Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

NN 120/2017 (4.12.2017.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Hrvatska narodna banka

2755

Na temelju članka 146.c i članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUPERVIZORSKIM IZVJEŠTAJIMA KREDITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U cijelom tekstu Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (»Narodne novine«, br. 41A/2014., 127/2014., 67/2015., 119/2015., 7/2017. i 44/2017.) riječ »RS3« zamjenjuje se riječju »RS4«, riječ »MIKI2« zamjenjuje se riječju »MIKI3«, riječ »PIKI1« zamjenjuje se riječju »PIKI2«, riječ »ID3« zamjenjuje se riječju »ID4«, riječ »VIKR2« zamjenjuje se riječju »VIKR3«, riječ »DNP« zamjenjuje se riječju »DNP1«, riječ »ROC1« zamjenjuje se riječju »ROC2«, riječ »D5M2« zamjenjuje se riječju »D5M3«, riječ »POKI1« zamjenjuje se riječju »POKI2«, a riječ »PROP« zamjenjuje se riječju »PROP1«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 3. riječi »točaka od 1. do 16.« zamjenjuju se riječima »točaka od 2. do 14.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. točke 1., 15. i 16. brišu se.

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. točki 1. riječi »točaka od 1. do 3.« zamjenjuju se riječima »točke 2., točke 3.«.

Točka 3. briše se.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja iz članka 7. stavka 1. točaka od 2. do 5., točke 10. i točke 11. te«.

Članak 6.

U članku 10. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja iz članka 7. stavka 1. točaka od 2. do 12. i točke 20. te«.

Stavak 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1) podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja iz članka 7. stavka 1. točaka od 2. do 5., točke 10. i točke 11. te«.

Članak 7.

U članku 11. stavku 1. točki 1. riječi »točaka od 1. do 3.« zamjenjuju se riječima »točke 2., točke 3.«.

U točki 2. riječi »točke 11., točke 12., točke 15., točke 16. ove Odluke« zamjenjuju se riječima »točke 11. i točke 12. ove Odluke«.

Članak 8.

U Uputi za sastavljanje i dostavljanje supervizorskih izvještaja kreditnih institucija, koja je sastavni dio Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija, poglavlja II.2.1., II.2.15. i II.2.16. brišu se.

Članak 9.

Točka 7. Upute mijenja se i glasi:

»7. Obveza izvješćivanja kreditnih institucija pomoću supervizorskih izvještaja propisana je Zakonom o kreditnim institucijama i podzakonskim propisima Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine odnosno o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu.«

Članak 10.

Točka 20. Upute mijenja se i glasi:

»20. U Izvještaju IBS prikazane su izvanbilančne obveze u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine (klasične izvanbilančne rizične stavke) te ugovorena vrijednost (engl. notional amount) izvedenih financijskih instrumenata.«

Članak 11.

Točka 22. Upute mijenja se i glasi:

»22. Izvještaj o izloženosti kreditnom riziku po rizičnim skupinama (u nastavku teksta: Izvještaj RS4) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama i na temelju podzakonskog propisa Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine.«

Članak 12.

Točke od 24. do 29. Upute mijenjaju se i glase:

»24. U Izvještaju RS4 prikazane su po pojedinim rizičnim skupinama bilančne izloženosti i izvanbilančne obveze iz podzakonskog propisa Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine.

25. U Izvještaju RS4 stavke izloženosti prikazane su na posljednji dan izvještajnog razdoblja, i to prema bruto knjigovodstvenoj vrijednosti, tj. prije umanjenja vrijednosti.

26. U Izvještaju RS4 bilančne su izloženosti podijeljene u port­felj »Financijska imovina po amortiziranom trošku« i u portfelj »Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit«.

27. Potraživanja po kamatama i potraživanja po naknadama za pojedine financijske instrumente prikazana su zasebno u svakom od relevantnih portfelja financijske imovine.

28. U Izvještaju RS4 fer vrijednosti ugrađenih derivata prikazane su unutar iznosa odnosnoga financijskog instrumenta.

29. Na razini pojedinačne vrste bilančne izloženosti u Izvještaju RS4 prezentirani su nedospjeli dio potraživanja, dospjeli dio potraživanja i umanjenje vrijednosti.«

Članak 13.

Točke 30. i 31. Upute brišu se.

Članak 14.

U točki 34. Upute riječi »prema MRS-u 39« zamjenjuju se riječima »Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 9«.

Članak 15.

U cijeloj točki 42. Upute riječi »»AM«, »AA« i »OI«« zamjenjuju se riječima »»AM« i »OI««.

Članak 16.

Točke 44. i 45. Upute mijenjaju se i glase:

»44. Ukupna materijalna imovina prikazana je u Izvještaju MIKI3 ovisno o tome na koji način kreditna institucija postupa s njom u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, a zasebno se iskazuje iznos imovine koja je preuzeta u zamjenu za tražbine.

45. Ukupna prava korištenja materijalne imovine prikazana su u Izvještaju MIKI3 kao imovina u uporabi, imovina u pripremi ili, ako ih kreditna institucija tako vrednuje, kao imovina namijenjena prodaji (Međunarodni standard financijskog izvještavanja 5).«

Članak 17.

U točki 48. Upute iza riječi »ispravaka vrijednosti« dodaju se riječi »i amortizacije«.

Članak 18.

Točke od 55. do 63. Upute mijenjaju se i glase:

»55. Izvještaj o izloženostima prema dužnicima (u nastavku teksta: Izvještaj ID4) sastavlja se na temelju članka 162. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama i na temelju podzakonskog propisa Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine.

56. U Izvještaju ID4 prikazane su sljedeće vrijednosti izloženosti prema svakom dužniku odnosno grupi povezanih osoba kreditne institucije:

1. izloženost kreditnom riziku te klasifikacija izloženosti po rizičnim skupinama

2. ostale izloženosti

3. otpisana potraživanja i isključene kamate

4. restrukturirane izloženosti te

5. izloženost valutno induciranom kreditnom riziku.

57. U Izvještaju ID4 stavke koje se odnose na izloženost kreditnom riziku te klasifikaciju bilančnih i izvanbilančnih izloženosti po rizičnim skupinama prikazane su na posljednji dan izvještajnog razdoblja, i to prema bruto knjigovodstvenoj vrijednosti, tj. prije umanjenja vrijednosti. Ostale izloženosti prikazane su na posljednji dan izvještajnog razdoblja, i to prema neto knjigovodstvenoj vrijednosti, tj. nakon umanjenja vrijednosti.

58. Otpisana potraživanja, isključene kamate i restrukturirane izloženosti prikazuju se sa stanjem na posljednji dan izvještajnog razdoblja. U ovim se stupcima podaci o pojedinačnim dužnicima prikazuju samo za domaće pravne osobe i za monetarne financijske institucije iz Europske unije; za domaće fizičke osobe i obrtnike te nerezidente podaci se prikazuju na zbirnoj osnovi u retku Portfelj malih kredita.

59. Pod restrukturiranim izloženostima smatraju se restrukturirane izloženosti definirane Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 680/2014 od 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.

60. U Izvještaju ID4 stavke koje se odnose na izloženost valutno induciranom kreditnom riziku, definiranu podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine, prikazane su na posljednji dan izvještajnog razdoblja, i to prema neto knjigovodstvenoj vrijednosti, tj. nakon umanjenja vrijednosti.

61. Vrijednosno iskazivanje izloženosti prema pojedinom dužniku definirano je podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine, i to u dijelu u kojem se opisuje pojedinačno značajna izloženost, pri čemu su pojedinačni dužnici svrstani u grupe povezanih osoba kojoj pojedini dužnik pripada.

62. Utvrđivanje vrijednosti kod pojedinih dužnika u Izvještaju ID4 temelji se na matičnom broju, pri čemu su obuhvaćene sve protustranke (dužnici) koje su u izvješću »PO« u Obilježju 27. »Osnova identificiranja« označene modalitetom »IZ«.

63. Izvještaj ID4 sastavlja se na osnovi podataka dostavljenih u izvješćima »AA«, »AF«, »AN«, »AP«, »AS«, »AV«, »AW«, »RA«, »AE« i »PO«, odabirom pojedinih modaliteta obilježja iz tih izvješća, za svaku poziciju (tag) unutar Izvještaja ID4, a u skladu s Tablicom 9 iz ove Upute.«

Članak 19.

Točke od 73. do 77. Upute mijenjaju se i glase:

»73. Procjena zaštićenosti bilančnih izloženosti i izvanbilančnih obveza od valutno induciranoga kreditnog rizika prikazana u Izvještaju VIKR3, u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine, zasnovana je na internom sustavu identificiranja dužnika kreditne institucije koji imaju usklađenu, kao i onih koji imaju neusklađenu deviznu poziciju.

74. U Izvještaju VIKR3 odvojeno su prikazani iznosi stavki koje su zaštićene i stavki koje nisu zaštićene od valutno induciranoga kreditnog rizika odnosno stavki koje se ne procjenjuju s obzirom na taj rizik u skladu s podzakonskim propisom Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine.

75. Izloženostima kreditnih institucija koje su prikazane u Izvještaju VIKR3 smatraju se bilančne izloženosti i preuzete izvanbilančne obveze koje su prikazane u Izvještaju RS4, a koje su nominirane u stranim valutama ili su ugovorene s valutnom klauzulom, uključujući i jednosmjernu valutnu klauzulu.

76. U Izvještaju VIKR3 bilančne su izloženosti podijeljene u portfelj »Financijska imovina po amortiziranom trošku« i u portfelj »Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit«.

77. Bilančne se izloženosti u Izvještaju VIKR3 prikazuju prema neto knjigovodstvenoj vrijednosti, tj. nakon umanjenja vrijednosti.«

Članak 20.

U točki 111. Upute riječi »prije umanjenja za ispravke vrijednosti za identificirane gubitke po plasmanima« zamjenjuju se riječima »prije umanjenja vrijednosti po bilančnim izloženostima«.

Članak 21.

Točka 135.n Upute mijenja se i glasi:

»135.n U Izvještaju PROP1 prikazani su podaci o financijskoj imovini koju je kreditna institucija prodala u izvještajnom mjesecu, pri čemu se odvojeno prate plasmani po rizičnim skupinama (bilančnim izloženostima u obuhvatu podzakonskog propisa Hrvatske narodne banke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine), financijska imovina koju je kreditna institucija vodila u skladu s Međunarodnim standardom financijskog izvještavanja 5 te financijska imovina koja se mjeri po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka u skladu s Međunarodnim standardom financijskog izvještavanja 9 (osim portfelja imovine koja se drži radi trgovanja). Prikazuju se bruto knjigovodstveni iznos i umanjenje vrijednosti prodanih plasmana, izvanbilančna potraživanja po prodanim plasmanima te cijena po kojoj su plasmani prodani.«

Članak 22.

U točki 135.r riječi »prikazuju se podaci o plasmanima« zamjenjuju se riječima »prikazuju se podaci o plasmanima (dužničkim financijskim instrumentima koje je kreditna institucija vodila u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja 5 ili 9)«.

Članak 23.

Točka 246.c Upute mijenja se i glasi:

»Obrazac Utjecaj kamatnog rizika u knjizi banke na neto kamatni prihod (u nastavku teksta: obrazac NKP) ima definirana četiri retka u dijelu opisa utjecaja kamatnog rizika u knjizi banke na neto kamatni prihod. Za navođenje vremena potrebnog za izdvajanje kapitala potrebno je u datoteci upotrijebiti redak 3, u kojem se obvezno upisuje datum u polje (Datum1). Iako se redak vremena potrebnog za izdvajanje kapitala odnosi na kalendarsku godinu i mjesec, za potrebe tehničke dostave u polje datuma upisuje se kalendarska godina, mjesec i posljednji dan u mjesecu. Primjerice, za prosinac 2016. u polje Datum1 upisuju se znamenke 20161231 (ggggmmdd). U prva dva retka datoteke polje Datum 1 dostavlja se prazno (»Null«). Na isti se način to polje dostavlja i u retku 3 ako kreditna institucija nije izdvojila kapital na osnovi utjecaja kamatnog rizika u knjizi banke na neto kamatni prihod.«

Članak 24.

U prilogu pod naslovom »Tablice s pravilima za sastavljanje supervizorskih izvještaja«, Tablica 3. mijenja se i glasi:

Tablica 3: Izvještaj RS4 – Izvještaj o izloženosti kreditnom riziku po rizičnim skupinamaNaziv kreditne institucije:
OIB kreditne institucije:
Oznaka izvješća:
Datum:
 
A-1A-2B-1B-2B-3CUkupno
UKUPNA IZLOŽENOST (1+2+3)1001 
 
2001 
 
3001 
 
4001 
 
5001 
 
6001 
 
7001 
UKUPNA UMANJENJA VRIJEDNOSTI I REZERVIRANJA1002 
 
2002 
 
3002 
 
4002 
 
5002 
 
6002 
7002 
UKUPNA BILANČNA IZLOŽENOST (1+2)1003 
 
2003 
 
3003 
 
4003 
 
5003 
 
6003 
 
7003 
UKUPNA UMANJENJA VRIJEDNOSTI1004 
 
2004 
 
3004 
 
4004 
 
5004 
 
6004 
 
7004 
1) FINANCIJSKA IMOVINA PO AMORTIZIRANOM TROŠKU (a+b+c+d+e)1005 
 
2005 
 
3005 
 
4005 
 
5005 
 
6005 
 
7005 
UKUPNA UMANJENJA VRIJEDNOSTI U
PORTFELJU
1006 
 
2006 
 
3006 
 
4006 
 
5006 
 
6006 
 
7006 
Od toga: Ugrađeni derivati u portfelju1007 
 
2007 
 
3007 
 
4007 
 
5007 
 
6007 
 
7007 
a) DEPOZITI1008 
 
2008 
 
3008 
 
4008 
 
5008 
 
6008 
 
7008 
Umanjenje vrijednosti ukupnih depozita1009 
 
2009 
 
3009 
 
4009 
 
5009 
 
6009 
 
7009 
Depoziti kod HNB-a i obvezni blagajnički zapisi1010 
 
2010 
 
3010 
 
4010 
 
5010 
 
6010 
 
7010 
Dospjela potraživanja1011 
 
2011 
 
3011 
 
4011 
 
5011 
 
6011 
 
7011 
Umanjenje vrijednosti1012 
 
2012 
 
3012 
 
4012 
 
5012 
 
6012 
 
7012 
Depoziti kod ostalih rezidenata1013 
 
2013 
 
3013 
 
4013 
 
5013 
 
6013 
 
7013 
Dospjela potraživanja1014 
 
2014 
 
3014 
 
4014 
 
5014 
 
6014 
 
7014 
Umanjenje vrijednosti1015 
 
2015 
 
3015 
 
4015 
 
5015 
 
6015 
 
7015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depoziti kod stranih financijskih institucija1016 
 
