Odluka o dopuni Odluke o donošenju Nastavnoga plana i programa za srednje glazbene škole, Nastavnoga plana i programa funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednje škole, Nastavnoga plana i programa za klasični balet i narodne plesove za srednje škole i Nastavnoga plana i programa za zanimanje Scenski plesač

NN 121/2017 (6.12.2017.), Odluka o dopuni Odluke o donošenju Nastavnoga plana i programa za srednje glazbene škole, Nastavnoga plana i programa funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednje škole, Nastavnoga plana i programa za klasični balet i narodne plesove za srednje škole i Nastavnoga plana i programa za zanimanje Scenski plesač

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

2769

Na temelju članka 27. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O DONOŠENJU NASTAVNOGA PLANA I PROGRAMA ZA SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE, NASTAVNOGA PLANA I PROGRAMA FUNKCIONALNE MUZIČKE PEDAGOGIJE (FMP) ZA SREDNJE ŠKOLE, NASTAVNOGA PLANA I PROGRAMA ZA KLASIČNI BALET I NARODNE PLESOVE ZA SREDNJE ŠKOLE I NASTAVNOGA PLANA I PROGRAMA ZA ZANIMANJE
SCENSKI PLESAČ

I.

U Nastavnome planu i programu za srednje glazbene škole koji je donesen Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: (klasa: 602-03/07-05/00052; urbroj: 533-09-08-0013, od 16. srpnja 2008. godine) o donošenju Nastavnoga plana i programa za srednje glazbene škole, Nastavnoga plana i programa funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednje škole, Nastavnoga plana i programa za klasični balet i narodne plesove za srednje škole i Nastavnoga plana i programa za zanimanje Scenski plesač, u dijelu Nastavnih planova i programa za srednje glazbene škole za nastavne predmete: Flauta, Oboa, Harfa i Udaraljke dodaju se Nastavni planovi i programi za pripremne razrede za srednju glazbenu školu za predmete: Flauta, Oboa, Harfa i Udaraljke.

II.

Sadržaji Nastavnih planova i programa za pripremne razrede za srednju glazbenu školu za predmete: Flauta, Oboa, Harfa i Udaraljke sastavni su dio ove odluke i danom stupanja na snagu postaju dio Nastavnih planova i programa za srednje glazbene škole.

III.

Ova odluka i Nastavni planovi i programi za pripremne razrede za srednju glazbenu školu za predmete: Flauta, Oboa, Harfa i Udaraljke bit će objavljeni u »Narodnim novinama«.

IV.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se od početka 2018./2019. školske godine.

Klasa: 602-01/17-01/00479

Urbroj: 533-25-17-0006

Zagreb, 30. listopada 2017.

Ministrica
prof. dr. Blaženka Divjak, v. r.

NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI ZA PRIPREMNE RAZREDE ZA SREDNJU GLAZBENU ŠKOLU ZA PREDMETE: FLAUTA, OBOA, HARFA I UDARALJKE

UVOD

Nastavni planovi i programi za Pripremne razrede glazbenih i plesnih škola nastali su djelovanjem naših glazbenih i plesnih pedagoga, Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga, razvijanjem našeg sustava glazbenog i plesnog obrazovanja, sukladno našim potrebama i mogućnostima sa željom da budemo u postignućima svjetskih razmjera.

Svjesni mogućnosti drukčijeg pristupa i drukčije obrade svakog sadržaja, glazbeno i plesno školstvo smatramo organizmom u stalnom kretanju koje treba neprestano pratiti, prosuđivati, nadopunjavati i usklađivati s dinamičnim promjenama u metodici, potrebi i interesu glazbenog i plesnog školovanja pronalazeći mjerila za usklađivanje posebnosti glazbenog i plesnog odgoja i obrazovanja.

U sklopu glazbenoga odgojno-obrazovnog sustava Pripremni razredi predstavljaju stupanj na kojem se stječu osnove za nastavak glazbenog odgoja i obrazovanja na srednjoškolskom stupnju (Zakon o umjetničkom obrazovanju, čl. 8., točka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.).

CILJEVI I ZADAĆE

Zakon o umjetničkom obrazovanju čl. 3. i čl. 4.

ORGANIZACIJA RADA

Individualna i grupna, Nastavni plan za srednju glazbenu školu.

GLAZBENIK INSTRUMENTALIST
Tjedni broj sati

NASTAVNI PREMETRAZRED
I. pr.II. pr.I. sr.II. sr.III. sr.IV. sr.
Temeljni predmet struke222233
Solfeggio442222
Harmonija2211
Polifonija21
Povijest glazbe2222
Glazbeni oblici11
Skupno muziciranje1444444
Komorna glazba22
Glasovir obvezatno21*1*1*1*
Glasovir fakultativno1
Korepeticija31*1*1*1*11
UKUPNO111214141918

Napomene:

1 skupno muziciranje u pravilu zbor za učenike glasovira i gitare, a orkestar za učenike svih ostalih glazbala ili u I. i II. razredu srednje glazbene škole umjesto zbora i orkestra po 1 sat komorne glazbe, dok u pripremnim razredima učenici pohađaju nastavu zbora

2 glasovir obvezatno nemaju učenici glasovira

3 korepeticija je za gudače, puhače, tamburaše i udaraljkaše

* – sat traje 30 minuta.

TEMELJNI PREDMETI STRUKE SU:

Glasovir, Flauta, Čembalo, Klarinet, Violina, Saksofon, Viola, Oboa, Violončelo, Fagot, Kontrabas, Truba, Gitara, Rog, Tambure (Bisernica, Brač), Trombon, Harfa, Tuba, Orgulje, Eufonij, Udaraljke, Harmonika, Mandolina.

FLAUTA
Nastavni program
za prvi i drugi pripremni razred

PRVI PRIPREMNI RAZRED

OSNOVNO TEHNIČKO I GLAZBENO ZNANJE

Upoznavanje s instrumentom (rukovanje i održavanje).

Upoznavanje notnih vrijednosti (pauze).

