Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

NN 124/2017 (13.12.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

2814

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2017. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na:

1. Financijski plan za 2018. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.680.276.062 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 2.951.704.348 kuna

– manjak u iznosu od 271.428.286 kuna

2. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.857.804.855 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.088.440.695 kuna

– manjak u iznosu od 230.635.840 kuna

3. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.846.045.559 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.015.309.559 kuna

– manjak u iznosu od 169.264.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

Klasa: 400-06/17-01/04

Zagreb, 30. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH CESTA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA
ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Izvršenje 2016.Plan 2017.Plan za 2018.Projekcija plana za 2019.Projekcija plana za 2020.
PRIHODI POSLOVANJA2.090.604.8212.552.402.0002.666.276.0622.857.804.8552.846.045.559
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE19.19114.000.00014.000.00000
UKUPNI PRIHODI2.090.624.0122.566.402.0002.680.276.0622.857.804.8552.846.045.559
RASHODI POSLOVANJA1.108.651.7611.115.150.0001.146.346.0641.117.829.3001.130.545.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU943.569.6221.364.812.5801.805.358.2841.970.611.3951.884.764.559
UKUPNI RASHODI2.052.221.3832.479.962.5802.951.704.3483.088.440.6953.015.309.559
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK38.402.62986.439.420-271.428.286-230.635.840-169.264.000
 
B. RAČUN FINANCIRANJA
Izvršenje 2016.Plan 2017.Plan za 2018.Projekcija plana za 2019.Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA1.211.438.4491.614.560.5801.791.550.1001.889.535.8401.584.464.000
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA1.418.543.0021.701.000.0001.539.840.0001.658.900.0001.415.200.000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE168.701.923019.718.18600
NETO FINANCIRANJE-38.402.629-86.439.420271.428.286230.635.840169.264.000
      
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPodskupinaNaziv prihodaIzvršenje 2016.Plan 2017.Plan za 2018.Projekcija plana za 2019.Projekcija plana za 2020.
6PRIHODI POSLOVANJA2.090.604.8212.552.402.0002.666.276.0622.857.804.8552.846.045.559
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna1.943.259.0792.519.402.0002.633.276.0622.824.204.8552.811.445.559
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna1.914.490.3302.059.269.0002.085.263.536

638Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU28.768.749460.133.000548.012.526

64Prihodi od imovine130.767.32218.500.00018.500.00018.100.00018.800.000
641Prihodi od financijske imovine108.082.6251.800.0001.800.000

642Prihodi od nefinancijske imovine22.684.69716.700.00016.700.000

65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada15.479.66113.300.00013.300.00014.300.00014.600.000
652Prihodi po posebnim propisima15.479.66113.300.00013.300.000

66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija1.098.7591.200.0001.200.0001.200.0001.200.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.098.7591.200.0001.200.000

         
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE19.19114.000.00014.000.00000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine19.19114.000.00014.000.00000
721Prihodi od prodaje garđevinskih objekata014.000.00014.000.000

723Prihod od prodaje prijevoznih sredstava19.19100


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod­skupinaNaziv rashodaIzvršenje 2016.Plan 2017.Plan za 2018.Projekcija plana za 2019.Projekcija plana za 2020.
         
3RASHODI POSLOVANJA1.108.651.7611.115.150.0001.146.346.0641.117.829.3001.130.545.000
31Rashodi za zaposlene98.521.208104.304.400112.347.200114.598.800116.462.200
311Plaće (Bruto)82.143.42886.800.70092.700.200

312Ostali rashodi za zaposlene2.248.8782.574.0003.702.600

313Doprinosi na plaće14.128.90314.929.70015.944.400

32Materijalni rashodi516.921.070479.425.600496.401.400482.285.500481.715.500
321Naknade troškova zaposlenima3.286.3494.797.6004.893.400

322Rashodi za materijal i energiju13.913.08314.786.00015.446.000

323Rashodi za usluge485.744.131456.246.000472.109.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja13.977.5063.596.0003.953.000

34Financijski rashodi415.350.353455.320.000429.297.464444.645.000456.117.300
342Kamate za primljene kredite i zajmove382.395.806421.350.000403.552.464

343Ostali financijski rashodi32.954.54733.970.00025.745.000

36Pomoći unutar opće države68.000.00068.000.000100.000.00068.000.00068.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna68.000.00068.000.000100.000.000

38Ostali rashodi9.859.1308.100.0008.300.0008.300.0008.250.000
383Kazne, penali i naknade štete9.859.1308.100.0008.300.000