2016 
 
3016 
 
4016 
 
5016 
 
6016 
 
7016 
Dospjela potraživanja1017 
 
2017 
 
3017 
 
4017 
 
5017 
 
6017 
 
7017 
Umanjenje vrijednosti1018 
 
2018 
 
3018 
 
4018 
 
5018 
 
6018 
 
7018 
b) KREDITI1019 
 
2019 
 
3019 
 
4019 
 
5019 
 
6019 
 
7019 
Umanjenje vrijednosti ukupnih kredita1020 
 
2020 
 
3020 
 
4020 
 
5020 
 
6020 
 
7020 
REZIDENTI1021 
 
2021 
 
3021 
 
4021 
 
5021 
 
6021 
 
7021 
Umanjenje vrijednosti ukupnih kredita rezidentima1022 
 
2022 
 
3022 
 
4022 
 
5022 
 
6022 
 
7022 
Faktoring1023 
 
2023 
 
3023 
 
4023 
 
5023 
 
6023 
 
7023 
Dospjela potraživanja1024 
 
2024 
 
3024 
 
4024 
 
5024 
 
6024 
 
7024 
Umanjenje vrijednosti1025 
 
2025 
 
3025 
 
4025 
 
5025 
 
6025 
 
7025 
Forfajting1026 
 
2026 
 
3026 
 
4026 
 
5026 
 
6026 
 
7026 
Dospjela potraživanja1027 
 
2027 
 
3027 
 
4027 
 
5027 
 
6027 
 
7027 
Umanjenje vrijednosti1028 
 
2028 
 
3028 
 
4028 
 
5028 
 
6028 
 
7028 
Financijski najam1029 
 
2029 
 
3029 
 
4029 
 
5029 
 
6029 
 
7029 
Dospjela potraživanja1030 
 
2030 
 
3030 
 
4030 
 
5030 
 
6030 
 
7030 
Umanjenje vrijednosti1031 
 
2031 
 
3031 
 
4031 
 
5031 
 
6031 
 
7031 
Gotovinski nenamjenski krediti bez zaloga1032 
 
2032 
 
3032 
 
4032 
 
5032 
 
6032 
 
7032 
Dospjela potraživanja1033 
 
2033 
 
3033 
 
4033 
 
5033 
 
6033 
 
7033 
Umanjenje vrijednosti1034 
 
2034 
 
3034 
 
4034 
 
5034 
 
6034 
 
7034 
Gotovinski nenamjenski krediti uz zalog1035 
 
2035 
 
3035 
 
4035 
 
5035 
 
6035 
 
7035 
Dospjela potraživanja1036 
 
2036 
 
3036 
 
4036 
 
5036 
 
6036 
 
7036 
Umanjenje vrijednosti1037 
 
2037 
 
3037 
 
4037 
 
5037 
 
6037 
 
7037 
Hipotekarni krediti1038 
 
2038 
 
3038 
 
4038 
 
5038 
 
6038 
 
7038 
Dospjela potraživanja1039 
 
2039 
 
3039 
 
4039 
 
5039 
 
6039 
 
7039 
Umanjenje vrijednosti1040 
 
2040 
 
3040 
 
4040 
 
5040 
 
6040 
 
7040 
Krediti po kreditnim karticama1041 
 
2041 
 
3041 
 
4041 
 
5041 
 
6041 
 
7041 
Dospjela potraživanja1042 
 
2042 
 
3042 
 
4042 
 
5042 
 
6042 
 
7042 
Umanjenje vrijednosti1043 
 
2043 
 
3043 
 
4043 
 
5043 
 
6043 
 
7043 
Krediti po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kuće1044 
 
2044 
 
3044 
 
4044 
 
5044 
 
6044 
 
7044 
Dospjela potraživanja1045 
 
2045 
 
3045 
 
4045 
 
5045 
 
6045 
 
7045 
Umanjenje vrijednosti1046 
 
2046 
 
3046 
 
4046 
 
5046 
 
6046 
 
7046 
Krediti za automobile1047 
 
2047 
 
3047 
 
4047 
 
5047 
 
6047 
 
7047 
Dospjela potraživanja1048 
 
2048 
 
3048 
 
4048 
 
5048 
 
6048 
 
7048 
Umanjenje vrijednosti1049 
 
2049 
 
3049 
 
4049 
 
5049 
 
6049 
 
7049 
Krediti za financiranje izvoza1050 
 
2050 
 
3050 
 
4050 
 
5050 
 
6050 
 
7050 
Dospjela potraživanja1051 
 
2051 
 
3051 
 
4051 
 
5051 
 
6051 
 
7051 
Umanjenje vrijednosti1052 
 
2052 
 
3052 
 
4052 
 
5052 
 
6052 
 
7052 
Krediti za građevinarstvo1053 
 
2053 
 
3053 
 
4053 
 
5053 
 
6053 
 
7053 
Dospjela potraživanja1054 
 
2054 
 
3054 
 
4054 
 
5054 
 
6054 
 
7054 
Umanjenje vrijednosti1055 
 
2055 
 
3055 
 
4055 
 
5055 
 
6055 
 
7055 
Krediti za investicije1056 
 
2056 
 
3056 
 
4056 
 
5056 
 
6056 
 
7056 
Dospjela potraživanja1057 
 
2057 
 
3057 
 
4057 
 
5057 
 
6057 
 
7057 
Umanjenje vrijednosti1058 
 
2058 
 
3058 
 
4058 
 
5058 
 
6058 
 
7058 
Krediti za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava1059 
 
2059 
 
3059 
 
4059 
 
5059 
 
6059 
 
7059 
Dospjela potraživanja1060 
 
2060 
 
3060 
 
4060 
 
5060 
 
6060 
 
7060 
Umanjenje vrijednosti1061 
 
2061 
 
3061 
 
4061 
 
5061 
 
6061 
 
7061 
Krediti za obrazovanje1062 
 
2062 
 
3062 
 
4062 
 
5062 
 
6062 
 
7062 
Dospjela potraživanja1063 
 
2063 
 
3063 
 
4063 
 
5063 
 
6063 
 
7063 
Umanjenje vrijednosti1064 
 
2064 
 
3064 
 
4064 
 
5064 
 
6064 
 
7064 
Krediti za obrtna sredstva1065 
 
2065 
 
3065 
 
4065 
 
5065 
 
6065 
 
7065 
Dospjela potraživanja1066 
 
2066 
 
3066 
 
4066 
 
5066 
 
6066 
 
7066 
Umanjenje vrijednosti1067 
 
2067 
 
3067 
 
4067 
 
5067 
 
6067 
 
7067 
Krediti za poljoprivredu1068 
 
2068 
 
3068 
 
4068 
 
5068 
 
6068 
 
7068 
Dospjela potraživanja1069 
 
2069 
 
3069 
 
4069 
 
5069 
 
6069 
 
7069 
Umanjenje vrijednosti1070 
 
2070 
 
3070 
 
4070 
 
5070 
 
6070 
 
7070 
Krediti za turizam1071 
 
2071 
 
3071 
 
4071 
 
5071 
 
6071 
 
7071 
Dospjela potraživanja1072 
 
2072 
 
3072 
 
4072 
 
5072 
 
6072 
 
7072 
Umanjenje vrijednosti1073 
 
2073 
 
3073 
 
4073 
 
5073 
 
6073 
 
7073 
Lombardni krediti1074 
 
2074 
 
3074 
 
4074 
 
5074 
 
6074 
 
7074 
Dospjela potraživanja1075 
 
2075 
 
3075 
 
4075 
 
5075 
 
6075 
 
7075 
Umanjenje vrijednosti1076 
 
2076 
 
3076 
 
4076 
 
5076 
 
6076 
 
7076 
Maržni krediti1077 
 
2077 
 
3077 
 
4077 
 
5077 
 
6077 
 
7077 
Dospjela potraživanja1078 
 
2078 
 
3078 
 
4078 
 
5078 
 
6078 
 
7078 
Umanjenje vrijednosti1079 
 
2079 
 
3079 
 
4079 
 
5079 
 
6079 
 
7079 
Obratni repo krediti1080 
 
2080 
 
3080 
 
4080 
 
5080 
 
6080 
 
7080 
Dospjela potraživanja1081 
 
2081 
 
3081 
 
4081 
 
5081 
 
6081 
 
7081 
Umanjenje vrijednosti1082 
 
2082 
 
3082 
 
4082 
 
5082 
 
6082 
 
7082 
Potrošački krediti1083 
 
2083 
 
3083 
 
4083 
 
5083 
 
6083 
 
7083 
Dospjela potraživanja1084 
 
2084 
 
3084 
 
4084 
 
5084 
 
6084 
 
7084 
Umanjenje vrijednosti1085 
 
2085 
 
3085 
 
4085 
 
5085 
 
6085 
 
7085 
Prekonoćni krediti1086 
 
2086 
 
3086 
 
4086 
 
5086 
 
6086 
 
7086 
Dospjela potraživanja1087 
 
2087 
 
3087 
 
4087 
 
5087 
 
6087 
 
7087 
Umanjenje vrijednosti1088 
 
2088 
 
3088 
 
4088 
 
5088 
 
6088 
 
7088 
Prekoračenja po transakcijskim računima1089 
 
2089 
 
3089 
 
4089 
 
5089 
 
6089 
 
7089 
Dospjela potraživanja1090 
 
2090 
 
3090 
 
4090 
 
5090 
 
6090 
 
7090 
Umanjenje vrijednosti1091 
 
2091 
 
3091 
 
4091 
 
5091 
 
6091 
 
7091 
Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalog1092 
 
2092 
 
3092 
 
4092 
 
5092 
 
6092 
 
7092 
Dospjela potraživanja1093 
 
2093 
 
3093 
 
4093 
 
5093 
 
6093 
 
7093 
Umanjenje vrijednosti1094 
 
2094 
 
3094 
 
4094 
 
5094 
 
6094 
 
7094 
Stambeni krediti1095 
 
2095 
 
3095 
 
4095 
 
5095 
 
6095 
 
7095 
Dospjela potraživanja1096 
 
2096 
 
3096 
 
4096 
 
5096 
 
6096 
 
7096 
Umanjenje vrijednosti1097 
 
2097 
 
3097 
 
4097 
 
5097 
 
6097 
 
7097 
Udjeli u sindiciranim kreditima1098 
 
2098 
 
3098 
 
4098 
 
5098 
 
6098 
 
7098 
Dospjela potraživanja1099 
 
2099 
 
3099 
 
4099 
 
5099 
 
6099 
 
7099 
Umanjenje vrijednosti1100 
 
2100 
 
3100 
 
4100 
 
5100 
 
6100 
 
7100 
Ostali krediti1101 
 
2101 
 
3101 
 
4101 
 
5101 
 
6101 
 
7101 
Dospjela potraživanja1102 
 
2102 
 
3102 
 
4102 
 
5102 
 
6102 
 
7102 
Umanjenje vrijednosti1103 
 
2103 
 
3103 
 
4103 
 
5103 
 
6103 
 
7103 
NEREZIDENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krediti nerezidentima1104 
 
2104 
 
3104 
 
4104 
 
5104 
 
6104 
 
7104 
Dospjela potraživanja1105 
 
2105 
 
3105 
 
4105 
 
5105 
 
6105 
 
7105 
Umanjenje vrijednosti1106 
 
2106 
 
3106 
 
4106 
 
5106 
 
6106 
 
7106 
 
c) DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI1107 
 
2107 
 
3107 
 
4107 
 
5107 
 
6107 
 
7107 
Umanjenje vrijednosti ukupnih dužničkih vrijednosnih papira1108 
 
2108 
 
3108 
 
4108 
 
5108 
 
6108 
 
7108 
 
MINISTARSTVO FINANCIJA I HRVATSKA NARODNA BANKA1109 
 
2109 
 
3109 
 
4109 
 
5109 
 
6109 
 
7109 
Umanjenje vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira MF-a ili HNB-a1110 
 
2110 
 
3110 
 
4110 
 
5110 
 
6110 
 
7110 
 
Trezorski zapisi Ministarstva financija1111 
 
2111 
 
3111 
 
4111 
 
5111 
 
6111 
 
7111 
Dospjela potraživanja1112 
 
2112 
 
3112 
 
4112 
 
5112 
 
6112 
 
7112 
Umanjenje vrijednosti1113 
 
2113 
 
3113 
 
4113 
 
5113 
 
6113 
 
7113 
Obveznice Ministarstva financija1114 
 
2114 
 
3114 
 
4114 
 
5114 
 
6114 
 
7114 
Dospjela potraživanja1115 
 
2115 
 
3115 
 
4115 
 
5115 
 
6115 
 
7115 
Umanjenje vrijednosti1116 
 
2116 
 
3116 
 
4116 
 
5116 
 
6116 
 
7116 
Blagajnički zapisi HNB-a1117 
 
2117 
 
3117 
 
4117 
 
5117 
 
6117 
 
7117 
Umanjenje vrijednosti1118 
 
2118 
 
3118 
 
4118 
 
5118 
 
6118 
 
7118 
 
REZIDENTI1119 
 
2119 
 
3119 
 
4119 
 
5119 
 
6119 
 
7119 
Umanjenje vrijednosti ukupnih dužničkih vrijednosnih papira rezidenata1120 
 
2120 
 
3120 
 
4120 
 
5120 
 
6120 
 
7120 
 
Certifikati o depozitu1121 
 
2121 
 
3121 
 
4121 
 
5121 
 
6121 
 
7121 
Dospjela potraživanja1122 
 
2122 
 
3122 
 
4122 
 
5122 
 
6122 
 
7122 
Umanjenje vrijednosti1123 
 
2123 
 
3123 
 
4123 
 
5123 
 
6123 
 
7123 
Komercijalni zapisi1124 
 
2124 
 
3124 
 
4124 
 
5124 
 
6124 
 
7124 
Dospjela potraživanja1125 
 
2125 
 
3125 
 
4125 
 
5125 
 
6125 
 
7125 
Umanjenje vrijednosti1126 
 
2126 
 
3126 
 
4126 
 
5126 
 
6126 
 
7126 
Mjenice1127 
 
2127 
 
3127 
 
4127 
 
5127 
 
6127 
 
7127 
Dospjela potraživanja1128 
 
2128 
 
3128 
 
4128 
 
5128 
 
6128 
 
7128 
Umanjenje vrijednosti1129 
 
2129 
 
3129 
 
4129 
 
5129 
 
6129 
 
7129 
Obveznice1130 
 
2130 
 
3130 
 
4130 
 
5130 
 
6130 
 
7130 
Dospjela potraživanja1131 
 
2131 
 
3131 
 
4131 
 
5131 
 
6131 
 
7131 
Umanjenje vrijednosti1132 
 
2132 
 
3132 
 
4132 
 
5132 
 
6132 
 
7132 
 
NEREZIDENTI1133 
 
2133 
 
3133 
 
4133 
 
5133 
 
6133 
 
7133 
Umanjenje vrijednosti ukupnih dužničkih vrijednosnih papira nerezidenata1134 
 
2134 
 
3134 
 
4134 
 
5134 
 
6134 
 
7134 
 
Blagajnički i trezorski zapisi1135 
 
2135 
 
3135 
 
4135 
 
5135 
 
6135 
 
7135 
Dospjela potraživanja1136 
 
2136 
 
3136 
 
4136 
 
5136 
 
6136 
 
7136 
Umanjenje vrijednosti1137 
 
2137 
 
3137 
 
4137 
 
5137 
 
6137 
 
7137 
Certifikati o depozitu1138 
 
2138 
 
3138 
 
4138 
 
5138 
 
6138 
 
7138 
Dospjela potraživanja1139 
 
2139 
 
3139 
 
4139 
 
5139 
 
6139 
 
7139 
Umanjenje vrijednosti1140 
 
2140 
 
3140 
 
4140 
 
5140 
 
6140 
 
7140 
Komercijalni zapisi1141 
 
2141 
 
3141 
 
4141 
 
5141 
 
6141 
 
7141 
Dospjela potraživanja1142 
 
2142 
 
3142 
 
4142 
 
5142 
 
6142 
 
7142 
Umanjenje vrijednosti1143 
 
2143 
 
3143 
 
4143 
 
5143 
 
6143 
 
7143 
Mjenice1144 
 
2144 
 
3144 
 
4144 
 
5144 
 
6144 
 
7144 
Dospjela potraživanja1145 
 
2145 
 
3145 
 
4145 
 
5145 
 
6145 
 
7145 
Umanjenje vrijednosti1146 
 
2146 
 
3146 
 
4146 
 
5146 
 
6146 
 
7146 
Obveznice1147 
 
2147 
 
3147 
 
4147 
 
5147 
 
6147 
 
7147 
Dospjela potraživanja1148 
 
2148 
 
3148 
 
4148 
 
5148 
 
6148 
 
7148 
Umanjenje vrijednosti1149 
 
2149 
 
3149 
 
4149 
 
5149 
 
6149 
 
7149 
 
d) POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRIHODA1150 
 
2150 
 
3150 
 
4150 
 
5150 
 
6150 
 
7150 
Umanjenje vrijednosti ukupnih potraživanja na osnovi prihoda1151 
 
2151 
 
3151 
 
4151 
 
5151 
 
6151 
 
7151 
 
Potraživanja na osnovi kamatnih prihoda1152 
 
2152 
 
3152 
 
4152 
 
5152 
 
6152 
 
7152 
Dospjela potraživanja1153 
 
2153 
 
3153 
 
4153 
 
5153 
 
6153 
 
7153 
Umanjenje vrijednosti1154 
 
2154 
 
3154 
 
4154 
 
5154 
 
6154 
 
7154 
Potraživanja na osnovi nekamatnih prihoda (naknada)1155 
 
2155 
 
3155 
 
4155 
 
5155 
 
6155 
 
7155 
Dospjela potraživanja1156 
 
2156 
 
3156 
 
4156 
 
5156 
 
6156 
 
7156 
Umanjenje vrijednosti1157 
 
2157 
 
3157 
 
4157 
 
5157 
 
6157 
 
7157 
 
e) OSTALA POTRAŽIVANJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostala potraživanja1158 
 
2158 
 
3158 
 
4158 
 
5158 
 
6158 
 
7158 
Dospjela ostala potraživanja1159 
 
2159 
 
3159 
 
4159 
 
5159 
 
6159 
 
7159 
Umanjenje vrijednosti ukupnih ostalih potraživanja1160 
 
2160 
 
3160 
 
4160 
 
5160 
 
6160 
 
7160 
 
2) FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT (f+g+h+i)1161 
 
2161 
 
3161 
 
4161 
 
5161 
 
6161 
 
7161 
UKUPNA UMANJENJA VRIJEDNOSTI U
PORTFELJU
1162 
 
2162 
 
3162 
 
4162 
 
5162 
 
6162 
 
7162 
Od toga: Ugrađeni derivati u portfelju1163 
 
2163 
 
3163 
 
4163 
 
5163 
 
6163 
 
7163 
 
f) DEPOZITI I KREDITI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depoziti i krediti1164 
 
