Pravilnik o službenoj odori čuvara prirode

NN 117/2017 (29.11.2017.), Pravilnik o službenoj odori čuvara prirode

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

2709

Na temelju članka 208. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/2013) ministar zaštite okoliša i energetike donio je

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ODORI ČUVARA PRIRODE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se dijelovi i izgled službene odore, način zaduženja, zamjene i povrata službene odore, vrijeme i način nošenja službene odore te pripadajući znakovi, nazivi i natpisi na službenoj odori za čuvare prirode i glavne čuvare prirode (dalje u tekstu: čuvari prirode) i ostale djelatnike javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima Republike Hrvatske, a koji su dužni nositi službenu odoru sukladno unutarnjem aktu ili odluci ravnatelja javne ustanove (dalje u tekstu: ostali djelatnici).

Članak 2.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste u muškom rodu upotrebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 3.

(1) Čuvari prirode i ostali djelatnici imaju pravo na službenu odoru i dužni su je nositi tijekom obavljanja službe.

(2) Po osobnom izboru čuvari prirode i ostali djelatnici mogu dolaziti na posao i odlaziti s posla u civilnoj odjeći.

(3) Čuvari prirode i ostali djelatnici dužni su nositi urednu službenu odoru, vodeći računa o ugledu pripadajuće javne ustanove, za što odgovaraju ravnatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi.

Članak 4.

(1) Na službenoj odori obvezno se nosi znak zaštićenih područja i naziv pripadajuće javne ustanove.

(2) Na službenoj odori obvezno se nosi znak pripadajuće javne ustanove.

(3) Na službenoj odori čuvara prirode znak zaštićenih područja integriran je u znak čuvara prirode.

(4) Izgled znakova, naziva i natpisa, kao i odnosi među znakovima, nazivima i natpisima na službenoj odori, propisuju se Vrstama oznaka i uputama za označavanje službenih odora koje čine Prilog 2., sastavni dio ovoga Pravilnika.

(5) Znak iz stavka 1. ili stavka 3. ovoga članka našiva se na lijevoj, a znak iz stavka 2. ovoga članka na desnoj strani službene odore.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako nije tehnički provedivo našiti znak na način kako je propisano stavkom 5. ovoga članka, znak se postavlja na drugi izvedivi način.

(7) Ostali djelatnici na službenoj odori mogu nositi natpise koji pobliže označavaju poslove koje obavljaju, a u skladu s Vrstama oznaka i uputama za označavanje službenih odora iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 5.

Službene odore predstavljaju komplete koji se zadužuju, upotrebljavaju i razdužuju sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 6.

Podaci o izgledu i opisu dijelova službene odore, osim cipela, postavljanju znakova na svaki pojedini dio službene odore na koji se znakovlje postavlja kako je opisano u članku 4. ovoga Pravilnika, veličinama i mjerama, sirovinskom sastavu, boji, kvaliteti materijala, šavova i šivanja, zaštitnim funkcijama, označavanju (deklariranju) i pakiranju, kao i drugi podaci od značaja za kvalitetu službene odore, popis pojedinih dijelova službene odore s količinama koje se zadužuju i rokovima uporabe, sastavni su dio Propisnika službenih odora čuvara prirode i ostalih djelatnika javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima Republike Hrvatske koji čine Prilog 1., sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Dijelovi službene odore su:

– košulja,

– majica t-shirt,

– polo majica,

– hlače – ljetne,

– hlače – bermude,

– hlače – zimske,

– terenska vodonepropusna jakna,

– softshell vjetrovka,

– vjetronepropusna flis podjakna,

– šešir,

– šilt-kapa,

– zimska kapa,

– remen,

– cipele terenske visoke (tamne boje) i

– cipele niske.

(2) Osim šešira, šilt-kape, zimske kape, cipela terenskih visokih (tamne boje), cipela niskih i remena, ostali dijelovi službene odore iz stavka 1. ovoga članka imaju svoju mušku i žensku inačicu.

Članak 8.

(1) Čuvari prirode i ostali djelatnici samostalno odlučuju o kombinaciji odjeće i obuće koju će nositi tijekom obavljanja djelatnosti na određeni dan, a ovisno o vremenskim prilikama, vodeći računa o ugledu pripadajuće javne ustanove.

(2) Na jednom od odjevnih dijelova službene odore uvijek mora biti vidljiv znak zaštićenih područja i znak javne ustanove.

(3) Čuvari prirode i ostali djelatnici pri obavljanju službe na otvorenom prostoru dužni su nositi kapu ili šešir koji je dio službene odore po osobnom izboru, osim ako im ravnatelj ili druga ovlaštena osoba dopuste da ga ne nose.

(4) Službena odora ne smije se koristiti u kombinaciji s vidljivim dijelovima civilne odjeće i obuće.

Članak 9.

(1) Službena odora treba pristajati i odgovarati osnovnim antropometrijskim obilježjima osobe.

(2) Ukoliko službena odora ne pristaje antropometrijskim obilježjima osobe, dopušteno je obaviti manje prepravke kojima se vidljivo ne mijenja oblik odore.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, šivanje po mjeri dijelova službene odore naručit će se ako se manjim prepravkama ne može postići pristajanje službene odore.

Članak 10.

(1) Čuvari prirode i ostali djelatnici mogu uz odoru nositi zaštitne kacige prilikom vožnje vozilima ili obavljanja drugih radnji za koje je propisano obvezno nošenje zaštitnih kaciga.

(2) Po uputi ravnatelja ili druge ovlaštene osobe, čuvari prirode i ostali djelatnici mogu uz službenu odoru nositi označavajuće i reflektirajuće prsluke ili druge predmete kada je to prikladno ili potrebno u svrhu njihove zaštite, ovisno o mjestu i uvjetima rada i boravka.


Članak 11.

(1) Čuvarima prirode i ostalim djelatnicima prilikom primitka u radni odnos ili rasporeda na radno mjesto za koje je sukladno unutarnjim aktima ili odluci ravnatelja javne ustanove propisano nošenje službene odore, javna ustanova izdaje novu službenu odoru najkasnije tri mjeseca od dana primitka odnosno rasporeda na takvo radno mjesto.

(2) O izdanom kompletu službene odore, odnosno dijelovima službene odore, vodi se evidencija u javnoj ustanovi.

Članak 12.

(1) Pojedini dijelovi službene odore mogu se zamijeniti i prije isteka rokova propisanih Propisnicima iz članka 6. ovoga Pravilnika ukoliko su dotrajali, oštećeni ili uništeni tijekom obavljanja službene djelatnosti i dužnosti.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ravnatelj javne ustanove, na pisani prijedlog čuvara prirode ili ostalog djelatnika, donosi odluku o zamjeni dijela službene odore.

(3) Ukoliko do uništenja pojedinih dijelova službene odore nije došlo tijekom obavljanja službene djelatnosti i dužnosti, izdat će se nova službena odora, odnosno zamijeniti uništeni dio službene odore, ali na trošak čuvara prirode ili ostalog djelatnika.

Članak 13.

Dijelovi službene odore moraju se uredno čuvati i održavati na način naveden na njihovoj ušivenoj etiketi.

Članak 14.

(1) Čuvar prirode ili ostali djelatnik obvezan je vratiti službenu odoru za koju je zadužen i za koju nije protekao rok uporabe ukoliko mu prestane ugovor o radu ili bude premješten na drugo radno mjesto za koje nije propisano nošenje službene odore.

(2) Redovna zamjena službene odore, odnosno pojedinih njezinih dijelova, obavlja se nakon proteka roka uporabe.

(3) Prilikom redovne zamjene službene odore ne vraća se službena odora kojoj je istekao rok uporabe.

Članak 15.

Ravnatelj ili druga ovlaštena osoba obvezan je organizirati nadzor nad namjenskom uporabom, smještanjem, čuvanjem i evidentiranjem dijelova službene odore.

Članak 16.

Financijska sredstva za nabavu službene odore osigurava javna ustanova.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika sve službene odore i oznake na službenim odorama upotrebljavaju se do dana isteka propisanog roka za njihovu uporabu, odnosno do njihove zamjene sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 18.

U smislu ovoga Pravilnika Logotip s natpisom »PARKOVI HRVATSKE« nije sastavni dio znaka zaštićenih područja na službenoj odori.

Članak 19.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika smatra se da je dano odobrenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode za korištenje znaka zaštićenih područja u smislu iz članka 18. ovoga Pravilnika, na službenoj odori, javnim ustanovama za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode osnovanim od predstavničkih tijela jedinice područne (regionalne) samouprave odlukom ili jedinice lokalne samouprave.

Članak 20.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na ostale djelatnike na odgovarajući način primjenjuju se i na volontere.

Članak 21.

Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima Republike Hrvatske, dužne su uskladiti odredbe svojih unutarnjih akata koje se odnose na izgled službene odore te znakove, nazive i natpise na službenoj odori u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izgledu odore glavnog nadzornika i nadzornika (»Narodne novine«, broj 11/2007).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/17-01/122
Urbroj: 517-07-2-17-5
Zagreb, 27. listopada 2017.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG 1.

PROPISNICI SLUŽBENIH ODORA ČUVARA PRIRODE I OSTALIH DJELATNIKA JAVNIH USTANOVA KOJE UPRAVLJAJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA REPUBLIKE HRVATSKE

UVOD

Službene odore za muškarce i žene su vizualno identične.

