Pravilnik o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske

NN 126/2017 (18.12.2017.), Pravilnik o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske

Središnji državni ured za hrvate izvan Republike Hrvatske

2863

Na temelju članka 45. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 150/2011, 12/2013 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/2016 i 104/2016) te članaka 33. i 60. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 124/2011 i 16/2012), a u vezi s odredbom članka 15. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 2/2017), državni tajnik donosi

PRAVILNIK

O STIPENDIRANJU STUDENATA – PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu stipendije Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: stipendija).

Pojmovi koji se u ovom pravilniku upotrebljavaju u muškom rodu odnose se na pripadnike obaju spolova.

Članak 2.

Pravo na stipendiju Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) imaju redoviti studenti na javnim visokim učilištima:

• pripadnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini s prebivalištem u Bosni i Hercegovini koji su upisani na javnim visokim učilištima u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima

• pripadnici hrvatske manjine u sljedećim državama: Austrija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Italija, Kosovo, Makedonija, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija, rođeni i s prebivalištem u inozemstvu, koji su upisani na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima

• pripadnici hrvatskog iseljeništva, rođeni i s prebivalištem u inozemstvu, koji su upisani na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima

pod uvjetima određenim ovim pravilnikom (u daljnjem tekstu: studenti).

UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJE

Članak 3.

Za dodjelu stipendije Ureda, mogu se natjecati studenti iz članka 2. ovog pravilnika koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

• u Republici Hrvatskoj:

– da su pripadnici hrvatskog iseljeništva s prebivalištem u inozemstvu, pripadnici hrvatske manjine s prebivalištem u 12 država u kojima žive pripadnici hrvatske manjine i pripadnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini s prebivalištem u Bosni i Hercegovini

– da imaju status redovitog studenta na javnom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj

• u Bosni i Hercegovini:

– da su pripadnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini s prebivalištem u Bosni i Hercegovini

– da imaju status redovitog studenta na javnom visokom učilištu u Bosni i Hercegovini.

Članak 4.

Za dodjelu stipendije Ureda, ne mogu se natjecati studenti iz čl. 2. ovog pravilnika:

• koji imaju upisano mirovanje studenskih obveza u akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija

• koji su upisali godinu kao razliku između dva studija tijekom svog studija

• koji su imali ponavljanje godine tijekom studija

• koji nisu u roku završili studijski program, odnosno koji su upisani na apsolventsku godinu.

PROVEDBA NATJEČAJA

Članak 5.

Temeljem odredbi ovog pravilnika, sukladno sredstvima osiguranim u Državnom proračunu Republike Hrvatske, čelnik Ureda raspisuje javni natječaj za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: natječaj) do 31. prosinca kalendarske godine za tekuću akademsku godinu.

Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog javnog natječaja.

Natječaj za dodjelu stipendija provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka ima sedam članova, od kojih je jedan član predstavnik studenata na prijedlog Hrvatskog studentskog zbora, jedan predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja, jedan predstavnik Agencije za znanost i visoko obrazovanje te četiri predstavnika Ureda. Članovi Povjerenstva između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva i njima rukovodi predsjednik Povjerenstva, a u slučaju njegove odsutnosti odnosno spriječenosti njegov zamjenik. Sjednica Povjerenstva može se održati ako joj je nazočna većina od ukupnog broja članova. Povjerenstvo odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova. O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Tekst Natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ureda: www.hrvatiizvanrh.hr te sadrži:

– broj stipendija, razdoblje i mjesečni iznos stipendije

– trajanje natječaja

– opće uvjete i kriterije za dodjelu stipendije

– dokumentaciju koju je potrebno priložiti prijavi

– način, adresu i rok za podnošenje prijava

– prava i obveze stipendista

– rok u kojem će biti objavljeni rezultati

– druge potrebne podatke.

IZNOS STIPENDIJE

Članak 6.

Ured raspolaže sredstvima koja su namijenjena stipendiranju korisnika iz članka 2. ovoga pravilnika, a osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Broj stipendija i njihov mjesečni iznos za svaku godinu natječajem utvrđuje čelnik Ureda, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima za tu namjenu.

Stipendija se dodjeljuje studentima za jednu akademsku godinu jednokratno, odnosno za razdoblje od 10 mjeseci koje natječajem utvrđuje čelnik Ureda.

UTVRĐIVANJE RANG-LISTE STUDENATA I POSTUPAK BODOVANJA

Članak 7.

Stipendije Ureda dodjeljuju se prema dvije odvojene rang-liste za svaku pojedinu kategoriju iz članka 3. ovog pravilnika, odnosno za studij na javnom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj i studij na javnom visokom učilištu u Bosni i Hercegovini.

Ako se u jednoj kategoriji ne bi mogao dodijeliti utvrđeni broj stipendija, povećava se broj stipendija u drugoj kategoriji.

Stipendija se dodjeljuje na temelju bodova ostvarenih prema kriterijima:

– općeg uspjeha studenta u školovanju, odnosno studiju

– socijalno-materijalnog statusa studenta.

Članak 8.

