Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

NN 121/2017 (6.12.2017.), Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

Hrvatski sabor

2756

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE

Proglašavam Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. studenoga 2017.

Klasa: 011-01/17-01/101

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 1. prosinca 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Agencije za mobilnost i programe Europske unije (u daljnjem tekstu: Agencija) koja je kao javna ustanova osnovana Zakonom o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (»Narodne novine«, br. 107/07.).

Članak 2.

Ovim se Zakonom osigurava provedba:

– Uredbe (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa »Erasmus+«: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20. 12. 2013., u daljnjem tekstu: Uredba 1288/2013)

– Uredbe (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20. 12. 2013.).

Članak 3.

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost.

Članak 4.

(1) Agencija je upisana u sudski registar.

(2) Agencija posluje pod nazivom Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

(3) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

II. DJELATNOST AGENCIJE

Članak 5.

(1) Djelatnost Agencije je obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u području odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih, visokog obrazovanja, znanosti i u području mladih vezanih uz programe i strukturne instrumente Europske unije i druge međunarodne programe. Agencija svoju djelatnost provodi upravljanjem programima financiranim iz sredstava Europske unije ili državnog proračuna, pružanjem potpore u provedbi programa i sudjelovanjem u projektima, kako slijedi:

– Erasmus+, u skladu s člankom 28. Uredbe 1288/2013

– inicijativa Europass (skup dokumenata koji olakšavaju mobilnost i potiču cjeloživotno učenje)

– mreža Euroguidance (potpora savjetnicima u profesionalnom usmjeravanju)

– projekti potpore razvoju obrazovnih politika financirani sredstvima Europske unije

– CEEPUS (Srednjoeuropski program sveučilišne razmjene)

– bilateralni sporazumi za provedbu mobilnosti u visokom obrazovanju

– promicanje visokog obrazovanja Republike Hrvatske u inozemstvu

– Obzor 2020. (mreža nacionalnih osoba za kontakt za potporu provedbi Okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije)

– EURAXESS (uslužni centar koji pruža potporu mobilnosti istraživača u Europi)

– i drugi programi i projekti koji se odnose na znanost, obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport.

(2) U obavljanju djelatnosti Agencija:

– surađuje s ustanovama, organizacijama i tijelima aktivnim u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih, sporta i znanosti, tijelima državne uprave, javnim ustanovama te pravnim i fizičkim osobama, a sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske te poštujući programska pravila koja su regulirana aktima Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije kojima se uređuju programi Europske unije

– obavlja poslove koji se odnose na pripremu i objavljivanje natječaja za pojedine programe Europske unije

– informira i savjetuje o aktivnostima i načinima prijave na natječaje i prikuplja prijave na natječaje

– osigurava širenje informacija, promidžbu i praćenje svih mjera i aktivnosti koje se podržavaju u sklopu programa, kao i širenje rezultata prethodnih programa

– priprema upute i priručnike za potencijalne prijavitelje, odnosno krajnje korisnike

– vodi postupak za izbor projekata, provjeru pravnog statusa i financijskog stanja kandidata, odabire projekte te nadzire provedbu projekata

– osigurava usklađenost projekata s europskim i nacionalnim prioritetima

– prati korištenje financijskih sredstava upućenih krajnjim korisnicima

– koordinira rad s ustanovama u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

(3) Agencija se može u sklopu svojih djelatnosti prijavljivati na natječaje drugih tijela za provedbu projekata u sklopu programa koji se odnose na znanost, obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.

(4) Agencija će svoju temeljnu djelatnost jačati i nadograđivati provođenjem projekata financiranih iz sredstava strukturnih fondova Europske unije u ulozi korisnika.

Članak 6.

(1) Agencija je proračunski korisnik državnog proračuna. Sredstva za rad Agencije osiguravaju nacionalna tijela iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona sukladno odredbama Uredbe 1288/2013.

(2) Osim iz sredstava državnog proračuna, djelatnost Agencije financira se:

– iz programskih i projektnih sredstava Europske unije namijenjenih provedbi projektnih aktivnosti te sufinanciranju materijalnih troškova poslovanja, osiguranju kvalitete poslovnih procesa i ljudskih potencijala

– iz zaklada, fondova i darovnica

– na temelju ugovora s međunarodnim organizacijama

– iz fondova Europske unije.

III. USTROJ I TIJELA AGENCIJE

Članak 7.

(1) Ustroj Agencije pobliže se uređuje statutom.

(2) Agencija može osnivati podružnice koje obavljaju djelatnost sukladno članku 5. ovoga Zakona. Opseg djelatnosti podružnica pobliže se određuje statutom Agencije.

Upravno vijeće

Članak 8.

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće.

(2) Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana.

(3) Članove Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje i znanost, na razdoblje od četiri godine, i to:

– predsjednika i jednog člana iz ministarstva nadležnog za obrazovanje i znanost

– jednog člana iz ministarstva nadležnog za mlade

– jednog člana iz ministarstva nadležnog za financije

– jednog člana iz Agencije, na prijedlog službenika i namještenika.

