Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Kraljevica

NN 122/2017 (8.12.2017.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Kraljevica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2784

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. prosinca 2017. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTA KRALJEVICA

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Kraljevica (»Narodne novine«, br. 105/00, 96/10 i 19/11), u točki IV. broj: »32« zamjenjuje se brojem: »50«.

II.

U točki V. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»Protekom roka od 32 godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Kraljevica, odnosno od 20. studenoga 2032. godine, godišnja naknada koju je Ovlaštenik koncesije dužan plaćati za koncesionirano pomorsko dobro utvrđuje se kako slijedi:

– stalni dio naknade u iznosu od 3,00 kune po metru kvadratnom zauzete površine godišnje

– promjenjivi dio naknade u iznosu od 1% prihoda brodogradilišta godišnje, a koji prihod se računa sukladno članku 16. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).

Stalni dio koncesijske naknade usklađivat će se svake tri godine na dan 1. lipnja četvrte godine i primjenjivati od 1. siječnja iste godine. Naknada će se usklađivati prema formuli:

K = faktor za usklađivanje stalnog i promjenjivog dijela koncesijske naknade za svaki trogodišnji period koji slijedi nakon zaključenja ugovora o koncesiji

p1 = stopa inflacije prve godine trogodišnjeg perioda

p2 = stopa inflacije druge godine trogodišnjeg perioda

p3 = stopa inflacije treće godine trogodišnjeg perioda

Neovisno o usklađivanju cijena vezano za inflatorna kretanja, a u slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu u odnosu na euro i to za +/-2%, mijenja se i iznos stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.«.

III.

Ovlaštenik koncesije dužan je u koncesionirano pomorsko dobro uložiti sveukupno 130.434.182,00 kuna kao investicijsko ulaganje u dvije faze investicijskih ciklusa. Prvi investicijski ciklus realizirat će se u razdoblju od 2018. do 2023. godine i iznosi 38.420.641,00 kuna, a drugi investicijski ciklus u razdoblju od 2024. do 2029. godine i iznosi 92.013.541,00 kuna, a sve sukladno Studiji gospodarske opravdanosti produženja koncesije za obavljanje gospodarskih djelatnosti i korištenje i održavanje postojećih objekata podgradnje i nadgradnje na području brodogradilišne luke Kraljevica, od 15. studenoga 2016. godine, te Dopuni Studije gospodarske opravdanosti, od 13. studenoga 2017. godine, koje čine priloge 1. i 2. ove Odluke i ne objavljuju se u Narodnim novinama.

Ovlaštenik koncesije je ovlašten i dužan u navedenim rokovima pojedinog investicijskog ciklusa dovršiti planiranu izgradnju i predati Davatelju koncesije uporabnu dozvolu za taj ciklus.

IV.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije, u roku 60 dana od dana donošenja ove Odluke, Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na iznos od 1.921.032,05 kuna, a što predstavlja 5% od vrijednosti prvog investicijskog ciklusa, koji iznosi 38.420.641,00 kuna, s rokom važenja garancije do šest mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije da, 30 dana prije isteka garancije iz stavka 1. ovoga članka, dostavi garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na iznos od 4.600.677,05 kuna, a što predstavlja 5% od ukupne vrijednosti drugog investicijskog ciklusa, koji iznosi 92.013.541,00 kuna, s rokom važenja garancije šest mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke iz stavka 1. ovoga članka gubi sva prava određena ovom Odlukom, te se neće zaključiti dodatak Ugovoru o koncesiji iz točke V. ove Odluke.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke iz stavka 2. ovoga članka smatrat će se da su se stekli razlozi za raskid ugovora o koncesiji.

V.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture za sklapanje dodatka Ugovoru o koncesiji u roku od 60 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/407

Urbroj: 50301-27/20-17-2

Zagreb, 7. prosinca 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.