Bazne boje su antracit siva za donje odjevne predmete i svijetlo siva za gornje, samo je T-shirt majica za čuvare prirode bijele boje.

Kontinentalna i mediteranska zaštićena područja trebaju odražavati karakteristične boje (zelenu i plavu) koje se pojavljuju kao detalji na samim odorama čineći time razliku među navedenim područjima.

Upute uz tehničke skice i u propisnicima ne služe za potrebe tehničke pripreme proizvodnje, već su ilustracijske, u svrhu vizualnog predočavanja proporcija odjevnih predmeta i njihovih detalja, a dimenzije se odnose na bazne veličine prosječnog stasa – srednjeg uzrasta (muško vel. 50, žensko vel. 38)

Propisnici se sastoje od 19 pojedinačnih opisa – Propisnika svakog odjevnog predmeta koji je dio sastavni dio službene odore.

Svaki propisnik sastoji se od: skice, tehničke skice s opisom, opisom vrste i boje osnovne tkanine i pribora, te načina označavanja.

Sastavni dio Propisnika je i popis dijelova službene odore s količinama i naznakom roka uporabe, kao i uzorci boja za službene odore.

POPIS DIJELOVA ODORE S KOLIČINAMA I NAZNAKOM ROKA UPORABE

R. br.Vrsta odoreKoličinaMjeseci
1.Košulja (muška i ženska)4 kom.12
2.Majica T-shirt (muška i ženska)3 kom.12
3.Polo majica (muška i ženska)3 kom.12
4.Hlače – ljetne (muške i ženske)2 kom.24
5.Hlače – bermude (muške i ženske)2 kom.24
6.Hlače – zimske (muške i ženske)2 kom.24
7.Terenska vodonepropusna jakna (muška i ženska)1 kom.24
8.Softshell vjetrovka (muške i ženske)1 kom.24
9.Vjetronepropusna flis podjakna (muške i ženske)1 kom.24
10.Šešir2 kom.24
11.Šilt-kapa2 kom.24
12.Zimska kapa2 kom.12
13.Remen2 kom.24
14.Cipele terenske visoke (tamne boje)2 kom.24
15.Cipele niske2 kom.24

Detaljne upute o oznakama i označavanju nalaze se u Prilogu 2. Vrste oznaka i upute za označavanje službenih odora.

UZORCI BOJA ZA SLUŽBENE ODORE

Propisnik br. 1
KOŠULJA ZA MUŠKARCE

1. SKICA

1.1. TEHNIČKA SKICA

1.2. OPIS KOŠULJE ZA MUŠKARCE (prednji i stražnji dio)

Košulja je cijela svjetlo sive boje, štepana koncem u boji materijala.

Forma košulje je klasična, ali je blago strukirana na bočnim šavovima. Ima dovoljnu komociju, koja je postignuta dodavanjem 2 male leđne falde, koje idu iz vodoravnog šava leđne satle.

Kroj košulje funkcionalno zadovoljava nesmetano kretanje i rad u njima.

Kragna je klasična, prošivena na 0,2 i 0,7 cm. Rameno pojačanje je postignuto duplom satlom, koja ide sa prednjice do leđa. Na ramenima su epolete, dimenzije 3,5 × 13,5 cm koje su duple i provlače se kroz petljice, koje su na prednjici ušivene u ramene šavove i kopčaju se s 1 gumbom. Proštepane su na obje strane na 0,2 i 0,7 cm. Na sredini kragne na stražnjem dijelu ušivena je mala petljica od materijala koja se kopča s 1 gumbićem.

Prednjica košulje ima našiven dupli plastron, na koji su našiveni džepovi s klapnom. Plastron je prišiven duplim štepom na 0,2 i 0,7 cm, kao i džepovi i klapne.

Džepovi imaju na sredini male falde dubine 0,5 cm, koje su okrenute prema van i prošivene, razmak između faldi je cca 4 cm. Klapne su duplo prošivene i imaju 2 gumbića na uglovima. Na kutovima klapni su zelene ili plave riglice (ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području). Visina klapne je cca 6 cm, a ukupno sa džepom je cca 17 cm, širina džepa je cca 14 cm.

Košulja se kopča jednoredno sa 7 gumbića, a na gornjoj strani je lajsna obostrano prošivena na 0,5 cm.

Rukavi imaju manžetu širine cca 5 cm, koja se kopča s 1 gumbom, te ima još 1 dodatni gumb za regulaciju širine manžete. Na duljini rukava su 2 male faldice koje su ušivene u manžetu.

Manžeta ima kosi završetak. Na gornjem vanjskom dijelu rukava je našiven gumb za regulaciju dužine rukava, na visini cca 20 cm od sredine kugle rukava. Sa unutarnje strane rukava je našivena traka za regulaciju dužine rukava s rupicom.

Manžeta je na dnu prošivena na 0,5 cm, a na vrhu dvostruko 0,2 i 0,7 cm.

Košulja ima blago zaobljenu duljinu, prošivenu duplo na 1cm. Na dnu bočnog šava je ubačen krojni dio visine cca 8 cm i širine cca 6 cm. Bočni šavovi su prošiveni na 0,2 i 0,7 cm.

Na lijevom rukavu čuvara prirode našiven je prišivak ZNAK ČUVAR PRIRODE dok je ostalim djelatnicima našiven prišivak ZNAK ZAŠTIĆENOG PODRUČJA. Prišivci se šivaju cca 7 cm ispod sredine kugle rukava. Na desnom rukavu našiven je prišivak ZNAK (LOGO) pojedine ustanove cca 8 cm ispod sredine kugle rukava, što je otprilike na istoj visini na kojoj je našivena štikana traka s nazivima Prišivaka iz Priloga 2. (30 – 32 str.) iznad desne klapne džepa.

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: 65% poliestersko vlakno 35% pamuk

– tkanina je u platno vezu ili top rips vezu

– težina: 170 g/m2 +/- 5%

– boja: svijetlo siva, približno boji texstil Pantone 16- 3802 TPX

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– gumbi u boji osnovnog materijala, sastava 100% poliesterska masa, otporni na pranje s deterdžentom, otporni na glačanje pri 150°C i otporni na kemijsko čišćenje

– gumbi veličine 20 (promjer 13 mm) s 4 rupice: kopčanje na prednjici, manžete, klapne, epolete

– gumbi veličine 18 (promjer 11 mm) s 4 rupice: lajsna iznad manžete, na sredini kragne

– konci za šivanje i obamitanje te ukrasne štepove moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i štepova

3. ETIKETIRANJE

Košulja za muškarce etiketira se kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni izrez u spoj podkragne i leđnog

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u lijevi bočni šav, cca 15 cm od duljine:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

– simboli načina održavanja i njega proizvoda

4. SKICE SVIH VARIJANTI KOŠULJA ZA MUŠKARCE

4.1. KONTINENTALNA ZAŠTIĆENA PODRUČJA

ČUVARI PRIRODE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

ČUVARI PRIRODE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

OSTALI DJELATNICI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

OSTALI DJELATNICI LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

4.2. MEDITERANSKA ZAŠTIĆENA PODRUČJA

ČUVARI PRIRODE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

ČUVARI PRIRODE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

OSTALI DJELATNICI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

OSTALI DJELATNICI LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Propisnik br. 2
HLAČE ZA MUŠKARCE

1. SKICA

1.1. TEHNIČKA SKICA

1.2. OPIS (prednji i stražnji dio)

Hlače su ravnog, užeg kroja, koji funkcionalno zadovoljava nesmetano kretanje i rad u njima.

Rasporak hlača zatvara se metalnim zatvaračem, na donjem dijelu začvršćen je riglicama. Pojasnica je široka 4,5 cm i štepana je s obje strane na 0,2 cm. Na pojasnici je 7 držača pojasa, a na bokovima su našivene trake od osnovne tkanine za regulaciju širine opsega pojasa, s rupicama i 2 našivena gumbića na pojasnici. Na prednjici su kosi džepovi, koji imaju »lomljenu« kosinu pri dnu, dijagonalne dužine cca 16 cm. Na desnoj strani je našiven mali džepić, koji je začvršćen pri šavu s malom zakovicom. Džepovi su začvršćeni riglicama.

Na bočnim stranama, u visini bedara, su našiveni džepovi s klapama.

Džepovi imaju falde na leđnoj strani, radi volumena, a na prednjoj je faldica širine 0,5 cm koja je prošivena. Džep na stražnjoj strani ima »harmonika faldu«, a na prednjici nema. Kutovi su začvršćeni s riglicama. Džepovi su postavljeni ravno na dnu, a prema vrhu se na leđnom dijelu penju. Klapna slijedi smjer džepa. Prednja visina džepa je cca 16 cm, a stražnja je cca 23 cm, širina džepa bez nabora je cca 20 cm.

Klapna je široka cca 6,5 cm i s unutarnje strane su našivene čičak trake za zatvaranje. Na prednjicama nogavica su oko koljena blago zaobljeni šavovi, na sredini je mala falda koja radi prostor za koljeno. Taj dio je dupli. Hlače su i na stražnjem dijelu duple, od pojasnice do ispod sjedala, s unutarnje strane. Leđni dio ima satlu u koju su ušivene klapne, širine cca 15 cm i visine cca 5 cm, koje imaju čičak trake za zatvaranje. Džepna vrećica je s unutarnje strane, a izvana je vidljiv dupli štep kojim je prišivena za osnovu.

