Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu

NN 128/2017 (21.12.2017.), Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2931

Na temelju odredbi članka 20. stavka 1. alineje 2. i stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12), članka 554.a. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15 i 123/16), članka 198. stavka 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14 i 93/15), članka 275. stavka 5. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14), članka 347. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16), članka 272. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 16/13 i 143/14), članka 157.b Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15), članka 138. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14), članka 33. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine« broj 153/13), članka 80. Zakona o leasingu (»Narodne novine« broj 141/13), članka 74. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« broj 94/14 i 41/16), Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijelo je na sjednici održanoj 15. prosinca 2017. godine

PRAVILNIK

O IZRAČUNU, VISINI I NAPLATI NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2018. GODINU

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se izračun i visina naknada te način i izvršenje naplate naknada koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) za 2018. godinu.

Obveznici plaćanja

Članak 2.

(1) Obveznici plaćanja naknada su:

1. subjekti nadzora Agencije iz članka 203. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15; dalje u tekstu: ZOS), osim subjekata nadzora iz članka 203. stavka 5. točaka 4., 5., 6., 7., 9.,10. i 11. ZOS-a, fizičkih osoba iz članka 203. ZOS-a te pravnih osoba iz članka 203. stavka 7. ZOS-a koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju putem poslovnog nastana ili putem slobode pružanja usluga na području Republike Hrvatske,

2. burze iz članka 280. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15 i 110/15, u daljnjem tekstu: ZTK),

3. središnja klirinška depozitarna društva iz članka 505. ZTK-a,

4. središnje druge ugovorne strane iz članka 501. stavka 1. točke 1. ZTK, koje dobiju odobrenje za rad od strane Agencije,

5. osobe koje su ovlaštene pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti sukladno članku 6. i članku 7. stavku 1. ZTK-a (kreditne institucije, investicijska društva i društva za upravljanje investicijskim fondovima),

5.a. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz članka 5. i članka 198. stavka 5. točke 1. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14 i 93/15),

5.b. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz članka 9. i članka 275. stavka 5. točaka 1, 2. i 4. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14).«

6. subjekti nadzora Agencije iz članka 346. stavka 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/16, u daljnjem tekstu: ZOIFJP),

6.a. subjekti nadzora Agencije iz članka 271. stavka 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 16/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: ZAIF),

6.b. društva za upravljanje fondovima osnovanima posebnim zakonima, nad čijim je poslovanjem Agencija ovlaštena za provođenje nadzora,

7. leasing-društva iz članka 3. stavka 1. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, broj 141/13, u daljnjem tekstu: ZOL), leasing društva iz treće države i leasing društva države članice iz članka 46. stavka 2. ZOL-a koje obavljaju poslove leasinga na području Republike Hrvatske preko podružnice sukladno članku 48. ZOL-a, kao i leasing društvo države članice iz članka 46. stavka 1. ZOL-a koje obavlja poslove leasinga na području Republike Hrvatske preko podružnice,

8. faktoring-društva iz članka 20. stavka 1. i pravne osobe koje obavljaju poslove faktoringa iz članka 117. stavka 1. Zakona o faktoringu (»Narodne novine«, broj 94/14 i 41/16, dalje u tekstu: ZOF), faktoring-društva iz treće države i faktoring-društva iz druge države članice iz članka 59. stavka 2. ZOF-a koja obavljaju poslove faktoringa na području Republike Hrvatske putem podružnice sukladno članku 61. ZOF-a kao i faktoring-društva iz druge države članice iz članka 59. stavka 1. ZOF-a koja obavljaju poslove faktoringa na području Republike Hrvatske preko podružnice,

9. mirovinska osiguravajuća društva iz članka 5. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14),

10. društva za dokup mirovina iz članka 3. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine«, broj 153/13).

(2) Subjekti nadzora Agenciji plaćaju naknade u rokovima kako je uređeno ovim Pravilnikom.

Članak 3.

(1) Naknade su prihod Agencije i uplaćuju se u korist računa Agencije: HR91 2390 0011 1003 29373.

(2) Naknada mora biti uplaćena u punom iznosu na račun Agencije bez umanjenja za proviziju banke i ostale troškove.

