Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

NN 116/2017 (24.11.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

2685

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13 i 73/17), ministar zaštite okoliša i energetike donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AMBALAŽI I OTPADNOJ AMBALAŽI

Članak 1.

U Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži (»Narodne novine«, broj 88/15 i 78/16) u članku 3. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ovaj se Pravilnik donosi uzimajući u obzir postupak obavješćivanja na temelju Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17. 9. 2015.).«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. iza točke 1. dodaju se podtočke 1.a, 1.b, 1.c, 1.d i 1.e koje glase:

»1.a Plastika je polimer u smislu članka 3. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30. 12. 2006.) kojem mogu biti dodani aditivi ili druge tvari, a koji se može upotrebljavati kao glavni strukturni sastojak vrećica;

1.b Plastične vrećice za nošenje su vrećice za nošenje s ručkom ili bez ručke, koje su izrađene od plastike i koje se daju ili prodaju potrošačima na prodajnom mjestu robe ili proizvoda;

1.c Lagane plastične vrećice za nošenje su plastične vrećice za nošenje s debljinom stjenke manjom od 50 mikrona;

1.d Vrlo lagane plastične vrećice za nošenje su plastične vrećice za nošenje s debljinom stjenke manjom od 15 mikrona i koje se koriste isključivo zbog higijenskih razloga ili koje služe isključivo kao primarna ambalaža za rasutu hranu kada to pomaže sprječavanju bacanja hrane;

1.e Oksorazgradive plastične vrećice za nošenje su plastične vrećice za nošenje izrađene od plastičnih materijala kojima su dodani aditivi koji kataliziraju fragmentaciju plastičnog materijala u mikro-fragmente.«.

U točki 7. alineja 6. mijenja se i glasi:

» – Obrađivač je obrađivač otpadne ambalaže koji je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja sukladno Zakonu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade otpadne ambalaže i ima sklopljen ugovor s Fondom o obavljanju usluge obrade otpadne ambalaže;«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. GTIN (engl. Global Trade Item Number) je globalni broj trgovačke jedinice;«.

Članak 3.

U članku 9. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Proizvođač je obvezan za svaki ambalažni materijal, i to prema vrsti i sastavu u koji pakira proizvode koje stavlja na tržište, imati certifikat iz stavka 2. ovoga članka, a koji vrijedi za neograničeni broj ambalažnih jedinica koje će se proizvesti iz tog ambalažnog materijala.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, proizvođač koji stavlja na tržište proizvod u ambalaži iz Europske unije može umjesto certifikata iz stavka 2. ovoga članka imati Izjavu o sukladnosti kojom izjavljuje da ambalažni materijal u kojem stavlja proizvod na tržište udovoljava zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, a odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuje takva sukladnost mora biti na raspolaganju.

(5) Proizvođač je obvezan certifikat iz stavka 2. ovoga članka ili Izjavu o sukladnosti iz stavka 4. ovoga članka predočiti nadležnom inspekcijskom tijelu na njegov zahtjev.«.

Članak 4.

Članak 13. mijenja se i glasi:

(1) Proizvođač koji stavlja na tržište pića u ambalaži obuhvaćenoj sustavom povratne naknade obvezan je takvu ambalažu označiti GTIN oznakom sukladno GS1 standardu i oznakom sustava povratne naknade.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka proizvođač nije obvezan ambalažu obuhvaćenu sustavom povratne naknade označiti GTIN oznakom u slučajevima predviđenim uputama Fonda i samo uz prethodnu suglasnost Fonda.

(3) Upute iz stavka 2. ovoga članka Fond objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(4) Proizvođač koji stavlja na tržište povratnu (višekratnu) ambalažu obvezan je takvu ambalažu označiti oznakom za povratnu ambalažu.

(5) Proizvođač koji stavlja na tržište proizvode u ambalaži od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad obvezan je takvu ambalažu označiti sukladno propisu kojim se uređuje razvrstavanje, označavanje i pakiranje tvari i smjesa.

(6) Proizvođač može radi prepoznavanja ambalažnog materijala i u cilju učinkovitijeg sakupljanja, ponovne uporabe i oporabe, uključujući i recikliranje otpadne ambalaže, dobrovoljno označiti ambalažu prema vrsti ambalažnog materijala i u tom slučaju je proizvođač za označavanje ambalaže obvezan koristiti sustav prepoznavanja ambalažnih materijala u skladu s Odlukom Komisije 97/129/EZ.

(7) Oznake iz stavka 1., 4., 5. i 6. ovoga članka moraju biti stavljene na samu ambalažu, naljepnicu, deklaraciju ili na etiketu pričvršćenu na ambalažu. Oznake moraju biti jasno vidljive, dobro čitljive te trajne i izdržljive čak i nakon otvaranja ambalaže.

(8) Oznake iz stavka 1. i 4. ovoga članka te uvjeti označavanja određeni su u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Iza članka 14. dodaju se naslov iznad članka i članak 14.a koji glase:

»Smanjenje potrošnje plastičnih vrećica za nošenje

Članak 14.a

(1) Prodavatelj mora sve lagane plastične vrećice za nošenje naplatiti potrošaču na prodajnom mjestu robe ili proizvoda.

(2) Prodavatelj je obvezan na mjestima na kojima besplatno daje vrlo lagane plastične vrećice za nošenje istaknuti vidljivu obavijest potrošačima o štedljivom i racionalnom korištenju ovih vrećica oznakom sadržaja »VREĆICE KORISTITE ŠTEDLJIVO«.«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 2. iza riječi: »Fonda« briše se točka i dodaju se riječi »osim za otpadnu ambalažu iz članka 28. ovoga Pravilnika.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Fond preuzima obvezu ispunjavanja ciljeva za proizvođače koji su uplatili naknadu iz stavka 2. ovoga članka na račun Fonda, razmjerno uplaćenoj naknadi i u tu svrhu upravlja i raspolaže otpadnom ambalažom.«.

Članak 7.

U članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka, osim Zakonom propisanog sadržaja, sadrži: opis usluge sakupljanja, uvjete za ponuditelja, tehničko-organizacijske uvjete za obavljanje usluge sakupljanja i strukturu cijene usluge sakupljanja otpadne ambalaže.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Cijenu usluge sakupljanja otpadne ambalaže ponuditelj je dužan iskazati po vrsti ambalažnog materijala u skladu s opisanom uslugom sakupljanja.«

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom o obavljanju usluge obrade otpadne ambalaže.«

Članak 8.

U članku 20. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Tehničko-tehnološki kriteriji za uvjete obrade otpadne ambalaže je da osoba iz stavka 1. ovoga članka posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe otpadne ambalaže postupkom R3, R4, R5 ili R1.«.

