Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 128/2017 (21.12.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Ministarstvo financija

2919

Na temelju članka 140. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17 i 41/17) u članku 36. stavku 5. u posljednjoj rečenici iza riječi: »stavka 3.« dodaju se riječi: »i članka 75. stavka 2.«.

Članak 2.

U članku 38. stavku 3. iza riječi: »uslugama« dodaju se riječi: »i dobrima«, a riječ: »usluge« briše se.

Članak 3.

U članku 47. stavku 2. točki l) riječi: »ostalo iz KN oznake 0710 90 90« zamjenjuju se riječima: »ostalo iz KN oznake 0714 90 90«, a riječi: »sirak u zrnu iz KN oznake 1007 00 90« zamjenjuju se riječima: »ostalo iz KN oznake 1007 90 00«.

Članak 4.

U članku 113. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. jesu li dobra iznesena izvan Europske unije prije isteka roka od tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljena isporuka,«.

Članak 5.

U članku 178. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. pod točkom VIII.1. upisuju se podaci o nabavi nekretnina, nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, prodaji osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz te nabavi i prodaji ostale dugotrajne imovine. U podacima o nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz upisuju se isključivo podaci o dijelu vrijednosti (poreznoj osnovici) s osnove koje je odbijeno 50% pretporeza iz članka 61. stavka 2. Zakona uključujući i nabavu dobara i usluga u vezi s time.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Klasa: 011-01/17-02/37

Urbroj: 513-07-21-01/17-1

Zagreb, 8. prosinca 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.