Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

NN 127/2017 (20.12.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

HRVATSKI SABOR

2879

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. prosinca 2017.

Klasa: 011-01/17-01/115
Urbroj: 71-06-01/1-17-2
Zagreb, 13. prosinca 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

Članak 1.

U Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09., 90/11., 56/13. i 120/16.) u članku 3. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Povrata troškova od vodnih aktivnosti, uključujući i povrat troškova od vodnih usluga iz članka 3.a ovoga Zakona;«.

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

Voda ima svoju ekonomsku vrijednost koju čine troškovi potrebni radi osiguranja njezine dostupnosti, uključujući troškove resursa i troškove gradnje, pogona i održavanja vodnih građevina te okolišne troškove.

Ovim se Zakonom osigurava povrat troškova iz stavka 1. ovoga članka kroz politiku cijena vode i sukladno ovome stavku i stavcima 3. do 6. ovoga članka (načelo povrata troškova od vodnih aktivnosti). Načelo povrata troškova od vodnih aktivnosti uključuje, ali nije ograničeno na načelo povrata troškova od vodnih usluga iz stavka 6. ovoga članka.

Načelo povrata troškova od vodnih aktivnosti provodi se sukladno ekonomskoj analizi i načelu »onečišćivač plaća« iz zakona kojim se uređuju vode.

Načelo povrata troškova od vodnih aktivnosti provodi se tako da osigura odgovarajući poticaj korisnicima da koriste vodne resurse učinkovito i da time pridonesu ostvarenju ciljeva upravljanja vodama i zaštite voda iz članaka 4. i 40. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.).

Ovim Zakonom osigurava se odgovarajući doprinos raznih korisnika, podijeljenih najmanje na industriju, kućanstva i poljoprivredu, povratu troškova od vodnih aktivnosti, sukladno stavku 2. ovoga članka.

Pri provedbi načela povrata troškova od vodnih aktivnosti vodit će se računa o socijalnim, okolišnim i gospodarskim učincima povrata, kao i zemljopisnim i klimatskim uvjetima u zemlji.

Povrat troškova od vodnih usluga osigurava se jednim dijelom plaćanjem cijena vodnih usluga i naknade za razvoj na području pružanja vodnih usluga, a drugim dijelom plaćanjem naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda na području Republike Hrvatske (načelo povrata troškova od vodnih usluga).

Odredbe stavaka 1. do 6. ovoga članka ne sprječavaju financiranje određenih preventivnih ili popravnih mjera radi postizanja ciljeva upravljanja vodama i zaštite voda iz članaka 4. i 40. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.).

Odredbe stavaka 3. i 4. ovoga članka neće se primijeniti na određenu vodnu aktivnost ako je to u skladu s ustaljenom praksom i u mjeri u kojoj se time ne dovode u pitanje svrha i postizanje ciljeva upravljanja vodama i zaštite voda iz članaka 4. i 40. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.).

Izvještaj o provedbi Plana upravljanja vodnim područjem iz zakona kojim se uređuju vode sadržava i izvještaj o planiranim koracima za provedbu stavaka 1. do 5. ovoga članka, izvještaj o neprimjeni odredbi navedenih u stavku 8. ovoga članka i razloge te neprimjene.«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 5. iza riječi: »području« dodaju se riječi: »i jedinica područne (regionalne) samouprave na uslužnom području«.

U stavku 6. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez te se dodaju riječi: »osim gdje je ovim Zakonom drukčije uređeno.«.

Članak 4.

U članku 6. iza riječi: »građevina« dodaju se riječi: »uključujući i građevinu koja se ozakonjuje prema propisima o ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. iza riječi: »vodnoga doprinosa« dodaju se riječi: »na gradnju građevina«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4., i 5. koji glase:

»Obveznik vodnoga doprinosa na građevinu koja se ozakonjuje prema propisu o ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada je stranka iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada.

Dvije ili više stranaka iz postupka ozakonjenja iste nezakonito izgrađene zgrade su solidarni obveznici vodnoga doprinosa.

