Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

NN 123/2017 (12.12.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

2799

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. prosinca 2017. godine.

Klasa: 011-01/17-01/107

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 11. prosinca 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 147/14.) u članku 3. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. četvrtina dio u razdiobi iznadprosječno odnosno ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave koji sadrži jednu četvrtinu ukupnog broja iznadprosječnih odnosno ispodprosječnih jedinica. U prvu četvrtinu ulazi prvih 25 % najbolje, a u zadnju četvrtinu 25 % najlošije iznadprosječno odnosno ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave«.

Dosadašnja točka 1., koja postaje točka 2., mijenja se i glasi:

»2. indeks razvijenosti – kompozitni pokazatelj koji se računa kao prilagođeni prosjek standardiziranih vrijednosti društveno-gospodarskih pokazatelja radi mjerenja stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u određenom razdoblju«.

Dosadašnja točka 2. postaje točka 3.

Dosadašnja točka 3., koja postaje točka 4., mijenja se i glasi:

»4. lokalna akcijska grupa ‒ partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja«.

Dosadašnje točke 4. ‒ 8. postaju točke 5. ‒ 9.

Iza dosadašnje točke 9., koja postaje točka 10., dodaje se nova točka 11. koja glasi:

»11. polovina ‒ dio u razdiobi iznadprosječno odnosno ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave koji sadrži jednu polovinu ukupnog broja iznadprosječnih odnosno ispodprosječnih jedinica. U prvu polovinu ulazi 50 % bolje, a u drugu polovinu 50 % lošije iznadprosječno odnosno ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave«.

Dosadašnje točke 10. i 11. postaju točke 12. i 13.

Dosadašnja točka 12., koja postaje točka 14., mijenja se i glasi:

»14. plan razvojnih programa ‒ dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna«.

Dosadašnje točke 13., 14. i 15. postaju točke 15., 16. i 17.

Dosadašnja točka 16., koja postaje točka 18., mijenja se i glasi:

»18. regionalni koordinator ‒ javna ustanova koja obavlja poslove od javnog interesa osnovana s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave«.

Dosadašnje točke 17., 18. i 19. postaju točke 19., 20. i 21.

Iza dosadašnje točke 20., koja postaje točka 22., dodaje se nova točka 23. koja glasi:

»23. strateški projekt regionalnog razvoja – razvojni projekt čiji je nositelj javnopravno tijelo i kojemu je cilj jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj regionalne infrastrukture, horizontalnu i/ili vertikalnu integraciju lanca vrijednosti jednog ili više sektora, sustavna ili pilot rješenja kojim se odgovara na jedan ili više društvenih izazova te kojim se sinergijski djeluje u smislu koristi i učinka na razvoj određenog područja za koji se sklapa razvojni sporazum«.

Dosadašnje točke 21. i 22. postaju točke 24. i 25.

Članak 2.

U članku 11. stavak 5. briše se.

Članak 3.

U članku 12. stavku 2. riječ: »Ministarstvo« zamjenjuje se riječima: »ministarstvo nadležno za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 16. i članak 16. brišu se.

Članak 5.

U članku 18. stavku 1. riječ: »osiguranja« zamjenjuje se riječju: »osiguravanja«.

Članak 6.

U članku 20. stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 1. mijenja se i glasi:

»Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske osnovana Uredbom o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 155/08., 83/12. i 111/14.) ili njen pravni sljednik (u daljnjem tekstu: Agencija) nastavlja, sukladno odredbama ovoga Zakona, s provedbom aktivnosti kojima pridonosi ostvarenju ciljeva politike regionalnog razvoja utvrđenim u planskim dokumentima politike regionalnog razvoja.«.

Dosadašnji stavci 3.‒ 6. postaju stavci 2.‒ 5.

Članak 7.

Naziv Glave II. mijenja se i glasi: »RAZINA STATISTIČKE REGIJE I USUGLAŠAVANJE PRIORITETA RAZVOJA SREDIŠNJE I PODRUČNE (REGIONALNE) RAZINE«.

Članak 8.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Radi provedbe ovoga Zakona i učinkovite koordinacije politike regionalnog razvoja može se sklopiti razvojni sporazum za područje najmanje tri jedinice područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: razvojni sporazum).

(2) Razvojnim sporazumom usuglašavaju se prioriteti razvoja državne i područne (regionalne) razine, utvrđuju se strateški projekti regionalnog razvoja koji pridonose razvoju područja za koje se sklapa razvojni sporazum te se planiraju sredstva za njegovu provedbu.

(3) Razvojni sporazum sklapaju Ministarstvo kao nositelj politike regionalnog razvoja središnje razine i jedinice područne (regionalne) samouprave s područja za koje se on sklapa. Razvojni sporazum sklapa se na temelju planskih dokumenata politike regionalnog razvoja iz članka 12. i 13. ovoga Zakona.

(4) Na prijedlog Ministarstva razvojnom sporazumu mogu se priključiti i druga tijela državne uprave i javnopravna tijela koja svojim djelovanjem mogu znatnije pridonijeti ostvarivanju ciljeva politike regionalnog razvoja u području za koje se sklapa razvojni sporazum.