Svi džepovi i klapne su dvostruko štepani na 0,2 i 0,7 cm.

Duljina nogavica je duplo presavinuta i štepana na 1,5 cm. Unutrašnji šav nogavica je štepan na 0,5 cm.

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: 65% pamuk, 35% poliestersko vlakno

– tkanina je u keper vezu

– težina: 245 g/m2 +/- 5%

– boja antracit siva, približno boji text. Pantone 18-3905 tpx

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– gumbi su u boji osnovnog materijala, sastava 100% poliesterska masa, otporni na pranje s deterdžentom, otporni na glačanje pri 150°C i otporni na kemijsko čišćenje

– gumbi su veličine 24 (promjer 15 mm) s 4 rupice

– čičak trake su u boji tkanine ili crne

– zakovica je metalna, nehrđajuća i otporna na pranje i kemijsko čišćenje

– konci za šivanje i obamitanje te za ukrasne štepove moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i štepova

– zatvarač za rasporak: metalni zupci i ključić od nehrđajućeg materijala, na poliesterskoj traci

3. ETIKETIRANJE

Hlače se etiketiraju kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu hlača na stražnjem dijelu

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u džepovinu lijevog džepa:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

– simboli načina održavanja i njega proizvoda.

Propisnik br. 3
BERMUDE ZA MUŠKARCE

1. SKICA

1.1. TEHNIČKA SKICA

1.2. OPIS (prednji i stražnji dio)

Bermude su ravnog, užeg kroja koji funkcionalno zadovoljava nesmetano kretanje i rad u njima, dužine do koljena.

Rasporak hlača zatvara se spiralnim zatvaračem, na donjem dijelu začvršćen je riglicama. Pojasnica je široka 4,5 cm i štepana je s obje strane na 0,2 cm. Na pojasnici je 5 držača pojasa, a na bočnom dijelu pojasnice našivene su trake od osnovne tkanine za regulaciju širine opsega pojasa, sa metalnim kopčicama. Na dno prednjeg lijevog držača pojasa ušivena je metalna alka. Na prednjici su kosi džepovi, dužine cca 17 cm. Vrh i dno svih držača pojasa zariglani su s zelenom ili plavom bojom konca (ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području). Na bočnim stranama, u visini bedara, našiveni su džepovi s klapnama.

Džepovi imaju ušitke u kutovima, na prednjem i stražnjem dijelu radi postizanja volumena džepova. Džep na prednjoj i stražnjoj strani ima »harmonika faldu«. Kutovi džepova završeni su s riglicama u boji tkanine. Džepovi su postavljeni ravno na dnu a prema vrhu se na leđnom dijelu penju. Klapna slijedi smjer džepa. Prednja visina džepa je cca 16 cm, a stražnja je cca 23 cm. Širina džepa je cca 20 cm.

Klapna je široka cca 6,5 cm i s unutarnje strane je našivena čičak traka za zatvaranje, a na vrhu u kutovima su napravljene riglice s zelenom ili plavom bojom konca (ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području).

Bermude su na stražnjem dijelu duple, od pojasnice do ispod sjedala, s unutarnje strane. Na stražnjem dijelu su ravno postavljeni džepovi s lajsnom u koju je ušiven zatvarač, dužine cca 15 cm. Džepna vrećica je s unutarnje strane, a izvana je vidljiv dupli štep kojom je prišivena za osnovu.

Svi džepovi i klapne su dvostruko štepani na 0,2 i 0,7 cm.

Na duljini nogavica je dupla lajsna, širine cca 4 cm, koja je štepana s obje strane na 0,5 cm.

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: 65% pamuk, 35 % poliestersko vlakno

– tkanina je u keper vezu

– težina: 220 g/m2 +/- 5%

– boja antracit siva, približno boji text. Pantone 18-3905 tpx

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– gumb za pasicu je u boji osnovnog materijala, sastava 100% poliesterska masa, otporan na pranje s deterdžentom, otporan na glačanje pri 150 °C i otporan na kemijsko čišćenje

– gumb je veličine 24 (promjer 15 mm) s 4 rupice

– čičak trake su u boji tkanine ili crne

– kopče za regulaciju i mala alkica su metalni, od nehrđajućeg metalnog materijala i otporni na pranje i kemijsko čišćenje

– konci za šivanje i obamitanje te za ukrasne štepove moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće. Tijekom održavanja ne smije prouzročiti nabiranje šavova i štepova

– zatvarač za rasporak: spiralni, jednosmjerni, nedjeljiv, poliesterska traka, ključić od nehrđajućeg materijala

– zatvarači za stražnje džepove: spiralni, jednosmjerni, nedjeljivi, poliesterska traka, ukrasni ključići od nehrđajućeg materijala

3. ETIKETIRANJE

Bermude se etiketiraju kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu bermuda na stražnjem dijelu

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u džepovinu lijevog džepa:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

– simboli načina održavanja i njega proizvoda.

Propisnik br. 4
POLO MAJICA ZA MUŠKARCE

1. SKICA

1.1. TEHNIČKA SKICA

1.2. OPIS (prednji i stražnji dio)

Polo majica je svjetlo sive boje za čuvare prirode, a za ostale djelatnike u nekoj drugoj boji. Detalji su u zelenoj ili plavoj boji (ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području).

U boji parka, koja je definirana propisnikom, je: kragna, render na duljini rukava, unutrašnjost šlica na duljini i donja lajsna kod kopčanja. Rameni šavovi i vratni izrez su pojačani ušivnom trakom, u boji kombinacije. Rameni šav je blago pomaknut prema prednjici.

Polo majica je ravnog kroja, sa šlicevima na bočnim šavovima, koji s unutarnje strane imaju našivene trake od tekstilnog materijala u boji. Ista tkanina je korištena za donju letvicu kopčanja. Kopčanje je s 3 mala gumbića u boji osnovne tkanine. Leđa su duža od prednjice cca 2 cm. Porub na duljini majice izrađen je na specijaliziranu mašinu za izradu duplog poruba lančanim bodom. Prvi štep treba biti minimalno na 2,5 cm od duljine. Na sredini leđa, na unutrašnjem dijelu je pojačanje od osnovne tkanine, polukružnog oblika.

Na lijevom rukavu čuvara prirode našiven je prišivak ZNAK ČUVAR PRIRODE, dok je drugim djelatnicima našiven prišivak ZNAK ZAŠTIĆENIH PODRUČJA. Prišivci se šivaju cca 7 cm ispod sredine kugle rukava. Na desnom rukavu našiven je prišivak OZNAKA (LOGO) pojedine ustanove cca 8 cm ispod sredine kugle rukava, što je otprilike na istoj visini na kojoj je našivena štikana traka s nazivima Prišivaka iz Priloga 2. (30 – 32 str.), na sredini desne prednjice s donjim rubom koji je u visini završetka lajsne za kopčanje.

Čuvar prirode na leđima ima sitotiskan natpis ČUVAR PRIRODE u zelenoj ili plavoj boji, ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području.

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: osnovni – 100% pamuk

– pletivo pique

– težina: 180 g/m2 +/- 5%

– boja: svjetlo siva, približno boji textil Pantone 14-4002 tpx (za čuvare prirode)

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– sastav materijala za kombinaciju: pamučna tkanina

– tkanje: platno vez

– boja: zelena približno boji Pantone 348 C

plava približno boji Pantone 300 C

(boje su navedene u uvodnom dijelu Priloga 1. (str 4.))

– gumbići u boji osnovne tkanine, veličine 18 (promjer 11 mm), sastava 100% poliesterska masa, otporni na pranje s deterdžentom, otporni na glačanje pri 150°C i otporni na kemijsko čišćenje

– konci za šivanje i obamitanje moraju biti u boji osnovne tkanine i kombinacije, postojane boje i čvrstoće, kompatibilni materijalima, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova

3. ETIKETIRANJE

Polo majica etiketira se kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni izrez, na sredinu leđa

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u lijevi bočni šav, cca 15 cm od duljine:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

– simboli načina održavanja i njega proizvoda

4. SKICE SVIH VARIJANTI POLO MAJICA ZA MUŠKARCE

4.1. KONTINENTALNA ZAŠTIĆENA PODRUČJA

ČUVARI PRIRODE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

ČUVARI PRIRODE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

OSTALI DJELATNICI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

OSTALI DJELATNICI LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

4.2. MEDITERANSKA ZAŠTIĆENA PODRUČJA

ČUVARI PRIRODE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

ČUVARI PRIRODE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

OSTALI DJELATNICI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

OSTALI DJELATNICI LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Propisnik br. 5
T-SHIRT MAJICA ZA MUŠKARCE

1. SKICA

1.1. TEHNIČKA SKICA

1.2. OPIS (prednji i stražnji dio)

T-shirt majica je ravnog kroja. Rukavi su kratki, dužine do iznad lakta. Okrugli izrez je obrađen uskim i tankim renderom u bijeloj boji. Vratni izrez na leđima iznutra je začvršćen bijelom, pamučnom i elastičnom trakom.

T-shirt majica je bijele boje za čuvare prirode, a za sve ostale djelatnike u drugoj boji.

Na lijevoj prednjici, iznad prsa, sitotiskom je apliciran LOGO USTANOVE S INTEGRIRANIM IMENOM.

Na sredini leđa, cca 17 cm ispod vratnog otvora tiskana je oznaka službe, a na lijevom rukavu cca 7 cm od sredine kugle rukava tiskan je znak ČUVAR PRIRODE (za čuvare prirode) ili ZNAK ZAŠTIĆENIH PODRUČJA (za sve ostale djelatnike).