Ostali posjednici iste nezakonito izgrađene zgrade solidarni su obveznici vodnoga doprinosa zajedno sa strankom iz stavka 3. ovoga članka, odnosno sa strankama iz stavka 4. ovoga članka.«.

Članak 6.

U članku 8. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Osobe ovlaštene za izradu projektne dokumentacije sukladno propisima o gradnji dužne su, u postupku obračuna vodnoga doprinosa, iskazati osnovicu vodnoga doprinosa.

Osoba ovlaštena za izradu projektne dokumentacije odgovara za istinitost podataka o osnovici za obračun vodnoga doprinosa.«.

Članak 7.

U članku 12. stavku 1. iza postavka 1. dodaje se novi podstavak 2. koji glasi:

» – sufinanciranje troškova sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica

kojima je ugrožena javna infrastruktura,«

Dosadašnji podstavak 2. postaje podstavak 3.

U stavku 4. riječi: »građenje i rekonstrukciju« zamjenjuju se riječima: »gradnju i održavanje«.

Članak 8.

U članku 17. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»Jedinica lokalne samouprave doznačuje naplaćene iznose naknade za uređenje voda jednom tjedno na uplatne račune Hrvatskih voda na način i u rokovima uređenim propisom iz članka 76. ovoga Zakona kojim se uređuje obračun i naplata naknade za uređenje voda.

Za poslove iz ovoga članka jedinici lokalne samouprave pripada naknada:

‒ u visini određenoj propisom iz članka 76. ovoga Zakona kojim se uređuje obračun i naplata naknade za uređenje voda po svakom rješenju o obračunu naknade za uređenje voda dostavljenom obvezniku i

‒ 10% na iznos Hrvatskim vodama uplaćene naknade za uređenje voda.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»Protiv jedinice lokalne samouprave koja ne postupa po odredbi stavka 5. ovoga članka Hrvatske vode su ovlaštene, sukladno zakonu kojim se uređuje upravni postupak i ovršni postupak u poreznim stvarima donijeti rješenje o ovrsi neplaćenih iznosa vodnih naknada na temelju vjerodostojne isprave.«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»Vjerodostojna isprava iz stavka 8. ovoga članka je financijska kartica Hrvatskih voda koja se temelji na izvještajima iz stavka 7. ovoga članka, a ako izvještaji nisu podneseni ili su nepotpuni Hrvatske vode postupaju po odredbama članka 83. ovoga Zakona.«.

Članak 9.

U članku 20. stavku 5. iza riječi: »pogođene« dodaju se riječi: »katastrofom ili«.

Članak 10.

U članku 21. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Sredstva iz članka 17. stavka 6. podstavka 2. ovoga Zakona koriste se za gradnju i održavanje građevina oborinske odvodnje u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.«.

Članak 11.

Iza članka 25. dodaje se članak 25.a koji glasi:

»Članak 25.a

Hrvatske vode dužne su postaviti vodomjere na izvorištima i površinskim vodozahvatima u roku određenom propisom iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona.

Postavljanje, zamjena, tehničke značajke, održavanje i očitanje vodomjera uređuju se propisom iz članka 76. ovoga Zakona.

Isporučitelji vodnih usluga dužni su trpjeti pristup radi postavljanja, zamjene i održavanja vodomjera u korist Hrvatskih voda u skladu s propisom iz članka 76. ovoga Zakona.«.

Članak 12.

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Propisom iz stavka 1. ovoga članka odredit će se korekcijski koeficijenti kojima se umanjuje iznos naknade za korištenje voda zbog prihvatljivih gubitaka vode i/ili radi poticanja određenih djelatnosti.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Naknada za korištenje voda za korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj plaća se prema propisima o poljoprivrednom zemljištu.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 13.

U članku 30. podstavku 2. iza riječi: »proizvode« stavlja se zarez, a riječ: »uvoze« zamjenjuje se riječima: »unose ili uvoze iz drugih zemalja«.

Članak 14.

U članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Propisom iz članka 36. ovoga Zakona propisuju se korekcijski koeficijenti kojima se umanjuje iznos naknade za zaštitu voda iz članka 30. podstavka 1. ovoga Zakona ovisno o stupnju pročišćavanja otpadnih voda.«.

Članak 15.

U članku 57. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Javni isporučitelj vodnih usluga može koristiti do 20% prikupljenih sredstava naknade za razvoj za pokriće troškova održavanja i pogona građevina za javnu odvodnju izgrađenih radi zaštite površinskih i podzemnih voda u zonama sanitarne zaštite, što uključuje i druge troškove koji se po odredbama zakona kojim se uređuju vode podmiruju iz cijene vodne usluge.«.

Članak 16.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»Izvršenje vodnih naknada za koje rješenja o obračunu donose Hrvatske vode, osim izvršenja naknade za uređenje voda iz članka 72. ovoga Zakona, provodi se primjenom odredbi kojima se uređuje izvršenje novčanih obveza iz zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.«.

Članak 17.

U članku 73. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 18.

U cijelom tekstu Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09., 90/11., 56/13. i 120/16.) riječi: »prostorni metar« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »kubni metar« u odgovarajućem broju i padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Iznimno od odredbi članka 23. točke 3., članka 24. stavka 1. točke 3., kao i članka 25. stavka 2. i članka 26. stavka 1. u vezi s člankom 23. točkom 3. i člankom 24. stavkom 1. točkom 3. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09., 90/11., 56/13. i 120/16.), od 1. siječnja 2018. do stupanja na snagu odredbe propisa iz članka 27. stavka 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09., 90/11., 56/13. i 120/16.) koja se odnosi na korekcijske koeficijente za naknadu za korištenje voda zbog prihvatljivih gubitaka vode, naknada za korištenje voda u javnoj vodoopskrbi obračunavat će se prema sljedećim pravilima:

1. obveznik naknade je korisnik vodne usluge javne vodoopskrbe

2. osnovica naknade je količina vode isporučene obvezniku putem isporučitelja vodnih usluga

3. naknada se obračunava i plaća prema stvarno isporučenim količinama vode, ali se za kraće razdoblje od jedne godine može plaćati i po procijenjenim količinama zahvaćene vode (privremeni obračun)

4. očevidnik naknade vodi isporučitelj vodnih usluga

5. naknadu obračunavaju i naplaćuju isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe

6. naplaćene iznose naknade isporučitelji vodne usluge doznačuju Hrvatskim vodama u rokovima i na način određen propisom iz članka 76. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09., 90/11., 56/13. i 120/16.)

7. naknada se obračunava putem računa isporučitelja vodne usluge i zasebno se iskazuje na računu

8. za poslove obračuna i naplate isporučitelju vodne usluge pripada naknada u visini 5% naplaćene naknade

9. ovrhu naknade pokreću isporučitelji vodnih usluga kao ovrhovoditelji, zajedno s ovrhom cijena vodnih usluga

10. pravo na obračun i ovrhu naknade zastarijeva u roku zastare cijene vodne usluge javne vodoopskrbe.

Članak 20.

Upravni postupci pokrenuti po odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09., 90/11., 56/13. i 120/16.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 21.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti s odredbama ovoga Zakona:

– Uredbu o visini naknade za uređenje voda (»Narodne novine«, br. 82/10. i 108/13.)

– Uredbu o visini naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, br. 82/10., 83/12. i 10/14.) i

– Uredbu o visini naknade za zaštitu voda (»Narodne novine«, br. 82/10., 83/12. i 151/13.).

Članak 22.

Ministar će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti s odredbama ovoga Zakona:

‒ Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (»Narodne novine«, br. 107/14.)

‒ Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (»Narodne novine«, br. 83/10. i 126/13.)

‒ Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (»Narodne novine«, br. 84/10. i 146/12.) i

‒ Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (»Narodne novine«, br. 83/10. i 160/13.).

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/170

Zagreb, 8. prosinca 2017.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.