pričuva 
OBV1 
 
OBV 
 
A1 
 
OBVOBV 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.1.2018. 
548A0204Granična obvezna pričuva 
OBV1 
 
OBV 
 
A1 
 
OBVOBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.1.2018. 
549A0205Posebna obvezna pričuva 
OBV1 
 
OBV 
 
A1 
 
OBVOBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.1.2018. 
550A0220Prekoračenja po transakcijskim računima 
OBVOBV 
OBVOBVOBV 
OBVOBVUVJOBVOBV 
OBV 
 
OBV 
OBVOBVOBVOBVOBV31.1.2018. 
551A0308Obvezni blagajnički zapisi HNB-a 
OBVOBV 
 
OBV 
 
A1 
 
OBVOBV 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.1.2018. 
552A0802Zemljišta – preuzeta 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
OBV7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.1.2018. 
553A0803Građevinski objekti – preuzeti 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
OBV7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.1.2018. 
554A0804Postrojenja i oprema – preuzeti 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
OBV7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.1.2018. 
555A0805Namještaj, transportni uređaji i slična imovina – preuzeti 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
OBV7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.1.2018. 
556A0806Stambene zgrade i stanovi – preuzeti 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
OBV7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.1.2018. 
557A0807Ostala materijalna imovina – preuzeta 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
OBV7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.1.2018. 
558A0902Zemljišta 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
UVJOBV 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
31.1.2018. 
559A0903Građevinski objekti 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
UVJOBV 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
31.1.2018. 
560A0904Postrojenja i oprema 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
UVJOBV 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
31.1.2018. 
561A0905Namještaj, transportni uređaji i slična imovina 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
UVJOBV 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
31.1.2018. 
562A0906Stambene zgrade i stanovi 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
UVJOBV 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
31.1.2018. 
563A0907Ostala materijalna imovina 
OBV 
 
 
OBV 
 
 
 
 
 
UVJOBV 
OBV 
 
 
 
 
 
 
 
31.1.2018. 
564P1127Ostali izdani instrumenti kapitala 
OBV 
 
 
XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.1.2018. 
565P1128Ostali kapital 
HRK 
 
 
XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.1.2018. 
566P1129Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit 
HRK 
 
 
XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.1.2018. 
567P1130Rezerve po vlasničkim ulaganjima koja se vrednuju po metodi udjela 
HRK 
 
 
XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.1.2018. 


Članak 22.

Tablica iz Priloga 7. i 8. Upute mijenja se i glasi:

Redni brojVrsta slogaOznaka instrumentaPortfeljVrsta iznosaPrimjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datumaOpis vrste iznosa
1AAA0101GOP131.3.2010. 
iznos gotovog novca u blagajni
2AAA0101XXX131.3.2010. 
iznos gotovog novca u blagajni
3AAA0102GOP131.3.2010. 
iznos čekova i drugih instrumenata plaćanja
4AAA0102XXX131.3.2010. 
iznos čekova i drugih instrumenata plaćanja
5AAA0201GOP131.3.2010. 
iznos na računu za namiru
6AAA0201KIP131.3.2010.20.1.2018.iznos na računu za namiru
7AAA0202GOP131.3.2010. 
iznos ostalih depozita kod HNB-a
8AAA0202KIP131.3.2010.20.1.2018.iznos ostalih depozita kod HNB-a
9AAA0202GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
10AAA0202KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
11AAA0202GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
12AAA0202KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
13AAA0203GOP131.3.2010. 
iznos izdvojene obvezne pričuve
14AAA0203KIP131.3.2010.20.1.2018.iznos izdvojene obvezne pričuve
15AAA0203GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
16AAA0203KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
17AAA0203GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
18AAA0203KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
19AAA0204GOP131.3.2010. 
iznos granične obvezne pričuve
20AAA0204KIP131.3.2010.20.1.2018.iznos granične obvezne pričuve
21AAA0205GOP131.3.2010. 
iznos posebne obvezne pričuve
22AAA0205KIP131.3.2010.20.1.2018.iznos posebne obvezne pričuve
23AAA0206DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po danim depozitima
24AAA0206GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po danim depozitima
25AAA0206KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po danim depozitima
26AAA0206DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po danim depozitima
27AAA0206GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po danim depozitima
28AAA0206KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po danim depozitima
29AAA0206RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po danim depozitima
30AAA0206DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
31AAA0206DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
32AAA0206FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
33AAA0206GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
34AAA0206KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
35AAA0206RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
36AAA0206DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
37AAA0206DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
38AAA0206FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
39AAA0206GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
40AAA0206KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
41AAA0206RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
42AAA0206DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
43AAA0206GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
44AAA0206KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
45AAA0206RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
46AAA0206DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
47AAA0206DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
48AAA0206FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
49AAA0206GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
50AAA0206KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
51AAA0206RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
52AAA0206DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
53AAA0206FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
54AAA0206GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
55AAA0206RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
56AAA0206DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
57AAA0206DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
58AAA0206FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
59AAA0206GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
60AAA0206KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
61AAA0206RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
62AAA0206DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
63AAA0206DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
64AAA0206FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
65AAA0206GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
66AAA0206KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
67AAA0206RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
68AAA0207KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po danim prekonoćnim kreditima
69AAA0207KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po danim prekonoćnim kreditima
70AAA0207KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
71AAA0207KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
72AAA0207KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
73AAA0207KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
74AAA0207KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
75AAA0207KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
76AAA0208DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po danim kreditima za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava
77AAA0208GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po danim kreditima za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava
78AAA0208KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po danim kreditima za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava
79AAA0208RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po danim kreditima za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava
80AAA0208DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
81AAA0208DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
82AAA0208FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
83AAA0208GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
84AAA0208KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
85AAA0208RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
86AAA0208DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
87AAA0208DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
88AAA0208FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
89AAA0208GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
90AAA0208KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
91AAA0208RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
92AAA0208DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
93AAA0208GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
94AAA0208KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
95AAA0208RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
96AAA0208DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
97AAA0208DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
98AAA0208FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
99AAA0208GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
100AAA0208KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
101AAA0208RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
102AAA0208DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
103AAA0208FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
104AAA0208GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
105AAA0208DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
106AAA0208DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
107AAA0208FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
108AAA0208GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
109AAA0208KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
110AAA0208RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
111AAA0208DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
112AAA0208DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
113AAA0208FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
114AAA0208GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
115AAA0208KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
116AAA0208RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
117AAA0209DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po obratnim repo kreditima
118AAA0209GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po obratnim repo kreditima
119AAA0209KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po obratnim repo kreditima
120AAA0209DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po obratnim repo kreditima
121AAA0209GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po obratnim repo kreditima
122AAA0209KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po obratnim repo kreditima
123AAA0209RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po obratnim repo kreditima
124AAA0209DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
125AAA0209DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
126AAA0209FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
127AAA0209GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
128AAA0209KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
129AAA0209RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
130AAA0209DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
131AAA0209DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
132AAA0209FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
133AAA0209GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
134AAA0209KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
135AAA0209RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
136AAA0209DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
137AAA0209GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
138AAA0209KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
139AAA0209RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
140AAA0209DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
141AAA0209DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
142AAA0209FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
143AAA0209GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
144AAA0209KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
145AAA0209RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
146AAA0209DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
147AAA0209FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
148AAA0209GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
149AAA0209RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
150AAA0209DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
151AAA0209DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
152AAA0209FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
153AAA0209GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
154AAA0209KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
155AAA0209RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
156AAA0209DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
157AAA0209DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
158AAA0209FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
159AAA0209GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
160AAA0209KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
161AAA0209RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
162AAA0210DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po udjelu u sindiciranom kreditu
163AAA0210GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po udjelu u sindiciranom kreditu
164AAA0210KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po udjelu u sindiciranom kreditu
165AAA0210DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po udjelu u sindiciranom kreditu
166AAA0210GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po udjelu u sindiciranom kreditu
167AAA0210KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po udjelu u sindiciranom kreditu
168AAA0210RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po udjelu u sindiciranom kreditu
169AAA0210DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
170AAA0210DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
171AAA0210FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
172AAA0210GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
173AAA0210KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
174AAA0210RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
175AAA0210DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
176AAA0210DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
177AAA0210FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
178AAA0210GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
179AAA0210KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
180AAA0210RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
181AAA0210DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
182AAA0210GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
183AAA0210KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
184AAA0210RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
185AAA0210DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
186AAA0210DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
187AAA0210FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
188AAA0210GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
189AAA0210KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
190AAA0210RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
191AAA0210DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
192AAA0210FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
193AAA0210GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
194AAA0210RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
195AAA0210DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
196AAA0210DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
197AAA0210FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
198AAA0210GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
199AAA0210KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
200AAA0210RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
201AAA0210DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
202AAA0210DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
203AAA0210FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
204AAA0210GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
205AAA0210KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
206AAA0210RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
207AAA0212DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po financijskom najmu
208AAA0212GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po financijskom najmu
209AAA0212KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po financijskom najmu
210AAA0212DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po financijskom najmu
211AAA0212GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po financijskom najmu
212AAA0212KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po financijskom najmu
213AAA0212RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po financijskom najmu
214AAA0212DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
215AAA0212DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
216AAA0212FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
217AAA0212GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
218AAA0212KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
219AAA0212RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
220AAA0212DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
221AAA0212DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
222AAA0212FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
223AAA0212GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
224AAA0212KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
225AAA0212RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
226AAA0212DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
227AAA0212GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
228AAA0212KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
229AAA0212RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
230AAA0212DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
231AAA0212DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
232AAA0212FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
233AAA0212GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
234AAA0212KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
235AAA0212RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
236AAA0212DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
237AAA0212FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
238AAA0212GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
239AAA0212RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
240AAA0212DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
241AAA0212DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
242AAA0212FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
243AAA0212GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
244AAA0212KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
245AAA0212RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
246AAA0212DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
247AAA0212DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
248AAA0212FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
249AAA0212GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
250AAA0212KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
251AAA0212RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
252AAA0213DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po potrošačkim kreditima
253AAA0213GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po potrošačkim kreditima
254AAA0213KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po potrošačkim kreditima
255AAA0213DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po potrošačkim kreditima
256AAA0213GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po potrošačkim kreditima
257AAA0213KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po potrošačkim kreditima
258AAA0213RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po potrošačkim kreditima
259AAA0213DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
260AAA0213DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
261AAA0213FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
262AAA0213GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
263AAA0213KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
264AAA0213RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
265AAA0213DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
266AAA0213DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
267AAA0213FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
268AAA0213GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
269AAA0213KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
270AAA0213RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
271AAA0213DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
272AAA0213GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
273AAA0213KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
274AAA0213RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
275AAA0213DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
276AAA0213DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
277AAA0213FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
278AAA0213GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
279AAA0213KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
280AAA0213RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
281AAA0213DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
282AAA0213FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
283AAA0213GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
284AAA0213RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
285AAA0213DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
286AAA0213DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
287AAA0213FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
288AAA0213GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
289AAA0213KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
290AAA0213RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
291AAA0213DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
292AAA0213DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
293AAA0213FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
294AAA0213GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
295AAA0213KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
296AAA0213RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
297AAA0214DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po kreditima za obrazovanje
298AAA0214GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po kreditima za obrazovanje
299AAA0214KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po kreditima za obrazovanje
300AAA0214DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za obrazovanje
301AAA0214GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po kreditima za obrazovanje
302AAA0214KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za obrazovanje
303AAA0214RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za obrazovanje
304AAA0214DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
305AAA0214DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
306AAA0214FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
307AAA0214GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
308AAA0214KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
309AAA0214RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
310AAA0214DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
311AAA0214DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
312AAA0214FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
313AAA0214GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
314AAA0214KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
315AAA0214RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
316AAA0214DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
317AAA0214GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
318AAA0214KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
319AAA0214RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
320AAA0214DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
321AAA0214DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
322AAA0214FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
323AAA0214GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
324AAA0214KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
325AAA0214RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
326AAA0214DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
327AAA0214FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
328AAA0214GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
329AAA0214RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
330AAA0214DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
331AAA0214DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
332AAA0214FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
333AAA0214GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
334AAA0214KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
335AAA0214RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
336AAA0214DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
337AAA0214DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
338AAA0214FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
339AAA0214GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
340AAA0214KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
341AAA0214RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
342AAA0215DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po stambenim kreditima
343AAA0215GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po stambenim kreditima
344AAA0215KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po stambenim kreditima
345AAA0215DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po stambenim kreditima
346AAA0215GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po stambenim kreditima
347AAA0215KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po stambenim kreditima
348AAA0215RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po stambenim kreditima
349AAA0215DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
350AAA0215DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
351AAA0215FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
352AAA0215GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
353AAA0215KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
354AAA0215RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
355AAA0215DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
356AAA0215DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
357AAA0215FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
358AAA0215GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
359AAA0215KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
360AAA0215RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
361AAA0215DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
362AAA0215GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
363AAA0215KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
364AAA0215RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
365AAA0215DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
366AAA0215DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
367AAA0215FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
368AAA0215GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
369AAA0215KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
370AAA0215RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
371AAA0215DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
372AAA0215FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
373AAA0215GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
374AAA0215RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
375AAA0215DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
376AAA0215DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
377AAA0215FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
378AAA0215GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
379AAA0215KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
380AAA0215RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
381AAA0215DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
382AAA0215DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
383AAA0215FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
384AAA0215GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
385AAA0215KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
386AAA0215RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
387AAA0216DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po hipotekarnim kreditima
388AAA0216GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po hipotekarnim kreditima
389AAA0216KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po hipotekarnim kreditima
390AAA0216DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po hipotekarnim kreditima
391AAA0216GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po hipotekarnim kreditima
392AAA0216KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po hipotekarnim kreditima
393AAA0216RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po hipotekarnim kreditima
394AAA0216DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
395AAA0216DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
396AAA0216FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
397AAA0216GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
398AAA0216KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
399AAA0216RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
400AAA0216DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
401AAA0216DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
402AAA0216FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
403AAA0216GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
404AAA0216KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
405AAA0216RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
406AAA0216DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
407AAA0216GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
408AAA0216KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
409AAA0216RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
410AAA0216DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
411AAA0216DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
412AAA0216FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
413AAA0216GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
414AAA0216KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
415AAA0216RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
416AAA0216DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
417AAA0216FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
418AAA0216GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
419AAA0216RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
420AAA0216DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
421AAA0216DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
422AAA0216FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
423AAA0216GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
424AAA0216KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
425AAA0216RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
426AAA0216DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
427AAA0216DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
428AAA0216FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
429AAA0216GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
430AAA0216KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
431AAA0216RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
432AAA0217DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po kreditima za automobile
433AAA0217GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po kreditima za automobile
434AAA0217KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po kreditima za automobile
435AAA0217DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za automobile
436AAA0217GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po kreditima za automobile
437AAA0217KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za automobile
438AAA0217RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za automobile
439AAA0217DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
440AAA0217DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
441AAA0217FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
442AAA0217GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
443AAA0217KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
444AAA0217RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
445AAA0217DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
446AAA0217DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