Porubi su izrađeni na specijalnu mašinu za rubljene, duplim štepom.

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: osnovni – 100% pamuk

– pletivo: prstenasto pleteno

– težina: 160 g/m2 +/- 5%

– boja: bijela – za čuvare prirode

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– konci za šivanje i obamitanje moraju biti u boji osnovne tkanine, postojane boje i čvrstoće, kompatibilni materijalu, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova.

3. ETIKETIRANJE

T-shirt majica etiketira se kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni izrez, na sredinu leđa

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u lijevi bočni šav, cca 15 cm od duljine:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

– simboli načina održavanja i njega proizvoda

4. SKICE SVIH VARIJANTI T-SHIRT MAJICA ZA MUŠKARCE

4.1. KONTINENTALNA ZAŠTIĆENA PODRUČJA

ČUVARI PRIRODE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

ČUVARI PRIRODE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

OSTALI DJELATNICI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

OSTALI DJELATNICI LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

4.2. MEDITERANSKA ZAŠTIĆENA PODRUČJA

ČUVARI PRIRODE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

ČUVARI PRIRODE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

OSTALI DJELATNICI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

OSTALI DJELATNICI LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Propisnik br. 6
LJETNA ŠILT KAPA – za muškarce i žene

1. SKICA

1.1. TEHNIČKA SKICA

1.2. OPIS (prednji i stražnji dio)

Ljetna šilt kapa namijenjena je za muškarce i žene, za ostale djelatnike i nema razlike u kroju i izvedbi, već se razlikuje samo u veličinskom broju.

Kapa je svjetlo siva, a šilt je antracit sivi.

U unutrašnjosti šilta je ljevana plastika, koja je presvučena osnovnom tkaninom.

Kapa je sašivena od 6 jednakih dijelova, čiji su spojevi s unutrašnje strane obrađeni pamučnom trakom. S vanjske strane svi šavovi su obostrano prošiveni na 0,2 cm.

Na svakom dijelu pri vrhu su strojno izrađene rupice za ventilaciju. Na vrhu kape je ukrasni gumb koji je presvučen u osnovnu tkaninu. Na sredini stražnjeg dijela je traka za regulaciju, s metalnom kopčom sa zupcima.

Na prednjici kape je šilt koji je u antracit boji i obrubljen zelenim ili plavim paspulom (ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području).

S unutarnje strane ušivena je pamučna znojnica koja služi za upijanje znoja.

Na prednjem centralnom dijelu kape našiven je prišivak ZNAK (LOGO) pojedine ustanove.

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: 65% poliestersko vlakno, 35%pamuk (poželjna UV zaštita)

– težina: 190 g/m2 +/- 5%

– ripstop tkanje

– boja: osnovna-siva kao boja textil Pantone 16-3802 tpx

– kombinacija – antracit kao boja textil Pantone 18-3905 tpx

– paspul: zelena – slična Pantone boji 348 C, plava slična Pantone boji 300 C

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– konci za šivanje i obamitanje moraju biti u boji osnovne tkanine, postojane boje i čvrstoće, kompatibilni materijalu, te tijekom održavanja ne smije prouzročiti nabiranje šavova

– znojnica mora zadovoljavati tehničke karakteristike tkanine sa mogućnošću apsorpcije tekućine

– šilt od ljevane plastike

3. ETIKETIRANJE

Šilt kapa označava se kako slijedi:

– trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se s lijeve strane na unutarnji dio znojnice:

– veličinski broj

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

– simboli načina održavanja i njega proizvoda

4. SKICE SVIH VARIJANTI LJETNE ŠILT KAPE

4.1. KONTINENTALNA ZAŠTIĆENA PODRUČJA

DJELATNICI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

DJELATNICI LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

4.2. MEDITERANSKA ZAŠTIĆENA PODRUČJA

DJELATNICI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

DJELATNICI LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Propisnik br. 7
LJETNI ŠEŠIR ZA ČUVARE PRIRODE
– za muškarce i žene

1. SKICA

1.1. TEHNIČKA SKICA

1.2. OPIS (prednji i stražnji dio)

Ljetni šešir je namijenjen čuvarima prirode. Isti je za muškarce i žene te nema razlike u kroju i izvedbi, već se razlikuje samo u veličinskom broju.

Šešir je antracit sivi.

Na spoju gornjeg dijela i oboda s vanjske strane je rips traka u istoj boji, a s unutarnje je pojačanje, na koje je prišivena vezica za regulaciju. Na vezici je metalni regulator.

Na prednjem centralnom dijelu šešira našiven je štikani znak ČUVAR PRIRODE.

Obod mora biti dupli i dovoljno čvrst da stoji, te da se može formirati prema potrebi. Obod može biti učvršćen i koncentričnim štepovima skroz po cijelom opsegu oboda.

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: 65% poliestersko vlakno, 35%pamuk (UV zaštita i vodonepropusna zaštita)

– težina: 190 g/m2 +/- 5%

– ripstop tkanje

– boja: antracit kao boja textil Pantone 18-3905 tpx

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– konci za šivanje i obamitanje moraju biti u boji osnovne tkanine, postojane boje i čvrstoće, kompatibilni materijalima, te tijekom održavanja ne smije prouzročiti nabiranje šavova

– uzica za regulaciju, mora biti pletena visokom otpornošću na habanje

– metalni regulator, od nehrđajućeg materijala

3. ETIKETIRANJE

Šešir se etiketira kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se s lijeve strane na unutarnji dio pojačanja:

– veličinski broj

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

– simboli načina održavanja i njega proizvoda

4. SKICE SVIH VARIJANTI LJETNIH ŠEŠIRA

4.1. ČUVARI PRIRODE KONTINENTALNIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

4.2. ČUVARI PRIRODE MEDITERANSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Propisnik br. 8
ZIMSKA KAPA – za muškarce i žene

1. SKICA

1.1. TEHNIČKA SKICA

1.2. OPIS (prednji i stražnji dio)

Kapa je namijenjena za muškarce i žene i nema razlike u kroju i izvedbi, već se razlikuje samo u veličinskom broju. Kapa je antracit sive ili crne boje.

Klasičnog je oblika, sa presavinutim donjim dijelom.

Na prednjem i stražnjem centralnom presavinutom dijelu kape našivene su štikane oznake:

– za čuvare prirode: naprijed znak ČUVAR PRIRODE

– za ostale djelatnike: naprijed ZNAK (LOGO) pojedine ustanove

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: 50% akrilno vlakno, 50% vuna

– težina: 190 g/m2 +/- 5%

– rebrasto pletivo

– boja: antracit kao boja textil Pantone 18- 3905 tpx ili crna

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– konac za spajanje mora biti postojane boje i čvrstoće

3. ETIKETIRANJE

Kapa se etiketira kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se na šav:

– veličinski broj

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

– simboli načina održavanja i njega proizvoda

4. SKICE SVIH VARIJANTI ZIMSKE KAPE

4.1. KONTINENTALNA ZAŠTIĆENA PODRUČJA

ČUVARI PRIRODE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

OSTALI DJELATNICI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

OSTALI DJELATNICI LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

4.2. MEDITERANSKA ZAŠTIĆENA PODRUČJA

ČUVARI PRIRODE

OSTALI DJELATNICI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

OSTALI DJELATNICI LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Propisnik br. 9
REMEN – za muškarce i žene

1. SKICA

1.1. TEHNIČKA SKICA

1.2. OPIS

Remen je namijenjen za muškarce i žene te nema razlike u kroju i izvedbi, već se razlikuje samo u veličini tj. duljini gotovog remena.

Remen je pleten od polipropilenskog vlakna, širine 4 cm.

Ima metalnu kopču sa automatskim zatvaranjem i završetak koji je termički zavaren, od istog metalnog materijala.

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: 100 % polipropilen

– boja: crna

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– metalna kopča i završetak od nehrđajućeg metalnog materijala

Pomoćni materijali i pribor, ugrađeni u remen, moraju zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i izdržati opterećenje za vrijeme redovnog korištenje i održavanja.

3. ETIKETIRANJE

Remen se etiketira kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se na unutrašnjoj strani ispod kopče:

– veličinski broj

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

4. SKICE SVIH VARIJANTI REMENA

4.1. REMEN ZA MUŠKARCE

4.2. REMEN ZA ŽENE

Propisnik br. 10
KOŠULJA ZA ŽENE

1. SKICA

1.1. TEHNIČKA SKICA

1.2. OPIS (prednji i stražnji dio)

Košulja je cijela svjetlo sive boje, štepana koncem u boji materijala.

Forma košulje je klasična, ali je blago strukirana na bočnim šavovima. Ima dovoljnu komociju, koja je postignuta dodavanjem 2 male leđne falde, koje idu iz vodoravnog šava leđne satle.

Kroj košulje funkcionalno zadovoljava nesmetano kretanje i rad u njima.

Kragna je klasična, prošivena na 0,2 i 0,7 cm. Rameno pojačanje je postignuto duplom satlom, koja ide sa prednjice do leđa. Na ramenima su epolete, dimenzije 3,5*13,5 cm koje su duple, provlače se kroz petljice koje su na prednjici ušivene u ramene šavove i kopčaju s 1 gumbom, te su proštepane na obje strane na 0,2 i 0,7 cm.

