Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja

NN 122/2017 (8.12.2017.), Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja

REKTORSKI ZBOR I NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

2788

Na temelju odredbe članka 105. stavka 4. podstavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Oduka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13., Odluke USHRH 101/14. i Odluka USHRH 60/15.), te sukladno članku 5. stavku 2. Poslov­nika Rektorskog zbora, Rektorski zbor na 12. sjednici u akademskoj 2016./2017. godini održanoj 25. rujna 2017. godine uz suglasnost Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj od 15. studenoga 2017. godine donosi

ODLUKU

O NUŽNIM UVJETIMA ZA OCJENU NASTAVNE I ZNANSTVENO-STRUČNE DJELATNOSTI U POSTUPKU IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom propisuju se uvjeti za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti pristupnika u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja.

Uvjeti koje pristupnik u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje mora ispuniti utvrđuju se kao opći i posebni uvjeti.

Opći uvjeti utvrđuju se kao obvezatni uvjeti koje pristupnik nužno mora ispuniti da bi bio izabran u odgovarajuće znanstveno-nastavno zvanje.

Posebni uvjeti razvrstani su prema tri kriterija vrednovanja nastavnog, znanstveno-stručnog i institucijskog rada pristupnika u tri skupine uvjeta (A, B, C). Minimalni broj posebnih uvjeta koje pristupnik mora ispuniti za izbor u određeno znanstveno-nastavno zvanje utvrđuju se posebno prema svakom kriteriju, odnosno unutar svake skupine uvjeta.

Opći i posebni uvjeti, ako posebnom odredbom nije drugačije određeno, ostvaruju se kumulativno, dakle ne samo od posljednjeg izbora u znanstveno-nastavno zvanje.

OPĆI UVJETI

Članak 2.

Pristupnici koji se prvi put biraju u znanstveno-nastavno zvanje docenta moraju imati pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima.

Oblik i način provedbe nastupnog predavanja za znanstveno-nastavno zvanje docenta propisuje Rektorski zbor uz suglasnost Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

Članak 3.

Pristupnici koji se biraju u viša znanstveno-nastavna zvanja moraju ispunjavati opći uvjet da su u svojstvu nastavnika (stalnog ili gostujućeg) na nekom visokom učilištu izvodili nastavu:

• za izbor u zvanje izvanrednog profesora u ukupnom opsegu od najmanje 300 norma sati

• za izbor u zvanje redovitog profesora u ukupnom opsegu od najmanje 600 norma sati

• za izbor u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju u ukupnom opsegu od najmanje 900 norma sati.

Članak 4.

Pristupnici koji su u postupku izbora u više zvanje moraju priložiti pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja kvalitete svog nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, koju provodi visoko učilište.

POSEBNI UVJETI

Članak 5.

Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti su:

A. kriterij nastavnog doprinosa;

B. kriterij znanstveno-stručnog doprinosa;

C. kriterij institucijskog doprinosa.

Institucijski doprinos smatra se znanstveno-stručnim doprinosom pristupnika u djelovanju sveučilišnih i drugih akademskih institucija.

Pristupnik za izbor u određeno znanstveno-nastavno zvanje mora, unutar kriterija vrednovanja nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti, ispuniti minimalni broj posebnih uvjeta koji je naveden u tablici.

Tablica: MINIMALNI BROJ POSEBNIH UVJETA PREMA
KRITERIJIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA

Znanstveno-nastavno zvanjeA. Kriterij nastavnog doprinosaB. Kriterij znanstveno--stručnog doprinosaC. Kriterij institucijskog doprinosa
Docent110
Moguće je ispuniti oba uvjeta u jednoj skupini
Izvanredni profesor220
Redoviti profesor331
Redoviti profesor u
trajnom zvanju
442

Posebni uvjeti opisani su u članku 6. ove odluke.

Članak 6.

A. Kriterij nastavnog doprinosa

1. Uvjet mentorstva ili komentorstva pri izradi završnih ili diplomskih radova

• Da je bio mentor ili komentor u izradi najmanje dva obranjena završna ili diplomska rada (uvjet za izbor u zvanje docenta), odnosno da je pod njegovim mentorstvom ili komentorstvom, nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje, obranjeno najmanje 5 završnih ili diplomskih ili poslijediplomskih specijalističkih radova (uvjet za izbor u viša znanstveno-nastavna zvanja).

2. Uvjet objavljivanja rada u koautorstvu sa studentom iz područja teme završnog ili diplomskog rada

• Da je u koautorstvu sa studentom, kojemu je bio mentor ili komentor u izradi obranjenog završnog ili diplomskog rada, objavio najmanje jedan znanstveni ili stručni rad iz područja teme završnog ili diplomskog rada (uvjet za izbor u zvanje docenta), odnosno da je u koautorstvu sa studentom, kojemu je bio mentor ili komentor u izradi obranjenoga završnog ili diplomskog ili poslijediplomskoga specijalističkog rada, nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje, objavio najmanje jedan znanstveni ili stručni rad iz područja teme završnog ili diplomskog ili specijalističkog rada (uvjet za izbor u viša znanstveno-nastavna zvanja).

