Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o europskim radničkim vijećima

NN 127/2017 (20.12.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o europskim radničkim vijećima

HRVATSKI SABOR

2878

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EUROPSKIM RADNIČKIM VIJEĆIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o europskim radničkim vijećima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. prosinca 2017.

Klasa: 011-01/17-01/114
Urbroj: 71-06-01/1-17-2
Zagreb, 13. prosinca 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EUROPSKIM RADNIČKIM VIJEĆIMA

Članak 1.

U Zakonu o europskim radničkim vijećima (»Narodne novine«, br. 93/14.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva 2009/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o osnivanju Europskog radničkog vijeća ili uvođenju postupka koji obuhvaća poduzeća i skupine poduzeća na razini Zajednice radi obavješćivanja i savjetovanja radnika (preinačeno) (Tekst značajan za EGP), (SL L 122, 16. 5. 2009.) i

– Direktiva (EU) 2015/1794 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2015. o izmjeni direktiva 2008/94/EZ, 2009/38/EZ i 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te direktiva Vijeća 98/59/EZ i 2001/23/EZ u pogledu pomoraca (Tekst značajan za EGP), (SL L 263, 8. 10. 2015.).«.

Članak 2.

U članku 14. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Središnja uprava dužna je planirati sastanke kako bi se olakšalo sudjelovanje svim članovima pregovaračkog odbora, a ako ne mogu prisustvovati sastanku, dužna im je osigurati, ako je to s obzirom na okolnosti moguće, upotrebu informacijskih i komunikacijskih tehnologija, odnosno tehnologija koje omogućuju daljinsku komunikaciju.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., broj: »4.« zamjenjuje se brojem: »5.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 3.

U članku 31. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Članovima europskog radničkog vijeća moraju se osigurati uvjeti za sudjelovanje na sastanku europskog radničkog vijeća, na način da se sastanci planiraju tako da se olakša njihovo sudjelovanje, uz osiguranje upotrebe informacijskih i komunikacijskih tehnologija, odnosno tehnologija koje omogućuju daljinsku komunikaciju, ako je to s obzirom na okolnosti moguće, u slučaju kada nisu u mogućnosti prisustvovati sastanku.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/125
Zagreb, 8. prosinca 2017.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.