2164 
 
3164 
 
4164 
 
5164 
 
6164 
 
7164 
Dospjela potraživanja1165 
 
2165 
 
3165 
 
4165 
 
5165 
 
6165 
 
7165 
Umanjenje vrijednosti ukupnih depozita i kredita1166 
 
2166 
 
3166 
 
4166 
 
5166 
 
6166 
 
7166 
 
g) DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI1167 
 
2167 
 
3167 
 
4167 
 
5167 
 
6167 
 
7167 
Umanjenje vrijednosti ukupnih dužničkih vrijednosnih papira1168 
 
2168 
 
3168 
 
4168 
 
5168 
 
6168 
 
7168 
MINISTARSTVO FINANCIJA I HRVATSKA NARODNA BANKA1169 
 
2169 
 
3169 
 
4169 
 
5169 
 
6169 
 
7169 
Umanjenje vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira MF-a ili HNB-a1170 
 
2170 
 
3170 
 
4170 
 
5170 
 
6170 
 
7170 
 
Trezorski zapisi Ministarstva financija1171 
 
2171 
 
3171 
 
4171 
 
5171 
 
6171 
 
7171 
Dospjela potraživanja1172 
 
2172 
 
3172 
 
4172 
 
5172 
 
6172 
 
7172 
Umanjenje vrijednosti1173 
 
2173 
 
3173 
 
4173 
 
5173 
 
6173 
 
7173 
Obveznice Ministarstva financija1174 
 
2174 
 
3174 
 
4174 
 
5174 
 
6174 
 
7174 
Dospjela potraživanja1175 
 
2175 
 
3175 
 
4175 
 
5175 
 
6175 
 
7175 
Umanjenje vrijednosti1176 
 
2176 
 
3176 
 
4176 
 
5176 
 
6176 
 
7176 
Blagajnički zapisi HNB-a1177 
 
2177 
 
3177 
 
4177 
 
5177 
 
6177 
 
7177 
Umanjenje vrijednosti1178 
 
2178 
 
3178 
 
4178 
 
5178 
 
6178 
 
7178 
 
REZIDENTI1179 
 
2179 
 
3179 
 
4179 
 
5179 
 
6179 
 
7179 
Umanjenje vrijednosti ukupnih dužničkih vrijednosnih papira rezidenata1180 
 
2180 
 
3180 
 
4180 
 
5180 
 
6180 
 
7180 
 
Certifikati o depozitu1181 
 
2181 
 
3181 
 
4181 
 
5181 
 
6181 
 
7181 
Dospjela potraživanja1182 
 
2182 
 
3182 
 
4182 
 
5182 
 
6182 
 
7182 
Umanjenje vrijednosti1183 
 
2183 
 
3183 
 
4183 
 
5183 
 
6183 
 
7183 
Komercijalni zapisi1184 
 
2184 
 
3184 
 
4184 
 
5184 
 
6184 
 
7184 
Dospjela potraživanja1185 
 
2185 
 
3185 
 
4185 
 
5185 
 
6185 
 
7185 
Umanjenje vrijednosti1186 
 
2186 
 
3186 
 
4186 
 
5186 
 
6186 
 
7186 
Mjenice1187 
 
2187 
 
3187 
 
4187 
 
5187 
 
6187 
 
7187 
Dospjela potraživanja1188 
 
2188 
 
3188 
 
4188 
 
5188 
 
6188 
 
7188 
Umanjenje vrijednosti1189 
 
2189 
 
3189 
 
4189 
 
5189 
 
6189 
 
7189 
Obveznice1190 
 
2190 
 
3190 
 
4190 
 
5190 
 
6190 
 
7190 
Dospjela potraživanja1191 
 
2191 
 
3191 
 
4191 
 
5191 
 
6191 
 
7191 
Umanjenje vrijednosti1192 
 
2192 
 
3192 
 
4192 
 
5192 
 
6192 
 
7192 
 
NEREZIDENTI1193 
 
2193 
 
3193 
 
4193 
 
5193 
 
6193 
 
7193 
Umanjenje vrijednosti ukupnih dužničkih vrijednosnih papira nerezidenata1194 
 
2194 
 
3194 
 
4194 
 
5194 
 
6194 
 
7194 
Blagajnički i trezorski zapisi1195 
 
2195 
 
3195 
 
4195 
 
5195 
 
6195 
 
7195 
Dospjela potraživanja1196 
 
2196 
 
3196 
 
4196 
 
5196 
 
6196 
 
7196 
Umanjenje vrijednosti1197 
 
2197 
 
3197 
 
4197 
 
5197 
 
6197 
 
7197 
Certifikati o depozitu1198 
 
2198 
 
3198 
 
4198 
 
5198 
 
6198 
 
7198 
Dospjela potraživanja1199 
 
2199 
 
3199 
 
4199 
 
5199 
 
6199 
 
7199 
Umanjenje vrijednosti1200 
 
2200 
 
3200 
 
4200 
 
5200 
 
6200 
 
7200 
Komercijalni zapisi1201 
 
2201 
 
3201 
 
4201 
 
5201 
 
6201 
 
7201 
Dospjela potraživanja1202 
 
2202 
 
3202 
 
4202 
 
5202 
 
6202 
 
7202 
Umanjenje vrijednosti1203 
 
2203 
 
3203 
 
4203 
 
5203 
 
6203 
 
7203 
Mjenice1204 
 
2204 
 
3204 
 
4204 
 
5204 
 
6204 
 
7204 
Dospjela potraživanja1205 
 
2205 
 
3205 
 
4205 
 
5205 
 
6205 
 
7205 
Umanjenje vrijednosti1206 
 
2206 
 
3206 
 
4206 
 
5206 
 
6206 
 
7206 
Obveznice1207 
 
2207 
 
3207 
 
4207 
 
5207 
 
6207 
 
7207 
Dospjela potraživanja1208 
 
2208 
 
3208 
 
4208 
 
5208 
 
6208 
 
7208 
Umanjenje vrijednosti1209 
 
2209 
 
3209 
 
4209 
 
5209 
 
6209 
 
7209 
 
h) POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRIHODA1210 
 
2210 
 
3210 
 
4210 
 
5210 
 
6210 
 
7210 
Umanjenje vrijednosti ukupnih potraživanja na osnovi prihoda1211 
 
2211 
 
3211 
 
4211 
 
5211 
 
6211 
 
7211 
Potraživanja na osnovi kamatnih prihoda1212 
 
2212 
 
3212 
 
4212 
 
5212 
 
6212 
 
7212 
Dospjela potraživanja1213 
 
2213 
 
3213 
 
4213 
 
5213 
 
6213 
 
7213 
Umanjenje vrijednosti1214 
 
2214 
 
3214 
 
4214 
 
5214 
 
6214 
 
7214 
 
Potraživanja na osnovi nekamatnih prihoda
(naknada)
1215 
 
2215 
 
3215 
 
4215 
 
5215 
 
6215 
 
7215 
Dospjela potraživanja1216 
 
2216 
 
3216 
 
4216 
 
5216 
 
6216 
 
7216 
Umanjenje vrijednosti1217 
 
2217 
 
3217 
 
4217 
 
5217 
 
6217 
 
7217 
 
i) OSTALA POTRAŽIVANJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostala potraživanja1218 
 
2218 
 
3218 
 
4218 
 
5218 
 
6218 
 
7218 
Dospjela ostala potraživanja1219 
 
2219 
 
3219 
 
4219 
 
5219 
 
6219 
 
7219 
Umanjenje vrijednosti ukupnih ostalih potraživanja1220 
 
2220 
 
3220 
 
4220 
 
5220 
 
6220 
 
7220 
 
3) IZVANBILANČNE OBVEZE1221 
 
2221 
 
3221 
 
4221 
 
5221 
 
6221 
 
7221 
Ukupno rezerviranja za izvanbilančne obveze1222 
 
2222 
 
3222 
 
4222 
 
5222 
 
6222 
 
7222 
 
REZIDENTI1223 
 
2223 
 
3223 
 
4223 
 
5223 
 
6223 
 
7223 
Rezerviranja za izvanbilančne obveze prema rezidentima1224 
 
2224 
 
3224 
 
4224 
 
5224 
 
6224 
 
7224 
 
Garancije1225 
 
2225 
 
3225 
 
4225 
 
5225 
 
6225 
 
7225 
Nepokriveni akreditivi1226 
 
2226 
 
3226 
 
4226 
 
5226 
 
6226 
 
7226 
Mjenična jamstva1227 
 
2227 
 
3227 
 
4227 
 
5227 
 
6227 
 
7227 
Akceptirane mjenice1228 
 
2228 
 
3228 
 
4228 
 
5228 
 
6228 
 
7228 
Revolving krediti1229 
 
2229 
 
3229 
 
4229 
 
5229 
 
6229 
 
7229 
Okvirni maržni krediti1230 
 
2230 
 
3230 
 
4230 
 
5230 
 
6230 
 
7230 
Ostali okvirni krediti i obveze financiranja1231 
 
2231 
 
3231 
 
4231 
 
5231 
 
6231 
 
7231 
Ostale rizične klasične izvanbilančne stavke1232 
 
2232 
 
3232 
 
4232 
 
5232 
 
6232 
 
7232 
 
NEREZIDENTI1233 
 
2233 
 
3233 
 
4233 
 
5233 
 
6233 
 
7233 
Rezerviranja za izvanbilančne obveze prema nerezidentima1234 
 
2234 
 
3234 
 
4234 
 
5234 
 
6234 
 
7234 
 
Garancije1235 
 
2235 
 
3235 
 
4235 
 
5235 
 
6235 
 
7235 
Nepokriveni akreditivi1236 
 
2236 
 
3236 
 
4236 
 
5236 
 
6236 
 
7236 
Mjenična jamstva1237 
 
2237 
 
3237 
 
4237 
 
5237 
 
6237 
 
7237 
Akceptirane mjenice1238 
 
2238 
 
3238 
 
4238 
 
5238 
 
6238 
 
7238 
Revolving krediti1239 
 
2239 
 
3239 
 
4239 
 
5239 
 
6239 
 
7239 
Okvirni maržni krediti1240 
 
2240 
 
3240 
 
4240 
 
5240 
 
6240 
 
7240 
Ostali okvirni krediti i obveze financiranja1241 
 
2241 
 
3241 
 
4241 
 
5241 
 
6241 
 
7241 
Ostale rizične klasične izvanbilančne stavke1242 
 
2242 
 
3242 
 
4242 
 
5242 
 
6242 
 
7242 
Bilješka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukupno dospjele bilančne izloženosti1243 
 
2243 
 
3243 
 
4243 
 
5243 
 
6243 
 
7243 
Dospjele bilančne izloženosti u portfelju po amortiziranom trošku1244 
 
2244 
 
3244 
 
4244 
 
5244 
 
6244 
 
7244 
Dospjele bilančne izloženosti u portfelju po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit1245 
 
2245 
 
3245 
 
4245 
 
5245 
 
6245 
 
7245 
Dospjela potraživanja na osnovi prihoda1246 
 
2246 
 
3246 
 
4246 
 
5246 
 
6246 
 
7246 Tablica 3: Izvještaj RS4 – Izvještaj o izloženosti kreditnom riziku po rizičnim skupinama 
IzvješćeSektorP porezni brojDržavaInstrumentPortfeljRizična skupinaVrsta iznosa
+
Vrsta iznosa –
 
Izračun
 
123456789 
10
UKUPNA
IZLOŽENOST
RS41001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1003 + P1221)
 
RS42001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2003 + P2221)
 
RS43001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3003 + P3221)
 
RS44001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4003 + P4221)
 
RS45001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5003 + P5221)
 
RS46001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6003 + P6221)
 
RS47001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7003 + P7221)
UKUPNA UMANJENJA VRIJEDNOSTI I REZERVIRANJARS41002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1004 + P1222)
 
RS42002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2004 + P2222)
 
RS43002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3004 + P3222)
 
RS44002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4004 + P4222)
 
RS45002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5004 + P5222)
 
RS46002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6004 + P6222)
 
RS47002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7004 + P7222)
UKUPNA BILANČNA IZLOŽENOSTRS41003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1005 + P1161)
 
RS42003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2005 + P2161)
 
RS43003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3005 + P3161)
 
RS44003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4005 + P4161)
 
RS45003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5005 + P5161)
 
RS46003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6005 + P6161)
 
RS47003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7005 + P7161)
UKUPNA UMANJENJA VRIJEDNOSTIRS41004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1006 + P1162)
 
RS42004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2006 + P2162)
 
RS43004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3006 + P3162)
 
RS44004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4006 + P4162)
 
RS45004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5006 + P5162)
 
RS46004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6006 + P6162)
 
RS47004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7006 + P7162)
FINANCIJSKA IMOVINA PO AMORTIZIRANOM TROŠKURS41005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1008 + P1019 + P1107 + P1150 + P1158 + P1159)
 
RS42005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2008 + P2019 + P2107 + P2150 + P2158 + P2159)
 
RS43005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3008 + P3019 + P3107 + P3150 + P3158 + P3159)
 
RS44005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4008 + P4019 + P4107 + P4150 + P4158 + P4159)
 
RS45005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5008 + P5019 + P5107 + P5150 + P5158 + P5159)
 
RS46005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6008 + P6019 + P6107 + P6150 + P6158 + P6159)
 
RS47005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7008 + P7019 + P7107 + P7150 + P7158 + P7159)
UKUPNA UMANJENJA VRIJEDNOSTI U PORTFELJURS41006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1009 + P1020 + P1108 + P1151 + P1160)
 
RS42006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2009 + P2020 + P2108 + P2151 + P2160)
 
RS43006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3009 + P3020 + P3108 + P3151 + P3160)
 
RS44006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4009 + P4020 + P4108 + P4151 + P4160)
 
RS45006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5009 + P5020 + P5108 + P5151 + P5160)
 
RS46006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6009 + P6020 + P6108 + P6151 + P6160)
 
RS47006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7009 + P7020 + P7108 + P7151 + P7160)
Od toga: Ugrađeni derivati u portfeljuRS41007 
AA***A*ATRA112 
 
 
 
RS42007 
AA***A*ATRA212 
 
 
 
RS43007 
AA***A*ATRB112 
 
 
 
RS44007 
AA***A*ATRB212 
 
 
 
RS45007 
AA***A*ATRB312 
 
 
 
RS46007 
AA***A*ATRCC12 
 
 
 
RS47007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1007 + … + P6007)
DEPOZITIRS41008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1010 + P1011 + P1013 + P1014 + P1016 + P1017)
 
RS42008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2010 + P2011 + P2013 + P2014 + P2016 + P2017)
 
RS43008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3010 + P3011 + P3013 + P3014 + P3016 + P3017)
 
RS44008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4010 + P4011 + P4013 + P4014 + P4016 + P4017)
 
RS45008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5010 + P5011 + P5013 + P5014 + P5016 + P5017)
 
RS46008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6010 + P6011 + P6013 + P6014 + P6016 + P6017)
 
RS47008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7010 + P7011 + P7013 + P7014 + P7016 + P7017)
Umanjenje vrijednosti ukupnih depozitaRS41009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1012 + P1015 + P1018)
 
RS42009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2012 + P2015 + P2018)
 
RS43009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3012 + P3015 + P3018)
 
RS44009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4012 + P4015 + P4018)
 
RS45009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5012 + P5015 + P5018)
 
RS46009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6012 + P6015 + P6018)
 
RS47009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1009 +...+ P6009)
Depoziti kod HNB-a i obvezni blagajnički zapisiRS41010 
AA*95970281739*od A0201 do A0205, A0308ATRA101 
 
 
 
RS42010 
AA*95970281739*od A0201 do A0205, A0308ATRA201 
 
 
 
RS43010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS44010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS45010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS46010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS47010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1010 + P2010)
Dospjela potraživanjaRS41011 
AA*95970281739*od A0201 do A0205, A0308ATRA102 
 
 
 
RS42011 
AA*95970281739*od A0201 do A0205, A0308ATRA202 
 
 
 
RS43011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS44011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS45011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS46011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS47011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1011 + P2011)
Umanjenje vrijednostiRS41012 
AA*95970281739*od A0201 do A0205, A0308ATRA105 
 
 
 
RS42012 
AA*95970281739*od A0201 do A0205, A0308ATRA205 
 
 
 
RS43012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS44012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS45012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS46012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS47012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1012 + P2012)
Depoziti kod ostalih rezidenataRS41013 
AA**HRA0206, A0231ATRA101, 12 
 
 
 
RS42013 
AA**HRA0206, A0231ATRA201, 12 
 
 
 
RS43013 
AA**HRA0206, A0231ATRB101, 12 
 
 
 
RS44013 
AA**HRA0206, A0231ATRB201, 12 
 
 
 
RS45013 
AA**HRA0206, A0231ATRB301, 12 
 
 
 
RS46013 
AA**HRA0206, A0231ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1013 + … + P6013)
Dospjela potraživanjaRS41014 
AA**HRA0206, A0231ATRA102 
 
 
 
RS42014 
AA**HRA0206, A0231ATRA202 
 
 
 
RS43014 
AA**HRA0206, A0231ATRB102 
 
 
 
RS44014 
AA**HRA0206, A0231ATRB202 
 
 
 
RS45014 
AA**HRA0206, A0231ATRB302 
 
 
 
RS46014 
AA**HRA0206, A0231ATRCC02 
 
 
 
RS47014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1014 + … + P6014)
Umanjenje vrijednostiRS41015 
AA**HRA0206, A0231ATRA105 
 
 
 
RS42015 
AA**HRA0206, A0231ATRA205 
 
 
 
RS43015 
AA**HRA0206, A0231ATRB105 
 
 
 
RS44015 
AA**HRA0206, A0231ATRB205 
 
 
 
RS45015 
AA**HRA0206, A0231ATRB305 
 
 
 
RS46015 
AA**HRA0206, A0231ATRCC05 
 
 
 
RS47015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1015 + … + P6015)
Depoziti kod stranih financijskih institucijaRS41016 
AA12**NIJE (HR)A0206, A0231ATRA101, 12 
 
 
 
RS42016 
AA12**NIJE (HR)A0206, A0231ATRA201, 12 
 
 
 
