Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

NN 116/2017 (24.11.2017.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2678

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. studenoga 2017. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (»Narodne novine«, broj 76/17), u članku 2. točka 9. mijenja se i glasi:

»9. Uprava za EU fondove i strateško planiranje«.

Članak 2.

U članku 28. stavku 1. iza riječi: »(programi izgradnje putničkih i trgovačkih brodova za hrvatske brodare, izgradnja i rekonstrukcija izletničke flote).« dodaju se riječi: »Sektor priprema i provodi Projekt stipendiranja redovitih učenika i studenata te Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi.«.

Iza riječi: »Prati provedbu održivog korištenja prirodnih dobara na moru kroz posebnost, ugroženost i korisnost.« dodaju se riječi: »Sektor radi na postupku provedbe oslobođenja od trošarina za plovila koja koriste pogonsko gorivo obojeno plavom bojom (plavi dizel), sukladno propisima koji uređuju trošarine. Poslovi se odnose na utvrđivanje godišnje kvote goriva za plovila registrirana za gospodarske i za javne namjene (brodovi, brodice, jahte).«.

Članak 3.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Služba pomorskog gospodarstva prati i analizira gospodarenje morskim resursima, analizira poslovanje i razvoj gospodarskih subjekata iz područja pomorskog prometa i brodarstva te pomorskih agenata i špeditera, priprema i izrađuje izvješća u cilju stvaranja sustavnih uvjeta za poslovanje u ovom području, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja pomorskog gospodarstva, a posebno pomorskog brodarstva, vodi brigu nad održavanjem pomorskog putničkog prometa na državnim linijama, obavlja poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora Agencije za obalni linijski pomorski promet u obavljanju zakonom povjerenih poslova, prati poslovanje društva u većinskom državnom vlasništvu Jadroplov d.d., Split i društva Jadrolinija, Rijeka koje je u cijelosti u vlasništvu Republike Hrvatske, prati i sudjeluje u izradi razvojnih i drugih studija iz područja pomorskog gospodarstva, a posebno pomorskog prometa i pomorskog brodarstva, osigurava provođenje utvrđene politike iz područja pomorskog gospodarstva. Služba vodi poslove na stvaranju uvjeta i provedbi mjera za poboljšanje intermodalnog prijevoza, naročito između brodara, luka, carine, pomorskih agenata i špeditera kao i svih ostalih interesno-utjecajnih skupina koji koriste, održavaju ili imaju nadležnost nad intermodalnim transportom. Služba sudjeluje u pripremi strateških planova za trogodišnja proračunska razdoblja iz svoga djelokruga, prati provedbu istih na godišnjoj razini te sudjeluje na pripremi i izradi državnog proračuna Republike Hrvatske iz djelokruga Sektora. Služba planira i prati izgradnju razvojnih projekata i programa iz djelokruga Sektora, a koji se financiraju, odnosno subvencioniraju sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske s razdjela Ministarstva. Služba priprema i provodi Projekt stipendiranja redovitih učenika i studenata te Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi. Služba radi na provedbi oslobođenja od trošarina za plovila koja koriste pogonsko gorivo obojeno plavom bojom (plavi dizel).

Za obavljanje poslova Službe pomorskog gospodarstva, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

3.1.2.1. Odjel brodarstva i pomorskog prijevoza

3.1.2.2. Odjel za potpore brodarima i ostale gospodarske aktivnosti na moru.«.

Članak 4.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Odjel brodarstva i pomorskog prijevoza sudjeluje na poslovima u pripremi i izradi prijedloga proračuna za tekuću godinu vezano za korisnike proračunskih sredstava iz područja pomorstva, kontinuirano i redovito prati izvršenje financijskog godišnjeg plana proračunskih korisnika na razini Sektora te sudjeluje u pripremi prijedloga izmjena i dopuna državnog proračuna Republike Hrvatske, kao i preraspodjele proračunskih sredstava korisnika iz područja rada Sektora, sukladno Zakonu o proračunu, odnosno zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske. Odjel prati poslovanje i obavlja nadzor nad radom brodarskih društava u većinskom državnom vlasništvu posebice društava u stopostotnom vlasništvu Republike Hrvatske, obavlja nadzor nad radom Agencije za obalni linijski pomorski promet, kontrolira pripremu projekata iz područja rada i poslovanja navedenih pravnih osoba od interesa za Republiku Hrvatsku. Obavlja poslove u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom poslovnih subjekata. Odjel prati i analizira funkcioniranje sustava javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza i prati rad Agencije za obalni linijski pomorski promet. Odjel sudjeluje u izradi studija i analiza u cilju razvoja sustava javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza. Odjel radi na osmišljavanju i provedbi mjera za unaprjeđenje pomorskog prijevoza, vodi poslove na stvaranju uvjeta i provedbi mjera za poboljšanje intermodalnog prijevoza, te provodi koordinaciju rada službi u cilju povećanja učinkovitosti pomorskog sektora. Odjel radi na provedbi oslobođenja od trošarina za plovila koja koriste pogonsko gorivo obojeno plavom bojom (plavi dizel). Odjel priprema i provodi Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 34. i članak 34. mijenjaju se i glase:

»3.1.2.2. Odjel za potpore brodarima i ostale gospodarske aktivnosti na moru

Članak 34.

Odjel za potpore brodarima i ostale gospodarske aktivnosti na moru predlaže, priprema, prati i izvršava potpore brodarima i ostalim sudionicima u pomorskom prometu i brodarstvu, priprema programe vezane za sufinanciranje gradnje brodova, obnove putničke i izletničke flote sukladno zakonima kojima se regulira područje državnih potpora, te smjernicama Europske unije o državnim potporama u pomorskom prijevozu i državnim potporama za zaštitu okoliša. Odjel priprema i sudjeluje u izradi projekata i studija vezanih za potpore u pomorstvu te u svom radu surađuje s ministarstvom nadležnim za financije u dijelu koji se odnosi na državne potpore. Odjel provodi i prati Projekt stipendiranja redovitih učenika i studenata. Odjel obavlja aktivnosti vezane za ronjenje i sigurnost ronjenja. Prati međunarodne i propise Europske unije koji uređuju pitanja ronjenja te sudjeluje u izradi nacionalnih propisa. Prati sve ostale gospodarske aktivnosti na moru osim upravljanja lučkim sustavom.«.

Članak 6.

U članku 44. riječi: »Služba u suradnji s lučkim kapetanijama planira, organizira i koordinira aktivnosti vezane za redovito i izvanredno održavanje flote, opremanje flote potrošnim materijalima, dodatnom opremom i uređajima, predlaže rashod postojećih i nabavu novih brodova, plovila i brodica.« brišu se.