(3) Agenciji se naknade uplaćuju mjesečno i to u roku od 15 dana od zadnjeg dana obračunskog mjeseca ukoliko za pojedine obveznike nije ovim Pravilnikom drugačije uređeno.

(4) Agencija svojom odlukom može osloboditi subjekte nadzora obveze plaćanja naknada za određeno razdoblje.

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje

Članak 4.

(1) Društva za osiguranje i društva za reosiguranje iz članka 17. stavka 1. točke 1. i stavka 3. točke 1. ZOS-a dužna su Agenciji platiti naknadu u visini od 0,7 ‰ (tisućinki) računano od iznosa zaračunate bruto premije osiguranja odnosno reosiguranja.

(2) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka društva za osiguranje i društva za reosiguranje izračunavaju na temelju podataka o zaračunatoj bruto premiji za svaki mjesec tekuće godine.

(3) Društva za osiguranje i društva za reosiguranje naknadu izračunavaju primjenom sljedeće formule:

Zaračunatu bruto premiju pomnožiti sa 0,7 ‰ (tisućinki)

(4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovoga članka mjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Agenciji, a društva za osiguranje i društva za reosiguranje dužna su je uplatiti do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(5) Društva za osiguranje iz druge države članice koja na temelju članka 66. ZOS-a obavljaju poslove osiguranja na temelju prava poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj, dužna su platiti godišnju paušalnu naknadu u iznosu od 20.000,00 kuna, u roku od tri mjeseca od završetka godine za koju se naknada obračunava.

(6) Društvo za osiguranje iz treće države iz članka 17. stavka 1. točke 5. i stavka 3. točke 4. ZOS-a koje u Republici Hrvatskoj obavlja poslove osiguranja putem poslovnog nastana odnosno koja obavljaju poslove reosiguranja putem slobode pružanja usluga ili poslovnog nastana dužno je Agenciji platiti godišnju paušalnu naknadu u iznosu od 20.000,00 kuna, u roku od tri mjeseca od dana završetka godine za koju se naknada obračunava.

(7) Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje iz Švicarske Konfederacije iz članka 17. stavka 1. točke 4. i stavka 3. točke 3. ZOS-a koje u Republici Hrvatskoj obavlja poslove osiguranja putem poslovnog nastana odnosno koje obavlja poslove reosiguranja putem slobode pružanja usluga ili poslovnog nastana, dužno je Agenciji platiti godišnju paušalnu naknadu u iznosu od 20.000,00 kuna, u roku od tri mjeseca od završetka godine za koju se naknada obračunava.

Društva za zastupanje u osiguranju, obrti za zastupanje u osiguranju, društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju i sve druge pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju

Članak 5.

(1) Društva za zastupanje u osiguranju, obrti za zastupanje u osiguranju, društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, kreditne institucije, investicijska društva i sve druge pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovog Pravilnika dužni su Agenciji platiti naknadu u visini od 0,8 ‰ (tisućinki) računano od ostvarenog prihoda odnosno fakturiranog iznosa provizije osiguranja odnosno reosiguranja, koji prethodno navedene pravne i fizičke osobe zaračunavaju za pružene usluge zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka za društva za zastupanje u osiguranju i društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju obračunava se na temelju podataka o ostvarenom prihodu od usluga zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju, po godišnjem financijskom izvješću za prethodnu godinu prikazanom u Računu dobiti i gubitka društva za zastupanje odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, pod rednim brojem 002, oznaka pozicije I.1. Prihodi od zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

(3) Naknada iz stavka 1. ovog članka za obrte za zastupanje u osiguranju, kreditne institucije, investicijska društva i za sve pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, osim društava za zastupanje u osiguranju i društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz stavka 2. ovoga članka, obračunava se na temelju ostvarenoga fakturiranog iznosa provizije po ugovorima o osiguranju, po godišnjem statističkom izvješću za prethodnu godinu prikazanom u obrascu SP-1 Statističko izvješće o fakturiranom iznosu provizije / naknade u stupcu 5 Sveukupni iznos fakturirane provizije osiguranja odnosno reosiguranja.

(4) Obveznici plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka naknadu izračunavaju primjenom sljedećeg izračuna:

Ostvaren godišnji prihod s osnova provizije iz stavka 2. odnosno stavka 3. ovog članka pomnožiti sa 0,8 ‰ (tisućinki)

(5) Izračunata naknada iz stavka 4. ovoga članka godišnji je iznos obveze plaćanja naknade Agenciji.

