Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti

NN 125/2017 (15.12.2017.), Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti

Ministarstvo financija

2843

Na temelju članka 8. stavka 13., članka 9. stavka 12., članka 12. stavka 3., članka 14. stavka 6. i članka 15. stavka 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/2014 i 69/2017), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O DOSTAVI PRIJEDLOGA DRŽAVNIH POTPORA, PODATAKA O DRŽAVNIM POTPORAMA I POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI TE REGISTRU DRŽAVNIH POTPORA I POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Pravilnikom o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se sadržaj, oblik i način dostave prijedloga programa državne potpore i pojedinačne državne potpore Ministarstvu financija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) iz članaka 8. i 9. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/2014 i 69/2017) (u daljnjem tekstu: Zakon), sadržaj, oblik, rok i način dostave Ministarstvu podataka o programima državnih potpora i pojedinačnim državnim potporama iz članka 12. Zakona, sadržaj, oblik, rok i način dostave Ministarstvu podataka o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te analize učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora iz članka 14. Zakona te sadržaj, oblik i način vođenja i funkcioniranja registra državnih potpora i potpora male vrijednosti iz članka 15. Zakona.

Značenje pojmova

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku i pripadajućim obrascima imaju značenje određeno u članku 2. Zakona.

Dostava prijedloga državnih potpora

Članak 3.

(1) Davatelji državnih potpora dostavljaju Ministarstvu prijedlog programa državne potpore, odnosno pojedinačne državne potpore iz članaka 8. i 9. Zakona u elektroničkom obliku u Internet aplikaciji registra državnih potpora i potpora male vrijednosti.

(2) Davatelji državnih potpora dostavljaju Ministarstvu prijedlog programa državne potpore, odnosno pojedinačne državne potpore iz stavka 1. ovog članka uz popunjen Obrazac Prijava državne potpore, dodatnu dokumentaciju te popratni dopis potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe davatelja državne potpore.

Dostava podataka o programima državnih potpora i pojedinačnim državnim potporama

Članak 4.

(1) Davatelji državnih potpora dostavljaju Ministarstvu podatke o programima državnih potpora, odnosno pojedinačnim državnim potporama, radi njihove objave na mrežnim stranicama Ministarstva u skladu s člankom 12. stavkom 1. Zakona, na obrascu koji se preuzima na Internet stranici Ministarstva www.mfin.hr, bez odgode po dodjeli državnih potpora.

(2) Podaci koji se dostavljaju Ministarstvu na obrascu iz stavka 1. ovog članka određeni su sljedećim pravilima o državnim potporama:

1. Uredba Komisije br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26. 6. 2014.)

2. Uredba Komisije (EU) 2017/1084 od 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova (SL L 156, 20. 6. 2017.)

3. Komunikacija Komisije – Smjernice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (SL C 249, 31. 7. 2014.)

4. Komunikacija Komisije – Okvir Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (SL C 198, 27. 6. 2014.)

5. Komunikacija Komisije – Smjernice o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014. – 2020. (SL C 200, 28. 6. 2014.)

6. Komunikacije Komisije – Smjernice EU za primjenu pravila o državnim potporama u odnosu na brzi razvoj širokopojasnih mreža (SL C 25, 26. 1. 2013.)

7. Komunikacija Komisije – Smjernice za regionalne državne potpore za razdoblje 2014. – 2020. (SL C 209, 23. 7. 2013.)

8. Komunikacija Komisije o državnoj potpori za filmove i ostala audiovizualna djela (SL C 332, 15. 11. 2013.)

9. Komunikacija Komisije – Smjernice o državnim potporama za promicanje rizičnih financijskih ulaganja (SL C 19, 22. 1. 2014.)

10. Komunikacije Komisije – Smjernice o državnim potporama zračnim lukama i zračnim prijevoznicima (SL C 99, 4. 4. 2014.)

11. Komunikacija Komisije o izmjeni Komunikacije Komisije o smjernicama EU za primjenu pravila o državnim potporama u odnosu na brzi razvoj širokopojasnih mreža, Komunikacije Komisije o smjernicama za regionalne državne potpore za razdoblje 2014. – 2020., Komunikacije Komisije o državnoj potpori za filmove i ostala audiovizualna djela, Komunikacije Komisije o smjernicama o državnim potporama za promicanje rizičnih financijskih ulaganja i Komunikacije Komisije o smjernicama o državnim potporama zračnim lukama i zračnim prijevoznicima (SL C 198, 27. 6. 2014.).

