Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

NN 129/2017 (22.12.2017.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova

Vlada Republike Hrvatske

2947

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16) i članka 8. stavka 5. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje, 33/15 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, br. 70/12, 140/13, 50/14, 32/15 i 11/17) u članku 2. u točki 11., na kraju, umjesto točke stavlja se zarez te se dodaju točke 12. i 13. koje glase:

»12. Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«,

13. Samostalni sektor za europske i međunarodne poslove.«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Kabinet ministra je posebna unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja i koordinira stručne, organizacijske, protokolarne i administrativne poslove za ministra unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar) s ciljem omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja službenih zadataka, protokolarnih poslova i medijskih aktivnosti ministra, obavlja i sudjeluje u organizacijskim i protokolarnim poslovima za državne tajnike, priprema i prikuplja materijale za sjednice Kolegija ministra i druge sastanke koje saziva i na kojima sudjeluje ministar; organizira i provodi unutarnju kontrolu i nadzor rada službenika i ustrojstvenih jedinica, kontaktira s upravnim organizacijama i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u vezi s predstavkama i pritužbama građana; obavlja i koordinira poslove u vezi s medijima koji se odnose na komunikaciju i prezentaciju aktivnosti Ministarstva; obavlja i koordinira poslove u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama; predlaže, osmišljava i provodi aktivnosti vezane za službene posjete i putovanja ministra, prikuplja podatke i priprema kalendar posjeta i putovanja; koordinira poslove vezane uz ostvarenje plana i programa rada i djelovanja ministra, poslove u vezi s praćenjem rada Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora i njihovih tijela te druge poslove za službene potrebe ministra; prati i koordinira izvršenje strateških ciljeva; koordinira izradu strateških planova na razini Kabineta; zaprima i rješava poštu upućenu ministru, vodi evidenciju pošte i pohranjuje zaprimljenu poštu; obavlja poslove koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar Ministarstva te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. U Kabinetu ministra djeluje savjet ministra kojega čine savjetnici ministra.«.

U stavku 2. točka 1.3. briše se.

Dosadašnja točka 1.4. postaje točka 1.3.

Članak 3.

U članku 4. riječi: »priprema i izvršava materijalno-financijske i administrativno-tehničke poslove za Zakladu policijske solidarnosti;« brišu se.

Članak 4.

Članci 8., 9. i 10. brišu se.

Članak 5.

U članku 11. naslov ispod članka mijenja se i glasi:

»1.3. Služba za protokol«.

Članak 6.

U članku 13. iza riječi: »duhovnog i vjerskog sadržaja« dodaju se riječi: »u koordinaciji sa Službom za planiranje, prijam i razvoj ljudskih potencijala sudjeluje u provođenju postupaka integrirane psihosocijalne podrške za zaposlenike u svim izvanrednim situacijama koje narušavaju mentalno zdravlje, a iziskuju i duhovnu podršku; pruža duhovnu podršku i članovima obitelji zaposlenika Ministarstva prema utvrđenim potrebama;«.

Članak 7.

U članku 15. stavku 1. riječi: »obavlja poslove europskih integracija te međunarodne poslove« i riječi: »koordinira aktivnosti vezane uz sudjelovanje djelatnika u mirovnim misijama; koordinira aktivnosti vezane uz upućivanje policijskih časnika za vezu na rad u inozemstvo« brišu se.

U stavku 2. točka 5.8. briše se.

Dosadašnja točka 5.9. postaje točka 5.8.

Članak 8.

U članku 16. stavku 1. riječi: »koordinira aktivnosti vezane uz sudjelovanje djelatnika u mirovnim misijama; koordinira aktivnosti vezane uz upućivanje policijskih časnika za vezu na rad u inozemstvo«, brišu se, a iza riječi: »obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.« dodaju se riječi: »Pri Uredu glavnog ravnatelja policije djeluje Policijska klapa Sveti Mihovil koja sudjeluje u obilježavanju prigodnih i protokolarnih događaja i svečanosti koje organizira Ministarstvo te humanitarnim koncertima, prigodnim obilježavanjima značajnih događaja te drugim kulturnim manifestacijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.«.

Članak 9.

U članku 17. stavku 1. riječi: »prati i analizira aktivnosti pripreme i sudjelovanja u mirovnim misijama; predlaže potrebna rješenja za sudjelovanje pripadnika Ministarstva u mirovnim misijama; koordinira aktivnosti vezane za obuku, izrađuje i usklađuje programe obuke i pripremu za sudjelovanje u mirovnim misijama; provodi pripremne radnje prije upućivanja u mirovnu misiju, sudjeluje u izradi prijedloga internih natječaja za sudjelovanje u mirovnim misijama; koordinira provedbu potrebnih procedura za odabir i slanje pripadnika u mirovne misije; koordinira nabavku potrebne opreme; vodi evidencije o mirovnim misijama i raspoloživim kadrovima za mirovne misije; obavlja poslove nadzora nad primjenom zakona i drugih poslova koji se odnose na mirovne misije; koordinira, prati rad i postupanje policijskih časnika za vezu Republike Hrvatske u inozemstvu i stranih policijskih časnika za vezu zaduženih za suradnju s Republikom Hrvatskom; analizira mjesečna i godišnja izvješća časnika za vezu; predlaže poboljšanja i unaprjeđenja u radu policijskih časnika za vezu sukladno međunarodnim ugovorima i međunarodnim iskustvima drugih država; provodi pripremne i logističke aktivnosti u svezi upućivanja policijskih časnika za vezu na radu u inozemstvu; vrši koordinaciju svih aktivnosti oko upućivanja policijskih časnika za vezu sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova; po potrebi surađuje s drugim ministarstvima, državnim tijelima, predstavnicima stranih policija i međunarodnih organizacija;« brišu se.

Članak 10.

U članku 32. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Uprave kriminalističke policije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

5.3.1. Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta,

5.3.2. Sektor općeg kriminaliteta i međunarodne policijske suradnje,

5.3.3. Kriminalističko-obavještajni sektor,

5.3.4. Služba za zaštitu svjedoka.«.

Članak 11.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta prati i izučava određene pojavne oblike korupcije, organiziranog kriminaliteta i terorizma, njihovih trendova i načina izvršenja. Izravno provodi složenija kriminalistička istraživanja korupcije, organiziranog kriminaliteta i terorizma na nacionalnoj razini u uskoj suradnji sa Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK), drugim državnim odvjetništvima, te ostalim nadležnim državnim tijelima. Policijski nacionalni ured je nadležan za neposredno obavljanje poslova nacionalne razine složenog i organiziranog kriminaliteta i to u: kriminalističkim istraživanjima koja se provode na području dvije ili više policijskih uprava, kriminalističkim istraživanjima u kojima je potrebna zajednička međunarodna policijska istraga i koja se provode na području više zemalja, kriminalističkim istraživanjima istaknutih nositelja najtežih oblika kriminaliteta i kriminalističkim istraživanjima najsloženijih oblika kaznenih djela iz domene složenog i organiziranog kriminaliteta. Odluku o dodjeljivanju ili preuzimanju kriminalističkih istraživanja u rad policijskim upravama ili Policijskom nacionalnom uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta donosi glavni ravnatelj policije na prijedlog načelnika Uprave kriminalističke policije. Policijski nacionalni ured nadzire provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim upravama te, prema procjeni, može preuzeti poslove razine regionalnog složenog i organiziranog kriminaliteta od nadležne policijske uprave i isto tako određeno kriminalističko istraživanje iz svoje nadležnosti na temelju procjene proslijediti u rad određenoj policijskoj upravi. Sudjeluje u međunarodnim aktivnostima vezanim uz problematiku korupcije, organiziranog kriminaliteta i terorizma kao i u provođenju međunarodnih projekata za to područje. Utvrđuje metode i načine rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta iz svoje nadležnosti, izrađuje prijedlog prioriteta u borbi protiv složenog i organiziranog kriminaliteta te sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata i pojedinih izvješća.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta ustrojavaju se sljedeće službe:

5.3.1.1. Služba organiziranog kriminaliteta,

5.3.1.2. Služba kriminaliteta droga,

5.3.1.3. Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije,

5.3.1.4. Služba terorizma,

5.3.1.5. Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb,

5.3.1.6. Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Rijeka,

5.3.1.7. Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Split,

5.3.1.8. Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Osijek.«.

Članak 12.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»Analizira, prati i izučava fenomenološki i etiološki aspekt najsloženijih oblika kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta; iznalazi najučinkovitije metode za njegovo suzbijanje, otkrivanje i dokazivanje; sudjeluje u provedbi najsloženijih kriminalističkih istraživanja na nacionalnoj razini, kriminalističkim istraživanjima na teritoriju više država s potrebom uspostave međunarodne policijske suradnje; posebno se usmjerava na ekonomski kriminalitet (proizvodnja, usluge, trgovina), financijski kriminalitet (financijske usluge, novčane transakcije, trgovanje vrijednosnim papirima), korupciju, financijske istrage, pranje novca; Služba je nacionalna točka kontakta za podnošenje zahtjeva i razmjenu podataka u svrhu traganja i utvrđivanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom, pretvorbeni kriminalitet i ratno profiterstvo; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne vlasti i s tijelima nadležnim za zaštitu financijskih interesa Europske unije, pravnim osobama, policijama drugih zemalja i međunarodnim institucijama u svom djelokrugu rada; planira i provodi edukaciju policijskih službenika koji rade u drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te im pruža stručnu pomoć u obavljanju poslova iz svog djelokruga; sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata, izvješća i drugih stručnih materijala, vođenju međunarodnih projekata; obavlja i druge poslove u svezi suzbijanja gospodarskog kriminaliteta i korupcije.«.

Članak 13.

Iza članka 36. dodaje se članak 36.a koji glasi:

»Članak 36.a

5.3.1.4. Služba terorizma

Prati i izučava stanje i pojavne oblike kaznenih djela terorizma, međunarodnog terorizma i drugih kaznenih djela te sigurnosno-interesantnih događaja i pojava u vezi s terorizmom; utvrđuje najpogodnije načine za sprječavanje i otkrivanje počinitelja ovih kaznenih djela; pruža stručnu pomoć policijskim službenicima u policijskim upravama; obavlja nadzor nad izvršavanjem poslova i radnih zadataka u istraživanjima kaznenih djela iz ovog područja; neposredno se uključuje u rad i istraživanje najsloženijih kaznenih djela terorizma, međunarodnog terorizma i drugih kaznenih djela povezanih s terorizmom; sudjeluje u izradi informacija i drugih stručnih materijala; ostvaruje neposrednu suradnju s drugim državnim tijelima, institucijama, međunarodnim organizacijama i policijama stranih država u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti.«.

Članak 14.

Članci 37., 38. 39., 40. i 41. brišu se.

Članak 15.

U članku 42. naslov ispod članka mijenja se i glasi:

»5.3.1.5. Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb«.

Članak 16.

U članku 43. naslov ispod članka mijenja se i glasi:

»5.3.1.6. Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Rijeka«.

Članak 17.

U članku 44. naslov ispod članka mijenja se i glasi:

»5.3.1.7. Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Split«.

Članak 18.

U članku 45. naslov ispod članka mijenja se i glasi:

»5.3.1.8. Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Osijek«.

Članak 19.

Iza članka 45. dodaje se članak 45.a koji glasi:

»Članak 45.a

5.3.2. Sektor općeg kriminaliteta i međunarodne policijske suradnje

Prati i izučava te analizira stanje, kretanje i pojavne oblike općeg kriminaliteta, maloljetničke delinkvencije i kazneno pravne zaštite djece i maloljetnika, kao i ratnih zločina te utvrđuje najpogodnije oblike prevencije, nadzora i represivnih mjera; pruža stručnu pomoć i nadzire provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim upravama te prema procjeni neposredno sudjeluje u rješavanju najsloženijih kriminalističkih istraživanja za kaznena djela iz djelokruga rada općeg kriminaliteta i ratnih zločina; kriminalističkim istraživanjima u kojima je potrebna zajednička međunarodna policijska istraga i koja se provode na području više zemalja; obavlja poslove vezane za razvoj te osiguravanja uvjeta rada kriminalističke tehnike kao i osiguranje uvjeta u provedbi međunarodne policijske suradnje; izravno surađuje s drugim tijelima koja se bave istraživanjem ratnih zločina počinjenih na teritoriju Republike Hrvatske; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i u provođenju međunarodnih projekata iz djelokruga rada Sektora; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave kriminalističke policije i Ministarstva te s drugim tijelima državne vlasti; utvrđuje metode i načine rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta iz svoje nadležnosti te sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata i pojedinih izvješća.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Sektora općeg kriminaliteta i međunarodne policijske suradnje ustrojavaju se sljedeće službe:

5.3.2.1. Služba općeg kriminaliteta

5.3.2.2. Služba ratnih zločina

5.3.2.3. Služba kriminalističke tehnike

5.3.2.4. Služba za međunarodnu policijsku suradnju.«.

Članak 20.