Na sredini kragne na stražnjem dijelu ušivena je mala petljica od materijala koja se kopča s 1 gumbićem.

Prednjica košulje ima našiven dupli plastron, na koji su našiveni džepovi s klapnom. Plastron je prišiven duplim štepom na 0,2 i 0,7 cm kao i džepovi i klapne. Na većim odjevnim veličinama dodaju se prsni ušitci, radi komocije prednjice. Džepovi imaju na sredini male falde dubine 0,5 cm, koje su okrenute prema van i prošivene, razmak između faldi je cca 4 cm. Klapne su duplo prošivene i imaju 2 gumbića na uglovima, na kutovima klapni su zelene ili plave riglice (ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području). Visina klapne je cca 5 cm, a ukupno sa džepom je cca 14 cm, širina džepa je cca 12,5 cm. Košulja se kopča jednoredno, sa 7 gumbića, a na gornjoj strani je lajsna obostrano prošivena na 0,5 cm.

Rukavi imaju manžetu širine cca 5 cm, koja se kopča s 1 gumbom, te ima još 1 dodatni gumb za regulaciju širine manžete. Na duljini rukava je 1 mala faldica koja je ušivena u manžetu. Manžeta ima ravan završetak. Na gornjem vanjskom dijelu rukava je našiven gumb za regulaciju dužina rukava, na visini cca 20 cm od sredine kugle rukava. Sa unutarnje strane rukava je našivena traka za regulaciju dužine rukava s rupicom.

Manžeta je na dnu prošivena na 0,5 cm a na vrhu dvostruko 0,2 i 0,7 cm.

Košulja ima blago zaobljenu duljinu, prošivenu duplo na 1 cm. Na dnu bočnog šava je ubačen krojni dio visine cca 7 cm i širine cca 5 cm. Bočni šavovi su prošiveni na 0,2 i 0,7 cm.

Na lijevom rukavu čuvara prirode našiven je prišivak ZNAK ČUVAR PRIRODE, dok je ostalim djelatnicima našiven prišivak ZNAK ZAŠTIĆENIH PODRUČJA. Prišivci se šivaju cca 7 cm ispod sredine kugle rukava. Na desnom rukavu našiven je prišivak OZNAKA (LOGO) pojedine ustanove, cca 8 cm ispod sredine kugle rukava, što je otprilike na istoj visini na kojoj je našivena štikana traka s nazivima Prišivaka iz Priloga 2. (30 – 32 str.), iznad desne klapne džepa.

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: 65% poliestersko vlakno 35% pamuk

– tkanina je u platno vezu ili top rips vezu

– težina: 170 g/m2 +/- 5%

– boja: svijetlo siva, približno boji texstil Pantone 16- 3802 tpx

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– gumbi u boji osnovnog materijala, sastava 100 % poliesterska masa, otporni na pranje s deterdžentom, otporni na glačanje pri 150°C i otporni na kemijsko čišćenje

– gumbi veličine 20 (promjer 13 mm) s 4 rupice: kopčanje na prednjici, manžete, klapne, epolete

– gumbi veličine 18 (promjer 11 mm) s 4 rupice: lajsna iznad manžete, na sredini kragne

– konci za šivanje i obamitanje te ukrasne štepove moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i štepova

3. ETIKETIRANJE

Košulja ženska etiketira se kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni izrez u spoj podkragne i leđnog dijela

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u lijevi bočni šav, cca 15 cm od duljine:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

– simboli načina održavanja i njega proizvoda

4. SKICE SVIH VARIJANTI KOŠULJA ZA ŽENE

4.1. KONTINENTALNA ZAŠTIĆENA PODRUČJA

ČUVARI PRIRODE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

ČUVARI PRIRODE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

OSTALE DJELATNICE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

OSTALE DJELATNICE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH
ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

4.2. MEDITERANSKA ZAŠTIĆENA PODRUČJA

ČUVARI PRIRODE NACIONALNIH PARKOVA
I PARKOVA PRIRODE

ČUVARI PRIRODE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

OSTALE DJELATNICE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

OSTALE DJELATNICE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Propisnik br. 11
HLAČE ZA ŽENE

1. SKICA

1.1. TEHNIČKA SKICA

1.2. OPIS (prednji i stražnji dio)

Hlače su ravnog, užeg kroja, koji funkcionalno zadovoljava nesmetano kretanje i rad u njima.

Rasporak hlača zatvara se metalnim zatvaračem, na donjem dijelu začvršćen je riglicama. Pojasnica je široka 4,5 cm i štepana je s obje strane na 0,2 cm. Na pojasnici je 7 držača pojasa, a na bokovima su našivene trake od osnovne tkanine za regulaciju širine opsega pojasa, s rupicama i 2 našivena gumbića na pojasnici. Na prednjici su kosi džepovi, koji imaju »lomljenu« kosinu pri dnu, dijagonalne dužine cca 16 cm. Na desnoj strani je našiven mali džepić, koji je začvršćen pri šavu s malom zakovicom.

Džepovi su začvršćeni riglicama. Na bočnim stranama, u visini bedara, su našiveni džepovi sa klapnama. Džepovi imaju falde na leđnoj strani, radi volumena, a na prednjoj je faldica širine 0,5 cm koja je prošivena. Džep na stražnjoj strani ima »harmonika faldu», a na prednjici nema. Kutovi su začvršćeni s riglicama. Džepovi su postavljeni ravno na dnu, a prema vrhu se na leđnom dijelu penju. Klapna slijedi smjer džepa. Prednja visina džepa je cca 15 cm, a stražnja je cca 22 cm, širina džepa bez nabora je cca 19 cm.

Klapna je široka cca 5,5 cm i s unutarnje strane su našivene čičak trake za zatvaranje.

Na prednjicama nogavica su oko koljena blago zaobljeni šavovi, na sredini je mala falda koja radi prostor za koljeno.

Taj dio je dupli. Hlače su i na stražnjem dijelu duple, od pojasnice do ispod sjedala, s unutarnje strane. Leđni dio ima satlu u koju su ušivene klapne, širine cca 13 cm i visine cca 4,5 cm, koje imaju čičak trake za zatvaranje. Džepna vrećica je s unutarnje strane, a izvana je vidljiv dupli štep kojim je prišivena za osnovu.

Svi džepovi i klapne su dvostruko štepani na 0,2 i 0,7 cm.

Duljina nogavica je duplo presavinuta i štepana na 1,5 cm. Unutrašnji šav nogavica je štepan na 0,5 cm.

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: 65% pamuk, 35% poliestersko vlakno

– tkanina je u keper vezu

– težina: 245 g/m2 +/- 5%

– boja antracit siva, približno boji text. Pantone 18-3905 tpx

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– gumbi su u boji osnovnog materijala, sastava 100% poliesterska masa, otporni na pranje s deterdžentom, otporni na glačanje pri 150°C i otporni na kemijsko čišćenje

– gumbi su veličine 24 (promjer 15 mm) s 4 rupice

– čičak trake su u boji tkanine ili crne

– zakovica je metalna, nehrđajuća i otporna na pranje i kemijsko čišćenje

– konci za šivanje i obamitanje te za ukrasne štepove moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i štepova

– zatvarač za rasporak: metalni zupci i ključić od nehrđajućeg materijala, na poliesterskoj traci

3. ETIKETIRANJE

Hlače se etiketiraju kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu hlača na stražnjem dijelu

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u džepovinu lijevog džepa:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

– simboli načina održavanja i njega proizvoda

Propisnik br. 12
BERMUDE ZA ŽENE

1. SKICA

1.1. TEHNIČKA SKICA

1.2. OPIS (prednji i stražnji dio)

Bermude su ravnog, užeg kroja, koji funkcionalno zadovoljava nesmetano kretanje i rad u njima, dužine do koljena.

Rasporak hlača zatvara se spiralnim zatvaračem, na donjem dijelu začvršćen je riglicama. Pojasnica je široka 4,5 cm i štepana je s obje strane na 0,2 cm. Na pojasnici je 5 držača pojasa, a na bočnom dijelu pojasnice našivene su trake od osnovne tkanine za regulaciju širine opsega pojasa, sa metalnim kopčicama. Na dno prednjeg lijevog držača pojasa ušivena je metalna alka. Na prednjici su kosi džepovi, dužine cca 16 cm. Vrh i dno svih držača pojasa zariglani su s zelenom ili plavom bojom konca (ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području).

Na bočnim stranama, u visini bedara, našiveni su džepovi s klapnama.

Džepovi imaju ušitke u kutovima, na prednjem i stražnjem dijelu radi postizanja volumena džepova. Džep na prednjoj i stražnjoj strani ima »harmonika faldu«. Kutovi džepova začvršćeni su s riglicama u boji tkanine. Džepovi su postavljeni ravno na dnu, a prema vrhu se na leđnom dijelu penju. Klapna slijedi smjer džepa. Prednja visina džepa je cca 15 cm, a stražnja je cca 22 cm, širina džepa je cca 19 cm.

Klapna je široka cca 5,5 cm i s unutarnje strane je našivena čičak traka za zatvaranje, a na vrhu u kutovima su napravljene riglice s zelenom ili plavom bojom konca (ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području).

Bermude su na stražnjem dijelu duple, od pojasnice do ispod sjedala, s unutarnje strane. Na stražnjem dijelu su ravno postavljeni džepovi s lajsnom u koju je ušiven zatvarač, dužine cca 13,5 cm. Džepna vrećica je s unutarnje strane, a izvana je vidljiv dupli štep kojom je prišivena za osnovu.

