Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo

NN 126/2017 (18.12.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo

Ministarstvo poljoprivrede

2860

Na temelju članka 74. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11 i 14/14) i članka 15. Zakona o zaštiti biljnih sorti (»Narodne novine« br. 131/97, 62/00, 67/08 i 124/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TROŠKOVIMA ZA USLUGE I POSTUPKE KOJE PROVODI HRVATSKI CENTAR ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO – ZAVOD ZA SJEMENARSTVO I RASADNIČARSTVO

Članak 1.

U Pravilniku o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo (»Narodne novine« broj 68/16), u članku 2. iza točke 2. dodaju se nove točke 3. i 4. koje glase:

»3. troškovi godišnje naknade za vrijeme dok je sorta upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske za sorte ratarskog bilja i povrća

4. troškovi provođenja kontrole praćenja kritičnih točaka nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala«.

Dosadašnje točke 3., 4., 5., 6, 7., 8., 9. i 10. postaju točke 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. mijenja se tablica i glasi:

»

a)Poljoprivredna kultura1Iznos u bodovima od 1 do 4 sorteIznos u bodovima od 5 do 10 sortiIznos u bodovima za više od 10 sorti
1.Kukuruz385030802695
2.Krmno bilje400032002800
3.Šećerna repa i uljana repica640051204480
4.Soja i suncokret480038403360
5.Krumpir680054404760
6.Ozima i jara pšenica350028002450
7.Ozimi i jari ječam400032002800
8.Zob, pšenoraž i raž400032002800
9.Industrijska cikorija400032002800
10.Duhan400032002800
b)Kemijska analiza
1.Kemijska analiza ozime i jare pšeniceStvarni troškovi kemijske analize laboratorija2
2.Kemijska analiza ozimog i jarog ječmaStvarni troškovi kemijske analize laboratorija2
3.Kemijska analiza zobi, pšenoraži i ražiStvarni troškovi kemijske analize laboratorija2
4.Kemijska analiza duhanaStvarni troškovi kemijske analize laboratorija2


1 Kako je propisano Pravilnikom o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 99/08, 100/09, 109/10 i 77/13)

2 Stvarni troškovi kemijske analize se obračunavaju sukladno najpovoljnijoj ponudi vanjskog ponuđača.«.

Članak 3.

U članku 5. mijenja se tablica i glasi:

»Poljoprivredna kulturaIznos u
bodovima od
1 do 4 sorte
Iznos u bodovima od 5 do 10 sorti/hibridaIznos u bodovima za više od 10 sorti/hibrida
1.Ozima pšenica350028002450
2.Ozimi i jari ječam400032002800
3.Kukuruz hibrid i svaka roditeljska komponenta posebno350028002450
4.Zob400032002800
5.Ozima i jara pšenoraž400032002800
6.Ozima i jara durum pšenica400032002800
7.Soja400032002800«

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Trošak provođenja stručnog nadzora nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala i za provođenje kontrole praćenja kritičnih točaka u proizvodnji, ovisno o vrsti i načinu proizvodnje, obračunato po lokaciji proizvodnje, iskazano u bodovima iznosi:

– za voćne sadnice i proizvodnju voćnih podloga:

1. 1800 za stručni nadzor (prvi i nadzor prema potrebi u slučaju pojave nesukladnosti u proizvodnji)

2. 1800 za nadzor koji prethodi stavljanju na tržište voćnih sadnica i podloga uz dodatak od 0,07 po komadu za količinu veću od 20 000 kom sadnica ili podloga

– za lozne cijepove i korijenjake:

1. 1800 za stručni nadzor (prvi i nadzor prema potrebi u slučaju pojave nesukladnosti u proizvodnji)

2. 1800 za nadzor koji prethodi stavljanju na tržište loznih cijepova i korijenjaka uz dodatak od 0,04 po komadu za količinu veću od 40 000 kom loznih cijepova ili korijenjaka

3. 500 za potvrđivanje klona u postupku klonske selekcije vinove loze.

(2) Trošak provođenja kontrole praćenja kritičnih točaka u proiz­vodnji voćnog sadnog materijala:

1. 1800 za redoviti nadzor kritičnih točaka

2. 1800 za ponovni nadzor kritičnih točaka (ako se redovitim nadzorom uoče nepravilnosti i postoji potreba za ponovnim nadzorom).

(3) Pod jednom lokacijom podrazumijeva se ne više od tri lokaliteta u krugu od 50 km na kojima jedan proizvođač uzgaja sadni materijal.

(4) Osnovica za obračun troškova stručnog nadzora je količina utvrđena pri nadzoru koji prethodi stavljanju na tržište voćnih sadnica, voćnih podloga, loznih cijepova i korijenjaka.

(5) Kod prijave sadnog materijala, uplaćuje se 50% fiksnog iznosa troška, a preostali dio nakon zadnjeg pregleda.

(6) Trošak uzorkovanja tla na nematode ili uzorkovanja biljnog materijala, za laboratorijske analize iznosi:

Vrsta troškova
1.Uzorkovanje po satu150 bodova
2.Putni troškovi po km1/4 cijene litre goriva
3.Dnevnice po danuvažeće «.

Članak 5.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pod jednim matičnjakom podrazumijeva se ne više od tri lokaliteta u krugu od 50 km na kojima jedan proizvođač uzgaja matične biljke.«.

Članak 6.

U članku 11. iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

» – Certifikat uz otpremnicu (OECD): 80«.

Dosadašnji podstavak 2. postaje podstavak 3.

Članak 7.

U članku 13. stavku 1. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. Uzorkovanje

Vrsta troškova
1.Uzorkovanje po satu75 bodova
2.Putni troškovi po km1/4 cijene litre goriva
3.Dnevnice po danuvažeće «.

U istom stavku točka 8. mijenja se i gasi:

»8. Ostali troškovi

Opis troškova
Evidencija i čuvanje uzoraka40 bodova
Vođenje dokumentacije i ispis izvješća40 bodova «.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Prilikom dostave uzoraka za analize čistoće, klijavosti, vlage, zdravstvenog stanja, mase 1000 zrna i hektolitarske mase primjenjivat će se sljedeća rabatna skala:

Količina primljenih uzoraka (kom.)Rabat (%)
1 – 70 –
71 – 14010
141 – 21015
211 i više20

«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 8.

U članku 14. broj: »300« zamjenjuje se brojem: »240«.

Članak 9.

Iza članka 14. dodaje se naslov iznad članka i članak 14.a koji glase:

»TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE NADZORA NAD PLOMBIRANJEM I OZNAČAVANJEM SJEMENA I SADNOG MATERIJALA

Članak 14.a

(1) Stručni nadzor nad plombiranjem i označavanjem reprodukcijskog materijala (sjeme i sadni materijal voća i vinove loze) iskazano u bodovima iznosi 1000 /dan (8 sati).

(2) Nadzor pod stručnom kontrolom plombiranja i označavanja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (sjeme) iskazano u bodovima iznosi 2000/god.

(3) Nadzor pod stručnom kontrolom plombiranja i označavanja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (sadni materijal voćnih vrsta i vinove loze) iskazano u bodovima iznosi 1000/god.«.

Članak 10.

U članku 15. riječi: »iz članaka 2. do 14.« zamjenjuje se riječima: »iz članaka 2. do 14.a«.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/35

Urbroj: 525-09/1165-17-4

Zagreb, 30. studenoga 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.