Članak 9.

U članku 24. u stavku 2. riječ: »prostora« zamjenjuje se riječju: »objekta«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Prodavatelj iz stavaka 3. i 4. ovoga članka može samostalno ili u suradnji sa sakupljačem ili drugim prodavateljem, uz prethodno pribavljenu suglasnost Fonda, organizirati preuzimanje otpadne ambalaže od pića unutar ili izvan prodajnog objekta, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Prodavatelj i osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužni su i smiju preuzeti od potrošača otpadnu ambalažu od pića u količini do najviše 80 otpadnih ambalažnih jedinica dnevno po pojedinom potrošaču.«.

Članak 10.

U članku 26. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Otpadna ambalaža od pića mora biti prilikom preuzimanja kod prodavatelja i osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem ispražnjena od sadržaja, ne smije biti zgnječena ili uništena te GTIN oznaka i oznaka sustava povratne naknade moraju biti jasno vidljive i čitljive.«.

Stavak 4. se briše.

Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nabavu, vrstu i veličinu spremnika i sigurnosnih vezica, način spremanja, zatvaranja i označavanja spremnika, postupanje sa spremnicima, praćenje toka spremnika te druga pitanja od značaja za sigurnu manipulaciju otpadnom ambalažom uređuje Fond uputom.«.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 5., brojka: »5« zamjenjuje se brojkom: »4«.

Članak 11.

U članku 29. briše se stavak 2.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2., riječi: »osim podataka iz stavka 2. ovoga članka« brišu se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Članak 12.

Iza članka 29. dodaju se naslov i članak 29.a koji glase

»Vođenje evidencije, prikupljanje podataka i izvješćivanje

Članak 29.a

(1) Pravna osoba i fizička osoba-obrtnik koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadnom ambalažom sukladno Zakonu te pravna osoba i fizička osoba-obrtnik čijom aktivnošću nastaje otpadna ambalaža (proizvođač otpada) dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada u skladu s posebnim propisom.

(2) Preuzimanje otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond mora se obavljati na zasebnom pratećem listu.

(3) U svrhu sljedivosti različitih tokova istog ključnog broja otpadne ambalaže koja nije opasni otpad, sakupljač i obrađivač obvezni su voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) na način da se u stupcu »Način« obrasca ONTO unosi odgovarajuća oznaka:

– u slučaju otpadne ambalaže koja je u sustavu kojim upravlja Fond u svakom unosu ulaza navodi se oznaka »F« (Fond) koja će omogućiti prikazivanje i iskazivanje izdvojenih količina koje su sakupljene u sustavu kojim upravlja Fond

– u slučaju uvezene otpadne ambalaže mora se u svakom unosu ulaza navesti oznaka »OU« (Ostalo-uvoz)

– za ostalu otpadnu ambalažu u svaki unos ulaza navodi se oznaka »OO« (Ostalo-ostalo).

(4) Oznaka iz stavka 3. ovoga članka unosi se u stupac »Način« obrasca ONTO u nastavku oznake koja je propisana pravilnikom kojim se uređuje gospodarenje otpadom za stupac »Način«, na način da je od nje odvojena povlakom.

(5) Odabrana oznaka iz stavka 3. ovoga članka unosi se i u polje »Napomena« obrasca pratećeg lista.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Fond će uputu iz članka 4. stavka 2. i članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Fond će u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika provesti kampanju za informiranje javnosti i podizanje svijesti o negativnom utjecaju prekomjerne potrošnje plastičnih vrećica za nošenje na okoliš.

Članak 15.

Prilozi I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI. i XVII. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (»Narodne novine«, broj 88/15, 78/16) zamjenjuju se Prilozima I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI. i XVII. koji su tiskani u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 5. ovoga Pravilnika koja stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 351-02/16-04/14

Urbroj: 517-06-3-2-17-31

Zagreb, 30. listopada 2017.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG I.

POPIS ILUSTRATIVNIH PRIMJERA KRITERIJA ZA ODREĐIVANJE AMBALAŽE

I. Ilustrativni primjeri za određivanje što je ambalaža

Ambalaža

Kutije za slatkiše

Folija koja omata kutiju od CD-a

Poštanske torbe (vreće) za kataloge i magazine (s magazinom unutra)

Podlošci za tortu prodani s tortom

Valjci, cijevi i cilindri oko kojih je obavijen savitljiv materijal (npr. plastične folije, aluminij, papir), osim valjaka, cijevi i cilindara koji su namijenjeni kao dijelovi proizvodne opreme i ne koriste se za predstavljanje proizvoda kao prodajne jedinice

Posude za cvijeće koje su namijenjene samo za prodaju i transport biljaka i nisu namijenjene da s biljkom ostanu do kraja njezina životnog vijeka

Staklene boce za injekcijske otopine

CD-vretena (prodana zajedno s CD-ima, koja nisu namijenjena da se koriste kao spremište)

Vješalice za odjeću (prodane zajedno s odjevnim predmetom)

Kutije za šibice

Sterilni sustavi kao barijere (vrećice, posude i materijali potrebni za očuvanje sterilnosti proizvoda)

Pića iz kapsula (npr. kava, kakao, mlijeko) koje su ostavljene prazne nakon uporabe

Ponovno punjivi čelični cilindri koji se koriste za razne vrste plina, osim onih za gašenje požara

Predmeti koji nisu ambalaža

Posude za cvijeće u kojima biljke ostaju cijeli životni vijek

Kutije za alat

Čajne filter-vrećice

Voštani omoti za sir

Omoti kobasica

Vješalice za odjeću (prodane odvojeno)

Kapsule, vrećice/folije i čahurice od filtar-papira za kavena pića, koje su odložene zajedno s iskorištenim kavenim proizvodom

Patrone za pisače

Kutije za CD, DVD i video (prodane zajedno s CD-om, DVD-om ili video-trakom unutra)

CD vretena (prodana prazna, koja su namijenjena da se koriste kao spremište)

Topive vrećice za deterdžente

Lampaši za groblja (spremnici za svijeće)

Mehanički ručni mlin (ugrađen u primatelja koji se može ponovno puniti, npr. ponovno punjiv mlin za papar)

II. Ilustrativni primjeri za određivanje predmeta koji su ambalaža

Ambalaža, ako je osmišljena i namijenjena za punjenje na prodajnom mjestu

Papirne ili plastične vrećice

Tanjuri i šalice za jednokratnu uporabu

Prianjajuća folija za hranu

Vrećice za sendviče

Aluminijska folija

Plastična folija za čistu odjeću u praonicama

Predmeti koji nisu ambalaža

Miješalica

Jednokratni pribor za jelo

Papir za omatanje (prodan odvojeno)

Papirne posude za pečenje (prodane odvojeno)

Podlošci za tortu prodani bez torte

III. Ilustrativni primjeri za određivanje predmeta koji su sastavni dio ambalaže

Ambalaža

Etikete obješene izravno na proizvod ili na njega pričvršćene

Dio ambalaže

Četka maskare, koja je sastavni dio poklopca posudice

Naljepnice, pričvršćene na drugu ambalažu

Spajalice

Plastične košuljice

Mjerna posudica, koja je sastavni dio poklopca ambalaže za deterdžente

Mehanički ručni mlin (ugrađen u primatelja koji se ne može ponovno puniti, napunjen proizvodom; npr. mlin za papar napunjen paprom)

Predmeti koji nisu ambalaža

Oznake za određivanje radio-frekvencije

PRILOG II.