Postava usnica (ambažura) na glavi instrumenta.

Disanje, rad dijafragme, uloga jezika.

Pravilno držanje instrumenta, tijela, ruku, prstiju.

Ritamske vježbe na glavi instrumenta.

Vođenje tona, opseg D1 G3.

Intonacija, slušanje.

Osnovne dinamičke i agogičke oznake.

LJESTVICE

C-dur, G-dur, F-dur u cijelim notama, polovinkama i četvrtinkama s toničkim trozvukom (kroz jednu oktavu), M četvrtinka = 60

POČETNICE I ŠKOLE (ili kombinacija navedenih)

T. Tabaka: Škola za flautu I. dio

T. Buh/N. Tomšić: Šola za flavto do broja 80

C. P. Herfurth/M. Stuart: A tune a day

I. Ory: La Flute traversiere

M. Moyse: Le debutant flautist

G. Gariboldi: 58 malih etida

T. Wye: A Beginner´s Book for the Flute I

P. Y. Artaud: Pour la Flute Traversiere

N. Suzuki: Škola uz klavirsku pratnju

H. Altes: Celebre Methode complete de Flute

W. Richter: Schule fur die Querflote

L. Goodwin: Fife book i druge slične škole

A. Domančić-Krstulović: Dahom do flaute – priručnik za učitelje

SKLADBE UZ PRATNJU

L. Moyse: A Treasury of Flute music

R. Guiot: Le Chanteau Disparu

Pearce-Gunning: The really easy Flute Book

Buh/Tomčić: Prilog iz škole

Kovacs/Bantai: Flute Music (for Biginners 1)

E. Kronke: Kolibris op. 210 i druge slične skladbe, solo skladbe i dueti primjereni dobi učenika.

TEHNIČKO I GLAZBENO ZNANJE

Disanje, ambažura, pravilno držanje.

Opseg C1-A3.

Artikulacije.

Intonacija, slušanje, ugađanje (štimanje) instrumenta.

Osnovne dinamičke i agogičke oznake.

Čitanje s lista.

Poticanje improvizacije.

LJESTVICE

Sve dur ljestvice s toničkim trozvukom do uključivo 4 predznaka u cijelim notama, polovinkama i četvrtinkama (kroz dvije oktave), M četvrtinka = 60.

POČETNICE I ŠKOLE

T. Buh/N. Tomšić: Šola za flavto do kraja.

E. Prill: Škola za flautu, op. 7.

G. Gariboldi: 30 Easy and progressive studies.

G. Gariboldi: 58 malih etida.

V. Bantai/G. Kovacs: Selected Studies for Flaute I.

T. Wye: A Begginner s Book for the Flute II.

Adams – Harris: 125 easy classic studies for Flute i druge slične škole.

SKLADBE UZ PRATNJU

E. Kronke: Kolibris op. 210

Kovacs/Bantai: Flaute Music (for Biginners) 1, 2

F. Schubert: Plesovi za flautu i gitaru (Original tanze)

L. Moyse: A treasury of Flute music

F. Farkas: Early Hungarian Dances

S. Arriagada: Chants et danses de la Cordillere des Andes

H. Tomasi: Le petit Chevrier Corse

Razni autori (Pearce-Gunning): First Book of Flute solos

I druge slične skladbe, solo skladbe i dueti primjereni toj dobi.

TEHNIČKO I GLAZBENO ZNANJE

Disanje – intenzitet (vođenje) tona, ambažura.

Pravilno držanje.

Tonske vježbe.

Poticanje vibrata.

Dupli jezik.

Opseg C1 – C4.

Jednostavni ukrasi.

Artikulacije.

Čitanje s lista.

Fraziranje, poticanje improvizacije.

Intonacija, slušanje, ugađanje instrumenta (štimanje).

LJESTVICE

Sve dur i mol (prirodni, harmonijski i melodijski) ljestvice do uključivo 4 predznaka u cijelim notama, polovinkama, četvrtinkama, osminkama i šesnaestinkama s rastavljenim toničkim trozvucima i različitim artikulacijama, M četvrtinka = 60.

ETIDE (jedne od navedenih ili kombinacija):

G. Gariboldi: 20 malih etida op. 132.

G. Gariboldi: Etudes mignonnes op. 131.

T. Tabaka: Škola za flautu II. dio – vježbe s ukrasima

J. Demersseman: 50 Etudes melodiques op. 4 I.

SKLADBE UZ PRATNJU:

V. Bantai/Kovacs: Small Performance Pieces for Flute.

E. Bozza: Quatre Pieces Faciles.

F. Rupel: Lažje koncertne skladbe (izbor).

Razni autori: Skladbe hrvatskih skladatelja (izbor).

E. Kőhler: Dueti op. 55, I. sv. (izbor).

F. Devienne: 18 malih dueta.

Barokne sonate – npr. Marcello, Veracini, Telemann i dr. (izbor) te slične skladbe, solo skladbe i dueti primjereni dobi učenika.

MINIMUM GRADIVA

Ovladati ljestvicama do 2 predznaka.

Ovladati opsegom od C1 – A3.

U sklopu 2 predznaka svladati desetak etida iz predloženih škola.

Dueti ili skladbe uz pratnju – prema mogućnostima, najmanje 3.

ISPITNO GRADIVO

Dur i mol (harmonijski) ljestvica s trozvucima.

Jedna etida (nije obvezna napamet).

Jedna skladba uz pratnju glasovira – napamet.

DRUGI PRIPREMNI RAZRED

TEHNIČKO I GLAZBENO ZNANJE

Zahtjevniji ukrasi.

Vibrato.

Kromatika (prstomet).

Usavršavanje duplog jezika.

Artikulacije.

Čitanje s lista.

O stilovima u glazbi.

O obliku i formi kompozicija.

LJESTVICE

Sve dur i mol (prirodni, harmonijski i melodijski) ljestvice s toničkim trozvucima u svim notnim vrijednostima i artikulacije.

Terce.

M četvrtinka = 60.

ETIDE (jedne od navedenih ili kombinacija):

Bantai/Kovacs: Selected studies for flute II.