(4) Članovi Upravnog vijeća moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

– četiri godine radnog iskustva u razini obrazovanja iz podstavka 1. ovoga stavka

– nepostojanje pravomoćne sudske presude za počinjenje bilo kojeg od sljedećih kaznenih djela: protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda ili protiv službene dužnosti, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

(5) Mandat predsjednika, odnosno člana Upravnog vijeća može prestati i prije isteka roka iz stavka 3. ovoga članka:

– na osobni zahtjev

– ako bez opravdanoga razloga ne obavlja poslove predsjednika, odnosno člana Upravnog vijeća utvrđene ovim Zakonom i statutom Agencije

– ako trajno izgubi sposobnost obavljanja poslova

– ako pravomoćnom sudskom presudom bude osuđen za počinjenje bilo kojeg od sljedećih kaznenih djela: protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda ili protiv službene dužnosti, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske

– ako obavlja službu ili poslove koji su nespojivi s dužnošću člana Upravnog vijeća Agencije ili ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Agenciji veću štetu ili veće smetnje u njezinu radu

– i zbog drugih opravdanih razloga.

(6) O razrješenju predsjednika, odnosno člana Upravnog vijeća odlučuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za obrazovanje i znanost.

Članak 9.

(1) Upravno vijeće Agencije:

– donosi statut Agencije, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje i znanost i ministarstva nadležnog za mlade

– donosi godišnji program rada i financijski plan

– donosi izvješće o radu za proteklu financijsku godinu

– donosi opći akt o radnim mjestima i broju izvršitelja stručnih i općih poslova

– donosi pravilnik o radu Agencije

– donosi poslovnik o radu Upravnog vijeća

– donosi opće akte Agencije u skladu s posebnim zakonima

– na prijedlog ravnatelja imenuje i razrješava zamjenika ravnatelja i pomoćnike ravnatelja Agencije

– raspisuje javni natječaj za imenovanje ravnatelja Agencije

– odlučuje o raspolaganju imovinom u skladu s ovim Zakonom i statutom Agencije

– kao tijelo drugog stupnja odlučuje o pravima službenika i namještenika iz radnog odnosa i u vezi s radom

– obavlja i druge poslove u skladu s ovim Zakonom i statutom Agencije.

(2) Upravno vijeće odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

(3) Način rada Upravnog vijeća pobliže se uređuje statutom i poslovnikom o radu Upravnog vijeća Agencije.

Ravnatelj

Članak 10.

(1) Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Agencije.

(2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

– deset godina radnog iskustva u razini obrazovanja iz podstavka 1. ovoga stavka s programima međunarodne suradnje

– znanje engleskoga jezika u govoru i pismu

– nepostojanje pravomoćne sudske presude za počinjenje bilo kojeg od sljedećih kaznenih djela: protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda ili protiv službene dužnosti, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

(3) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja, na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

(4) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće.

(5) Ravnatelj može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju ustanove.

(6) Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja pobliže se uređuje statutom Agencije.

(7) S osobom imenovanom za ravnatelja Agencije sklapa se ugovor o radu na rok od četiri godine u punom radnom vremenu.

(8) Ako je za ravnatelja Agencije imenovana osoba koja ima sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme na poslovima službenika u Agenciji, po isteku mandata za ravnatelja ima se pravo vratiti na poslove na kojima je prethodno radila ili na druge odgovarajuće poslove ako podnese zahtjev za povrat i ako se na te poslove vrati u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova, u protivnom joj prestaje radni odnos.

(9) Zahtjev za povrat na poslove na kojima je osoba iz stavka 8. ovoga članka prethodno radila ili na druge odgovarajuće poslove podnosi se u roku od deset dana nakon isteka mandata. Propuštanje ovoga roka povlači za sobom gubitak prava iz stavka 8. ovoga članka.

Članak 11.

Ravnatelj Agencije:

– rukovodi radom Agencije te je odgovoran za rad i zakonitost rada Agencije

– predstavlja i zastupa Agenciju te koordinira aktivnosti sa stručnim službama Europske komisije

– predlaže godišnji program rada i financijski plan Agencije i odgovoran je za njihovo ostvarivanje

– predlaže Upravnom vijeću nacrt statuta, njegove izmjene i dopune te nacrte općih akata Agencije koje donosi Upravno vijeće

– donosi opće akte Agencije osim onih koje donosi Upravno vijeće, u skladu s posebnim zakonima

– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa službenika i namještenika Agencije

– sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja

– odlukom određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije

– donosi odluke o projektima koji će se financirati u sklopu provedbe programa Erasmus+, strukturnih instrumenata te ostalih programa, projekata, mreža i inicijativa iz djelokruga Agencije

– podnosi izvješća o radu i poslovanju Agencije Upravnom vijeću, ministarstvu nadležnom za obrazovanje i znanost te ministarstvu nadležnom za mlade sukladno pravilima pojedinih programa i na zahtjev

– podnosi izvješća o radu i poslovanju Europskoj komisiji, sukladno pravilima pojedinih programa

– obavlja i druge poslove u skladu s ovim Zakonom i statutom Agencije.