Obrazac AO1

IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI JEDNOKRATNE AMBALAŽE
I. PODACI O PROIZVOĐAČU/UVOZNIKU/UNOSNIKU/IZVOZNIKU/IZNOSNIKU

Zaokružiti:

A1) PROIZVODNJA U RH – MALI PROIZVOĐAČ

A2) PROIZVODNJA U RH

B1) UVOZ/UNOS U RH – MALI PROIZVOĐAČ

B2) UVOZ/UNOS U RH

C) IZVOZ/IZNOS

D) POVLAČENJE S TRŽIŠTA RH

RAZDOBLJE:
Naziv obveznika:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:
Faks:
Email adresa:
NKD:
OIB:
PODATKE POPUNJAVA PROIZVOĐAČ S POSLOVNIM SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU ILI TREĆOJ ZEMLJI
PODACI O PROIZVOĐAČU
Naziv obveznika:
Adresa:
OIB/PDV identifikacijski broj:
PODACI O OVLAŠTENOM PREDSTAVNIKU PROIZVOĐAČA U RH
Naziv ovlaštenog predstavnika:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:
Faks:
Email adresa:
OIB:
II. PODACI O VRSTI I KOLIČINI AMBALAŽE OD PIĆA U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE
GTIN PROIZVODA*Količina (kom)
 
 
  
III. PODACI O VRSTI I KOLIČINI AMBALAŽE (OSIM AMBALAŽE OD PIĆA NAVEDENE POD TOČKOM II.)
Vrsta ambalažnog materijalaUKUPNO (kg)UKUPNO (kom)
METAL
PAPIR/KARTON 
VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) 
DRVO 
TEKSTIL 
PLASTIKA (POLIMERI) 
PLASTIČNE VREĆICE S DEBLJINOM STIJENKE < 15 mikrona 
PLASTIČNE VREĆICE S DEBLJINOM STIJENKE ≥ 15 < 50 mikrona
PLASTIČNE VREĆICE S DEBLJINOM STIJENKE ≥ 50 mikrona
STAKLO 
AMBALAŽA KOJA SADRŽI OPASNE TVARI


*GTIN se unosi u Registar prilikom prvog stavljanja novog pića na tržišteIme, prezime i potpis odgovorne osobe
  
Mjesto:
Datum:
  
Dostaviti:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Adresa

PRILOG III.

BITNI ZAHTJEVI O PROIZVODNJI I SASTAVU AMBALAŽE TE NJENOJ POGODNOSTI ZA PONOVNU UPORABU I OPORABU, UKLJUČUJUĆI RECIKLIRANJE

1. Zahtjevi koji se odnose na proizvodnju i sastav ambalaže

– Ambalaža mora biti proizvedena tako da bude najmanjeg mogućeg volumena i težine, a koji osigurava potrebnu razinu sigurnosti, zdravstvene ispravnosti i prihvatljivosti pakiranog proizvoda za potrošača.

– Ambalaža mora biti dizajnirana, proizvedena i stavljena na tržište tako da je omogućena njena ponovna uporaba ili oporaba, uključujući recikliranje, te da utjecaj na okoliš pri zbrinjavanju otpadne ambalaže ili otpada nastalog od gospodarenja otpadnom ambalažom, bude čim manji.

– Ambalaža mora biti proizvedena na način da ambalažni materijal i materijal bilo kojeg ambalažnog sastojka sadrži što manje štetnih i drugih opasnih tvari, tako da koncentracija tih tvari nakon energetske oporabe ili odlaganja otpadne ambalaže ili otpada nastalog od gospodarenja otpadnom ambalažom, u emisijama, pepelu i procjednim vodama bude svedena na minimum.

2. Zahtjevi koji se odnose na pogodnost ambalaže za ponovnu uporabu

Ambalaža pogodna za ponovnu uporabu mora istovremeno zadovoljiti sljedeće zahtjeve:

– fizikalna svojstva i karakteristike ambalaže moraju u normalno predviđenim uvjetima uporabe omogućiti višekratnu uporabu ambalaže, u cijelom ciklusu od proizvođača do korisnika ili potrošača,

– mora omogućiti da su pri ponovnoj uporabi ambalaže zadovoljeni zdravstveni uvjeti i uvjeti zaštite na radu i

– mora zadovoljiti zahtjeve koji se odnose na pogodnost ambalaže za oporabu, kad se ta ambalaža više ne može ponovno uporabiti i tako postane otpad.

3. Zahtjevi koji se odnose na pogodnost ambalaže za oporabu

(a) Materijalna oporaba ambalaže recikliranjem

Ambalaža mora biti proizvedena na način da se omogući recikliranje određenog postotka težine ambalažnog materijala iskorištenog za proizvodnju proizvoda za tržište (u skladu sa sadašnjim standardima u Europskoj uniji). Određivanje tog postotka može varirati ovisno o vrsti materijala od kojeg je ambalaža izrađena.

(b) Energetska oporaba ambalaže

Ambalažni otpad pripremljen za energetsku oporabu mora imati minimalnu donju kaloričnu vrijednost kako bi se omogućilo dobivanje topline sa što većim energetskim iskorištenjem.

(c) Oporaba ambalaže kompostiranjem

Ambalažni otpad pripremljen za kompostiranje mora imati takva biorazgradiva svojstva, da ne sprječava odvojeno skupljanje, kompostiranje ili aktivnost koja je tim procesom započeta.

(d) Biorazgradiva ambalaža

Biorazgradivi ambalažni otpad mora imati takva svojstva koja omogućuju fizikalnu, kemijsku, termičku ili biološku razgradnju, tako da se najveći dio komposta na kraju razgradi na ugljični dioksid, biomasu i vodu.

PRILOG IV.