(6) Obveznici plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka, naknadu Agenciji uplaćuju u roku od 15 dana od roka za dostavu godišnjeg financijskog odnosno statističkog izvješća.

(7) Iznimno, obveznici plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka oslobađaju se plaćanja naknade Agenciji ukoliko ista iznosi manje od 10 kuna.

Burze, središnja klirinška depozitarna društva i središnje druge ugovorne strane

Članak 6.

(1) Burza iz članka 2. stavka 1. točke 3. ovog Pravilnika dužna je Agenciji platiti naknadu od 0,003 ‰ (tisućinki) računano od ukupne tržišne kapitalizacije svih financijskih instrumenata uvrštenih na uređenom tržištu kojim upravlja, osim dužničkih vrijednosnih papira za koje je dužna Agenciji platiti naknadu od 0,0001 ‰ (tisućinki) računano od ukupne tržišne kapitalizacije dužničkih vrijednosnih papira uvrštenih na uređenom tržištu kojim upravlja.

(2) Ako burza upravlja multilateralnom trgovinskom platformom (u daljnjem tekstu: MTP) dužna je Agenciji platiti naknadu od 0,003 ‰ (tisućinki) računano od ukupne tržišne kapitalizacije svih financijskih instrumenata primljenih u trgovinu na MTP, osim dužničkih vrijednosnih papira za koje je dužna Agenciji platiti naknadu od 0,0001 ‰ (tisućinki) računano od ukupne tržišne kapitalizacije dužničkih vrijednosnih papira primljenih u trgovinu na MTP.

(3) Ako financijski instrumenti uvršteni na uređenom tržištu i/ili primljeni u trgovinu na MTP-u nemaju tržišnu kapitalizaciju, burza je dužna Agenciji platiti naknadu od 0,003 ‰ (tisućinki) od ukupnog godišnjeg prometa tim financijskim instrumentima.

(4) Središnje klirinško depozitarno društvo iz članka 2. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika dužno je Agenciji platiti naknadu od 0,005‰ (tisućinki) računano od tržišne kapitalizacije svih financijskih instrumenata upisanih u središnji depozitorij vrijednosnih papira ili središnji registar financijskih instrumenata, osim dužničkih vrijednosnih papira za koje je dužno Agenciji platiti naknadu od 0,0005 ‰ (tisućinki) računano od tržišne kapitalizacije svih dužničkih vrijednosnih papira upisanih u središnji depozitorij vrijednosnih papira ili središnji registar financijskih instrumenata.

(5) Središnja druga ugovorna strana iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovog Pravilnika dužna je Agenciji platiti naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od ukupno ostvarenih prihoda iz poslova poravnanja u smislu članka 499. stavka 1. ZTK i ukupno ostvarenih financijskih prihoda iz ulaganja vlastite imovine, osim prihoda ostvarenih od upravljanja kolateralom sudionika u sustavu poravnanja (članova središnje druge ugovorne strane), te 0,5‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti kolaterala sudionika u sustavu poravnanja kojim središnja druga ugovorna strana upravlja.

(6) Naknada iz stavka 5. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule: prihode od poslova poravnanja u smislu članka 499. stavka 1. ZTK i prihode iz ulaganja vlastite imovine pomnožiti sa 0,7 ‰ (tisućinki) te dodati iznos vrijednosti kolaterala pomnožen sa 0,5 ‰ (tisućinki).

(7) Izračunatu naknadu burza, središnje klirinško depozitarno društvo i središnja druga ugovorna strana plaćaju Agenciji iz sredstava prihoda.

(8) Tržišna kapitalizacija izračunava se zadnjeg dana svakog tromjesečja poslovne godine i dijeli s brojem 4 (četiri).

(9) Burza, središnje klirinško depozitarno društvo i središnja druga ugovorna strana naknadu Agenciji uplaćuju tromjesečno, u roku od 15 dana od završetka tromjesečja za koje se naknada obračunava.

Osobe koje su ovlaštene pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti

Članak 7.