Članak 7.

U članku 54. riječi: »provodi postupak u vezi sa stipendiranjem učenika i studenata škola i fakulteta,« brišu se.

Članak 8.

U članku 55. iza riječi: »teritorijalnom moru i unutarnjim vodama Republike Hrvatske.« dodaju se riječi: »Služba obavlja upravne i stručne poslove vezane za djelatnost iznajmljivanja jahti i brodica u Republici Hrvatskoj. Služba donosi upravna rješenja u prvom stupnju za odobrenje za kabotažu stranih jahti.«.

Članak 9.

U članku 86. riječi: »Služba kroz mjere za razvoj brodarstva provodi postupke za dodjelu državnih pomoći i potpora za modernizaciju flote i jačanje konkurentnosti unutarnje plovidbe.« zamjenjuju se riječima: »Služba kroz mjere za razvoj brodarstva provodi postupke u vezi sa stipendiranjem, učenika i studenata škola i fakulteta za usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe, te vježbeničkim stažem brodaraca. Služba provodi postupke dodjele državnih pomoći i potpora za modernizaciju flote i jačanje konkurentnosti unutarnje plovidbe.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 135. i članak 135. mijenjaju se i glase:

»9. UPRAVA ZA EU FONDOVE I STRATEŠKO PLANIRANJE

Članak 135.

Uprava za EU fondove i strateško planiranje obavlja stručne poslove planiranja, pripreme i odabira projekata prometne infrastrukture financirane sredstvima fondova Europske unije i obavlja stručno-tehničke poslove strateškog planiranja uključivši poslove izrade i koordinacije izrade strateških dokumenata; izrađuje trogodišnje financijske planove, prati izvršenje i izvještava Upravljačko tijelo, Europsku komisiju i ostale relevantne institucije; obavlja financijsko planiranje i planiranje proračuna; osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika; sudjeluje u izradi, provedbi, praćenju i vrednovanju Partnerskog sporazuma i Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; provodi aktivnosti zatvaranja Operativnog programa Promet; izrađuje relevantne dokumente za akreditaciju sustava; prati i razvija administrativne kapacitete, obavlja poslove koji se odnose na izradu strategije organizacijskog razvoja, analize radne opterećenosti te drugih analiza kojima se utvrđuju potrebe za ljudskim i materijalnim resursima za provedbu dodijeljenih funkcija; provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu; priprema pozive, upute za prijavitelje i kriterije; dodjeljuje sredstva za financiranje projekata i priprema odluke o financiranju; priprema ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama; prati provedbu projekata prometne infrastrukture koji se financiraju sredstvima fondova Europske unije; sudjeluje u praćenju makroregionalnih strategija i programa u području prometa; sudjeluje u praćenju programa Europske teritorijalne suradnje u području prometa; sudjeluje u radu međunarodnih tijela i radnih skupina kao i u radu stručnih odbora Europske komisije te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Uprave za EU fondove i strateško planiranje, ustrojavaju se sljedeći sektori:

9.1. Sektor za upravljanje Operativnim programom

9.2. Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 136. i članak 136. mijenjaju se i glase:

»9.1. Sektor za upravljanje Operativnim programom

Članak 136.

Sektor za upravljanje Operativnim programom izrađuje trogodišnje financijske planove, prati izvršenje i izvještava Upravljačko tijelo, Europsku komisiju i ostale relevantne institucije; obavlja financijsko planiranje i planiranje proračuna; osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava; dostavlja tijelu odgovornom za plaćanje zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima te odobrava i osigurava ukupnost plaćanja istih; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika i vodi evidenciju o povratima; sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u suradnji s relevantnim ustrojstvenim jedinicama unutar Uprave i usuglašava ga s Posredničkim tijelom razine 2; surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju financijskog napretka provedbe projekata; osigurava da Tijelo za ovjeravanje u svrhu ovjeravanja prima sve potrebne informacije o postupcima i provjerama provedenima u vezi s izdacima u okviru Operativnog programa Promet; surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; koordinira proces programiranja te izrađuje izmjene i dopune relevantne prioritetne osi Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« i Partnerskog sporazuma te relevantnog operativnog programa u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.; sudjeluje u radu Odbora za praćenje; sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; koordinira aktivnosti zatvaranja Operativnog programa Promet; koordinira i izrađuje relevantne dokumente za akreditaciju sustava na razini Uprave; prati i razvija administrativne kapacitete, obavlja poslove koji se odnose na izradu strategije organizacijskog razvoja, analize radne opterećenosti te drugih analiza kojima se utvrđuju potrebe za ljudskim i materijalnim resursima za provedbu dodijeljenih funkcija; provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; upravlja rizicima na razini prioritetnih osi; koordinira aktivnosti u pogledu revizija; izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu; provodi provjere obavljanja delegiranih funkcija i daje upute vezano za obavljanje delegiranih funkcija u okviru Operativnog programa Promet; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za upravljanje Operativnim programom, ustrojavaju se sljedeće službe:

9.1.1. Služba za financijsko planiranje i izvještavanje

9.1.2. Služba za praćenje provedbe Operativnog programa i horizontalne aktivnosti.«.

Članak 12.

Naslov iznad članka 137. i članak 137. mijenjaju se i glase:

»9.1.1. Služba za financijsko planiranje i izvještavanje

Članak 137.

Služba za financijsko planiranje i izvještavanje izrađuje trogodišnje financijske planove, prati izvršenje i izvještava Upravljačko tijelo, Europsku komisiju i ostale relevantne institucije; obavlja financijsko planiranje i planiranje proračuna; osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava; dostavlja tijelu odgovornom za plaćanje zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima te odobrava i osigurava ukupnost plaćanja istih; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima te dostavlja Tijelu za ovjeravanje i tijelu odgovornom za plaćanja informacije o utvrđenim i izvršenim povratima; surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnih programa; osigurava provjeru isporuke svih sufinanciranih proizvoda i usluga te stvarni utrošak svih od strane korisnika prikazanih izdataka za projekte, kao i njihovu usklađenost s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima koje se odnose na Operativni program Promet; sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u suradnji s relevantnim ustrojstvenim jedinicama unutar Uprave i usuglašava ga s Posredničkim tijelom razine 2; surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju financijskog napretka provedbe projekata; izrađuje izvještaje propisane pravilima kao i ad hoc izvještaje prema Upravljačkom tijelu, Koordinacijskom tijelu i Tijelu za ovjeravanje; surađuje i koordinira aktivnosti s nacionalnim i međunarodnim tijelima iz djelokruga Službe; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za financijsko planiranje i izvještavanje, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.1.1.1. Odjel za financijsko planiranje i praćenje izvršenja proračuna

9.1.1.2. Odjel za financijske kontrole i izvještavanje.«.

Članak 13.