RS43016 
AA12**NIJE (HR)A0206, A0231ATRB101, 12 
 
 
 
RS44016 
AA12**NIJE (HR)A0206, A0231ATRB201, 12 
 
 
 
RS45016 
AA12**NIJE (HR)A0206, A0231ATRB301, 12 
 
 
 
RS46016 
AA12**NIJE (HR)A0206, A0231ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1016 + … + P6016)
Dospjela potraživanjaRS41017 
AA12**NIJE (HR)A0206, A0231ATRA102 
 
 
 
RS42017 
AA12**NIJE (HR)A0206, A0231ATRA202 
 
 
 
RS43017 
AA12**NIJE (HR)A0206, A0231ATRB102 
 
 
 
RS44017 
AA12**NIJE (HR)A0206, A0231ATRB202 
 
 
 
RS45017 
AA12**NIJE (HR)A0206, A0231ATRB302 
 
 
 
RS46017 
AA12**NIJE (HR)A0206, A0231ATRCC02 
 
 
 
RS47017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1017 + … + P6017)
Umanjenje vrijednostiRS41018 
AA12**NIJE (HR)A0206, A0231ATRA105 
 
 
 
RS42018 
AA12**NIJE (HR)A0206, A0231ATRA205 
 
 
 
RS43018 
AA12**NIJE (HR)A0206, A0231ATRB105 
 
 
 
RS44018 
AA12**NIJE (HR)A0206, A0231ATRB205 
 
 
 
RS45018 
AA12**NIJE (HR)A0206, A0231ATRB305 
 
 
 
RS46018 
AA12**NIJE (HR)A0206, A0231ATRCC05 
 
 
 
RS47018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1018 + … + P6018)
KREDITIRS41019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1021 + P1104 + P1105)
 
RS42019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2021 + P2104 + P2105)
 
RS43019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3021 + P3104 + P3105)
 
RS44019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4021 + P4104 + P4105)
 
RS45019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5021 + P5104 + P5105)
 
RS46019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6021 + P6104 + P6105)
 
RS47019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7021 + P7104 + P7105)
Umanjenje vrijednosti ukupnih kreditaRS41020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1022 + P1106)
 
RS42020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2022 + P2106)
 
RS43020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3022 + P3106)
 
RS44020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4022 + P4106)
 
RS45020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5022 + P5106)
 
RS46020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6022 + P6106)
 
RS47020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7022 + P7106)
REZIDENTIRS41021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1023 + P1024 + P1026 + P1027 + P1029 + P1030 + P1032 + P1033 + P1035 + P1036 + P1038 + P1039 + P1041 + P1042 + P1044 + P1045 + P1047 + P1048 + P1050 + P1051 + P1053 + P1054 + P1056 + P1057 + P1059 + P1060 + P1062 + P1063 + P1065 + P1066 + P1068 + P1069 + P1071 + P1072 + P1074 + P1075 + P1077 + P1078 + P1080 + P1081 + P1083 + P1084 + P1086 + P1087 + P1089 + P1090 + P1092 + P1093 + P1095 + P1096 + P1098 + P1099 + P1101 + P1102)
 
RS42021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2023 + P2024 + P2026 + P2027 + P2029 + P2030 + P2032 + P2033 + P2035 + P2036 + P2038 + P2039 + P2041 + P2042 + P2044 + P2045 + P2047 + P2048 + P2050 + P2051 + P2053 + P2054 + P2056 + P2057 + P2059 + P2060 + P2062 + P2063 + P2065 + P2066 + P2068 + P2069 + P2071 + P2072 + P2074 + P2075 + P2077 + P2078 + P2080 + P2081 + P2083 + P2084 + P2086 + P2087 + P2089 + P2090 + P2092 + P2093 + P2095 + P2096 + P2098 + P2099 + P2101 + P2102)
 
RS43021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3023 + P3024 + P3026 + P3027 + P3029 + P3030 + P3032 + P3033 + P3035 + P3036 + P3038 + P3039 + P3041 + P3042 + P3044 + P3045 + P3047 + P3048 + P3050 + P3051 + P3053 + P3054 + P3056 + P3057 + P3059 + P3060 + P3062 + P3063 + P3065 + P3066 + P3068 + P3069 + P3071 + P3072 + P3074 + P3075 + P3077 + P3078 + P3080 + P3081 + P3083 + P3084 + P3086 + P3087 + P3089 + P3090 + P3092 + P3093 + P3095 + P3096 + P3098 + P3099 + P3101 + P3102)
 
RS44021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4023 + P4024 + P4026 + P4027 + P4029 + P4030 + P4032 + P4033 + P4035 + P4036 + P4038 + P4039 + P4041 + P4042 + P4044 + P4045 + P4047 + P4048 + P4050 + P4051 + P4053 + P4054 + P4056 + P4057 + P4059 + P4060 + P4062 + P4063 + P4065 + P4066 + P4068 + P4069 + P4071 + P4072 + P4074 + P4075 + P4077 + P4078 + P4080 + P4081 + P4083 + P4084 + P4086 + P4087 + P4089 + P4090 + P4092 + P4093 + P4095 + P4096 + P4098 + P4099 + P4101 + P4102)
 
RS45021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5023 + P5024 + P5026 + P5027 + P5029 + P5030 + P5032 + P5033 + P5035 + P5036 + P5038 + P5039 + P5041 + P5042 + P5044 + P5045 + P5047 + P5048 + P5050 + P5051 + P5053 + P5054 + P5056 + P5057 + P5059 + P5060 + P5062 + P5063 + P5065 + P5066 + P5068 + P5069 + P5071 + P5072 + P5074 + P5075 + P5077 + P5078 + P5080 + P5081 + P5083 + P5084 + P5086 + P5087 + P5089 + P5090 + P5092 + P5093 + P5095 + P5096 + P5098 + P5099 + P5101 + P5102)
 
RS46021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6023 + P6024 + P6026 + P6027 + P6029 + P6030 + P6032 + P6033 + P6035 + P6036 + P6038 + P6039 + P6041 + P6042 + P6044 + P6045 + P6047 + P6048 + P6050 + P6051 + P6053 + P6054 + P6056 + P6057 + P6059 + P6060 + P6062 + P6063 + P6065 + P6066 + P6068 + P6069 + P6071 + P6072 + P6074 + P6075 + P6077 + P6078 + P6080 + P6081 + P6083 + P6084 + P6086 + P6087 + P6089 + P6090 + P6092 + P6093 + P6095 + P6096 + P6098 + P6099 + P6101 + P6102)
RS47021RS4(P7023 + P7024 + P7026 + P7027 + P7029 + P7030 + P7032 + P7033 + P7035 + P7036 + P7038 + P7039 + P7041 + P7042 + P7044 + P7045 + P7047 + P7048 + P7050 + P7051 + P7053 + P7054 + P7056 + P7057 + P7059 + P7060 + P7062 + P7063 + P7065 + P7066 + P7068 + P7069 +
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P7071 + P7072 + P7074 + P7075 + P7077 + P7078 + P7080 + P7081 + P7083 + P7084 + P7086 + P7087 + P7089 + P7090 + P7092 + P7093 + P7095 + P7096 + P7098 + P7099 + P7101 + P7102)
Umanjenje vrijednosti ukupnih kredita rezidentimaRS41022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1025 + P1028 + P1031 + P1034 + P1037 + P1040 + P1043 + P1046 + P1049 + P1052 + P1055 + P1058 + P1061 + P1064 + P1067 + P1070 + P1073 + P1076 + P1079 + P1082 + P1085 + P1088 + P1091 + P1094 + P1097 + P1100 + P1103)
 
RS42022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2025 + P2028 + P2031 + P2034 + P2037 + P2040 + P2043 + P2046 + P2049 + P2052 + P2055 + P2058 + P2061 + P2064 + P2067 + P2070 + P2073 + P2076 + P2079 + P2082 + P2085 + P2088 + P2091 + P2094 + P2097 + P2100 + P2103)
 
RS43022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3025 + P3028 + P3031 + P3034 + P3037 + P3040 + P3043 + P3046 + P3049 + P3052 + P3055 + P3058 + P3061 + P3064 + P3067 + P3070 + P3073 + P3076 + P3079 + P3082 + P3085 + P3088 + P3091 + P3094 + P3097 + P3100 + P3103)
 
RS44022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4025 + P4028 + P4031 + P4034 + P4037 + P4040 + P4043 + P4046 + P4049 + P4052 + P4055 + P4058 + P4061 + P4064 + P4067 + P4070 + P4073 + P4076 + P4079 + P4082 + P4085 + P4088 + P4091 + P4094 + P4097 + P4100 + P4103)
 
RS45022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5025 + P5028 + P5031 + P5034 + P5037 + P5040 + P5043 + P5046 + P5049 + P5052 + P5055 + P5058 + P5061 + P5064 + P5067 + P5070 + P5073 + P5076 + P5079 + P5082 + P5085 + P5088 + P5091 + P5094 + P5097 + P5100 + P5103)
 
RS46022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6025 + P6028 + P6031 + P6034 + P6037 + P6040 + P6043 + P6046 + P6049 + P6052 + P6055 + P6058 + P6061 + P6064 + P6067 + P6070 + P6073 + P6076 + P6079 + P6082 + P6085 + P6088 + P6091 + P6094 + P6097 + P6100 + P6103)
 
RS47022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7025 + P7028 + P7031 + P7034 + P7037 + P7040 + P7043 + P7046 + P7049 + P7052 + P7055 + P7058 + P7061 + P7064 + P7067 + P7070 + P7073 + P7076 + P7079 + P7082 + P7085 + P7088 + P7091 + P7094 + P7097 + P7100 + P7103)
FaktoringRS41023 
AA**HRA0305ATRA101, 1207 
 
 
RS42023 
AA**HRA0305ATRA201, 1207 
 
 
RS43023 
AA**HRA0305ATRB101, 1207 
 
 
RS44023 
AA**HRA0305ATRB201, 1207 
 
 
RS45023 
AA**HRA0305ATRB301, 1207 
 
 
RS46023 
AA**HRA0305ATRCC01, 1207 
 
 
RS47023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1023 + … + P6023)
Dospjela potraživanjaRS41024 
AA**HRA0305ATRA102 
 
 
 
RS42024 
AA**HRA0305ATRA202 
 
 
 
RS43024 
AA**HRA0305ATRB102 
 
 
 
RS44024 
AA**HRA0305ATRB202 
 
 
 
RS45024 
AA**HRA0305ATRB302 
 
 
 
RS46024 
AA**HRA0305ATRCC02 
 
 
 
RS47024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1024 + … + P6024)
Umanjenje vrijednostiRS41025 
AA**HRA0305ATRA105 
 
 
 
RS42025 
AA**HRA0305ATRA205 
 
 
 
RS43025 
AA**HRA0305ATRB105 
 
 
 
RS44025 
AA**HRA0305ATRB205 
 
 
 
RS45025 
AA**HRA0305ATRB305 
 
 
 
RS46025 
AA**HRA0305ATRCC05 
 
 
 
RS47025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1025 + … + P6025)
ForfajtingRS41026 
AA**HRA0306ATRA101, 1207 
 
 
RS42026 
AA**HRA0306ATRA201, 1207 
 
 
RS43026 
AA**HRA0306ATRB101, 1207 
 
 
RS44026 
AA**HRA0306ATRB201, 1207 
 
 
RS45026 
AA**HRA0306ATRB301, 1207 
 
 
RS46026 
AA**HRA0306ATRCC01, 1207 
 
 
RS47026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1026 + … + P6026)
Dospjela potraživanjaRS41027 
AA**HRA0306ATRA102 
 
 
 
RS42027 
AA**HRA0306ATRA202 
 
 
 
RS43027 
AA**HRA0306ATRB102 
 
 
 
RS44027 
AA**HRA0306ATRB202 
 
 
 
RS45027 
AA**HRA0306ATRB302 
 
 
 
RS46027 
AA**HRA0306ATRCC02 
 
 
 
RS47027 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1027 + … + P6027)
Umanjenje vrijednostiRS41028 
AA**HRA0306ATRA105 
 
 
 
RS42028 
AA**HRA0306ATRA205 
 
 
 
RS43028 
AA**HRA0306ATRB105 
 
 
 
RS44028 
AA**HRA0306ATRB205 
 
 
 
RS45028 
AA**HRA0306ATRB305 
 
 
 
RS46028 
AA**HRA0306ATRCC05 
 
 
 
RS47028 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1028 + … + P6028)
Financijski najamRS41029 
AA**HRA0212ATRA101, 12 
 
 
 
RS42029 
AA**HRA0212ATRA201, 12 
 
 
 
RS43029 
AA**HRA0212ATRB101, 12 
 
 
 
RS44029 
AA**HRA0212ATRB201, 12 
 
 
 
RS45029 
AA**HRA0212ATRB301, 12 
 
 
 
RS46029 
AA**HRA0212ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47029 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1029 + … + P6029)
Dospjela potraživanjaRS41030 
AA**HRA0212ATRA102 
 
 
 
RS42030 
AA**HRA0212ATRA202 
 
 
 
RS43030 
AA**HRA0212ATRB102 
 
 
 
RS44030 
AA**HRA0212ATRB202 
 
 
 
RS45030 
AA**HRA0212ATRB302 
 
 
 
RS46030 
AA**HRA0212ATRCC02 
 
 
 
RS47030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1030 + … + P6030)
Umanjenje vrijednostiRS41031 
AA**HRA0212ATRA105 
 
 
 
RS42031 
AA**HRA0212ATRA205 
 
 
 
RS43031 
AA**HRA0212ATRB105 
 
 
 
RS44031 
AA**HRA0212ATRB205 
 
 
 
RS45031 
AA**HRA0212ATRB305 
 
 
 
RS46031 
AA**HRA0212ATRCC05 
 
 
 
RS47031 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1031 + … + P6031)
Gotovinski nenamjenski krediti bez zalogaRS41032 
AA**HRA0232ATRA101, 12 
 
 
 
RS42032 
AA**HRA0232ATRA201, 12 
 
 
 
RS43032 
AA**HRA0232ATRB101, 12 
 
 
 
RS44032 
AA**HRA0232ATRB201, 12 
 
 
 
RS45032 
AA**HRA0232ATRB301, 12 
 
 
 
RS46032 
AA**HRA0232ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47032 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1032 + … + P6032)
Dospjela potraživanjaRS41033 
AA**HRA0232ATRA102 
 
 
 
RS42033 
AA**HRA0232ATRA202 
 
 
 
RS43033 
AA**HRA0232ATRB102 
 
 
 
RS44033 
AA**HRA0232ATRB202 
 
 
 
RS45033 
AA**HRA0232ATRB302 
 
 
 
RS46033 
AA**HRA0232ATRCC02 
 
 
 
RS47033 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1033 + … + P6033)
Umanjenje vrijednostiRS41034 
AA**HRA0232ATRA105 
 
 
 
RS42034 
AA**HRA0232ATRA205 
 
 
 
RS43034 
AA**HRA0232ATRB105 
 
 
 
RS44034 
AA**HRA0232ATRB205 
 
 
 
RS45034 
AA**HRA0232ATRB305 
 
 
 
RS46034 
AA**HRA0232ATRCC05 
 
 
 
RS47034 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1034 + … + P6034)
Gotovinski nenamjenski krediti uz zalogRS41035 
AA**HRA0233ATRA101, 12 
 
 
 
RS42035 
AA**HRA0233ATRA201, 12 
 
 
 
RS43035 
AA**HRA0233ATRB101, 12 
 
 
 
RS44035 
AA**HRA0233ATRB201, 12 
 
 
 
RS45035 
AA**HRA0233ATRB301, 12 
 
 
 
RS46035 
AA**HRA0233ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47035 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1035 + … + P6035)
Dospjela potraživanjaRS41036 
AA**HRA0233ATRA102 
 
 
 
RS42036 
AA**HRA0233ATRA202 
 
 
 
RS43036 
AA**HRA0233ATRB102 
 
 
 
RS44036 
AA**HRA0233ATRB202 
 
 
 
RS45036 
AA**HRA0233ATRB302 
 
 
 
RS46036 
AA**HRA0233ATRCC02 
 
 
 
RS47036 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1036 + … + P6036)
Umanjenje vrijednostiRS41037 
AA**HRA0233ATRA105 
 
 
 
RS42037 
AA**HRA0233ATRA205 
 
 
 
RS43037 
AA**HRA0233ATRB105 
 
 
 
RS44037 
AA**HRA0233ATRB205 
 
 
 
RS45037 
AA**HRA0233ATRB305 
 
 
 
RS46037 
AA**HRA0233ATRCC05 
 
 
 
RS47037 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1037 + … + P6037)
Hipotekarni kreditiRS41038 
AA**HRA0216ATRA101, 12 
 
 
 
RS42038 
AA**HRA0216ATRA201, 12 
 
 
 
RS43038 
AA**HRA0216ATRB101, 12 
 
 
 
RS44038 
AA**HRA0216ATRB201, 12 
 
 
 
RS45038 
AA**HRA0216ATRB301, 12 
 
 
 
RS46038 
AA**HRA0216ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47038 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1038 + … + P6038)
Dospjela potraživanjaRS41039 
AA**HRA0216ATRA102 
 
 
 
RS42039 
AA**HRA0216ATRA202 
 
 
 