Članci od 46. do 61. brišu se.

Članak 21.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»Prati i izučava te analizira stanje, kretanje i pojavne oblike općeg kriminaliteta, maloljetničke delinkvencije i kazneno pravne zaštite djece i maloljetnika, utvrđuje najpogodnije oblike prevencije, nadzora i represivnih mjera; nadzire provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim upravama te prema procjeni neposredno sudjeluje u rješavanju najsloženijih kriminalističkih istraživanja za kaznena djela iz djelokruga krvnih i seksualnih delikata, imovinskih delikata, zaštite okoliša, maloljetničke delinkvencije i kazneno pravne zaštite djece i maloljetnika, a u manje složenim istraživanjima pruža stručnu pomoć policijskim upravama; prikuplja i provjerava podatke potrebne za identifikaciju i traganje za osobama, sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i u provođenju međunarodnih projekata iz djelokruga rada Službe; sudjeluje u izradi informacija i drugih stručnih materijala; implementira najbolje prakse ili dijelove najboljih praksi u istraživanjima, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave kriminalističke policije i Ministarstva te s drugim tijelima državne vlasti; utvrđuje metode i načine rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta iz svoje nadležnosti te sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata i pojedinih izvješća.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe općeg kriminaliteta ustrojavaju se sljedeći odjeli:

5.3.2.1.1. Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji,

5.3.2.1.2. Odjel za krvne delikte,

5.3.2.1.3. Odjel za imovinske delikte.«.

Članak 22.

Iza članka 63. dodaju se članci 63.a i 63.b koji glase:

»Članak 63.a

5.3.2.1.2. Odjel za krvne delikte

Prati i izučava te analizira stanje, kretanje i pojavne oblike krvnih i seksualnih delikata, delikata protiv opće sigurnosti i zaštite okoliša, utvrđuje najpogodnije oblike prevencije, nadzora i represivnih mjera; nadzire provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim upravama te prema procjeni neposredno sudjeluje u rješavanju najsloženijih kriminalističkih istraživanja dok u manje složenim istraživanjima pruža stručnu pomoć policijskim upravama; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i u provođenju međunarodnih projekata iz djelokruga rada Odjela; sudjeluje u izradi informacija i drugih stručnih materijala; implementira najbolje prakse ili dijelove najboljih praksi u istraživanjima, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave kriminalističke policije i Ministarstva te s drugim tijelima državne vlasti; utvrđuje metode i načine rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta iz svoje nadležnosti te sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata i pojedinih izvješća.

Članak 63.b

5.3.2.1.3. Odjel za imovinske delikte

Prati i izučava te analizira stanje, kretanje i pojavne oblike imovinskih delikata, utvrđuje najpogodnije oblike prevencije, nadzora i represivnih mjera; nadzire provođenje složenijih kriminalističkih istraživanja u policijskim upravama te prema procjeni neposredno sudjeluje u rješavanju najsloženijih kriminalističkih istraživanja imovinskih delikata, dok u manje složenim istraživanjima pruža stručnu pomoć policijskim upravama; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i u provođenju međunarodnih projekata iz djelokruga rada Odjela; sudjeluje u izradi informacija i drugih stručnih materijala; implementira najbolje prakse ili dijelove najboljih praksi u istraživanjima, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave kriminalističke policije i Ministarstva te s drugim tijelima državne vlasti; utvrđuje metode i načine rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta iz svoje nadležnosti te sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata i pojedinih izvješća.«.

Članak 23.

Članak 64. briše se.

Članak 24.

Članak 65. briše se.

Članak 25.

Iza članka 66. dodaje se članak 66.a koji glasi:

»Članak 66.a

5.3.2.3. Služba kriminalističke tehnike

Prati i analizira rad i stanje kriminalističke tehnike u policijskim upravama i policijskim postajama; planira i sudjeluje u stručnom usavršavanju djelatnika kriminalističke tehnike; prati i implementira suvremene metode i modele rada kriminalističke tehnike; skrbi o nabavi i raspodjeli suvremene kriminalističko-tehničke opreme i specifičnog potrošnog materijala za potrebe policijskih uprava; obavlja nadzor nad izvršavanjem poslova kriminalističke tehnike u policijskim upravama i pruža im pomoć u obavljanju poslova iz njihova područja rada; izravno sudjeluje u obavljanju kriminalističko-tehničkih poslova najsloženijih kaznenih djela; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Uprave kriminalističke policije i Ministarstva i s drugim državnim tijelima, institucijama, međunarodnim organizacijama i policijama stranih država u obavljanju poslova iz svoga djelokruga. «.

Članak 26.

Članak 67. briše se.

Članak 27.

Članak 68. i naslov ispod članka 68. mijenjaju se i glase:

»5.3.2.4. Služba za međunarodnu policijsku suradnju

Obavlja poslove međunarodne policijske suradnje sukladno međunarodnim ugovorima Republike Hrvatske i sukladno članstvu u međunarodnim organizacijama Interpola, Europola, SIS/S.I.Re.N.E. i drugih međunarodnih organizacija za međunarodnu policijsku suradnju, obavlja poslove u vezi međunarodnih potraga i objava; organizira i provodi postupke izručenja, predaje i transfera osuđenih osoba; razmjenjuje izvješća radi rasvjetljavanja i istraživanja kaznenih djela s elementima inozemnosti; koordinira akcije iz pojedinih područja međunarodnog kriminaliteta zajedno s nositeljima pojedinih predmeta; pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prilikom istraživanja međunarodnog kriminaliteta; obavlja stručni nadzor nad radom domaćih policijskih časnika za vezu iz djelokruga rada kriminalističke policije i o tome izvješćuje nadležne rukovoditelje u Ravnateljstvu policije; sudjeluje u izradi međunarodnih ugovora te drugih propisa koji reguliraju odnose s drugim zemljama i međunarodnim organizacijama; sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata; sastavlja izvješća, osigurava 24-satnu razmjenu podataka putem sustava za međunarodnu policijsku suradnju; obavlja prevoditeljske poslove za potrebe kriminalističke policije i druge poslove u cilju unaprjeđenja suradnje i odnosa u međunarodnoj policijskoj suradnji.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za međunarodnu policijsku suradnju ustrojavaju se sljedeći odjeli:

5.3.2.4.1. Odjel Interpola

5.3.2.4.2. Odjel Europola

5.3.2.4.3. Odjel S.I.Re.N.E

5.3.2.4.4. Odjel telekomunikacijskog centra, prevoditelja i evidentičara.«.

Članak 28.

Članak 69. i naslov ispod članka 69. mijenjaju se i glase:

»5.3.2.4.1. Odjel Interpola

Surađuje sa zemljama članicama Međunarodne organizacije Interpola i Generalnim tajništvom Interpola; postupa po zamolnicama Generalnog tajništva Interpola, država članica i nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj; pomaže u koordinaciji akcija iz pojedinih područja međunarodnog kriminaliteta zajedno s nositeljima pojedinih predmeta, obavlja poslove u vezi međunarodnih potraga i objava; organizira i provodi postupke izručenja, predaje i transfera osuđenih osoba; predlaže poboljšanja i unaprjeđenja za rad policije sukladno iskustvima zemalja članica Interpola, obavlja i druge poslove u cilju unaprjeđenja suradnje i odnosa sa zemljama članicama Interpola i Generalnim tajništvom.«.

Članak 29.

Članak 70. i naslov ispod članka 70. mijenjaju se i glase:

»5.3.2.4.2. Odjel Europola

Neposredno postupa po zamolnicama EUROPOL-a i Nacionalnih jedinica EUROPOL-a u državama članicama te državama partnerima, kao i nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj; ostvaruje kontakte s osobljem EUROPOL-a i policijskim službenicima država članica te država partnera EUROPOL-a pri rješavanju žurnih kazneno-pravnih predmeta, operacija i obrada, te predlaže najpovoljnije rješenje i sudjeluje u provođenju; ostvaruje kontakte s Nacionalnim jedinicama EUROPOL-a u državama članicama te državama partnerima u pogledu žurne razmjene informacija, podataka, savjeta i analiza; neposredno evaluira informacije i podatke zaprimljene od EUROPOL-a i Nacionalnih jedinica EUROPOL-a u državama članicama te državama partnerima, kao i od nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj; neposredno sudjeluje u dostavljanju informacija i podataka EUROPOL-u koji su mu potrebni za obavljanje njegovih zadaća kao i za pohranu u njegovima bazama podataka; neposredno izrađuje izvješća i obavijesti za EUROPOL i Nacionalne jedinice država članica te država partnera kao i za nadležna tijela u Republici Hrvatskoj; predlaže poboljšanja i unapređenja u radu policije; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 30.

Članak 71. i naslov ispod članka 71. mijenjaju se i glase:

»5.3.2.4.3. Odjel S.I.Re.N.E

Skrbi za neometanu, brzu i zakonitu komunikaciju između država članica schengenskog prostora i nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj; obavlja poslove više složenosti u svezi međunarodnih potraga i objava za osobama i predmetima, a posebno u svezi upozorenja u Schengenskom Informacijskom Sustavu (SIS-u); organizira i provodi postupke izručenja, predaje i transfera osuđenih osoba; pomaže u koordinaciji akcija iz pojedinih područja međunarodnog kriminaliteta zajedno s nositeljima pojedinih predmeta; izrađuje izvješća i obavijesti za tijela nadležna za provedbu schengenske pravne stečevine iz djelokruga rada nacionalnih S.I.Re.N.E. ureda; predlaže poboljšanja i unaprjeđenja za rad policije sukladno iskustvima zemalja članica schengenskog prostora; obavlja i druge poslove u vezi suradnje s državama članicama schengenskog prostora.«.

Članak 31.

Iza članka 71. dodaju se članci 71.a, 71.b, 71.c, 71.d, 71.e, 71.f, 71.g, 71.h, 71.i, 71.j, 71.k, 71.l, 71.m, 71.n, 71.o, 71.p, 71.r, 71.s, 71.t, 71.u, 71.v, 71.z i 71.aa koji glase:

»Članak 71.a

5.3.2.4.4. Odjel telekomunikacijskog centra, prevoditelja i evidentičara

Osigurava neprekidnu telekomunikacijsku vezu (24/7) s međunarodnim policijskim organizacijama, kao i s ustrojstvenim jedinicama unutar Ministarstva i drugim državnim tijelima; kao točka prvoga kontakta u međunarodnoj operativnoj policijskoj razmjeni podataka, neposredno razmjenjuje podatke putem kanala za međunarodnu policijsku razmjenu podataka, pruža informacijsku potporu Službi za međunarodnu policijsku suradnju i drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; obavlja administrativne poslove evidentiranja, prevođenja i kolanja pošte, provjere međunarodnih potraga i objava za osobama i predmetima, kao i drugih provjera prema zahtjevima međunarodnih policijskih organizacija, ustrojstvenih jedinica unutar Ministarstva i drugih državnih tijela; obavlja i druge poslove sukladno dobivenim zadaćama.

Članak 71.b

5.3.3. Kriminalističko-obavještajni sektor

Prati i izučava te prikuplja podatke i dokaze korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom operativnih mjera i radnji za provedbu kaznenog postupka; nadzire provođenje posebnih dokaznih radnji i pruža stručnu pomoć pri njihovom provođenju; obavlja poslove povjerljivog prikupljanja podataka korištenjem prikrivenih ljudskih izvora; u svrhu razvoja kriminalističko-obavještajnog modela rada ustrojava i podržava baze podataka iz svoje nadležnosti; prati i izučava kaznena djela iz područja kibernetičke sigurnosti te nadzire poslovne procese vezane za informacije o putnicima u zračnom prometu; sudjeluje u izradi strateških dokumenata na nacionalnoj razini; sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i u provođenju međunarodnih projekata iz djelokruga rada Sektora; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama unutar Uprave i Ministarstva te s drugim tijelima državne vlasti; utvrđuje i razvija metode i načine rada na otkrivanju i suzbijanju pojavnih oblika kriminaliteta te sudjeluje u predlaganju i izradi normativnih akata i pojedinih izvješća.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Kriminalističko-obavještajnog sektora ustrojavaju se sljedeće Službe:

5.3.3.1. Služba posebnih kriminalističkih poslova,

5.3.3.2. Služba kriminalističko-obavještajne analitike,

5.3.3.3. Služba kibernetičke sigurnosti.

Članak 71.c

5.3.3.1. Služba posebnih kriminalističkih poslova

Prikuplja podatke i dokaze korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom operativnih mjera i radnji za provedbu kaznenog postupka; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi posebnih dokaznih radnji; osigurava materijalno-tehnička sredstva za provedbu posebnih dokaznih radnji; vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne vlasti i policijama drugih zemalja u svom djelokrugu rada; sudjeluje u izradi normativnih akata, izvješća i drugih stručnih materijala, obavlja i druge poslove iz područja posebnih kriminalističkih poslova.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe posebnih kriminalističkih poslova ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:5.3.3.1.1. Odjel pripreme, nadzora i primjene posebnih kriminalističkih poslova u sastavu kojeg je:

5.3.3.1.1.1. Odsjek tehničkog razvoja i nadzora elektroničkih komunikacija,

5.3.3.1.2. Odjel za ciljane potrage i precizno lociranje,

5.3.3.1.3. Odjel Zagreb u sastavu kojeg su:

5.3.3.1.3.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova i

5.3.3.1.3.2. Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku

5.3.3.1.4. Odjel Rijeka u sastavu kojeg su:

5.3.3.1.4.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova i

5.3.3.1.4.2. Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku

5.3.3.1.5. Odjel Split u sastavu kojeg su:

5.3.3.1.5.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova i

5.3.3.1.5.2. Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku

5.3.3.1.6. Odjel Osijek u sastavu kojeg su:

5.3.3.1.6.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova i

5.3.3.1.6.2. Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku.