(5) Obavljanje administrativnih i stručnih poslova vezanih uz pripremu razvojnog sporazuma koordinira Ministarstvo.

(6) Sadržaj te postupak izrade i sklapanja razvojnog sporazuma propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 9.

U članku 24. stavku 2. iza riječi: »i drugim jedinicama« dodaju se riječi: »lokalne i«.

U stavku 3. riječi: »ili trgovačko društvo, odnosno ustrojava upravno tijelo« brišu se.

U stavku 4. riječi: »i suvlasnici« brišu se.

U stavku 5. riječi: »i vlasnici« i »i suvlasnici« brišu se.

Članak 10.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Regionalni koordinatori obavljaju sljedeće poslove javnih ovlasti:

– izrađuju županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač i/ili suosnivači

– provjeravaju usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donose odluke kojima se potvrđuje usklađenost

– pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije

– pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija

– provode županijske razvojne programe za koje ih ovlasti osnivač i/ili suosnivači

– provode programe Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

(2) Regionalni koordinatori dužni su, osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, bez naknade, obavljati i druge poslove od javnog interesa za koje su registrirani ili koji su im ovim ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:

– upisivati razvojne projekte od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata

– koordinirati upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata

– provjeravati i pratiti stanje projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata

– obavljati stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještavati osnivače i Ministarstvo o njihovoj provedbi

– surađivati s Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije

– usklađivati djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj

– obavljati administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva

– sudjelovati u radu partnerskih vijeća.

(3) Osim poslova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, regionalni koordinatori mogu obavljati i druge poslove za koje su registrirani.

(4) Nadzor nad radom regionalnih koordinatora obavlja Ministarstvo.«.

Članak 11.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija provodi akreditacijski postupak na temelju kojeg se utvrđuje sposobnost regionalnog koordinatora za učinkovito i djelotvorno obavljanje poslova iz članka 25. ovoga Zakona.

(2) Akreditacijski postupak pokreće se na zahtjev regionalnog koordinatora.

(3) Kriteriji koje trebaju ispunjavati regionalni koordinatori propisuju se pravilnikom koji donosi ministar, a odnose se na:

– broj zaposlenih te plan zapošljavanja

– registar i plan edukacija

– uvid u dužnosti i poslove regionalnog koordinatora te sustav upravljanja osjetljivim radnim mjestima

– plan upravljanja mogućnostima postojanja sukoba interesa

– postojanje formalne uspostave sustava odgovornosti, nadležnosti, prenesenih ovlasti i svih nužnih povezanih ovlasti za zadatke i radna mjesta u unutarnjem ustroju

– objektivno određivanje visine i iznosa sredstava i njihove dodjele u odnosu na ciljeve

– postupak pohrane dokumentacije

– računovodstvene postupke

– osiguranje kontinuiteta izvršenja poslova

– jasnu segregaciju poslova od javnog interesa od poslova koje regionalni koordinatori obavljaju na slobodnom tržištu, i to tako da budu organizacijski odvojeni te da se za njih vodi zasebno računovodstvo

– organizacijske i tehničke pretpostavke.

(4) Agencija imenuje povjerenstvo koje temeljem kriterija iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje postojanje pretpostavki za akreditaciju regionalnih koordinatora i dostavlja Agenciji obrazloženu procjenu sposobnosti regionalnih koordinatora za učinkovito obavljanje poslova iz članka 25. ovoga Zakona.

(5) Agencija u roku od 60 dana od dana dostave procjene iz stavka 4. ovoga članka donosi odluku o statusu regionalnog koordinatora. Odluka o statusu regionalnog koordinatora nije upravni akt.

(6) Odluka iz stavka 5. ovoga članka izdaje se za razdoblje u skladu s trajanjem višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije.

(7) Postupak akreditacije ne može se ponovno pokrenuti prije isteka roka od godinu dana računajući od dana donošenja odluke iz stavka 5. ovoga članka.

(8) Pravilnikom iz stavka 3. ovoga članka propisat će se i sastav i način rada povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka.«.

Članak 12.

Članak 31. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija ustrojava i vodi Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (u daljnjem tekstu: Upisnik).

(2) Sadržaj, postupak i način vođenja Upisnika propisuje ministar pravilnikom.

(3) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu podatke o upisu LAG-ova u svoje evidencije dostavlja na znanje Agenciji.«.

Članak 13.

Naziv ČETVRTOG DIJELA mijenja se i glasi: »OCJENJIVANJE I RAZVRSTAVANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE PREMA STUPNJU RAZVIJENOSTI, POTPOMOGNUTA PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA«.

Članak 14.

U članku 32. stavku 2. zarez ispred riječi i riječi: »udio pojedinog pokazatelja u ukupnoj vrijednosti indeksa razvijenosti« brišu se.

Članak 15.

U članku 33. stavku 2. riječi: »svakih pet godina« zamjenjuju se riječima: »svake tri godine«.

Članak 16.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»(1) Jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstavaju se prema indeksu razvijenosti iz članka 32. ovoga Zakona u:

– I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj polovini ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave

– II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u prvoj polovini ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave

– III. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj polovini iznadprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave

– IV. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u prvoj polovini iznadprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave.