Naslov iznad članka 138. i članak 138. mijenjaju se i glase:

»9.1.1.1. Odjel za financijsko planiranje i praćenje izvršenja proračuna

Članak 138.

Odjel za financijsko planiranje i praćenje izvršenja proračuna izrađuje trogodišnje financijske planove, prati izvršenje i izvještava Upravljačko tijelo, Europsku komisiju i ostale relevantne institucije; obavlja financijsko planiranje i planiranje proračuna; osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava; dostavlja tijelu odgovornom za plaćanje zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima te odobrava i osigurava ukupnost plaćanja istih; osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima te dostavlja Tijelu za ovjeravanje i tijelu odgovornom za plaćanja informacije o utvrđenim i izvršenim povratima; surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnih programa; osigurava korištenje sredstava programa u skladu s godišnjim i višegodišnjim ciljnim vrijednostima u svrhu izbjegavanja automatskog opoziva sredstava N+3 i usklađenosti provedbe s utvrđenim okvirom za učinkovitost; sudjeluje u izradi izvještaja propisanih pravilima kao i u izradi ad hoc izvještaja prema Upravljačkom tijelu, Koordinacijskom tijelu i Tijelu za ovjeravanje; osigurava čuvanje računovodstvenih podataka u elektroničkom obliku za svaki projekt; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz djelokruga Odjela; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u sustav evidencije; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 14.

Naslov iznad članka 139. i članak 139. mijenjaju se i glase:

»9.1.1.2. Odjel za financijske kontrole i izvještavanje

Članak 139.

Odjel za financijske kontrole i izvještavanje izrađuje izvještaje propisane pravilima kao i ad hoc izvještaje prema Upravljačkom tijelu, Koordinacijskom tijelu i Tijelu za ovjeravanje; izrađuje Izjavu o izdacima za Operativni program Promet; sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u suradnji s relevantnim ustrojstvenim jedinicama unutar Uprave i usuglašava ga s Posredničkim tijelom razine 2; sudjeluje u financijskom planiranju i planiranju proračuna; surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju financijskog napretka provedbe projekata; surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnih programa; osigurava da Tijelo za ovjeravanje u svrhu ovjeravanja prima sve potrebne informacije o postupcima i provjerama provedenima u vezi s izdacima u okviru Operativnog programa Promet; osigurava čuvanje računovodstvenih podataka u elektroničkom obliku za svaki projekt; osigurava provjeru isporuke svih sufinanciranih proizvoda i usluga te stvarni utrošak svih od strane korisnika prikazanih izdataka za projekte, kao i njihovu usklađenost s pravilima Europske unije i nacionalnim pravilima koje se odnose na Operativni program Promet; osigurava da korisnici i druga tijela koja su uključena u provedbu projekata u okviru Operativnog programa Promet održavaju ili poseban računovodstveni sustav ili odgovarajuću računovodstvenu kodifikaciju za sve transakcije koje se odnose na projekt, ne dovodeći u pitanje nacionalna računovodstvena pravila; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz djelokruga Odjela; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u sustav evidencije; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 140. i članak 140. mijenjaju se i glase:

»9.1.2. Služba za praćenje provedbe Operativnog programa i horizontalne aktivnosti

Članak 140.

Služba za praćenje provedbe Operativnog programa i horizontalne aktivnosti surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; koordinira proces programiranja te izrađuje izmjene i dopune relevantne prioritetne osi Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« i Partnerskog sporazuma te relevantnog operativnog programa u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.; prati ostvarenje pokazatelja relevantne prioritetne osi Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; sudjeluje u radu Odbora za praćenje; sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; koordinira aktivnosti zatvaranja Operativnog programa Promet; koordinira i izrađuje relevantne dokumente za akreditaciju sustava; prati i razvija administrativne kapacitete, obavlja poslove koji se odnose na izradu strategije organizacijskog razvoja, analize radne opterećenosti te drugih analiza kojima se utvrđuju potrebe za ljudskim i materijalnim resursima za provedbu dodijeljenih funkcija; u skladu s Komunikacijskim planom za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; upravlja rizicima na razini prioritetnih osi; koordinira aktivnosti u pogledu revizija; u suradnji s Upravljačkim tijelom provodi postupke vrednovanja; izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu; provodi provjere obavljanja delegiranih funkcija i daje upute vezano za obavljanje delegiranih funkcija u okviru Operativnog programa Promet; surađuje i koordinira aktivnosti s nacionalnim i međunarodnim tijelima iz djelokruga Službe; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za praćenje provedbe Operativnog programa, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.1.2.1. Odjel za praćenje provedbe Operativnog programa

9.1.2.2. Odjel za horizontalne aktivnosti.«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 141. i članak 141. mijenjaju se i glase:

»9.1.2.1. Odjel za praćenje provedbe Operativnog programa

Članak 141.

Odjel za praćenje provedbe Operativnog programa surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; koordinira proces programiranja te izrađuje izmjene i dopune relevantne prioritetne osi Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« i Partnerskog sporazuma te relevantnog operativnog programa u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.; prati ostvarenje pokazatelja relevantne prioritetne osi Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; koordinira izradu i prati provedbu akcijskog plana za ispunjenje ex-ante uvjeta za relevantnu prioritetnu os Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; izrađuje i ažurira liste projekata za potencijalno sufinanciranje iz relevantne prioritetne osi Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; koordinira aktivnosti zatvaranja Operativnog programa Promet; izrađuje i, nakon odobrenja Odbora za praćenje, podnosi Europskoj komisiji završno izvješće o provedbi Operativnog programa Promet; osigurava razmjenu podataka s Europskom komisijom putem SFC2007 u okviru Operativnog programa Promet; organizira i rukovodi godišnjim sastancima s Europskom komisijom o napretku provedbe Operativnog programa Promet; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz djelokruga Odjela; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u sustav evidencije; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 142. i članak 142. mijenjaju se i glase:

»9.1.2.2. Odjel za horizontalne aktivnosti

Članak 142.