447AAA0217FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
448AAA0217GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
449AAA0217KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
450AAA0217RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
451AAA0217DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
452AAA0217GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
453AAA0217KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
454AAA0217RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
455AAA0217DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
456AAA0217DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
457AAA0217FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
458AAA0217GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
459AAA0217KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
460AAA0217RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
461AAA0217DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
462AAA0217FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
463AAA0217GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
464AAA0217RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
465AAA0217DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
466AAA0217DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
467AAA0217FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
468AAA0217GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
469AAA0217KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
470AAA0217RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
471AAA0217DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
472AAA0217DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
473AAA0217FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
474AAA0217GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
475AAA0217KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
476AAA0217RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
477AAA0218DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama
478AAA0218GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama
479AAA0218KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama
480AAA0218DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama
481AAA0218GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama
482AAA0218KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama
483AAA0218RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama
484AAA0218DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
485AAA0218DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
486AAA0218FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
487AAA0218GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
488AAA0218KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
489AAA0218RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
490AAA0218DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
491AAA0218DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
492AAA0218FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
493AAA0218GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
494AAA0218KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
495AAA0218RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
496AAA0218DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
497AAA0218GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
498AAA0218KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
499AAA0218RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
500AAA0218DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
501AAA0218DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
502AAA0218FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
503AAA0218GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
504AAA0218KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
505AAA0218RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
506AAA0218DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
507AAA0218FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
508AAA0218GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
509AAA0218RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
510AAA0218DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
511AAA0218DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
512AAA0218FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
513AAA0218GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
514AAA0218KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
515AAA0218RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
516AAA0218DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
517AAA0218DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
518AAA0218FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
519AAA0218GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
520AAA0218KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
521AAA0218RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
522AAA0219DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće
523AAA0219GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće
524AAA0219KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće
525AAA0219DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće
526AAA0219GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće
527AAA0219KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće
528AAA0219RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće
529AAA0219DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
530AAA0219DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
531AAA0219FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
532AAA0219GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
533AAA0219KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
534AAA0219RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
535AAA0219DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
536AAA0219DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
537AAA0219FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
538AAA0219GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
539AAA0219KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
540AAA0219RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
541AAA0219DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
542AAA0219GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
543AAA0219KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
544AAA0219RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
545AAA0219DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
546AAA0219DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
547AAA0219FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
548AAA0219GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
549AAA0219KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
550AAA0219RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
551AAA0219DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
552AAA0219FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
553AAA0219GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
554AAA0219RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
555AAA0219DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
556AAA0219DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
557AAA0219FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
558AAA0219GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
559AAA0219KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
560AAA0219RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
561AAA0219DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
562AAA0219DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
563AAA0219FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
564AAA0219GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
565AAA0219KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
566AAA0219RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
567AAA0220GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po prekoračenjima po transakcijskim računima
568AAA0220KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po prekoračenjima po transakcijskim računima
569AAA0220GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po prekoračenjima po transakcijskim računima
570AAA0220KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po prekoračenjima po transakcijskim računima
571AAA0220GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
572AAA0220KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
573AAA0220GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
574AAA0220KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
575AAA0220GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
576AAA0220KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
577AAA0220GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
578AAA0220KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
579AAA0220GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
580AAA0220KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
581AAA0220GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
582AAA0220KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
583AAA0221GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po prekoračenjima po transakcijskim računima uz zalog
584AAA0221KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po prekoračenjima po transakcijskim računima uz zalog
585AAA0221GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po prekoračenjima po transakcijskim računima uz zalog
586AAA0221KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po prekoračenjima po transakcijskim računima uz zalog
587AAA0221GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
588AAA0221KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
589AAA0221GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
590AAA0221KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
591AAA0221GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
592AAA0221KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
593AAA0221GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
594AAA0221KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
595AAA0221GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
596AAA0221KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
597AAA0221GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
598AAA0221KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
599AAA0222DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po maržnim kreditima
600AAA0222GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po maržnim kreditima
601AAA0222KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po maržnim kreditima
602AAA0222DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po maržnim kreditima
603AAA0222GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po maržnim kreditima
604AAA0222KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po maržnim kreditima
605AAA0222RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po maržnim kreditima
606AAA0222DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
607AAA0222DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
608AAA0222FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
609AAA0222GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
610AAA0222KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
611AAA0222RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
612AAA0222DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
613AAA0222DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
614AAA0222FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
615AAA0222GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
616AAA0222KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
617AAA0222RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
618AAA0222DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
619AAA0222GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
620AAA0222KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
621AAA0222RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
622AAA0222DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
623AAA0222DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
624AAA0222FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
625AAA0222GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
626AAA0222KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
627AAA0222RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
628AAA0222DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
629AAA0222FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
630AAA0222GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
631AAA0222RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
632AAA0222DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
633AAA0222DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
634AAA0222FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
635AAA0222GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
636AAA0222KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
637AAA0222RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
638AAA0222DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
639AAA0222DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
640AAA0222FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
641AAA0222GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
642AAA0222KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
643AAA0222RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
644AAA0223DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po lombardnim kreditima
645AAA0223GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po lombardnim kreditima
646AAA0223KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po lombardnim kreditima
647AAA0223DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po lombardnim kreditima
648AAA0223GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po lombardnim kreditima
649AAA0223KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po lombardnim kreditima
650AAA0223RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po lombardnim kreditima
651AAA0223DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
652AAA0223DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
653AAA0223FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
654AAA0223GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
655AAA0223KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
656AAA0223RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
657AAA0223DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
658AAA0223DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
659AAA0223FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
660AAA0223GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
661AAA0223KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
662AAA0223RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
663AAA0223DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
664AAA0223GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
665AAA0223KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
666AAA0223RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
667AAA0223DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
668AAA0223DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
669AAA0223FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
670AAA0223GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
671AAA0223KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
672AAA0223RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
673AAA0223DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
674AAA0223FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
675AAA0223GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
676AAA0223RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
677AAA0223DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
678AAA0223DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
679AAA0223FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
680AAA0223GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
681AAA0223KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
682AAA0223RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
683AAA0223DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
684AAA0223DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
685AAA0223FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
686AAA0223GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
687AAA0223KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
688AAA0223RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
689AAA0224DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po kreditima za obrtna sredstva
690AAA0224GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po kreditima za obrtna sredstva
691AAA0224KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po kreditima za obrtna sredstva
692AAA0224DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za obrtna sredstva
693AAA0224GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po kreditima za obrtna sredstva
694AAA0224KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za obrtna sredstva
695AAA0224RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za obrtna sredstva
696AAA0224DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
697AAA0224DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
698AAA0224FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
699AAA0224GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
700AAA0224KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
701AAA0224RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
702AAA0224DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
703AAA0224DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
704AAA0224FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
705AAA0224GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
706AAA0224KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
707AAA0224RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
708AAA0224DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
709AAA0224GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
710AAA0224KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
711AAA0224RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
712AAA0224DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
713AAA0224DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
714AAA0224FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
715AAA0224GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
716AAA0224KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
717AAA0224RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
718AAA0224DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
719AAA0224FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
720AAA0224GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
721AAA0224RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
722AAA0224DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
723AAA0224DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
724AAA0224FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
725AAA0224GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
726AAA0224KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
727AAA0224RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
728AAA0224DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
729AAA0224DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
730AAA0224FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
731AAA0224GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
732AAA0224KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
733AAA0224RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
734AAA0225DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po kreditima za građevinarstvo
735AAA0225GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po kreditima za građevinarstvo
736AAA0225KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po kreditima za građevinarstvo
737AAA0225DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za građevinarstvo
738AAA0225GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po kreditima za građevinarstvo
739AAA0225KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za građevinarstvo
740AAA0225RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za građevinarstvo
741AAA0225DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
742AAA0225DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
743AAA0225FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
744AAA0225GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
745AAA0225KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
746AAA0225RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
747AAA0225DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
748AAA0225DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
749AAA0225FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
750AAA0225GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
751AAA0225KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
752AAA0225RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
753AAA0225DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
754AAA0225GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
755AAA0225KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
756AAA0225RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
757AAA0225DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
758AAA0225DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
759AAA0225FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
760AAA0225GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
761AAA0225KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
762AAA0225RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
763AAA0225DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
764AAA0225FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
765AAA0225GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
766AAA0225RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
767AAA0225DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
768AAA0225DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
769AAA0225FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
770AAA0225GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
771AAA0225KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
772AAA0225RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
773AAA0225DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
774AAA0225DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
775AAA0225FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
776AAA0225GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
777AAA0225KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
778AAA0225RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
779AAA0226DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po kreditima za poljoprivredu
780AAA0226GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po kreditima za poljoprivredu
781AAA0226KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po kreditima za poljoprivredu
782AAA0226DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za poljoprivredu
783AAA0226GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po kreditima za poljoprivredu
784AAA0226KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za poljoprivredu
785AAA0226RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za poljoprivredu
786AAA0226DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
787AAA0226DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
788AAA0226FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
789AAA0226GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
790AAA0226KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
791AAA0226RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
792AAA0226DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
793AAA0226DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
794AAA0226FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
795AAA0226GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
796AAA0226KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
797AAA0226RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
798AAA0226DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
799AAA0226GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
800AAA0226KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
801AAA0226RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
802AAA0226DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
803AAA0226DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
804AAA0226FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
805AAA0226GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
806AAA0226KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
807AAA0226RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
808AAA0226DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
809AAA0226FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
810AAA0226GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
811AAA0226RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
812AAA0226DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
813AAA0226DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
814AAA0226FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
815AAA0226GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
816AAA0226KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
817AAA0226RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
818AAA0226DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
819AAA0226DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
820AAA0226FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
821AAA0226GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
822AAA0226KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
823AAA0226RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
824AAA0227DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po kreditima za turizam
825AAA0227GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po kreditima za turizam
826AAA0227KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po kreditima za turizam
827AAA0227DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za turizam
828AAA0227GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po kreditima za turizam
829AAA0227KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za turizam
830AAA0227RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za turizam
831AAA0227DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
832AAA0227DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
833AAA0227FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
834AAA0227GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
835AAA0227KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
836AAA0227RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
837AAA0227DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
838AAA0227DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
839AAA0227FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
840AAA0227GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
841AAA0227KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
842AAA0227RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
843AAA0227DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
844AAA0227GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
845AAA0227KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
846AAA0227RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
847AAA0227DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
848AAA0227DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
849AAA0227FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
850AAA0227GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
851AAA0227KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
852AAA0227RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
853AAA0227DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
854AAA0227FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
855AAA0227GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
856AAA0227RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
857AAA0227DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
858AAA0227DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
859AAA0227FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
860AAA0227GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
861AAA0227KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
862AAA0227RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
863AAA0227DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
864AAA0227DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
865AAA0227FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
866AAA0227GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
867AAA0227KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
868AAA0227RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
869AAA0228DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po kreditima za investicije
870AAA0228GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po kreditima za investicije
871AAA0228KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po kreditima za investicije
872AAA0228DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za investicije
873AAA0228GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po kreditima za investicije
874AAA0228KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za investicije
875AAA0228RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za investicije
876AAA0228DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
877AAA0228DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
878AAA0228FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
879AAA0228GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
880AAA0228KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
881AAA0228RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
882AAA0228DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
883AAA0228DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
884AAA0228FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
885AAA0228GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
886AAA0228KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
887AAA0228RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
888AAA0228DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
889AAA0228GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
890AAA0228KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
891AAA0228RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
892AAA0228DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
893AAA0228DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
894AAA0228FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
895AAA0228GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
896AAA0228KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
