Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za glavnog čuvara prirode i čuvara prirode

NN 119/2017 (1.12.2017.), Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za glavnog čuvara prirode i čuvara prirode

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

2749

Na temelju članka 208. stavka 5. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/2013) ministar zaštite okoliša i energetike donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA GLAVNOG ČUVARA PRIRODE I ČUVARA PRIRODE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i način polaganja stručnog ispita za glavnog čuvara prirode i čuvara prirode (u daljnjem tekstu »čuvar prirode«).

(2) Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

(1) Stručni ispit polažu čuvari prirode u roku od godine dana od dana stupanja na dužnost.

(2) Stručnom ispitu mogu pristupiti i osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa kad su ugovorno obvezane na polaganje stručnog ispita od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

(3) Stručnom ispitu može se pristupiti po isteku stručnog osposobljavanja, a najkasnije 6 mjeseci po završetku osposobljavanja.

Članak 3.

(1) Mjesto i vrijeme polaganja ispita određuje ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode (u daljnjem tekstu ministarstvo) tijekom siječnja i veljače za tekuću kalendarsku godinu. Ispitne rokove objavljuje ministarstvo na web-stranicama.

(2) Ispit se organizira u radne dane u uredovno vrijeme.

PRIPREMA ZA POLAGANJE
STRUČNOG ISPITA

Članak 4.

(1) Ministarstvo organizira edukaciju/pripremu polaganja za pristupnike.

(2) Priprema podrazumijeva stručnu izobrazbu i obavljanje zadaća i poslova pod nadzorom i uz pomoć mentora kojeg određuje ravnatelj javne ustanove. O provedenoj pripremi mentor izvještava ravnatelja.

(3) Ministarstvo i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu objavljuju popis stručnih tema i literature na web-stranici. Ministarstvo priprema pitanja za pisani dio ispita.

(4) Pristupnik ima pravo na dopust od 7 dana uz naknadu plaće za pripremu stručnog ispita. Osobama na stručnom osposobljavanju dopust i naknada regulirana je posebnim propisima.

PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA

Članak 5.

(1) Stručni ispit prijavljuje se na posebnom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 1) i objavljuje se na web-stranici ministarstva.

(2) Prijava iz stavka 1. ovog članka sadrži: osnovne podatke o pristupniku: javna ustanova, ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresu stanovanja, stečeno stručno zvanje, podatke o radnom mjestu i kontakt.

(3) Uz prijavu za polaganje ispita se prilažu preslika identifikacijske isprave i preslika Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa za pristupnike koji su na stručnom osposobljavanju.

(4) Prijava za ispit se predaje u ministarstvu osobno ili poštom, a može se podnijeti i elektroničkim putem.

(5) Prijava je valjana, ako je poslana ili predana najmanje 30 dana prije ispitnog roka. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

ISPITNO POVJERENSTVO I LISTA ISPITIVAČA

Članak 6.

(1) Ministar nadležan za poslove zaštite prirode (u daljnjem tekstu: ministar) imenuje Ispitno povjerenstvo (u daljnjem tekstu Povjerenstvo). Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i 4 člana, za koje se imenuje po jedan zamjenik.

(2) Povjerenstvo se imenuje na pet godina. Članovi Povjerenstva i njihovi zamjenici moraju imati najmanje visoku stručnu spremu i 8 (osam) godina iskustva na poslovima zaštite prirode.

(3) Povjerenstvo provjerava pravovaljanost prijava, te određuje člana povjerenstva koji nadzire provođenje ispita.

(4) Ispitivače imenuje ministar na prijedlog Povjerenstva. Za ispitivača se može predložiti osoba koja ima najmanje 8 godina iskustva na poslovima zaštite prirode. Povjerenstvo određuje ispitivače za ispitni rok s popisa imenovanih ispitivača.

(5) Članovi Povjerenstva i ispitivači ne ostvaruju pravo na nak­nadu za svoj rad.

PRISTUPANJE ISPITU

Članak 7.

(1) Poziv na ispit dostavlja se pristupniku najkasnije 15 (petnaest) dana prije dana određenog za polaganje ispita. Pristupnik može odustati od polaganja prijavljenog ispita najkasnije 8 dana prije ispitnog roka, o čemu je dužan obavijestiti Povjerenstvo.

(2) Pristupnik koji nije pravovremeno zatražio odustajanje od polaganja ispita, ali je zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga spriječen pristupiti ispitu ili nastaviti započeto polaganje ispita može zatražiti odgodu polaganja ispita. Pristupnik je dužan o odgodi obavijestiti Povjerenstvo, a o razlogu je obvezan priložiti liječničku potvrdu ili drugi dokaz. U slučaju da Povjerenstvo utvrdi opravdanost odgode, pristupniku će se odobriti polaganje ispita u idućem roku.