RS43039 
AA**HRA0216ATRB102 
 
 
 
RS44039 
AA**HRA0216ATRB202 
 
 
 
RS45039 
AA**HRA0216ATRB302 
 
 
 
RS46039 
AA**HRA0216ATRCC02 
 
 
 
RS47039 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1039 + … + P6039)
Umanjenje vrijednostiRS41040 
AA**HRA0216ATRA105 
 
 
 
RS42040 
AA**HRA0216ATRA205 
 
 
 
RS43040 
AA**HRA0216ATRB105 
 
 
 
RS44040 
AA**HRA0216ATRB205 
 
 
 
RS45040 
AA**HRA0216ATRB305 
 
 
 
RS46040 
AA**HRA0216ATRCC05 
 
 
 
RS47040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1040 + … + P6040)
Krediti po kreditnim karticamaRS41041 
AA**HRA0218ATRA101, 12 
 
 
 
RS42041 
AA**HRA0218ATRA201, 12 
 
 
 
RS43041 
AA**HRA0218ATRB101, 12 
 
 
 
RS44041 
AA**HRA0218ATRB201, 12 
 
 
 
RS45041 
AA**HRA0218ATRB301, 12 
 
 
 
RS46041 
AA**HRA0218ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47041 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1041 + … + P6041)
Dospjela potraživanjaRS41042 
AA**HRA0218ATRA102 
 
 
 
RS42042 
AA**HRA0218ATRA202 
 
 
 
RS43042 
AA**HRA0218ATRB102 
 
 
 
RS44042 
AA**HRA0218ATRB202 
 
 
 
RS45042 
AA**HRA0218ATRB302 
 
 
 
RS46042 
AA**HRA0218ATRCC02 
 
 
 
RS47042 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1042 + … + P6042)
Umanjenje vrijednostiRS41043 
AA**HRA0218ATRA105 
 
 
 
RS42043 
AA**HRA0218ATRA205 
 
 
 
RS43043 
AA**HRA0218ATRB105 
 
 
 
RS44043 
AA**HRA0218ATRB205 
 
 
 
RS45043 
AA**HRA0218ATRB305 
 
 
 
RS46043 
AA**HRA0218ATRCC05 
 
 
 
RS47043 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1043 + … + P6043)
Krediti po kreditnim karticama uz jamstvo kartičarske kućeRS41044 
AA**HRA0219ATRA101, 12 
 
 
 
RS42044 
AA**HRA0219ATRA201, 12 
 
 
 
RS43044 
AA**HRA0219ATRB101, 12 
 
 
 
RS44044 
AA**HRA0219ATRB201, 12 
 
 
 
RS45044 
AA**HRA0219ATRB301, 12 
 
 
 
RS46044 
AA**HRA0219ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47044 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1044 + … + P6044)
Dospjela potraživanjaRS41045 
AA**HRA0219ATRA102 
 
 
 
RS42045 
AA**HRA0219ATRA202 
 
 
 
RS43045 
AA**HRA0219ATRB102 
 
 
 
RS44045 
AA**HRA0219ATRB202 
 
 
 
RS45045 
AA**HRA0219ATRB302 
 
 
 
RS46045 
AA**HRA0219ATRCC02 
 
 
 
RS47045 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1045 + … + P6045)
Umanjenje vrijednostiRS41046 
AA**HRA0219ATRA105 
 
 
 
RS42046 
AA**HRA0219ATRA205 
 
 
 
RS43046 
AA**HRA0219ATRB105 
 
 
 
RS44046 
AA**HRA0219ATRB205 
 
 
 
RS45046 
AA**HRA0219ATRB305 
 
 
 
RS46046 
AA**HRA0219ATRCC05 
 
 
 
RS47046 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1046 + … + P6046)
Krediti za automobileRS41047 
AA**HRA0217ATRA101, 12 
 
 
 
RS42047 
AA**HRA0217ATRA201, 12 
 
 
 
RS43047 
AA**HRA0217ATRB101, 12 
 
 
 
RS44047 
AA**HRA0217ATRB201, 12 
 
 
 
RS45047 
AA**HRA0217ATRB301, 12 
 
 
 
RS46047 
AA**HRA0217ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47047 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1047 + … + P6047)
Dospjela potraživanjaRS41048 
AA**HRA0217ATRA102 
 
 
 
RS42048 
AA**HRA0217ATRA202 
 
 
 
RS43048 
AA**HRA0217ATRB102 
 
 
 
RS44048 
AA**HRA0217ATRB202 
 
 
 
RS45048 
AA**HRA0217ATRB302 
 
 
 
RS46048 
AA**HRA0217ATRCC02 
 
 
 
RS47048 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1048 + … + P6048)
Umanjenje vrijednostiRS41049 
AA**HRA0217ATRA105 
 
 
 
RS42049 
AA**HRA0217ATRA205 
 
 
 
RS43049 
AA**HRA0217ATRB105 
 
 
 
RS44049 
AA**HRA0217ATRB205 
 
 
 
RS45049 
AA**HRA0217ATRB305 
 
 
 
RS46049 
AA**HRA0217ATRCC05 
 
 
 
RS47049 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1049 + … + P6049)
Krediti za financiranje izvozaRS41050 
AA**HRA0229ATRA101, 12 
 
 
 
RS42050 
AA**HRA0229ATRA201, 12 
 
 
 
RS43050 
AA**HRA0229ATRB101, 12 
 
 
 
RS44050 
AA**HRA0229ATRB201, 12 
 
 
 
RS45050 
AA**HRA0229ATRB301, 12 
 
 
 
RS46050 
AA**HRA0229ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1050 + … + P6050)
Dospjela potraživanjaRS41051 
AA**HRA0229ATRA102 
 
 
 
RS42051 
AA**HRA0229ATRA202 
 
 
 
RS43051 
AA**HRA0229ATRB102 
 
 
 
RS44051 
AA**HRA0229ATRB202 
 
 
 
RS45051 
AA**HRA0229ATRB302 
 
 
 
RS46051 
AA**HRA0229ATRCC02 
 
 
 
RS47051 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1051 + … + P6051)
Umanjenje vrijednostiRS41052 
AA**HRA0229ATRA105 
 
 
 
RS42052 
AA**HRA0229ATRA205 
 
 
 
RS43052 
AA**HRA0229ATRB105 
 
 
 
RS44052 
AA**HRA0229ATRB205 
 
 
 
RS45052 
AA**HRA0229ATRB305 
 
 
 
RS46052 
AA**HRA0229ATRCC05 
 
 
 
RS47052 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1052 + … + P6052)
Krediti za građevinarstvoRS41053 
AA**HRA0225ATRA101, 12 
 
 
 
RS42053 
AA**HRA0225ATRA201, 12 
 
 
 
RS43053 
AA**HRA0225ATRB101, 12 
 
 
 
RS44053 
AA**HRA0225ATRB201, 12 
 
 
 
RS45053 
AA**HRA0225ATRB301, 12 
 
 
 
RS46053 
AA**HRA0225ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47053 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1053 + … + P6053)
Dospjela potraživanjaRS41054 
AA**HRA0225ATRA102 
 
 
 
RS42054 
AA**HRA0225ATRA202 
 
 
 
RS43054 
AA**HRA0225ATRB102 
 
 
 
RS44054 
AA**HRA0225ATRB202 
 
 
 
RS45054 
AA**HRA0225ATRB302 
 
 
 
RS46054 
AA**HRA0225ATRCC02 
 
 
 
RS47054 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1054 + … + P6054)
Umanjenje vrijednostiRS41055 
AA**HRA0225ATRA105 
 
 
 
RS42055 
AA**HRA0225ATRA205 
 
 
 
RS43055 
AA**HRA0225ATRB105 
 
 
 
RS44055 
AA**HRA0225ATRB205 
 
 
 
RS45055 
AA**HRA0225ATRB305 
 
 
 
RS46055 
AA**HRA0225ATRCC05 
 
 
 
RS47055 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1055 + … + P6055)
Krediti za investicijeRS41056 
AA**HRA0228ATRA101, 12 
 
 
 
RS42056 
AA**HRA0228ATRA201, 12 
 
 
 
RS43056 
AA**HRA0228ATRB101, 12 
 
 
 
RS44056 
AA**HRA0228ATRB201, 12 
 
 
 
RS45056 
AA**HRA0228ATRB301, 12 
 
 
 
RS46056 
AA**HRA0228ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47056 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1056 + … + P6056)
Dospjela potraživanjaRS41057 
AA**HRA0228ATRA102 
 
 
 
RS42057 
AA**HRA0228ATRA202 
 
 
 
RS43057 
AA**HRA0228ATRB102 
 
 
 
RS44057 
AA**HRA0228ATRB202 
 
 
 
RS45057 
AA**HRA0228ATRB302 
 
 
 
RS46057 
AA**HRA0228ATRCC02 
 
 
 
RS47057 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1057 + … + P6057)
Umanjenje vrijednostiRS41058 
AA**HRA0228ATRA105 
 
 
 
RS42058 
AA**HRA0228ATRA205 
 
 
 
RS43058 
AA**HRA0228ATRB105 
 
 
 
RS44058 
AA**HRA0228ATRB205 
 
 
 
RS45058 
AA**HRA0228ATRB305 
 
 
 
RS46058 
AA**HRA0228ATRCC05 
 
 
 
RS47058 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1058 + … + P6058)
Krediti za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstavaRS41059 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS42059 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS43059 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS44059 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS45059 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS46059 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS47059 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dospjela potraživanjaRS41060 
AA**HRA0208ATRA102, 12 
 
 
 
RS42060 
AA**HRA0208ATRA202, 12 
 
 
 
RS43060 
AA**HRA0208ATRB102, 12 
 
 
 
RS44060 
AA**HRA0208ATRB202, 12 
 
 
 
RS45060 
AA**HRA0208ATRB302, 12 
 
 
 
RS46060 
AA**HRA0208ATRCC02, 12 
 
 
 
RS47060 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1060 + … + P6060)
Umanjenje vrijednostiRS41061 
AA**HRA0208ATRA105 
 
 
 
RS42061 
AA**HRA0208ATRA205 
 
 
 
RS43061 
AA**HRA0208ATRB105 
 
 
 
RS44061 
AA**HRA0208ATRB205 
 
 
 
RS45061 
AA**HRA0208ATRB305 
 
 
 
RS46061 
AA**HRA0208ATRCC05 
 
 
 
RS47061 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1061 + … + P6061)
Krediti za obrazovanjeRS41062 
AA**HRA0214ATRA101, 12 
 
 
 
RS42062 
AA**HRA0214ATRA201, 12 
 
 
 
RS43062 
AA**HRA0214ATRB101, 12 
 
 
 
RS44062 
AA**HRA0214ATRB201, 12 
 
 
 
RS45062 
AA**HRA0214ATRB301, 12 
 
 
 
RS46062 
AA**HRA0214ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47062 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1062 + … + P6062)
Dospjela potraživanjaRS41063 
AA**HRA0214ATRA102 
 
 
 
RS42063 
AA**HRA0214ATRA202 
 
 
 
RS43063 
AA**HRA0214ATRB102 
 
 
 
RS44063 
AA**HRA0214ATRB202 
 
 
 
RS45063 
AA**HRA0214ATRB302 
 
 
 
RS46063 
AA**HRA0214ATRCC02 
 
 
 
RS47063 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1063 + … + P6063)
Umanjenje vrijednostiRS41064 
AA**HRA0214ATRA105 
 
 
 
RS42064 
AA**HRA0214ATRA205 
 
 
 
RS43064 
AA**HRA0214ATRB105 
 
 
 
RS44064 
AA**HRA0214ATRB205 
 
 
 
RS45064 
AA**HRA0214ATRB305 
 
 
 
RS46064 
AA**HRA0214ATRCC05 
 
 
 
RS47064 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1064 + … + P6064)
Krediti za obrtna sredstvaRS41065 
AA**HRA0224ATRA101, 12 
 
 
 
RS42065 
AA**HRA0224ATRA201, 12 
 
 
 
RS43065 
AA**HRA0224ATRB101, 12 
 
 
 
RS44065 
AA**HRA0224ATRB201, 12 
 
 
 
RS45065 
AA**HRA0224ATRB301, 12 
 
 
 
RS46065 
AA**HRA0224ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47065 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1065 + … + P6065)
Dospjela potraživanjaRS41066 
AA**HRA0224ATRA102 
 
 
 
RS42066 
AA**HRA0224ATRA202 
 
 
 
RS43066 
AA**HRA0224ATRB102 
 
 
 
RS44066 
AA**HRA0224ATRB202 
 
 
 
RS45066 
AA**HRA0224ATRB302 
 
 
 
RS46066 
AA**HRA0224ATRCC02 
 
 
 
RS47066 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1066 + … + P6066)
Umanjenje vrijednostiRS41067 
AA**HRA0224ATRA105 
 
 
 
RS42067 
AA**HRA0224ATRA205 
 
 
 
RS43067 
AA**HRA0224ATRB105 
 
 
 
RS44067 
AA**HRA0224ATRB205 
 
 
 
RS45067 
AA**HRA0224ATRB305 
 
 
 
RS46067 
AA**HRA0224ATRCC05 
 
 
 
RS47067 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1067 + … + P6067)
Krediti za poljoprivreduRS41068 
AA**HRA0226ATRA101, 12 
 
 
 
RS42068 
AA**HRA0226ATRA201, 12 
 
 
 
RS43068 
AA**HRA0226ATRB101, 12 
 
 
 
RS44068 
AA**HRA0226ATRB201, 12 
 
 
 
RS45068 
AA**HRA0226ATRB301, 12 
 
 
 
RS46068 
AA**HRA0226ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47068 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1068 + … + P6068)
Dospjela potraživanjaRS41069 
AA**HRA0226ATRA102 
 
 
 
RS42069 
AA**HRA0226ATRA202 
 
 
 
RS43069 
AA**HRA0226ATRB102 
 
 
 
RS44069 
AA**HRA0226ATRB202 
 
 
 
RS45069 
AA**HRA0226ATRB302 
 
 
 
RS46069 
AA**HRA0226ATRCC02 
 
 
 
RS47069 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1069 + … + P6069)
Umanjenje vrijednostiRS41070 
AA**HRA0226ATRA105 
 
 
 
RS42070 
AA**HRA0226ATRA205 
 
 
 
RS43070 
AA**HRA0226ATRB105 
 
 
 
RS44070 
AA**HRA0226ATRB205 
 
 
 
RS45070 
AA**HRA0226ATRB305 
 
 
 
RS46070 
AA**HRA0226ATRCC05 
 
 
 
RS47070 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1070 + … + P6070)
Krediti za turizamRS41071 
AA**HRA0227ATRA101, 12 
 
 
 
RS42071 
AA**HRA0227ATRA201, 12 
 
 
 
RS43071 
AA**HRA0227ATRB101, 12 
 
 
 
RS44071 
AA**HRA0227ATRB201, 12 
 
 
 
RS45071 
AA**HRA0227ATRB301, 12 
 
 
 
RS46071 
AA**HRA0227ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47071 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1071 + … + P6071)
Dospjela potraživanjaRS41072 
AA**HRA0227ATRA102 
 
 
 
RS42072 
AA**HRA0227ATRA202 
 
 
 
RS43072 
AA**HRA0227ATRB102 
 
 
 
RS44072 
AA**HRA0227ATRB202 
 
 
 
RS45072 
AA**HRA0227ATRB302 
 
 
 
RS46072 
AA**HRA0227ATRCC02 
 
 
 
RS47072 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1072 + … + P6072)
Umanjenje vrijednostiRS41073 
AA**HRA0227ATRA105 
 
 
 
RS42073 
AA**HRA0227ATRA205 
 
 
 
RS43073 
AA**HRA0227ATRB105 
 
 
 
RS44073 
AA**HRA0227ATRB205 
 
 
 
RS45073 
AA**HRA0227ATRB305 
 
 
 
RS46073 
AA**HRA0227ATRCC05 
 
 
 
RS47073 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1073 + … + P6073)
Lombardni kreditiRS41074 
AA**HRA0223ATRA101, 12 
 
 
 
RS42074 
AA**HRA0223ATRA201, 12 
 
 
 
RS43074 
AA**HRA0223ATRB101, 12 
 
 
 
RS44074 
AA**HRA0223ATRB201, 12 
 
 
 
RS45074 
AA**HRA0223ATRB301, 12 
 
 
 
RS46074 
AA**HRA0223ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47074 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1074 + … + P6074)
Dospjela potraživanjaRS41075 
AA**HRA0223ATRA102 
 
 
 
RS42075 
AA**HRA0223ATRA202 
 
 
 
RS43075 
AA**HRA0223ATRB102 
 
 
 
RS44075 
AA**HRA0223ATRB202 
 
 
 
RS45075 
AA**HRA0223ATRB302 
 
 
 
RS46075 
AA**HRA0223ATRCC02 
 
 
 
RS47075 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1075 + … + P6075)
Umanjenje vrijednostiRS41076 
AA**HRA0223ATRA105 
 
 
 
RS42076 
AA**HRA0223ATRA205 
 
 
 
RS43076 
AA**HRA0223ATRB105 
 
 
 
RS44076 
AA**HRA0223ATRB205 
 
 
 
RS45076 
AA**HRA0223ATRB305 
 
 
 
RS46076 
AA**HRA0223ATRCC05 
 
 
 