Svi džepovi i klapne su dvostruko štepani na 0,2 i 0,7 cm.

Na duljini nogavica je dupla lajsna, širine cca 4 cm, koja je štepana s obje strane na 0,5 cm.

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: 65% pamuk, 35% poliestersko vlakno

– tkanina je u keper vezu

– težina: 220 g/m2 +/- 5%

– boja antracit siva, približno boji text. Pantone 18-3905 tpx

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– gumb za pasicu je u boji osnovnog materijala, sastava 100% poliesterska masa, otporan na pranje s deterdžentom, otporan na glačanje pri 150°C i otporan na kemijsko čišćenje

– gumb je veličine 24 (promjer 15 mm) s 4 rupice

– čičak trake su u boji tkanine ili crne

– kopče za regulaciju i mala alkica su metalni, od nehrđajućeg metalnog materijala i otporni na pranje i kemijsko čišćenje

– konci za šivanje i obamitanje te za ukrasne štepove moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smije prouzročiti nabiranje šavova i štepova

– zatvarač za rasporak: spiralni, jednosmjerni, nedjeljiv, poliesterska traka, ključić od nehrđajućeg materijala

– zatvarači za stražnje džepove: spiralni, jednosmjerni, nedjeljivi, poliesterska traka, ukrasni ključići od nehrđajućeg materijala

3. ETIKETIRANJE

Bermude se etiketiraju kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu bermuda na stražnjem dijelu

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u džepovinu lijevog džepa:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

– simboli načina održavanja i njega proizvoda

Propisnik br. 13
POLO MAJICA ZA ŽENE

1. SKICA

1.1. TEHNIČKA SKICA

1.2. OPIS (prednji i stražnji dio)

Polo majica je svjetlo sive boje za ČUVARE PRIRODE, a za sve ostale djelatnike u nekoj drugoj boji, po odluci ravnatelja ustanove.

Detalji su u zelenoj ili plavoj boji (ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području).

U boji parka, koja je definirana propisnikom je: kragna, render na duljini rukava, unutrašnjost šlica na duljini i donja lajsna kod kopčanja. Rameni šavovi i vratni izrez su pojačani ušivnom trakom, u boji kombinacije. Rameni šav je blago pomaknut prema prednjici.

Polo majica je ravnog kroja, sa šlicevima na bočnim šavovima, koji s unutarnje strane imaju našivene trake od tekstilnog materijala u boji. Ista tkanina je korištena za donju letvicu kopčanja. Kopčanje je s 3 mala gumbića u boji osnovne tkanine.

Leđa su duža od prednjice cca 2 cm. Porub na duljini majice izrađen na specijaliziranu mašinu za izradu duplog poruba lančanim bodom. Prvi štep treba biti minimalno na 2,5 cm od duljine. Na sredini leđa, na unutrašnjem dijelu je pojačanje od osnovne tkanine, polukružnog oblika.

Na lijevom rukavu čuvara prirode našiven je prišivak ZNAK ČUVAR PRIRODE, dok je drugim djelatnicama našiven prišivak ZNAK ZAŠTIĆENIH PODRUČJA. Prišivci se šivaju cca 7 cm ispod sredine kugle rukava. Na desnom rukavu našiven je prišivak prišivak OZNAKA (LOGO) pojedine ustanove, cca 8 cm ispod sredine kugle rukava, što je otprilike na istoj visini na kojoj je našivena štikana traka s nazivima Prišivaka iz Priloga 2. (30 – 32 str.), na sredini desne prednjice s donjim rubom koji je u visini završetka lajsne za kopčanje. Čuvar prirode na leđima ima sitotiskan natpis ČUVAR PRIRODE u zelenoj ili plavoj boji, ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području.

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: osnovni – 100% pamuk

– pletivo pique

– težina: 180 g/m2 +/- 5%

– boja: svjetlo siva, približno boji textil Pantone 14-4002 tpx (za čuvare prirode)

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– sastav materijala za kombinaciju: pamučna tkanina

– tkanje: platno vez

– boja: zelena približno boji Pantone 348°C

plava približno boji Pantone 300 C

– gumbići u boji osnovne tkanine, veličine 18 (promjer 11 mm), sastava 100 %poliesterska masa, otporni na pranje s deterdžentom, otporni na glačanje pri 150°C i otporni na kemijsko čišćenje

– konci za šivanje i obamitanje moraju biti u boji osnovne tkanine i kombinacije, postojane boje i čvrstoće, kompatibilni materijalima, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova

3. ETIKETIRANJE

Polo majica etiketira se kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni izrez, na sredinu leđa

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u lijevi bočni šav, cca 15 cm od duljine:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

– simboli načina održavanja i njega proizvoda

4. SKICE SVIH VARIJANTI POLO MAJICI
ZA ŽENE

4.1. KONTINENTALNA ZAŠTIĆENA PODRUČJA

ČUVARI PRIRODE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

ČUVARI PRIRODE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

OSTALE DJELATNICE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

OSTALE DJELATNICE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

4.2. MEDITERANSKA ZAŠTIĆENA PODRUČJA

ČUVARI PRIRODE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

ČUVARI PRIRODE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

OSTALE DJELATNICE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

OSTALE DJELATNICE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Propisnik br. 14
T-SHIRT MAJICA ZA ŽENE

1. SKICA

1.1. TEHNIČKA SKICA

1.2. OPIS (prednji i stražnji dio)

T-shirt majica je ravnog kroja. Rukavi su kratki, dužine do iznad lakta. Okrugli izrez je obrađen je uskim i tankim renderom u bijeloj boji. Vratni izrez na leđima začvršćen je bijelom pamučnom, elastičnom trakom.

T-shirt majica je bijele boje za čuvare prirode, a za sve ostale djelatnike u drugoj boji.

Na lijevoj prednjici, iznad prsa, sitotiskom je apliciran LOGO USTANOVE s integriranim imenom. Na sredini leđa, cca 17 cm ispod vratnog otvora tiskana je oznaka službe djelatnika, a na lijevom rukavu cca 7 cm od sredine kugle rukava tiskan je znak ČUVAR PRIRODE (za čuvare prirode) ili ZNAK ZAŠTIĆENIH PODRUČJA (za sve ostale djelatnike).

Porubi su izrađeni na specijalnu mašinu za rubljene, duplim štepom.

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: osnovni – 100% pamuk

– pletivo: prstenasto pleteno

– težina: 160 g/m2 +/- 5%

– boja: bijela – ZA ČUVARE PRIRODE

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– konci za šivanje i obamitanje moraju biti u boji osnovne tkanine, postojane boje i čvrstoće, kompatibilni materijalu, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova.

3. ETIKETIRANJE

T-shirt majica etiketira se kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u vratni izrez, na sredinu leđa

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u lijevi bočni šav, cca. 15 cm od duljine:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– godina proizvodnje

– simboli načina održavanja i njega proizvoda.

4. SKICE SVIH VARIJANTI T-SHIRT MAJICI ZA ŽENE

4.1. KONTINENTALNA ZAŠTIĆENA PODRUČJA

ČUVARI PRIRODE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

ČUVARI PRIRODE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

OSTALE DJELATNICE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

OSTALE DJELATNICE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

4.2. MEDITERANSKA ZAŠTIĆENA PODRUČJA

ČUVARI PRIRODE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

ČUVARI PRIRODE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

OSTALE DJELATNICE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

OSTALE DJELATNICE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Propisnik br. 15
VJETRONEPROPUSNA FLIS PODJAKNA
– za muškarce i žene

1. SKICA

1.1. TEHNIČKA SKICA

1.2. OPIS (prednji i stražnji dio)

Vjetronepropusna flis podjakna identičnog je izgleda za muškarce i žene, s tom razlikom da su krojevi i veličine prilagođene spolu.

Podjakna je od toplog čupavljenog materijala (flis svijetlosive boje) s dijelovima od tzv. softshell materijala (tamnosive boje) kao na skici, koja se može nositi samostalno, kao i u kombinaciji s terenskom jaknom. Koso rezana s prednje i stražnje strane i paspulirana paspulom zelene ili plave boje koji se nastavlja u prednjem i stražnjem šavu rukava. Na lijevoj strani prednjice nalazi se urezani prsni džep koji se zatvara spiralnim zatvaračem, a na desnoj strani je pločica s nazivom ustanove. Džepna vrećica je slobodno viseća.

Podjakna se sprijeda zatvara jednosmjernim djeljivim spiralnim zatvaračem zelene ili plave boje ispod kojeg se nalazi zaštitna letvica. Ovratnik je podignut. U donjem dijelu prednjice zakošeni džepovi ispod letvice od osnovne tkanine. Duljina rukava regulira se pomoću čičak trake i letvice od osnovne tkanine.

U donjem rubu jakne provučena je elastična traka. Zatezanje trake omogućeno je bočno postavljenim stoperima i metalnim rupicama.

Nijanse boja paspula i zatvarača propisane su u uvodnom dijelu Priloga 1. (str. 3)

Na lijevom rukavu čuvara prirode našiven je prišivak ZNAK ČUVAR PRIRODE dok je ostalim djelatnicima našiven prišivak ZNAK ZAŠTIĆENIH PODRUČJA. Prišivci se šivaju cca 9 cm ispod sredine kugle rukava. Na desnom rukavu našiven je prišivak OZNAKA (LOGO) pojedine ustanove, cca 10 cm ispod sredine kugle rukava, što je otprilike na istoj visini na kojoj je našivena štikana traka s nazivima Prišivaka iz Priloga 2. (30 – 32 str.), a koja je našivena na desnoj strani zaštitne letvice džepa. Svi prišivci se apliciraju pomoću čičak trake.