897AAA0228RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
898AAA0228DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
899AAA0228FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
900AAA0228GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
901AAA0228RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
902AAA0228DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
903AAA0228DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
904AAA0228FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
905AAA0228GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
906AAA0228KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
907AAA0228RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
908AAA0228DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
909AAA0228DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
910AAA0228FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
911AAA0228GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
912AAA0228KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
913AAA0228RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
914AAA0229DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po kreditima za financiranje izvoza
915AAA0229GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po kreditima za financiranje izvoza
916AAA0229KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po kreditima za financiranje izvoza
917AAA0229DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za financiranje izvoza
918AAA0229GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po kreditima za financiranje izvoza
919AAA0229KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za financiranje izvoza
920AAA0229RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kreditima za financiranje izvoza
921AAA0229DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
922AAA0229DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
923AAA0229FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
924AAA0229GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
925AAA0229KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
926AAA0229RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
927AAA0229DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
928AAA0229DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
929AAA0229FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
930AAA0229GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
931AAA0229KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
932AAA0229RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
933AAA0229DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
934AAA0229GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
935AAA0229KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
936AAA0229RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
937AAA0229DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
938AAA0229DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
939AAA0229FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
940AAA0229GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
941AAA0229KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
942AAA0229RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
943AAA0229DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
944AAA0229FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
945AAA0229GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
946AAA0229RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
947AAA0229DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
948AAA0229DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
949AAA0229FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
950AAA0229GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
951AAA0229KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
952AAA0229RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
953AAA0229DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
954AAA0229DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
955AAA0229FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
956AAA0229GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
957AAA0229KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
958AAA0229RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
959AAA0230DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po ostalim kreditima
960AAA0230GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po ostalim kreditima
961AAA0230KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po ostalim kreditima
962AAA0230DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po ostalim kreditima
963AAA0230GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po ostalim kreditima
964AAA0230KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po ostalim kreditima
965AAA0230RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po ostalim kreditima
966AAA0230DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
967AAA0230DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
968AAA0230FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
969AAA0230GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
970AAA0230KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
971AAA0230RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
972AAA0230DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
973AAA0230DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
974AAA0230FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
975AAA0230GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
976AAA0230KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
977AAA0230RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
978AAA0230DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
979AAA0230GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
980AAA0230KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
981AAA0230RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
982AAA0230DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
983AAA0230DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
984AAA0230FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
985AAA0230GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
986AAA0230KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
987AAA0230RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
988AAA0230DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
989AAA0230FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
990AAA0230GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
991AAA0230RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
992AAA0230DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
993AAA0230DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
994AAA0230FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
995AAA0230GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
996AAA0230KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
997AAA0230RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
998AAA0230DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
999AAA0230DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1000AAA0230FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1001AAA0230GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
1002AAA0230KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1003AAA0230RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1004AAA0231DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po danim depozitima u otkaznom roku
1005AAA0231GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po danim depozitima u otkaznom roku
1006AAA0231KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po danim depozitima u otkaznom roku
1007AAA0231DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po danim depozitima u otkaznom roku
1008AAA0231GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po danim depozitima u otkaznom roku
1009AAA0231KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po danim depozitima u otkaznom roku
1010AAA0231RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po danim depozitima u otkaznom roku
1011AAA0231DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1012AAA0231DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1013AAA0231FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1014AAA0231GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1015AAA0231KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1016AAA0231RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1017AAA0231DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1018AAA0231DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1019AAA0231FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1020AAA0231GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1021AAA0231KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1022AAA0231RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1023AAA0231DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1024AAA0231GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1025AAA0231KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1026AAA0231RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1027AAA0231DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1028AAA0231DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1029AAA0231FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1030AAA0231GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1031AAA0231KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1032AAA0231RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1033AAA0231DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1034AAA0231FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1035AAA0231GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1036AAA0231RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1037AAA0231DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1038AAA0231DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1039AAA0231FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1040AAA0231GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1041AAA0231KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1042AAA0231RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1043AAA0231DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1044AAA0231DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1045AAA0231FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1046AAA0231GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
1047AAA0231KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1048AAA0231RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1049AAA0232DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima bez zaloga
1050AAA0232GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima bez zaloga
1051AAA0232KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima bez zaloga
1052AAA0232DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima bez zaloga
1053AAA0232GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima bez zaloga
1054AAA0232KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima bez zaloga
1055AAA0232RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima bez zaloga
1056AAA0232DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1057AAA0232DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1058AAA0232FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1059AAA0232GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1060AAA0232KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1061AAA0232RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1062AAA0232DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1063AAA0232DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1064AAA0232FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1065AAA0232GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1066AAA0232KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1067AAA0232RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1068AAA0232DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1069AAA0232GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1070AAA0232KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1071AAA0232RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1072AAA0232DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1073AAA0232DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1074AAA0232FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1075AAA0232GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1076AAA0232KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1077AAA0232RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1078AAA0232DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1079AAA0232FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1080AAA0232GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1081AAA0232RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1082AAA0232DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1083AAA0232DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1084AAA0232FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1085AAA0232GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1086AAA0232KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1087AAA0232RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1088AAA0232DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1089AAA0232DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1090AAA0232FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1091AAA0232GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
1092AAA0232KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1093AAA0232RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1094AAA0233DDD131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima uz zalog
1095AAA0233GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima uz zalog
1096AAA0233KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima uz zalog
1097AAA0233DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima uz zalog
1098AAA0233GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima uz zalog
1099AAA0233KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima uz zalog
1100AAA0233RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po gotovinskim nenamjenskim kreditima uz zalog
1101AAA0233DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1102AAA0233DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1103AAA0233FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1104AAA0233GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1105AAA0233KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1106AAA0233RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1107AAA0233DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1108AAA0233DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1109AAA0233FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1110AAA0233GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1111AAA0233KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1112AAA0233RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1113AAA0233DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1114AAA0233GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1115AAA0233KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1116AAA0233RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1117AAA0233DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1118AAA0233DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1119AAA0233FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1120AAA0233GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1121AAA0233KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1122AAA0233RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1123AAA0233DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1124AAA0233FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1125AAA0233GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1126AAA0233RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1127AAA0233DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1128AAA0233DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1129AAA0233FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1130AAA0233GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1131AAA0233KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1132AAA0233RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1133AAA0233DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1134AAA0233DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1135AAA0233FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1136AAA0233GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
1137AAA0233KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1138AAA0233RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1139AAA0234XXX131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po danim predujmovima za materijalnu imovinu
1140AAA0234XXX531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1141AAA0301DDD131.3.2010.20.1.2018.nominalni iznos obveznice
1142AAA0301GOP131.3.2010. 
nominalni iznos obveznice
1143AAA0301KIP131.3.2010.20.1.2018.nominalni iznos obveznice
1144AAA0301DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kupljenim obveznicama
1145AAA0301GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po kupljenim obveznicama
1146AAA0301KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kupljenim obveznicama
1147AAA0301RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kupljenim obveznicama
1148AAA0301DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1149AAA0301DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1150AAA0301FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1151AAA0301GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1152AAA0301KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1153AAA0301RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1154AAA0301DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1155AAA0301DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1156AAA0301FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1157AAA0301GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1158AAA0301KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1159AAA0301RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1160AAA0301DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1161AAA0301GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1162AAA0301KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1163AAA0301RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1164AAA0301DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1165AAA0301DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1166AAA0301FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1167AAA0301GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1168AAA0301KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1169AAA0301RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1170AAA0301DDD731.3.2010.20.1.2018.diskont
1171AAA0301GOP731.3.2010. 
diskont
1172AAA0301KIP731.3.2010.20.1.2018.diskont
1173AAA0301DDD831.3.2010.20.1.2018.premija
1174AAA0301GOP831.3.2010. 
premija
1175AAA0301KIP831.3.2010.20.1.2018.premija
1176AAA0301DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1177AAA0301FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1178AAA0301GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1179AAA0301RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1180AAA0301DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1181AAA0301DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1182AAA0301FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1183AAA0301GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1184AAA0301KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1185AAA0301RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1186AAA0301DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1187AAA0301DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1188AAA0301FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1189AAA0301GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
1190AAA0301KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1191AAA0301RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1192AAA0302DDD131.3.2010.20.1.2018.nominalni iznos komercijalnog zapisa
1193AAA0302GOP131.3.2010. 
nominalni iznos komercijalnog zapisa
1194AAA0302KIP131.3.2010.20.1.2018.nominalni iznos komercijalnog zapisa
1195AAA0302DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kupljenim komercijalnim zapisima
1196AAA0302GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po kupljenim komercijalnim zapisima
1197AAA0302KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kupljenim komercijalnim zapisima
1198AAA0302RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kupljenim komercijalnim zapisima
1199AAA0302DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1200AAA0302DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1201AAA0302FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1202AAA0302GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1203AAA0302KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1204AAA0302RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1205AAA0302DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1206AAA0302DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1207AAA0302FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1208AAA0302GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1209AAA0302KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1210AAA0302RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1211AAA0302DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1212AAA0302GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1213AAA0302KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1214AAA0302RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1215AAA0302DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1216AAA0302DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1217AAA0302FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1218AAA0302GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1219AAA0302KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1220AAA0302RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1221AAA0302DDD731.3.2010.20.1.2018.diskont
1222AAA0302GOP731.3.2010. 
diskont
1223AAA0302KIP731.3.2010.20.1.2018.diskont
1224AAA0302DDD831.3.2010.20.1.2018.premija
1225AAA0302GOP831.3.2010. 
premija
1226AAA0302KIP831.3.2010.20.1.2018.premija
1227AAA0302DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1228AAA0302FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1229AAA0302GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1230AAA0302RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1231AAA0302DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1232AAA0302DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1233AAA0302FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1234AAA0302GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1235AAA0302KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1236AAA0302RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1237AAA0302DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1238AAA0302DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1239AAA0302FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1240AAA0302GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
1241AAA0302KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1242AAA0302RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1243AAA0303DDD131.3.2010.20.1.2018.nominalni iznos blagajničkih i trezorskih zapisa
1244AAA0303GOP131.3.2010. 
nominalni iznos blagajničkih i trezorskih zapisa
1245AAA0303KIP131.3.2010.20.1.2018.nominalni iznos blagajničkih i trezorskih zapisa
1246AAA0303DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kupljenim blagajničkim i trezorskim zapisima
1247AAA0303GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po kupljenim blagajničkim i trezorskim zapisima
1248AAA0303KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kupljenim blagajničkim i trezorskim zapisima
1249AAA0303RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kupljenim blagajničkim i trezorskim zapisima
1250AAA0303DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1251AAA0303DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1252AAA0303FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1253AAA0303GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1254AAA0303KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1255AAA0303RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1256AAA0303DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1257AAA0303DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1258AAA0303FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1259AAA0303GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1260AAA0303KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1261AAA0303RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1262AAA0303DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1263AAA0303GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1264AAA0303KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1265AAA0303RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1266AAA0303DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1267AAA0303DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1268AAA0303FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1269AAA0303GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1270AAA0303KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1271AAA0303RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1272AAA0303DDD731.3.2010.20.1.2018.diskont
1273AAA0303GOP731.3.2010. 
diskont
1274AAA0303KIP731.3.2010.20.1.2018.diskont
1275AAA0303DDD831.3.2010.20.1.2018.premija
1276AAA0303GOP831.3.2010. 
premija
1277AAA0303KIP831.3.2010.20.1.2018.premija
1278AAA0303DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1279AAA0303FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1280AAA0303GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1281AAA0303RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1282AAA0303DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1283AAA0303DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1284AAA0303FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1285AAA0303GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1286AAA0303KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1287AAA0303RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1288AAA0303DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1289AAA0303DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1290AAA0303FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1291AAA0303GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
1292AAA0303KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1293AAA0303RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1294AAA0304DDD131.3.2010.20.1.2018.nominalni iznos certifikata o depozitu
1295AAA0304GOP131.3.2010. 
nominalni iznos certifikata o depozitu
1296AAA0304KIP131.3.2010.20.1.2018.nominalni iznos certifikata o depozitu
1297AAA0304DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kupljenim certifikatima o depozitu
1298AAA0304GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po kupljenim certifikatima o depozitu
1299AAA0304KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kupljenim certifikatima o depozitu
1300AAA0304RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po kupljenim certifikatima o depozitu
1301AAA0304DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1302AAA0304DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1303AAA0304FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1304AAA0304GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1305AAA0304KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1306AAA0304RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1307AAA0304DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1308AAA0304DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1309AAA0304FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1310AAA0304GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1311AAA0304KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1312AAA0304RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1313AAA0304DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1314AAA0304GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1315AAA0304KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1316AAA0304RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1317AAA0304DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1318AAA0304DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1319AAA0304FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1320AAA0304GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1321AAA0304KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1322AAA0304RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1323AAA0304DDD731.3.2010.20.1.2018.diskont
1324AAA0304GOP731.3.2010. 
diskont
1325AAA0304KIP731.3.2010.20.1.2018.diskont
1326AAA0304DDD831.3.2010.20.1.2018.premija
1327AAA0304GOP831.3.2010. 
premija
1328AAA0304KIP831.3.2010.20.1.2018.premija
1329AAA0304DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1330AAA0304FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1331AAA0304GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1332AAA0304RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1333AAA0304DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1334AAA0304DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1335AAA0304FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1336AAA0304GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1337AAA0304KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1338AAA0304RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1339AAA0304DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1340AAA0304DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1341AAA0304FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1342AAA0304GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
1343AAA0304KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1344AAA0304RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1345AAA0305GOP131.3.2010. 
nominalni iznos faktoringa
1346AAA0305KIP131.3.2010.20.1.2018.nominalni iznos faktoringa
1347AAA0305DDD131.3.2010.20.1.2018.nominalni iznos faktoringa
1348AAA0305GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po faktoringu
1349AAA0305KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po faktoringu
1350AAA0305RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po faktoringu
1351AAA0305DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po faktoringu
