Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti

NN 128/2017 (21.12.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti

MINISTARSTVO FINANCIJA

2922

Na temelju članka 72. stavka 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 80/13 i 137/13) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA TE IZVJEŠĆIVANJA O PRIHODU OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PO OSNOVI OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI

Članak 1.

U članku 6. stavku 2. Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (»Narodne novine«, broj 135/14) riječi: »pečatom i« brišu se.

Članak 2.

U članku 8. stavku 3. riječi: »pečatom i« brišu se.

Članak 3.

Izvješće o obračunanom i uplaćenom mjesečnom predujmu – prihodu po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u obračunskom razdoblju od _______ do ______, god. ____ – Obrazac FPO mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 4.

Izvješće o godišnjem obračunu – prihodu po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti za godinu ________ – Obrazac FPO-K mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 011-01/17-02/34

Urbroj: 513-07-21-01/17-01

Zagreb, 28. studenoga 2017.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.