POPIS HRVATSKIH NORMI U PODRUČJU AMBALAŽE I AMBALAŽNOG OTPADA

Oznaka hrvatske normeNaslov hrvatske normeOznaka europske
norme
Naslov europske norme

HRN EN

13427:2007

Ambalaža – Zahtjevi za upotrebu europskih norma u području ambalaže i ambalažnog otpada (EN 13427:2004)

EN

13427:2004

Packaging – Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste

HRN EN

13428:2007

Ambalaža – Zahtjevi specifični za proizvodnju i sastav ambalaže – Preventivne mjere za smanjenje potrošnje resursa (EN 13428:2004)

EN

13428:2004

Packaging – Requirements specific to manufacturing and composition – Prevention by source reduction

HRN EN

13429:2007

Ambalaža – Ponovna uporaba (EN 13429:2004)

EN

13429:2004

Packaging – Reuse

HRN EN

13430:2007

Ambalaža – Zahtjevi za oporabu ambalaže materijalnim recikliranjem (EN 13430:2004)

EN

13430:2004

Packaging – Requirements for packaging recoverable by material recycling

HRN EN

13431:2007

Ambalaža – Zahtjevi za oporabu ambalaže energijskom oporabom, uključujući specifikacije donje ogrjevne vrijednosti (Hu) (EN 13431:2004)

EN

13431:2004

Packaging – Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value

HRN EN

13432:2003

Ambalaža – Zahtjevi za oporabivost ambalaže kompostiranjem i biorazgradnjom – Sheme ispitivanja i kriteriji prihvatljivosti ambalaže (EN 13432:2000)

EN

13432:2000

Packaging – Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation – Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging

PRILOG V.

Obrazac AO2

IZVJEŠĆE AMBALAŽERA

IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI PROIZVEDENE I/ILI UVEZENE AMBALAŽE STAVLJENE NA TRŽIŠTE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

I. PODACI O AMBALAŽERURAZDOBLJE:
Proizvođač
Adresa
Kontakt osoba:
Tel
Email adresa:
OIB
II. PODACI O VRSTI I KOLIČINI PROIZVEDENE I/ILI UVEZENE AMBALAŽE STAVLJENE NA TRŽIŠTE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE
Vrsta ambalažnog materijalaUKUPNO (kg)UKUPNO (kom)Isporučeno kupcu
Naziv kupcaKoličina
kgkom.
PET (boce i predoblici za boce) 
 
AL-LIMENKE 
 
FE-LIMENKE 
 
 
PAPIR/KARTON 
 
VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) 
 
DRVO 
 
TEKSTIL 
 
PLASTIKA (POLIMERI) 
 
PLASTIČNE VREĆICE S DEBLJINOM STIJENKE < 15 mikrona 
 
PLASTIČNE VREĆICE S DEBLJINOM STIJENKE
≥ 15 < 50 mikrona
PLASTIČNE VREĆICE S DEBLJINOM STIJENKE ≥ 50 mikrona
STAKLO 
 

Mjesto:
Datum:Ime, prezime i potpis odgovorne osobe
Dostaviti:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Adresa

PRILOG VI.

OZNAČAVANJE AMBALAŽE

(1) Oznaka za povratnu ambalažu:

(2) Oznaka »Sustava povratne naknade«

OSNOVNA PRAVILA APLICIRANJA

1. Minimalna dozvoljena veličina:

2. Minimalni zaštitni prostor:

3. Pozitiv i negativ:

NAPOMENA: Znak se aplicira u pozitivu ili negativu u najvećem mogućem kontrastu u odnosu na boju pozadine


NAPOMENA: oznaka se preuzima u eps-formatu datoteke sa službene internetske stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

PRILOG VII.

Obrazac AO3

IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI POVRATNE (VIŠEKRATNE) AMBALAŽE STAVLJENE NA TRŽIŠTE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

I. PODACI O PROIZVOĐAČU/UVOZNIKU/UNOSNIKU

Zaokružiti:

A) PROIZVODNJA U RH

B) UVOZ/UNOS U RH

RAZDOBLJE:
Proizvođač
Adresa
Kontakt
Tel
OIB
II. PODACI O VRSTI I KOLIČINI POVRATNE (VIŠEKRATNE) AMBALAŽE STAVLJENE NA TRŽIŠTE RH
 
Novonabavljena
ambalaža
Ambalaža predana obrađivačuRazlika
Vrsta ambalažnog materijalaUKUPNO (kg)UKUPNO (kg)UKUPNO (kg)
METAL (AL) 
 
 
METAL (FE) 
 
 
DRVO 
 
 
PLASTIKA (POLIMERI) 
 
 
STAKLO 
 
 
TEKSTIL

Mjesto:

Datum:

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Adresa

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

PRILOG VIII.

Obrazac AO4

IZVJEŠĆE O SAKUPLJENOJ I PREDANOJ NA OPORABU OTPADNOJ AMBALAŽI

ZA MJESEC:______________________ 
Datum i mjesto dokumenta:
GODINA:______________________ 
__________________________________
 
I. PODACI O SAKUPLJAČU 
Naziv: 
 
 
 
 
Tel/fax: 
 
 
Adresa sjedišta tvrtke: 
 
 
 
OIB: 
 
 
 
 
 
 
 
IBAN: 
 
 
Osoba za kontakt: 
 
 
 
Email: 
 
 
 
II. PODACI O SAKUPLJENOJ OTPADNOJ AMBALAŽI U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE (PREUZETA OD POTROŠAČA RUČNO I PUTEM AUTOMATIZIRANIH UREĐAJA)
NAZIV I SJEDIŠTE PRODAVATELJA /RECIKLAŽNOG DVORIŠTAVRSTA OTPADNE AMBALAŽE
PETSTAKLOAL/FE
BR.VREĆA/ SPREMNIKAKGBR.VREĆA/
SPREMNIKA
KGBR.VREĆA/SPREMNIKAKG
RVMRUČNORVMRUČNORVMRUČNORVMRUČNORVMRUČNORVMRUČNO
             
             
             
             
             
             
             
             
UKUPNO
UKUPNO (KG)

III. PODACI O OTPADNOJ AMBALAŽI U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE PREDANOJ OPORABITELJU
VRSTA OTPADNE AMBALAŽENAZIV OPORABITELJAPREDANO OPORABITELJUUKUPNO NA SKLADIŠTU SAKUPLJAČA (KG)
BROJ VREĆA/SPREMNIKAKG
PET 
   
   
UKUPNO PET
STAKLO 
   
   
UKUPNO STAKLO
AL-FE LIMENKE 
   
   
UKUPNO AL/FE

IV. PODACI O PREUZETOJ OTPADNOJ PLASTICI I OTPADNOM STAKLU OD DAVATELJA USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
VRSTA OTPADNE
AMBALAŽE
NAZIV DAVATELJA USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADAPREUZETO (KG)NAZIV
OPORABITELJA
PREDANO
OPORABITELJU (KG)
UKUPNO NA
SKLADIŠTU
SAKUPLJAČA (KG)
PLASTIKA
     
