Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama

NN 116/2017 (24.11.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

2690

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 82.a. stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AMATERSKIM RADIJSKIM KOMUNIKACIJAMA

Članak 1.

U Pravilniku o amaterskim radijskim komunikacijama (»Narodne novine« br. 45/12 i 97/14; dalje: Pravilnik) u članku 2. na kraju točke 3. točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. radioamaterski klub: udruga građana registrirana u skladu s propisima RH.«

Članak 2.

U članku 4. stavku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. amaterski repetitor ili digipitor koji postavlja Savez ili klub, na temelju plana koji se dostavlja Agenciji ili uz prethodnu pisanu suglasnost Saveza,«

Članak 3.

U članku 13. stavku 2. iza riječi »mjeseca« dodaje se riječ »neprekidno«.

Članak 4.

U Dodatku 1., poglavlju 1., Tablica 1. mijenja se i glasi:

»TABLICA 1.

RazredFrekvencijski pojasNapomenaStatus

Snaga

odašiljača

(PEP) (W)

Maksimalna širina pojasa
A135,7 – 137,8 kHz4S1200 Hz
472 – 479 kHz4*S1200 Hz
1810 – 1850 kHz 
Pex15002.7 kHz
1850 – 2000 kHz6S10002.7 kHz
3500 – 3800 kHz 
P15002.7 kHz
5351,5 – 5366,5 kHz7S15
7000 – 7100 kHz1Pex1500
7100 – 7200 kHz1S1500
10 100 – 10 150 kHz3S2502.7 kHz
14 000 – 14 250 kHz1Pex1500
14 250 – 14 350 kHz 
Pex1500
18 068 – 18 168 kHz1Pex1500
21 000 – 21 450 kHz1Pex1500
24 890 – 24 990 kHz1Pex1500
28 000 – 29 700 kHz1Pex15006.0 kHz
50 000 – 51 900 kHz 
S10012.0 kHz
70 000 – 70 450 kHz 
S1012.0 kHz
144 – 146 MHz1Pex150020.0 kHz

RazredFrekvencijski pojasNapomenaStatus

Snaga odašiljača

(PEP) (W)

Maksimalna širina kanala
A430 – 440 MHz2, 5Pex15002 MHz / 7 MHz
1240 – 1300 MHz1*, 5S15002 MHz / 7 MHz / 18 MHz
2300 – 2400 MHz5S15010 MHz / 20 MHz
2400 – 2450 MHz1, 2, 5S10 MHz / 20 MHz
3400 – 3410 MHz5S10 MHz
5650 – 5850 MHz1*, 5S10 MHz / 20 MHz
10 – 10,45 GHz5S10 MHz / 20 MHz
10,45 – 10,5 GHz1, 5S10 MHz / 20 MHz
24 – 24,05 GHz1Pex
24,05 – 24,25 GHz2, 5S10 MHz / 20 MHz
47 – 47,2 GHz1Pex
76 – 77,5 GHz1, 5S10 MHz / 20 MHz
77,5 – 78 GHz5P10 MHz / 20 MHz
78 – 81 GHz5S10 MHz / 20 MHz
122,25 – 123 GHz5S10 MHz / 20 MHz
134 – 136 GHZ5Pex10 MHz / 20 MHz
136 – 141 GHz5S10 MHz / 20 MHz
241 – 248 GHz1S
248 – 250 GHz1Pex

 RazredFrekvencijski pojasNapomenaStatus

Snaga odašiljača

(PEP) (W)

Maksimalna širina kanala
P

3500 – 3800 kHz

7000 – 7200 kHz

14040 – 14150 i 14280 – 14350

21000 – 21450 kHz

 
P1002.7 kHz
28000 – 29700 kHzP1006.0 kHz
144 – 146 MHz1Pex10020.0 kHz
430 – 440 MHz2, 5Pex2 MHz / 7 MHz
1240 – 1300 MHz1*, 5S2 MHz / 7 MHz / 18 MHz
2300 – 2400 MHz5S10 MHz / 20 MHz
2400 – 2450 MHz1, 2, 5S10 MHz / 20 MHz
5650 – 5850 MHz1*, 5S10 MHz / 20 MHz
10 – 10,45 GHz5S10 MHz / 20 MHz
10,45 – 10,5 GHz1, 5S10 MHz / 20 MHz
24 – 24,05 GHz1, 5Pex10 MHz / 20 MHz
24,05 – 24,25 GHz2S
47 – 47,2 GHz1Pex
76 – 77,5 GHz1, 5S10 MHz / 20 MHz
77,5 – 78 GHz5P10 MHz / 20 MHz
78 – 81 GHz5S10 MHz / 20 MHz
122,25 – 123 GHz5S10 MHz / 20 MHz
134 – 136 GHZ5Pex10 MHz / 20 MHz
136 – 141 GHz5S10 MHz / 20 MHz
241 – 248 GHz1S
248 – 250 GHz1Pex

«

U poglavlju 2., Napomeni 5, točka 2. mijenja se i glasi:

» – 18 MHz i 20 MHz – odnosi se na frekvencijsko ili kvadraturno modulirani prijenos.«

U poglavlju 2., iza Napomene 5 dodaju se nove Napomene 6 i 7 koje glase:

»Napomena 6:

U frekvencijskom području 1850 – 2000 kHz najveća srednja snaga odašiljača iznosi 1000 W.

Napomena 7:

U frekvencijskom području 5351,5 – 5366,5 kHz najveća ekvivalentna izotropna snaga odašiljača (EIRP – Equivalent Isotropically Radiated Power) iznosi 15 W.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-02/07

Urbroj: 376-03-17-1

Zagreb, 23. studenoga 2017.

Predsjednik Vijeća
dr. sc. Dražen Lučić, v. r.