(1) Kreditne institucije iz članka 6. stavka 2. točke 1. ZTK-a, dužne su Agenciji platiti naknadu od 0,3‰ (tisućinki) računano od prihoda od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihoda od izvršavanja naloga za račun klijenta; naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te trgovanja za vlastiti račun; naknadu od 0,014‰ (tisućinki) računano od iznosa vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun kreditne institucije osim izvedenica te 0,005‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja do 10 milijardi kuna, a na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna, obračunava se naknada od 0,001‰ (tisućinki).

(2) Kreditna institucija iz druge države članice koja pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj preko podružnice, dužna je Agenciji platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,7‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

(3) Kreditna institucija sa sjedištem u trećoj državi koja pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj preko podružnice, dužna je Agenciji platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,7‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

(4) Investicijska društva iz članka 6. stavka 1. točke 1. ZTK-a dužna su Agenciji platiti naknadu od 0,3‰ (tisućinki) računano od prihoda od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihoda od izvršavanja naloga za račun klijenta; naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te trgovanja za vlastiti račun; naknadu od 0,014‰ (tisućinki) računano od iznosa vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun investicijskog društva, osim izvedenica te 0,005‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja do 10 milijardi kuna, a na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna, obračunava se naknada od 0,001‰ (tisućinki).

(5) Investicijsko društvo sa sjedištem u drugoj državi članici koje pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj preko podružnice, dužno je Agenciji platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,3‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

(6) Investicijsko društvo sa sjedištem u trećoj državi koje pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj, preko podružnice, dužno je Agenciji platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,3‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

(7) Društva za upravljanje investicijskim fondovima iz članka 7. stavka 1. ZTK-a dužna su Agenciji platiti naknadu od 0,7‰ (tisućinki) računano od ostvarenih prihoda od investicijskog savjetovanja, te 0,005 ‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti portfelja na datum izvještaja do 10 milijardi kuna, a na iznos vrijednosti portfelja koji je na datum izvještaja veći od 10 milijardi kuna, obračunava se naknada od 0,001 ‰ (tisućinki).

(8) Pod ostvarenim prihodima iz stavaka 1., 4. i 7. ovog članka podrazumijevaju se prihodi od obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti sukladno odredbama članka 5. ZTK-a ostvareni za svako tromjesečje tekuće godine (prikazani u obrascu PR_Izvještaj o prihodima i rashodima s osnove pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti, koji je sastavni dio Nadzornog izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti).

(9) Pod vrijednošću skrbništva i portfelja iz stavaka 1., 4. i 7. ovog članka podrazumijevaju se sredstva klijenata koja su vezana uz ugovor o upravljanju portfeljem i sredstva klijenata kojima pravna osoba može upravljati po nalogu klijenta, a vezano uz ugovor za pomoćne usluge iz članka 5. stavka 2. točke 1. ZTK-a na datum izvještaja (prikazana u obrascu US_Izvještaj o upravljanju sredstvima klijenata koji je sastavni dio Nadzornog izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti).

(10) Pod iznosom vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun kreditne institucije iz stavka 1. i investicijskog društva iz stavka 4. podrazumijeva se knjigovodstvena vrijednost pozicija financijskih instrumenata (članak 3. stavak 1. točka 2. ZTK-a) u vlastitom portfelju društva, osim izvedenica, klasificirano prema MRS 39 vrednovana na izvještajni datum sukladno primijenjenim računovodstvenim politikama (prikazana u obrascu VP_Izvještaj o financijskim instrumentima u vlastitom portfelju Društva koji je sastavni dio Nadzornog izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti).

(11) Naknada iz stavka 1. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Prihode od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihode od izvršavanja naloga za račun klijenta pomnožiti sa 0,3‰ (tisućinki), dodati iznos svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te prihoda od trgovanja za vlastiti račun pomnoženih sa 0,7‰ (tisućinki); dodati iznos vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun osim izvedenica pomnoženih sa 0,014‰ (tisućinki); te dodati iznos vrijednosti portfelja i skrbništva do 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,005‰ (tisućinki) i iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,001‰ (tisućinki).

(12) Naknada iz stavaka 2. i 3. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Ostvarene ukupne prihode od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj pomnožiti sa 0,7‰ (tisućinki).