     
UKUPNO PLASTIKA
STAKLO
     
 
 
 
UKUPNO STAKLO


V. PODACI O SAKUPLJENOJ OTPADNOJ AMBALAŽI PUTEM VLASTITE SAKUPLJAČKE MREŽE
VRSTA OTPADNE AMBALAŽE

SAKUPLJENO

(KG)

NAZIV OPORABITELJAPREDANO
OPORABITELJU (KG)
UKUPNO NA SKLADIŠTU SAKUPLJAČA (KG)
PLASTIKA
    
    
UKUPNO PLASTIKA
STAKLO
 
 
 
    
UKUPNO STAKLO
METAL
    
    
UKUPNO METAL
TEKSTIL
    
    
UKUPNO TEKSTIL
DRVO
    
    
UKUPNO DRVO
PAPIR I KARTON
    
    
UKUPNO PAPIR I KARTON
VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA)
    
    
UKUPNO VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA)
OSTALO
    
    
UKUPNO OSTALO

VI. PODACI O SAKUPLJENOJ KOLIČINI OTPADNE AMBALAŽE ONEČIŠĆENE OPASNIM TVARIMA

SAKUPLJENA KOLIČINA

(KG)

NAZIV OPORABITELJAPREDANO
OPORABITELJU (KG)
UKUPNO NA SKLADIŠTU SAKUPLJAČA (KG)
OTPADNA AMBALAŽA ONEČIŠĆENA OPASNIM TVARIMA 
    
UKUPNO

VII. PODACI O UKUPNO SAKUPLJENOJ I PREDANOJ OPORABITELJU OTPADNOJ AMBALAŽI PO VRSTI MATERIJALA (II. + III. + IV. + V. + VI.)
VRSTA OTPADNE AMBALAŽE

UKUPNA SAKUPLJENA KOLIČINA

(KG)

PREDANO OPORABITELJU

(KG)

UKUPNO NA SKLADIŠTU SAKUPLJAČA (KG)
PLASTIKA*
STAKLO**
METAL***
TEKSTIL
PLASTIKA
DRVO
PAPIR I KARTON
VIŠESLOJNA
OTPADNA AMBALAŽA ONEČIŠĆENA OPASNIM TVARIMA
OSTALO
UKUPNO: 


* Ukupno otpadna plastika i PET u sustavu povratne naknade

** Ukupno otpadno staklo i staklo u sustavu povratne naknade

*** Ukupno otpadni metal i Al/Fe u sustavu povratne naknade

Osoba odgovorna za točnost podataka:

(Sakupljač)

Ime i prezime

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

PRILOG: dokaz o predanim količinama otpadne ambalaže oporabitelju (preslika pratećeg lista za otpad ili dokumenta o prekograničnom prometu otpada i vagarski list oporabitelja) i dokaz da su izvoz i obrada izvezene otpadne ambalaže obavljeni pod uvjetima i u skladu s propisima koje u svezi toga propisuje zakonodavstvo EU

PRILOG IX.

Obrazac AO5

IZVJEŠĆE DAVATELJA USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA O PRIKUPLJENOM OTPADNOM STAKLU I OTPADNOJ PLASTICI

ZA MJESEC:____________________________ 
Datum i mjesto dokumenta:
GODINA:____________________________ 
__________________________________
I. PODACI O DAVATELJU USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
Naziv: 
 
 
 
 
Tel/fax: 
 
 
Adresa sjedišta tvrtke: 
 
 
 
OIB: 
 
 
 
 
 
 
 
IBAN: 
 
 
 
 
 
 
Email: 
 
 
Osoba za kontakt: 
 
 
 
 
 
 
 

II. PODACI O ODVOJENO PRIKUPLJENIM KOLIČINAMA OTPADNE PLASTIKE I OTPADNOG STAKLA
VRSTA OTPADNE
AMBALAŽE
PRIKUPLJENOISPORUČENO SAKUPLJAČUNAZIV SAKUPLJAČAUKUPNO NA SKLADIŠTU (KG)
PLASTIKA
    
    
UKUPNO PLASTIKA
STAKLO
    
 
 
UKUPNO STAKLO


Osoba odgovorna za točnost podataka:

(Davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada)

Ime i prezime

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

PRILOG X.

Obrazac AO6

POTVRDA SAKUPLJAČA O PREUZETIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE OD DAVATELJA USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

ZA MJESEC:____________________________ 
Datum i mjesto dokumenta:
GODINA:____________________________ 
__________________________________
I. PODACI O SAKUPLJAČU
Naziv: 
 
 
 
 
Tel/fax: 
 
 
Adresa sjedišta tvrtke: 
 
 
 
OIB: 
 
 
 
 
 
 
 
IBAN: 
 
 
 
 
 
 
Email: 
 
 
Osoba za kontakt: 
 
 
 
 
 
 
 
          
II. PODACI O DAVATELJU USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
Naziv: 
 
 
 
 
Tel/fax: 
 
 
Adresa sjedišta tvrtke: 
 
 
 
OIB: 
 
 
 
 
 
 
 
IBAN: 
 
 
 
 
 
 
Email: 
 
 
Osoba za kontakt: 
 
 
 
 
 
 
 
          
III. PODACI O PREUZETIM KOLIČINAMA ODVOJENO PRIKUPLJENE OTPADNE PLASTIKE I OTPADNOG STAKLA
VRSTA OTPADNE AMBALAŽEKOLIČINA (KG)
PLASTIKA 
 
 
STAKLO 
 
 Osoba odgovorna za točnost podataka: Osoba odgovorna za točnost podataka:

(Sakupljač) (Davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada)

Ime i prezime Ime i prezime

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

PRILOG XI.