Članak 71.d

5.3.3.1.1. Odjel pripreme, nadzora i primjene posebnih kriminalističkih poslova

Prikuplja podatke i dokaze korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom operativnih mjera i radnji za provedbu kaznenog postupka; osigurava, održava i unaprjeđuje materijalno-tehnička sredstva za provedbu posebnih dokaznih radnji; vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka; obavlja edukaciju službenika koji provode posebne dokazne radnje; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 71.e

5.3.3.1.1.1. Odsjek tehničkog razvoja i nadzora elektroničkih komunikacija

Prikuplja podatke i dokaze za provedbu kaznenog postupka uz primjenom posebnih operativnih mjera i radnji primjenom posebne kriminalističke tehnike; provodi, unapređuje i administrira posebna tehničkih sredstava, računalne programe i aplikacije za nadzor elektroničkih komunikacija i podatkovnog prometa; provodi nadzor podatkovnog prometa; održava i unaprjeđuje materijalno-tehnička sredstva za provedbu posebnih dokaznih radnji; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u provedbi zadaća iz svoje nadležnosti te u tu svrhu neposredno ostvaruje međunarodnu suradnju; sudjeluje u izradi normativnih akata; izvješća i stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 71.f
5.3.3.1.2. Odjel za ciljane potrage i precizno lociranje

Neposredno preuzima planiranje, organizaciju i rukovođenje u provedbi potražne djelatnosti za određenim traženim osobama i počiniteljima najtežih kaznenih djela, provodi precizno lociranje položaja i identificiranje telekomunikacijskih uređaja, pruža stručnu pomoć i educira djelatnike u potražnim djelatnostima; surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u provedbi zadaća iz svoje nadležnosti te u tu svrhu neposredno ostvaruje međunarodnu suradnju; sudjeluje u izradi normativnih akata, izvješća i stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 71.g

5.3.3.1.3. Odjel Zagreb

Prikuplja podatke i dokaze korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom operativnih mjera i radnji za provedbu kaznenog postupka u kriminalističkim istraživanjima koja se provode na nacionalnoj razini; osigurava, održava i unaprjeđuje materijalno-tehnička sredstva za provedbu posebnih dokaznih radnji; vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka; obavlja edukaciju službenika koji provode posebne dokazne radnje; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 71.h

5.3.3.1.3.1. Odsjek pose3bnih kriminalističkih poslova

Izravno provodi planirane zadaće iz djelokruga rada Odsjeka u primjeni operativnih mjera i radnji te tehničkih sredstava za prikupljanje dokaza u kaznenom postupku; provodi mjere zaštite podataka i osoba uključenih u provedbu posebnih dokaznih radnji; izrađuje izvješća o obavljanju poslova; obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

Članak 71.i

5.3.3.1.3.2. Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku

Izravno primjenjuje posebnu kriminalističku tehniku u primjeni posebnih mjera i sredstava radi prikupljanja dokaza u kaznenom postupku; poduzima mjere za tehničko unaprjeđenje rada, vodi brigu o uporabi tehničkih sredstava; predlaže nabavu i izradu najsuvremenijih tehničkih pomagala nužnih za obavljanje zadaća; provodi mjere zaštite podataka i osoba uključenih u provedbu posebnih dokaznih radnji; izrađuje izvješća o obavljanju poslova; obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

Članak 71.j

5.3.3.1.4. Odjel Rijeka

Prikuplja podatke i dokaze korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom operativnih mjera i radnji za provedbu kaznenog postupka u kriminalističkim istraživanjima koja se provode na nacionalnoj razini; osigurava, održava i unaprjeđuje materijalno-tehnička sredstva za provedbu posebnih dokaznih radnji; vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka; obavlja edukaciju službenika koji provode posebne dokazne radnje; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 71.k

5.3.3.1.4.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

Izravno provodi planirane zadaće iz djelokruga rada Odsjeka u primjeni operativnih mjera i radnji te tehničkih sredstava za prikupljanje dokaza u kaznenom postupku; provodi mjere zaštite podataka i osoba uključenih u provedbu posebnih dokaznih radnji; izrađuje izvješća o obavljanju poslova; obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

Članak 71.l

5.3.3.1.4.2. Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku

Izravno primjenjuje posebnu kriminalističku tehniku u primjeni posebnih mjera i sredstava radi prikupljanja dokaza u kaznenom postupku; poduzima mjere za tehničko unaprjeđenje rada, vodi brigu o uporabi tehničkih sredstava; predlaže nabavu i izradu najsuvremenijih tehničkih pomagala nužnih za obavljanje zadaća; provodi mjere zaštite podataka i osoba uključenih u provedbu posebnih dokaznih radnji; izrađuje izvješća o obavljanju poslova; obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

Članak 71.m

5.3.3.1.5. Odjel Split

Prikuplja podatke i dokaze korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom operativnih mjera i radnji za provedbu kaznenog postupka u kriminalističkim istraživanjima koja se provode na nacionalnoj razini; osigurava, održava i unaprjeđuje materijalno-tehnička sredstva za provedbu posebnih dokaznih radnji; vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka; obavlja edukaciju službenika koji provode posebne dokazne radnje; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 71.n

5.3.3.1.5.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

Izravno provodi planirane zadaće iz djelokruga rada Odsjeka u primjeni operativnih mjera i radnji te tehničkih sredstava za prikupljanje dokaza u kaznenom postupku; provodi mjere zaštite podataka i osoba uključenih u provedbu posebnih dokaznih radnji izrađuje izvješća o obavljanju poslova; obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

Članak 71.o

5.3.3.1.5.2. Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku

Izravno primjenjuje posebnu kriminalističku tehniku u primjeni posebnih mjera i sredstava radi prikupljanja dokaza u kaznenom postupku; poduzima mjere za tehničko unaprjeđenje rada, vodi brigu o uporabi tehničkih sredstava; predlaže nabavu i izradu najsuvremenijih tehničkih pomagala nužnih za obavljanje zadaća; provodi mjere zaštite podataka i osoba uključenih u provedbu posebnih dokaznih radnji; izrađuje izvješća o obavljanju poslova; obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

Članak 71.p

5.3.3.1.6. Odjel Osijek

Prikuplja podatke i dokaze korištenjem posebnih tehničkih sredstava i primjenom operativnih mjera i radnji za provedbu kaznenog postupka u kriminalističkim istraživanjima koja se provode na nacionalnoj razini; osigurava, održava i unaprjeđuje materijalno-tehnička sredstva za provedbu posebnih dokaznih radnji; vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka; obavlja edukaciju službenika koji provode posebne dokazne radnje; obavlja i druge poslove iz svog djeokruga.

Članak 71.r

5.3.3.1.6.1. Odsjek posebnih kriminalističkih poslova

Izravno provodi planirane zadaće iz djelokruga rada Odsjeka u primjeni operativnih mjera i radnji te tehničkih sredstava za prikupljanje dokaza u kaznenom postupku; provodi mjere zaštite podataka i osoba uključenih u provedbu posebnih dokaznih radnji; izrađuje izvješća o obavljanju poslova; obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

Članak 71.s

5.3.3.1.6.2. Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku

Izravno primjenjuje posebnu kriminalističku tehniku u primjeni posebnih mjera i sredstava radi prikupljanja dokaza u kaznenom postupku; poduzima mjere za tehničko unaprjeđenje rada, vodi brigu o uporabi tehničkih sredstava; predlaže nabavu i izradu najsuvremenijih tehničkih pomagala nužnih za obavljanje zadaća; provodi mjere zaštite podataka i osoba uključenih u provedbu posebnih dokaznih radnji; izrađuje izvješća o obavljanju poslova; obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

Članak 71.t

5.3.3.2. Služba kriminalističko-obavještajne analitike

U svrhu razvoja kriminalističko-obavještajnog modela rada ustrojava i podržava baze podataka, podržava sustav vrednovanja podataka, izvora saznanja i jedinstveni model obrade podataka; vodi brigu o provođenju kriminalističko-obavještajnog ciklusa (planiranje, prikupljanje, procjena, obrada, analiza i razdioba); kao jedinstvena točka ulaska podataka provodi poslove pohranjivanja, indeksiranja i obrade podataka; kod najsloženijih kriminalističkih istraživanja na nacionalnoj razini sudjeluje u obradi prikupljenih podataka, daje preporuke za poduzimanje daljnjih mjera i radnji; prati i izučava problematiku rada s izvorima te radi na unaprjeđenju sustava rada s izvorima, prati i izučava problematiku rada s podacima o putnicima te radi na unaprjeđenju sustava rada s podacima o putnicima, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u cilju stvaranja jedinstvenih strategija u suzbijanju pojedinih oblika kriminaliteta te izradi strateške procjene na nacionalnoj razini; vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka; surađuje s drugim tijelima državne vlasti i policijama drugih zemalja u kriminalističko-obavještajnom modelu; provodi edukaciju službenika o poslovima kriminalističko-obavještajne analitike i rada sa izvorima, o uporabi i obradi podataka iz evidencije podataka o putnicima, pruža stručnu pomoć policijskim upravama; nadzire obavljanje poslova u tom području; sudjeluje u izradi normativnih akata, izvješća i drugih stručnih materijala; obavlja i druge poslove iz svojeg područja rada.

Za obavljanje poslova Službe kriminalističko-obavještajne analitike ustrojavaju se sljedeći odjeli:

5.3.3.2.1. Odjel kriminalističkih evidencija,

5.3.3.2.2. Odjel za informacije o putnicima u zračnom prometu,

5.3.3.2.3. Odjel za rad s informatorima.

Članak 71.u

5.3.3.2.1. Odjel kriminalističkih evidencija

Vodi kriminalističke evidencije; vodi brigu o ažurnosti podataka u kriminalističkim evidencijama; vodi brigu o ažurnosti nomenklatura; obavlja nadzor i kontrolu zakonitosti korištenja kriminalističkih evidencija, pruža stručnu pomoć i educira djelatnike; predlaže i sudjeluje u izradi aplikacija na informacijskom sustavu za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi normativnih akata, informacija i stručnih materijala; obavlja druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 71.v

5.3.3.2.2. Odjel za informacije o putnicima u zračnom prometu

Prikuplja i pohranjuje podatke iz evidencije podataka o putnicima zračnih prijevoznika, određuje kriterije za obradu i procjenu podataka, uspoređuje podatke s drugim bazama podataka u skladu s pravilima Direktive Europskog parlamenta i vijeća Europske unije o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela propisuje se prijenos podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) koji provode zračni prijevoznici o putnicima na letovima između EU-a i trećih zemalja i obrada podataka iz točke i., uključujući njihovo prikupljanje, uporabu i čuvanje u državama članicama te njihovu razmjenu između država članica te međunarodnim i nacionalnim pravilima, prenose podatke i rezultate njihove obrade nadležnim tijelima, razmjenjuju podatke i rezultate obrade podataka s jedinicama drugih država članica Europske unije i Europolom, odgovara na zahtjeve podnesene od nadležnih tijela za dostavu i obradu podataka, vodi dokumentaciju i evidencije o svim sustavima i postupcima obrade podataka u svojoj nadležnosti, surađuju sa zračnim prijevoznicima, nadležnim tijelima i međunarodnim organizacijama, utvrđuje i predlaže metode za unaprjeđenje rada jedinice, obavlja i druge poslove određene pravnim propisima Europske unije i nacionalnim pravnim propisima kojima se regulira prikupljanje i obrada podataka iz evidencije o putnicima zračnih prijevoznika.