4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE943.569.6221.364.812.5801.805.358.2841.970.611.3951.884.764.559
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine124.166.84491.150.00054.550.00059.150.00044.050.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva120.705.23578.300.00042.400.000

412Nematerijalna imovina3.461.60912.850.00012.150.000

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine819.402.7791.273.662.5801.750.808.2841.911.461.3951.840.714.559
421Građevinski objekti809.502.9411.258.082.5801.733.543.284

422Postrojenja i oprema7.003.26511.080.00011.770.000

426Nematerijalna proizvedena imovina2.896.5734.500.0005.495.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPodskupinaIzvršenje 2016.Plan 2017.Plan za 2018.Projekcija plana za 2019.Projekcija plana za 2020.
NETO FINANCIRANJE-207.104.553-86.439.420251.710.100230.635.840169.264.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA1.211.438.4491.614.560.5801.791.550.1001.889.535.8401.584.464.000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici9.572.8300000
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg.društ.izvan j.s.9.572.83000

84Primici od zaduživanja1.201.865.6191.614.560.5801.791.550.1001.889.535.8401.584.464.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.201.865.6191.614.560.5801.791.550.100

         
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA1.418.543.0021.701.000.0001.539.840.0001.658.900.0001.415.200.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.418.543.0021.701.000.0001.539.840.0001.658.900.0001.415.200.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.418.543.0021.701.000.0001.539.840.000II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje 2016.Plan 2017.Plan za 2018.Projekcija plana za 2019.Projekcija plana za 2020.
       
03HRVATSKE CESTE3.470.764.3854.180.962.5804.491.544.3484.747.340.6964.430.509.559
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE224.447.924259.800.000265.382.600280.849.300275.857.700
       
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE202.177.795209.800.000215.093.600217.929.300219.172.700
31Rashodi za zaposlene98.521.208104.304.400112.347.200114.598.800116.462.200
311Plaće (Bruto)82.143.42886.800.70092.700.200

312Ostali rashodi za zaposlene2.248.8782.574.0003.702.600

313Doprinosi na plaće14.128.90314.929.70015.944.400

32Materijalni rashodi60.842.91063.425.60068.701.40069.285.50068.715.500
321Naknade troškova zaposlenima3.286.3494.797.6004.893.400

322Rashodi za materijal i energiju13.913.08314.786.00015.446.000

323Rashodi za usluge29.665.97140.246.00044.409.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja13.977.5063.596.0003.953.000

34Financijski rashodi32.954.54733.970.00025.745.00025.745.00025.745.000
343Ostali financijski rashodi32.954.54733.970.00025.745.000

38Ostali rashodi9.859.1308.100.0008.300.0008.300.0008.250.000
383Kazne, penali i naknade šteta9.859.1308.100.0008.300.000

       
K2000OPREMANJE7.003.26511.080.00011.770.00031.915.00033.390.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.003.26511.080.00011.770.00031.915.00033.390.000
422Postrojenja i oprema7.003.26511.080.00011.770.000

       
K2001INFORMATIZACIJA6.358.18217.350.00017.645.00016.270.00015.600.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine3.461.60912.850.00012.150.0007.500.0007.850.000
412Nematerijalna imovina3.461.60912.850.00012.150.000

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.896.5734.500.0005.495.0008.770.0007.750.000
426Nematerijalna proizvedena imovina2.896.5734.500.0005.495.000

       
K2002POSLOVNE ZGRADE8.908.68221.570.00020.874.00014.735.0007.695.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.908.68221.570.00020.874.00014.735.0007.695.000
421Građevinski objekti8.908.68221.570.00020.874.000

       
101SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA1.633.185.8391.939.055.0001.766.657.4641.926.205.0001.693.672.300
       
A1001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA1.633.185.8391.939.055.0001.766.657.4641.926.205.0001.693.672.300
34Financijski rashodi344.852.249375.250.000350.252.464369.200.000384.872.300
342Kamate za primljene zajmove344.852.249375.250.000350.252.464

54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.288.333.5901.563.805.0001.416.405.0001.557.005.0001.308.800.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.288.333.5901.563.805.0001.416.405.000

102SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA167.752.969183.295.000176.735.000151.595.000151.900.000
       
A1002ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA167.752.969183.295.000176.735.000151.595.000151.900.000
34Financijski rashodi37.543.55746.100.00053.300.00049.700.00045.500.000
342Kamate za primljene zajmove37.543.55746.100.00053.300.000

54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova130.209.412137.195.000123.435.000101.895.000106.400.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora130.209.412137.195.000123.435.000