Obrazac A07

IZVJEŠĆE O OPORABLJENIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE (OA)

VRSTA OTPADNE AMBALAŽE (OA)1. STAKLO

2. PLASTIKA

(POLIMERI)

3. PAPIR/KARTON4. VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) AMBALAŽA5. METAL6. DRVO7. OSTALI AMBALAŽNI MATERIJALIUKUPNO
ALUMINIJŽELJEZOUKUPNO
KOLIČINA PREDANA NA OPORABU (t)IZ KOMUNALNOG OTPADA(t)(A)
OSTALO (t)
UKUPNO
KOLIČINA PREDANA NA MATERIJALNU ILI ENERGETSKU OPORABURECIKLIRANO (t)(B)
OSTALI NAČINI MATERIJALNE OPORABE (t)(C)
UKUPNA KOLIČINA KOJA JE MATERIJALNO OPORABLJENA (t)(D)
ENERGETSKI OPORABLJENO (t)(E)
PREDANO NA SUSPALJIVANJE/SUSPALJIVANJE (t)(F)
UKUPNA KOLIČINA PREDANA NA ENERGETSKU OPORABU ILI SPALJIVANJE/SUSPALJIVANJE U POSTROJENJIMA ZA ENERGETSKU OPORABU (t)(G)
KOLIČINA PREDANA NA ZBRINJAVANJE (t)(H)
KOLIČINA PREDANA DRUGOM OPORABITELJU U RH (t)(I)
IZVOZOBRAĐENE KOLIČINE KOJE SU IZVEZENE U EU (t)(J)
NEOBRAĐENE KOLIČINE IZVEZENE U EU (t)(K)
KOLIČINA KOJA JE IZVEZENA VAN EU (t)(L)
UKUPNA KOLIČINA KOJA JE IZVEZENA (UKUPNO EU I VAN EU) (t)(M)
KOLIČINE KOJE SU PRIVREMENO SKLADIŠTENE (t)(N)


1. Red (C) obuhvaća podatke o količini reciklirane OA u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu

2. Red (D) obuhvaća sve ostale vrste materijalne oporabe isključujući recikliranje obuhvaćeno u redu (C)

3. Red (E) zbroj redova (C) i (D)

4. Red (H) zbroj redova (E), (F) i (G)

5. Red (N) zbroj redova (K), (L) i (M)

PRILOG XII.

PODACI KOJE JE OBVEZNIK PLAĆANJA NAKNADE GOSPODARENJA OTPADNOM AMBALAŽOM OD PIĆA DUŽAN DOSTAVITI FONDU PRILIKOM PRVOG STAVLJANJA NOVOG PROIZVODA U AMBALAŽI NA TRŽIŠTE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Statički podaci (podaci o proizvodu i ambalaži koji su nepromjenjivi)

1. vrsta crtičnog koda

2. GTIN

3. naziv TJ

4. naziv robne marke

5. opis HJ

6. GTIN niže HJ

7. količina u nižoj HJ

8. ciljno tržište

9. naziv proizvođača/uvoznika/unosnika

10. OIB

11. MBS

12. sjedište (adresa) obveznika

13. naziv proizvođača

14. država proizvođača

15. naziv vlasnika robne marke

16. datum kreiranja

17. datum raspoloživosti

18. datum deaktivacije TJ

19. širina ambalažne jedinice

20. visina ambalažne jedinice

21. duljina ambalažne jedinice

22. neto masa TJ

23. sastavnica ambalaže

24. masa sastavnice

25. materijal sastavnice

26. masa ambalaže na ovoj hijerarhijskoj razini

27. bruto masa TJ

28. da li je TJ osnovna jedinica – da/ne/podaci nisu obavezni

29. količina nekodiranih jedinica u TJ/podaci nisu obavezni

30. ukupna masa nekodiranih jedinica/podaci nisu obavezni

31. materijal ambalaže nekodiranih jedinica/podaci nisu obavezni

32. označavanje proizvoda i ambalaže – (da/ne)

Korištene kratice:

TJ – trgovačka jedinica

HJ – hijerarhijska jedinica

Upute za upisivanje podataka:

1. prema utvrđenim GDSN pravilima postoji nekoliko crtičnih kodova koji su prihvatljivi za označavanje, moguće vrijednosti: EAN 13, EAN 8, UPC-A, UPC-E,

2. GTIN (engl. Global Trade Item Number) je normirani identifikacijski broj koji se koristi za jedinstveno i jednoznačno identificiranje trgovačkih jedinica u cijelom svijetu,

3. naziv trgovačke jedinice prema odabiru proizvođača, podatak je istovjetan za sve razine,

4. komercijalni naziv TJ, prepoznatljivo ime koje koristi vlasnik brenda za jedinstvenu identifikaciju linije proizvoda ili usluga,

5. upis podatka o HJ – da li je riječ o paleti, kutiji, gajbi ili jedinično proizvodu. Unosi se HJ na koju se GTIN koristi,

6. GTIN pakiranja na nižoj hijerarhijskoj razini, za proizvode u primarnom pakiranju upisuje kosa crta,

7. količina proizvoda na nižoj razini, za proizvode u primarnom pakiranju upisuje kosa crta,

8. izbor tržišta za TJ, povezuje sinkronizacijska pravila sa global/local, odnosno lokalnim statusom TJ,

9. naziv pravne ili fizičke osobe proizvođača, uvoznika ili unosnika, prema sudskom registru,

10. osobni identifikacijski broj obveznika,

11. matični broj subjekta obveznika,

12. sjedište (adresa) tvrtke – obveznika,

13. naziv proizvođača; ukoliko je različit od obveznika dostave podataka,

14. država proizvođača,

15. naziv vlasnika robne marke,

16. datum unosa podataka u Registar,

17. datum od kojeg su podaci o proizvodu raspoloživi, za proizvode koji su već na tržištu je datum početka važenja Pravilnika,

18. datum prestanka distribucije ili proizvodnje proizvoda,

19. kao i za stavke 20. i 21. prema GDSN pravilima o mjerenju pakiranja,

22. neto masa proizvoda, samo za primarno pakiranje,

23. brojčana oznaka sastavnice (prema listi koju sastavlja Fond),

24. masa sastavnice, u gramima,

25. materijal sastavnice (prema prilogu VI),

26. (suma svih stavki 24.),

27. ukupna masa proizvoda i ambalaže, u gramima, (suma stavki 26. i 22.),

28. definirati TJ kao osnovnu jedinicu, jedinica koja se nalazi u maloprodaji, ukoliko TJ sadrži nekodirane jedinice odgovor je NE – ukoliko su unutar osnovnog pakiranja nekodirane jedinice (npr.: čaj u filter-vrećici, kava u vrećici….), za proizvode u primarnom pakiranju upisuje kosa crta.

29. TJ može sadržavati nekodirane jedinice koje se nalaze u ambalaži, potrebno je unijeti broj nekodiranih jedinica,

30. ukupna masa ambalaže nekodiranih jedinica, u gramima,

31. materijal ambalaže nekodiranih jedinica, (prema prilogu VI),

32. da li je pakiranje označeno prema prilogu VI.

PRILOG XIII.