(13) Naknada iz stavka 4. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Prihode od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata i prihode od izvršavanja naloga za račun pomnožiti sa 0,3‰ (tisućinki), dodati iznos svih ostalih prihoda po osnovi usluga i aktivnosti iz članka 5. ZTK osim prihoda od upravljanja portfeljem i prihoda od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te prihoda od trgovanja za vlastiti račun pomnoženih sa 0,7‰; dodati iznos vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun osim izvedenica pomnoženih sa 0,014‰ (tisućinki); te dodati iznos vrijednosti portfelja i skrbništva do 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,005 ‰ (tisućinki) i iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,001‰ (tisućinki).

(14) Naknada iz stavaka 5. i 6. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Ostvarene ukupne prihode od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj pomnožiti sa 0,3‰ (tisućinki).

(15) Naknada iz stavka 7. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Prihode od investicijskog savjetovanja pomnožiti sa 0,7 ‰ (tisućinki), te dodati iznos vrijednosti portfelja do 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,005 ‰ (tisućinki) i iznos vrijednosti portfelja koji je na datum izvještaja veći od 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,001 ‰ (tisućinki)

(16) Izračunata naknada iz stavaka 1. do 3., 4. do 6. i 7. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Agenciji.

(17) Osobe iz stavaka 1., 4. i 7. ovog članka koje su ovlaštene pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti naknadu Agenciji uplaćuju u roku od 15 dana od proteka zakonskog roka za dostavu Nadzornih izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti za razdoblje za koje se naknada izračunava.

(18) Osobe iz stavaka 2., 3., 5. i 6. ovog članka naknade Agenciji plaćaju kvartalno u roku od mjesec dana od završetka kvartala za koji se naknada obračunava.

Društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Članak 8.

(1) Društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz članka 2. stavka 1. točke 5a. ovoga Pravilnika dužna su Agenciji platiti naknadu od 0,33 ‰ (tisućinki) računano od osnovice koju čini vrijednost ukupne imovine obveznog mirovinskog fonda pojedine kategorije.

(2) Društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima naknadu izračunavaju u rokovima koji su istovjetni rokovima vrednovanja imovine fonda i to primjenom sljedeće formule:

Osnovicu pomnožiti sa 0,33 ‰ (tisućinki) i
podijeliti sa stvarnim brojem dana u godini

(3) Mjesečni iznos obveze naknada za Agenciju izračunava se zbrajanjem dnevno izračunatih naknada iz stavka 2. ovoga članka tijekom obračunskog mjeseca.

(4) Izračunati iznos naknade za Agenciju ne tereti imovinu obveznog mirovinskog fonda.

(5) Naknadu iz stavka 1. ovog članka društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima plaćaju Agenciji iz naknade koju zaračunavaju sukladno članku 63. točki 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.

Društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Članak 9.

(1) Društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz članka 2. stavka 1. točke 5b. ovoga Pravilnika dužna su Agenciji platiti naknadu od 0,2 ‰ (tisućinki) računano od osnovice koju čini vrijednost ukupne imovine dobrovoljnog mirovinskog fonda.

(2) Društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima naknadu izračunavaju u rokovima koji su istovjetni rokovima vrednovanja imovine fonda i to primjenom formule:

Osnovicu pomnožiti sa 0,2 ‰ (tisućinki) i
podijeliti sa stvarnim brojem dana u godini

(3) Mjesečni iznos obveze naknada za Agenciju izračunava se zbrajanjem dnevno izračunatih naknada iz stavka 2. ovoga članka tijekom obračunskog mjeseca.

(4) Izračunati iznos naknade za Agenciju ne tereti imovinu dobrovoljnog mirovinskog fonda.

(5) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima plaćaju Agenciji iz naknade koju zaračunavaju sukladno članku 72. točki 2. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Društva za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondovi

Članak 10.

(1) Društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske ili druge države članice koje upravlja UCITS fondovima u Republici Hrvatskoj, dužno je Agenciji platiti naknadu u iznosu od 0,3‰ (tisućinki) ukupne imovine UCITS fonda za svaki UCITS fond osnovan u Republici Hrvatskoj.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, u slučaju novčanih UCITS fondova, postotni iznos naknade umanjuje se za 0,1‰ (tisućinki).