Odjel za horizontalne aktivnosti koordinira i izrađuje relevantne dokumente za akreditaciju sustava; prati i razvija administrativne kapacitete, obavlja poslove koji se odnose na izradu strategije organizacijskog razvoja, analize radne opterećenosti te drugih analiza kojima se utvrđuju potrebe za ljudskim i materijalnim resursima za provedbu dodijeljenih funkcija; određuje osobu odgovornu za informiranje i komunikaciju u mrežu za informiranje i komunikaciju te o tome obavještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo; u skladu s Komunikacijskim planom za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te o njima izvještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo; obavlja poslove vezane uz imenovanje osobe za rizike; upravlja rizicima na razini prioritetnih osi; sudjeluje u upravljanju rizicima od prijevara; obavlja poslove vezane uz imenovanje osobe za revizije i koordinira aktivnosti u pogledu revizija; obavlja poslove vezane uz imenovanje MIS administratora; u suradnji s Upravljačkim tijelom provodi postupke vrednovanja; osigurava pravilnu provedbu mjera informiranja i vidljivosti od strane korisnika u okviru Operativnog programa Promet; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu; provodi provjere obavljanja delegiranih funkcija i daje upute vezano za obavljanje delegiranih funkcija u okviru Operativnog programa Promet; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u sustav evidencije; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 18.

Naslov iznad članka 143. i članak 143. mijenjaju se i glase:

»9.2. Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata

Članak 143.

Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na poslove izrade i koordinacije izrade strateških dokumenata; surađuje u unaprjeđenju Partnerskog sporazuma i pripremi operativnih programa; predlaže strateške projekte te priprema prijave velikih projekata; prati izradu projektne dokumentacije te osigurava njezinu usklađenost s propisanim kriterijima; inicira i koordinira izradu dokumentacije i provođenje postupaka vezanih za zaštitu okoliša; obavlja poslove vezano uz projekte tehničke pomoći u korisničkoj funkciji; izrađuje kriterije za odabir projekata; izrađuje upute za prijavitelje; identificira državne potpore te izrađuje programe državnih potpora; pokreće poziv na dostavu projektnih prijedloga; osniva Odbor za odabir projekata; dodjeljuje sredstva za financiranje projekata i priprema odluke o financiranju; priprema ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u suradnji s relevantnim ustrojstvenim jedinicama unutar Uprave i usuglašava ga s Posredničkim tijelom razine 2; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama; surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju napretka provedbe projekata relevantne prioritetne osi Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; surađuje s JASPERS stručnjacima; koordinira poslove pripreme i praćenja provedbe projekata kroz Instrument za povezivanje Europe; nadzire projekte financirane iz Operativnog programa Promet; sudjeluje u praćenju makroregionalnih strategija i programa u području prometa; sudjeluje u praćenju programa Europske teritorijalne suradnje u području prometa; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Sektora za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata, ustrojavaju se sljedeće službe:

9.2.1. Služba za strateško planiranje i razvoj projekata

9.2.2. Služba za pripremu poziva, odabir projekata i ugovaranje

9.2.3. Služba za praćenje provedbe projekata.«.

Članak 19.

Naslov iznad članka 144. i članak 144. mijenjaju se i glase:

»9.2.1. Služba za strateško planiranje i razvoj projekata

Članak 144.

Služba za strateško planiranje i razvoj projekata obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na poslove izrade i koordinacije izrade strateških dokumenata i sektorskih strategija; surađuje u unaprjeđenju Partnerskog sporazuma i pripremi operativnih programa za korištenje sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u dijelu koji se odnosi na razvoj svih vidova prometa; obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju izrade prijedloga/izmjene Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske; u suradnji s korisnicima priprema prijave velikih projekata; koordinira korištenje pomoći JASPERS stručnjaka; prati, pomaže i surađuje s resornim Upravama i korisnicima pri pripremi novih projekata; u suradnji s resornim tijelima, JASPERS stručnjacima te korisnicima prati izradu projektne dokumentacije te osigurava njezinu usklađenost s propisanim kriterijima; po potrebi provodi obrazovne aktivnosti o Fondovima za pravne osobe s javnim ovlastima, lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike; pruža podršku Upravljačkom tijelu za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« u dijelu u kojem se specifični cilj iz kojeg se financiraju projekti javnog gradskog prijevoza provodi kao integrirano teritorijalno ulaganje; inicira i koordinira izradu dokumentacije i provođenje postupaka vezanih za zaštitu okoliša te pruža podršku u ostvarenju kvalitetne implementacije zahtjeva vezano za zaštitu okoliša od strane korisnika; obavlja poslove vezano uz projekte tehničke pomoći, analize, prijave, praćenje provedbe projekata, planiranje i upravljanje proračunskim stavkama za projekte tehničke pomoći u korisničkoj funkciji, uz osigurano razdvajanje funkcija; sudjeluje u praćenju makroregionalnih strategija i programa u području prometa; sudjeluje u praćenju programa Europske teritorijalne suradnje u području prometa; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za strateško planiranje i razvoj projekata, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.2.1.1. Odjel za strateško planiranje

9.2.1.2. Odjel za razvoj projekata.«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 145. i članak 145. mijenjaju se i glase:

»9.2.1.1. Odjel za strateško planiranje

Članak 145.

Odjel za strateško planiranje obavlja stručno-tehničke poslove koji se odnose na poslove izrade i koordinacije izrade strateških dokumenata i sektorskih strategija; surađuje u unaprjeđenju Partnerskog sporazuma i pripremi operativnih programa za korištenje sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u dijelu koji se odnosi na razvoj svih vidova prometa; obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju izrade prijedloga/izmjene Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva predlaže strateške projekte te sudjeluje u pripremi prijave velikih projekata; sudjeluje u izradi nacionalnih/glavnih planova i ostalih prometnih planova; sudjeluje u izradi drugih strateških akata od interesa za razvitak Republike Hrvatske; prati provedbu strategije prometnog razvoja i ostalih prometnih strategija; ažurira podatke u Nacionalnom prometnom modelu te izrađuje smjernice za njegov daljnji razvoj i korištenje; sudjeluje u izradi prometnih i drugih analiza temeljenih na Nacionalnom prometnom modelu za potrebe izrade strateških i planskih dokumenata Ministarstva; sudjeluje u pripremi projekata te pripremi suglasnosti za projektne prijedloge koji se financiraju iz Instrumenta za povezivanje Europe; sudjeluje u praćenju makroregionalnih strategija i programa u području prometa; sudjeluje u praćenju programa Europske teritorijalne suradnje u području prometa; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz djelokruga Odjela; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 21.

Naslov iznad članka 146. i članak 146. mijenjaju se i glase:

»9.2.1.2. Odjel za razvoj projekata

Članak 146.