Članak 71.z

5.3.3.2.3. Odjel za rad s informatorima

Provodi zadaće sukladno strateškim odrednicama u području prikupljanja, procjene, pohrane, obrade i korištenja podataka korisnih za rad policije te podataka potrebnih za pokretanje i provođenje kriminalističkog istraživanja, razvija unaprjeđuje i iznalazi nove postupke i metode prikupljanja podataka, sudjeluje u donošenju strateških odrednica iz područja nadležnosti rada, razvija i unaprjeđuje metode postupke i načine prikupljanja podataka iz svih vrsta izvora u skladu s pozitivnim propisima, prikuplja, prati iskustva i dobru praksu zemalja EU i okruženja u području prikupljanja podataka i rada s izvorima, implementira stečena znanja i najbolju praksu u postojeći kriminalističko-obavještajni model; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, drugim ministarstvima i državnim tijelima, međunarodnim organizacijama, Interpolom, Europolom, te policijskim tijelima drugih država pri provedbi međunarodnih, nacionalnih i regionalnih projekata i aktivnosti; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, normativnih akata, mišljenja, izvješća i drugih stručnih materijala, te obavlja i druge poslove iz svojeg područja rada.

Članak 71.aa

5.3.3.3. Služba kibernetičke sigurnosti

Sudjeluje u primjeni i razvoju nacionalnog zakonodavnog okvira kibernetičke sigurnosti; sudjeluje u aktivnostima i mjerama u svrhu povećanja sigurnosti, otpornosti i pouzdanosti kibernetičkog prostora; sudjeluje u uspostavi učinkovitih mehanizama razmjene, ustupanja i pristupa podacima potrebnim za osiguravanje više razine opće sigurnosti u kibernetičkom prostoru; aktivno djeluje na jačanju svijesti o sigurnosti svih korisnika kibernetičkog prostora; potiče razvoj usklađenih obrazovnih programa; potiče istraživanja i razvoj, napose u području e-usluga; radi na sustavnom pristupu međunarodnoj suradnji u području kibernetičke sigurnosti; sustavno analizira, prati i izučava fenomenološki i etiološki aspekt kaznenih djela visokotehnološkog kriminaliteta (kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva, naročito počinjenog putem računalnih sustava ili mreža, kaznena djela počinjena zlouporabom sredstava plaćanja – kartični kriminalitet te kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju) te predlaže rješenja na planu podizanja razine učinkovitosti rada u suzbijanju visokotehnološkog kriminaliteta; neposredno provodi složena kriminalistička istraživanja u domeni kaznenih djela počinjenih na štetu i pomoću računalnih sustava i mreža, kriminaliteta počinjenog zlouporabom sredstava plaćanja te iskorištavanja djece za pornografiju; obavlja forenzičku analizu digitalnih dokaza; pruža specijaliziranu potporu drugim policijskim jedinicama; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave i pravnim osobama, policijama drugih zemalja i međunarodnim institucijama u svom djelokrugu rada; sudjeluje u planiranju i izradi programa obuke i specijalizacije policijskih službenika u čijem je djelokrugu rada problematika visokotehnološkog kriminaliteta; sudjeluje u izradi normativnih akata, izvješća i drugih stručnih materijala iz domene visokotehnološkog kriminaliteta te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 32.

U članku 72. naslov ispod članka mijenja se i glasi:

»5.3.4. Služba za zaštitu svjedoka«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za zaštitu svjedoka ustrojavaju se sljedeći odjeli:

5.3.4.1. Odjel za operativno postupanje,

5.3.4.2. Odjel za operativnu pripremu.«.

Članak 33.

Članak 73. i naslov ispod članka 73. mijenjaju se i glase:

»5.3.4.1. Odjel za operativno postupanje

Obavlja poslove zaštite osoba nad kojima se provode hitne mjere zaštite i osoba koje su uključene u provedbu Programa zaštite svjedoka, te o tim osobama vodi odgovarajući dosje; izrađuje izvješća i analize; osigurava potrebnu psihološku, socijalnu i pravnu pomoć osobama uključenim u program zaštite; obavlja dostavu financijskih sredstava za rješavanje socijalnih, zdravstvenih i drugih potreba osoba nad kojima se provode hitne mjere zaštite i osoba uključenih u program zaštite; planira, priprema i ostvaruje međunarodne kontakte s partnerskim službama drugih zemalja, međunarodnim organizacijama i tijelima; ostvaruje kontakte s partnerskim službama drugih zemalja u konkretnim slučajevima premještanja osoba; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 34.

Članak 74. i naslov ispod članka 74. mijenjaju se i glase:

»5.3.4.2. Odjel za operativnu pripremu

Pribavlja potrebnu dokumentaciju i poduzima druge potrebne mjere i radnje u vezi prikrivanja identiteta i vlasništva, te promjene identiteta osoba uključenih u program zaštite i službenika Službe; ostvaruje kontakte s državnim tijelima i jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave i drugim pravnim osobama s javnim ovlastima; priprema ugovore o zaštiti; sudjeluje u pripremi akata o konkretnoj suradnji s tijelima drugih zemalja u provođenju programa zaštite te drugih akata vezanih za provođenje međunarodne suradnje; pruža psihološku, socijalnu i pravnu pomoć osobama uključenim u hitne mjere i program zaštite; organizira i prati financijsko i blagajničko poslovanje Službe; predlaže proračun i financijski plan; organizira i provodi sva plaćanja i transakcije novca u inozemstvo i iz inozemstva; prikuplja i analizira podatke potrebne za provođenje Programa zaštite, te izrađuje izvješća i analize; nabavlja, nadzire i provodi upotrebu tehničke opreme i materijalnih sredstava Službe te sustave nadzora svih prostora kojima se Služba koristi; planira, priprema i provodi obuku i stručno usavršavanje službenika te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«.

Članak 35.

Članak 75. briše se.

Članak 36.

Članci od 105. do 111. brišu se.

Članak 37.

U članku 112. naslov ispod članka mijenja se i glasi:

»5.8. Policijska akademija«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Policijske akademije ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

5.8.1. Visoka policijska škola,

5.8.2. Policijska škola »Josip Jović«,

5.8.3. Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju,

5.8.4. Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-
-knjižničnu djelatnost,

5.8.5. Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa,

5.8.6. Muzej policije.«.

Članak 38.

U članku 113. naslov ispod članka mijenja se i glasi:

»5.8.1. Visoka policijska škola«.

Članak 39.

U članku 114. naslov ispod članka mijenja se i glasi:

»5.8.2. Policijska škola »Josip Jović««.

Članak 40.

U članku 115. naslov ispod članka mijenja se i glasi:

»5.8.3. Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju«.

Članak 41.

U članku 116. naslov ispod članka mijenja se i glasi:

»5.8.4. Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-
-knjižničnu djelatnost«.

U stavku 1. iza riječi: »vodi Opću, Stručnu knjižnicu i knjižnicu Visoke policijske škole, koordinira i unaprjeđuje nakladničko-knjižničnu djelatnost« umjesto točke stavlja se točka zarez te se dodaju riječi: »priprema i izvršava materijalno-financijske i administrativno-tehničke poslove za Zakladu policijske solidarnosti.«.

Članak 42.

U članku 117. naslov ispod članka mijenja se i glasi:

»5.8.5. Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa«.

Članak 43.

U članku 118. naslov ispod članka mijenja se i glasi:

»5.8.5. Muzej policije«.

Članak 44.

Članak 119. mijenja se i glasi:

»Glavno tajništvo je posebna ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Ministarstva; poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva te surađuje i koordinira aktivnosti s Vladom Republike Hrvatske, kao i tijelima državne uprave i državne vlasti, u poslovima iz svoga djelokruga rada; koordinira izradu strateškog plana cjelokupnog Ministarstva, definira misiju i viziju te strateške ciljeve na temelju prijedloga svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva te izrađuje strateški plan Ministarstva; izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva i brine o usklađenosti prijedloga financijskog plana sa strateškim ciljevima; daje upute za rad u vezi s ostvarivanjem plana rada Ministarstva, koordinira poslove na izradi i ostvarivanju plana rada Ministarstva i na temelju nacrta planova rada ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva izrađuje plan rada Ministarstva; prati ostvarivanje plana rada Ministarstva, poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu te sastavlja izvješća ministru o ostvarivanju plana rada i drugih pitanja u vezi s radom i ustrojstvom Ministarstva; prikuplja statistička izvješća svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva; obavlja poslove praćenja propisa vezanih za izradu statističkih izvješća, preuzimanja metodologije Europske unije za izradu statističkih izvješća, praćenja radnih materijala i preporuka za izradu statističkih izvješća za Europsku uniju, definiranja skupa podataka koji se dostavljaju Državnom zavodu za statistiku, utvrđivanja načina kontrole podataka prije i poslije dostavljanja Državnom zavodu za statistiku; izrađuje statistička izvješća cjelokupnog Ministarstva te obavlja poslove analitike i uredskog poslovanja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Glavnog tajništva ustrojavaju se sljedeće službe:

6.1. Služba za strateško planiranje, statistiku i unaprjeđenje rada,

6.2. Služba za uredske poslove.«.

Članak 45.

Članak 120. i naslov ispod članka 120. mijenjaju se i glase:

»6.1. Služba za strateško planiranje, statistiku i unaprjeđenje rada

Obavlja poslove koji se odnose na izradu strateških planova u proračunskom razdjelu Ministarstva, i to: izrađuje prijedlog nacrta strateškog plana za razdjel Ministarstva, uzimajući u obzir sve pokazatelje o stanju javne sigurnosti reda i mira u društvu, kao i sve resurse koje u određenom razdoblju razdjel Ministarstva može imati na raspolaganju; koordinira izradu strateškog plana između svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva; izrađuje nacrt strateškog plana Ministarstva; izrađuje objedinjena godišnja i polugodišnja izvješća o uspješnosti poslovanja razdjela Ministarstva; objavljuje strateški plan na web stranicama Ministarstva; vodi brigu o osposobljavanju djelatnika koji su uključeni u izradu strateških planova na nivou razdjela Ministarstva; analizira i proučava utjecaj normativne, organizacijske i strukture ljudskih potencijala na rezultate rada na svim organizacijskim razinama; predlaže reinženjering svih radnih procesa za koje analize pokazuju da ne daju očekivane rezultate; prati stanje i obavlja integralnu analizu svih pojava i radnih procesa iz djelokruga Ministarstva; mjeri i procjenjuje ekonomičnost, djelotvornost i učinkovitost svih radnih procesa u odnosu na godišnji plan rada Ministarstva; izrađuje periodična izvješća o stanju javne sigurnosti reda i mira te ostvarenim postignućima Ministarstva; prati razvoj metodologije strateškog planiranja i analitičkih postupaka na području javne sigurnosti u najrazvijenijim zemljama svijeta i u svojim planovima i analizama primjenjuje prihvaćene svjetske standarde radi međunarodne usporedivosti podataka; obavlja poslove praćenja propisa vezanih za izradu statističkih izvješća, preuzimanja metodologije Europske unije za izradu statističkih izvješća, praćenja radnih materijala i preporuka za izradu statističkih izvješća za Europsku uniju, definiranja skupa podataka koji se dostavljaju Državnom zavodu za statistiku, utvrđivanja načina kontrole podataka prije i poslije dostavljanja Državnom zavodu za statistiku, suradnje s Državnim zavodom za statistiku na unaprjeđivanju suradnje definirane Protokolom o suradnji između Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva na području međusobne razmjene podataka; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama i upravnim organizacijama u sastavu Ministarstva izrađuje mjesečna i godišnja statistička izvješća Ministarstva; priprema odgovore na upite iz svoje nadležnosti; po potrebi sudjeluje u pribavljanju mišljenja domaćih i međunarodnih tijela nadležnih za statističku metodologiju; daje upute za rad u vezi s ostvarivanjem plana rada Ministarstva; koordinira poslove na izradi i ostvarivanju plana rada Ministarstva i na temelju nacrta planova rada ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva izrađuje plan rada Ministarstva; prati ostvarivanje plana rada Ministarstva; poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, unapređenje rada te sastavlja izvješća ministru o ostvarivanju plana rada i drugih pitanja u vezi s radom i ustrojstvom Ministarstva.

Članak 46.

Članak 121. mijenja se i glasi:

»Obavlja zaprimanje pošte koja dolazi putem Hrvatske pošte, dostavnim službama, kurirske službe iz policijskih uprava, diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske, kao i one koje predaju stranke izravno; razvrstava, elektronički evidentira, urudžbira te dostavlja klasificirane i neklasificirane predmete u rad; vodi urudžbeni zapisnik i upisnik predmeta upravnog postupka; obavlja otpremu pošte putem Hrvatske pošte, kurirske službe, Ministarstva vanjskih i europskih poslova te putem dostavljača ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; koordinira i razvrstava sva pismena koja kolaju kurirskom službom prema sjedištu, policijskim upravama međusobno i prema tijelima državne uprave; brine o zaštiti tajnosti pošiljaka u skladu s propisima o informacijskoj sigurnosti; vodi elektroničku kontaktnu točku; arhivira, po potrebi dostavlja u rad arhivirane predmete i čuva klasificirane i neklasificirane predmete sukladno propisima i općim aktima o uredskom poslovanju, arhiviranju i informacijskoj sigurnosti; istekom propisanih rokova za arhiviranje i čuvanje arhivske i registraturne građe, po dobivenoj suglasnosti Hrvatskog državnog arhiva, vrši izlučivanje i uništavanje registraturne građe; vrši umnožavanje klasificiranih i neklasificiranih pisanih materijala; predlaže donošenje plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Ministarstva; sudjeluje u izradi propisa u svezi uredskog poslovanja; obavlja poslove u svezi nađenih isprava stranaca i hrvatskih državljana u inozemstvu; priprema akte radi donošenja rješenja o suglasnosti za izradu i uništenje pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske za potrebe Ministarstva, te iste nakon izrade dostavlja korisnicima, vodi evidencije svih pečata i žigova na korištenju u Ministarstvu, uništenih i nestalih pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske; daje upute za rad policijskim upravama i policijskim postajama iz djelokruga uredskih poslova, te obavlja nadzor nad obavljanjem poslova iz djelokruga uredskog poslovanja u policijskim upravama.«.