G. Gariboldi: 20 Etudes Chantantes op. 88.

M. Moyse: 25 malih etida s varijacijama.

E. Kőhler: 20 Lektionen op. 93, I. i II. sv.

J. Demersseman: 50 etudes melodiques op. 4 II i druge slične etide.

SKLADBE UZ PRATNJU

V. Bantai: 3 tamburini.

Bantai/Kovacs: Small Performance Pieces for Flute.

J. Charpentier: Pour Syrinx.

C. Debussy: The Little Negro.

F. Rupel: Lažje koncertne skladbe i slične kompozicije.

E. Kőhler: Dueti op. 55, I. sv. – izbor.

Vivaldi, Telemann, Benda, Marcello, Blavet i dr.: Barokne sonate – izbor.

Razni autori: Skladbe hrvatskih skladatelja (izbor).

V. Gelli: 3 divertimenta za flautu i gitaru i druge slične skladbe primjerene toj dobi učenika, za solo flautu, uz pratnju glasovira ili nekog drugog instrumenta, te dueti.

TEHNIČKO I GLAZBENO ZNANJE

Zahtjevniji ukrasi.

Tonske vježbe, vibrato.

Disanje (dugi dah – metronom).

Artikulacije.

LJESTVICE

Sve dur i mol ljestvice s toničkim trozvucima u svim notnim vrijednostima.

Dominantni i smanjeni septakordi.

Terce.

Različite artikulacije.

Kromatika – dupli jezik.

Sve navedeno u tempu M četvrtinka = 60

ETIDE (jedne od navedenih ili kombinacija):

G. Gariboldi: Exercise Journaliers op. 89.

E. Kőhler: 15 lakih etida op. 33, I. sv.

L. Drouet: 25 etida – izbor.

E. Kőhler: Romantične etide op. 66 – izbor.

J. Andersen: 18 studia op. 41.

M. Moyse: De la Sonorite i druge slične etide.

SKLADBE UZ PRATNJU

Blavet, Handel, Mozart, Benda, Vinci, Shers, Scarlatti, Weber, Hasse, Vankal i dr.: Barokne sonate (izbor).

M. Moyse: Sicilienne, Sarabande, Menuet.

F. Rupel: Lažje koncertne skladbe.

W. A. Mozart: Andante.

Linicke, Tartini, Vivaldi i dr.: Koncerti – izbor.

Ph. Gaubert: Sicilienne peur Flute et Orcestre.

C. Chaminade: Pastorale enfantine op. 12.

C. Debussy: Le petit Negre.

Razni autori: Skladbe hrvatskih skladatelja (izbor).

E. Kohler: Dueti op. 55, I. i II. sv. – izbor.

Druge slične skladbe primjerene toj dobi za solo flautu, uz pratnju glasovira ili nekog drugog instrumenta, te dueti.

TEHNIČKO I GLAZBENO ZNANJE

Artikulacija i tehnika.

Dinamika.

Tonske vježbe.

Agogika.

Improvizacija.

LJESTVICE

Sve dur i mol ljestvice s toničkim trozvucima u svim notnim vrijednostima.

Dominantni i smanjeni septakordi.

Terce.

Različite artikulacije.

Kromatika u različitim artikulacijama i s duplim jezikom.

Sve navedeno u tempu M četvrtinka = 60

ETIDE (jedne od navedenih ili kombinacija):

E. Kőhler: 12 srednje teških etida op. 33 II. sv.

E. Kőhler: Romantične etide op. 66 – izbor.

L. Drouet: 25 etida – izbor.

H. Gagnebin: 23 Pieces Recreatives et Progressives.

S. Mercadante: 20 Caprices.

J. Donjon: 8 Etudes de Salon i druge slične etide.

SKLADBE UZ PRATNJU

Handel, Quantz, Loeillet, Veracini, Telemann, Bach – sinovi, Donizetti, Mozart i dr. – Sonate

Vivaldi, Tartini, Gluck i dr. – Koncerti.

W. Popp: 6 Charakterstucke op. 471.

F. Rupel: Lažje koncertne skladbe.

G. Faure: Berceause, Siciliana, Piece.

Ph. Gaubert: Ballade.

R. Guiot: Rhapsodie.

J. Andersen: Six Morceaux de Salon.

R. Schumann: Romanzen op.94.

Razne druge slične skladbe primjerene toj dobi za solo flautu, uz pratnju glasovira ili nekog drugog instrumenta te dueti i autori kao i skladbe hrvatskih skladatelja (izbor).

MINIMUM GRADIVA

Sve ljestvice.

Izbor od desetak etida predviđenih programom.

Jedna ciklička skladba i obvezno jedna skladba hrvatskog autora.

ISPITNO GRADIVO

Dur i mol (harmonijski) ljestvica s trozvucima.

Jedna etida.

Dva stavka cikličke skladbe (polagani i brzi) uz pratnju glasovira.

Gradivo nije obvezno izvesti napamet.

OBOA
Nastavni program
za prvi i drugi pripremni razred

PRVI PRIPREMNI RAZRED

CILJ I OPĆE ZADAĆE PREDMETA

Cilj je obou konačno dovesti u ravnopravan položaj s ostalim glazbenim instrumentima. Nadalje, cilj je osposobiti učenika da svlada tehničke, intonativne, tonske i interpretativne zahtjeve ovog instrumenta kako bi bio spreman svirati u orkestru, komornim sastavima, kao solist, te svakako spreman kvalitetno pristupiti daljnjem školovanju.

SADRŽAJ RADA

Povijesni razvoj instrumenta i njegovo mjesto u orkestru.

Upoznavanje s instrumentom: sastavljanje, rastavljanje i održavanje instrumenta.

Upoznavanje s dijelovima instrumenta (pisak – usnik) i higijenom instrumenta.

Držanje tijela, položaj ruku, usnice, zubi, jezik, disanje, držanje instrumenta.

TEHNIKA SVIRANJA

Postavljanje usnica – piska (jezik – zubi), tehnika disanja (dijafragma).