(2) Razvrstavanje jedinica područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti provodi se svake tri godine u skladu s ocjenjivanjem iz članka 33. ovoga Zakona.«.

Članak 17.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»(1) Jedinice lokalne samouprave razvrstavaju se prema indeksu razvijenosti iz članka 32. ovoga Zakona u:

– I. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave

– II. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u trećoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave

– III. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave

– IV. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u prvoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave

– V. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave

– VI. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u trećoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave

– VII. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave

– VIII. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u prvoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave.

(2) Razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti provodi se svake tri godine u skladu s ocjenjivanjem iz članka 33. ovoga Zakona.«.

Članak 18.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»(1) Status potpomognutog područja stječe:

– jedinica područne (regionalne) samouprave razvrstana u I. ili II. skupinu iz članka 34. ovog Zakona

– jedinica lokalne samouprave razvrstana u I., II., III. ili IV. skupinu iz članka 35. ovog Zakona.«.

(2) Upravljanje razvojem potpomognutih područja uređuje se posebnim zakonom.«.

Članak 19.

U članku 37. stavku 2. zarez ispred riječi i riječi: »a stupa na snagu 1. siječnja iduće godine« brišu se.

Članak 20.

Naslov iznad članka 38. i članak 38. brišu se.

Članak 21.

Iza članka 38. dodaju se Glava II.a, naziv glave i članak 38.a koji glase:

»Glava II.a
PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA

Članak 38.a

(1) U svrhu prevladavanja razvojnih ograničenja odnosno posebnosti s kojima se suočavaju, otoci i brdsko-planinska područja proglašavaju se područjima s razvojnim posebnostima.

(2) Razvojna politika i upravljanje razvojem otoka i brdsko-planinskih područja uređuju se posebnim zakonima.

(3) Vlada Republike Hrvatske dužna je voditi brigu o tome postoji li potreba da se područjima s razvojnim posebnostima proglase i drugi dijelovi državnog teritorija Republike Hrvatske te predložiti Hrvatskom saboru donošenje odgovarajućih zakona.«.

Članak 22.

Iza članka 38.a dodaju se Glava II.b, naziv glave i članak 38.b koji glase:

»Glava II.b
POSEBNE DUŽNOSTI SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Članak 38.b

Središnja tijela državne uprave dužna su prilikom planiranja mjera i projekata za razvoj upravnog područja iz svoje nadležnosti, ovisno o njihovoj prirodi i raspoloživim financijskim sredstvima, posebno voditi računa o njihovim učincima na razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima, uzimajući u obzir stupanj razvijenosti potpomognutih područja sukladno odluci iz članka 37. ovoga Zakona odnosno razvrstavanje područja s razvojnim posebnostima temeljem posebnih zakona.«.

Članak 23.

Naziv: »ŠESTI DIO: MJERE ZA RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I DRUGIH PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA« te naslovi iznad članaka i članci 40., 41. i 42. brišu se.

Članak 24.

Naslov iznad članka 43. i članak 43. brišu se.

Članak 25.

Naslovi iznad članaka 44., 45. i 46. i članci 44., 45. i 46. brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

(1) Uredbu iz članka 32. stavka 2. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 147/14.), koji je izmijenjen člankom 14. ovoga Zakona, Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Odluku o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti iz članka 37. stavka 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 147/14.), koji je izmijenjen člankom 19. ovoga Zakona, Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 27.

Pravilnike iz članaka 8., 11. i 12. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 28.

Odluku o imenovanju članova Vijeća za regionalni razvoj iz članka 18. stavka 3. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 147/14.) Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 29.

Statut i drugi akti Agencije uskladit će se s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od njegova stupanja na snagu.

Članak 30.

(1) Jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su osnovati regionalne koordinatore kao javne ustanove u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Regionalni koordinatori koji su već osnovani kao javne ustanove dužni su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od 180 dana od njegova stupanja na snagu.

(3) Istekom godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona regionalni koordinatori upisani do stupanja na snagu ovoga Zakona u Upisnik iz članka 31. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 147/14.), koji je izmijenjen člankom 12. ovoga Zakona, brisat će se iz Upisnika.

Članak 31.

(1) Uredba o indeksu razvijenosti (»Narodne novine«, br. 63/10. i 158/13.) ostaje na snazi do stupanja na snagu Uredbe iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, br. 158/13.) ostaje na snazi do stupanja na snagu Odluke iz članka 26. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 32.

(1) Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (»Narodne novine«, br. 121/15.) ostaje na snazi do donošenja Pravilnika iz članka 11. ovoga Zakona.

(2) Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (»Narodne novine«, br. 121/15.) ostaje na snazi do donošenja Pravilnika iz članka 12. ovoga Zakona.

Članak 33.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 4. ovoga Zakona koji stupa na snagu danom stupanja na snagu zakona kojim će se urediti sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske te članaka 23. i 25. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom stupanja na snagu zakona kojim će se urediti upravljanje razvojem potpomognutih područja.

Klasa: 022-03/17-01/168

Zagreb, 8. prosinca 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.