(3) Naknada iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka izračunava se u rokovima koji su istovjetni rokovima vrednovanja imovine UCITS fonda na način da se ukupna imovina pomnoži s odgovarajućim postotkom i podijeli s brojem dana vrednovanja u godini. Mjesečni iznos obveze naknade za plaćanje izračunava se zbrajanjem naknada izračunatih na način iz ovog stavka tijekom obračunskog mjeseca.

(4) Naknada za nadzor društva za upravljanje iz Republike Hrvatske koje upravlja UCITS fondovima u drugoj državi članici ili trećoj državi, iznosi 30.000,00 HRK godišnje.

(5) Naknada za nadzor društva za upravljanje iz Republike Hrvatske ili druge države članice koje upravlja UCITS fondom iz druge države članice čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj izravno, iznosi 14.000,00 HRK po fondu godišnje. U slučaju krovnog fonda, naknada se povećava za drugi i svaki sljedeći pod-fond za 3.000,00 HRK.

(6) Naknada za nadzor društva za upravljanje iz druge države članice koje upravlja UCITS fondom iz druge države članice čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj preko podružnice iznosi 20.000,00 HRK po fondu godišnje. U slučaju krovnog fonda, naknada se povećava za drugi i svaki sljedeći pod-fond za 4.500,00 HRK.

(7) Naknada za nadzor društva za upravljanje iz Republike Hrvatske, druge države članice ili društva za upravljanje iz treće države koje upravlja otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom iz treće države čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj iznosi 20.000,00 HRK po fondu godišnje.

(8) Mjesečni iznos obveze naknade za plaćanje iz stavaka 4. do 7. ovoga članka izračunava se na način da se iznos godišnje naknade za nadzor podijeli s 12. Iznosi naknada iz stavaka 4. do 7. se međusobno ne isključuju.

UAIF i AIF

Članak 10.a.

(1) UAIF iz Republike Hrvatske ili druge države članice koji upravlja AIF-ovima u Republici Hrvatskoj, dužan je Agenciji platiti naknadu u iznosu od 0,3‰ (tisućinki) ukupne imovine tog AIF-a za svaki AIF osnovan u Republici Hrvatskoj.

(2) Iznos obveze naknade za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka izračunava se za zadnji dan obračunskog razdoblja na način da se ukupna imovina pomnoži s 0,3‰ (tisućinki) i podijeli s brojem obračunskih razdoblja (12 za AIF-ove s javnom ponudom, a s 2 za AIF-ove s privatnom ponudom). Prilikom izračuna iznosa obveze naknade uzima se u obzir broj dana rada AIF-a tijekom obračunskog razdoblja, tj. naknada se obračunava razmjerno broju dana poslovanja AIF-a u obračunskom razdoblju. Naknada se uplaćuje u roku od 15 dana od roka dostave izvještaja o vrednovanju imovine AIF-a i izračunu cijene udjela AIF-a sukladno Pravilniku o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela u AIF-u.

(3) Naknada za nadzor UAIF-a iz Republike Hrvatske koje upravlja AIF-om u drugoj državi članici ili trećoj državi, iznosi 30.000,00 HRK godišnje.

(4) Naknada za nadzor UAIF-a iz Republike Hrvatske ili druge države članice koji upravlja AIF-om iz druge države članice čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj izravno, iznosi 14.000,00 HRK po AIF-u godišnje. U slučaju krovnog AIF-a, naknada se povećava za drugi i svaki sljedeći pod-AIF za 3.000,00 HRK.

(5) Naknada za nadzor UAIF-a iz druge države članice koji upravlja AIF-om iz druge države članice čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj preko podružnice iznosi 20.000,00 HRK po AIF-u godišnje. U slučaju krovnog AIF-a, naknada se povećava za drugi i svaki sljedeći pod-AIF za 4.500,00 HRK.

(6) UAIF-a iz treće države kojemu je Republika Hrvatska referentna država članica i koji izravno ili putem podružnice u državi članici domaćinu upravlja AIF-om osnovanim u drugoj državi članici, za svaki AIF dužan je Agenciji platiti naknadu za nadzor u iznosu 20.000,00 HRK godišnje.

(7) Naknada za nadzor UAIF-a iz treće države s Europskom putovnicom kojemu je Republika Hrvatska referentna država članica te koji trguje udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske, druge države članice ili treće države, za svaki AIF iznosi 30.000,00 HRK godišnje.