Predvježbe u opsegu d1 do h2, stakato, legato.

Razvijanje osjećaja za lijepi ton, »otvoreno« sviranje, intonacija, agogika: ritatdando.

Njegovati od početka sviranje napamet.

LITERATURA

T. Niemann: Škola za obou I. dio: (sve predvježbe i vježbe) 1. – 12. vježba.

Szeszler: Škola za obou: 1. – 40. vježba.

Barret: Methode complete de hautbois: (I. dio – pola), imati na umu napomenu: okvir, prema mogućnosti nabave.

Skladbe lakših tehničkih zahtjeva i uz pratnju klavira.

TEHNIKA SVIRANJA

Utvrđivanje tehnike disanja, artikulacija, legato, stakato, intervali do oktave, tonske vježbe – dugi tonovi.

Osnove muzikalnosti: izvođenje fraze, osnove dinamike (p, f), sviranje napamet.

LITERATURA

T. Niemann: Škola za obou I. dio, 13. – 17. vježba, sa svim međuvježbama.

Szeszler: Škola za obou, do 80. vježbe.

Barret: Methode complete de hautbois, (po izboru) npr.: Ferlendis: Adagio, Danzi: Adagio.

Händel: Menuet u d-molu.

TEHNIKA SVIRANJA

Osnovne tehnike: disanje (0’), njegovanje plemenitog izgovora tona (DA), stakato, legato, triller, ljestvice do četiri predznaka.

Osnove muzikalnosti: dinamika, piano, forte, crescendo, decrescendo, fraza.

Učenje napamet, audio, vizualno pamćenje, prednosti i nedostaci.

LITERATURA

T. Niemann: Škola za obou, I. dio do kraja.

T. Niemann: Škola za obou, II. dio, ljestvice i vježbe do četiri predznaka.

Szeszler: Škola za obou, do 120. vježbe.

Barret: Methode complete de hautbois, do kraja.

Skladbe uz pratnju glasovira: Bach: Gavota, Pergolesi: Sicilijana, Mozart: Menuet, Bourree.

ISPITNO GRADIVO

Ljestvica (do 4 predznaka).

Jedna etida.

Skladba uz pratnju glasovira.

DRUGI PRIPREMNI RAZRED

TEHNIKA SVIRANJA

Osnovne tehnike: ljestvice i rastavljeni akordi do šest predznaka (legato, stacato, vokalize, ritmizirano, proširenje dinamike: pp do f, crescendo, decrescendo, portamento, trileri.

Osnove muzikalnosti: artikulacija, dinamika, raznovrsnost stacata, accell.

LITERATURA

T. Niemann: Škola za obou, II. dio do kraja.

Szeszler: Škola za obou, do kraja.

Barret: Škola za obou, I. dio (pola).

Blatt: 15 etida za obou (izbor lakših do 5 etida).

Skladbe uz pratnju glasovira: A. Corelli: Koncert za obou u F-duru: Sarabanda III. st. i Gavotta IV. st.

Godard: Lamento.

Händel: Air i Rondo.

A. Corelli: Preludij.

TEHNIKA SVIRANJA

Osnovne tehnike: sve ljestvice (brža tempa, ritmizirano, legato, stacato), vokalize, mordent, grupetto.

Osnove muzikalnosti: fraza i dah, početne vježbe dijafragme za vibrato, sve agogičke i dinamičke varijante, intonacija, početi učeniku usmjeravati pažnju na odnos boja pojedinih tonova.

LITERATURA

Barret: Škola za obou, II. dio.

Gillet: Methode pour le debut... (sve).

Blatt: 15 etida za obou (izbor), najmanje 5 etida.

Paessler: 24 larga – 2 larga po izboru (preporuka: 10 i 18).

Skladbe uz pratnju glasovira: Fiocco: Arioso; Pomykalo: Mali ples; Bobić: Rondino.

Corelli: Koncert u F-duru Adagio (I. st.) i Allegro moderato (II. st.).

Šivic: Prigodnice.

TEHNIKA SVIRANJA

Osnovne tehnike: sve ljestvice bržim tempoim, ali njegovati konstantno izdržavanje dugih tonova, vibrato, temeljne upute o orkestru i sviranja u orkestru.

Osnove muzikalnosti: dinamika u svim nijansama, agogika, artikulacija.

Barok (temeljni), fraza i dah, boje i odnosi tonova, napamet.

LITERATURA

Barret: Škola za obou, II. dio.

Gillet: Methode pour le debut... (sve, ali u bržem tempu).

Blatt: 15 etida za obou (barem 8 u pravom tempu).

Wiedeman: etide (najmanje prvih 8 ili po izboru).

Paessler: 24 larga – 4 larga po izboru.

Skladbe uz pratnju glasovira: Corelli: Koncert u F-duru (svih pet st. u pravom tempu).

Merku: Varijacije.

M. Stahuljak: Sonatina.

ISPITNO GRADIVO

Ljestvica dur i mol (rastavljeni akord i dom. septakord).

Jedna etida (Blatt ili Wiedeman).

Skladba uz pratnju glasovira (Corelli; Fiocco: Arioso; Händel: Sonata u c-molu, Adagio i Allegro III. i IV. stavak).

HARFA
Nastavni program
za prvi i drugi pripremni razred

PRVI PRIPREMNI RAZRED

CILJ I OPĆE ZADAĆE PREDMETA

Upoznavanje i svladavanje osnove sviranja na harfi te stvaranje uvjeta za nastavak učenja u srednjoj i visokoj glazbenoj ustanovi.

Razvijanje ljubavi prema glazbi.

Razvijanje radnih navika.

Razvijanje izvođačkih sposobnosti.

Poticanje glazbenog i tehničkog razvoja učenika.

Osposobljavanje učenika za samostalan rad.

Upoznavanje glazbene literature.

Formiranje glazbenoga ukusa.

SADRŽAJ RADA

Upoznavanje harfe, njezinih dijelova, povijesti i razvoja.

Držanje instrumenta, položaj tijela, postavljanje ruku i prstiju.

