Uredba o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek

NN 121/2017 (6.12.2017.), Uredba o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek

Vlada Republike Hrvatske

2765

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97 – ispravak, 47/99 – ispravak i 35/08) i članka 15. stavka 1. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, broj 110/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. prosinca 2017. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU ARHEOLOŠKOG MUZEJA OSIJEK

Članak 1.

Republika Hrvatska osniva Arheološki muzej Osijek (u daljnjem tekstu: Muzej), kao javni muzej od interesa za Republiku Hrvatsku.

U ime Republike Hrvatske osnivačka prava obavlja Ministarstvo kulture.

Članak 2.

Naziv Muzeja glasi: Arheološki muzej Osijek.

Sjedište Muzeja je u Osijeku.

Članak 3.

Za svoje obveze Muzej odgovara cjelokupnom imovinom.

Osnivač Muzeja solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.

Članak 4.

Muzej obavlja muzejsku djelatnost sukladno zakonu kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja muzejske djelatnosti i drugim propisima iz područja muzejske djelatnosti.

Muzej može obavljati i druge djelatnosti, utvrđene Statutom, koje doprinose obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, uz suglasnost osnivača.

Članak 5.

Za obavljanje djelatnosti Muzeja iz članka 4. ove Uredbe potrebna financijska sredstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Muzej može stjecati sredstva i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 6.

Imovinu Muzeja čine sredstva za osnivanje i rad, koja osigurava osnivač.

Muzej je obveznik primjene propisa koji uređuju područje proračunskog računovodstva i financijskog izvješćivanja u proračunskom računovodstvu.

Članak 7.

Muzej ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti i otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos određen Statutom Muzeja.

Članak 8.

Muzej ima tijela propisana zakonom kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja muzejske djelatnosti, a uvjeti i način njihova imenovanja, te djelokrug rada pobliže se uređuju Statutom Muzeja.

Članak 9.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane zakonom kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja muzejske djelatnosti.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan na istu dužnost.

Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji se objavljuje u »Narodnim novinama« i u javnim glasilima.

Ostali uvjeti koje treba ispunjavati ravnatelj, te način i postupak provođenja natječaja, uredit će se Statutom Muzeja.

Članak 10.

Do imenovanja ravnatelja Muzeja, ministar kulture će imenovati privremenog ravnatelja.

Privremeni ravnatelj dužan je obaviti pripreme za početak rada Muzeja, donijeti Statut, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku od 30 dana od dana imenovanja.

Članak 11.

Muzej počinje s radom danom upisa u sudski registar.

Članak 12.

Danom upisa u sudski registar Arheološki muzej Osijek preuzima poslove te zaposlenike na poslovima, opremu, pismohranu, sredstva za rad, muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju, koji su temeljem Uredbe o pripajanju Arheološkog muzeja Osijek Muzeju Slavonije (»Narodne novine«, broj 39/12) preuzeti od strane Muzeja Slavonije, kao i druge zaposlenike, opremu, pismohranu, sredstva za rad, financijska sredstva, muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju koji su do stupanja na snagu ove Uredbe radili ili služili za obavljanje poslova iz područja arheologije.

Arheološki muzej Osijek i Muzej Slavonije sporazumom će urediti preuzimanje poslova, zaposlenika na poslovima, opreme, pismohrane, sredstava za rad te muzejske građe i muzejske dokumentacije, uz prethodno mišljenje Hrvatskog muzejskog vijeća.

Muzej će započeti s radom na adresi Trg Sv. Trojstva 2, Osijek, u prostorima koje je Muzej Slavonije preuzeo temeljem članka 2. stavka 3. Uredbe o pripajanju Arheološkog muzeja Osijek Muzeju Slavonije, a Muzej Slavonije prenijet će pravnim poslom bez naknade vlasništvo nad nekretninom na k.č.br. 5732 k.o. Osijek, zk. ul. 18781, koju je stekao temeljem članka 2. stavka 3. Uredbe o pripajanju Arheološkog muzeja Osijek Muzeju Slavonije, u korist Arheološkog muzeja Osijek.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o pripajanju Arheološkog muzeja Osijek Muzeju Slavonije (»Narodne novine«, broj 39/12).

Članak 14.

Muzej Slavonije uskladit će svoje poslovanje i opće akte s ovom Uredbom u roku od 90 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/86

Urbroj: 50301-27/12-17-2

Zagreb, 1. prosinca 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.