(8) Naknada za nadzor UAIF-a iz treće države koji ima odgovarajuće odobrenje za upravljanje AIF-ovima od nadležnog tijela referentne države članice UAIF-a, kada Republika Hrvatska nije referentna država članica UAIF-a i koji u Republici Hrvatskoj preko podružnice ili izravno upravlja AIF-om, za svaki AIF iznosi 20.000,00 HRK godišnje.

(9) Mjesečni iznos obveze naknade za plaćanje iz stavka 3. do 8. ovoga članka izračunava se na način da se iznos godišnje naknade za nadzor podijeli s 12. Iznosi naknada iz stavaka 3. do 7. se međusobno ne isključuju.

(10) Obveza plaćanja naknade iz stavka 4. odnosno stavka 5. ovoga članka ne odnosi se na UAIF-ove iz Republike Hrvatske ili druge države članice koji na području Republike Hrvatske prekogranično trguju udjelima EuVECA, odnosno EuSEF fondova, u skladu s odredbama Uredbe br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala odnosno Uredbe br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo.

Društva za upravljanje fondovima osnovanima posebnim zakonima

Članak 10.b.

(1) Društvo za upravljanje fondom osnovanim posebnim zakonom iz članka 2. stavka 1. točke 6b. ovoga Pravilnika dužno je Agenciji platiti naknadu od 0,27‰ (tisućinki) računano od osnovice koju čini vrijednost ukupne imovine tog fonda.

(2) Iznos obveze naknade za plaćanje iz stavka 1. ovog članka izračunava se za zadnji dan u mjesecu primjenom sljedeće formule:

ukupnu imovinu pomnožiti sa 0,27‰ (tisućinki)
i podijeliti s 12.

(3) Izračunati iznos naknade za Agenciju ne tereti imovinu fonda osnovanog posebnim zakonom.

Leasing-društva

Članak 11.

(1) Leasing-društva iz članka 2. stavka 1. točke 8. ovog Pravilnika dužna su Agenciji platiti naknadu od 0,2 ‰ (tisućinki) računano od vrijednosti ukupne imovine leasing društava.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka obračunava se na temelju podataka o vrijednosti ukupne imovine iskazane u godišnjim financijskim izvještajima leasing-društva (Izvještaj o financijskom položaju) sa stanjem na zadnji dan prethodne godine.

(3) Leasing-društva naknadu izračunavaju primjenom sljedeće formule:

Vrijednost ukupne imovine pomnožiti sa 0,2 ‰ (tisućinki) i podijeliti sa 4 tromjesečja

(4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Agenciji.

(5) Leasing-društva naknadu Agenciji uplaćuju u roku od 30 dana od završetka tromjesečja.

(6) Leasing društvo iz treće države i leasing društvo države članice iz članka 46. stavka 2. ZOL-a koje obavlja poslove leasinga na području Republike Hrvatske preko podružnice sukladno članku 48. ZOL-a, kao i leasing društvo države članice iz članka 46 stavka 1. ZOL-a koje obavlja poslove leasinga na području Republike Hrvatske preko podružnice dužno je Agenciji platiti godišnju naknadu u iznosu od 10.000,00 kn.

(7) Osobe iz stavka 6. ovog članka naknadu Agenciji plaćaju polugodišnje, u roku od tri mjeseca od završetka polugodišta.

(8) Polugodišnji iznos obveze naknade za plaćanje iz stavka 6. ovoga članka izračunava se na način da se iznos godišnje naknade podijeli s 2.

Faktoring-društva

Članak 12.

(1) Faktoring-društva i pravne osobe koje obavljaju poslove faktoringa iz članka 2. stavka 1. točke 9. ovog Pravilnika dužna su Agenciji platiti naknadu od 0,2 ‰ (tisućinki) računano od vrijednosti ukupne imovine faktoring društva.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka obračunava se na temelju podataka o vrijednosti ukupne imovine iskazane u godišnjim financijskim izvještajima faktoring društava i pravnih osoba koje obavljaju poslove faktoringa (Statističko izvješće factoring društva) sa stanjem na zadnji dan prethodne godine.