Upoznavanje pedala i njihove funkcije (samo informativno).

Ugađanje harfe.

Mijenjanje žice.

Pismenost u violinskom ključu.

Vrste takta 4/4, 3/4, 2/4, 3/8, 6/8.

ELEMENTI INTERPRETACIJE

Oblikovanje tona.

Dinamičke oznake: p, mf, f.

Osnovne oznake tempa.

Agogičke oznake: rit, rall.

Artikulacija tona.

Oznake: korona, Da capo al Fine, con repetizione, prima volta, seconda volta.

TEHNIKA SVIRANJA

Svira se sporo i glasno, posebno lijevom odnosno desnom rukom dok položaj ruku i artiklulacija prstiju nisu posve usvojeni.

Sviranje non legato uz maksimalnu opuštenost.

Sviranje vezano 1. i 2. prstom, zatim 1., 2. i 3. prstom te korištenjem svih četiriju prstiju silazno i uzlazno.

Sviranje grupe od 4 prsta unakrsnim prstnim redom (4 2 3 1 ili 1 2 3 4).

Rastavljeni trozvuk uzlazno i silazno – priprema za arpeggio.

Sviranje intervala.

Arpeggio trozvuk s križanjem ruku.

Ljestvice u 1 oktavi.

Glissando.

TEHNIČKE VJEŽBE

M. Grossi: Metodo per arpa (1 – 60).

E. Pozzoli: Piccoli studi facili e progressivi sv. (1 – 20).

SKLADBE

H. Renie: Petit etude, Air populaire, Chanson de berceau.

M. Grandjany – J. Weidensaul: First grade pieces for harp (18 skladbi) po izboru.

M. K. Waddington: Andante, Criket’s Song.

OSTALI SADRŽAJI

U početku, u radu s mlađom djecom potrebno je obraditi i poneku poznatu dječju pjesmicu.

LITERATURA

H. Renie: Method for the harp, I. sv. (lekcije 1, 2, 3, 4).

D. Watkins: Complete methoud for the harp.

Suzuki škola za harfu.

D. Bouchaud: Harp d’or (Zlatna harfa).

Hrestomatija.

G. Bosio: Suono 1 arpa (Sviram harfu).

SADRŽAJ RADA

Sviranje uz punu opuštenost.

Upoznavanje vrsta artikulacije.

Upoznavanje arpeggiato izvođenja akorda.

Upoznavanje zahtjevnijih ritmova, triole, sinkope.

Pedalizacija.

ELEMENTI INTERPRETACIJE

Usavršavnje oblikovanja tona.

Fraziranje.

Dinamičke oznake: crescendo, descrescendo, diminuendo.

Agogičke oznake: rallentando, ritenudo, accellerando, piu mosso, meno mosso.

TEHNIKA SVIRANJA

Ljestvica u dvije oktave uzlazno i silazno.

Ljestvica s različitom akcentuacijom.

Trozvuk secco i arpeggiato.

Rastavljeni četverozvuk uzlazno i silazno – priprema za arpeggio – mali arpeggio lijevom i desnom rukom te veliki arpeggio križanjem ruku.

Klizanje palca.

Legato i staccato (etouffe palac lijeve ruke, otvorene oktave).

Flageoletti.

Sviranje uz rezonantnu kutiju (alla tavola ili p.d.l.t.).

TEHNIČKE VJEŽBE

M. Grossi: Metodo per arpa (izbor prema dobi, od str. 29. do 80.).

E. Pozzoli: Piccoli facili e progressivi, II. sv.

A. Holy: 30 tehničkih vježbi.

C. Salzedo: 10 Conditioning exercises (1, 2, 3, 9, 10).

N. Ch. Bochsa: 50 lecons progressives.

A. Kastner: Etide op.11.

E. Lariviere: Exercises & Etudes op. 9.

SKLADBE

N. Ch. Bochsa: Tema con variazioni.

D. Watkins: Prelude, Berceuse, Gigue (skladbe za dva prsta iz «Six pieces for harp»).

A. Hasselmans: Petit berceuse.

M. Grandjany: Little harp book.

A. Ameller: Mozaique – po izboru nastavnika.

B. Andres: Marelles I. i II. sv.

M. Gabus: Le harp de Graziella – po izboru.

A. Griffiths: Lullaby, Tango, Skylark.

J. J. Rousseau: Menuet (iz knjige H. Renie: Method for harp).

L. Charpentier: Le Roi fait battre tambour (Chanson populaire).

R. Schumann: Petit piece, Petit choral, Petit etude.

J. Bertini: Little study in harmonics.

P. John: Uspavanka, Pjesmica.

Italo lo Vetere: 12 piccoli canoni senza pedali.

OSTALI SADRŽAJI

Prema izboru nastavnika i mogućnostima učenika.

LITERATURA

H. Renié: Method for harp I. sv. (lekcije 5, 6, 7, 8).

M. Grossi: Metodo per arpa.

D. Watkins: Complete method for harp.

M. Grandjany: Little harp book (8 lakših skladbi).

C. Salzedo: Schethes for harpists beginners (za naprednije učenike).

SADRŽAJ RADA

Prepoznavanje motiva i fraza.

Kolorističko nijansiranje.

ELEMENTI INTERPRETACIJE

Poznavanje svih dinamičkih i agogičkih oznaka te njihova primjena.

Rad na fraziranju s pomoću bogatijih agogičko-dinamičkih sredstava.

TEHNIKA SVIRANJA

Usavršavanje sinkronizacije desne i lijeve ruke.

Usavršavanje sviranja ljestvice uzlazno i silazno u bržem tempu.

Rastavljeni četverozvuk V. stupnja, križanje ruku u bržem tempu.

Vođenje melodije u palcu desne ruke.