Obrazac AO8

POTVRDA SAKUPLJAČA O PREUZETIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE OD PIĆA U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE OD PRODAVATELJA

ZA MJESEC:____________________________ 
Datum i mjesto dokumenta:
GODINA:____________________________ 
__________________________________
I. PODACI O SAKUPLJAČU
Naziv: 
 
 
 
 
Tel/fax: 
 
 
Adresa sjedišta tvrtke: 
 
 
 
OIB: 
 
 
 
 
 
 
 
IBAN: 
 
 
Adresa sakupljanja: 
 
 
 
Email: 
 
 
Osoba za kontakt: 
 
 
 
 
 
 
 
          
II. PODACI O PRODAVATELJU/OSOBI KOJA UPRAVLJA RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM
Naziv: 
 
 
 
 
Tel/fax: 
 
 
Adresa sjedišta tvrtke: 
 
 
 
OIB: 
 
 
 
 
 
 
 
IBAN: 
 
 
Adresa preuzimanja: 
 
 
 
Email: 
 
 
Osoba za kontakt: 
 
 
 
 
 
 
 
          
III. PODACI O PREUZETIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE OD PRODAVATELJA (RUČNO):
(popunjavaju sakupljač i prodavatelj/osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem)
SAKUPLJAČPRODAVATELJ
VRSTA OTPADNE AMBALAŽEKOLIČINA (KG)BROJ VREĆAKOMADABROJ VREĆA
PET 
 
 
 
 
 
 
 
STAKLO 
 
 
 
 
 
 
 
AL/FE 
 
 
 
 
 
 
 
          
IV. PODACI O PREUZETIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE OD PRODAVATELJA (RVM): 
(popunjava sakupljač)
SAKUPLJAČ
VRSTA OTPADNE AMBALAŽEKOLIČINA (KG)BROJ VREĆAKOMADA
PET 
 
STAKLO 
 
AL/FE 
 

Osoba odgovorna za točnost podataka:Osoba odgovorna za točnost podataka:
(Sakupljač)(Prodavatelj/Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem)
Ime i prezimeIme i prezime
Ime, prezime i potpis odgovorne osobeIme, prezime i potpis odgovorne osobe

Napomena:

Ovjerom podataka o predanim jedinicama ambalažnog otpada od strane prodavatelja ili osobe koja upravlja reciklažnim dvorištem isti ujedno potvrđuju da su upoznati i suglasni s predanom težinom ambalažnog otpada sakupljaču i brojem vreća.

Zbog utvrđivanja vjerodostojnosti podataka o predanoj težini ambalažnog otpada, prodavatelj ili osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem ima pravo prisustvovati prilikom utvrđivanja težine ambalažnog otpada.

PRILOG XIV.

Obrazac AO9

IZVJEŠĆE O PREUZETIM KOLIČINAMA OTPADNE AMBALAŽE OD PIĆA U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE

ZA MJESEC: _________________ GODINA _____________
I. PODACI O PRODAVATELJU/OSOBI KOJA UPRAVLJA RECIKLAŽNIM DVORIŠTEM
Naziv: 
Tel/fax: 
Adresa sjedišta tvrtke:
OIB:
 
IBAN:
Adresa preuzimanja*: 
Email:
Osoba za kontakt: 


II. PODACI O OTPADNOJ AMBALAŽI PREUZETOJ OD POTROŠAČA
 
RUČNOAUTOMATIZIRANI UREĐAJ – RVM
VRSTA OTPADNE AMBALAŽE

TRGOVINA NA MALO/

RECIKLAŽNO DVORIŠTE

TRGOVINA NA VELIKO***TRGOVINA NA MALO/RECIKLAŽNO DVORIŠTETRGOVINA NA VELIKO***
PREUZETA KOLIČINA (kom)ISPLAĆENA NAKNADA POTROŠAĆIMA
(0,50 KN/KOM)
PREUZETA KOLIČINA (kom)ISPLAĆENA NAKNADA
POTROŠAČIMA
(0,5 KN/KOM)
PREUZETA
KOLIČINA (kom)
ISPLAĆENA NAKNADA POTROŠAČIMA (0,5 KN/KOM)PREUZETA KOLIČINA (kom)ISPLAĆENA NAKNADA
POTROŠAČIMA
(0,5 KN/KOM)
PET
STAKLO
AL-FE LIMENKE
UKUPNO:

III. PODACI O OTPADNOJ AMBALAŽI PREDANOJ SAKUPLJAČU (IZ POSTUPKA RUČNOG PREUZIMANJA)
VRSTA OTPADNE AMBALAŽEUKUPNA
PREDANA
KOLIČINA
(kom)
KOLIČINA PO SAKUPLJAČIMAPRIVREMENO NA SKLADIŠTU PRODAVATELJA/RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
(kom) **
 
 
NAZIV SAKUPLJAČAKOMADIBROJ VREĆAKG
PET 
 
    
STAKLO 
 
    
AL-FE LIMENKE 
 
    
UKUPNO: 
 
 
 
 
 

Napomena: Ispunjava prodavatelj/osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem (kod ručnog preuzimanja otpadne ambalaže)

IV. PODACI O OTPADNOJ AMBALAŽI PREDANOJ SAKUPLJAČU (IZ AUTOMATIZIRANOG POSTUPKA PREUZIMANJA – RVM)
VRSTA OTPADNE AMBALAŽEUKUPNA PREDANA KOLIČINA (kom)KOLIČINA PO SAKUPLJAČIMA

PRIVREMENO NA SKLADIŠTU PRODAVATELJA/RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

(kom) **

 
 
NAZIV SAKUPLJAČAKOMADIBROJ VREĆAKG
PET 
 
    
STAKLO 
 
    
AL-FE LIMENKE 
 
    
UKUPNO: 
 
 
 
 
 


Napomena: Ispunjava prodavatelj/osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem (kod preuzimanja otpadne ambalaže putem RVM)

V. PODACI O OTPADNOJ AMBALAŽI PREDANOJ SAKUPLJAČU (UKUPNO III. + IV.)
VRSTA OTPADNE AMBALAŽEUKUPNA PREDANA KOLIČINA
(kom.)
KOLIČINA PO SAKUPLJAČIMAPRIVREMENO NA SKLADIŠTU PRODAVATELJA/RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
(kom.)**
 
 
NAZIV
SAKUPLJAČA
KOMADIBROJ VREĆAKG
PET 
 
    
STAKLO 
 
    
AL-FE LIMENKE 
 
    
UKUPNO: 
 
 
 
 
 

Napomena: Ispunjava prodavatelj /osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem (kod preuzimanja otpadne ambalaže putem RVM i ručno)

Priložena dokazna dokumentacija: izvod iz blagajne za isplaćenu povratnu naknadu, ovjerena prateća dokumentacija od strane sakupljača (Obrazac AO8)

Osoba odgovorna za točnost podataka:

Ime i prezime

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

Napomena:

Izvješće služi kao zahtjev za povrat sredstava isplaćenih kupcima za vraćenu ambalažu.