Opći uspjeh u školovanju, odnosno studiju, boduje se na sljedeći način:

Uspjeh u školovanju za studente prve godine studija, utvrđuje se prosječnom ocjenom svih predmeta završnog razreda u završnoj godini srednjoškolskog obrazovanja, zaokruženim na dvije decimale (studenti 1. godine)
*ocjenaBodovi
3,50 – 4,0915
4,10 – 4,4920
4,50 – 4,7925
4,80 – 5,0030

* ocjene pripadnika hrvatskog naroda iz inozemstva izjednačit će se po sustavu ocjenjivanja Republike Hrvatske

Uspjeh na studiju za studente drugih i viših godina studija, utvrđuje se prosječnom ocjenom (aritmetički prosjek) svih ispita prethodno završene godine studija, zaokruženim na dvije decimale (studenti viših godina)
*ocjenaBodovi
2,00 – 2,4910
2,50 – 2,9915
3,00 – 3,4920
3,50 – 3,9925
4,00 – 4,2930
4,30 – 4,4935
4,50 – 4,6940
4,70 – 4,9945
5,050

* ocjene pripadnika hrvatskog naroda iz inozemstva izjednačit će se po sustavu ocjenjivanja Republike Hrvatske

Članak 9.

Socijalno-materijalni status studenta, boduje se na sljedeći način:


za studenta kojemu su umrla oba roditelja60 bodova

za studenta kojemu je jedan roditelj umro40 bodova

za studenta s najmanje 80% utvrđenog tjelesnog oštećenja i više35 bodova

za studenta koji živi u jednoroditeljskoj obitelji (ne boduje se ako student ostvaruje bodove po kriteriju drugom ovog članka)30 bodova

za studenta koji je roditelj30 bodova

za studenta koji ima oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100%25 bodova

za studenta koji ima jednog roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100%15 bodova

za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta10 bodova

za studenta kojemu su brat ili sestra predškolske dobi ili u sustavu redovitog osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja (za svakog brata/sestru)5 bodova

za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima do 500,00 kn primanja*15 bodova

za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima od 501,00 kn do 1.000,00 kn primanja *10 bodova

za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima od 1.001,00 kn do 1.500,00 kn primanja *5 bodova


* u izračun primanja po članu kućanstva ulaze ukupna oporeziva primanja/dohodak

Članak 10.

Ako dva ili više studenata ostvari jednak broj bodova, prednost pri dodjeli stipendije imat će student s više bodova ostvarenih prema socijalno-materijalnom statusu.

Ako dva ili više studenta ostvari jednak broj bodova i prema socijalno-materijalnom statusu, prednost pri dodjeli stipendije imat će student koji ima veći prosjek ocjena.

Ako i nakon primjene kriterija iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka dva ili više studenata bude ostvarivalo jednak broj bodova, Povjerenstvo može predložiti čelniku Ureda da poveća broj stipendija.

Članak 11.

Prijave na natječaj podnose se s potpunom dokumentacijom i na način koji je definiran u natječaju.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u roku i na način propisan natječajem, neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

U svrhu razmatranja pristiglih prijava i utvrđivanja rang-liste studenata Ured prikuplja, obrađuje i objavljuje osobne podatke studenata propisane ovim pravilnikom.

Privolu za prikupljanje i obradu te suglasnost za objavu osobnih podataka propisanih ovim pravilnikom, student daje podnošenjem prijave na javni natječaj.

Članak 12.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava te razmatranja svih pristiglih prijava, Povjerenstvo na temelju kriterija natječaja utvrđuje prijedlog rang-liste studenata za svaku pojedinu kategoriju.

Prijedlog rang-liste studenata objavljuje se na mrežnim stranicama Ureda u roku 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i sadrži sljedeće podatke: ime i prezime studenta, ime jednog roditelja, godinu rođenja studenta i ukupan broj ostvarenih bodova.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga rang-liste studenata, student može podnijeti pisani prigovor Uredu.

Povjerenstvo razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkas­nije u roku od 30 dana od dana isteka roka za prigovore predlaže čelniku Ureda konačnu rang-listu studenata.

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJE

Članak 13.

Po okončanju postupka prigovora, na prijedlog Povjerenstva, čelnik Ureda donosi konačnu Odluku o dodjeli stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.

Na temelju konačne Odluke o dodjeli stipendija čelnik Ureda ili osoba koju on ovlasti i stipendist zaključuju ugovor o stipendiranju koji sadrži:

– ugovorne strane

– visinu odobrene stipendije

– naziv javnog visokog učilišta

– vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje

– način i uvjete vraćanja stipendije u slučaju neispunjavanja obaveza iz ugovora

– druga prava i obveze ugovornih strana.

Članak 14.

Za vrijeme ostvarivanja prava na stipendiju Ureda student ne smije primati niti jednu drugu stipendiju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 15.

Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako:

– je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih, krivotvorenih ili nepotpunih podataka

– bez opravdanog razloga, što procjenjuje Povjerenstvo, ne stekne uvjete za upis u višu godinu studija, odnosno s neuspjehom završi godinu studija za koju je ostvario stipendiju, odnosno u propisanom roku ne završi studij

– u traženom roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja

– se utvrdi da je korisnik neke druge stipendije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske klasa: 011-02/16-03/01, urbroj: 537-03/1-16-1, od 21. studenoga 2016.

Članak 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-03/06
Urbroj: 537-02-01/1-17-01
Zagreb, 13. prosinca 2017.

Državni tajnik
Zvonko Milas, v. r.