TEHNIČKE VJEŽBE

C. Salzedo: 10 Conditioning Exercises (1, 2, 3, 4, 9, 10).

E. Lariviére: Exercises & Etudes op. 9.

E. Pozzoli: Piccoli studi facili e progressivi II. sv. (20 – 45)

E. Schuecker: Etide op. 18 – 25 etida I. sv.

N. Ch. Bochsa: 40 etudes faciles op. 318, I. sv. (po izboru od prvih 20).

A. Campen: Etide (1 – 10).

E. Pozzoli: 30 studi di media difficoltá (prvih 15).

SKLADBE

D. Watkins: The nightingales, Dance, Nocturne (skladbe za tri prsta iz «Six pieces for harp»).

B. Andres: Aquantintes (6 kratkih skladbi).

H. Renié: Grand mere raconte une historie.

J. M. Larvelle: Joies.

R. Schumann: Bercelette (iz H. Renié: Method for harp).

M. Grandjany: Reverie, Barcarolle.

A. Dobronić: Vehni, vehni fijolica (iz ciklusa »Šest narodnih pjesama« u Antologiji hrvatskih skladatelja za harfu).

OSTALI SADRŽAJI

Po izboru nastavnika i mogućnostima učenika.

LITERATURA

E. Pozzoli: Piccoli studi facili e progressivi.

E. Pozzoli: 30 studi di media difficolta.

N. Ch. Bochsa: 40 etudes faciles op. 318, I. sv.

D. Wattkins: Complete method for harp.

H. Renie: Method for harp I. sv.

MINIMUM GRADIVA

20 tehničkih vježbi.

8 etida.

6 skladbi po izboru.

ISPITNO GRADIVO

Dvije etide različite problematike.

Jedna skladba po izboru.

Ispitno gradivo svira se napamet.

DRUGI PRIPREMNI RAZRED

SADRŽAJ RADA

Usavršavanje tehničkih i glazbenih vještina usvojenih u prethodnim razredima.

Analiza djela.

Upoznavanje cikličkog djela, oblik.

ELEMENTI INTERPRETACIJE

Daljnje usavršavanje u oblikovanju fraze, interpretaciji i upotrebi agogičko-dinamičkih sredstava.

Širenje dinamičkog intenziteta.

Rubato i stringendo.

Stilsko oblikovanje.

TEHNIKA SVIRANJA

Usavršavanje tehničke vještine stečene u prethodnim razredima.

Ukrasi i trileri.

Sviranje terci vezano.

TEHNIČKE VJEŽBE

C. Salzedo: 10 Conditioning Exercises – svih 10.

E. Lariviére: Exercises & Etudes op. 9.

N. Ch. Bochsa: 40 etudes faciles op. 318 – izbor iz prvih 20.

E. Schuecker: Etude op. 18.

N. Ch. Bochsa: 110 exercises journaliers – prvih 10.

E. Pozzoli: 30 studi di media difficolta – drugih 15 po izboru.

J. M. Demase: 12 etida – br. 7 i 8.

D. Owens: Etida za lijevu ruku (iz zbirke »Les Plaisirs de la harpe»).

F. J. Nadermann – E. Schuescker: 8 etida.

SKLADBE

J. L. Dussik: 6 sonatina – jedna po izboru nastavnika.

F. J. Nadermann: 7 sonates progressives op. 92 (jedna po izboru nastavnika – br. 2 ili 4).

A. Hasselmans: Trois petit pieces faciles: (Reverie, Le rouet, Ronde de nuit).

M. Grandjany: Le bon petit roi d’Yvetot.

M. Grandjany: 3 easy pieces (Naturne, Reverie, Barcarolla).

N. Gustavson: In a Moorish garden.

B. Janjanin: Skice.

OSTALI SADRŽAJI

Druge etide i skladbe po izboru nastavnika i prema mogućnostima učenika.

LITERATURA

N. Ch. Bochsa: Etide op. 318, I. sv.

110 exercises journaliers.

E. Pozzoli: 30 studi di media difficolta.

J. M. Damase: 12 etida.

J. L. Dussik: 6 sonatina.

F. J. Nadermann: 7 sonates progressives op. 92.

Antologija hrvatskih autora za harfu (A. Dobronić: 6 narodnih napjeva).

SADRŽAJ RADA

Usavršavanje tehnike i glazbenih vještina.

ELEMENTI INTERPRETACIJE

Samostalno oblikovanje djela (agogičko, dinamičko, stilsko).

TEHNIKA SVIRANJA

Vođenje melodije u palcu desne ruke u ritmičkom obrascu od 4 šesnaestinke.

Brzina izvođenja.

Križanja ruku.

Dominantni septakord paralelno.

TEHNIČKE VJEŽBE

C. Salzedo: 10 Conditioning Exercises – svih 10.

C. Salzedo: The harpist’s daily dozen.

E. Pozzoli: 30 studi di media difficolta – izbor od drugih 15 etida.

N. Ch. Bochsa: 40 etudes faciles op. 318, II. sv. – drugih 20.

N. Ch. Bochsa: 110 exercises journaliers (10 – 20).

F. J. Nedermann/E. Schuccker: Etudes et preludes vol. 1 (30 etudes progressives).

N. Ch. Bochsa: 18 etida.

SKLADBE

J. L. Dussik: 6 sonatina – jedna po izboru.

F. J. Nadermann: 7 sonates progressives op. 92 – br. 1 ili br. 3.

L. Wood: Sonatina in classycal style.

J. Rosenfield: Sonatina.

Nepoznati autor: Varijacije na Mozartovu tema.

A. Hasselmans: Etude melodique.

A. Hasselmans: Serenade melancolique.

H. Renie: 6 pieces breves – po izboru,

Menuet, Au bord du ruisseau (Na obali potoka), Petit valse,

Air ancien, Lied, Valse melancolique.

M. Grandjany: Children at play op. 16.

N. Gustavson: Songs without words – po izboru.

OSTALI SADRŽAJI

Eventualno komorno muziciranje.

LITERATURA

H. Renié: Method for harp I. sv.

L. Lawrance/C. Salzedo: Complete method for harp.

Antologija hrvatskih autora za harfu.

MINIMUM GRADIVA

6 etida.

2 ciklička djela.

3 skladbe po izboru (od toga jedna domaćeg autora).