* Ukoliko se prikupljanje obavlja na više mjesta potrebno je dostaviti popis s adresama lokacija prikupljanja ambalažnog otpada

Popis lokacija prikupljanja ambalažnog otpada potrebno je dostaviti jednom kao i prilikom svake naredne promjene popisa lokacija

** Zadnje stanje skladišta prodavatelja ili reciklažnog dvorišta – ukupno, evidentirano na dan izrade izvještaja

*** Za prikupljene količine ambalažnog otpada putem trgovine na veliko potrebno je dostaviti blagajnički izvještaj

PRILOG XV.

Obrazac AO10

IZVJEŠĆE O VRSTI I KOLIČINI JEDNOKRATNE AMBALAŽE

I. PODACI O PROIZVOĐAČU/UVOZNIKU/UNOSNIKU/IZVOZNIKU/IZNOSNIKU

Zaokružiti:

A1) PROIZVODNJA U RH – MALI PROIZVOĐAČ

A2) PROIZVODNJA U RH

B1) UVOZ/UNOS U RH – MALI PROIZVOĐAČ

B1) UVOZ/UNOS U RH

C) IZVOZ/IZNOS

D) POVLAČENJE S TRŽIŠTA RH

RAZDOBLJE:
 
 
Naziv obveznika:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:
Faks:
Email adresa:
NKD:
OIB:
PODATKE POPUNJAVA PROIZVOĐAČ S POSLOVNIM SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU ILI NEKOJ TREĆOJ ZEMLJI
PODACI O PROZVOĐAČU
Naziv obveznika:
Adresa:
OIB/PDV identifikacijski broj:
PODACI O OVLAŠTENOM PREDSTAVNIKU PROIZVOĐAČA U RH
Naziv ovlaštenog predstavnika:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:
Faks:
Email adresa:
OIB:
II. PODACI O VRSTI I KOLIČINI AMBALAŽE
Vrsta ambalažnog materijala IZVAN SUSTAVA POVRATNE NAKNADEUKUPNO (tona)UKUPNO (komada)
PLASTIKA (PET pića do 0,20 lit) 
PLASTIKA (PET ostalo) 
METAL (Al od pića do 0,20 lit) 
METAL (Al ostalo) 
METAL (Fe od pića do 0,20 lit) 
METAL (Fe ostalo) 
PAPIR/KARTON 
VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) AMBALAŽA OD PIĆA 
VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) AMBALAŽA 
DRVO 
TEKSTIL 
PLASTIKA (ostali polimeri pića)
PLASTIKA (ostali polimeri)
PLASTIČNE VREĆICE S DEBLJINOM STIJENKE < 15 mikrona
PLASTIČNE VREĆICE S DEBLJINOM STIJENKE ≥ 15 < 50 mikrona
PLASTIČNE VREĆICE S DEBLJINOM STIJENKE ≥ 50 mikrona
STAKLO (pića do 0,20 lit)
STAKLO (ostalo)
Ambalaža koja sadrži opasne tvariUKUPNO (tona)
Ambalaža koja sadrži opasne tvari
Vrsta ambalažnog materijala U SUSTAVU POVRATNE NAKNADEUKUPNO (tona)UKUPNO (komada)
PET
STAKLO
Al LIMENKE
Fe LIMENKEMjesto:Ime, prezime i potpis odgovorne osobe
Datum:
   
Dostaviti:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Adresa

PRILOG XVI.

Obrazac AO11

IZVJEŠĆE O KOLIČINI PROIZVEDENE, IZVEZENE I UVEZENE AMBALAŽE OD PROIZVODA

Vrsta ambalaže
(primarna, sekundarna i tercijarna)
Jednokratna ambalažaPovratna (višekratna) ambalaža

Ukupno stavljeno na tržište RH

(t)

(d) + (e)

(a)(b)(c)(d) = a-b+c(e)

Proizvedena i stavljena na tržište RH

(t)

Proizvedena i stavljena na tržište RH

(kom)

Izvezena

(t)

Izvezena

(kom)

Uvezena i stavljena na tržište RH

(t)

Uvezena i stavljena na tržište RH

(kom)

Ukupno

(t)

Ukupno

(kom)

Na tržištu RH

(t)

1. Staklo
2. Plastika (polimeri)PET
Plastične vrećice< 15 µm
≥ 15 < 50 µm
≥ 50 µm
Ostali polimeri
Plastika ukupno
3. Papir/karton
4. Višeslojna (kompozitna)
ambalaža
5. MetalAluminij
Željezo
Metali ukupno
6. Drvo
7. Tekstil
8. Ostali ambalažni materijali
UKUPNO:

PRILOG XVII.

Obrazac AO12

IZVJEŠĆE O KOLIČINI PROIZVEDENE, SAKUPLJENE, OBRAĐENE I IZVEZENE OTPADNE AMBALAŽE

Vrsta ambalažnog otpadaKoličina proizvedenog ambalažnog otpada (t) b)Količina sakupljene otpadne ambalaže (t)Količina otpadne ambalaže predane na oporabu ili spaljivanje/suspaljivanje u postrojenjima za energetsku oporabuIZVOZ
iz komunalnog (t)ostalo (t)Količina za recikliranje u materijalne svrhe (t)Količina za ostale načine recikliranja (t)Ukupno reciklirano (t)Količina za energetsku oporabu (t)Količina za ostale načine oporabe (t)Količina za spaljivanje/suspaljivanje u postrojenjima za energetsku oporabu (t)Ukupna količina predana na oporabu ili spaljivanje/suspaljivanje u postrojenjima za energetsku oporabu (t) b)Količina izvezena iz RH na recikliranje u materijalne svrhe (t)Ukupna količina izvezena iz RH (t)c)
(a)b)(b)(c)(d)(e)b)(f)(g)(h)(i)b)(j)b)(k)
1. Staklo
2. Plastika (polimeri)
3. Papir/karton
4. Višeslojna (kompozitna) ambalaža
5. MetalAluminij a)
Željezo a)
Ukupno
6. Drvo
7. Ostali ambalažni materijali
UKUPNO:

1. Podaci o količini reciklirane plastične ambalaže u materijalne svrhe uključuju sve materijale ponovno reciklirane u plastiku

2. Stupac (d) obuhvaća sve vrste recikliranja uključujući organsko recikliranje ali isključujući materijalno recikliranje

3. Stupac (e) mora biti zbroj stupca (c) i (d)

4. Stupac (g) obuhvaća sve postupke oporabe osim recikliranja i energetske oporabe

5. Stupac (i) mora biti zbroj stupaca (e), (f) i (g) i (h)