       
103ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA921.299.4931.314.812.5801.755.069.2841.907.691.3961.828.079.559
       
K2003SPOJEVI NA AUTOCESTE8.059.0714.540.00018.570.00047.130.00078.270.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine1.274.1971.000.0003.100.0003.800.0001.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva1.274.1971.000.0003.100.000

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.784.8753.540.00015.470.00043.330.00077.270.000
421Građevinski objekti6.784.8753.540.00015.470.000

       
K2004PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA259.188.373241.957.580129.628.084155.501.694149.368.356
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine31.876.7614.800.0005.250.0007.700.0006.500.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva31.876.7614.800.0005.250.000

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine227.311.612237.157.580124.378.084147.801.694142.868.356
421Građevinski objekti227.311.612237.157.580124.378.084

       
K2005OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA236.615.793370.709.000459.450.501323.079.702207.460.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine41.292.29218.100.00013.300.00026.800.00026.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva41.292.29218.100.00013.300.000

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine195.323.501352.609.000446.150.501296.279.702181.460.000
421Građevinski objekti195.323.501352.609.000446.150.501

       
K2006REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA32.543.998141.895.677535.618.620830.860.000880.781.203
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine17.654.09511.700.00012.000.00010.000.0000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva17.654.09511.700.00012.000.000

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine14.889.903130.195.677523.618.620820.860.000880.781.203
421Građevinski objekti14.889.903130.195.677523.618.620

       
K2007REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU5.542.9195.100.323100.00000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.542.9195.100.323100.00000
421Građevinski objekti5.542.9195.100.323100.000

       
K2008PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA19.674.138620.00013.273.00026.800.0000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine001.000.000500.0000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva001.000.000

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine19.674.138620.00012.273.00026.300.0000
421Građevinski objekti19.674.138620.00012.273.000

       
K2009OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI7.799.40326.990.00050.929.07914.320.0002.200.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine4.817.2262.700.0002.800.0002.200.0002.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva4.817.2262.700.0002.800.000

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.982.17724.290.00048.129.07912.120.000200.000
421Građevinski objekti2.982.17724.290.00048.129.079

       
K2010BETTERMENT48.007.3192.000.000000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine2.783.1890000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva2.783.18900

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine45.224.1302.000.000000
421Građevinski objekti45.224.1302.000.0000

       
K2012INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA289.585.301510.000.000540.000.000510.000.000510.000.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine21.007.47540.000.0004.950.000650.000700.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva21.007.47540.000.0004.950.000

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine268.577.826470.000.000535.050.000509.350.000509.300.000
421Građevinski objekti268.577.826470.000.000535.050.000

       
K2013SANACIJA KLIZIŠTA14.283.17811.000.0007.500.00000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine14.283.17811.000.0007.500.00000
421Građevinski objekti14.283.17811.000.0007.500.000

       
104PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA456.078.160416.000.000427.700.000413.000.000413.000.000
       
A1003REDOVNO ODRŽAVANJE373.560.298370.000.000395.000.000395.000.000395.000.000
32Materijalni rashodi373.560.298370.000.000395.000.000395.000.000395.000.000
323Rashodi za usluge373.560.298370.000.000395.000.000

       
A1004IZVANREDNO ODRŽAVANJE15.770.73820.000.00020.000.00010.000.00010.000.000
32Materijalni rashodi15.770.73820.000.00020.000.00010.000.00010.000.000
323Rashodi za usluge15.770.73820.000.00020.000.000

       
A1006STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME2.375.6568.000.0008.000.0008.000.0008.000.000
32Materijalni rashodi2.375.6568.000.0008.000.0008.000.0008.000.000
323Rashodi za usluge2.375.6568.000.0008.000.000

       
A1009SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA64.371.46818.000.0004.700.00000
32Materijalni rashodi64.371.46818.000.0004.700.00000
323Rashodi za usluge64.371.46818.000.0004.700.000

       
105SUFINANCIRANJE68.000.00068.000.000100.000.00068.000.00068.000.000
       
A1007SUFINANCIRANJE ŽUC-a48.000.00048.000.00080.000.00048.000.00048.000.000
36Pomoći unutar opće države – ŽUC48.000.00048.000.00080.000.00048.000.00048.000.000
363Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC48.000.00048.000.00080.000.000

       
A1009SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA20.000.00020.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
36Pomoći unutar opće države – NC20.000.00020.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
363Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – NC20.000.00020.000.00020.000.000