(3) Davatelji državnih potpora popunjavaju obrazac iz stavka 1. ovoga članka u skladu s uputama koje se nalaze na Internet stranici Ministarstva www.mfin.hr.

(4) Davatelji državnih potpora dostavljaju podatke iz stavka 1. ovog članka uz popratni dopis potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe davatelja državne potpore.

(5) Podaci iz stavka 1. ovog članka i dopis iz stavka 4. ovog članka dostavljaju se Ministarstvu elektroničkom poštom na adrese pisarnica@mfin.hr i drzavne-potpore@mfin.hr.

Dostava podataka o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti

Članak 5.

(1) Davatelji državnih potpora i potpora male vrijednosti dostavljaju Ministarstvu podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti iz članka 14. stavka 2. Zakona u elektroničkom obliku u Internet aplikaciji registra državnih potpora i potpora male vrijednosti, bez odgode po dodjeli državnih potpora, odnosno potpora male vrijednosti.

(2) Davatelji državnih potpora i potpora male vrijednosti dostavljaju podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka u skladu s uputama koje se nalaze u Internet aplikaciji registra državnih potpora i potpora male vrijednosti.

(3) Davatelji državnih potpora i potpora male vrijednosti dostavljaju podatke o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka uz popratni dopis potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe davatelja državne potpore, odnosno davatelja potpore male vrijednosti.

Dostava analize učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora

Članak 6.

(1) Davatelji državnih potpora godišnje dostavljaju Ministarstvu analizu učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora iz svoje nadležnosti iz članka 14. stavka 3. Zakona na obrascu koji se preuzima na Internet stranici Ministarstva www.mfin.hr, do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Davatelji državnih potpora popunjavaju obrazac iz stavka 1. ovoga članka u skladu s uputama koje se nalaze na Internet stranici Ministarstva www.mfin.hr.

(3) Davatelji državnih potpora dostavljaju analizu iz stavka 1. ovog članka uz popratni dopis potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe davatelja državne potpore.

(4) Analiza iz stavka 1. ovog članka i dopis iz stavka 3. ovog članka dostavljaju se Ministarstvu elektroničkom poštom na adrese pisarnica@mfin.hr i drzavne-potpore@mfin.hr.

Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti

Članak 7.

(1) Ministarstvo vodi registar državnih potpora i potpora male vrijednosti (u daljnjem tekstu: Registar) na temelju primljenih podataka iz članaka 8., 9. i 14. Zakona.

(2) Registar je jedinstvena elektronička baza podataka.

(3) Podatke iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo zaprima u skladu s člancima 3. i 5. ovog Pravilnika te člankom 14. stavkom 4. Zakona.

(4) Pristup davatelja državnih potpora i potpora male vrijednosti Internet aplikaciji Registra omogućen je uz korištenje autentikacijskog uređaja – tokena dnevno svakoga dana u godini, osim u dane tehničkog održavanja Registra.

(5) Davateljima državnih potpora i potpora male vrijednosti omogućen je pregled podataka koje su sami dostavili u Registar preko Interneta dnevno svakoga dana u godini, osim u dane tehničkog održavanja Registra.

(6) Informatički i drugi uvjeti za dostupnost podacima iz Registra objavljuju se na Internet stranici Ministarstva www.mfin.hr.

Članak 8.

(1) Ministarstvo vodi Registar uz korištenje autentikacijskog uređaja – tokena.

(2) Ministarstvo obavlja vizualnu i logičku provjeru podataka dostavljenih u skladu s člankom 3. ovog Pravilnika.

(3) Ako provjerom iz stavka 2. ovog članka Ministarstvo utvrdi da, osim dostavljenih podataka, nedostaje neki podatak ili da neki od podataka nije odgovarajući, davatelju državne potpore Ministarstvo šalje obavijest u elektroničkom obliku u Internet aplikaciji Registra.

(4) Davatelj državne potpore dužan je u roku od 10 dana od primitka obavijesti iz stavka 3. ovog članka ispravljene podatke dostaviti Ministarstvu u elektroničkom obliku u Internet aplikaciji Registra.

Završne odredbe

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (»Narodne novine«, broj 121/2016).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 421-01/17-01/25

Urbroj: 513-06-02-17-5

Zagreb, 28. studenoga 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.