Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

NN 116/2017 (24.11.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2688

Na osnovi članka 14.g Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08. i 71/10.) i članka 27. stavka 1. točke 5. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 16. sjednici održanoj 16. studenoga 2017. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU, UVJETIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA PRAVA NA PLAĆANJE PREMIJE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna (»Narodne novine«, broj 156/08., 88/10. i 31/16.) u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno, Zavod može po službenoj dužnosti utvrđivati postojanje uvjeta za ostvarivanje prava na plaćanje premije iz državnog proračuna na osnovi svojih evidencija, odnosno razmjene podataka s nadležnim državnim institucijama. Ukoliko su isti Zavodu nedostupni, dokaz o ispunjenju uvjeta za ostvarivanje prava na plaćanje premije iz državnog proračuna dužan je predočiti osiguranik«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»Osiguranik redoviti učenik i student stariji od 18 godina, pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna ostvaruje dok mu traje status redovitog učenika, odnosno studenta.

Redoviti učenik, odnosno student za kojeg je Zavod do početka tekuće školske/akademske godine na osnovi svojih evidencija, odnosno razmjenom podataka s nadležnim državnim institucijama utvrdio pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna, navedeno pravo ostvaruje bez podnošenja potpisane ponude i potvrde o statusu redovitog učenika odnosno studenta.

Redoviti učenik, odnosno student za kojeg Zavod osnovom svojih evidencija, odnosno razmjene podataka s nadležnim državnim institucijama nije utvrdio pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna, navedeno pravo ostvaruje s danom podnošenja potpisane ponude i potvrde o statusu redovitog učenika odnosno studenta.

Iznimno od odredbe stavka 5. ovog članka, ako zbog pogreške pri razmjeni podataka s nadležnim državnim institucijama, zakašnjenja, tehničkih propusta i sl. Zavod nije utvrdio pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna, redoviti učenik odnosno student navedeno pravo ostvaruje s danom početka školske/akademske godine u kojoj je podnio potpisanu ponudu i potvrdu o statusu redovitog učenika odnosno studenta«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 7.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/17-01/230

Urbroj: 338-01-01-17-01

Zagreb, 16. studenoga 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.