RS47076 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1076 + … + P6076)
Maržni kreditiRS41077 
AA**HRA0222ATRA101, 12 
 
 
 
RS42077 
AA**HRA0222ATRA201, 12 
 
 
 
RS43077 
AA**HRA0222ATRB101, 12 
 
 
 
RS44077 
AA**HRA0222ATRB201, 12 
 
 
 
RS45077 
AA**HRA0222ATRB301, 12 
 
 
 
RS46077 
AA**HRA0222ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47077 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1077 + … + P6077)
Dospjela potraživanjaRS41078 
AA**HRA0222ATRA102 
 
 
 
RS42078 
AA**HRA0222ATRA202 
 
 
 
RS43078 
AA**HRA0222ATRB102 
 
 
 
RS44078 
AA**HRA0222ATRB202 
 
 
 
RS45078 
AA**HRA0222ATRB302 
 
 
 
RS46078 
AA**HRA0222ATRCC02 
 
 
 
RS47078 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1078 + … + P6078)
Umanjenje vrijednostiRS41079 
AA**HRA0222ATRA105 
 
 
 
RS42079 
AA**HRA0222ATRA205 
 
 
 
RS43079 
AA**HRA0222ATRB105 
 
 
 
RS44079 
AA**HRA0222ATRB205 
 
 
 
RS45079 
AA**HRA0222ATRB305 
 
 
 
RS46079 
AA**HRA0222ATRCC05 
 
 
 
RS47079 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1079 + … + P6079)
Obratni repo kreditiRS41080 
AA**HRA0209ATRA101, 12 
 
 
 
RS42080 
AA**HRA0209ATRA201, 12 
 
 
 
RS43080 
AA**HRA0209ATRB101, 12 
 
 
 
RS44080 
AA**HRA0209ATRB201, 12 
 
 
 
RS45080 
AA**HRA0209ATRB301, 12 
 
 
 
RS46080 
AA**HRA0209ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47080 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1080 + … + P6080)
Dospjela potraživanjaRS41081 
AA**HRA0209ATRA102 
 
 
 
RS42081 
AA**HRA0209ATRA202 
 
 
 
RS43081 
AA**HRA0209ATRB102 
 
 
 
RS44081 
AA**HRA0209ATRB202 
 
 
 
RS45081 
AA**HRA0209ATRB302 
 
 
 
RS46081 
AA**HRA0209ATRCC02 
 
 
 
RS47081 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1081 + … + P6081)
Umanjenje vrijednostiRS41082 
AA**HRA0209ATRA105 
 
 
 
RS42082 
AA**HRA0209ATRA205 
 
 
 
RS43082 
AA**HRA0209ATRB105 
 
 
 
RS44082 
AA**HRA0209ATRB205 
 
 
 
RS45082 
AA**HRA0209ATRB305 
 
 
 
RS46082 
AA**HRA0209ATRCC05 
 
 
 
RS47082 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1082 + … + P6082)
Potrošački kreditiRS41083 
AA**HRA0213ATRA101, 12 
 
 
 
RS42083 
AA**HRA0213ATRA201, 12 
 
 
 
RS43083 
AA**HRA0213ATRB101, 12 
 
 
 
RS44083 
AA**HRA0213ATRB201, 12 
 
 
 
RS45083 
AA**HRA0213ATRB301, 12 
 
 
 
RS46083 
AA**HRA0213ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47083 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1083 + … + P6083)
Dospjela potraživanjaRS41084 
AA**HRA0213ATRA102 
 
 
 
RS42084 
AA**HRA0213ATRA202 
 
 
 
RS43084 
AA**HRA0213ATRB102 
 
 
 
RS44084 
AA**HRA0213ATRB202 
 
 
 
RS45084 
AA**HRA0213ATRB302 
 
 
 
RS46084 
AA**HRA0213ATRCC02 
 
 
 
RS47084 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1084 + … + P6084)
Umanjenje vrijednostiRS41085 
AA**HRA0213ATRA105 
 
 
 
RS42085 
AA**HRA0213ATRA205 
 
 
 
RS43085 
AA**HRA0213ATRB105 
 
 
 
RS44085 
AA**HRA0213ATRB205 
 
 
 
RS45085 
AA**HRA0213ATRB305 
 
 
 
RS46085 
AA**HRA0213ATRCC05 
 
 
 
RS47085 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1085 + … + P6085)
Prekonoćni kreditiRS41086 
AA**HRA0207ATRA101, 12 
 
 
 
RS42086 
AA**HRA0207ATRA201, 12 
 
 
 
RS43086 
AA**HRA0207ATRB101, 12 
 
 
 
RS44086 
AA**HRA0207ATRB201, 12 
 
 
 
RS45086 
AA**HRA0207ATRB301, 12 
 
 
 
RS46086 
AA**HRA0207ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47086 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1086 + … + P6086)
Dospjela potraživanjaRS41087 
AA**HRA0207ATRA102 
 
 
 
RS42087 
AA**HRA0207ATRA202 
 
 
 
RS43087 
AA**HRA0207ATRB102 
 
 
 
RS44087 
AA**HRA0207ATRB202 
 
 
 
RS45087 
AA**HRA0207ATRB302 
 
 
 
RS46087 
AA**HRA0207ATRCC02 
 
 
 
RS47087 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1087 + … + P6087)
Umanjenje vrijednostiRS41088 
AA**HRA0207ATRA105 
 
 
 
RS42088 
AA**HRA0207ATRA205 
 
 
 
RS43088 
AA**HRA0207ATRB105 
 
 
 
RS44088 
AA**HRA0207ATRB205 
 
 
 
RS45088 
AA**HRA0207ATRB305 
 
 
 
RS46088 
AA**HRA0207ATRCC05 
 
 
 
RS47088 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1088 + … + P6088)
Prekoračenja po transakcijskim računimaRS41089 
AA**HRA0220ATRA101, 12 
 
 
 
RS42089 
AA**HRA0220ATRA201, 12 
 
 
 
RS43089 
AA**HRA0220ATRB101, 12 
 
 
 
RS44089 
AA**HRA0220ATRB201, 12 
 
 
 
RS45089 
AA**HRA0220ATRB301, 12 
 
 
 
RS46089 
AA**HRA0220ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47089 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1089 + … + P6089)
Dospjela potraživanjaRS41090 
AA**HRA0220ATRA102 
 
 
 
RS42090 
AA**HRA0220ATRA202 
 
 
 
RS43090 
AA**HRA0220ATRB102 
 
 
 
RS44090 
AA**HRA0220ATRB202 
 
 
 
RS45090 
AA**HRA0220ATRB302 
 
 
 
RS46090 
AA**HRA0220ATRCC02 
 
 
 
RS47090 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1090 + … + P6090)
Umanjenje vrijednostiRS41091 
AA**HRA0220ATRA105 
 
 
 
RS42091 
AA**HRA0220ATRA205 
 
 
 
RS43091 
AA**HRA0220ATRB105 
 
 
 
RS44091 
AA**HRA0220ATRB205 
 
 
 
RS45091 
AA**HRA0220ATRB305 
 
 
 
RS46091 
AA**HRA0220ATRCC05 
 
 
 
RS47091 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1091 + … + P6091)
Prekoračenja po transakcijskim računima uz zalogRS41092 
AA**HRA0221ATRA101, 12 
 
 
 
RS42092 
AA**HRA0221ATRA201, 12 
 
 
 
RS43092 
AA**HRA0221ATRB101, 12 
 
 
 
RS44092 
AA**HRA0221ATRB201, 12 
 
 
 
RS45092 
AA**HRA0221ATRB301, 12 
 
 
 
RS46092 
AA**HRA0221ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47092 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1092 + … + P6092)
Dospjela potraživanjaRS41093 
AA**HRA0221ATRA102 
 
 
 
RS42093 
AA**HRA0221ATRA202 
 
 
 
RS43093 
AA**HRA0221ATRB102 
 
 
 
RS44093 
AA**HRA0221ATRB202 
 
 
 
RS45093 
AA**HRA0221ATRB302 
 
 
 
RS46093 
AA**HRA0221ATRCC02 
 
 
 
RS47093 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1093 + … + P6093)
Umanjenje vrijednostiRS41094 
AA**HRA0221ATRA105 
 
 
 
RS42094 
AA**HRA0221ATRA205 
 
 
 
RS43094 
AA**HRA0221ATRB105 
 
 
 
RS44094 
AA**HRA0221ATRB205 
 
 
 
RS45094 
AA**HRA0221ATRB305 
 
 
 
RS46094 
AA**HRA0221ATRCC05 
 
 
 
RS47094 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1094 + … + P6094)
Stambeni kreditiRS41095 
AA**HRA0215ATRA101, 12 
 
 
 
RS42095 
AA**HRA0215ATRA201, 12 
 
 
 
RS43095 
AA**HRA0215ATRB101, 12 
 
 
 
RS44095 
AA**HRA0215ATRB201, 12 
 
 
 
RS45095 
AA**HRA0215ATRB301, 12 
 
 
 
RS46095 
AA**HRA0215ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47095 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1095 + … + P6095)
Dospjela potraživanjaRS41096 
AA**HRA0215ATRA102 
 
 
 
RS42096 
AA**HRA0215ATRA202 
 
 
 
RS43096 
AA**HRA0215ATRB102 
 
 
 
RS44096 
AA**HRA0215ATRB202 
 
 
 
RS45096 
AA**HRA0215ATRB302 
 
 
 
RS46096 
AA**HRA0215ATRCC02 
 
 
 
RS47096 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1096 + … + P6096)
Umanjenje vrijednostiRS41097 
AA**HRA0215ATRA105 
 
 
 
RS42097 
AA**HRA0215ATRA205 
 
 
 
RS43097 
AA**HRA0215ATRB105 
 
 
 
RS44097 
AA**HRA0215ATRB205 
 
 
 
RS45097 
AA**HRA0215ATRB305 
 
 
 
RS46097 
AA**HRA0215ATRCC05 
 
 
 
RS47097 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1097 + … + P6097)
Udjeli u sindiciranim kreditimaRS41098 
AA**HRA0210ATRA101, 12 
 
 
 
RS42098 
AA**HRA0210ATRA201, 12 
 
 
 
RS43098 
AA**HRA0210ATRB101, 12 
 
 
 
RS44098 
AA**HRA0210ATRB201, 12 
 
 
 
RS45098 
AA**HRA0210ATRB301, 12 
 
 
 
RS46098 
AA**HRA0210ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47098 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1098 + … + P6098)
Dospjela potraživanjaRS41099 
AA**HRA0210ATRA102 
 
 
 
RS42099 
AA**HRA0210ATRA202 
 
 
 
RS43099 
AA**HRA0210ATRB102 
 
 
 
RS44099 
AA**HRA0210ATRB202 
 
 
 
RS45099 
AA**HRA0210ATRB302 
 
 
 
RS46099 
AA**HRA0210ATRCC02 
 
 
 
RS47099 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1099 + … + P6099)
Umanjenje vrijednostiRS41100 
AA**HRA0210ATRA105 
 
 
 
RS42100 
AA**HRA0210ATRA205 
 
 
 
RS43100 
AA**HRA0210ATRB105 
 
 
 
RS44100 
AA**HRA0210ATRB205 
 
 
 
RS45100 
AA**HRA0210ATRB305 
 
 
 
RS46100 
AA**HRA0210ATRCC05 
 
 
 
RS47100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1100 + … + P6100)
Ostali kreditiRS41101 
AA**HRA0230ATRA101, 12 
 
 
 
RS42101 
AA**HRA0230ATRA201, 12 
 
 
 
RS43101 
AA**HRA0230ATRB101, 12 
 
 
 
RS44101 
AA**HRA0230ATRB201, 12 
 
 
 
RS45101 
AA**HRA0230ATRB301, 12 
 
 
 
RS46101 
AA**HRA0230ATRCC01, 12 
 
 
 
RS47101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1101 + … + P6101)
Dospjela potraživanjaRS41102 
AA**HRA0230ATRA102 
 
 
 
RS42102 
AA**HRA0230ATRA202 
 
 
 
RS43102 
AA**HRA0230ATRB102 
 
 
 
RS44102 
AA**HRA0230ATRB202 
 
 
 
RS45102 
AA**HRA0230ATRB302 
 
 
 
RS46102 
AA**HRA0230ATRCC02 
 
 
 
RS47102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1102 + … + P6102)
Umanjenje vrijednostiRS41103 
AA**HRA0230ATRA105 
 
 
 
RS42103 
AA**HRA0230ATRA205 
 
 
 
RS43103 
AA**HRA0230ATRB105 
 
 
 
RS44103 
AA**HRA0230ATRB205 
 
 
 
RS45103 
AA**HRA0230ATRB305 
 
 
 
RS46103 
AA**HRA0230ATRCC05 
 
 
 
RS47103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1103 + … + P6103)
Krediti nerezidentimaRS41104 
AA**NIJE (HR)od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306ATRA101, 1207 
 
 
RS42104 
AA**NIJE (HR)od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306ATRA201, 1207 
 
 
RS43104 
AA**NIJE (HR)od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306ATRB101, 1207 
 
 
RS44104 
AA**NIJE (HR)od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306ATRB201, 1207 
 
 
RS45104 
AA**NIJE (HR)od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306ATRB301, 1207 
 
 
RS46104 
AA**NIJE (HR)od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306ATRCC01, 1207 
 
 
RS47104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1104 + … + P6104)
Dospjela potraživanjaRS41105 
AA**NIJE (HR)od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306ATRA102 
 
 
 
RS42105 
AA**NIJE (HR)od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306ATRA202 
 
 
 
RS43105 
AA**NIJE (HR)od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306ATRB102 
 
 
 
RS44105 
AA**NIJE (HR)od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306ATRB202 
 
 
 
RS45105 
AA**NIJE (HR)od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306ATRB302 
 
 
 
RS46105 
AA**NIJE (HR)od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306ATRCC02 
 
 
 
RS47105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1105 + … + P6105)
Umanjenje vrijednostiRS41106 
AA**NIJE (HR)od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306ATRA105 
 
 
 
RS42106 
AA**NIJE (HR)od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306ATRA205 
 
 
 
RS43106 
AA**NIJE (HR)od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306ATRB105 
 
 
 
RS44106 
AA**NIJE (HR)od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306ATRB205 
 
 
 
RS45106 
AA**NIJE (HR)od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306ATRB305 
 
 
 
RS46106 
AA**NIJE (HR)od A0207 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306ATRCC05 
 
 
 
RS47106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1106 + … + P6106)
Dužnički vrijednosni papiriRS41107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1109 + P1119 + P1133)
 
RS42107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2109 + P2119 + P2133)
 
RS43107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3109 + P3119 + P3133)
 
RS44107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4109 + P4119 + P4133)
 
RS45107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5109 + P5119 + P5133)
 
RS46107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6109 + P6119 + P6133)
 
RS47107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7109 + P7119 + P7133)

Umanjenje vrijednosti ukupnih dužničkih vrijednosnih papira

 

RS41108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1110 + P1120 + P1134)
RS42108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2110 + P2120 + P2134)
RS43108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3110 + P3120 + P3134)
RS44108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4110 + P4120 + P4134)
RS45108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5110 + P5120 + P5134)
RS46108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6110 + P6120 + P6134)
RS47108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7110 + P7120 + P7134)

MINISTARSTVO FINANCIJA I HRVATSKA NARODNA BANKA

 

RS41109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1111 + P1112 + P1114 + P1115 + P1117)
RS42109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2111 + P2112 + P2114 + P2115 + P2117)
RS43109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3111 + P3112 + P3114 + P3115 + P3117)
RS44109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4111 + P4112 + P4114 + P4115 + P4117)
RS45109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5111 + P5112 + P5114 + P5115 + P5117)
RS46109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6111 + P6112 + P6114 + P6115 + P6117)
RS47109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7111 + P7112 + P7114 + P7115 + P7117)

Umanjenje vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira MF-a ili HNB-a

 

RS41110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1113 + P1116 + P1118)
RS42110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2113 + P2116 + P2118)
RS43110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3113 + P3116 + P3118)
RS44110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4113 + P4116 + P4118)
RS45110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5113 + P5116 + P5118)
RS46110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6113 + P6116 + P61118)
RS47110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7113 + P7116 + 7118)
Trezorski zapisi Ministarstva financijaRS41111 
AA*18683136487*A0303ATRA101, 08, 1207 
 
 
RS42111 
AA*18683136487*A0303ATRA201, 08, 1207 
 
 
RS43111 
AA*18683136487*A0303ATRB101, 08, 1207 
 
 
RS44111 
AA*18683136487*A0303ATRB201, 08, 1207 
 
 
RS45111 
AA*18683136487*A0303ATRB301, 08, 1207 
 
 
RS46111 
AA*18683136487*A0303ATRCC01, 08, 1207 
 
 
RS47111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1111 + … + P6111)
Dospjela potraživanjaRS41112 
AA*18683136487*A0303ATRA102 
 
 
 
RS42112 
AA*18683136487*A0303ATRA202 
 
 
 
RS43112 
AA*18683136487*A0303ATRB102 
 
 
 
RS44112 
AA*18683136487*A0303ATRB202 
 
 
 
RS45112 
AA*18683136487*A0303ATRB302 
 
 
 
RS46112 
AA*18683136487*A0303ATRCC02 
 
 
 
RS47112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1112 + … + P6112)
Umanjenje vrijednostiRS41113 
AA*18683136487*A0303ATRA105 
 