1352AAA0305DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1353AAA0305FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1354AAA0305GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1355AAA0305KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1356AAA0305RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1357AAA0305DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1358AAA0305DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1359AAA0305FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1360AAA0305GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1361AAA0305KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1362AAA0305RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1363AAA0305DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1364AAA0305GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1365AAA0305KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1366AAA0305RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1367AAA0305DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1368AAA0305DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1369AAA0305FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1370AAA0305GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1371AAA0305KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1372AAA0305RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1373AAA0305DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1374AAA0305GOP731.3.2010. 
diskont
1375AAA0305KIP731.3.2010.20.1.2018.diskont
1376AAA0305DDD731.3.2010.20.1.2018.diskont
1377AAA0305DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1378AAA0305FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1379AAA0305GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1380AAA0305RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1381AAA0305DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1382AAA0305FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1383AAA0305GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1384AAA0305KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1385AAA0305RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1386AAA0305DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1387AAA0305DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1388AAA0305DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1389AAA0305FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1390AAA0305GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
1391AAA0305KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1392AAA0305RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1393AAA0306DDD131.3.2010.20.1.2018.nominalni iznos forfajtinga
1394AAA0306GOP131.3.2010. 
nominalni iznos forfajtinga
1395AAA0306KIP131.3.2010.20.1.2018.nominalni iznos forfajtinga
1396AAA0306DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po forfajtingu
1397AAA0306GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po forfajtingu
1398AAA0306KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po forfajtingu
1399AAA0306RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po forfajtingu
1400AAA0306DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1401AAA0306DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1402AAA0306FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1403AAA0306GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1404AAA0306KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1405AAA0306RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1406AAA0306DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1407AAA0306DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1408AAA0306FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1409AAA0306GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1410AAA0306KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1411AAA0306RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1412AAA0306DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1413AAA0306GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1414AAA0306KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1415AAA0306RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1416AAA0306DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1417AAA0306DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1418AAA0306FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1419AAA0306GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1420AAA0306KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1421AAA0306RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1422AAA0306DDD731.3.2010.20.1.2018.diskont
1423AAA0306GOP731.3.2010. 
diskont
1424AAA0306KIP731.3.2010.20.1.2018.diskont
1425AAA0306DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1426AAA0306FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1427AAA0306GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1428AAA0306RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1429AAA0306DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1430AAA0306DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1431AAA0306FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1432AAA0306GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1433AAA0306KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1434AAA0306RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1435AAA0306DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1436AAA0306DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1437AAA0306FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1438AAA0306GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
1439AAA0306KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1440AAA0306RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1441AAA0307DDD131.3.2010.20.1.2018.nominalni iznos mjenice
1442AAA0307GOP131.3.2010. 
nominalni iznos mjenice
1443AAA0307KIP131.3.2010.20.1.2018.nominalni iznos mjenice
1444AAA0307DDD231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po mjenici
1445AAA0307GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po mjenici
1446AAA0307KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po mjenici
1447AAA0307RZP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje po mjenici
1448AAA0307DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1449AAA0307DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1450AAA0307FVO331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1451AAA0307GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1452AAA0307KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1453AAA0307RZP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1454AAA0307DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1455AAA0307DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1456AAA0307FVO431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1457AAA0307GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1458AAA0307KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1459AAA0307RZP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1460AAA0307DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1461AAA0307GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1462AAA0307KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1463AAA0307RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1464AAA0307DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1465AAA0307DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1466AAA0307FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1467AAA0307GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1468AAA0307KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1469AAA0307RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1470AAA0307DDD731.3.2010.20.1.2018.diskont
1471AAA0307GOP731.3.2010. 
diskont
1472AAA0307KIP731.3.2010.20.1.2018.diskont
1473AAA0307DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1474AAA0307FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1475AAA0307GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1476AAA0307RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1477AAA0307DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1478AAA0307DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1479AAA0307FVO1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1480AAA0307GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1481AAA0307KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1482AAA0307RZP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1483AAA0307DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1484AAA0307DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1485AAA0307FVO1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1486AAA0307GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
1487AAA0307KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1488AAA0307RZP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1489AAA0308GOP131.3.2010. 
nominalni iznos obveznih blagajničkih zapisa HNB-a
1490AAA0308KIP131.3.2010.20.1.2018.nominalni iznos obveznih blagajničkih zapisa HNB-a
1491AAA0308GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1492AAA0308KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1493AAA0401DIP331.3.2010. 
nedospjelo potraživanje za izglasane dividende
1494AAA0401DRT331.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje za izglasane dividende
1495AAA0401FVO331.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje za izglasane dividende
1496AAA0401GOP331.3.2010. 
nedospjelo potraživanje za izglasane dividende
1497AAA0401RZP331.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje za izglasane dividende
1498AAA0401UPD331.3.2010. 
nedospjelo potraživanje za izglasane dividende
1499AAA0401UPO331.3.2010. 
nedospjelo potraživanje za izglasane dividende
1500AAA0401UZP331.3.2010. 
nedospjelo potraživanje za izglasane dividende
1501AAA0401DIP431.3.2010. 
dospjelo potraživanje za izglasane dividende
1502AAA0401DRT431.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje za izglasane dividende
1503AAA0401FVO431.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje za izglasane dividende
1504AAA0401GOP431.3.2010. 
dospjelo potraživanje za izglasane dividende
1505AAA0401RZP431.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje za izglasane dividende
1506AAA0401UPD431.3.2010. 
dospjelo potraživanje za izglasane dividende
1507AAA0401UPO431.3.2010. 
dospjelo potraživanje za izglasane dividende
1508AAA0401UZP431.3.2010. 
dospjelo potraživanje za izglasane dividende
1509AAA0401DIP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1510AAA0401GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1511AAA0401RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti
1512AAA0401UPD531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1513AAA0401UPO531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1514AAA0401UZP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1515AAA0401DIP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja za izglasane dividende
1516AAA0401DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja za izglasane dividende
1517AAA0401FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja za izglasane dividende
1518AAA0401GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja za izglasane dividende
1519AAA0401RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja za izglasane dividende
1520AAA0401UPD631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja za izglasane dividende
1521AAA0401UPO631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja za izglasane dividende
1522AAA0401UZP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja za izglasane dividende
1523AAA0401DIP1031.3.2010. 
trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1524AAA0401DRT1031.3.2010.20.1.2018.trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1525AAA0401FVO1031.3.2010.20.1.2018.trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1526AAA0401GOP1031.3.2010. 
trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1527AAA0401RZP1031.3.2010.20.1.2018.trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1528AAA0401UPD1031.3.2010. 
trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1529AAA0401UPO1031.3.2010. 
trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1530AAA0401UZP1031.3.2010. 
trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1531AAA0402DIP331.3.2010. 
nedospjelo potraživanje za izglasane dividende
1532AAA0402DRT331.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje za izglasane dividende
1533AAA0402FVO331.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje za izglasane dividende
1534AAA0402GOP331.3.2010. 
nedospjelo potraživanje za izglasane dividende
1535AAA0402RZP331.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje za izglasane dividende
1536AAA0402UPD331.3.2010. 
nedospjelo potraživanje za izglasane dividende
1537AAA0402UPO331.3.2010. 
nedospjelo potraživanje za izglasane dividende
1538AAA0402UZP331.3.2010. 
nedospjelo potraživanje za izglasane dividende
1539AAA0402DIP431.3.2010. 
dospjelo potraživanje za izglasane dividende
1540AAA0402DRT431.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje za izglasane dividende
1541AAA0402FVO431.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje za izglasane dividende
1542AAA0402GOP431.3.2010. 
dospjelo potraživanje za izglasane dividende
1543AAA0402RZP431.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje za izglasane dividende
1544AAA0402UPD431.3.2010. 
dospjelo potraživanje za izglasane dividende
1545AAA0402UPO431.3.2010. 
dospjelo potraživanje za izglasane dividende
1546AAA0402UZP431.3.2010. 
dospjelo potraživanje za izglasane dividende
1547AAA0402DIP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1548AAA0402GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1549AAA0402RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti
1550AAA0402UPD531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1551AAA0402UPO531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1552AAA0402UZP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1553AAA0402DIP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja za izglasane dividende
1554AAA0402DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja za izglasane dividende
1555AAA0402FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja za izglasane dividende
1556AAA0402GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja za izglasane dividende
1557AAA0402RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja za izglasane dividende
1558AAA0402UPD631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja za izglasane dividende
1559AAA0402UPO631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja za izglasane dividende
1560AAA0402UZP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja za izglasane dividende
1561AAA0402DIP1031.3.2010. 
trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1562AAA0402DRT1031.3.2010.20.1.2018.trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1563AAA0402FVO1031.3.2010.20.1.2018.trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1564AAA0402GOP1031.3.2010. 
trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1565AAA0402RZP1031.3.2010.20.1.2018.trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1566AAA0402UPD1031.3.2010. 
trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1567AAA0402UPO1031.3.2010. 
trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1568AAA0402UZP1031.3.2010. 
trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1569AAA0403GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1570AAA0403RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti
1571AAA0403DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1572AAA0403FVO1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1573AAA0403GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1574AAA0403RZP1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1575AAA0404DIP331.3.2010. 
nedospjelo potraživanje za pripadajući udio u dobiti
1576AAA0404DRT331.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje za pripadajući udio u dobiti
1577AAA0404FVO331.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje za pripadajući udio u dobiti
1578AAA0404GOP331.3.2010. 
nedospjelo potraživanje za pripadajući udio u dobiti
1579AAA0404RZP331.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje za pripadajući udio u dobiti
1580AAA0404UPD331.3.2010. 
nedospjelo potraživanje za pripadajući udio u dobiti
1581AAA0404UPO331.3.2010. 
nedospjelo potraživanje za pripadajući udio u dobiti
1582AAA0404UZP331.3.2010. 
nedospjelo potraživanje za pripadajući udio u dobiti
1583AAA0404DIP431.3.2010. 
dospjelo potraživanje za pripadajući udio u dobiti
1584AAA0404DRT431.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje za pripadajući udio u dobiti
1585AAA0404FVO431.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje za pripadajući udio u dobiti
1586AAA0404GOP431.3.2010. 
dospjelo potraživanje za pripadajući udio u dobiti
1587AAA0404RZP431.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje za pripadajući udio u dobiti
1588AAA0404UPD431.3.2010. 
dospjelo potraživanje za pripadajući udio u dobiti
1589AAA0404UPO431.3.2010. 
dospjelo potraživanje za pripadajući udio u dobiti
1590AAA0404UZP431.3.2010. 
dospjelo potraživanje za pripadajući udio u dobiti
1591AAA0404DIP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1592AAA0404GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1593AAA0404RZP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti
1594AAA0404UPD531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1595AAA0404UPO531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1596AAA0404UZP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1597AAA0404DIP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja za pripadajući udio u dobiti
1598AAA0404DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja za pripadajući udio u dobiti
1599AAA0404FVO631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja za pripadajući udio u dobiti
1600AAA0404GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja za pripadajući udio u dobiti
1601AAA0404RZP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja za pripadajući udio u dobiti
1602AAA0404UPD631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja za pripadajući udio u dobiti
1603AAA0404UPO631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja za pripadajući udio u dobiti
1604AAA0404UZP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja za pripadajući udio u dobiti
1605AAA0404DIP1031.3.2010. 
trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1606AAA0404DRT1031.3.2010.20.1.2018.trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1607AAA0404FVO1031.3.2010.20.1.2018.trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1608AAA0404GOP1031.3.2010. 
trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1609AAA0404RZP1031.3.2010.20.1.2018.trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1610AAA0404UPD1031.3.2010. 
trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1611AAA0404UPO1031.3.2010. 
trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1612AAA0404UZP1031.3.2010. 
trošak ulaganja i naknadno vrijednosno usklađivanje
1613AAA0501DRT931.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost izvedenice
1614AAA0501GOP931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1615AAA0501ZFM931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1616AAA0501ZFV931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1617AAA0501ZNT931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1618AAA0501ZUI931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1619AAA0501DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1620AAA0501GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1621AAA0501ZFM1031.3.2010. 
fer vrijednost
1622AAA0501ZFV1031.3.2010. 
fer vrijednost
1623AAA0501ZNT1031.3.2010. 
fer vrijednost
1624AAA0501ZUI1031.3.2010. 
fer vrijednost
1625AAA0502DRT331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1626AAA0502GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1627AAA0502ZFM331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1628AAA0502ZFV331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1629AAA0502ZNT331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1630AAA0502ZUI331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1631AAA0502DRT431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1632AAA0502GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1633AAA0502ZFM431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1634AAA0502ZFV431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1635AAA0502ZNT431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1636AAA0502ZUI431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1637AAA0502DRT631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1638AAA0502GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1639AAA0502ZFM631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1640AAA0502ZFV631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1641AAA0502ZNT631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1642AAA0502ZUI631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1643AAA0502DRT931.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost izvedenice
1644AAA0502GOP931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1645AAA0502ZFM931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1646AAA0502ZFV931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1647AAA0502ZNT931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1648AAA0502ZUI931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1649AAA0502DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1650AAA0502GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1651AAA0502ZFM1031.3.2010. 
fer vrijednost
1652AAA0502ZFV1031.3.2010. 
fer vrijednost
1653AAA0502ZNT1031.3.2010. 
fer vrijednost
1654AAA0502ZUI1031.3.2010. 
fer vrijednost
1655AAA0503DRT931.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost izvedenice
1656AAA0503GOP931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1657AAA0503ZFM931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1658AAA0503ZFV931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1659AAA0503ZNT931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1660AAA0503ZUI931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1661AAA0503DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1662AAA0503GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1663AAA0503ZFM1031.3.2010. 
fer vrijednost
1664AAA0503ZFV1031.3.2010. 
fer vrijednost
1665AAA0503ZNT1031.3.2010. 
fer vrijednost
1666AAA0503ZUI1031.3.2010. 
fer vrijednost
1667AAA0504DRT931.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost izvedenice
1668AAA0504GOP931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1669AAA0504ZFM931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1670AAA0504ZFV931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1671AAA0504ZNT931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1672AAA0504ZUI931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1673AAA0504DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1674AAA0504GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1675AAA0504ZFM1031.3.2010. 
fer vrijednost
1676AAA0504ZFV1031.3.2010. 
fer vrijednost
1677AAA0504ZNT1031.3.2010. 
fer vrijednost
1678AAA0504ZUI1031.3.2010. 
fer vrijednost
1679AAA0505DRT931.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost izvedenice
1680AAA0505GOP931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1681AAA0505ZFM931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1682AAA0505ZFV931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1683AAA0505ZNT931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1684AAA0505ZUI931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1685AAA0505DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1686AAA0505GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1687AAA0505ZFM1031.3.2010. 
fer vrijednost
1688AAA0505ZFV1031.3.2010. 
fer vrijednost
1689AAA0505ZNT1031.3.2010. 
fer vrijednost
1690AAA0505ZUI1031.3.2010. 
fer vrijednost
1691AAA0506DRT931.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost izvedenice
1692AAA0506GOP931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1693AAA0506ZFM931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1694AAA0506ZFV931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1695AAA0506ZNT931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1696AAA0506ZUI931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
1697AAA0506DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
1698AAA0506GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1699AAA0506ZFM1031.3.2010. 
fer vrijednost
1700AAA0506ZFV1031.3.2010. 
fer vrijednost
1701AAA0506ZNT1031.3.2010. 
fer vrijednost
1702AAA0506ZUI1031.3.2010. 
fer vrijednost
1703AAA0507XXX1031.3.2010. 
fer vrijednost
1704AAA0601GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje za plaćene predujmove tekućeg poreza
1705AAA0601KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje za plaćene predujmove tekućeg poreza
1706AAA0601GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje za plaćene predujmove tekućeg poreza
1707AAA0601KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje za plaćene predujmove tekućeg poreza
1708AAA0601GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1709AAA0601KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1710AAA0602GOP131.3.2010. 
iznos odgođene porezne imovine
1711AAA0602XXX131.3.2010. 
iznos odgođene porezne imovine
1712AAA0603GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje s osnove naknada
1713AAA0603KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje s osnove naknada
1714AAA0603GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje s osnove naknada
1715AAA0603KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje s osnove naknada
1716AAA0603GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja s osnove naknada
1717AAA0603KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja s osnove naknada
1718AAA0701GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje s osnove kartica s odgodom plaćanja
1719AAA0701KIP131.3.2010.20.1.2018.nedospjelo potraživanje s osnove kartica s odgodom plaćanja
1720AAA0701GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje s osnove kartica s odgodom plaćanja
1721AAA0701KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje s osnove kartica s odgodom plaćanja
1722AAA0701GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1723AAA0701KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1724AAA0701GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1725AAA0701KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1726AAA0701GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1727AAA0701KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1728AAA0701GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1729AAA0701KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1730AAA0702XXX131.3.2010. 
vrijednost preplate premija osiguranja
1731AAA0703GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1732AAA0703XXX531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1733AAA0703GOP1031.3.2010. 
vrijednost plemenitih metala
1734AAA0703XXX1031.3.2010. 
vrijednost plemenitih metala
1735AAA0704XXX531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti monetarnog zlata
1736AAA0704XXX1031.3.2010. 
vrijednost monetarnog zlata
1737AAA0802DIP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1738AAA0802GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1739AAA0802XXX531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1740AAA0802UUN531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti
1741AAA0802DIP1031.3.2010. 
početno priznata vrijednost
1742AAA0802GOP1031.3.2010. 
početno priznata vrijednost
1743AAA0802XXX1031.3.2010. 
početno priznata vrijednost
1744AAA0802UUN1031.3.2010.20.1.2018.početno priznata vrijednost
1745AAA0803XXX531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1746AAA0803DIP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1747AAA0803GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1748AAA0803UUN531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti
1749AAA0803GOP1031.3.2010. 
početno priznata vrijednost
1750AAA0803XXX1031.3.2010. 
početno priznata vrijednost
1751AAA0803DIP1031.3.2010. 
početno priznata vrijednost
1752AAA0803UUN1031.3.2010.20.1.2018.početno priznata vrijednost
1753AAA0804DIP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1754AAA0804GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1755AAA0804XXX531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1756AAA0804UUN531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti
1757AAA0804DIP1031.3.2010. 
početno priznata vrijednost
1758AAA0804GOP1031.3.2010. 
početno priznata vrijednost
1759AAA0804XXX1031.3.2010. 
početno priznata vrijednost
1760AAA0804UUN1031.3.2010.20.1.2018.početno priznata vrijednost
1761AAA0805DIP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1762AAA0805GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1763AAA0805XXX531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1764AAA0805UUN531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti
1765AAA0805DIP1031.3.2010. 
početno priznata vrijednost
1766AAA0805GOP1031.3.2010. 
početno priznata vrijednost
1767AAA0805XXX1031.3.2010. 
početno priznata vrijednost
1768AAA0805UUN1031.3.2010.20.1.2018.početno priznata vrijednost
1769AAA0806DIP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1770AAA0806GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1771AAA0806XXX531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1772AAA0806UUN531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti
1773AAA0806DIP1031.3.2010. 
početno priznata vrijednost
1774AAA0806GOP1031.3.2010. 
početno priznata vrijednost
1775AAA0806XXX1031.3.2010. 
početno priznata vrijednost
1776AAA0806UUN1031.3.2010.20.1.2018.početno priznata vrijednost
1777AAA0807DIP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1778AAA0807GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1779AAA0807XXX531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti
1780AAA0807UUN531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti
1781AAA0807DIP1031.3.2010. 
početno priznata vrijednost
1782AAA0807GOP1031.3.2010. 
početno priznata vrijednost
1783AAA0807XXX1031.3.2010. 
početno priznata vrijednost
1784AAA0807UUN1031.3.2010.20.1.2018.početno priznata vrijednost
1785AAA0902XXX131.3.2010.20.1.2018.trošak ulaganja u zemljišta
1786AAA0902UUN531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti i amortizacije
1787AAA0902XXX531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti i amortizacije
1788AAA0902DIP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1789AAA0902GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1790AAA0902UUN1031.3.2010. 
fer vrijednost
1791AAA0903XXX131.3.2010.20.1.2018.trošak ulaganja u građevinske objekte
1792AAA0903UUN531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti i amortizacije
1793AAA0903XXX531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti i amortizacije