(3) Kad je pristupnik uredno pozvan na ispit, a ne odazove se, ili ne odgodi na način propisan u st. 1. i st. 2. ovog članka, niti pravovremeno ne odustane od ispita, smatra se da nije položio, što se upisuje u Zapisnik.

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Članak 8.

(1) Ispit se sastoji od pisane provjere znanja, pisanog zadatka i usmenog ispitivanja. O ispitu se vodi zapisnik za svakog pristupnika pojedinačno. U zapisniku se navodi: datum i mjesto polaganja ispita, nazočni članovi Povjerenstva, ispitivači, podaci o pristupniku te uspjeh na ispitu. Zapisnik potpisuju nazočni članovi Povjerenstva i ispitivači. Pisana provjera znanja i pisani zadatak prilog su zapisniku.

(2) Uspješno položena pisana provjera znanja uvjet je pristupanju pisanom zadatku i usmenom ispitivanju.

(3) Ispitivač provjerava odgovore pisane provjere znanja i određuju temu pisanog zadatka.

(4) Usmeni dio ispituje imenovani ispitivač. Pitanja usmenog dijela i ocjenu ispitivač upisuje u zapisnik.

OCJENJIVANJE

Članak 9.

(1) Znanje na ispitu ocjenjuje se ocjenama »uspješno položio« i »nije položio«. Ispit je u cijelosti položen kad je pisana provjera znanja, pisani zadatak i usmeno ispitivanje ocijenjeno »uspješno položio«.

(2) Pristupnik je položio pisanu provjeru znanja, ako je postigao postotak uspješnosti odgovora na pitanja. Ispitivač pri izradi pisane provjere znanja utvrđuje potreban postotak uspješnosti odgovora na pitanja za ocjenu »uspješno položio«.

(3) Pristupnik koji je ocijenjen ocjenom »nije položio« za pisanu provjeru znanja, ne može pristupiti pisanju zadatka, niti usmenom ispitivanju.

(4) Kad pristupnik položi pisanu provjeru znanja, a ne položi pisani zadatak i usmeno ispitivanje, može ponovno polagati dijelove koje nije položio.

(5) Ispitu se može pristupiti 2 (dva) puta. Nakon drugog neuspješnog polaganja, pristupnik gubi pravo polaganja ispita.

(6) Pristupniku koji položi ispit Ministarstvo izdaje Uvjerenje o položenom stručnom ispitu prema obrascu koji je sastavni dio ovoga pravilnika (Prilog 2).

TROŠKOVI ISPITA

Članak 10.

Troškove koje ima pristupnik kod priprema, dolaska na ispit i drugih troškova koji nastanu zbog pristupanja ispitu, za pristupnika pokriva javna ustanova u kojoj je pristupnik zaposlen.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Pristupnici koji su započeli polaganje ispita po starom pravilniku, polažu ispit po uvjetima iz ovog pravilnika.

(2) Stupanjem na snagu ovog pravilnika, prestaju važiti odredbe Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za glavnog nadzornika i nadzornika (»Narodne novine«, broj 6/11).

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/17-86/94
Urbroj: 517-08-1-17-8
Zagreb, 21. studenoga 2017.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG 1.

PRIJAVA
za polaganje stručnog ispita za

Javna ustanova
Ime i prezime
Datum i mjesto rođenja
OIB
Adresa
Stručna sprema, naziv i stupanj
Naziv radnog mjesta
Kontakt
  
  

Potpisom ove prijave suglasan/sna sam da se podaci koji su navedeni u prijavi koriste i vode za potrebe izdanih Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za čuvara prirode.

Datum:

Mjesto:

Potpis prijavitelja

Suglasan ravnatelj/ravateljica javne ustanove (potpis)

PRILOG 2.

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
10 000 Zagreb, Radnička cesta 80

Klasa:

Urbroj:

Na temelju članka 208. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine« broj 80/2013) i Pravilnika o polaganju stručnog ispita za čuvara prirode (»Narodne novine«, broj 119/2017) ministar nadležan za okoliš i energetiku izdaje

UVJERENJE
o položenom stručnom ispitu za čuvara prirode

(ime i prezime) rođen/a (datum, godina), mjesto, stručna sprema, položio/la je pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, pred Ispitnim povjerenstvom stručni ispit za čuvara prirode dana (datum polaganja), te time stekao/la pravo obavljati poslove čuvara prirode u javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima i ekološkom mrežom, kao i druga prava koja mu/joj po propisima pripadaju.

Evidencijski broj xy/ godina

MP

Ministar