 
 
RS42113 
AA*18683136487*A0303ATRA205 
 
 
 
RS43113 
AA*18683136487*A0303ATRB105 
 
 
 
RS44113 
AA*18683136487*A0303ATRB205 
 
 
 
RS45113 
AA*18683136487*A0303ATRB305 
 
 
 
RS46113 
AA*18683136487*A0303ATRCC05 
 
 
 
RS47113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1113 + … + P6113)
Obveznice Ministarstva financijaRS41114 
AA*18683136487*A0301ATRA101, 08, 1207 
 
 
RS42114 
AA*18683136487*A0301ATRA201, 08, 1207 
 
 
RS43114 
AA*18683136487*A0301ATRB101, 08, 1207 
 
 
RS44114 
AA*18683136487*A0301ATRB201, 08, 1207 
 
 
RS45114 
AA*18683136487*A0301ATRB301, 08, 1207 
 
 
RS46114 
AA*18683136487*A0301ATRCC01, 08, 1207 
 
 
RS47114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1114 + … + P6114)
Dospjela potraživanjaRS41115 
AA*18683136487*A0301ATRA102 
 
 
 
RS42115 
AA*18683136487*A0301ATRA202 
 
 
 
RS43115 
AA*18683136487*A0301ATRB102 
 
 
 
RS44115 
AA*18683136487*A0301ATRB202 
 
 
 
RS45115 
AA*18683136487*A0301ATRB302 
 
 
 
RS46115 
AA*18683136487*A0301ATRCC02 
 
 
 
RS47115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1115 + … + P6115)
Umanjenje vrijednostiRS41116 
AA*18683136487*A0301ATRA105 
 
 
 
RS42116 
AA*18683136487*A0301ATRA205 
 
 
 
RS43116 
AA*18683136487*A0301ATRB105 
 
 
 
RS44116 
AA*18683136487*A0301ATRB205 
 
 
 
RS45116 
AA*18683136487*A0301ATRB305 
 
 
 
RS46116 
AA*18683136487*A0301ATRCC05 
 
 
 
RS47116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1116 + … + P6116)
Blagajnički zapisi HNB-aRS41117 
AA*95970281739*A0303ATRA101, 08, 1207 
 
 
RS42117 
AA*95970281739*A0303ATRA201, 08, 1207 
 
 
RS43117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS44117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS45117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS46117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS47117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1117 + … + P6117)
Umanjenje vrijednostiRS41118 
AA*95970281739*A0303ATRA105 
 
 
 
RS42118 
AA*95970281739*A0303ATRA205 
 
 
 
RS43118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS44118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS45118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS46118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS47118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1118 + … + P6118)
REZIDENTIRS41119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1121 + P1122 + P1124 + P1125 + P1127 + P1128 + P1130 + P1131)
 
RS42119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2121 + P2122 + P2124 + P2125 + P2127 + P2128 + P2130 + P2131)
 
RS43119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3121 + P3122 + P3124 + P3125 + P3127 + P3128 + P3130 + P3131)
 
RS44119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4121 + P4122 + P4124 + P4125 + P4127 + P4128 + P4130 + P4131)
 
RS45119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5121 + P5122 + P5124 + P5125 + P5127 + P5128 + P5130 + P5131)
 
RS46119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6121 + P6122 + P6124 + P6125 + P6127 + P6128 + P6130 + P6131)
 
RS47119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7121 + P7122 + P7124 + P7125 + P7127 + P7128 + P7130 + P7131)
Umanjenje vrijednosti ukupnih dužnički vrijednosnih papira rezidenataRS41120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1123 + P1126 + P1129 + P1132)
 
RS42120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2123 + P2126 + P2129 + P2132)
 
RS43120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3123 + P3126 + P3129 + P3132)
 
RS44120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4123 + P4126 + P4129 + P4132)
 
RS45120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5123 + P5126 + P5129 + P5132)
 
RS46120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6123 + P6126 + P6129 + P6132)
 
RS47120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7123 + P7126 + P7129 + P7132)
Certifikati o depozituRS41121 
AA**HRA0304ATRA101, 08, 1207 
 
 
RS42121 
AA**HRA0304ATRA201, 08, 1207 
 
 
RS43121 
AA**HRA0304ATRB101, 08, 1207 
 
 
RS44121 
AA**HRA0304ATRB201, 08, 1207 
 
 
RS45121 
AA**HRA0304ATRB301, 08, 1207 
 
 
RS46121 
AA**HRA0304ATRCC01, 08, 1207 
 
 
RS47121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1121 + … + P6121)
Dospjela potraživanjaRS41122 
AA**HRA0304ATRA102 
 
 
 
RS42122 
AA**HRA0304ATRA202 
 
 
 
RS43122 
AA**HRA0304ATRB102 
 
 
 
RS44122 
AA**HRA0304ATRB202 
 
 
 
RS45122 
AA**HRA0304ATRB302 
 
 
 
RS46122 
AA**HRA0304ATRCC02 
 
 
 
RS47122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1122 + … + P6122)
Umanjenje vrijednostiRS41123 
AA**HRA0304ATRA105 
 
 
 
RS42123 
AA**HRA0304ATRA205 
 
 
 
RS43123 
AA**HRA0304ATRB105 
 
 
 
RS44123 
AA**HRA0304ATRB205 
 
 
 
RS45123 
AA**HRA0304ATRB305 
 
 
 
RS46123 
AA**HRA0304ATRCC05 
 
 
 
RS47123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1123 + … + P6123)
Komercijalni zapisiRS41124 
AA**HRA0302ATRA101, 08, 1207 
 
 
RS42124 
AA**HRA0302ATRA201, 08, 1207 
 
 
RS43124 
AA**HRA0302ATRB101, 08, 1207 
 
 
RS44124 
AA**HRA0302ATRB201, 08, 1207 
 
 
RS45124 
AA**HRA0302ATRB301, 08, 1207 
 
 
RS46124 
AA**HRA0302ATRCC01, 08, 1207 
 
 
RS47124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1124 + … + P6124)
Dospjela potraživanjaRS41125 
AA**HRA0302ATRA102 
 
 
 
RS42125 
AA**HRA0302ATRA202 
 
 
 
RS43125 
AA**HRA0302ATRB102 
 
 
 
RS44125 
AA**HRA0302ATRB202 
 
 
 
RS45125 
AA**HRA0302ATRB302 
 
 
 
RS46125 
AA**HRA0302ATRCC02 
 
 
 
RS47125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1125 + … + P6125)
Umanjenje vrijednostiRS41126 
AA**HRA0302ATRA105 
 
 
 
RS42126 
AA**HRA0302ATRA205 
 
 
 
RS43126 
AA**HRA0302ATRB105 
 
 
 
RS44126 
AA**HRA0302ATRB205 
 
 
 
RS45126 
AA**HRA0302ATRB305 
 
 
 
RS46126 
AA**HRA0302ATRCC05 
 
 
 
RS47126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1126 + … + P6126)
MjeniceRS41127 
AA**HRA0307ATRA101, 08, 1207 
 
 
RS42127 
AA**HRA0307ATRA201, 08, 1207 
 
 
RS43127 
AA**HRA0307ATRB101, 08, 1207 
 
 
RS44127 
AA**HRA0307ATRB201, 08, 1207 
 
 
RS45127 
AA**HRA0307ATRB301, 08, 1207 
 
 
RS46127 
AA**HRA0307ATRCC01, 08, 1207 
 
 
RS47127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1127 + … + P6127)
Dospjela potraživanjaRS41128 
AA**HRA0307ATRA102 
 
 
 
RS42128 
AA**HRA0307ATRA202 
 
 
 
RS43128 
AA**HRA0307ATRB102 
 
 
 
RS44128 
AA**HRA0307ATRB202 
 
 
 
RS45128 
AA**HRA0307ATRB302 
 
 
 
RS46128 
AA**HRA0307ATRCC02 
 
 
 
RS47128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1128 + … + P6128)
Umanjenje vrijednostiRS41129 
AA**HRA0307ATRA105 
 
 
 
RS42129 
AA**HRA0307ATRA205 
 
 
 
RS43129 
AA**HRA0307ATRB105 
 
 
 
RS44129 
AA**HRA0307ATRB205 
 
 
 
RS45129 
AA**HRA0307ATRB305 
 
 
 
RS46129 
AA**HRA0307ATRCC05 
 
 
 
RS47129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1129 + … + P6129)
ObvezniceRS41130 
AA*NIJE
(18683136487)
HRA0301ATRA101, 08, 1207 
 
 
RS42130 
AA*NIJE (18683136487)HRA0301ATRA201, 08, 1207 
 
 
RS43130 
AA*NIJE (18683136487)HRA0301ATRB101, 08, 1207 
 
 
RS44130 
AA*NIJE (18683136487)HRA0301ATRB201, 08, 1207 
 
 
RS45130 
AA*NIJE (18683136487)HRA0301ATRB301, 08, 1207 
 
 
RS46130 
AA*NIJE (18683136487)HRA0301ATRCC01, 08, 1207 
 
 
RS47130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1130 + … + P6130)
Dospjela potraživanjaRS41131 
AA*NIJE (18683136487)HRA0301ATRA102 
 
 
 
RS42131 
AA*NIJE (18683136487)HRA0301ATRA202 
 
 
 
RS43131 
AA*NIJE (18683136487)HRA0301ATRB102 
 
 
 
RS44131 
AA*NIJE (18683136487)HRA0301ATRB202 
 
 
 
RS45131 
AA*NIJE (18683136487)HRA0301ATRB302 
 
 
 
RS46131 
AA*NIJE (18683136487)HRA0301ATRCC02 
 
 
 
RS47131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1131 + … + P6131)
Umanjenje vrijednostiRS41132 
AA*NIJE (18683136487)HRA0301ATRA105 
 
 
 
RS42132 
AA*NIJE (18683136487)HRA0301ATRA205 
 
 
 
RS43132 
AA*NIJE (18683136487)HRA0301ATRB105 
 
 
 
RS44132 
AA*NIJE (18683136487)HRA0301ATRB205 
 
 
 
RS45132 
AA*NIJE (18683136487)HRA0301ATRB305 
 
 
 
RS46132 
AA*NIJE (18683136487)HRA0301ATRCC05 
 
 
 
RS47132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1132 + … + P6132)
NEREZIDENTIRS41133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1135 + P1136 + P1138 + P1139 + P1141 + P1142 + P1144 + P1145 + P1147 + P1148)
 
RS42133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2135 + P2136 + P2138 + P2139 + P2141 + P2142 + P2144 + P2145 + P2147 + P2148)
 
RS43133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3135 + P3136 + P3138 + P3139 + P3141 + P3142 + P3144 + P3145 + P3147 + P3148)
 
RS44133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4135 + P4136 + P4138 + P4139 + P4141 + P4142 + P4144 + P4145 + P4147 + P4148)
 
RS45133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5135 + P5136 + P5138 + P5139 + P5141 + P5142 + P5144 + P5145 + P5147 + P5148)
 
RS46133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6135 + P6136 + P6138 + P6139 + P6141 + P6142 + P6144 + P6145 + P6147 + P6148)
 
RS47133 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7135 + P7136 + P7138 + P7139 + P7141 + P7142 + P7144 + P7145 + P7147 + P7148)
Umanjenje vrijednosti ukupnih dužnički vrijednosnih papira nerezidenataRS41134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1137 + P1140 + P1143 + P1146 + P1149)
 
RS42134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2137 + P2140 + P2143 + P2146 + P2149)
 
RS43134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3137 + P3140 + P3143 + P3146 + P3149)
 
RS44134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4137 + P4140 + P4143 + P4146 + P4149)
 
RS45134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5137 + P5140 + P5143 + P5146 + P5149)
 
RS46134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6137 + P6140 + P6143 + P6146 + P6149)
 
RS47134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7137 + P7140 + P7143 + P7146 + P7149)
Blagajnički i trezorski zapisiRS41135 
AA**NIJE (HR)A0303ATRA101, 08, 1207 
 
 
RS42135 
AA**NIJE (HR)A0303ATRA201, 08, 1207 
 
 
RS43135 
AA**NIJE (HR)A0303ATRB101, 08, 1207 
 
 
RS44135 
AA**NIJE (HR)A0303ATRB201, 08, 1207 
 
 
RS45135 
AA**NIJE (HR)A0303ATRB301, 08, 1207 
 
 
RS46135 
AA**NIJE (HR)A0303ATRCC01, 08, 1207 
 
 
RS47135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1135 + ... + P6135)
Dospjela potraživanjaRS41136 
AA**NIJE (HR)A0303ATRA102 
 
 
 
RS42136 
AA**NIJE (HR)A0303ATRA202 
 
 
 
RS43136 
AA**NIJE (HR)A0303ATRB102 
 
 
 
RS44136 
AA**NIJE (HR)A0303ATRB202 
 
 
 
RS45136 
AA**NIJE (HR)A0303ATRB302 
 
 
 
RS46136 
AA**NIJE (HR)A0303ATRCC02 
 
 
 
RS47136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1136 + ... + P6136)
Umanjenje vrijednostiRS41137 
AA**NIJE (HR)A0303ATRA105 
 
 
 
RS42137 
AA**NIJE (HR)A0303ATRA205 
 
 
 
RS43137 
AA**NIJE (HR)A0303ATRB105 
 
 
 
RS44137 
AA**NIJE (HR)A0303ATRB205 
 
 
 
RS45137 
AA**NIJE (HR)A0303ATRB305 
 
 
 
RS46137 
AA**NIJE (HR)A0303ATRCC05 
 
 
 
RS47137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1137 + ... + P6137)
Certifikati o depozituRS41138 
AA**NIJE (HR)A0304ATRA101, 08, 1207 
 
 
RS42138 
AA**NIJE (HR)A0304ATRA201, 08, 1207 
 
 
RS43138 
AA**NIJE (HR)A0304ATRB101, 08, 1207 
 
 
RS44138 
AA**NIJE (HR)A0304ATRB201, 08, 1207 
 
 
RS45138 
AA**NIJE (HR)A0304ATRB301, 08, 1207 
 
 
RS46138 
AA**NIJE (HR)A0304ATRCC01, 08, 1207 
 
 
RS47138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1138 + ... + P6138)
Dospjela potraživanjaRS41139 
AA**NIJE (HR)A0304ATRA102 
 
 
 
RS42139 
AA**NIJE (HR)A0304ATRA202 
 
 
 
RS43139 
AA**NIJE (HR)A0304ATRB102 
 
 
 
RS44139 
AA**NIJE (HR)A0304ATRB202 
 
 
 
RS45139 
AA**NIJE (HR)A0304ATRB302 
 
 
 
RS46139 
AA**NIJE (HR)A0304ATRCC02 
 
 
 
RS47139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1139 + ... + P6139)
Umanjenje vrijednostiRS41140 
AA**NIJE (HR)A0304ATRA105 
 
 
 
RS42140 
AA**NIJE (HR)A0304ATRA205 
 
 
 
RS43140 
AA**NIJE (HR)A0304ATRB105 
 
 
 
RS44140 
AA**NIJE (HR)A0304ATRB205 
 
 
 
RS45140 
AA**NIJE (HR)A0304ATRB305 
 
 
 
RS46140 
AA**NIJE (HR)A0304ATRCC05 
 
 
 
RS47140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1140 + ... + P6140)
Komercijalni zapisiRS41141 
AA**NIJE (HR)A0302ATRA101, 08, 1207 
 
 
RS42141 
AA**NIJE (HR)A0302ATRA201, 08, 1207 
 
 
RS43141 
AA**NIJE (HR)A0302ATRB101, 08, 1207 
 
 
RS44141 
AA**NIJE (HR)A0302ATRB201, 08, 1207 
 
 
RS45141 
AA**NIJE (HR)A0302ATRB301, 08, 1207 
 
 
RS46141 
AA**NIJE (HR)A0302ATRCC01, 08, 1207 
 
 
RS47141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1141 + ... + P6141)
Dospjela potraživanjaRS41142 
AA**NIJE (HR)A0302ATRA102 
 
 
 
RS42142 
AA**NIJE (HR)A0302ATRA202 
 
 
 
RS43142 
AA**NIJE (HR)A0302ATRB102 
 
 
 
RS44142 
AA**NIJE (HR)A0302ATRB202 
 
 
 
RS45142 
AA**NIJE (HR)A0302ATRB302 
 
 
 
RS46142 
AA**NIJE (HR)A0302ATRCC02 
 
 
 
RS47142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1142 + ... + P6142)
Umanjenje vrijednostiRS41143 
AA**NIJE (HR)A0302ATRA105 
 
 
 
RS42143 
AA**NIJE (HR)A0302ATRA205 
 
 
 
RS43143 
AA**NIJE (HR)A0302ATRB105 
 
 
 
RS44143 
AA**NIJE (HR)A0302ATRB205 
 
 
 
RS45143 
AA**NIJE (HR)A0302ATRB305 
 
 
 
RS46143 
AA**NIJE (HR)A0302ATRCC05 
 
 
 
RS47143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1143 + ... + P6143)
MjeniceRS41144 
AA**NIJE (HR)A0307ATRA101, 08, 1207 
 