Članak 47.

U članku 127. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove nomotehničke obrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te drugih akata koje izrađuju nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva; obavlja poslove u vezi procjene učinaka propisa; u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama izrađuje, priprema i usklađuje akte koje donosi ministar; analizira stanje normativne djelatnosti u Ministarstvu; surađuje u izradi mišljenja na nacrte propisa kojih su stručni nositelji izrade druga tijela državne vlasti Republike Hrvatske; obavlja poslove u vezi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Ministarstva; surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, a naročito s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima; pruža stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju pravnih poslova iz njihovog djelokruga; koordinira i sudjeluje u procesu prilagodbe hrvatskog pravnog sustava s europskim pravnim sustavom; vodi aktivnosti u vezi s prilagodbom nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije; obavlja poslove koji se odnose na zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti zaposlenika Ministarstva; sudjeluje u procesu unaprjeđenja rada te utvrđivanja razvojne strategije Ministarstva u području ljudskih potencijala; obavlja poslove prvostupanjskog i drugostupanjskog disciplinskog sudovanja; definira strateške ciljeve; izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Uprave.«.

Članak 48.

U članku 128. stavku 1. riječi: »Obavlja poslove izrade nacrta zakona i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »Obavlja poslove nomotehničke obrade nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa te drugih akata koje izrađuju nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva; obavlja poslove u vezi procjene učinaka propisa; u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama izrađuje, priprema i usklađuje akte koje donosi ministar«.

Članak 49.

U članku 129. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Nomotehnički obrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Ministarstva, koje izrađuju nadležne ustrojstvene jedinice; obavlja poslove procjene učinaka propisa; u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama izrađuje, priprema i usklađuje akte koje donosi ministar; u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva priprema mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte propisa kojih su stručni nositelji izrade druga tijela državne vlasti Republike Hrvatske; priprema mišljenja i pravna tumačenja o primjeni propisa iz djelokruga rada Ministarstva; izrađuje periodička izvješća i analize iz svog djelokruga.«.

Članak 50.

U članku 137. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove koji se odnose na uspostavljanje procesa planiranja potreba te razvoj, implementaciju i evaluaciju metoda i postupaka za zapošljavanje; razvoj kratkoročnih i dugoročnih planova zapošljavanja i procjene potreba; kreira, organizira i provodi prijam u policijsku službu; vodi proces obuke i razvoja novozaposlenih te uvođenja u radno okruženje; planira potrebe obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i cjeloživotnog procesa učenja zaposlenika te obavlja poslove upućivanja na oblike obrazovanja i praćenja tih procesa; vodi i prati proces vrednovanja rada te razvija i implementira kriterije u procesima napredovanja i promicanja; kreira i provodi strategije motiviranja i nagrađivanja zaposlenika; provodi selekcijske postupke (uključujući psihologijska testiranja) prilikom premještaja, internih oglasa, javnih natječaja, prijama na školovanje za sve zaposlenike; postupa u području zdravstvene zaštite i skrbi za zaposlenike; razvija i provodi postupke psihološke podrške i savjetovanja za zaposlenike u situacijama narušenog mentalnog zdravlja, visokostresnih i/ili kriznih situacija te prilikom različitih poteškoća u osobnom ili profesionalnom funkcioniranju; provodi psihologijska postupanja prilikom i nakon pregovaračkih i talačkih situacija (postupak psihološkog rasterećenja za policijske službenika koji izravno sudjeluju); provodi preventivna psihologijska testiranja za policijske službenike prema utvrđenim potrebama; u suradnji s Policijskom akademijom kreira i provodi preventivne psihosocijalne koncepte razvoja osobnih i socijalnih kompetencija za zaposlenike; provodi postupke integrirane psihosocijalne podrške za zaposlenike i članove njihovih obitelji u svim izvanrednim situacijama koje narušavaju mentalno zdravlje te, prema potrebi, uključuje duhovnu podršku policijskih kapelana i pomoćnika policijskih kapelana nadležnih za poslove dušobrižništva; obavlja poslove analitičke procjene radnih mjesta te određivanje psiholoških zahtjeva i kompetencija zaposlenika; obavlja psihologijske procjene i daje mišljenje prilikom premještaja te rasporeda na radna mjesta s posebnim psihofizičkim opterećenjima i odgovornostima; predlaže mjere za poboljšanje psihosocijalne klime; obavlja poslove u svezi ostvarivanja zakonskih prava ranjenih i obitelji poginulih zaposlenika Ministarstva; koordinira sve aktivnosti u slučaju smrtnog stradavanja zaposlenika (u/izvan službe); pruža psihosocijalnu podršku članovima obitelji tijekom procesa skrbi nakon smrtnog stradavanja te zaposlenicima prilikom i/ili ranjavanja za vrijeme obavljanja službe ili izvan službe; obavlja poslove u području psihosocijalne skrbi (poslovi socijalnog radnika) u procesima narušenog zdravstvenog stanja zaposlenika; obavljanje poslove u vezi statusa i prava hrvatskih branitelja; provodi postupke u vezi ostvarivanja prava na temelju invalidnosti te prava iz mirovinskog osiguranja; obavlja poslove vezane uz prestanak radnog odnosa po svim osnovama, dodjele novčanih pomoći, otpremnina i unaprjeđenju u viša zvanja prilikom stjecanja prava na mirovinu; obavlja poslove zaštite na radu.«.

Članak 51.

Članak 138. mijenja se i glasi:

»Obavlja poslove planiranja potreba planiranja i zapošljavanja, razvoj, implementaciju i evaluaciju metoda i postupaka za zapošljavanje, razvoj kratkoročnih i dugoročnih planova zapošljavanja, obavlja procjene potreba u kreiranju strategija privlačenja zaposlenika; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva prati i planira potrebe prijama, utvrđuje i izrađuje kriterije za zapošljavanje, organizira i provodi analizu radnih mjesta (prikupljanje podataka, opis radnog mjesta, uvjeti radnog mjesta); organizira i provodi sve postupke prijama i rasporeda u službu po javnom natječaju i internom oglasu, izrađuje rješenja o prijamu; organizira i sudjeluje u postupcima obuke i razvoja novozaposlenih te uvođenja u radno okruženje, prati razvojne promjene iz područja planiranja, strategija privlačenja, postupaka selekcije, zapošljavanja i izbora zaposlenika.«.

Članak 52.

Članak 140. mijenja se i glasi:

»Sudjeluje u provođenju psihologijskih postupaka koji uključuju selekciju i razvojno karijerni proces, upućivanje policijskih službenika na rad u inozemstvo te njihov povratak; koordinira aktivnostima u vezi s pružanjem podrške članovima obitelji policijskih službenika koji su upućeni na rad u inozemstvo; surađuje s javnozdravstvenim ustanovama i drugim institucijama iz područja selekcije i razvoja karijera, organizira provedbu zdravstvenih pregleda i provođenje preventivnih zdravstvenih općih i specifičnih zaštitnih mjera; razvija i predlaže mjere za poboljšanje psihosocijalne klime te drugih mjera vezanih uz razvoj karijernih procesa; organizira i sudjeluje u provođenju psihologijskih postupaka koji uključuju pružanje psihosocijalne podrške, proces savjetodavnog rada, psihološke pripreme i debriefinga s policijskim službenicima koji izvode visoko rizične operativne aktivnosti i policijska postupanja; organizira i sudjeluje u provođenju poslova zaštite na radu; sudjeluje u organizaciji i provođenju preventivnih psihosocijalnih koncepata razvoja osobnih i socijalnih kompetencija za zaposlenike Ministarstva; organizira i sudjeluje u postupcima integrirane podrške s nadležnima za poslove dušobrižništva; obavlja poslove prilikom ostvarivanja zakonskih prava ranjenih i obitelji poginulih zaposlenika Ministarstva; koordinira i sudjeluje u provođenju svih aktivnosti u slučaju smrtnog stradavanja zaposlenika (u/izvan službe); sudjeluje u pružanju psihosocijalne podrške članovima obitelji tijekom procesa skrbi nakon smrtnog stradavanja te zaposlenicima prilikom i/ili ranjavanja za vrijeme obavljanja službe ili izvan službe, sudjeluje i provodi aktivnosti u području psihosocijalne skrbi u procesima narušenog zdravstvenog stanja zaposlenika, sudjeluje u obavljanju poslova u svezi statusa i prava hrvatskih branitelja te nestalnih i zatočenih pripadnika Ministarstva; provodi postupke u vezi ostvarivanja prava na temelju invalidnosti te prava iz mirovinskog osiguranja; sudjeluje u procesima prilikom prestanka radnog odnosa po svim osnovama, novčane pomoći, dodjeli otpremnina i unaprjeđenju u viša zvanja prilikom stjecanja prava na mirovinu; vodi i ažurira evidencije utvrđenog statusa hrvatskih branitelja.«.

Članak 53.

U članku 141. stavku 1. riječi: »s prijmom i« brišu se.

Članak 54.

U članku 142. riječi: »prijmu i« brišu se.

Članak 55.

Članak 143. mijenja se i glasi:

»Izrađuje rješenja o rasporedu, premještaju i prestanku državne službe, izrađuje rješenja i druge akte kojima se uređuju plaće, dodaci na plaće, naknade troškova i druga prava i obveze koje proizlaze po osnovi rada u Ministarstvu; priprema dokumentaciju po žalbama i izvanrednim pravnim lijekovima protiv rješenja o statusnim pravima zaposlenika; izrađuje drugostupanjska rješenja, sudjeluje u izradi podzakonskih akata iz djelokruga rada Odjela; obavlja poslove prijave na zdravstveno i mirovinsko osiguranje i izdavanja zdravstvenih iskaznica; upravlja administrativnim podacima zaposlenika; vodi i ažurira osobne očevidnike zaposlenika redovito dostavljajući nove podatke u središnji popis državnih službenika.«.

Članak 56.

Iza članka 213. dodaju se članci 213.a, 213.b, 213.c, 213.d, 213.e, 213.f, 213.g, 213.h, 213.i, 213.j, 213.k, 213.l, 213.m, 213.n i 213.o. koji glase:

»Članak 213.a

12. CENTAR ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«

Samostalna ustrojstvena jedinica koja potpuno neovisno obavlja poslove forenzičnih ispitivanja, istraživanja i vještačenja (identifikacijskih, kemijsko-fizikalnih, toksikoloških, kontaktnih, tehničkih, digitalnih zapisa) po nalogu državnog odvjetništva, suda i policije te na temelju sporazuma ili u okviru suradnje s drugim tijelima; nositelj je zbirke DNA profila, daktiloskopskih zbirki, zbirke čahura i zbirke zrna streljiva ispaljenog iz vatrenog oružja; obavlja poslove međunarodne razmjene podataka iz svog djelokruga; obavlja poslove nacionalne kontaktne točke za pristup i provođenje automatiziranog pretraživanja i uspoređivanja indeksiranih podataka u bazama podataka o analizi DNK i u bazama podataka za automatiziranu identifikaciju otisaka prstiju između država članica Europske unije; obavlja poslove središnje jedinice za pohranjivanje i slanje originalnih, lažnih i krivotvorenih isprava u sustav FADO (False and Authentic Documents); obavlja poslove vezane uz razvoj, primjenu, održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom sukladno međunarodnim standardima kvalitete te obavlja poslove sukladno propisanoj dokumentaciji sustava upravljanja kvalitetom; obavlja poslove izdavanja certifikata o osposobljenosti vještaka u području forenzičnih vještačenja; obavlja poslove znanstvene djelatnosti; provodi znanstvena istraživanja te sudjeluje u znanstvenim i stručnim projektima; sudjeluje u radu Europske mreže forenzičnih znanstvenih instituta (ENFSI) i drugih međunarodnih stručnih organizacija; ostvaruje suradnju na temelju sporazuma s drugim tijelima; sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Centra; brine o stručnom usavršavanju i edukaciji djelatnika Centra; definira strateške ciljeve, izrađuje i prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti, utvrđuje rizike, nadzire postavljene posebne ciljeve u strateškim planovima, izvješćuje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinira izradu strateških planova na nivou Centra; obavlja poslove pismohrane, arhive i druge uredske poslove za potrebe Centra.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić« ustrojavaju se sljedeće službe:

12.1. Služba daktiloskopije i identifikacije,

12.2. Služba bioloških i kontaktnih vještačenja,

12.3. Služba kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja,

12.4. Služba traseoloških vještačenja,

12.5. Služba za digitalnu forenziku,

12.6. Služba za osiguranje slijedivosti materijala vještačenja.

Članak 213.b

13.1. Služba daktiloskopije i identifikacije

Obavlja poslove detekcije i identifikacije spornih tragova papilarnih linija i vještačenja papilarnih linija; poslove unosa, obrade i ažuriranja spornih tragova papilarnih linija, otisaka i podataka u daktiloskopskim zbirkama; poslove identifikacije i utvrđivanja identiteta osoba i nepoznatih mrtvih osoba; poslove vezane uz sustav upravljanja kvalitetom, te uvođenja novih i unaprjeđenje i razvoj postojećih metoda vještačenja; poslove vezane uz izradu i provedbu programa stručne osposobljenosti djelatnika Centra; poslove vezane uz izradu zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Službe; poslove pružanja stručne pomoći ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga te sudjeluje u procesu unaprjeđenja rada.

