Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

NN 127/2017 (20.12.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

HRVATSKI SABOR

2880

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. prosinca 2017.

Klasa: 011-01/17-01/116

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 13. prosinca 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ
ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 70/15.) u članku 51. stavku 1. iza točke 8. dodaju se točke 9. i 10. koje glase:

»9. odlučivanja o pravu na smještaj sukladno članku 67. stavcima 3., 7. i 9. ovoga Zakona

10. usvajanja zahtjeva i priznavanja prava na međunarodnu zaštitu sukladno članku 38. stavku 1. točkama 1. i 2. ovoga Zakona.«.

Članak 2.

Članak 67. mijenja se i glasi:

»(1) Azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom imaju pravo na smještaj ako nemaju novčana sredstva ili imovinu kojima mogu osigurati uzdržavanje.

(2) Postupak za priznavanje prava na smještaj pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnom centru za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Centar). Nadležni Centar je centar prema prebivalištu azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom.

(3) O zahtjevu Centar odlučuje rješenjem. Protiv rješenja može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, koja ne odgađa izvršenje rješenja. O žalbi odlučuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi rješenjem protiv kojeg se može podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu u roku od osam dana od dana dostave rješenja.

(4) Azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom imaju pravo na smještaj najduže dvije godine od dana uručenja odluke o odobrenju međunarodne zaštite.

(5) Nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom imaju pravo na smještaj sukladno propisima kojima se uređuje područje socijalne skrbi.

(6) Ako Centar utvrdi da azilant odnosno stranac pod supsidijarnom zaštitom ima novčana sredstva ili imovinu kojima bi mogao sudjelovati u plaćanju troškova smještaja, rješenjem o priznavanju prava na smještaj iz stavka 3. ovoga članka odredit će da azilant odnosno stranac pod supsidijarnom zaštitom sudjeluje u plaćanju troškova smještaja sukladno propisu iz članka 93. stavka 3. ovoga Zakona uplatom na račun Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

(7) Ako Centar u postupku iz svoje nadležnosti, nakon izvršnosti rješenja o priznavanju prava na smještaj iz stavka 3. ovoga članka, utvrdi da azilant ili stranac pod supsidijarnom zaštitom ima novčana sredstva ili imovinu kojima bi mogao sudjelovati u plaćanju troškova smještaja, ukinut će rješenje iz stavka 3. ovoga članka i donijeti novo kojim će priznati pravo na smještaj azilantu ili strancu pod supsidijarnom zaštitom i utvrditi obvezu sudjelovanja u plaćanju troškova smještaja, sukladno članku 93. stavku 3. ovoga Zakona. Protiv rješenja može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, koja ne odgađa izvršenje rješenja. O žalbi odlučuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi rješenjem protiv kojeg se može podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu u roku od osam dana od dana dostave rješenja.

(8) Pravo na smještaj azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom prestaje:

1. istekom roka iz stavka 4. ovoga članka

2. na osobni zahtjev

3. ako bez opravdanog razloga odbiju osigurani smještaj

4. ako bez opravdanog razloga, neprekidno duže od 30 dana, ne borave na prijavljenoj adresi

5. ako se utvrdi da ne ispunjavaju uvjete za priznavanje prava na smještaj

6. ako se utvrdi da ne skrbe o osiguranom smještaju s pažnjom dobrog gospodara

7. ako se utvrdi da koriste osigurani smještaj suprotno njegovoj namjeni.

(9) Osim u slučaju iz stavka 8. točke 1. ovoga članka, Centar će, nakon što u propisanom postupku utvrdi pretpostavke iz stavka 8. točaka 2. – 7. ovoga članka, ukinuti rješenje iz stavka 3. ovoga članka i donijeti novo rješenje kojim utvrđuje prestanak prava na smještaj, protiv kojeg se može izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, koja ne odgađa izvršenje rješenja. O žalbi odlučuje ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi rješenjem protiv kojeg se može podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu u roku od osam dana od dana dostave rješenja.

(10) Izvršna rješenja iz stavaka 3. i 9. ovoga članka dostavljaju se Središnjem državnom uredu za stambeno zbrinjavanje.

(11) Ako prestanu okolnosti iz stavka 6. i stavka 8. točaka 4. i 5. ovoga članka, kao i u slučaju kad je pravo na smještaj prestalo na osobni zahtjev, azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom mogu ponovno podnijeti zahtjev sukladno stavku 2. ovoga članka.«.

Članak 3.

Iza članka 67. dodaje se članak 67.a koji glasi:

»Članak 67.a

(1) Na temelju rješenja o priznavanju prava na smještaj iz članka 67. stavka 3. ovoga Zakona, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje osigurava smještaj azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom u stambenim jedinicama koje su vlasništvo Republike Hrvatske ili stambenim jedinicama koje navedeni Ured koristi temeljem sklopljenog ugovora o najmu s trećim osobama.

(2) Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje sklapa ugovor o najmu ili podnajmu stambene jedinice navedene u stavku 1. ovoga članka s azilantom i strancem pod supsidijarnom zaštitom kojima je priznato pravo na smještaj, sukladno članku 67. stavku 1. ovoga Zakona, najduže na dvije godine od dana izvršnosti odluke o odobrenju međunarodne zaštite. Ugovorom o najmu ili podnajmu definiraju se međusobna prava i obveze.

(3) Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom s kojima je potpisao ugovor iz stavka 2. ovoga članka uvodi u posjed dodijeljene stambene jedinice.

(4) Sredstva za troškove smještaja iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na pozicijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

(5) Osiguranje smještaja iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva i pronalazak, adaptaciju, opremanje, održavanje te podmirenje režijskih troškova i troškova najma osigurane stambene jedinice.«.

Članak 4.

U članku 76. stavku 5. iza riječi: »Radne skupine« dodaju se riječi: »koja izrađuje prijedloge nacionalnih strateških dokumenata u ovom području«.

Članak 5.

U članku 93. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi, uz prethodnu suglasnost državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, donosi Pravilnik o sudjelovanju azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja.«.

Članak 6.

Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi donijet će pravilnik iz članka 5. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Klasa: 022-03/17-01/165

Zagreb, 8. prosinca 2017.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.