Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Podstrana

NN 121/2017 (6.12.2017.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Podstrana

Općina Podstrana

2780

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) i članka 31. Statuta Općine Podstrana (»Službeni glasnik Općine Podstrana« broj 7/13), Općinsko vijeće Općine Podstrana, na 5. sjednici Općinskog vijeća održanoj 11. listopada 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZIMA OPĆINE PODSTRANA

Članak 1.

U Odluci o porezima općine Podstrana (»Službeni glasnik Općine Podstrana« broj 19/17), u članku 5. mijenja se stavak 1. tako da isti sada glasi:

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Općine Podstrana«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 021-05/17-01/10

Urbroj: 2181/02-1-17-3

Podstrana, 11. listopada 2017.

Predsjednik
Općinskog vijeća
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin, v. r.