Članak 213.c

13.2. Služba bioloških i kontaktnih vještačenja

Obavlja poslove vještačenja bioloških tragova humanog porijekla, identifikaciju osoba analizom humanih ostataka i vještačenja tragova životinjskog porijekla; obavlja poslove unosa, obrade i ažuriranja u zbirci DNA profila; obavlja poslove kontaktnih vještačenja tekstilnih vlakana; uklapanja tekstilnih materijala i utvrđivanja njihove istovjetnosti; poslove upravljanja zbirkom DNA profila; poslove skladištenja biološkog otpada, kemikalija te materijala vještačenja; poslove vezane uz sustav upravljanja kvalitetom te uvođenje novih i unaprjeđenje i razvoj postojećih metoda vještačenja; poslove vezane uz izradu zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Službe; poslove vezane uz izradu i provedbu programa stručne osposobljenosti djelatnika Centra; poslove pružanja stručne pomoći ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga te sudjeluje u procesu unaprjeđenja rada.

Članak 213.d

13.3. Služba kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja

Obavlja poslove kemijsko-fizikalnih vještačenja; vještačenja tragova zapaljivih tekućina, eksploziva, eksplozivnih tvari, pirotehničkih smjesa, eksplozivnih naprava i minsko-eksplozivnih sredstava, nepoznatih kemijskih tvari te tragova boje, lakova, polimera, ljepljivih traka, kemijskih klopki i drugo; obavlja poslove vještačenja vezane uz utvrđivanje uzroka požara i eksplozija; obavlja poslove vezane uz skladištenje kemikalija u Centru; obavlja poslove vještačenja droga, pesticida i drugih otrova, etanola, droge, lijekova i otrova u biološkim uzorcima; prikuplja podatke o vrsti i kvaliteti droga te ih razmjenjuje s drugim nadležnim tijelima; obavlja poslove vezane uz skladištenje i uništavanje bioloških uzoraka; prikuplja podatke o smrtnim slučajevima koji su povezani s uporabom droga te ih razmjenjuje s drugim nadležnim tijelima; obavlja poslove vezane uz skladištenje i uništavanje droga, pesticida i drugih otrova; poslove skladištenja i uništavanja kemikalija te drugih materijala vještačenja; obavlja poslove vještačenja dokumenata, pečata, pisaćih strojeva, pisača i druga vještačenja vezana uz dokumente; poslove vještačenja rukopisa i potpisa; pohrane anonimnih pisama, nespornih uzoraka i krivotvorina; poslove vezane uz izradu nacionalnih dokumenata; poslove vezane uz sustav upravljanja kvalitetom te uvođenja novih i unaprjeđenja i razvoja postojećih metoda vještačenja; obavlja poslove vezane uz izradu i provedbu programa stručne osposobljenosti djelatnika Centra; poslove vezane uz izradu zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Službe; poslove pružanja stručne pomoći ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga te sudjeluje u procesu unaprjeđenja rada.

Članak 213.e

13.4. Služba traseoloških vještačenja

Obavlja poslove balističkih, mehanoskopskih i traseoloških vještačenja; poslove pohrane vatrenog oružja i pohrane spornog materijala iz neriješenih kaznenih djela; poslove unosa, obrade i ažuriranja zbirke čahura i zrna streljiva probno ispaljenog iz vatrenog oružja; poslove razmjene podataka vezanih za identifikaciju spornog materijala i vatrenog oružja; obavlja poslove vještačenja prometnih nesreća i utvrđivanja tehničke ispravnosti vozila; obavlja poslove strojarskih, elektrotehničkih, mehanoskopskih vještačenja, vještačenja uzroka požara, eksplozija i tehničkih havarija; obavlja poslove mehanoskopskih i traseoloških vještačenja, vještačenja tragova alata, tragova obuće, identifikacije vozila, plovila i drugih prometnih sredstava; poslove vezane uz sustav upravljanja kvalitetom te uvođenje novih i unaprjeđenje i razvoj postojećih metoda vještačenja; obavlja poslove vezane uz izradu i provedbu programa stručne osposobljenosti djelatnika Centra; poslove vezane uz izradu zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Službe; poslove pružanja stručne pomoći i unaprjeđenja rada ustrojstvenih jedinica Ministarstva u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga rada te sudjeluje u procesu unaprjeđenja rada.

Članak 213.f

13.5. Služba za digitalnu forenziku

Obavlja poslove vještačenja digitalnih zapisa na računalima, telefonima i svim medijima za pohranu digitalnih podataka, poslove vezane uz sustav upravljanja kvalitetom te uvođenje novih i unaprjeđenje i razvoj postojećih metoda vještačenja; poslove vezane uz izradu zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Službe; poslove vezane uz izradu i provedbu programa stručne osposobljenosti djelatnika Centra; poslove pružanja stručne pomoći ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz njihovog djelokruga te sudjeluje u procesu unaprjeđenja rada.

Članak 213.g

13.6. Služba za osiguranje slijedivosti
materijala vještačenja

Obavlja poslove osiguranja slijedivosti materijala vještačenja, pohrane i povrata materijala vještačenja, poslove arhive i druge uredske poslove; vodi evidenciju predmeta vještačenja na razini Centra; poslove fotografske obrade predmeta vještačenja za potrebe Centra o čemu vodi odgovarajuću evidenciju i arhivu; obavlja usluge izrade kriminalističkih fotografija.

Članak 213.h

13. SAMOSTALNI SEKTOR ZA EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE

Sudjeluje u koordinaciji, izradi i provedbi strategija i programa Ministarstva za područje europskih i međunarodnih poslova; nadzire, koordinira i sudjeluje u provedbi svih europskih i međunarodnih aktivnosti Ministarstva; koordinira i sudjeluje u provedbi priprema za hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije; osigurava usuglašenost, obavlja neposrednu i kontinuiranu komunikaciju i kontakte s nadležnim službenicima ustrojstvenih jedinica Ministarstva i savjetnicima u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, kao i predstavnicima drugih država i međunarodnih organizacija te predstavnicima drugih nadležnih tijela; objedinjava, nadzire i usuglašava prijedloge nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije vezanim uz područje unutarnjih poslova; koordinira i usuglašava očitovanja ustrojstvenih jedinica na prijedloge dokumenata Europske unije koje predlaže/donosi Europski parlament, Vijeće Europske unije, Europska komisija i druga tijela Europske unije; po potrebi, zajedno sa službenicima nadležnih ustrojstvenih jedinica, sudjeluje na sastancima radnih skupina i tijela Europske unije, kao i u radu europskih agencija; vodi evidencije sastanaka tijela Europske unije i sudjelovanja predstavnika u području unutarnjih poslova; obavlja sve pripreme za kontakte i suradnju na europskoj i međunarodnoj razini te prati njihovo ostvarenje; suodlučuje s Kabinetom ministra o odabiru kandidata za Stalno predstavništvo Republike Hrvatske u Bruxellesu, te surađuje i koordinira s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova prilikom pripreme kandidata za upućivanje na rad; koordinira i sudjeluje u pripremi, izradi i provedbi međunarodnih ugovora i akata iz djelokruga Ministarstva; sudjeluje u pripremi veleposlanika i dužnosnika pri upućivanju na rad i sastanke; prati, planira i analizira aktivnosti pripremanja i sudjelovanja u mirovnim misijama; dostavlja Kabinetu ministra sve relevantne informacije i izrađuje materijale vezane uz europske i međunarodne poslove u svrhu pripreme ministra i drugih dužnosnika za sastanke; predlaže ministru mjere za unaprjeđivanje europskih i međunarodnih poslova; stručno usavršavanje službenika koji sudjeluju u europskim i međunarodnim aktivnostima; priprema godišnji plan europskih i međunarodnih poslova te izvještava o provedbi; obavlja poslove prevođenja.

Za obavljanje poslova Samostalnog sektora za europske i međunarodne poslove ustrojavaju se sljedeće službe:

13.1. Služba za europske poslove i pripremu predsjedanja Vijećem Europske unije,

13.2. Služba za međunarodne poslove i mirovne misije.

Članak 213.i

13.1. Služba za europske poslove i pripremu predsjedanja Vijećem Europske unije

Obavlja i koordinira poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu institucija i tijela Europske unije vezanim uz područje unutarnjih poslova; obavlja neposrednu i kontinuiranu komunikaciju i kontakte sa nadležnim službenicima ustrojstvenih jedinica Ministarstva i savjetnicima u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, predstavnicima drugih država, institucija i tijela Europske unije; izravno ili putem nadležnih tijela Republike Hrvatske obavlja europske poslove iz nadležnosti Ministarstva; surađuje i koordinira poslove s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne uprave vezano uz europske poslove; po potrebi, zajedno sa službenicima nadležnih ustrojstvenih jedinica, sudjeluje na sastancima radnih skupina i tijela Europske unije, kao i u radu europskih agencija; vodi evidencije sastanaka tijela Europske unije i sudjelovanja predstavnika u području unutarnjih poslova; objedinjava, nadzire i usuglašava prijedloge nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije vezanim uz područje unutarnjih poslova; koordinira i usuglašava očitovanja ustrojstvenih jedinica na prijedloge dokumenata Europske unije koje predlaže/donosi Europski parlament, Vijeće Europske unije, Europska komisija i druga tijela Europske unije; dostavlja Kabinetu ministra sve relevantne informacije i izrađuje materijale vezane uz europske poslove u svrhu priprema ministra i drugih dužnosnika za sastanke; sudjeluje u pripremama za međunarodne kontakte u pogledu europskih poslova te prati njihovo ostvarenje; priprema godišnji plan europskih poslova te izvještava o provedbi.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za europske poslove i pripremu predsjedanja Vijećem Europske unije ustrojavaju se sljedeći odjeli:

13.1.1. Odjel za europske poslove,

13.1.2. Odjel za pripremu predsjedanja Vijećem Europske unije.

Članak 213.j

13.1.1. Odjel za europske poslove

Obavlja i koordinira poslove te osigurava sudjelovanje Republike Hrvatske u radu institucija i tijela Europske unije vezanim uz područje unutarnjih poslova; obavlja neposrednu i kontinuiranu komunikaciju i kontakte sa nadležnim službenicima ustrojstvenih jedinica Ministarstva i savjetnicima u Stalnom predstavništvu Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, predstavnicima drugih država, institucija i tijela Europske unije; po potrebi, zajedno sa službenicima nadležnih ustrojstvenih jedinica, sudjeluje na sastancima radnih skupina i tijela Europske unije, kao i u radu europskih agencija; vodi evidencije sastanaka tijela Europske unije i sudjelovanja predstavnika u području unutarnjih poslova; izravno ili putem nadležnih tijela Republike Hrvatske obavlja europske poslove iz nadležnosti Ministarstva; surađuje s drugim tijelima državne uprave te ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pogledu europskih poslova; suodlučivanje s Kabinetom ministra o odabiru kandidata za Stalno predstavništvo Republike Hrvatske u Bruxellesu, te surađuje i koordinira s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova prilikom pripreme kandidata za upućivanje na rad; objedinjava, nadzire i usuglašava prijedloge nacionalnih stajališta o zajedničkim politikama Europske unije vezanim uz područje unutarnjih poslova; koordinira i usuglašava očitovanja ustrojstvenih jedinica na prijedloge dokumenata Europske unije koje predlažu/donose institucije Europske unije i druga relevantna tijela; prati ostvarenje i daje prijedloge za poboljšanje pozicija za pregovore u Vijeću Europske unije; sudjeluje u pripremama za međunarodne kontakte u pogledu europskih poslova te prati njihovo ostvarenje; priprema godišnji plan europskih poslova te izvještava o provedbi.