Za čuvare prirode na sredini leđa, u gornjem dijelu otisnut je natpis ČUVAR PRIRODE cca 18 cm od vratnog otvora, u boji ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području.

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala:

Softshell:

Lice (keper vez) POLIESTER

Membrana: na osnovi ePTFE

Naličje-flis: POLIESTER

– težina: 270 g/m2 ± 15

– antracit siva, približno boji text. Pantone 19-3905 tpx

– sastav materijala:

Flis:

Lice (flis): POLIESTER

Membrana: na osnovi ePTFE

Naličje (flis): POLIESTER

– težina: 320 g/m2 ± 10 %

– boja:svjetlo siva, približno boji text. Pantone 16-3802 tpx

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– konac za šivanje mora biti postojane boje i kompatibilan materijalu

– zatvarači:

– prednji središnji zatvarač: spiralni, djeljivi s ključem (mašinica), širina spirale 6,50 ± 0,5 mm

– zatvarač za prsni džep: spiralni, jednosmjerni, nedjeljivi, s jednim ključem

– čičak traka: u boji tkanine ili crne boje

– metalne alke: promjera 5 mm

– elastična traka za uvlačenje: crna, promjera 2-3 mm, s plastičnim stoperima

3. ETIKETIRANJE

Jakna se etiketira kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu hlača na stražnjem dijelu

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u džepovinu lijevog džepa:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– simboli načina održavanja i njega proizvoda

– godina proizvodnje

4. SKICE SVIH VARIJANTI VJETRONEPROPUSNIH
FLIS PODJAKNI

4.1. KONTINENTALNA ZAŠTIĆENA
PODRUČJA

ČUVARI PRIRODE NACIONALNIH PARKOVA
I PARKOVA PRIRODE

ČUVARI PRIRODE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

OSTALI DJELATNICI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

OSTALI DJELATNICI LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH
ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

4.2. MEDITERANSKA ZAŠTIĆENA
PODRUČJA

ČUVARI PRIRODE NACIONALNIH PARKOVA
I PARKOVA PRIRODE

ČUVARI PRIRODE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

OSTALI DJELATNICI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

OSTALI DJELATNICI LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Propisnik br. 16
TERENSKA VODONEPROPUSNA JAKNA
– za muškarce i žene

1. SKICA

1.1. TEHNIČKA SKICA

1.2. OPIS (prednji i stražnji dio)

Terenska vodonepropusna jakna identičnog je izgleda za muškarce i žene, s tom razlikom da su krojevi i veličine prilagođene spolu.

Jakna je s kapuljačom, ravnog kroja, produljenih leđa, bez naglašavanja struka, s komocijom koja omogućuje višenamjensko slojevito odijevanje. U donjem rubu je moguća regulacija širine bočnim pritezanjem elastične uzice plastičnim stoperima.

Jakna je na prednjici ravno rezana i zatvara se po cijeloj dužini s vodootpornim jednosmjernim djeljivim zatvaračem zelene ili plave boje.

Zatvarač je obostrano paspuliran, a podstavljen je duplom zaštitnom letvicom (sve od osnovne tkanine).

Ovratnik je uspravan, oblikovan tako da osigurava dovoljno prostora za spremanje kapuljače. Otvor ovratnika (za umetanje kapuljače) zatvara se s tri komada čičak trake. Kapuljača ima mali šilt i dvostruku regulaciju širine odnosno dubine, izvedenu elastičnim uzicama sa stoperima. Kapuljača nema podstavu.

Ispod reza na prednjici, ušivena je zaštitna letvica koja prekriva ulaz u džep koji se zatvara vodootpornim zatvaračem. U okomitom šavu na prednjici jakne postavljeni su džepovi koji se također zatvaraju vodootpornim zatvaračima.

Vertikalni šav na prednjici, te kosi šavovi na prednjici i leđima, naglašeni su paspul trakom zelene ili plave boje, koja se nastavlja u prednji i stražnji šav rukava. Isti paspul također je ušiven i u rub šilta kapuljače, te šav središnjeg i bočnih dijelova kapuljače.

Nijanse boja paspula i zatvarača navedene su u uvodnom dijelu Priloga 1. (str 3.)

Rukavi se postupno sužavaju, uz ušitke za oblikovanje lakta, prema manžeti u kojoj je prošivena elastična traka, a osim toga manžeta ima našivenu traku od osnovnog materijala s funkcijom dodatne regulacije obujma zapešća.

Na lijevom rukavu čuvara prirode našiven je prišivak ZNAK ČUVAR PRIRODE, dok je ostalim djelatnicima našiven prišivak ZNAK ZAŠTIĆENIH PODRUČJA. Prišivci se šivaju cca 9 cm ispod sredine kugle rukava.

Na desnom rukavu našiven je prišivak ZNAK (LOGO) pojedine ustanove, cca 10 cm ispod sredine kugle rukava, što je otprilike na istoj visini na kojoj je našivena štikana traka s nazivima Prišivaka iz Priloga 2. (30 – 32 str.), a koja je našivena na desnoj strani zaštitne letvice džepa. Svi prišivci se apliciraju pomoću čičak trake.

Za čuvare prirode na sredini leđa, u gornjem dijelu otisnut je natpis ČUVAR PRIRODE cca 18 cm od vratnog otvora, u boji ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području.

Opis unutarnjeg dijela:

Podstavni dio terenske jakne sastoji se od osnovnog materijala, mrežice i glatke podstave. Osnovni materijal prati rubove podstave uz vratni dio te u prednjem dijelu, lijevo i desno uz zatvarač, kao i uz donji rub jakne i orukvicu. U razini prsišta osnovni materijal nalazi se uz koso urezane obostrano dvostruko paspulirane otvore za džep sa zatvaračem. Mrežica zahvaća leđni i prednji dio, dok su rukavi podstavljeni glatkim podstavnim materijalom.

Svi šavovi obrađeni su vodonepropusnom trakom. Na postavnom djelu jakne ugrađen je spiralni zatvarač kako bi se omogućio pregled/popravak unutarnjeg djela jakne.

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala:

Lice (keper vez): POLIESTER

Membrana: na osnovi ePTFE

Naličje (platno vez): POLIAMID

– težina : 165 g/m2 ± 10

– boja antracit siva, približno boji text. Pantone 19-3905 tpx

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– mrežasta podstava – 100% Poliamid

– glatka podstava – 100% Poliester

– konac i pribor:

– konac za šivanje mora biti postojane boje i kompatibilan materijalu

– zatvarači:

– prednji središnji zatvarač – vodootporni, jednosmjerni, djeljivi s jednim potezačem

– zatvarač za prsne džepove – vodootporni, jednosmjerni, nedjeljivi s jednim potezačem

– zatvarač za donje džepove – vodootporni, jednosmjerni, nedjeljivi s jednim potezačem

– čičak traka: u boji tkanine ili crne boje

– metalne alke : promjera 5 mm

– elastična traka za uvlačenje: crna, promjera 2 – 3 mm, s plastičnim stoperima

– traka za termoobradu šavova: kompatibilna s naličjem osnovne tkanine; širine 22 mm ±1, a za kapuljaču 13 mm ±1.

3. ETIKETIRANJE

Jakna se etiketira kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu hlača na stražnjem dijelu

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u džepovinu lijevog džepa:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– simboli načina održavanja i njega proizvoda

– godina proizvodnje

4. SKICE SVIH VARIJANTI TERENSKE VODONEPROPUSNE JAKNE

4.1. KONTINENTALNA ZAŠTIĆENA PODRUČJA

ČUVARI PRIRODE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

ČUVARI PRIRODE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH
ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

OSTALI DJELATNICI NACIONALNIH PARKOVA
I PARKOVA PRIRODE

OSTALI DJELATNICI LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH
ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

4.2. MEDITERANSKA ZAŠTIĆENA PODRUČJA

ČUVARI PRIRODE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

ČUVARI PRIRODE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

OSTALI DJELATNICI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

OSTALI DJELATNICI LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Propisnik br. 17
SOFTSHELL VJETROVKA – za muškarce i žene

1. SKICA

1.1. TEHNIČKA SKICA

1.2. OPIS (prednji i stražnji dio)

Softshell vjetrovka je identičnog izgleda za muškarce i žene, s tom razlikom da su krojevi i veličine prilagođene spolu.

Vjetrovka je sportskog ravnog kroja, produženih leđa. Sprijeda se zatvara jednosmjernim spiralnim odvojivim zatvaračem zelene ili plave boje, ispod kojeg je našivena zaštitna letvica. Vjetrovka je okomito rezana u prednjem i leđnom dijelu i paspulirana paspulom zelene ili plave boje. Paspul se nastavlja duž prednjeg i stražnjeg šava rukava. Ovratnik podignut.

Rukavi su odvojivi. Pričvršćuju se na jaknu spiralnim patent zatvaračima.

Na gornjoj desnoj strani prednjice je pločica s nazivom ustanove. Na donjem dijelu prednjice, u šav su urezani džepovi koji se također zatvaraju spiralnim zatvaračima. Džepne vrećice su učvršćene završavanjem u prednjem rubu uz rub zatvarača. Rukav završava orukvicom u koju je ušivena elastična traka. Vjetrovka se u donjem rubu zateže elastičnom uzicom. Na bočnim dijelovima donjeg ruba su otvori – metalne alkice gdje se elastična uzica regulira plastičnim stoperom.

