Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova«

NN 121/2017 (6.12.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova«

Ministarstvo poljoprivrede

2766

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.22. »DODANA VRIJEDNOST, KVALITETA PROIZVODA I KORIŠTENJE NEŽELJENOG ULOVA«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova« (»Narodne novine«, broj 84/17), u članku 7. stavku 4. riječi: »članka 59. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 55. stavka 4.«.

Članak 2.

U članku 8. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Potpora se dodjeljuje po korisniku, a najviši iznos koji se može ostvariti propisuje se Natječajem.«

Stavci 7. i 8. brišu se.

Članak 3.

U članku 9. stavku 3. riječi: »stavaka 5. i 8.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 5. i 6.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/17-01/490

Urbroj: 525-13/1081-17-3

Zagreb, 27. studenoga 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.