Članak 213.k

13.1.2. Odjel za pripremu predsjedanja Vijećem Europske unije

Obavlja i koordinira poslove koji se odnose na pripremu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije; izravno surađuje s institucijama i tijelima Europske unije u pogledu priprema za predsjedanje; sudjeluje u izradi programa trija predsjedavajućih država te sudjeluje u izradi nacionalnih prioriteta predsjedanja; brine o osiguranju neophodnih uvjeta za ispunjenje programa i nacionalnih prioriteta predsjedanja; prati i koordinira ključne aktivnosti programa i nacionalnih prioriteta te izvještava o njihovoj provedbi; surađuje sa nadležnim tijelima Republike Hrvatske u pogledu priprema za predsjedanje; sudjeluje u određivanju potreba i koordinaciji aktivnosti za izgradnju institucionalnih i administrativnih sposobnosti za predsjedanje te izvještava o njihovoj provedbi; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i tijelima državne uprave u cilju provedbe kvalitetnih priprema za predsjedanje; sudjeluje u osiguranju usuglašenosti prijedloga nacionalnih stajališta iz najvažnijih područja politikama vezanim uz područje unutarnjih poslova; sudjeluje u pripremama za međunarodne kontakte i u pogledu europskih poslova prati njihovo ostvarenje; priprema godišnji plan europskih poslova.

Članak 213.l

13.2. Služba za međunarodne poslove i mirovne misije

Izravno te putem nadležnih tijela Republike Hrvatske, obavlja poslove međunarodne suradnje Ministarstva; izrađuje nacrte prijedloga međunarodnih ugovora i akata iz djelokruga Ministarstva; vodi dokumentaciju, prati i analizira status i provedbu međunarodnih ugovora i akata iz djelokruga Ministarstva; obavlja sve pripremne radnje za međunarodne kontakte i prati ostvarenje kontakata; priprema godišnji plan međunarodne suradnje, daje inicijative za međunarodnu razmjenu stručnjaka, znanstveno-tehnološku i drugu suradnju Ministarstva s policijama i drugim institucijama u svijetu; dostavlja Kabinetu ministra sve relevantne informacije i izrađuje materijale vezane uz međunarodne poslove u svrhu priprema ministra i drugih dužnosnika za sastanke; sudjeluje u pripremi veleposlanika i dužnosnika pri upućivanju na rad i sastanke; izrađuje prijedlog i osigurava usuglašenost političkih stajališta iz djelokruga Ministarstva; nadzire i koordinira obavljanje poslova međunarodne suradnje iz djelokruga rada policije; prati i analizira aktivnosti pripreme i sudjelovanja u mirovnim misijama; predlaže potrebna rješenja za sudjelovanje pripadnika Ministarstva u mirovnim misijama; koordinira aktivnosti vezane za obuku, izrađuje i usklađuje programe obuke i pripremu za sudjelovanje u mirovnim misijama; provodi pripremne radnje prije upućivanja u mirovnu misiju, sudjeluje u izradi prijedloga internih natječaja za sudjelovanje u mirovnim misijama; koordinira provedbu potrebnih procedura za odabir i slanje pripadnika u mirovne misije; koordinira nabavku potrebne opreme; vodi evidencije o mirovnim misijama i raspoloživim kadrovima za mirovne misije; obavlja poslove nadzora nad primjenom zakona i drugih poslova koji se odnose na mirovne misije; koordinira, prati rad i postupanje policijskih časnika za vezu Republike Hrvatske u inozemstvu i stranih policijskih časnika za vezu zaduženih za suradnju s Republikom Hrvatskom; analizira mjesečna i godišnja izvješća časnika za vezu; predlaže poboljšanja i unaprjeđenja u radu policijskih časnika za vezu sukladno međunarodnim ugovorima i međunarodnim iskustvima drugih država; provodi pripremne i logističke aktivnosti u svezi upućivanja policijskih časnika za vezu na radu u inozemstvu; vrši koordinaciju svih aktivnosti oko upućivanja policijskih časnika za vezu sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova; po potrebi surađuje s drugim ministarstvima, državnim tijelima, predstavnicima stranih policija i međunarodnih organizacija, te obavlja poslove prevođenja.

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Službe za međunarodne poslove i mirovne misije ustrojavaju se sljedeći odjeli:

13.2.1. Odjel za međunarodne poslove,

13.2.2. Odjel za mirovne misije i policijske časnike za vezu,

13.2.3. Odjel za prevođenje.

Članak 213.m

13.2.1. Odjel za međunarodne poslove

Izravno te putem nadležnih tijela Republike Hrvatske, obavlja poslove međunarodne suradnje Ministarstva; izrađuje nacrte prijedloga međunarodnih ugovora i akata iz djelokruga Ministarstva; vodi dokumentaciju, prati i analizira status i provedbu međunarodnih ugovora iz djelokruga Ministarstva; obavlja sve pripremne radnje za međunarodne kontakte i prati ostvarenje kontakata; priprema godišnji plan međunarodne suradnje, daje inicijative za međunarodnu razmjenu stručnjaka, znanstveno-tehnološku i drugu suradnju Ministarstva s policijama i drugim institucijama u svijetu; dostavlja Kabinetu ministra sve relevantne informacije i izrađuje materijale vezane uz međunarodne poslove u svrhu priprema ministra i drugih dužnosnika za sastanke; sudjeluje u pripremi veleposlanika i dužnosnika pri upućivanju na rad i sastanke; izrađuje prijedlog i osigurava usuglašenost političkih stajališta iz djelokruga Ministarstva; nadzire i koordinira obavljanje poslova međunarodne suradnje iz djelokruga rada policije.

Članak 213.n

13.2.2. Odjel za mirovne misije i policijske časnike za vezu

Prati i analizira aktivnosti pripreme i sudjelovanja u mirovnim misijama; predlaže potrebna rješenja za sudjelovanje pripadnika Ministarstva u mirovnim misijama; koordinira aktivnosti vezane za obuku, izrađuje i usklađuje programe obuke i pripremu za sudjelovanje u mirovnim misijama; provodi pripremne radnje prije upućivanja u mirovnu misiju, sudjeluje u izradi prijedloga internih natječaja za sudjelovanje u mirovnim misijama; koordinira provedbu potrebnih procedura za odabir i slanje pripadnika u mirovne misije; koordinira nabavku potrebne opreme; vodi evidencije o mirovnim misijama i raspoloživim kadrovima za mirovne misije; obavlja poslove nadzora nad primjenom zakona i drugih poslova koji se odnose na mirovne misije; koordinira, prati rad i postupanje policijskih časnika za vezu Republike Hrvatske u inozemstvu i stranih policijskih časnika za vezu zaduženih za suradnju s Republikom Hrvatskom; analizira mjesečna i godišnja izvješća časnika za vezu; predlaže poboljšanja i unaprjeđenja u radu policijskih časnika za vezu sukladno međunarodnim ugovorima i međunarodnim iskustvima drugih država; provodi pripremne i logističke aktivnosti u svezi upućivanja policijskih časnika za vezu na radu u inozemstvu; vrši koordinaciju svih aktivnosti oko upućivanja policijskih časnika za vezu sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova; po potrebi surađuje s drugim ministarstvima, državnim tijelima, predstavnicima stranih policija i međunarodnih organizacija.

Članak 213.o

13.2.3. Odjel za prevođenje

Obavlja poslove prevođenja svih pismena s hrvatskog na strane jezike i obratno, za potrebe svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva u sjedištu; obavlja poslove konsekutivnog i simultanog prevođenja u službenim kontaktima s predstavnicima stranih država i međunarodnih organizacija; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«.

Članak 57.

Mijenja se tabelarni prikaz okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva.

Novi tabelarni prikaz okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 58.

Ministar, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana njezinog stupanja na snagu.

Članak 59.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/93

Urbroj: 50301-29/09-17-4

Zagreb, 21. prosinca 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA

MINISTARSTVO U SJEDIŠTU
Redni brojNaziv ustrojstvene jediniceOkvirni broj
državnih
službenika i namještenika
1.Kabinet ministra1
 
neposredno u Kabinetu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica18
1.1.Služba za odnose s javnošću19
1.2.Služba za unutarnju kontrolu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
1.2.1.Odjel za zakonitost postupanja17
1.2.2.Odjel za analitiku8
1.3.Služba za protokol7
 
Kabinet ministra – ukupno76
2.Samostalna služba za unutarnju reviziju11
3.Samostalna služba za suradnju s Vojnim ordinarijatom u Republici Hrvatskoj51
4.Samostalna služba za informacijsku sigurnost5
5.Ravnateljstvo policije1
 
neposredno u Ravnateljstvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
5.1.Ured glavnog ravnatelja policije1
 
neposredno u Uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
5.1.1.Služba za stratešku međunarodnu policijsku suradnju7
5.1.2.Služba za nadzor, unaprjeđenje rada i razvoj policije12
5.1.3.Služba prevencije9
5.2.Uprava policije1
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
5.2.1.Služba za javni red1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.2.1.1.Odjel za osiguranja javnih okupljanja4
5.2.1.2.Odjel za prevenciju i metodologiju rada policije10
5.2.1.3.Odjel za sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima6
5.2.2.Služba za sigurnost cestovnog prometa1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.2.2.1.Odjel za metodologiju rada i sigurnost cestovnog prometa7
5.2.2.2.Odjel za preventivu cestovnog prometa5
5.2.2.3.Odjel za osposobljavanje vozača i tehničke preglede vozila9
5.2.3.Protueksplozijska služba7
5.2.4.Zapovjedništvo interventne policije15
5.2.5.Mobilna jedinica prometne policije51
5.3.Uprava kriminalističke policije1
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.3.1.Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta1
 
neposredno u Uredu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.3.1.1.Služba organiziranog kriminaliteta13
5.3.1.2.Služba kriminaliteta droga10
5.3.1.3.Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije14
5.3.1.4.Služba terorizma5
5.3.1.5.Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb57
5.3.1.6.Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Rijeka35
5.3.1.7.Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Split35
5.3.1.8.Služba za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Osijek30
5.3.2.Sektor općeg kriminaliteta i međunarodne policijske suradnje1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.3.2.1.Služba općeg kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
5.3.2.1.1.Odjel maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji6
5.3.2.1.2.Odjel za krvne delikte5
5.3.2.1.3.Odjel za imovinske delikte4
5.3.2.2.Služba ratnih zločina5
5.3.2.3.Služba kriminalističke tehnike6
5.3.2.4.Služba za međunarodnu policijsku suradnju1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
5.3.2.4.1.Odjel Interpola8
5.3.2.4.2.Odjel Europola8
5.3.2.4.3.Odjel S.I.Re.N.E.18
5.3.2.4.4.Odjel telekomunikacijskog centra, prevoditelja i evidentičara21
5.3.3.Kriminalističko-obavještajni sektor1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.3.3.1.Služba posebnih kriminalističkih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
5.3.3.1.1.Odjel pripreme, nadzora i primje­ne posebnih kriminalističkih poslova13
5.3.3.1.1.1.Odsjek tehničkog razvoja i nadzora elektroničkih komunikacija21
5.3.3.1.2.Odjel za ciljane potrage i precizno lociranje9
5.3.3.1.3.Odjel Zagreb6
5.3.3.1.3.1.Odsjek posebnih kriminalističkih poslova74
5.3.3.1.3.2.Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku14
5.3.3.1.4.Odjel Rijeka6
5.3.3.1.4.1.Odsjek posebnih kriminalističkih poslova29
5.3.3.1.4.2.Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku7
5.3.3.1.5.Odjel Split6
5.3.3.1.5.1.Odsjek posebnih kriminalističkih poslova31
5.3.3.1.5.2.Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku5
5.3.3.1.6.Odjel Osijek6
5.3.3.1.6.1.Odsjek posebnih kriminalističkih poslova24
5.3.3.1.6.2.Odsjek za posebnu kriminalističku tehniku5
5.3.3.2.Služba kriminalističko-obavještajne analitike13
5.3.3.2.1.Odjel kriminalističkih evidencija5
5.3.3.2.2.Odjel za informacije o putnicima u zračnom prometu18
5.3.3.2.3.Odjel za rad s informatorima7
5.3.3.3.Služba kibernetičke sigurnosti6
5.3.4.Služba za zaštitu svjedoka1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.3.4.1.Odjel za operativno postupanje12
5.3.4.2.Odjel za operativnu pripremu9
5.4.Uprava za granicu1
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
5.4.1.Služba za zaštitu državne granice i kompenzacijske mjere1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.1.1.Odjel za zaštitu4
5.4.1.2.Odjel za kompenzacijske mjere4
5.4.2002Služba za susjedne zemlje1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.2.1.Odjel za graničnu kontrolu5
5.4.2.2.Odjel za graničnu suradnju7
5.4.3.Služba za nezakonite migracije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.3.1.Odjel za kontrolu5
5.4.3.2.Odjel za izvršenje mjera5
5.4.4.Služba pomorske i aerodromske policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.4.1.Odjel pomorske policije5
5.4.4.2.Odjel aerodromske policije4
5.4.4.3.Nacionalni pomorski centar za prikupljanje podataka18
5.4.5.Prihvatni centar za strance75
5.4.6.Mobilna jedinica za provedbu nadzora državne granice56
5.4.7.Služba Nacionalnog koordinacijskog centra i analize rizika17
5.5.Uprava za posebne poslove sigurnosti1
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
5.5.1.Služba za osiguranje i zaštitu štićenih osoba237
5.5.2.Služba za osiguranje i zaštitu štićenih objekata i prostora297
5.5.3.Služba za osiguranje i zaštitu diplomatskih misija i konzularnih ureda166
5.6.Operativno-komunikacijski centar policije38
5.7.Zapovjedništvo specijalne policije1
 
neposredno u Zapovjedništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica15
5.7.1.Antiteroristička jedinica Lučko113
5.7.2.Zrakoplovna jedinica37
5.7.3.Specijalna jedinica policije Rijeka58
5.7.4.Specijalna jedinica policije Osijek58
5.7.5.Specijalna jedinica policije Split58
5.7.6.Ronilački centar7
5.8.Policijska akademija1
 
neposredno u Policijskoj akademiji, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica16
5.8.1.Visoka policijska škola62
5.8.2.Policijska škola »Josip Jović«81
5.8.3.Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju34
5.8.4.Služba za razvoj policijskog obrazovanja i nakladničko-knjižničnu djelatnost18
5.8.5.Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa23
5.8.6.Muzej policije3
 