ISPITNO GRADIVO

Jedna etida.

Jedan stavak cikličkog djela.

Jedna skladba po izboru.

SADRŽAJ RADA

Primjena dosad stečenih vještina.

Osamostaljenje u pripremi djela.

ELEMENTI INTERPRETACIJE

Daljnje usavršavanje u fraziranju, agogičkom i dinamičkom nijansiranju.

TEHNIKA SVIRANJA

Opušteno sviranje u brzom tempu.

Sviranje u brzom tempu piano i forte.

Sviranje svih elemenata tehnike (ljestvice, trozvuci, tonički i dominantni četverozvuk, duple terce, triler s jednom i dvije ruke).

TEHNIČKE VJEŽBE

C. Salzedo: 10 Conditioning exercises – svih 10,

The harpist daily dozen.

N. Ch. Bochsa: 40 etudes faciles op. 318 II. sv. – drugih 20,

25 etida op. 62 – br. 24 (tremolo),

50 etudes op. 34 I. sv. – (posvećeno J. B. Crameru) – br. 1, 2,

18 etudes (6, 7, 8, 9).

J. Thomas: 12 etudes.

E. Schuecker: Etide op. 18 .

N. Ch. Boshsa: 110 exercicies journaliers (od 20. dalje).

B. Bagatti: Esercizi tecnici.

SKLADBE

F. J. Nadermann: 7 sonates progressives op. 92 (br. 5, 6 ili 7).

J. L. Dussik: 6 sonatina – jedna po izboru.

N. Buttler Challoner: 3 sonate za harfu.

M. Rudolf: Suita.

S. Mayr: Suita

Ch. Ph. E. Bach: Solfeggietto.

A. Durand: Chacone.

J. M. Damase: Harp junior.

N. Gustavson: Songs without words.

A. Hasselmans: Lamento, Berceuse, Petiti valse op. 25.

O. Rosenberger: Musik für harfe – po izboru.

H. Renié: 6 pieces i izbor (Menuet, Au bord du Ruisseau, Petit valse, Air ancien, Lied, Valse melancolique).

H. Renié: Angelus, Danse d’autrefois (oba iz zbirke Fenillets dalbum).

M. Delmans: Priére.

L. van Beethoven: Variations on a Swiss Air.

J. S. Bach: Preludiji (transkripcije).

6 korala (transkripcije).

H. Purcell: Obrađena djela za harfu.

N. Mazzoni: Glazbeni zvrk.

A. Dobronić: Šest narodnih napjeva.

T. Uhlik: Poput sna.

OSTALI SADRŽAJI

Obrade baroknih majstora.

Literatura po izboru nastavnika i mogućnosti učenika.

Komorna glazba.

LITERATURA

H. Renié: Method for harp I. sv. (lekcije 9, 10, 11).

F. J. Nadermann: 7 sonates progressives op. 92.

J. L. Dussik: 6 sonatina.

F. J. Nadremann: Tema s varijacijama (primjena dosadašnjega stečenog znanja – var. 1 – 12).

MINIMUM GRADIVA

6 etida.

2 ciklička djela.

3 skladbe različitih stilova (od toga jedna hrvatskog autora).

ISPITNO GRADIVO

Jedna etida.

Jedno cikličko djelo.

Jedna skladba po izboru.

Ispitno gradivo svira se napamet.

UDARALJKE
Nastavni program
za prvi i drugi pripremni razred

PRVI PRIPREMNI RAZRED

Zadatak navedenog programa je definirati osnovne zahtjeve i razinu znanja za polaganje prijemnih ispita iz predmeta udaraljki za srednju školu.

S ciljem što kvalitetnije pripreme učenika za godišnji ispit, pedagog može prilagoditi navedenu literaturu s obzirom na tehničke i glazbene sposobnosti učenika. Osobni pristup svakom učeniku omogućava brže usvajanje vještina potrebnih za svladavanje glazbala.

Prvi pripremni razred obuhvaća osnove sviranja na malome bubnju i klavijaturnim udaraljkama (vibrafon, marimba ili ksilofon), osnove koordinacije na setu bubnjeva te upoznavanje s timpanima.

Drugi pripremni razred ima cilj usavršiti tehniku i interpretaciju maloga bubnja, klavijaturnih udaraljki, multipercussiona kompleta udaraljki i timpana. Samim time zaokružuje se gradivo osnovne glazbene škole, odnosno priprema za prijemni ispit srednje glazbene škole.

Preporučuje se što ranije početi razvijati sposobnost sviranja u malome udaraljkaškom ansamblu (duo ili trio) te, u skladu s mogućnostima škole, proširiti suradnju i na ostale instrumente u kombinaciji s udaraljkama – klavir, gitara i dr.

Osnove sviranja na malome bubnju i klavijaturnim udaraljkama (vibrafon, marimba ili ksilofon): držanje palica, pravilno postavljanje ruku i tijela, kvaliteta tona, održavanje konstantnoga tempa i kontrola ujednačene dinamike. Upoznavanje sa setom bubnjeva te ugađanje i pravilna upotreba prstometa na dva i tri timpana.

MALI BUBANJ

Izbor vježbi i primjera za svladavanje različitih notnih vrijednosti do zaključno notnih vrijednosti triola i šesnaestinki s varijacijama i pripadajućim pauzama uz rješavanje problema prstometa u najčešće korištenim mjerama. Vježbe s jednostrukim i dvostrukim predudarima, orkestralnim tremolom u triolama i šesnaestinkama te vježbe s naglascima.

Skladbe: razina zahtjeva J. Strauss, Jr. (obr. J. Michael Roy): Radetsky March, M. Houllif: Contest Solos for the Young Snare Drummer, C. Barratt: BRAVO! Percussion 2 i sl.

Literatura: Vic Firth: Snare Drum Method 1, Gert Bomhof: Schule für Snare Drum 1/2, Dobri Paliev: Sistematični kurs za mali bubanj, Eckehardt Keune: Kleine Trommel i sl.