1794AAA0903DIP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1795AAA0903GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1796AAA0903UUN1031.3.2010. 
fer vrijednost
1797AAA0904XXX131.3.2010.20.1.2018.trošak ulaganja u postrojenja i opremu
1798AAA0904UUN531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti i amortizacije
1799AAA0904XXX531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti i amortizacije
1800AAA0904DIP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1801AAA0904GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1802AAA0904UUN1031.3.2010. 
fer vrijednost
1803AAA0905XXX131.3.2010.20.1.2018.trošak ulaganja u namještaj, transportne uređaje i sličnu imovinu
1804AAA0905UUN531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti i amortizacije
1805AAA0905XXX531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti i amortizacije
1806AAA0905DIP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1807AAA0905GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1808AAA0905UUN1031.3.2010. 
fer vrijednost
1809AAA0906XXX131.3.2010.20.1.2018.trošak ulaganja u stambene zgrade i stanove
1810AAA0906UUN531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti i amortizacije
1811AAA0906XXX531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti i amortizacije
1812AAA0906DIP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1813AAA0906GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1814AAA0906UUN1031.3.2010. 
fer vrijednost
1815AAA0907XXX131.3.2010.20.1.2018.trošak ulaganja u ostalu materijalnu imovinu
1816AAA0907UUN531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti i amortizacije
1817AAA0907XXX531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti i amortizacije
1818AAA0907DIP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1819AAA0907GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1820AAA0907UUN1031.3.2010. 
fer vrijednost
1821AAA1002XXX131.3.2010. 
vrijednost goodwilla
1822AAA1002XXX531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti i amortizacije
1823AAA1002DIP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1824AAA1002GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1825AAA1003XXX131.3.2010. 
trošak ulaganja u aplikativni softver
1826AAA1003XXX531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti i amortizacije
1827AAA1003DIP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1828AAA1003GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1829AAA1004XXX131.3.2010. 
trošak ulaganja u materijalnu imovinu u operativnom najmu
1830AAA1004XXX531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti i amortizacije
1831AAA1004DIP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1832AAA1004GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1833AAA1005XXX131.3.2010. 
trošak ulaganja radi poboljšanja materijalne imovine u operativnom najmu
1834AAA1005XXX531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti i amortizacije
1835AAA1005DIP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1836AAA1005GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1837AAA1006XXX131.3.2010. 
trošak ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu
1838AAA1006XXX531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti i amortizacije
1839AAA1006DIP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1840AAA1006GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
1841AAA1101XXX131.3.2010.20.10.2013.iznos umanjenja vrijednosti kredita rizične skupine A na skupnoj osnovi
1842AAA1102XXX131.3.2010.20.10.2013.iznos umanjenja vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira rizične skupine A na skupnoj osnovi
1843AAA1103XXX131.3.2010.20.10.2013.iznos umanjenja vrijednosti ostalih plasmana rizične skupine A na skupnoj osnovi
1844AAA9992GOP131.3.2010. 
iznos razgraničenog troška
1845AAA9992XXX131.3.2010. 
iznos razgraničenog troška
1846AAA9993GOP131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po upisanom, a neuplaćenom kapitalu (samo kod konsolidacije)
1847AAA9993XXX131.3.2010. 
nedospjelo potraživanje po upisanom, a neuplaćenom kapitalu (samo kod konsolidacije)
1848AAA9993GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po upisanom, a neuplaćenom kapitalu (samo kod konsolidacije)
1849AAA9993XXX231.3.2010. 
dospjelo potraživanje po upisanom, a neuplaćenom kapitalu (samo kod konsolidacije)
1850AAA9994XXX131.3.2010. 
iznos posebnih prava vučenja
1851AAA9994XXX331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1852AAA9995XXX131.3.2010. 
vrijednost kvote u MMF-u
1853AAA9995XXX531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti kvote
1854AAA9996GOP131.3.2010. 
iznos prolazne stavke
1855AAA9996XXX131.3.2010. 
iznos prolazne stavke
1856AAA9997GOP131.3.2010. 
iznos ograničene stavke
1857AAA9997XXX131.3.2010. 
iznos ograničene stavke
1858AAA9998GOP231.3.2010. 
dospjelo potraživanje s osnove izvedenih instrumenata
1859AAA9998KIP231.3.2010.20.1.2018.dospjelo potraživanje s osnove izvedenih instrumenata
1860AAA9998GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1861AAA9998KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1862AAA9998GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1863AAA9998KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1864AAA9998GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1865AAA9998KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1866AAA9998GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1867AAA9998KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1868AAA9999DDD131.3.2010.20.1.2018.ostala nedospjela potraživanja
1869AAA9999GOP131.3.2010. 
ostala nedospjela potraživanja
1870AAA9999KIP131.3.2010.20.1.2018.ostala nedospjela potraživanja
1871AAA9999XXX131.3.2010. 
ostala nedospjela potraživanja
1872AAA9999DDD231.3.2010.20.1.2018.ostala dospjela potraživanja
1873AAA9999GOP231.3.2010. 
ostala dospjela potraživanja
1874AAA9999KIP231.3.2010.20.1.2018.ostala dospjela potraživanja
1875AAA9999XXX231.3.2010. 
ostala dospjela potraživanja
1876AAA9999DDD331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1877AAA9999GOP331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1878AAA9999KIP331.3.2010.20.1.2018.potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1879AAA9999XXX331.3.2010. 
potraživanje po obračunatim nedospjelim kamatama
1880AAA9999DDD431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1881AAA9999GOP431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1882AAA9999KIP431.3.2010.20.1.2018.potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1883AAA9999XXX431.3.2010. 
potraživanje po nenaplaćenim dospjelim kamatama
1884AAA9999DDD531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1885AAA9999GOP531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1886AAA9999KIP531.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1887AAA9999XXX531.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja
1888AAA9999DDD631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1889AAA9999GOP631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1890AAA9999KIP631.3.2010.20.1.2018.stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1891AAA9999XXX631.3.2010. 
stanje ispravka vrijednosti potraživanja po kamatama
1892AAA9999DDD731.3.2010.20.1.2018.diskont
1893AAA9999GOP731.3.2010. 
diskont
1894AAA9999KIP731.3.2010.20.1.2018.diskont
1895AAA9999XXX731.3.2010. 
diskont
1896AAA9999DDD831.3.2010.20.1.2018.premija
1897AAA9999GOP831.3.2010. 
premija
1898AAA9999KIP831.3.2010.20.1.2018.premija
1899AAA9999XXX831.3.2010. 
premija
1900AAA9999DDD1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1901AAA9999GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1902AAA9999KIP1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1903AAA9999XXX1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1904AAA9999DDD1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1905AAA9999GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
1906AAA9999KIP1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1907AAA9999XXX1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
1908AAI0101XXX131.3.2010. 
izvanbilančne obveze po izdanim garancijama
1909AAI0101XXX531.3.2010. 
stanje rezervacija za izvanbilančnu obvezu
1910AAI0102XXX131.3.2010. 
izvanbilančne obveze po izdanim nepokrivenim akreditivima
1911AAI0102XXX531.3.2010. 
stanje rezervacija za izvanbilančnu obvezu
1912AAI0103XXX131.3.2010. 
izvanbilančne obveze po mjeničnim jamstvima
1913AAI0103XXX531.3.2010. 
stanje rezervacija za izvanbilančnu obvezu
1914AAI0104XXX131.3.2010. 
izvanbilančne obveze po okvirnim revolving kreditima
1915AAI0104XXX531.3.2010. 
stanje rezervacija za izvanbilančnu obvezu
1916AAI0105XXX131.3.2010. 
izvanbilančne obveze po okvirnim maržnim kreditima
1917AAI0105XXX531.3.2010. 
stanje rezervacija za izvanbilančnu obvezu
1918AAI0106XXX131.3.2010. 
izvanbilančne obveze po ostalim okvirnim kreditima i obvezama financiranja
1919AAI0106XXX531.3.2010. 
stanje rezervacija za izvanbilančnu obvezu
1920AAI0107XXX131.3.2010. 
ostale izvanbilančne obveze
1921AAI0107XXX531.3.2010. 
stanje rezervacija za izvanbilančnu obvezu
1922AAI0108XXX131.3.2010. 
izvanbilančne obveze po akceptiranim mjenicama
1923AAI0108XXX531.3.2010. 
stanje rezervacija za izvanbilančnu obvezu
1924AAP0101XXX131.3.2010. 
iznos gotovog novca u optjecaju (samo HNB)
1925AAP0102XXX131.3.2010. 
iznos gotovog novca u optjecaju (samo HNB)
1926AAP0201GOP131.3.2010. 
obveze po transakcijskim računima
1927AAP0201XXX131.3.2010.20.1.2018.obveze po transakcijskim računima
1928AAP0201GOP331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
1929AAP0201XXX331.3.2010.20.1.2018.obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
1930AAP0201GOP431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
1931AAP0201XXX431.3.2010.20.1.2018.obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
1932AAP0202AMT131.3.2010.20.1.2018.obveze po štednim depozitima
1933AAP0202GOP131.3.2010. 
obveze po štednim depozitima
1934AAP0202AMT331.3.2010.20.1.2018.obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
1935AAP0202GOP331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
1936AAP0202AMT431.3.2010.20.1.2018.obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
1937AAP0202GOP431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
1938AAP0202AMT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1939AAP0202GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1940AAP0202AMT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1941AAP0202GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
1942AAP0203AMT131.3.2010.20.1.2018.nedospjele obveze po oročenim depozitima
1943AAP0203GOP131.3.2010. 
nedospjele obveze po oročenim depozitima
1944AAP0203AMT231.3.2010.20.1.2018.dospjele obveze po oročenim depozitima
1945AAP0203GOP231.3.2010. 
dospjele obveze po oročenim depozitima
1946AAP0203AMT331.3.2010.20.1.2018.obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
1947AAP0203GOP331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
1948AAP0203AMT431.3.2010.20.1.2018.obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
1949AAP0203GOP431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
1950AAP0203AMT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1951AAP0203GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1952AAP0203AMT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1953AAP0203GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
1954AAP0204AMT131.3.2010.20.1.2018.nedospjele obveze po depozitima s otkaznim rokom
1955AAP0204GOP131.3.2010. 
nedospjele obveze po depozitima s otkaznim rokom
1956AAP0204AMT231.3.2010.20.1.2018.dospjele obveze po depozitima s otkaznim rokom
1957AAP0204GOP231.3.2010. 
dospjele obveze po depozitima s otkaznim rokom
1958AAP0204AMT331.3.2010.20.1.2018.obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
1959AAP0204GOP331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
1960AAP0204AMT431.3.2010.20.1.2018.obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
1961AAP0204GOP431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
1962AAP0204AMT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1963AAP0204GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1964AAP0204AMT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1965AAP0204GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
1966AAP0205AMT131.3.2010.20.1.2018.obveze po ograničenim depozitima
1967AAP0205GOP131.3.2010. 
obveze po ograničenim depozitima
1968AAP0205AMT331.3.2010.20.1.2018.obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
1969AAP0205GOP331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
1970AAP0205AMT431.3.2010.20.1.2018.obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
1971AAP0205GOP431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
1972AAP0205AMT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1973AAP0205GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
1974AAP0205AMT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
1975AAP0205GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
1976AAP0206AMT131.3.2010.20.1.2018.obveze po blokiranim depozitima
1977AAP0206GOP131.3.2010. 
obveze po blokiranim depozitima
1978AAP0206AMT331.3.2010.20.1.2018.obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
1979AAP0206GOP331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
1980AAP0206AMT431.3.2010.20.1.2018.obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
1981AAP0206GOP431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
1982AAP0207AMT131.3.2010.20.1.2018.obveze po kreditima s osnove prekoračenja po transakcijskim računima
1983AAP0207GOP131.3.2010. 
obveze po kreditima s osnove prekoračenja po transakcijskim računima
1984AAP0207AMT331.3.2010.20.1.2018.obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
1985AAP0207GOP331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
1986AAP0207AMT431.3.2010.20.1.2018.obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
1987AAP0207GOP431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
1988AAP0208AMT131.3.2010.20.1.2018.obveze po primljenim prekonoćnim kreditima
1989AAP0208GOP131.3.2010. 
obveze po primljenim prekonoćnim kreditima
1990AAP0208AMT331.3.2010.20.1.2018.obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
1991AAP0208GOP331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
1992AAP0208AMT431.3.2010.20.1.2018.obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
1993AAP0208GOP431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
1994AAP0209AMT131.3.2010.20.1.2018.nedospjele obveze po kreditima na osnovi repo poslova
1995AAP0209GOP131.3.2010. 
nedospjele obveze po kreditima na osnovi repo poslova
1996AAP0209AMT231.3.2010.20.1.2018.dospjele obveze po kreditima na osnovi repo poslova
1997AAP0209GOP231.3.2010. 
dospjele obveze po kreditima na osnovi repo poslova
1998AAP0209AMT331.3.2010.20.1.2018.obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
1999AAP0209GOP331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2000AAP0209AMT431.3.2010.20.1.2018.obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2001AAP0209GOP431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2002AAP0209AMT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2003AAP0209GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2004AAP0209AMT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
2005AAP0209GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
2006AAP0210AMT131.3.2010.20.1.2018.nedospjele obveze po financijskom najmu
2007AAP0210GOP131.3.2010. 
nedospjele obveze po financijskom najmu
2008AAP0210AMT231.3.2010.20.1.2018.dospjele obveze po financijskom najmu
2009AAP0210GOP231.3.2010. 
dospjele obveze po financijskom najmu
2010AAP0210AMT331.3.2010.20.1.2018.obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2011AAP0210GOP331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2012AAP0210AMT431.3.2010.20.1.2018.obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2013AAP0210GOP431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2014AAP0210AMT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2015AAP0210GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2016AAP0210AMT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
2017AAP0210GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
2018AAP0211AMT131.3.2010.20.1.2018.nedospjele obveze po primljenim sindiciranim kreditima
2019AAP0211GOP131.3.2010. 
nedospjele obveze po primljenim sindiciranim kreditima
2020AAP0211AMT231.3.2010.20.1.2018.dospjele obveze po primljenim sindiciranim kreditima
2021AAP0211GOP231.3.2010. 
dospjele obveze po primljenim sindiciranim kreditima
2022AAP0211AMT331.3.2010.20.1.2018.obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2023AAP0211GOP331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2024AAP0211AMT431.3.2010.20.1.2018.obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2025AAP0211GOP431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2026AAP0211AMT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2027AAP0211GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2028AAP0211AMT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
2029AAP0211GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
2030AAP0212AMT131.3.2010.20.1.2018.nedospjele obveze po ostalim primljenim kreditima
2031AAP0212GOP131.3.2010. 
nedospjele obveze po ostalim primljenim kreditima
2032AAP0212AMT231.3.2010.20.1.2018.dospjele obveze po ostalim primljenim kreditima
2033AAP0212GOP231.3.2010. 
dospjele obveze po ostalim primljenim kreditima
2034AAP0212AMT331.3.2010.20.1.2018.obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2035AAP0212GOP331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2036AAP0212AMT431.3.2010.20.1.2018.obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2037AAP0212GOP431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2038AAP0212AMT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2039AAP0212GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2040AAP0212AMT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
2041AAP0212GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
2042AAP0213AMT131.3.2010.20.1.2018.nedospjele obveze po maržnim depozitima
2043AAP0213GOP131.3.2010. 
nedospjele obveze po maržnim depozitima
2044AAP0213AMT231.3.2010.20.1.2018.dospjele obveze po maržnim depozitima
2045AAP0213GOP231.3.2010. 
dospjele obveze po maržnim depozitima
2046AAP0213AMT331.3.2010.20.1.2018.obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2047AAP0213GOP331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2048AAP0213AMT431.3.2010.20.1.2018.obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2049AAP0213GOP431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2050AAP0213AMT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2051AAP0213GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2052AAP0213AMT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
2053AAP0213GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
2054AAP0214XXX131.3.2010. 
iznos izdvojene obvezne pričuve
2055AAP0214XXX331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2056AAP0214XXX431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2057AAP0215XXX131.3.2010. 
iznos granične obvezne pričuve
2058AAP0216XXX131.3.2010. 
iznos posebne obvezne pričuve
2059AAP0217XXX131.3.2010. 
iznos ostalih depozita kod HNB-a
2060AAP0217XXX331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2061AAP0217XXX431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2062AAP0301GOP131.3.2010. 
ukupne obveze po izdanom elektroničkom novcu zasnovanom na hardveru
2063AAP0301XXX131.3.2010.20.1.2018.ukupne obveze po izdanom elektroničkom novcu zasnovanom na hardveru
2064AAP0302GOP131.3.2010. 
ukupne obveze po izdanom elektroničkom novcu zasnovanom na softveru
2065AAP0302XXX131.3.2010.20.1.2018.ukupne obveze po izdanom elektroničkom novcu zasnovanom na softveru
2066AAP0401DRT1031.3.2010.20.1.2018.ukupne obveze po izdanim udjelima u novčanim fondovima
2067AAP0401GOP1031.3.2010. 
ukupne obveze po izdanim udjelima u novčanim fondovima
2068AAP0401DRT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2069AAP0401GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2070AAP0401DRT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
2071AAP0401GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
2072AAP0501AMT131.3.2010.20.1.2018.nedospjele obveze po izdanim obveznicama
2073AAP0501GOP131.3.2010. 
nedospjele obveze po izdanim obveznicama
2074AAP0501AMT231.3.2010.20.1.2018.dospjele obveze po izdanim obveznicama
2075AAP0501GOP231.3.2010. 
dospjele obveze po izdanim obveznicama
2076AAP0501AMT331.3.2010.20.1.2018.obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2077AAP0501GOP331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2078AAP0501AMT431.3.2010.20.1.2018.obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2079AAP0501GOP431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2080AAP0501AMT731.3.2010.20.1.2018.diskont
2081AAP0501GOP731.3.2010. 
diskont
2082AAP0501AMT831.3.2010.20.1.2018.premija
2083AAP0501GOP831.3.2010. 
premija
2084AAP0501AMT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2085AAP0501GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2086AAP0501AMT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
2087AAP0501GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
2088AAP0502AMT131.3.2010.20.1.2018.nedospjele obveze po komercijalnim zapisima
2089AAP0502GOP131.3.2010. 
nedospjele obveze po komercijalnim zapisima
2090AAP0502AMT231.3.2010.20.1.2018.dospjele obveze po komercijalnim zapisima
2091AAP0502GOP231.3.2010. 
dospjele obveze po komercijalnim zapisima
2092AAP0502AMT331.3.2010.20.1.2018.obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2093AAP0502GOP331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2094AAP0502AMT431.3.2010.20.1.2018.obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2095AAP0502GOP431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2096AAP0502AMT731.3.2010.20.1.2018.diskont
2097AAP0502GOP731.3.2010. 
diskont
2098AAP0502AMT831.3.2010.20.1.2018.premija
2099AAP0502GOP831.3.2010. 
premija
2100AAP0502AMT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2101AAP0502GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2102AAP0502AMT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
2103AAP0502GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
2104AAP0503XXX131.3.2010. 
ukupne obveze po blagajničkim zapisima HNB-a
2105AAP0503XXX331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2106AAP0504XXX131.3.2010. 
ukupne obveze po obveznim blagajničkim zapisima HNB-a
2107AAP0504XXX331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2108AAP0505AMT131.3.2010.20.1.2018.nedospjele obveze po certifikatima o depozitu
2109AAP0505GOP131.3.2010. 
nedospjele obveze po certifikatima o depozitu
2110AAP0505AMT231.3.2010.20.1.2018.dospjele obveze po certifikatima o depozitu
2111AAP0505GOP231.3.2010. 
dospjele obveze po certifikatima o depozitu
2112AAP0505AMT331.3.2010.20.1.2018.obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2113AAP0505GOP331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2114AAP0505AMT431.3.2010.20.1.2018.obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2115AAP0505GOP431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2116AAP0505AMT731.3.2010.20.1.2018.diskont
2117AAP0505GOP731.3.2010. 
diskont
2118AAP0505AMT831.3.2010.20.1.2018.premija
2119AAP0505GOP831.3.2010. 
premija
2120AAP0505AMT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2121AAP0505GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2122AAP0505AMT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
2123AAP0505GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
2124AAP0506AMT131.3.2010.20.1.2018.nedospjele obveze po neprenosivim instrumentima
2125AAP0506GOP131.3.2010. 
nedospjele obveze po neprenosivim instrumentima
2126AAP0506AMT231.3.2010.20.1.2018.dospjele obveze po neprenosivim instrumentima
2127AAP0506GOP231.3.2010. 
dospjele obveze po neprenosivim instrumentima
2128AAP0506AMT331.3.2010.20.1.2018.obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2129AAP0506GOP331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2130AAP0506AMT431.3.2010.20.1.2018.obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2131AAP0506GOP431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2132AAP0506AMT731.3.2010.20.1.2018.diskont
2133AAP0506GOP731.3.2010. 
diskont
2134AAP0506AMT831.3.2010.20.1.2018.premija
2135AAP0506GOP831.3.2010. 
premija
2136AAP0506AMT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2137AAP0506GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2138AAP0506AMT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
2139AAP0506GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
2140AAP0601DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
2141AAP0601GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
2142AAP0602AMT131.3.2010.20.1.2018.nedospjele obveze s osnove naknada
2143AAP0602GOP131.3.2010. 
nedospjele obveze s osnove naknada
2144AAP0602AMT231.3.2010.20.1.2018.dospjele obveze s osnove naknada
2145AAP0602GOP231.3.2010. 
dospjele obveze s osnove naknada
2146AAP0701DRT931.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost izvedenice
2147AAP0701GOP931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2148AAP0701ZFM931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2149AAP0701ZFV931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2150AAP0701ZNT931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2151AAP0701ZUI931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2152AAP0701DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
2153AAP0701GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
2154AAP0701ZFM1031.3.2010. 
fer vrijednost
2155AAP0701ZFV1031.3.2010. 
fer vrijednost
2156AAP0701ZNT1031.3.2010. 
fer vrijednost
2157AAP0701ZUI1031.3.2010. 
fer vrijednost
2158AAP0702DRT331.3.2010.20.1.2018.obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2159AAP0702GOP331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2160AAP0702ZFM331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2161AAP0702ZFV331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2162AAP0702ZNT331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2163AAP0702ZUI331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2164AAP0702DRT431.3.2010.20.1.2018.obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2165AAP0702GOP431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2166AAP0702ZFM431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2167AAP0702ZFV431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2168AAP0702ZNT431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2169AAP0702ZUI431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2170AAP0702DRT931.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost izvedenice
2171AAP0702GOP931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2172AAP0702ZFM931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2173AAP0702ZFV931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2174AAP0702ZNT931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2175AAP0702ZUI931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2176AAP0702DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
2177AAP0702GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
2178AAP0702ZFM1031.3.2010. 
fer vrijednost
2179AAP0702ZFV1031.3.2010. 
fer vrijednost
2180AAP0702ZNT1031.3.2010. 
fer vrijednost
2181AAP0702ZUI1031.3.2010. 
fer vrijednost
2182AAP0703DRT931.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost izvedenice
2183AAP0703GOP931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2184AAP0703ZFM931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2185AAP0703ZFV931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2186AAP0703ZNT931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2187AAP0703ZUI931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2188AAP0703DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
2189AAP0703GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
2190AAP0703ZFM1031.3.2010. 
fer vrijednost
2191AAP0703ZFV1031.3.2010. 
fer vrijednost
2192AAP0703ZNT1031.3.2010. 
fer vrijednost
2193AAP0703ZUI1031.3.2010. 
fer vrijednost
2194AAP0704DRT931.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost izvedenice
2195AAP0704GOP931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2196AAP0704ZFM931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2197AAP0704ZFV931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2198AAP0704ZNT931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2199AAP0704ZUI931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2200AAP0704DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
2201AAP0704GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
2202AAP0704ZFM1031.3.2010. 
fer vrijednost
2203AAP0704ZFV1031.3.2010. 
fer vrijednost
2204AAP0704ZNT1031.3.2010. 
fer vrijednost
2205AAP0704ZUI1031.3.2010. 
fer vrijednost
2206AAP0705DRT931.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost izvedenice
2207AAP0705GOP931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2208AAP0705ZFM931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2209AAP0705ZFV931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2210AAP0705ZNT931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2211AAP0705ZUI931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2212AAP0705DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
2213AAP0705GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
2214AAP0705ZFM1031.3.2010. 
fer vrijednost
2215AAP0705ZFV1031.3.2010. 
fer vrijednost
2216AAP0705ZNT1031.3.2010. 
fer vrijednost
2217AAP0705ZUI1031.3.2010. 
fer vrijednost
2218AAP0706DRT931.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost izvedenice
2219AAP0706GOP931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2220AAP0706ZFM931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2221AAP0706ZFV931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2222AAP0706ZNT931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2223AAP0706ZUI931.3.2010. 
ugovorena vrijednost izvedenice
2224AAP0706DRT1031.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost
2225AAP0706GOP1031.3.2010. 
fer vrijednost
2226AAP0706ZFM1031.3.2010. 
fer vrijednost
2227AAP0706ZFV1031.3.2010. 
fer vrijednost
2228AAP0706ZNT1031.3.2010. 
fer vrijednost
2229AAP0706ZUI1031.3.2010. 
fer vrijednost
2230AAP0708XXX1031.3.2010. 
fer vrijednost
2231AAP0801GOP131.3.2010. 
iznos rezervacija za troškove restrukturiranja
2232AAP0801XXX131.3.2010. 
iznos rezervacija za troškove restrukturiranja
2233AAP0802GOP131.3.2010. 
iznos rezervacija za troškove sudskih sporova
2234AAP0802XXX131.3.2010. 
iznos rezervacija za troškove sudskih sporova
2235AAP0803GOP131.3.2010. 