3. Uvjet usavršavanja u znanstvenom području ili struci ili nastavi

• Da se nakon diplomiranja u svom znanstvenom području ili nastavi ili struci usavršavao na sveučilišnim ili znanstvenim institucijama u zemlji ili inozemstvu, uključujući i boravak u inozemstvu u sklopu programa poslijediplomskog (specijalističkog ili doktorskog) studija, u ukupnom trajanju od najmanje tri mjeseca (uvjet za izbor u zvanje docenta), odnosno da se usavršavao u svom znanstvenom području ili struci ili nastavi na sveučilišnim ili znanstvenim institucijama u inozemstvu u ukupnom trajanju od najmanje šest mjeseci (uvjet za izbor u zvanje izvanrednog profesora), odnosno u ukupnom trajanju od devet mjeseci (uvjet za izbor u zvanje redovitoga profesora), odnosno u ukupnom trajanju od godine dana (uvjet za redovitoga profesora u trajnom zvanju).

4. Uvjet objavljivanja znanstvene knjige, sveučilišnog udžbenika ili sveučilišnog priručnika u autorstvu ili koautorstvu

• Da je prije izbora u zvanje docenta ili nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje u autorstvu ili koautorstvu objavio znanstvenu knjigu, sveučilišni udžbenik ili sveučilišni priručnik.

5. Uvjet inoviranja nastavnog sadržaja

• Da je sudjelovao u inoviranju nastavnog sadržaja na barem jedan od sljedećih načina:

– da je kao član povjerenstva sudjelovao u izradi akreditiranoga novog studijskog programa;

– da je uveo novi kolegij koji je prihvaćen od nadležnoga stručnog tijela visokog učilišta;

– da je na web-stranici ili na sučelju za e-učenje postavio recenzirane nastavne materijale iz najmanje jednog kolegija, koji su prihvaćeni od nadležnog stručnog tijela visokog učilišta;

– da je uveo nove eksperimentalne ili praktične nastavne metode na preddiplomskom, diplomskom ili poslijediplomskom studiju uz odobrenje nadležnoga stručnog tijela visokog učilišta.

6. Uvjet mentorstva pri izradi doktorskih disertacija

• Da je, nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje, pod njegovim mentorstvom ili komentorstvom obranjena najmanje jedna doktorska disertacija.

7. Uvjet objavljivanja rada u koautorstvu sa studentom iz područja teme doktorskog rada

• Da je u koautorstvu sa studentom, kojemu je bio mentor ili komentor u izradi obranjene doktorske disertacije ili nastavnik kod kojega je tijekom doktorskog studija slušao ili polagao ispit, nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje, objavio najmanje jedan znanstveni ili stručni rad iz područja teme doktorske disertacije.

8. Uvjet recenziranja studijskih programa, odnosno članstva u povjerenstvu za reakreditaciju studijskih programa

• Da je bio recenzent (izvjestitelj) za barem jedan studijski program, odnosno da je kao član sudjelovao u radu barem jednog povjerenstva za reakreditaciju studijskog programa.

9. Uvjet recenziranja znanstvene knjige, sveučilišnog udžbenika ili sveučilišnog priručnika

• Da je prije izbora u zvanje docenta ili nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje bio recenzent barem jedne znanstvene knjige, sveučilišnog udžbenika ili sveučilišnog priručnika.

10. Uvjet koordiniranja suradnje s nastavnim bazama

• Da je institucionalno koordinirao suradnju s nastavnim bazama ili mrežama nastavnih baza (pokušališta, hospitacije u školama, praktični rad u bolnicama, praktični rad u tijelima i ustanovama javne i državne uprave te županijske i lokalne samouprave, ustanova u kulturi, gospodarskim subjektima itd.).

B. Kriterij znanstveno-stručnog doprinosa

1. Uvjet prezentiranja radova na znanstvenim ili stručnim skupovima (domaćim i međunarodnim)

• Da je kao autor ili koautor putem postera ili usmenog izlaganja prezentirao najmanje tri rada na domaćim ili međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima (uvjet za izbor u zvanje docenta), odnosno da je kao autor ili koautor putem postera ili usmenog izlaganja, nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje, prezentirao najmanje pet radova na znanstvenim ili stručnim skupovima od kojih najmanje dva na međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima (uvjet za izbor u viša znanstveno-nastavna zvanja).