KLAVIJATURNE UDARALJKE (vibrafon, marimba ili ksilofon)

Vježbe i primjeri za svladavanje slobodnog i kontroliranog tremola te ujednačene dinamike na klavijaturnim udaraljkama.

Vježbe za razvijanje sposobnosti čitanja s lista. Poznavanje durskih i molskih ljestvica do 3 predznaka.

Skladbe: razina zahtjeva Emmanuel Sejourne: Keyboards Mallets around the World Vol. 1 uz pratnju CD-a, Dobri Paliev: Kompozicije za ksilofon i glasovir, P. Sciortino: Piéces Classiques pour percussion à clavier Vol. 1 i sl.

Literatura: Thomas A. Brown: The Vibe Players Method, Thomas McMillan: Percussion Keyboard Technic, Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba and Vibraphone i sl.

SET BUBNJEVA ili MULTIPERCUSSION

Vježbe i primjeri za svladavanje koordinacije na setu bubnjeva do zaključno osminskih ritmova. Skladbe za mali bubanj s pridodanim idiofonim i/ili klavijaturnim udaraljkama uz pratnju glasovira.

Skladbe: razina zahtjeva E. Kopetzki: Fata Morgana, W. Mertens: Taxi, Taxi!, B. Lecieur: Jeux decolier, P. Sciortino: Piéces Classiques pour tricoti, Vol. 1 i sl.

Literatura: Gert Bomhof: Schule für Drumset 1/2, N. Rosauro: 10 Beginning Studies for Multiple Percussion i sl.

TIMPANI

Vježbe i primjeri za ugađanje zadanih intervala, prigušivanje pauza te slobodnog i kontroliranog tremola na dva i tri timpana.

Skladbe: razina zahtjeva T. Ouderits: Dancing Amadeus, W. Mertens: Recital Pieces for Timpani no. 1, M. Houllif: Contest Solos for Young Timpanist i sl.

Literatura: Gert Bomhof: Schule für Pauken 1/2, G. Whaley: Fundamental Studies for Timpani, Dobri Paliev: Škola za timpane i sl.

Ispitni zahtjev: Jedna skladba za svaki od navedenih instrumenata. Obvezna je minimalno jedna skladba uz pratnju glasovira.

DRUGI PRIPREMNI RAZRED

Začetak multipercussion kompleta udaraljki te upoznavanje s najčešće rabljenim udaraljkaškim glazbalima i njihovom podjelom. Osnove improvizacije na membranofonim udaraljkama. Utvrđivanje gradiva osnovne glazbene škole i priprema za prijemni ispit srednje glazbene škole.

MALI BUBANJ

Izbor vježbi i primjera za svladavanje različitih notnih vrijednosti do zaključno notnih vrijednosti sekstola i tridesetdruginki uz rješavanje problema prstometa. Upoznavanje s najčešće upotrebljavanim nepravilnim mjerama. Vježbe za usavršavanje rudimentalne tehnike na malome bubnju – single stroke roll, double stroke roll, paradiddle, flam i multiple bounce roll te usavršavanje tehnike akcentiranja i kontrole odskoka palica.

Skladbe: razina zahtjeva G. Bomhof: 10 Solos for Snare Drum and Piano, G. Meyerbeer (obr. J. Michael Roy): Coronation March, G. Bizet (obr. J. Michael Roy): Toreador March from Carmen, E. Freytag: Rudimental Cookbook easy level i sl.

Literatura: Vic Firth: Snare Drum Method 2, Gert Bomhof: Schule für Snare Drum 3, Dobri Paliev: Sistematični kurs za mali bubanj, G. L. Stone: Stick Control, C. Wilcoxon: Drumming! Plus Hummin A Tune, J. Delécluse: Method for Snare Drum i sl.

KLAVIJATURNE UDARALJKE

Vježbe za usavršavanje sviranja u bržim tempima i čitanja s lista.

Tehničke vježbe sviranja ljestvica i rastvorbe trozvuka. Poznavanje svih durskih i molskih ljestvica. Za naprednije upoznavanje sa četveropaličnom tehnikom.

Skladbe: razina zahtjeva Emmanuel Sejourne: Keyboards Mallets around the World Vol. 2 uz pratnju CD-a, Nebojša J. Živković: Funny Xylophone 1, J. L. Rimey-Meille: Huit pièces pour vibraphone, W. Mertens: Easy Pieces for Marimba Solo Vol. 1 i sl.

Literatura: Rebecca Kite: Reading Mallet Percussion Music, G. L. Stone: Mallet Control, E. Sejourne: 19 Musical Studies for Vibraphone, Vol. 5 i sl.

SET BUBNJEVA ili MULTIPERCUSSION

Vježbe i primjeri za svladavanje koordinacije na setu bubnjeva do zaključno šesnaestinskih ritmova te upoznavanje s najčešće upotrebljavanim ritmovima. Osnove improvizacije uz strogo održavanje tempa. Višestavačne skladbe za multipercussion.

Skladbe: razina zahtjeva E. Buyle/A. Delhaye: Roll On, P. M. Dobois: La Petite Batterie, J. Beck: Istra i sl.

Literatura: D. Agostini: Studies for the Drums, G. Bomhof/V. Cox/V. Oskam: Contemporary Solos for Multi Percussion, M. Goldenberg: Studies in Solo Percussion i sl.

TIMPANI

Vježbe za ugađanje, pravilnu upotrebu prstometa, usavršavanje slobodnog i kontroliranog tremola te prigušivanja pauza uz uporabu četiri timpana.

Skladbe: na razini zahtjeva Vic Firth: Timpani Solo Series 1, S. Fink: Timpani Suite, T. A. Brown: Timpani: The Solo Collection, grade 3 i sl.

Literatura: Steve Houghton: Percussion Recital Series Timpani, J. Geoffroy: Methode de timbales, Gerard Berlioz: 60 Etudes de rythme et de dechifrage i sl.

Ispitni zahtjev: solistički program sastavljen od jedne skladbe za svaki od navedenih instrumenata uz pratnju glasovira ili bez nje na razini zahtjeva prijemnoga ispita srednje glazbene škole.