(3) Faktoring-društva i pravne osobe koje obavljaju poslove faktoringa naknadu izračunavaju primjenom sljedeće formule:

Vrijednost ukupne imovine pomnožiti sa 0,2 ‰ (tisućinki) i podijeliti sa 4 tromjesečja

(4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Agenciji.

(5) Faktoring-društva i pravne osobe koje obavljaju poslove faktoringa naknadu Agenciji uplaćuju u roku od 30 dana od završetka tromjesečja.

(6) Faktoring-društvo iz treće države i faktoring-društvo iz druge države članice iz članka 59. stavka 2. ZOF-a koja obavljaju poslove faktoringa na području Republike Hrvatske putem podružnice sukladno članku 61. ZOF-a kao i faktoring-društvo iz druge države članice iz članka 59. stavka 1. ZOF-a koje obavlja poslove faktoringa na području Republike Hrvatske preko podružnice dužno je Agenciji platiti godišnju naknadu u iznosu od 10.000,00 kn.

(7) Osobe iz stavka 6. ovog članka naknadu Agenciji plaćaju polugodišnje, u roku od tri mjeseca od završetka polugodišta.

(8) Polugodišnji iznos obveze naknade za plaćanje iz stavka 6. ovoga članka izračunava se na način da se iznos godišnje naknade podijeli s 2.

Mirovinska osiguravajuća društva

Članak 13.

(1) Mirovinska osiguravajuća društva iz članka 2. stavka 1. točke 10. ovog Pravilnika dužna su Agenciji platiti naknadu u visini od 0,3 ‰ (tisućinki) računano od vrijednosti ukupne imovine mirovinskog osiguravajućeg društva.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka obračunava se na temelju podataka o vrijednosti ukupne imovine iskazane u godišnjim financijskim izvještajima mirovinskih osiguravajućih društava (Izvještaj o financijskom položaju) sa stanjem na zadnji dan prethodne godine.

(3) Mirovinska osiguravajuća društva naknadu izračunavaju primjenom sljedeće formule:

Vrijednost ukupne imovine pomnožiti sa 0,3 ‰ (tisućinki) i podijeliti sa 4 tromjesečja

(4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Agenciji.

(5) Mirovinska osiguravajuća društva naknadu Agenciji uplaćuju u roku od mjesec dana od dana završetka tromjesečja.

(6) Društvo iz druge države članice koje neposredno obavlja poslove iz članka 9. stavka 1. točke 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima u Republici Hrvatskoj dužno je Agenciji platiti godišnju paušalnu naknadu u iznosu od 5.000,00 kuna, u roku od tri mjeseca od dana završetka godine za koju se naknada obračunava.

(7) Društvo iz druge države članice koje u Republici Hrvatskoj obavlja poslove iz članka 9. stavka 1. točke 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima preko podružnice osnovane u Republici Hrvatskoj dužno je Agenciji platiti godišnju paušalnu naknadu u iznosu od 10.000,00 kuna, u roku od tri mjeseca od dana završetka godine za koju se naknada obračunava.

Društva za dokup mirovina

Članak 14.

(1) Društva za dokup mirovina iz članka 2. stavka 1. točke 11. ovog Pravilnika dužna su Agenciji platiti naknadu u visini od 0,3 ‰ (tisućinki) računano od vrijednosti ukupne imovine društva za dokup mirovina.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka obračunava se na temelju podataka o vrijednosti ukupne imovine iskazane u godišnjim financijskim izvještajima društava za dokup mirovina (Izvještaj o financijskom položaju) sa stanjem na zadnji dan prethodne godine.

(3) Društva za dokup mirovina naknadu izračunavaju primjenom sljedeće formule:

Vrijednost ukupne imovine pomnožiti sa 0,3 ‰ (tisućinki) i
podijeliti sa 4 tromjesečja

(4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Agenciji.

(5) Društva za dokup mirovina naknadu Agenciji uplaćuju u roku od mjesec dana od dana završetka tromjesečja.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 15.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na obračunsko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Obveze plaćanja naknada prema odredbama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2017. godinu (»Narodne novine«, broj 121/16), koji se primjenjuje za obračunsko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017., izvršit će se sukladno odredbama istog Pravilnika.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-08/03

Urbroj: 326-01-220-221-17-1

Zagreb, 15. prosinca 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.