Odjel za razvoj projekata prati, pomaže i surađuje s resornim Upravama i korisnicima pri pripremi novih projekata; u suradnji s resornim tijelima, JASPERS stručnjacima te korisnicima prati izradu projektne dokumentacije te osigurava njezinu usklađenost s propisanim kriterijima; osigurava stručan pregled studija izvedivosti te ostale ekonomsko-tehničke, financijske i druge projektne dokumentacije; daje sve potrebne projektne informacije Službi za pripremu poziva, odabir projekata i ugovaranje kako bi se pripremili pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava; po potrebi provodi obrazovne aktivnosti o Fondovima za pravne osobe s javnim ovlastima, lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike; osigurava pravnu potporu prilikom pripreme projekata, odnosno daje mišljenja na sukladnost projektnog prijedloga s pravilima o državnim potporama; očituje se o prijedlozima propisa te pruža pravnu pomoć iz djelokruga Uprave; u suradnji s korisnicima priprema prijave velikih projekata; koordinira korištenje pomoći JASPERS stručnjaka; pruža podršku Upravljačkom tijelu za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« u dijelu u kojem se specifični cilj iz kojeg se financiraju projekti javnog gradskog prijevoza provodi kao integrirano teritorijalno ulaganje; inicira i koordinira izradu dokumentacije i provođenje postupaka vezanih za zaštitu okoliša te pruža podršku u ostvarenju kvalitetne implementacije zahtjeva vezano uz zaštitu okoliša od strane korisnika; obavlja poslove vezano uz projekte tehničke pomoći, analize, prijave, praćenje provedbe projekata, planiranje i upravljanje proračunskim stavkama za projekte tehničke pomoći u korisničkoj funkciji, uz osigurano razdvajanje funkcija; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz djelokruga Odjela; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 22.

Naslov iznad članka 147. i članak 147. mijenjaju se i glase:

»9.2.2. Služba za pripremu poziva, odabir projekata i ugovaranje

Članak 147.

Služba za pripremu poziva, odabir projekata i ugovaranje obavlja poslove vezane za pripremu poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, odabir projekata i ugovaranje; izrađuje kriterije za odabir projekata; izrađuje upute za prijavitelje; pokreće poziv na dostavu projektnih prijedloga; obavlja poslove vezane uz imenovanje koordinatora za državne potpore, identificira državne potpore te izrađuje programe državnih potpora; sudjeluje u odabiru projekata; osniva Odbor za odabir projekata; čuva i pohranjuje svu dokumentaciju koju dostave prijavitelji projekata u okviru postupaka dodjele bespovratnih sredstava; provjerava prihvatljivost prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera; provjerava prihvatljivosti projekata i aktivnosti te ocjenjuje njihovu kvalitetu; provjerava prihvatljivost izdataka; dodjeljuje sredstva za financiranje projekata i priprema odluke o financiranju; priprema ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama unutar Uprave i usuglašava ga s Posredničkim tijelom razine 2; izrađuje izmjene i dopune ugovora i svu potrebnu dokumentaciju u vezi sa sklapanjem navedenih ugovora; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; surađuje i koordinira aktivnosti s relevantnim nacionalnim i međunarodnim tijelima iz djelokruga Službe; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za pripremu poziva, odabir projekata i ugovaranje, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.2.2.1. Odjel za pripremu poziva

9.2.2.2. Odjel za odabir projekata i ugovaranje.«.

Članak 23.

Iza članka 147. dodaju se naslovi iznad članaka te članci 147.a do 147.e koji glase:

»9.2.2.1. Odjel za pripremu poziva

Članak 147.a

Odjel za pripremu poziva izrađuje metodologiju odabira i potrebnu dokumentaciju za svaki pojedini postupak dodjele bespovratnih sredstava, pokreće poziv na dostavu projektnih prijedloga, ako je primjenjivo provodi predodabir te informira javnost o namjeni i korištenju sredstava Operativnog programa u okviru postupaka dodjele iz svoje nadležnosti; izrađuje kriterije za odabir projekata; izrađuje upute za prijavitelje; sudjeluje u pripremi prijave velikih projekata; izrađuje i ažurira Plan poziva; surađuje s potencijalnim korisnicima iz djelokruga Odjela; sudjeluje u pripremi prijedloga ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te izradi ostale dokumentacije u vezi sa sklapanjem navedenih ugovora; obavlja poslove vezane uz imenovanje koordinatora za državne potpore, identificira državne potpore, izrađuje programe državnih potpora te surađuje s državnim tijelima nadležnim za provedbu i nadzor provedbe politike državnih potpora; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz djelokruga Odjela; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u sustav evidencije; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.2.2. Odjel za odabir projekata i ugovaranje

Članak 147.b

Odjel za odabir projekata i ugovaranje sudjeluje u odabiru projekata; osniva Odbor za odabir projekata; čuva i pohranjuje svu dokumentaciju koju dostave prijavitelji projekata u okviru postupaka dodjele bespovratnih sredstava, kao i svu popratnu dokumentaciju vezanu uz provođenje pojedine faze postupka dodjele bespovratnih sredstava za koju je ono nositelj; nositelj je provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava za relevantnu prioritetnu os Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; provjerava prihvatljivost prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera; provjerava prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjenjuje njihovu kvalitetu; provjerava prihvatljivost izdataka; dodjeljuje sredstva za financiranje projekata i priprema odluke o financiranju; priprema ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u suradnji s relevantnim ustrojstvenim jedinicama unutar Uprave i usuglašava ga s Posredničkim tijelom razine 2; izrađuje izmjene i dopune ugovora i svu potrebnu dokumentaciju u vezi sa sklapanjem navedenih ugovora; surađuje s korisnicima i drugim nadležnim tijelima tijekom postupka ugovaranja; obavlja poslove vezane uz imenovanje koordinatora za nepravilnosti i koordinatora za mjere protiv prijevara za relevantnu prioritetnu os Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«; provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama; ispituje sumnje, utvrđuje postojanje ili nepostojanje nepravilnosti te o utvrđenim nepravilnostima za prioritetnu os 1 i prioritetnu os 4 Operativnog programa Promet izvještava nadležna tijela; obavlja poslove vezane uz imenovanje koordinatora za područje javne nabave; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz djelokruga Odjela; prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u sustav evidencije; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.3. Služba za praćenje provedbe projekata