iznos rezervacija za obveze prema zaposlenicima
2236AAP0803XXX131.3.2010. 
iznos rezervacija za obveze prema zaposlenicima
2237AAP0804GOP131.3.2010. 
iznos rezervacija za mirovine i druge obveze prema bivšim zaposlenicima
2238AAP0804XXX131.3.2010. 
iznos rezervacija za mirovine i druge obveze prema bivšim zaposlenicima
2239AAP0805GOP131.3.2010.20.10.2013.iznos rezervacija za identificirane gubitke po preuzetim izvanbilančnim potencijalnim obvezama na skupnoj osnovi
2240AAP0805XXX131.3.2010.20.10.2013.iznos rezervacija za identificirane gubitke po preuzetim izvanbilančnim potencijalnim obvezama na skupnoj osnovi
2241AAP0806GOP131.3.2010. 
iznos rezervacija za štetne ugovore
2242AAP0806XXX131.3.2010. 
iznos rezervacija za štetne ugovore
2243AAP0807GOP131.3.2010. 
iznos ostalih rezervacija
2244AAP0807XXX131.3.2010. 
iznos ostalih rezervacija
2245AAP0901GOP131.3.2010. 
iznos obveza za tekući porez
2246AAP0901XXX131.3.2010. 
iznos obveza za tekući porez
2247AAP0902GOP131.3.2010. 
iznos odgođene porezne obveze
2248AAP0902XXX131.3.2010. 
iznos odgođene porezne obveze
2249AAP1002GOP131.3.2010. 
nedospjele obveze s osnove objavljene dividende
2250AAP1002XXX131.3.2010.20.1.2018.nedospjele obveze s osnove objavljene dividende
2251AAP1002AMT131.3.2010.20.1.2018.nedospjele obveze s osnove objavljene dividende
2252AAP1002GOP231.3.2010. 
dospjele obveze s osnove objavljene dividende
2253AAP1002XXX231.3.2010.20.1.2018.dospjele obveze s osnove objavljene dividende
2254AAP1002AMT231.3.2010.20.1.2018.dospjele obveze s osnove objavljene dividende
2255AAP1003GOP131.3.2010. 
nedospjele obveze prema zaposlenicima
2256AAP1003XXX131.3.2010. 
nedospjele obveze prema zaposlenicima
2257AAP1003AMT131.3.2010.20.1.2018.nedospjele obveze prema zaposlenicima
2258AAP1003GOP231.3.2010. 
dospjele obveze prema zaposlenicima
2259AAP1003XXX231.3.2010. 
dospjele obveze prema zaposlenicima
2260AAP1003AMT231.3.2010.20.1.2018.dospjele obveze prema zaposlenicima
2261AAP1003GOP331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2262AAP1003XXX331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2263AAP1003AMT331.3.2010.20.1.2018.obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2264AAP1003GOP431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2265AAP1003XXX431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2266AAP1003AMT431.3.2010.20.1.2018.obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2267AAP1101XXX131.3.2010. 
iznos uplaćenih redovnih dionica kreditne institucije
2268AAP1102XXX131.3.2010. 
iznos uplaćenih povlaštenih dionica kreditne institucije
2269AAP1103XXX131.3.2010. 
upisani, a neuplaćeni kapital (samo kod konsolidacije)
2270AAP1104XXX131.3.2010. 
nominalni iznos vlastitih dionica
2271AAP1104XXX531.3.2010. 
trošak stjecanja vlastitih dionica
2272AAP1105XXX131.3.2010. 
iznos komponente kapitala složenih financijskih instrumenata
2273AAP1106XXX131.3.2010.20.1.2018.iznos ostalih instrumenata kapitala
2274AAP1107XXX131.3.2010. 
iznos kapitalnog dobitka pri izdavanju dionica
2275AAP1108XXX131.3.2010. 
iznos kapitalnog dobitka (gubitka) ostvarenog otkupom i prodajom vlastitih dionica
2276AAP1109XXX131.3.2010. 
iznos zadržane dobiti (gubitka)
2277AAP1110XXX131.3.2010. 
iznos dobiti (gubitka) prethodne godine
2278AAP1111XXX131.3.2010. 
iznos dobiti (gubitka) tekuće godine
2279AAP1112XXX131.3.2010. 
iznos zakonskih rezervi
2280AAP1113XXX131.3.2010. 
iznos statutarnih i ostalih kapitalnih rezervi
2281AAP1114XXX131.3.2010. 
iznos rezervi za opće bankovne rizike
2282AAP1115XXX131.3.2010. 
iznos manjinskog udjela (samo kod konsolidacije)
2283AAP1116XXX131.3.2010. 
iznos translacijske razlike (samo kod konsolidacije)
2284AAP1117XXX131.3.2010. 
iznos dividende isplaćene tijekom tekuće godine (samo kod konsolidacije)
2285AAP1118XXX131.3.2010.20.1.2018.iznos nerealiziranog dobitka (gubitka) s osnove vrijednosnog usklađivanja financijske imovine raspoložive za prodaju
2286AAP1119XXX131.3.2010.20.1.2018.iznos rezervi po neto tečajnim razlikama
2287AAP1120XXX131.3.2010.20.1.2018.iznos rezervi proizašlih iz revalorizacije materijalne imovine
2288AAP1121XXX131.3.2010.20.1.2018.iznos rezervi proizašlih iz revalorizacije nematerijalne imovine
2289AAP1122XXX131.3.2010.20.1.2018.iznos rezervi proizašlih iz transakcija zaštite – učinkoviti dio zaštite neto-ulaganja u inozemno poslovanje
2290AAP1123XXX131.3.2010.20.1.2018.iznos rezervi proizašlih iz transakcija zaštite – učinkoviti dio zaštite novčanog toka
2291AAP1124XXX131.3.2010.20.1.2018.iznos rezervi s osnove dugotrajne imovine ili grupa imovine za otuđivanje razvrstanih kao "imovina namijenjena prodaji"
2292AAP1125XXX131.3.2010.20.1.2018.iznos ostalih revalorizacijskih rezervi
2293AAP1126XXX131.3.2010. 
nominalni iznos vlastitih dionica
2294AAP1126XXX531.3.2010. 
trošak stjecanja vlastitih dionica
2295AAP9991XXX131.3.2010. 
iznos posebnih prava vučenja
2296AAP9992XXX131.3.2010.20.1.2018.iznos odgođenog poreza u kapitalu
2297AAP9993XXX131.3.2010. 
iznos razgraničenog prihoda
2298AAP9994XXX131.3.2010. 
iznos računa 1 MMF-a
2299AAP9994XXX331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2300AAP9994XXX431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2301AAP9995XXX131.3.2010. 
iznos računa 2 MMF-a
2302AAP9995XXX331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2303AAP9995XXX431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2304AAP9996XXX131.3.2010. 
iznos prolazne stavke
2305AAP9997XXX131.3.2010. 
iznos ograničene stavke
2306AAP9998AMT231.3.2010.20.1.2018.dospjele obveze s osnove izvedenih financijskih instrumenata
2307AAP9998GOP231.3.2010. 
dospjele obveze s osnove izvedenih financijskih instrumenata
2308AAP9998AMT331.3.2010.20.1.2018.obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2309AAP9998GOP331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2310AAP9998AMT431.3.2010.20.1.2018.obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2311AAP9998GOP431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2312AAP9999AMT131.3.2010.20.1.2018.ostale nedospjele obveze
2313AAP9999GOP131.3.2010. 
ostale nedospjele obveze
2314AAP9999XXX131.3.2010. 
ostale nedospjele obveze
2315AAP9999AMT231.3.2010.20.1.2018.ostale dospjele obveze
2316AAP9999GOP231.3.2010. 
ostale dospjele obveze
2317AAP9999XXX231.3.2010. 
ostale dospjele obveze
2318AAP9999AMT331.3.2010.20.1.2018.obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2319AAP9999GOP331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2320AAP9999XXX331.3.2010. 
obveze po obračunatim nedospjelim kamatama
2321AAP9999AMT431.3.2010.20.1.2018.obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2322AAP9999GOP431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2323AAP9999XXX431.3.2010. 
obveze po neplaćenim dospjelim kamatama
2324AAP9999AMT1131.3.2010.20.1.2018.ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2325AAP9999GOP1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2326AAP9999XXX1131.3.2010. 
ugovorena vrijednost ugrađenog derivata
2327AAP9999AMT1231.3.2010.20.1.2018.fer vrijednost ugrađenog derivata
2328AAP9999GOP1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
2329AAP9999XXX1231.3.2010. 
fer vrijednost ugrađenog derivata
2330ABA0101GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2331ABA0101XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2332ABA0102GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2333ABA0102XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2334ABA0201GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2335ABA0201KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2336ABA0202GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2337ABA0202KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2338ABA0202GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2339ABA0202KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2340ABA0203GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2341ABA0203KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2342ABA0203GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2343ABA0203KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2344ABA0204GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2345ABA0204KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2346ABA0205GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2347ABA0205KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2348ABA0206DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2349ABA0206DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2350ABA0206FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2351ABA0206GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2352ABA0206KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2353ABA0206RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2354ABA0206DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2355ABA0206DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2356ABA0206FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2357ABA0206GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2358ABA0206KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2359ABA0206RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2360ABA0206DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2361ABA0206FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2362ABA0206GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2363ABA0206RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2364ABA0207KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2365ABA0207KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2366ABA0208DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2367ABA0208DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2368ABA0208FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2369ABA0208GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2370ABA0208KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2371ABA0208RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2372ABA0208DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2373ABA0208DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2374ABA0208FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2375ABA0208GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2376ABA0208KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2377ABA0208RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2378ABA0208DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2379ABA0208FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2380ABA0208GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2381ABA0209DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2382ABA0209DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2383ABA0209FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2384ABA0209GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2385ABA0209KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2386ABA0209RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2387ABA0209DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2388ABA0209DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2389ABA0209FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2390ABA0209GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2391ABA0209KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2392ABA0209RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2393ABA0209DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2394ABA0209FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2395ABA0209GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2396ABA0209RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2397ABA0210DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2398ABA0210DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2399ABA0210FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2400ABA0210GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2401ABA0210KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2402ABA0210RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2403ABA0210DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2404ABA0210DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2405ABA0210FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2406ABA0210GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2407ABA0210KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2408ABA0210RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2409ABA0210DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2410ABA0210FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2411ABA0210GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2412ABA0210RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2413ABA0212DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2414ABA0212DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2415ABA0212FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2416ABA0212GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2417ABA0212KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2418ABA0212RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2419ABA0212DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2420ABA0212DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2421ABA0212FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2422ABA0212GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2423ABA0212KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2424ABA0212RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2425ABA0212DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2426ABA0212FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2427ABA0212GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2428ABA0212RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2429ABA0213DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2430ABA0213DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2431ABA0213FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2432ABA0213GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2433ABA0213KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2434ABA0213RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2435ABA0213DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2436ABA0213DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2437ABA0213FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2438ABA0213GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2439ABA0213KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2440ABA0213RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2441ABA0213DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2442ABA0213FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2443ABA0213GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2444ABA0213RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2445ABA0214DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2446ABA0214DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2447ABA0214FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2448ABA0214GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2449ABA0214KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2450ABA0214RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2451ABA0214DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2452ABA0214DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2453ABA0214FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2454ABA0214GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2455ABA0214KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2456ABA0214RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2457ABA0214DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2458ABA0214FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2459ABA0214GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2460ABA0214RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2461ABA0215DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2462ABA0215DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2463ABA0215FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2464ABA0215GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2465ABA0215KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2466ABA0215RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2467ABA0215DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2468ABA0215DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2469ABA0215FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2470ABA0215GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2471ABA0215KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2472ABA0215RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2473ABA0215DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2474ABA0215FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2475ABA0215GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2476ABA0215RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2477ABA0216DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2478ABA0216DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2479ABA0216FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2480ABA0216GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2481ABA0216KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2482ABA0216RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2483ABA0216DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2484ABA0216DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2485ABA0216FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2486ABA0216GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2487ABA0216KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2488ABA0216RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2489ABA0216DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2490ABA0216FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2491ABA0216GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2492ABA0216RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2493ABA0217DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2494ABA0217DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2495ABA0217FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2496ABA0217GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2497ABA0217KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2498ABA0217RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2499ABA0217DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2500ABA0217DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2501ABA0217FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2502ABA0217GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2503ABA0217KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2504ABA0217RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2505ABA0217DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2506ABA0217FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2507ABA0217GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2508ABA0217RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2509ABA0218DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2510ABA0218DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2511ABA0218FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2512ABA0218GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2513ABA0218KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2514ABA0218RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2515ABA0218DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2516ABA0218DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2517ABA0218FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2518ABA0218GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2519ABA0218KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2520ABA0218RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2521ABA0218DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2522ABA0218FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2523ABA0218GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2524ABA0218RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2525ABA0219DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2526ABA0219DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2527ABA0219FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2528ABA0219GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2529ABA0219KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2530ABA0219RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2531ABA0219DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2532ABA0219DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2533ABA0219FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2534ABA0219GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2535ABA0219KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2536ABA0219RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2537ABA0219DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2538ABA0219FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2539ABA0219GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2540ABA0219RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2541ABA0220GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2542ABA0220KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2543ABA0220GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2544ABA0220KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2545ABA0221GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2546ABA0221KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2547ABA0221GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2548ABA0221KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2549ABA0222DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2550ABA0222DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2551ABA0222FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2552ABA0222GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2553ABA0222KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2554ABA0222RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2555ABA0222DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2556ABA0222DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2557ABA0222FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2558ABA0222GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2559ABA0222KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2560ABA0222RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2561ABA0222DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2562ABA0222FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2563ABA0222GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2564ABA0222RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2565ABA0223DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2566ABA0223DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2567ABA0223FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2568ABA0223GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2569ABA0223KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2570ABA0223RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2571ABA0223DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2572ABA0223DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2573ABA0223FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2574ABA0223GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2575ABA0223KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2576ABA0223RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2577ABA0223DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2578ABA0223FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2579ABA0223GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2580ABA0223RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2581ABA0224DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2582ABA0224DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2583ABA0224FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2584ABA0224GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2585ABA0224KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2586ABA0224RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2587ABA0224DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2588ABA0224DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2589ABA0224FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2590ABA0224GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2591ABA0224KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2592ABA0224RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2593ABA0224DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2594ABA0224FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2595ABA0224GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2596ABA0224RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2597ABA0225DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2598ABA0225DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2599ABA0225FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2600ABA0225GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2601ABA0225KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2602ABA0225RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2603ABA0225DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2604ABA0225DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2605ABA0225FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2606ABA0225GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2607ABA0225KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2608ABA0225RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2609ABA0225DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2610ABA0225FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2611ABA0225GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2612ABA0225RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2613ABA0226DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2614ABA0226DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2615ABA0226FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2616ABA0226GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2617ABA0226KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2618ABA0226RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2619ABA0226DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2620ABA0226DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2621ABA0226FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2622ABA0226GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2623ABA0226KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2624ABA0226RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2625ABA0226DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2626ABA0226FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2627ABA0226GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2628ABA0226RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2629ABA0227DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2630ABA0227DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2631ABA0227FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2632ABA0227GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2633ABA0227KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2634ABA0227RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2635ABA0227DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2636ABA0227DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2637ABA0227FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2638ABA0227GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2639ABA0227KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2640ABA0227RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2641ABA0227DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2642ABA0227FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2643ABA0227GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2644ABA0227RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2645ABA0228DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2646ABA0228DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2647ABA0228FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2648ABA0228GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2649ABA0228KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2650ABA0228RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2651ABA0228DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2652ABA0228DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2653ABA0228FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2654ABA0228GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2655ABA0228KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2656ABA0228RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2657ABA0228DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2658ABA0228FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2659ABA0228GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2660ABA0228RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2661ABA0229DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2662ABA0229DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2663ABA0229FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2664ABA0229GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2665ABA0229KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2666ABA0229RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2667ABA0229DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2668ABA0229DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2669ABA0229FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2670ABA0229GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2671ABA0229KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2672ABA0229RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2673ABA0229DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2674ABA0229FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2675ABA0229GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2676ABA0229RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2677ABA0230DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2678ABA0230DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2679ABA0230FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2680ABA0230GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2681ABA0230KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2682ABA0230RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2683ABA0230DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2684ABA0230DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2685ABA0230FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2686ABA0230GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2687ABA0230KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2688ABA0230RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2689ABA0230DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2690ABA0230FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2691ABA0230GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2692ABA0230RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2693ABA0231DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2694ABA0231DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2695ABA0231FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2696ABA0231GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2697ABA0231KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2698ABA0231RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2699ABA0231DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2700ABA0231DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2701ABA0231FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2702ABA0231GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2703ABA0231KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2704ABA0231RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2705ABA0231DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2706ABA0231FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2707ABA0231GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2708ABA0231RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2709ABA0232DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2710ABA0232DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2711ABA0232FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2712ABA0232GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2713ABA0232KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2714ABA0232RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2715ABA0232DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2716ABA0232DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2717ABA0232FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2718ABA0232GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2719ABA0232KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2720ABA0232RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2721ABA0232DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2722ABA0232FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2723ABA0232GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2724ABA0232RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2725ABA0233DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2726ABA0233DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2727ABA0233FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2728ABA0233GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2729ABA0233KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2730ABA0233RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2731ABA0233DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2732ABA0233DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2733ABA0233FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2734ABA0233GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2735ABA0233KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2736ABA0233RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2737ABA0233DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2738ABA0233FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2739ABA0233GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2740ABA0233RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2741ABA0234XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2742ABA0301DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2743ABA0301DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2744ABA0301FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2745ABA0301GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2746ABA0301KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2747ABA0301RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2748ABA0301DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2749ABA0301DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2750ABA0301FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2751ABA0301GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2752ABA0301KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2753ABA0301RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2754ABA0301DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2755ABA0301FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2756ABA0301GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2757ABA0301RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2758ABA0302DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2759ABA0302DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2760ABA0302FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2761ABA0302GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2762ABA0302KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2763ABA0302RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2764ABA0302DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2765ABA0302DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2766ABA0302FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2767ABA0302GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2768ABA0302KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2769ABA0302RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2770ABA0302DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2771ABA0302FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2772ABA0302GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2773ABA0302RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2774ABA0303DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2775ABA0303DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2776ABA0303FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2777ABA0303GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2778ABA0303KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2779ABA0303RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2780ABA0303DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2781ABA0303DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2782ABA0303FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2783ABA0303GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2784ABA0303KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2785ABA0303RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2786ABA0303DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2787ABA0303FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2788ABA0303GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2789ABA0303RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2790ABA0304DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2791ABA0304DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2792ABA0304FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2793ABA0304GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2794ABA0304KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2795ABA0304RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2796ABA0304DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2797ABA0304DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2798ABA0304FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2799ABA0304GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2800ABA0304KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2801ABA0304RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2802ABA0304DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2803ABA0304FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2804ABA0304GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2805ABA0304RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2806ABA0305DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2807ABA0305DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2808ABA0305FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2809ABA0305GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2810ABA0305KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2811ABA0305RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2812ABA0305DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2813ABA0305DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2814ABA0305FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2815ABA0305GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2816ABA0305KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2817ABA0305RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2818ABA0305DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2819ABA0305FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2820ABA0305GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2821ABA0305RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2822ABA0306DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2823ABA0306DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2824ABA0306FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2825ABA0306GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2826ABA0306KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2827ABA0306RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2828ABA0306DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2829ABA0306DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2830ABA0306FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2831ABA0306GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2832ABA0306KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2833ABA0306RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2834ABA0306DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2835ABA0306FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2836ABA0306GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2837ABA0306RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2838ABA0307DDD1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2839ABA0307DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2840ABA0307FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2841ABA0307GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2842ABA0307KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2843ABA0307RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2844ABA0307DDD1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2845ABA0307DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2846ABA0307FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2847ABA0307GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2848ABA0307KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2849ABA0307RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2850ABA0307DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2851ABA0307FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2852ABA0307GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2853ABA0307RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2854ABA0308GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2855ABA0308KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2856ABA0308GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2857ABA0308KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2858ABA0401DIP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2859ABA0401DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2860ABA0401FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2861ABA0401GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2862ABA0401RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2863ABA0401UPD1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2864ABA0401UPO1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2865ABA0401UZP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2866ABA0401DIP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2867ABA0401DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2868ABA0401FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2869ABA0401GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2870ABA0401RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2871ABA0401UPD1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2872ABA0401UPO1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2873ABA0401UZP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2874ABA0401DIP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2875ABA0401DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2876ABA0401FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2877ABA0401GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2878ABA0401RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2879ABA0401UPD1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2880ABA0401UPO1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2881ABA0401UZP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2882ABA0402DIP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2883ABA0402DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2884ABA0402FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2885ABA0402GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2886ABA0402RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2887ABA0402UPD1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2888ABA0402UPO1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2889ABA0402UZP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2890ABA0402DIP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2891ABA0402DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2892ABA0402FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2893ABA0402GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2894ABA0402RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2895ABA0402UPD1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2896ABA0402UPO1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2897ABA0402UZP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2898ABA0402DIP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2899ABA0402DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2900ABA0402FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2901ABA0402GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2902ABA0402RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2903ABA0402UPD1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2904ABA0402UPO1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2905ABA0402UZP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2906ABA0403DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2907ABA0403FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2908ABA0403GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2909ABA0403RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2910ABA0403DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2911ABA0403FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2912ABA0403GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2913ABA0403RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2914ABA0404DIP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2915ABA0404DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2916ABA0404FVO1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2917ABA0404GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2918ABA0404RZP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2919ABA0404UPD1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2920ABA0404UPO1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2921ABA0404UZP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2922ABA0404DIP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2923ABA0404DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2924ABA0404FVO1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2925ABA0404GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2926ABA0404RZP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2927ABA0404UPD1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2928ABA0404UPO1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2929ABA0404UZP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2930ABA0404DIP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2931ABA0404DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2932ABA0404FVO1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2933ABA0404GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2934ABA0404RZP1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2935ABA0404UPD1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2936ABA0404UPO1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2937ABA0404UZP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2938ABA0501DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2939ABA0501GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2940ABA0501ZFM1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2941ABA0501ZFV1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2942ABA0501ZNT1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2943ABA0501ZUI1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2944ABA0501DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2945ABA0501GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2946ABA0501ZFM1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2947ABA0501ZFV1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2948ABA0501ZNT1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2949ABA0501ZUI1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2950ABA0502DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2951ABA0502GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2952ABA0502ZFM1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2953ABA0502ZFV1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2954ABA0502ZNT1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2955ABA0502ZUI1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2956ABA0502DRT1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2957ABA0502GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2958ABA0502ZFM1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2959ABA0502ZFV1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2960ABA0502ZNT1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2961ABA0502ZUI1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
2962ABA0502DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2963ABA0502GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2964ABA0502ZFM1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2965ABA0502ZFV1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2966ABA0502ZNT1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2967ABA0502ZUI1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2968ABA0503DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2969ABA0503GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2970ABA0503ZFM1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2971ABA0503ZFV1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2972ABA0503ZNT1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2973ABA0503ZUI1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2974ABA0503DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2975ABA0503GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2976ABA0503ZFM1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2977ABA0503ZFV1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2978ABA0503ZNT1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2979ABA0503ZUI1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2980ABA0504DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2981ABA0504GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2982ABA0504ZFM1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2983ABA0504ZFV1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2984ABA0504ZNT1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2985ABA0504ZUI1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2986ABA0504DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2987ABA0504GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2988ABA0504ZFM1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2989ABA0504ZFV1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2990ABA0504ZNT1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2991ABA0504ZUI1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
2992ABA0505DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2993ABA0505GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2994ABA0505ZFM1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2995ABA0505ZFV1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2996ABA0505ZNT1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2997ABA0505ZUI1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
2998ABA0505DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
2999ABA0505GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3000ABA0505ZFM1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3001ABA0505ZFV1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3002ABA0505ZNT1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3003ABA0505ZUI1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3004ABA0506DRT1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3005ABA0506GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3006ABA0506ZFM1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3007ABA0506ZFV1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3008ABA0506ZNT1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3009ABA0506ZUI1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3010ABA0506DRT1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
3011ABA0506GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3012ABA0506ZFM1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3013ABA0506ZFV1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3014ABA0506ZNT1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3015ABA0506ZUI1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3016ABA0507XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3017ABA0507XXX1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3018ABA0601GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3019ABA0601KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3020ABA0602GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3021ABA0602XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3022ABA0603GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3023ABA0603KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3024ABA0701GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3025ABA0701KIP1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3026ABA0701GOP1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
3027ABA0701KIP1431.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
3028ABA0702XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3029ABA0703GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3030ABA0703XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3031ABA0703GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3032ABA0703XXX1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3033ABA0704XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3034ABA0704XXX1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3035ABA0802DIP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3036ABA0802GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3037ABA0802UUN1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3038ABA0802XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3039ABA0802DIP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3040ABA0802GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3041ABA0802UUN1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
3042ABA0802XXX1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3043ABA0803DIP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3044ABA0803GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3045ABA0803UUN1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3046ABA0803XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3047ABA0803DIP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3048ABA0803GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3049ABA0803UUN1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
3050ABA0803XXX1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3051ABA0804DIP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3052ABA0804GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3053ABA0804UUN1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3054ABA0804XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3055ABA0804DIP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3056ABA0804GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3057ABA0804UUN1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
3058ABA0804XXX1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3059ABA0805DIP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3060ABA0805GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3061ABA0805UUN1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3062ABA0805XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3063ABA0805DIP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3064ABA0805GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3065ABA0805UUN1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
3066ABA0805XXX1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3067ABA0806DIP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3068ABA0806GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3069ABA0806UUN1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3070ABA0806XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3071ABA0806DIP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3072ABA0806GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3073ABA0806UUN1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
3074ABA0806XXX1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3075ABA0807DIP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3076ABA0807GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3077ABA0807UUN1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3078ABA0807XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3079ABA0807DIP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3080ABA0807GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3081ABA0807UUN1531.3.2010.20.1.2018.povećanje (smanjenje) cijene
3082ABA0807XXX1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3083ABA0902DIP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3084ABA0902GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3085ABA0902UUN1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3086ABA0902XXX1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3087ABA0902DIP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3088ABA0902GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3089ABA0902UUN1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3090ABA0903DIP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3091ABA0903GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3092ABA0903UUN1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3093ABA0903XXX1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3094ABA0903DIP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3095ABA0903GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3096ABA0903UUN1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3097ABA0904DIP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3098ABA0904GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3099ABA0904UUN1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3100ABA0904XXX1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3101ABA0904DIP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3102ABA0904GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3103ABA0904UUN1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3104ABA0905DIP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3105ABA0905GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3106ABA0905UUN1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3107ABA0905XXX1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3108ABA0905DIP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3109ABA0905GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3110ABA0905UUN1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3111ABA0906DIP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3112ABA0906GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3113ABA0906UUN1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3114ABA0906XXX1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3115ABA0906DIP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3116ABA0906GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3117ABA0906UUN1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3118ABA0907DIP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3119ABA0907GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3120ABA0907UUN1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3121ABA0907XXX1331.3.2010.20.1.2018.isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3122ABA0907DIP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3123ABA0907GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3124ABA0907UUN1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3125ABA1002DIP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3126ABA1002GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3127ABA1002XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3128ABA1002DIP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3129ABA1002GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3130ABA1003DIP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3131ABA1003GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3132ABA1003XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3133ABA1003DIP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3134ABA1003GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3135ABA1004DIP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3136ABA1004GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3137ABA1004XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3138ABA1004DIP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3139ABA1004GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3140ABA1005DIP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3141ABA1005GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3142ABA1005XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3143ABA1005DIP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3144ABA1005GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3145ABA1006DIP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3146ABA1006GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3147ABA1006XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3148ABA1006DIP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3149ABA1006GOP1531.3.2010. 
povećanje (smanjenje) cijene
3150ABA9992GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3151ABA9992XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3152ABA9993GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3153ABA9993XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3154ABA9994XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3155ABA9994XXX1431.3.2010. 
isknjižavanje kamata na teret ispravaka vrijednosti
3156ABA9995XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3157ABA9996GOP1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3158ABA9996XXX1331.3.2010. 
isknjižavanje glavnice na teret ispravaka vrijednosti
3159ABA9997GOP