Nijanse boja paspula i zatvarača navedene su u uvodnom dijelu Priloga 1. (str. 3.)

Na lijevom rukavu čuvara prirode našiven je prišivak ZNAK ČUVAR PRIRODE, dok je ostalim djelatnicima našiven prišivak ZNAK ZAŠTIĆENIH PODRUČJA. Prišivci se šivaju cca 9 cm ispod sredine kugle rukava. Na desnom rukavu našiven je prišivak ZNAK (LOGO) pojedine ustanove, cca 10 cm ispod sredine kugle rukava, što je otprilike na istoj visini na kojoj je našivena štikana traka s nazivima Prišivaka iz Priloga 2. (30 – 32 str.). Svi prišivci se apliciraju pomoću čičak trake.

Za čuvare prirode na sredini leđa, u gornjem dijelu otisnut je natpis ČUVAR PRIRODE cca 18 cm od vratnog otvora, u boji ovisno o pripadnosti mediteranskom ili kontinentalnom području.

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala:

Lice (keper vez) POLIESTER

Membrana: na osnovi ePTFE

Naličje – flis: POLIESTER

– težina: 270 g/m2 ± 15

– boja antracit siva, približno boji text. Pantone 19-3905 tpx.

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– konac za šivanje mora biti postojane boje i kompatibilan materijalu

– Zatvarači:

– prednji središnji zatvarač: spiralni, jednosmjerni, djeljivi, širina spirale 6,50 ± 0,5 mm

– dva zatvarača za rukave: spiralni, jednosmjerni, djeljivi, širina spirale 6,5 ± 0,5 mm

– dva zatvarača za prednje donje džepove: spiralni, jednosmjerni, nedjeljivi, širina spirale 4 ± 0,5 mm

– čičak traka: u boji tkanine ili crne boje

– metalne alke: promjera 5 mm

– elastična traka za uvlačenje: crna, promjera 2 – 3 mm, s plastičnim stoperima.

3. ETIKETIRANJE

Jakna se označava kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu hlača na stražnjem dijelu

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u džepovinu lijevog džepa:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– simboli načina održavanja i njega proizvoda

– godina proizvodnje.

4. SKICE SVIH VARIJANTI SOFTSHELL VJETROVKE

4.1. KONTINENTALNA ZAŠTIĆENA PODRUČJA

ČUVARI PRIRODE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

ČUVARI PRIRODE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH
ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

OSTALI DJELATNICI NACIONALNIH PARKOVA
I PARKOVA PRIRODE

OSTALI DJELATNICI LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH
ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

4.2. MEDITERANSKA ZAŠTIĆENA PODRUČJA

ČUVARI PRIRODE NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

ČUVARI PRIRODE LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

OSTALI DJELATNICI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

OSTALI DJELATNICI LOKALNIH I ŽUPANIJSKIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Propisnik br. 18
ZIMSKE HLAČE ZA MUŠKARCE

1. SKICA

1.1. TEHNIČKA SKICA

1.2. OPIS (prednji i stražnji dio)

Zimske hlače su ravnog kroja s umetkom za oblikovanje koljena. Rasporak hlača zatvara sa spiralnim zatvaračem, na donjem dijelu učvršćen je zaporom. Pojasnica je širine 5 cm (za remen širine 4 cm) s našivenih 5 držača, kopča se jednim metalnim gumbom (JEANS gumbom). Pojasnica je usko prošivena naokolo, osim u gornjem bočnom dijelu u kojem je ušivena elastična traka (guma), a začvršćivanje prošiva ne smije biti vidljivo. Na prednjem dijelu hlača su dva koso položena džepa čiji je rub dvostruko prošiven. Na donjem i gornjem djelu otvora nalazi se po jedna riglica u boji tkanine. Na bočnim stranama nogavica našiveni su koso postavljeni džepovi. Džep se sastoji od džepne vrećice visine 21 cm i širine 18 cm koja svojom visinom na obje strane i duljini džepne vrećice ima umetak širine 3 cm, na džepnoj vrećici nalazi se dodatni džep sa dva paspula i zatvaračem. Donji ćoškovi džepne vrećice imaju riglice u boji tkanine. Bočni džep se zatvara džepnim poklopcem širine 19 cm i visine 7,5 cm pomoću dva čička.

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: 80 % POLIAMID / 10% POLIESTER / 10 % ELASTAN ± 3 %

– težina: 250 g/m2 ± 5%

– boja: antracit siva, približno boji text. Pantone 19-3905 tpx.

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– elastična traka: širine 3 – 4 cm za regulaciju u struku

– čičak trake su u boji tkanine ili crne

– konci za šivanje i obamitanje te za ukrasne štepove moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i štepova

– zatvarač za rasporak: plastični zupci širine ± 4mm i ključić od nehrđajućeg materijala, na poliesterskoj traci

– zatvarač za bočni džep ispod poklopca: plastični zupci širine ± 4mm i ključić od nehrđajućeg materijala, na poliesterskoj traci.

3. ETIKETIRANJE

Hlače se etiketiraju kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu hlača na stražnjem dijelu

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u džepovinu lijevog džepa:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– simboli načina održavanja i njega proizvoda

– godina proizvodnje.

Propisnik br. 19
ZIMSKE HLAČE ZA ŽENE

1. SKICA

1.1. TEHNIČKA SKICA

1.2. OPIS (prednji i stražnji dio)

Zimske hlače su ravnog kroja s umetkom za oblikovanje koljena. Rasporak hlača zatvara sa spiralnim zatvaračem, na donjem dijelu učvršćen je zaporom. Pojasnica je širine 5 cm (za remen širine 4 cm) s našivenih 5 držača, kopča se jednim metalnim gumbom (JEANS gumbom). Pojasnica je usko prošivena naokolo, osim u gornjem bočnom dijelu u kojem je ušivena elastična traka (guma), a začvršćivanje prošiva ne smije biti vidljivo. Na prednjem dijelu hlača su dva koso položena džepa čiji je rub dvostruko prošiven. Na donjem i gornjem djelu otvora nalazi se po jedna riglica u boji tkanine. Na bočnim stranama nogavica našiveni su koso postavljeni džepovi. Džep se sastoji od džepne vrećice visine 20 cm i širine 17 cm koja svojom visinom na obje strane i duljini džepne vrećice ima umetak širine 3 cm. Na džepnoj vrećici nalazi se dodatni džep sa dva paspula i zatvaračem. Donji ćoškovi džepne vrećice imaju riglice u boji tkanine. Bočni džep se zatvara džepnim poklopcem širine 17 cm i visine 5,5 cm pomoću dva čička.

2. MATERIJAL

2.1. OSNOVNI MATERIJAL

– sastav materijala: 80 % POLIAMID / 10% POLIESTER / 10% ELASTAN ± 3%

– težina: 250 g/m2 ± 5%

– boja: antracit siva, približno boji text. Pantone 19-3905 tpx.

2.2. UGRADBENI PRIBOR

– elastična traka: širine 3-4 cm za regulaciju u struku

– čičak trake su u boji tkanine ili crne

– konci za šivanje i obamitanje te za ukrasne štepove moraju biti u boji tkanine, postojane boje i odgovarajuće čvrstoće, te tijekom održavanja ne smiju prouzročiti nabiranje šavova i štepova

– zatvarač za rasporak: plastični zupci širine ± 4mm i ključić od nehrđajućeg materijala, na poliesterskoj traci

– zatvarač za bočni džep ispod poklopca: plastični zupci širine ± 4mm i ključić od nehrđajućeg materijala, na poliesterskoj traci.

3. ETIKETIRANJE

Hlače se etiketiraju kako slijedi:

1. trajna ušivna etiketa s veličinskim brojem ušiva se u pojasnicu hlača na stražnjem dijelu

2. trajna ušivna etiketa sa sljedećim podacima ušiva se u džepovinu lijevog džepa:

– naziv isporučitelja

– sirovinski sastav

– simboli načina održavanja i njega proizvoda

– godina proizvodnje.

PRILOG 2.

VRSTE OZNAKA I UPUTE ZA OZNAČAVANJE SLUŽBENIH ODORA

Ovim prilogom propisan je dizajn i izvedba svih znakova i oznaka koji se apliciraju na službene odore čuvara prirode i ostalih djelatnika javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima Republike Hrvatske.

Tri su tehnike izvedbe znakova i oznaka:

1. prišivak

2. sitotisak

3. indirektni tisak (preslikač, termotisak, transfer tisak).

PRIŠIVAK

Znak ili oznaka izvedena u jacquard tehnici. Prišivaju se izravno na odjevni predmet ili se 1397967985lijepe’ na čičak podloge koje su prišivene na odjevni predmet.

SITOTISAK

Direktni tisak ili izravni tisak je tehnika tiska kod koje se boja prenosi izravno s tiskovne forme na tiskovnu podlogu. (sitotisak, serigrafija, svilotisak).

INDIREKTNI TISAK

Indirektni tisak ili neizravni tisak je tehnika tiska kod koje se boja prenosi s tiskovne forme prenosni medij (papir, folija..), a onda posredstvom toplinske energije boja prelazi na tiskovnu podlogu. (preslikač, termotisak, transfer tisak).