Članak 147.c

Služba za praćenje provedbe projekata prati napredak provedbe projekata relevantne prioritetne osi Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2; po potrebi predlaže da se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava izmjeni dodatkom ugovora, odnosno donosi odluku o predloženim izmjenama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane korisnika; surađuje s JASPERS stručnjacima; sudjeluje u aktivnostima vezanim uz koordinaciju, prevenciju i praćenje nepravilnosti; koordinira provedbu odobrenih projekata kroz Instrument za povezivanje Europe u svojoj nadležnosti sukladno priručniku za provedbu Instrumenta za povezivanje Europe; nadzire projekte financirane iz Operativnog programa Promet; provjerava isporuke i prihvatljivost izdataka projekata te obavlja administrativne i provjere na terenu koje se odnose na projekte financirane iz prioritetne osi 1 i prioritetne osi 4 Operativnog programa Promet; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; surađuje i koordinira aktivnosti s relevantnim nacionalnim i međunarodnim tijelima iz djelokruga Službe; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za praćenje provedbe projekata, ustrojavaju se sljedeći odjeli:

9.2.3.1. Odjel za praćenje provedbe projekata u željezničkom, morskom prometu te unutarnjim plovnim putovima

9.2.3.2. Odjel za praćenje provedbe projekata u cestovnom, zračnom i gradskom prometu.

9.2.3.1. Odjel za praćenje provedbe projekata u željezničkom, morskom prometu te unutarnjim plovnim putovima

Članak 147.d

Odjel za praćenje provedbe projekata u željezničkom, morskom prometu te unutarnjim plovnim putovima prati napredak provedbe projekata iz svoje nadležnosti u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2 na način da zaprima redovna, i ako je primjenjivo ad hoc, izvješća o provedbi, prati ostvarenje pokazatelja projekata; po potrebi predlaže da se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava izmjeni dodatkom ugovora, odnosno donosi (pozitivnu ili negativnu) odluku o predloženim izmjenama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane korisnika; surađuje s JASPERS stručnjacima; sudjeluje u aktivnostima vezanim uz prevenciju i praćenje nepravilnosti; koordinira provedbu odobrenih projekata kroz Instrument za povezivanje Europe u svojoj nadležnosti sukladno priručniku za provedbu Instrumenta za povezivanje Europe; nadzire projekte financirane iz Operativnog programa Promet; provjerava isporuke i prihvatljivost izdataka projekata iz svoje nadležnosti te obavlja administrativne i provjere na terenu koje se odnose na projekte financirane iz prioritetne osi 1 Operativnog programa Promet; osigurava da korisnici i druga tijela koja su uključena u provedbu projekata u okviru Operativnog programa Promet održavaju ili poseban računovodstveni sustav ili odgovarajuću računovodstvenu kodifikaciju za sve transakcije koje se odnose na projekt, ne dovodeći u pitanje nacionalna računovodstvena pravila; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz djelokruga Odjela; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

9.2.3.2. Odjel za praćenje provedbe projekata u cestovnom, zračnom i gradskom prometu

Članak 147.e

Odjel za praćenje provedbe projekata u cestovnom, zračnom i gradskom prometu prati napredak provedbe projekata iz svoje nadležnosti u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2 na način da zaprima redovna, i ako je primjenjivo ad hoc, izvješća o provedbi, prati ostvarenje pokazatelja projekata; po potrebi predlaže da se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava izmjeni dodatkom ugovora, odnosno donosi odluku o predloženim izmjenama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane korisnika; surađuje s JASPERS stručnjacima; sudjeluje u aktivnostima vezanim uz prevenciju i praćenje nepravilnosti; koordinira provedbu odobrenih projekata kroz Instrument za povezivanje Europe u svojoj nadležnosti sukladno priručniku za provedbu Instrumenta za povezivanje Europe; nadzire projekte financirane iz Operativnog programa Promet; provjerava isporuke i prihvatljivost izdataka projekata iz svoje nadležnosti te obavlja administrativne i provjere na terenu koje se odnose na projekte financirane iz prioritetne osi 1 i prioritetne osi 4 Operativnog programa Promet; osigurava da korisnici i druga tijela koja su uključena u provedbu projekata u okviru Operativnog programa Promet održavaju ili poseban računovodstvenim sustav ili odgovarajuću računovodstvenu kodifikaciju za sve transakcije koje se odnose na projekt, ne dovodeći u pitanje nacionalna računovodstvena pravila; sudjeluje u zatvaranju Operativnog programa Promet; sudjeluje u izradi priručnika o internim procedurama iz djelokruga Odjela; osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 24.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (»Narodne novine«, broj 76/17), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koji je prikazan u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 25.

Ministar mora, prometa i infrastrukture, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture s odredbama ove Uredbe u roku 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 26.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/80

