Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini

NN 125/2017 (15.12.2017.), Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2847

Na temelju članka 5. Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini (»Narodne novine«, broj: 28/2017, 52/2017 i 121/2017), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O RASPOREDU SREDSTAVA ZA INTERVENTNE ZAHVATE PREMA POSEBNOM NALOGU MINISTRA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2017. GODINI

Članak 1.

Na temelju članka 1. Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini, utvrđena su ukupna sredstva u iznosu od 78.000.000,00 kuna, koja se raspoređuju županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta iz sredstava koja će Hrvatske ceste d.o.o. ostvariti u 2017. godini temeljem članka 91. Zakona o cestama.

Na temelju članka 5. Pravilnika, sredstva u iznosu od 55.000.000,00 kuna namijenjena su za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra mora, prometa i infrastrukture.

Članak 2.

Sredstva za interventne zahvate iz članka 1. stavka 2. ove Odluke raspoređuju se na temelju mjerila iz članka 92. stavka 1. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014), kako je navedeno u Tablici br. 1.

Tablica br. 1.

Red.

broj

Županijska uprava za cesteRaspoređeni iznos
123
1.Bjelovarsko-bilogorske županije2.245.681,00 kn
2.Brodsko-posavske županije110.551,00 kn
3.Karlovačke županije6.633.403,00 kn
4.Koprivničko-križevačke županije4.171.803,00 kn
5.Ličko-senjske županije4.000.000,00 kn
6.Međimurska županija1.000.000,00 kn
7.Požeško-slavonske županije11.500.000,00 kn
8.Sisačko-moslavačke županije6.232.733,00 kn
9.Šibensko-kninske županije4.123.150,00 kn
10.Virovitičko-podravske županije5.482.679,00 kn
11.Zadarske županije9.500.000,00 kn
UKUPNO:55.000.000,00 kn

Članak 3.

U svrhu reguliranja međusobnih odnosa i uvjeta korištenja raspoređenih sredstava, a po donošenju ove Odluke, sklopit će se između Hrvatskih cesta d.o.o. i svake od županijskih uprava za ceste iz članka 2. ove Odluke ugovor o financiranju županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o.

Članak 4.

Sredstva iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika doznačivat će se županijskim upravama za ceste na temelju dostavljenih ugovora i dostavljenih ovjerenih situacija, odnosno računa izvoditelja za izvedene radove na županijskim i lokalnim cestama.

Članak 5.

U slučaju izostanka korištenja odobrenih sredstava iz članka 2. ove Odluke u 2017. godini, županijske uprave za ceste obvezne su Hrvatskim cestama d.o.o. detaljno obrazložiti i opravdati nastali događaj te zatražiti produženje roka korištenja sredstava u narednoj, 2018. godini.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini (»Narodne novine«, broj 36/2017).

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 011-02/17-04/07

Urbroj: 530-05-3-2-2-17-10

Zagreb, 13. prosinca 2017.

Ministar
Oleg Butković, v. r.