Međunarodnim skupom u smislu ovog kriterija (uvjeti B1 i B2) smatra se skup koji se održava u inozemstvu, a ako se održava u Hrvatskoj drži se uvjeta znanstvenog djelovanja i izlaganja na najmanje jednom svjetskom jeziku.

2. Uvjet pozvanog predavanja na međunarodnom znanstvenom ili stručnom skupu

• Da je prije izbora u zvanje docenta ili nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje bio pozvani predavač na barem jednom međunarodnom znanstvenom ili stručnom skupu.

3. Uvjet vođenja ili sudjelovanja u realizaciji znanstve­-
no-istraživačkih projekata MZOS-a

(odnosi se na znanstveno-istraživačke projekte koji su do kraja 2014. godine realizirani uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta) te drugih znanstveno-istra­živačkih projekata.

• Da je kao znanstveni novak ili istraživač sudjelovao u realizaciji znanstveno-istraživačkih projekta MZOS-a ili drugih znanstveno-istraživačkih projekata financiranih od Europske agencije za znanost, tijela državne uprave, hrvatskih i stranih zaklada i sl. (uvjet za izbor u zvanje docenta), odnosno da je bio voditelj znanstveno-istraživačkog projekta MZOS-a ili nekoga drugog znanstveno-istraživačkog projekta financiranog od Europske agencije za znanost, tijela državne uprave, hrvatskih i stranih zaklada i sl. (uvjet za izbor u viša znanstveno-nastavna zvanja).

4. Uvjet vođenja ili sudjelovanja u realizaciji znanstvenog programa znanstvenih centara izvrsnosti, europskih i međunarodnih kompetitivnih projekta i projekata Hrvatske zaklade za znanost

• Da je bio voditelj ili da je sudjelovao kao suradnik u znanstvenom programu znanstvenog centra izvrsnosti, odnosno da je bio voditelj ili da je sudjelovao kao suradnik u europskom i međunarodnom kompetitivnom projektu ili projektu Hrvatske zaklade za znanost.

5. Uvjet uređivanja zbornika

• Da je bio urednik najmanje jednog zbornika radova sa znanstvenog skupa ili zbirne znanstvene knjige ili gostujući urednik u specijalnom izdanju znanstvenog časopisa.

6. Uvjet recenziranja članaka u časopisima i zbornicima

• Da je za znanstvene ili stručne časopise, zbornike radova sa znanstvenog skupa ili zbirne znanstvene publikacije recenzirao najmanje 3 članka (uvjet za izbor u zvanje docenta), odnosno da je, nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje, za znanstvene ili stručne časopise, zbornike radova sa znanstvenog skupa ili zbirne znanstvene publikacije recenzirao najmanje 5 članaka (uvjet za izbor u viša znanstveno-nastavna zvanja).

7. Uvjet recenziranja projekata

• Da je bio recenzent (izvjestitelj) za barem jedan kompetitivni projekt na nacionalnoj ili na međunarodnoj razini u kategoriji istraživačkih, razvojnih ili stručnih projekata ili da je bio recenzent (izvjestitelj) u znanstvenom panelu Hrvatske zaklade za znanost.

8. Uvjet članstva u organizacijskom ili programskom odboru znanstvenog skupa

• Da je bio član organizacijskog ili programskog odbora međunarodnoga znanstvenog skupa (tj. skupa u kojem sudjeluju stručnjaci iz najmanje tri zemlje, a organizacijski ili programski odbor ima članove iz tri države) ili da je bio predsjednik organizacijskog ili programskog odbora domaćega znanstvenog skupa.

9. Uvjet objavljivanja stručnih radova

• Da je kao autor ili koautor objavio najmanje tri stručna rada (uvjet za izbor u zvanje docenta), odnosno da je, nakon izbora u prethodno znanstveno-nastavno zvanje, objavio najmanje tri stručna rada ili rada u zborniku znanstveno-stručnog skupa (uvjet za izbor u viša znanstveno-nastavna zvanja).

10. Uvjet dobivanja međunarodne ili istaknute domaće nagrade ili priznanja za znanstveni, nastavni ili stručni rad

• Da je za znanstveni ili nastavni ili stručni rad dobio međunarodnu nagradu ili priznanje ili istaknutu domaću nagradu ili priznanje. Istaknutom domaćom nagradom ili priznanjem u smislu ovog uvjeta smatraju se nagrade i priznanja koje dodjeljuju državna tijela, te nacionalne znanstvene i kulturne institucije.

11. Uvjet sudjelovanja u programima popularizacije znanosti

• Da je sudjelovao u aktivnostima popularizacije znanosti, kojima se potiče dijalog znanstvene zajednice sa zainteresiranom publikom o znanosti i znanstvenom obrazovanju (popularno-znanstvena predavanja, tribine, radionice, festival znanosti, prigodne manifestacije, rad u časopisima za popularizaciju znanosti, edukacijski projekti, osmišljeni medijski istupi itd.).