Urbroj: 50301-27/12-17-2

Zagreb, 23. studenoga 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj službenika i namještenika
1.KABINET MINISTRA14
2.GLAVNO TAJNIŠTVO1
2.1.Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom1
2.1.1.Služba za ljudske potencijale1
2.1.1.1.Odjel za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima5
2.1.1.2.Odjel za razvoj ljudskih potencijala5
2.1.2.Služba za radno-pravne i opće poslove1
2.1.2.1.Odjel za radno-pravne poslove5
2.1.2.2.Odjel za opće poslove3
2.1.2.2.1.Pododsjek pisarnice6
2.1.2.2.1.1.Odjeljak pismohrane2
2.1.3.Služba za upravljanje imovinom i voznim parkom1
2.1.3.1.Odjel upravljanja imovinom3
2.1.3.2.Odjel upravljanja voznim parkom9
2.2.Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove1
2.2.1.Služba za javnu nabavu10
2.2.1.1.Odjeljak skladišta2
2.2.2.Služba za informatiku i komunikacije1
2.2.2.1.Odjel za informatiku5
2.2.2.2.Odjel za komunikacije5
2.2.3.Služba za sigurnost i tehničke poslove1
2.2.3.1.Odjel za sigurnost i obrambene pripreme3
2.2.3.1.1.Pododsjek za zaštitu na radu i zaštitu od požara3
2.2.3.2.Odjel za tehničke poslove5
Glavno tajništvo – ukupno79
3.UPRAVA POMORSTVA
3.1.Sektor pomorskog gospodarstva, pravnih, međunarodnih i EU poslova u pomorstvu1
3.1.1.Služba za pravne, međunarodne poslove i EU1
3.1.1.1.Odjel za pravne poslove5
3.1.1.2.Odjel za međunarodne i EU poslove5
3.1.2.Služba pomorskog gospodarstva1
3.1.2.1.Odjel brodarstva i pomorskog prijevoza5
3.1.2.2.Odjel za potpore brodarima i ostale gospodarske aktivnosti na moru5
3.2.Sektor za pomorsko dobro, morske luke i koncesije1
3.2.1.Služba za integralno upravljanje pomorskim dobrom1
3.2.1.1.Odjel za vođenje granica pomorskog dobra5
3.2.1.2.Odjel za koncesije i nadzor5
3.2.2.Služba integralnog razvoja i upravljanja lučkim sustavom1
3.2.2.1.Odjel za javne luke od međunarodnog značaja za Republiku Hrvatsku5
3.2.2.2.Odjel za javne luke od županijskog značaja5
Uprava pomorstva – ukupno46
4.UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE
4.1.Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde1
4.1.1.Služba za tehničke standarde hrvatske flote8
4.1.2.Služba za inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i pomorskog dobra8
4.2.Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša1
4.2.1.Služba za sigurnost plovidbe i zaštitu okoliša1
4.2.1.1.Odjel za sigurnost prometa, traganje i spašavanje5
4.2.1.2.Odjel za zaštitu okoliša5
4.2.2.Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS Hrvatska)15
4.2.2.1.VTS centar Split11
4.2.2.2.VTS centar Dubrovnik7
4.2.3.Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka)12
4.3.Sektor za pomorce, brodarce, upisnike i stručno-tehničke poslove1
4.3.1.Služba za pomorce i brodarce8
4.3.2.Služba za upisnike i očevidnike8
4.3.3.Služba stručno-tehničkih poslova8
4.4.Lučka kapetanija Pula1
4.4.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja9
4.4.2.Odjel za inspekcijske poslove4
4.4.3.Odjel za pravne poslove5
4.4.4.Odjel za upravne poslove7
4.4.5.Ispostava Umag4
4.4.6.Ispostava Novigrad2
4.4.7.Ispostava Poreč4
4.4.8.Ispostava Rovinj3
4.4.9.Ispostava Raša2
4.4.10.Ispostava Rabac1
4.5.Lučka kapetanija Rijeka1
4.5.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja16
4.5.2.Odjel za inspekcijske poslove7
4.5.3.Odjel za pravne poslove9
4.5.4.Odjel za upravne poslove11
4.5.5.Ispostava Opatija1
4.5.6.Ispostava Bakar2
4.5.7.Ispostava Crikvenica2
4.5.8.Ispostava Krk1
4.5.9.Ispostava Punat3
4.5.10.Ispostava Cres2
4.5.11.Ispostava Rab4
4.5.12.Ispostava Mali Lošinj4
4.5.13.Ispostava Omišalj2
4.5.14.Ispostava Novi Vinodolski3
4.5.15.Ispostava Baška1
4.5.16.Ispostava Šilo1
4.5.17.Ispostava Mošćenička Draga1
4.5.18.Ispostava Kraljevica1
4.5.19.Ispostava Malinska1
4.5.20.Ispostava Susak1
4.5.21.Ispostava Nerezine1
4.5.22.Ispostava Lopar1
4.5.23.Ispostava Unije1
4.6.Lučka kapetanija Senj1
4.6.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja5
4.6.2.Odjel za inspekcijske poslove3
4.6.3.Odjel za pravne poslove3
4.6.4.Ispostava Sveti Juraj1
4.6.5.Ispostava Jablanac1
4.6.6.Ispostava Karlobag1
4.6.7.Ispostava Novalja2
4.7.Lučka kapetanija Zadar1
4.7.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja11
4.7.2.Odjel za inspekcijske poslove5
4.7.3.Odjel za pravne poslove7
4.7.4.Odjel za upravne poslove7
4.7.5.Ispostava Biograd n/M2
4.7.6.Ispostava Sali2
4.7.7.Ispostava Preko1
4.7.8.Ispostava Pag1
4.7.9.Ispostava Starigrad Paklenica2
4.7.10.Ispostava Silba1
4.7.11.Ispostava Ist1
4.7.12.Ispostava Novigrad1
4.7.13.Ispostava Božava1
4.8.Lučka kapetanija Šibenik1
4.8.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja15
4.8.2.Odjel za inspekcijske poslove5
4.8.3.Odjel za pravne poslove5
4.8.4.Odjel za upravne poslove6
4.8.5.Ispostava Murter2
4.8.6.Ispostava Tisno1
4.8.7.Ispostava Vodice2
4.8.8.Ispostava Primošten1
4.8.9.Ispostava Rogoznica2
4.9.Lučka kapetanija Split1
4.9.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja17
4.9.2.Odjel za inspekcijske poslove5
4.9.3.Odjel za pravne poslove8
4.9.4.Odjel za upravne poslove10
4.9.5.Ispostava Trogir3
4.9.6.Ispostava Makarska3
4.9.7.Ispostava Milna2
4.9.8.Ispostava Supetar1
4.9.9.Ispostava Stari Grad2
4.9.10.Ispostava Jelsa1
4.9.11.Ispostava Vis2
4.9.12.Ispostava Hvar3
4.9.13.Ispostava Omiš1
4.9.14.Ispostava Rogač1
4.9.15.Ispostava Sumartin1
4.9.16.Ispostava Bol1
4.9.17.Ispostava Sućuraj1
4.9.18.Ispostava Komiža1
4.9.19.Ispostava Kaštela1
4.10.Lučka kapetanija Ploče1
4.10.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja8
4.10.2.Odjel za inspekcijske poslove3
4.10.3.Odjel za pravne poslove3
4.10.4.Odjel za upravne poslove3
4.10.5.Ispostava Metković1
4.11.Lučka kapetanija Dubrovnik1
4.11.1.Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja15
4.11.2.Odjel za inspekcijske poslove3
4.11.3.Odjel za pravne poslove6
4.11.4.Odjel za upravne poslove5
4.11.5.Ispostava Orebić1
4.11.6.Ispostava Korčula4
4.11.7.Ispostava Vela Luka2
4.11.8.Ispostava Lastovo3
4.11.9.Ispostava Cavtat3
4.11.10.Ispostava Slano1
4.11.11.Ispostava Ston1
4.11.12.Ispostava Trstenik1
4.11.13.Ispostava Sobra1