Članak 12.

(1) Ravnatelj Agencije ima zamjenika i četiri pomoćnika.

(2) Za zamjenika ravnatelja i pomoćnika ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

– najmanje sedam godina radnog iskustva u razini obrazovanja iz podstavka 1. ovoga stavka

– izvrsno znanje engleskoga jezika u govoru i pismu.

(3) Postupak za imenovanje, uvjeti i postupak za razrješenje te djelokrug zamjenika i pomoćnika ravnatelja uređuju se statutom Agencije.

Službenici i namještenici Agencije

Članak 13.

(1) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa službenika i namještenika Agencije, radna mjesta i broj službenika i namještenika za obavljanje stručnih i općih poslova utvrđuju se općim aktom Agencije.

(2) Na uvjete za zasnivanje i prestanak radnog odnosa te radnopravni položaj i prava iz radnog odnosa službenika i namještenika Agencije primjenjuju se odredbe ovoga Zakona, propisa koji se primjenjuju na javne službe te općih propisa o radu.

(3) Na plaće službenika i namještenika u Agenciji i ostala materijalna prava primjenjuju se odredbe propisa koji se primjenjuju na zaposlene u javnim službama.

IV. NADZOR NAD RADOM AGENCIJE

Nadzor nad zakonitošću rada i postupanja te nadzor nad provedbom programa

Članak 14.

(1) Nadzor nad zakonitošću rada i postupanja Agencije obavlja ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost.

(2) Ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost i ministarstvo nadležno za mlade imenuju po jednog predstavnika koji su pravno ovlašteni nastupati kao nacionalno tijelo, u skladu s člankom 27. Uredbe 1288/2013.

(3) Ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost osigurava obavljanje nadzora nad provedbom programa Erasmus+ i programa, projekata, mreža i inicijativa koje Agencija provodi u sklopu svoga djelokruga koji se odnose na područja obrazovanja i osposobljavanja, a ministarstvo nadležno za mlade osigurava obavljanje nadzora nad provedbom programa Erasmus+ i programa, projekata, mreža i inicijativa koje Agencija provodi u sklopu svoga djelokruga koji se odnose na područje mladih, u skladu s člankom 27. Uredbe 1288/2013.

(4) Članovi Upravnog vijeća, koji su predstavnici ministarstava, ne mogu sudjelovati u obavljanju nadzora nad zakonitošću rada Agencije ni u vanjskom nadzoru nad provedbom programa i projekata Agencije iz djelokruga ministarstva koje predstavljaju.

Članak 15.

(1) Svrha nadzora iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona je osigurati usklađenost nacionalnih aktivnosti u sklopu provedbe programa Erasmus+ s nacionalnom politikom u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih te namjensko korištenje sredstava Europske unije za Erasmus+ koje Europska komisija doznačuje Agenciji.

(2) Nadzor uključuje:

a) nadzor nad provedbom godišnjeg radnog programa Agencije za program Erasmus+

b) praćenje provedbe preporuka koje Agenciji za Erasmus+ daju Europska komisija, ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost ili ministarstvo nadležno za mlade.

(3) Ministarstvo nadležno za obrazovanje i znanost i ministarstvo nadležno za mlade imenovat će neovisno revizorsko tijelo sukladno propisima Republike Hrvatske te Uredbe 1288/2013. Neovisno revizorsko tijelo izdaje mišljenje o godišnjoj izjavi Agencije o upravljanju programom Erasmus+.

V. IMOVINA AGENCIJE

Članak 16.

(1) Imovinu Agencije čine sredstva za rad pribavljena od osnivača, stečena pružanjem usluga ili pribavljena iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

(2) Agencija ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene statutom Agencije.

Članak 17.

(1) Agencija odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Za obveze Agencije solidarno i neograničeno odgovara osnivač.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona imenovati članove Upravnog vijeća Agencije sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Dosadašnje Upravno vijeće Agencije nastavit će obnašati svoju dužnost do imenovanja novog Upravnog vijeća, sukladno stavku 1. ovoga članka.

(3) Osoba koja je danom stupanja na snagu ovoga Zakona zatečena na dužnosti ravnatelja Agencije nastavit će obavljati tu dužnost do isteka mandata.

(4) Osobi iz stavka 3. ovoga članka nakon prestanka mandata ponudit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme u Agenciji za obavljanje poslova koji moraju odgovarati kvalifikacijama koje ta osoba zadovoljava te raspoloživim radnim mjestima.

Članak 19.

(1) Agencija će uskladiti Statut i druge opće akte Agencije s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Sklapanje ugovora o radu sukladno općem aktu Agencije o radnim mjestima i broju izvršitelja stručnih i općih poslova Agencija će provesti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu općeg akta Agencije o radnim mjestima i broju izvršitelja stručnih i općih poslova.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (»Narodne novine«, br. 107/07.).

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/65

Zagreb, 30. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.