 
RS42144 
AA**NIJE (HR)A0307ATRA201, 08, 1207 
 
 
RS43144 
AA**NIJE (HR)A0307ATRB101, 08, 1207 
 
 
RS44144 
AA**NIJE (HR)A0307ATRB201, 08, 1207 
 
 
RS45144 
AA**NIJE (HR)A0307ATRB301, 08, 1207 
 
 
RS46144 
AA**NIJE (HR)A0307ATRCC01, 08, 1207 
 
 
RS47144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1144 + ... + P6144)
Dospjela potraživanjaRS41145 
AA**NIJE (HR)A0307ATRA102 
 
 
 
RS42145 
AA**NIJE (HR)A0307ATRA202 
 
 
 
RS43145 
AA**NIJE (HR)A0307ATRB102 
 
 
 
RS44145 
AA**NIJE (HR)A0307ATRB202 
 
 
 
RS45145 
AA**NIJE (HR)A0307ATRB302 
 
 
 
RS46145 
AA**NIJE (HR)A0307ATRCC02 
 
 
 
RS47145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1145 + ... + P6145)
Umanjenje vrijednostiRS41146 
AA**NIJE (HR)A0307ATRA105 
 
 
 
RS42146 
AA**NIJE (HR)A0307ATRA205 
 
 
 
RS43146 
AA**NIJE (HR)A0307ATRB105 
 
 
 
RS44146 
AA**NIJE (HR)A0307ATRB205 
 
 
 
RS45146 
AA**NIJE (HR)A0307ATRB305 
 
 
 
RS46146 
AA**NIJE (HR)A0307ATRCC05 
 
 
 
RS47146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1146 + ... + P6146)
ObvezniceRS41147 
AA**NIJE (HR)A0301ATRA101, 08, 1207 
 
 
RS42147 
AA**NIJE (HR)A0301ATRA201, 08, 1207 
 
 
RS43147 
AA**NIJE (HR)A0301ATRB101, 08, 1207 
 
 
RS44147 
AA**NIJE (HR)A0301ATRB201, 08, 1207 
 
 
RS45147 
AA**NIJE (HR)A0301ATRB301, 08, 1207 
 
 
RS46147 
AA**NIJE (HR)A0301ATRCC01, 08, 1207 
 
 
RS47147 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1147 + ... + P6147)
Dospjela potraživanjaRS41148 
AA**NIJE (HR)A0301ATRA102 
 
 
 
RS42148 
AA**NIJE (HR)A0301ATRA202 
 
 
 
RS43148 
AA**NIJE (HR)A0301ATRB102 
 
 
 
RS44148 
AA**NIJE (HR)A0301ATRB202 
 
 
 
RS45148 
AA**NIJE (HR)A0301ATRB302 
 
 
 
RS46148 
AA**NIJE (HR)A0301ATRCC02 
 
 
 
RS47148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1148 + ... + P6148)
Umanjenje vrijednostiRS41149 
AA**NIJE (HR)A0301ATRA105 
 
 
 
RS42149 
AA**NIJE (HR)A0301ATRA205 
 
 
 
RS43149 
AA**NIJE (HR)A0301ATRB105 
 
 
 
RS44149 
AA**NIJE (HR)A0301ATRB205 
 
 
 
RS45149 
AA**NIJE (HR)A0301ATRB305 
 
 
 
RS46149 
AA**NIJE (HR)A0301ATRCC05 
 
 
 
RS47149 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1149 + ... + P6149)
POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRIHODARS41150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1152 + P1153 + P1155 + P1156)
 
RS42150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2152 + P2153 + P2155 + P2156)
 
RS43150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3152 + P3153 + P3155 + P3156)
 
RS44150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4152 + P4153 + P4155 + P4156)
 
RS45150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5152 + P5153 + P5155 + P5156)
 
RS46150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6152 + P6153 + P6155 + P6156)
 
RS47150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7152 + P7153 + P7155 + P7156)
Umanjenje vrijednosti ukupnih potraživanja na osnovi prihodaRS41151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1154 + P1157)
 
RS42151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2154 + P2157)
 
RS43151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3154 + P3157)
 
RS44151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4154 + P4157)
 
RS45151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5154 + P5157)
 
RS46151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6154 + P6157)
 
RS47151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7154 + P7157)
Potraživanja na osnovi kamatnih prihodaRS41152 
AA***od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999ATRA103 
 
 
 
RS42152 
AA***od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999ATRA203 
 
 
 
RS43152 
AA***od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999ATRB103 
 
 
 
RS44152 
AA***od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999ATRB203 
 
 
 
RS45152 
AA***od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999ATRB303 
 
 
 
RS46152 
AA***od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999ATRCC03 
 
 
 
RS47152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1152 + ... + P6152)
Dospjela potraživanjaRS41153 
AA***od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999ATRA104 
 
 
 
RS42153 
AA***od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999ATRA204 
 
 
 
RS43153 
AA***od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999ATRB104 
 
 
 
RS44153 
AA***od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999ATRB204 
 
 
 
RS45153 
AA***od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999ATRB304 
 
 
 
RS46153 
AA***od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999ATRCC04 
 
 
 
RS47153 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1153 + ... + P6153)
Umanjenje vrijednostiRS41154 
AA***od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999ATRA106 
 
 
 
RS42154 
AA***od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999ATRA206 
 
 
 
RS43154 
AA***od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999ATRB106 
 
 
 
RS44154 
AA***od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999ATRB206 
 
 
 
RS45154 
AA***od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999ATRB306 
 
 
 
RS46154 
AA***od A0202 do A0210, od A0212 do A0233, od A0301 do A0308, A0701, A9998, A9999ATRCC06 
 
 
 
RS47154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1154 + ... + P6154)
Potraživanja na osnovi nekamatnih prihoda (naknada)RS41155 
AA***A0603ATRA101 
 
 
 
RS42155 
AA***A0603ATRA201 
 
 
 
RS43155 
AA***A0603ATRB101 
 
 
 
RS44155 
AA***A0603ATRB201 
 
 
 
RS45155 
AA***A0603ATRB301 
 
 
 
RS46155 
AA***A0603ATRCC01 
 
 
 
RS47155 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1155 + ... + P6155)
Dospjela potraživanjaRS41156 
AA***A0603ATRA102 
 
 
 
RS42156 
AA***A0603ATRA202 
 
 
 
RS43156 
AA***A0603ATRB102 
 
 
 
RS44156 
AA***A0603ATRB202 
 
 
 
RS45156 
AA***A0603ATRB302 
 
 
 
RS46156 
AA***A0603ATRCC02 
 
 
 
RS47156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1156 + ... + P6156)
Umanjenje vrijednostiRS41157 
AA***A0603ATRA105 
 
 
 
RS42157 
AA***A0603ATRA205 
 
 
 
RS43157 
AA***A0603ATRB105 
 
 
 
RS44157 
AA***A0603ATRB205 
 
 
 
RS45157 
AA***A0603ATRB305 
 
 
 
RS46157 
AA***A0603ATRCC05 
 
 
 
RS47157 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1157 + ... + P6157)
Ostala potraživanjaRS41158 
AA***A0701, A9998, A9999ATRA101, 08, 1207 
 
 
RS42158 
AA***A0701, A9998, A9999ATRA201, 08, 1207 
 
 
RS43158 
AA***A0701, A9998, A9999ATRB101, 08, 1207 
 
 
RS44158 
AA***A0701, A9998, A9999ATRB201, 08, 1207 
 
 
RS45158 
AA***A0701, A9998, A9999ATRB301, 08, 1207 
 
 
RS46158 
AA***A0701, A9998, A9999ATRCC01, 08, 1207 
 
 
RS47158 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1158 + ... + P6158)
Dospjela ostala potraživanjaRS41159 
AA***A0701, A9998, A9999ATRA102 
 
 
 
RS42159 
AA***A0701, A9998, A9999ATRA202 
 
 
 
RS43159 
AA***A0701, A9998, A9999ATRB102 
 
 
 
RS44159 
AA***A0701, A9998, A9999ATRB202 
 
 
 
RS45159 
AA***A0701, A9998, A9999ATRB302 
 
 
 
RS46159 
AA***A0701, A9998, A9999ATRCC02 
 
 
 
RS47159 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1159 + ... + P6159)
Umanjenje vrijednosti ukupnih ostalih potraživanjaRS41160 
AA***A0701, A9998, A9999ATRA105 
 
 
 
RS42160 
AA***A0701, A9998, A9999ATRA205 
 
 
 
RS43160 
AA***A0701, A9998, A9999ATRB105 
 
 
 
RS44160 
AA***A0701, A9998, A9999ATRB205 
 
 
 
RS45160 
AA***A0701, A9998, A9999ATRB305 
 
 
 
RS46160 
AA***A0701, A9998, A9999ATRCC05 
 
 
 
RS47160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1160 + ... + P6160)
FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALU SVEOBUHVATNU DOBITRS41161 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1164 + P1165 + P1167 + P1210 + P1218 + P1219)
 
RS42161 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2164 + P2165 + P2167 + P2210 + P2218 + P2219)
 
RS43161 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3164 + P3165 + P3167 + P3210 + P3218 + P3219)
 
RS44161 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4164 + P4165 + P4167 + P4210 + P4218 + P4219)
 
RS45161 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5164 + P5165 + P5167 + P5210 + P5218 + P5219)
 
RS46161 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6164 + P6165 + P6167 + P6210 + P6218 + P6219)
 
RS47161 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7164 + P7165 + P7167 + P7210 + P7218 + P7219)
UKUPNA UMANJENJA VRIJEDNOSTI U PORTFELJURS41162 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1166 + P1168 + P1211 + P1220)
 
RS42162 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2166 + P2168 + P2211 + P2220)
 
RS43162 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3166 + P3168 + P3211 + P3220)
 
RS44162 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4166 + P4168 + P4211 + P4220)
 
RS45162 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5166 + P5168 + P5211 + P5220)
 
RS46162 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6166 + P6168 + P6211 + P6220)
 
RS47162 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7166 + P7168 + P7211 + P7220)
Od toga: Ugrađeni derivati u portfeljuRS41163 
AA***A*FOSA112 
 
 
 
RS42163 
AA***A*FOSA212 
 
 
 
RS43163 
AA***A*FOSB112 
 
 
 
RS44163 
AA***A*FOSB212 
 
 
 
RS45163 
AA***A*FOSB312 
 
 
 
RS46163 
AA***A*FOSCC12 
 
 
 
RS47163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1163 + ... + P6163)
Depoziti i kreditiRS41164 
AA***od A0206 do A0233, A0305, A0306, A0308FOSA110, 12 
 
 
 
RS42164 
AA***od A0206 do A0233, A0305, A0306, A0308FOSA210, 12 
 
 
 
RS43164 
AA***od A0206 do A0233, A0305, A0306, A0308FOSB110, 12 
 
 
 
RS44164 
AA***od A0206 do A0233, A0305, A0306, A0308FOSB210, 12 
 
 
 
RS45164 
AA***od A0206 do A0233, A0305, A0306, A0308FOSB310, 12 
 
 
 
RS46164 
AA***od A0206 do A0233, A0305, A0306, A0308FOSCC10, 12 
 
 
 
RS47164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1164 + ... + P6164)
Dospjela potraživanjaRS41165 
AA***od A0206 do A0233, A0305, A0306FOSA102 
 
 
 
RS42165 
AA***od A0206 do A0233, A0305, A0306FOSA202 
 
 
 
RS43165 
AA***od A0206 do A0233, A0305, A0306FOSB102 
 
 
 
RS44165 
AA***od A0206 do A0233, A0305, A0306FOSB202 
 
 
 
RS45165 
AA***od A0206 do A0233, A0305, A0306FOSB302 
 
 
 
RS46165 
AA***od A0206 do A0233, A0305, A0306FOSCC02 
 
 
 
RS47165 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1165 + ... + P6165)
Umanjenje vrijednosti ukupnih depozita i kreditaRS41166 
AA***od A0206 do A0233, A0305, A0306, A0308FOSA105 
 
 
 
RS42166 
AA***od A0206 do A0233, A0305, A0306, A0308FOSA205 
 
 
 
RS43166 
AA***od A0206 do A0233, A0305, A0306, A0308FOSB105 
 
 
 
RS44166 
AA***od A0206 do A0233, A0305, A0306, A0308FOSB205 
 
 
 
RS45166 
AA***od A0206 do A0233, A0305, A0306, A0308FOSB305 
 
 
 
RS46166 
AA***od A0206 do A0233, A0305, A0306, A0308FOSCC05 
 
 
 
RS47166 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1166 + ... + P6166)
DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRIRS41167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1169 + P1179 + P1193)
 
RS42167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2169 + P2179 + P2193)
 
RS43167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3169 + P3179 + P3193)
 
RS44167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4169 + P4179 + P4193)
 
RS45167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5169 + P5179 + P5193)
 
RS46167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6169 + P6179 + P6193)
 
RS47167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7169 + P7179 + P7193)
Umanjenje vrijednosti ukupnih dužnički vrijednosnih papiraRS41168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1170 + P1180 + P1194)
 
RS42168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2170 + P2180 + P2194)
 
RS43168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3170 + P3180 + P3194)
 
RS44168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4170 + P4180 + P4194)
 
RS45168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5170 + P5180 + P5194)
 
RS46168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6170 + P6180 + P6194)
 
RS47168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7170 + P7180 + P7194)
MINISTARSTVO FINANCIJA I HRVATSKA NARODNA BANKARS41169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1171 + P1172 + P1174 + P1175 + P1177)
 
RS42169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2171 + P2172 + P2174 + P2175 + P2177)
 
RS43169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3171 + P3172 + P3174 + P3175 + P3177)
 
RS44169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4171 + P4172 + P4174 + P4175 + P4177)
 
RS45169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5171 + P5172 + P5174 + P5175 + P5177)
 
RS46169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6171 + P6172 + P6174 + P6175 + P6177)
 
RS47169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7171 + P7172 + P7174 + P7175 + P7177)
Umanjenje vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira MF-a ili HNB-aRS41170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1173 + P1176 + P1178)
 
RS42170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P2173 + P2176 + P2178)
 
RS43170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P3173 + P3176 + P3178)
 
RS44170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P4173 + P4176 + P4178)
 
RS45170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P5173 + P5176 + P5178)
 
RS46170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P6173 + P6176 + P6178)
 
RS47170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P7173 + P7176 + P7178)
Trezorski zapisi Ministarstva financijaRS41171 
AA*18683136487*A0303FOSA110, 12 
 
 
 
RS42171 
AA*18683136487*A0303FOSA210, 12 
 
 
 
RS43171 
AA*18683136487*A0303FOSB110, 12 
 
 
 
RS44171 
AA*18683136487*A0303FOSB210, 12 
 
 
 
RS45171 
AA*18683136487*A0303FOSB310, 12 
 
 
 
RS46171 
AA*18683136487*A0303FOSCC10, 12 
 
 
 
RS47171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1171 + ... + P6171)
Dospjela potraživanjaRS41172 
AA*18683136487*A0303FOSA102 
 
 
 
RS42172 
AA*18683136487*A0303FOSA202 
 
 
 
RS43172 
AA*18683136487*A0303FOSB102 
 
 
 
RS44172 
AA*18683136487*A0303FOSB202 
 
 
 
RS45172 
AA*18683136487*A0303FOSB302 
 
 
 
RS46172 
AA*18683136487*A0303FOSCC02 
 
 
 
RS47172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1172 + ... + P6172)
Umanjenje vrijednostiRS41173 
AA*18683136487*A0303FOSA105 
 
 
 
RS42173 
AA*18683136487*A0303FOSA205 
 
 
 
RS43173 
AA*18683136487*A0303FOSB105 
 
 
 
RS44173 
AA*18683136487*A0303FOSB205 
 
 
 
RS45173 
AA*18683136487*A0303FOSB305 
 
 
 
RS46173 
AA*18683136487*A0303FOSCC05 
 
 
 
RS47173 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1173 + ... + P6173)
Obveznice Ministarstva financijaRS41174 
AA*18683136487*A0301FOSA110, 12 
 
 
 
RS42174 
AA*18683136487*A0301FOSA210, 12 
 
 
 
RS43174 
AA*18683136487*A0301FOSB110, 12 
 
 
 
RS44174 
AA*18683136487*A0301FOSB210, 12 
 
 
 
RS45174 
AA*18683136487*A0301FOSB310, 12 
 
 
 
RS46174 
AA*18683136487*A0301FOSCC10, 12 
 
 
 
RS47174 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1174 + ... + P6174)
Dospjela potraživanjaRS41175 
AA*18683136487*A0301FOSA102 
 
 
 
RS42175 
AA*18683136487*A0301FOSA202 
 
 
 
RS43175 
AA*18683136487*A0301FOSB102 
 
 
 
RS44175 
AA*18683136487*A0301FOSB202 
 
 
 
RS45175 
AA*18683136487*A0301FOSB302 
 
 
 
RS46175 
AA*18683136487*A0301FOSCC02 
 
 
 
RS47175 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS4(P1175 + ... + P6175)
Umanjenje vrijednostiRS41176 
AA*18683136487*A0301FOSA105 
 
 
 
RS42176 
AA*18683136487*A0301FOSA205 
 
 
 
RS43176 
AA*18683136487*A0301FOSB105 
 
 
 
RS44176 
AA*18683136487*A0301FOSB205 
 
 
 
RS45176 
AA*18683136487*A0301FOSB305 
 
 
 
RS46176 
AA*18683136487*A0301FOSCC05 
 
 
 
RS47176