4.11.14.Ispostava Trpanj1
4.11.15.Ispostava Gradska Luka1
4.11.16.Ispostava Komolac1
4.12.Lučka kapetanija Sisak1
4.12.1.Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja5
4.12.2.Odjel za inspekcijske poslove3
4.12.3.Odjel za upravnopravne poslove3
4.13.Lučka kapetanija Osijek1
4.13.1.Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja6
4.13.2.Odjel za inspekcijske poslove3
4.13.3.Odjel za upravnopravne poslove3
4.13.4.Ispostava Varaždin1
4.14.Lučka kapetanija Slavonski Brod1
4.14.1.Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja5
4.14.2.Odjel za inspekcijske poslove3
4.14.3.Odjel za upravnopravne poslove3
4.15.Lučka kapetanija Vukovar1
4.15.1.Odjel za upravljanje i nadzor prometa i poslove traganja i spašavanja6
4.15.2.Odjel za inspekcijske poslove3
4.15.3.Odjel za upravnopravne poslove3
Uprava sigurnosti plovidbe – ukupno503
5.UPRAVA UNUTARNJE PLOVIDBE
5.1.Sektor pravnih, međunarodnih i EU poslova1
5.1.1.Služba pravnih poslova8
5.1.2.Služba međunarodnih i EU poslova8
5.2.Sektor gospodarstva i plovidbenih poslova1
5.2.1.Služba gospodarskog razvoja luka i vodnih putova8
5.2.2.Služba plovidbenih poslova i brodarstva8
Uprava unutarnje plovidbe – ukupno34
6.UPRAVA ZA CESTOVNU I ŽELJEZNIČKU INFRASTRUKTURU
6.1.Sektor za strateške projekte i financije1
6.1.1.Služba za planiranje i strateške projekte8
6.1.2.Služba za financiranje i koncesije8
6.2.Sektor za razvoj i unaprjeđenje infrastrukture1
6.2.1.Služba za cestovnu infrastrukturu8
6.2.2.Služba za željezničku infrastrukturu8
Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu – ukupno34
7.UPRAVA ZRAČNOG PROMETA, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I POŠTE
7.1.Sektor zračnog prometa1
7.1.1.Služba pravnih i gospodarskih poslova1
7.1.1.1.Odjel pravnih i prekršajnih poslova5
7.1.1.2.Odjel gospodarskih poslova5
7.1.1.3.Odjel za praćenje i provedbu strateških projekata5
7.1.2.Služba međunarodnih poslova8
7.2.Sektor elektroničkih komunikacija i pošte1
7.2.1.Služba elektroničkih komunikacija1
7.2.1.1.Odjel za strategije i programe u elektroničkim komunikacijama5
7.2.1.2.Odjel pravnih i međunarodnih poslova5
7.2.2.Služba poštanskih usluga1
7.2.2.1.Odjel pravnih i međunarodnih poslova u poštanskim uslugama5
7.2.2.2.Odjel stručno-tehničkih i gospodarskih poslova5
Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte – ukupno48
8.UPRAVA KOPNENOG PROMETA I INSPEKCIJE
8.1.Sektor cestovnog prometa1
8.1.1.Služba za cestovna motorna vozila i prijevoz opasnih tvari1
8.1.1.1.Odjel za cestovna motorna vozila i tahografske radionice5
8.1.1.2.Odjel za prijevoz opasnih tvari5
8.1.2.Služba cestovnog prometa1
8.1.2.1.Odjel za prijevoz putnika u cestovnom prometu5
8.1.2.2.Odjel za prijevoz tereta u cestovnom prometu5
8.1.2.3.Odjel za sigurnost cestovnog prometa5
8.2.Sektor željezničkog i intermodalnog prometa1
8.2.1.Služba za željeznički promet i žičare1
8.2.1.1.Odjel za organizaciju i regulaciju željezničkog prometa5
8.2.1.2.Odjel za željeznički prijevoz i žičare5
8.2.2.Služba za intermodalni promet1
8.2.2.1.Odjel za intermodalni prijevoz tereta5
8.2.2.2.Odjel za integrirani prijevoz putnika5
8.3.Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta1
8.3.1.Služba inspekcije cestovnog prijevoza1
8.3.1.1.Odjel inspekcije cestovnog prijevoza u Zagrebu15
8.3.1.2.Područna jedinica Split – Odjel inspekcije cestovnog prijevoza12
8.3.1.3.Područna jedinica Rijeka – Odjel inspekcije cestovnog prijevoza5
8.3.1.4.Područna jedinica Osijek – Odjel inspekcije cestovnog prijevoza6
8.3.1.5.Odjel za mobilne inspekcijske nadzore7
8.3.2.Služba inspekcije sigurnosti cesta i žičara1
8.3.2.1.Odjel inspekcije autocesta, složenih cestovnih objekata i žičara6
8.3.2.2.Odjel inspekcije sigurnosti državnih, županijskih i lokalnih cesta6
8.4.Služba za pravne i opće poslove8
Uprava kopnenog prometa i inspekcije – ukupno119
9.UPRAVA ZA EU FONDOVE I STRATEŠKO PLANIRANJE
9.1.Sektor za upravljanje Operativnim programom1
9.1.1.Služba za financijsko planiranje i izvještavanje1
9.1.1.1.Odjel za financijsko planiranje i praćenje izvršenja proračuna5
9.1.1.2.Odjel za financijske kontrole i izvještavanje5
9.1.2.Služba za praćenje provedbe Operativnog programa i horizontalne aktivnosti1
9.1.2.1.Odjel za praćenje provedbe Operativnog programa5
9.1.2.2.Odjel za horizontalne aktivnosti6
9.2.Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata1
9.2.1.Služba za strateško planiranje i razvoj projekata1
9.2.1.1.Odjel za strateško planiranje5
9.2.1.2.Odjel za razvoj projekata5
9.2.2.Služba za pripremu poziva, odabir projekata i ugovaranje1
9.2.2.1.Odjel za pripremu poziva5
9.2.2.2.Odjel za odabir projekata i ugovaranje5
9.2.3.Služba za praćenje provedbe projekata1
9.2.3.1.Odjel za praćenje provedbe projekata u željezničkom, morskom prometu te unutarnjim plovnim putovima5
9.2.3.2.Odjel za praćenje provedbe projekata u cestovnom, zračnom i gradskom prometu5
Uprava za EU fondove i strateško planiranje – ukupno58
10.UPRAVA ZA PRORAČUN I FINANCIJE
10.1.Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole1
10.1.1.Služba za planiranje i izvršavanje proračuna1
10.1.1.1.Odjel za strateško planiranje i planiranje proračuna5
10.1.1.2.Odjel za izvršavanje proračuna, analize i izvješćivanje5
10.1.2.Služba za financijsko upravljanje i kontrole8
10.2.Sektor za financijsko-računovodstvene poslove, financijske analize i potpore1
10.2.1.Služba za financijsko-računovodstvene poslove10
10.2.2.Služba za financijske analize i državne potpore1
10.2.2.1.Odjel za financijske analize5
10.2.2.2.Odjel za državne potpore5
Uprava za proračun i financije – ukupno42
11.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU8
12.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU8
13.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU1
13.1.Odjel za donošenje zakonodavstva Europske unije i međunarodnu suradnju8
13.2.Odjel za provođenje zakonodavstva Europske unije6
Samostalna služba za europske poslove i međunarodnu suradnju – ukupno15
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE – UKUPNO1.008