C. Kriterij institucijskog doprinosa

1. Uvjet obnašanja čelne dužnosti

• Da je obnašao čelnu dužnost na visokom učilištu ili čelnu dužnost u strukovnoj ili znanstvenoj asocijaciji na nacionalnoj ili međunarodnoj razini iz svojeg znanstvenog područja ili čelnu dužnost u široj akademskoj zajednici. Čelnim dužnostima na visokom učilištu smatraju se dužnosti rektora, prorektora, dekana, prodekana, pročelnika sveučilišnog odjela, zamjenika pročelnika sveučilišnog odjela i povjerenika za određeni djelokrug rada na sveučilišnom odjelu.

2. Uvjet obnašanja voditeljske dužnosti na ustrojbenoj jedinici visokog učilišta

• Da je obnašao voditeljsku dužnost na ustrojbenoj jedinici visokog učilišta (voditelj odsjeka, fakultetskog odjela, centra, zavoda, katedre i sličnih ustrojbenih jedinica).

3. Uvjet članstva u sveučilišnim tijelima i voditeljstva u tijelima na sastavnici

• Da je temeljem imenovanja u barem jednom mandatu bio član tijela Rektorskog zbora, sveučilišnih tijela ili voditelj tijela na sastavnici (odbori, povjerenstva, radne skupine i sl.) ili voditelj poslijediplomskoga sveučilišnog ili poslijediplomskog specijalističkog studija.

4. Uvjet vođenja ili sudjelovanja u realizaciji sveučilišnih razvojnih projekata ili drugih stručnih projekta

• Da je bio voditelj ili suradnik na sveučilišnom razvojnom projektu ili drugom stručnom projektu kojim se postiže transfer znanja i tehnologija, međuinstitucijska suradnja, odnosno povezivanje akademske s društvenom i gospodarskom zajednicom.

5. Uvjet sudjelovanja u vođenju alumni udruga

• Da je bio član sveučilišnog tijela alumni udruge ili voditelj alumni udruge na sastavnici.

6. Uvjet sudjelovanja u izradi i/ili izvedbi programa cjeloživotnog obrazovanja

• Da je kao voditelj povjerenstva sudjelovao u izradi i/ili izvedbi prihvaćenog programa cjeloživotnog obrazovanja

7. Uvjet sudjelovanja u izradi i izvedbi programa transfera znanja i tehnologije

• Da je sudjelovao u izradi i izvedbi programa transfera znanja i tehnologije.

8. Uvjet članstva u međunarodnim ili nacionalnim tijelima za znanost i visoko obrazovanje

• Da je bio član međunarodnih ili nacionalnih tijela za znanost i visoko obrazovanje (Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Akreditacijski savjet AZVO-a, nacionalna područna znanstvena vijeća, matični odbori i druga tijela nadležna za znanost i visoko obrazovanje koja imenuju tijela državne uprave).

9. Uvjet članstva u uredništvu znanstvenih i stručnih časopisa

• Da je bio najmanje tri godine član uređivačkog odbora znanstvenog ili stručnog časopisa ili drugih serijskih znanstvenih ili stručnih publikacija.

10. Uvjet dobivanja nagrade ili priznanja akademskih institucija i udruga

• Da je dobio nagradu ili priznanje koje dodjeljuje sveučilište, sveučilišne sastavnice, akademske institucije te strukovne, znanstvene ili znanstveno-stručne udruge.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postup­ku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (»Narodne novine«, br. 106/06 i 127/06).

(3) Iznimno, na zahtjev pristupnika koji se, u roku od 30 mjeseci od stupanja na snagu ove odluke, prvi put bira u znanstveno-nastavno zvanje docenta, odnosno na zahtjev pristupnika kojem je od dana izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta ili izvanrednog profesora do dana stupanja na snagu ove odluke proteklo najmanje 30 mjeseci na njegov izbor u znanstveno-nastavno zvanje primijenit će se odredbe Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postup­ku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (»Narodne novine«, br. 106/06 i 127/06).

(4) Ako je pristupniku koji se bira u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju od izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora do dana stupanja na snagu ove odluke proteklo najmanje 30 mjeseci, on za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju mora ispuniti više od polovice uvjeta koji su za to znanstveno-nastavno zvanje propisani ovom Odlukom.

Klasa 602-04/17-05/16

Urbroj: 380-230/071-17-5

Zagreb, 15. studenoga 2017.

Predsjednik
Rektorskoga zbora
Predsjednik
Nacionalnog vijeća za
znanost, visoko obrazovanje
i tehnološki razvoj
prof. dr. sc. Vlado Guberac, v. r.prof. dr. sc. Ivo Družić, v. r.