Ravnateljstvo policije – ukupno2345
6.Glavno tajništvo1
 
neposredno u Glavnom tajništvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Služba za strateško planiranje, statistiku i unaprjeđenje rada12
6.2.Služba za uredske poslove56
 
Glavno tajništvo – ukupno70
7.Samostalni sektor za Schengensku koordinaciju i fondove Europske unije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.1.Služba za Schengensku koordinaciju9
7.2.Služba za fondove Europske unije7
7.2.1.Odjel za područje azila, migracija i integracije5
7.2.2.Odjel za područje granice i viza5
7.2.3.Odjel za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama5
 
Samostalni sektor za Schengensku koordinaciju i fondove Europske unije – ukupno33
8.Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale 
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.Sektor za pravne poslove1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.1.Služba za normativne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
8.1.1.1.Odjel za nadzor propisa4
8.1.1.2.Odjel za izradu propisa4
8.1.2.Služba za imovinsko-pravne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.2.1.Odjel za naknadu štete5
8.1.2.2.Odjel za radne sporove4
8.1.2.3.Odjeljak kancela5
8.1.3.Služba za europsko zakonodavstvo12
8.2.Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.2.1.Služba za planiranje, prijam i razvoj ljudskih potencijala1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.2.1.1.Odjel za planiranje i zapošljavanje5
8.2.1.2.Odjel za praćenje karijera i analitiku ljudskih potencijala7
8.2.1.3.Odjel za psihološku i zdravstvenu zaštitu na radu4
8.2.2.Služba za statusna pitanja i radno-pravne odnose1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.2.2.1.Odjel za statusna pitanja10
8.2.2.2.Odjel za radno-pravne odnose13
8.3.Služba disciplinskog sudovanja1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.3.1.Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Zagreb10
8.3.2.Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Split7
8.3.3.Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Rijeka7
8.3.4.Odjel prvostupanjskog disciplinskog sudovanja Osijek7
8.3.5.Odjel drugostupanjskog disciplinskog sudovanja9
 
Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale – ukupno129
9.Uprava za materijalno-financijske poslove 
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.1.Sektor za financije i proračun1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
9.1.1.Služba za financijsko planiranje i izvršenje proračuna1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.1.1.1.Odjel za financijsko planiranje i analize7
9.1.1.2.Odjel za izvršenje proračuna6
9.1.2.Služba za računovodstvene poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.1.2.1.Odjel za računovodstvo37
9.1.2.2.Odjel za obračun plaća19
9.2.Sektor za nabavu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.2.1.Služba nabave tehničkih sredstava1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.2.1.1.Odjel za nabavu policijske opreme, naoružanja i opreme posebnih namjena5
9.2.1.2.Odjel za nabavu opreme prometne tehnike, informatike i komunikacija5
9.2.2.Služba za nabavu odore, roba i usluga1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.2.2.1.Odjel za nabavu odore4
9.2.2.2.Odjel za nabavu ostale opreme, potrošnog materijala, namirnica i usluga9
9.3.Sektor za upravljanje nekretninama1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.3.1.Služba za investicije i nekretnine1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.3.1.1.Odjel za investicije i investicijsko održavanje11
9.3.1.2.Odjel za nekretnine i stambene poslove10
9.3.2.Služba za uslužne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica10
9.3.2.1.Odjel za energetiku i održavanje205
9.3.2.2.Odjel za smještaj i ugostiteljstvo156
9.3.2.3.Uslužna jedinica Valbandon76
 
Uprava za materijalno-financijske poslove – ukupno581
10.Uprava za razvoj, opremanje i potporu 
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
10.1.Sektor za informacijsku i telekomunikacijsku tehnologiju1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.1.1.Služba za komunikacije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica11
10.1.1.1.Odjel za pokretne i stacionarne telekomunikacije i elektroniku47
10.1.1.2.Odjel za računalne mreže i audio i video tehniku25
10.1.2.Služba za informatiku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.1.2.1.Odjel za aplikacije, PC platformu i antivirusnu zaštitu43
10.1.2.2.Informatički centar i serverske platforme38
10.1.3.Služba za kriptološku sigurnost i zaštitu podataka1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.1.3.1.Odjel za kriptološku sigurnost i zaštitu brzojavnog prometa15
10.1.3.2.Odjel za kriptološku sigurnost i zaštitu informatičko telekomunikacijskih sustava9
10.2.Sektor za tehničku potporu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
10.2.1.Služba za registraciju, eksploataciju i održavanje vozila36
10.2.2.Služba za održavanje policijske tehnike, opreme i naoružanja1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.2.2.1.Odjel za naoružanje i ubojna sredstva10
10.2.2.2.Odjel za mehaničku opremu12
10.2.2.3.Odjel za tehničku zaštitu, specijalne sustave i zaštitu od ionizirajućeg zračenja7
10.2.3.Služba centralnog skladišta29
10.3.Sektor za razvoj i opremanje1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.3.1.Služba prometne tehnike1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.3.1.1.Odjel za planiranje, unifikaciju i standardizaciju cestovnih prometnih sredstava5
10.3.1.2.Odjel za plovila i letjelice4
10.3.2.Služba policijske tehnike i naoružanja6
10.3.3.Služba policijske opreme i odore9
 
Uprava za razvoj, opremanje i potporu – ukupno331
11.Uprava za upravne i inspekcijske poslove 
 
neposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
11.1.Sektor za upravne poslove, strance i državljanstvo1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.1.1.Služba za upravne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
11.1.1.1.Odjel za poslove oružja8
11.1.1.2.Odjel za promet i vozila10
11.1.1.3.Odjel za prijavništvo i osobne isprave18
11.1.2.Služba za državljanstvo23
11.1.3.Služba za strance i azil1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.1.3.1.Odjel za statusna pitanja stranaca12
11.1.3.2.Odjel za azil20
11.1.3.3.Odjel za vize15
11.1.3.4.Prihvatilište za tražitelje azila40
11.2.Sektor za inspekcijske poslove1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
11.2.1.Inspekcija za humanitarno razminiranje8
11.2.2.Inspekcija za privatnu zaštitu i detektivske poslove9
11.2.3.Inspekcija zaštite od požara11
11.2.4.Inspekcija proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari7
 
Uprava za upravne i inspekcijske poslove – ukupno196
12.Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«1
 
neposredno u Centru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica8
12.1.Služba daktiloskopije i identifikacije25
12.2.Služba bioloških i kontaktnih vještačenja35
12.3.Služba kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja45
12.4.Služba traseoloških vještačenja26
12.5.Služba za digitalnu forenziku5
12.6.Služba za osiguranje slijedivosti materijala vještačenja14
Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić« – ukupno159
13.Samostalni sektor za europske i međunarodne poslove3
13.1.Služba za europske poslove i pripremu predsjedanja Vijećem Europske unije1
13.1.1.Odjel za europske poslove9
13.1.2.Odjel za pripremu predsjedanja Vijećem Europske unije6
13.2.Služba za međunarodne poslove i mirovne misije1
13.2.1.Odjel za međunarodne poslove6
13.2.2.Odjel za mirovne misije i policijske časnike za vezu5
13.2.3.Odjel za prevođenje5
Samostalni sektor za europske i međunarodne poslove – ukupno36
 
UKUPNO MINISTARSTVO SJEDIŠTE4023
POLICIJSKE UPRAVE
1.POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.1.Ured načelnika Policijske uprave1
1.1.1.Služba za zakonitost postupanja13
1.1.2.Služba za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću16
1.1.3.Služba prevencije9
1.2.Operativno-komunikacijski centar policije62
1.2.1.Jedinica za zadržavanje i prepratu61
1.3.Sektor policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.3.1.Služba za javni red1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.3.1.1.Odjel za prevenciju i metodologiju rada policije13
1.3.1.2.Odjel za stručno usavršavanje11
1.3.2.Služba za osiguranja1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
1.3.2.1.Odjel za pripremu i planiranje13
1.3.3.Služba za sigurnost cestovnog prometa12
1.3.4.Protueksplozijska služba33
1.3.5.Interventna jedinica policije365
1.4.Sektor za granicu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.4.1.Služba za državnu granicu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.4.1.1.Odjel za graničnu kontrolu4
1.4.1.2.Odjel za zaštitu državne granice4
1.4.2.Služba za nezakonite migracije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
1.4.2.1.Odjel za kontrolu6
1.4.2.2.Odjel za izvršenje mjera5
1.5.Sektor kriminalističke policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
1.5.1.Odjel kriminalističke analitike10
1.5.2.Služba općeg kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
1.5.2.1.Odjel za krvne delikte22
1.5.2.2.Odjel za imovinske delikte32
1.5.2.3.Odjel maloljetničke delinkvencije8
1.5.3.Služba organiziranog kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
1.5.3.1.Odjel nadzora organiziranog kriminaliteta22
1.5.3.2.Odjel obrade organiziranog kriminaliteta44
1.5.3.3.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja9
1.5.4.Služba gospodarskog kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
1.5.4.1.Odjel za trgovinu i usluge18
1.5.4.2.Odjel za proizvodnju i obrtništvo16
1.5.4.3.Odjel za financijske institucije, izvangospodarsku djelatnost, intelektualno vlasništvo i kompjutorski kriminalitet19
1.5.4.4.Odjel za nedozvoljenu proizvodnju, trgovinu i krijumčarenje pravnih osoba23
1.5.5.Služba kriminaliteta droga1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.5.5.1.Odjel zlouporabe droga27
1.5.5.2.Odjel krijumčarenja droga10
1.5.6.Služba kriminalističke tehnike9
1.5.6.1.Odjel očevida45
1.5.6.2.Odjel kriminalističkih vještačenja19
1.5.7.Služba kriminalističkih evidencija1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
1.5.7.1.Odjel za opće i posebne kriminalističke evidencije19
1.5.7.2.Odjel za evidencije potraga i identifikaciju11
1.5.7.3.Odjel potraga16
1.6.1.I. Policijska postaja Zagreb225
1.6.2.II. Policijska postaja Zagreb203
1.6.3.III. Policijska postaja Zagreb136
1.6.4.IV. Policijska postaja Zagreb243
1.6.5.V. Policijska postaja Zagreb137
1.6.6.VI. Policijska postaja Zagreb222
1.6.7.VII. Policijska postaja Zagreb238
1.6.8.VIII. Policijska postaja Zagreb130
1.6.9.Policijska postaja Sesvete128
1.6.10.Policijska postaja Velika Gorica138
1.6.11.Policijska postaja Zaprešić225
1.6.12.Policijska postaja Dugo Selo79
1.6.13.Policijska postaja Jastrebarsko113
1.6.14.Policijska postaja Samobor156
1.6.15.Policijska postaja Sveti Ivan Zelina64
1.6.16.Policijska postaja Vrbovec70
1.6.17.Policijska postaja Ivanić Grad72
1.6.18.I. Postaja prometne policije Zagreb218
1.6.19.II. Postaja prometne policije Zagreb213
1.6.20.Postaja granične policije Bregana163
1.6.21.Postaja aerodromske policije Pleso195
1.7.Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.7.1.Služba za pravne poslove i ljudske potencijale1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.7.1.1.Odjel pravnih poslova5
1.7.1.2.Odjel za ljudske potencijale20
1.7.2.Služba materijalno-financijskih po­slova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.7.2.1.Odjel financijskih poslova13
1.7.2.2.Odjel ekonomata13
1.7.2.3.Odjel uslužnih poslova239
1.7.3.Služba za tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.7.3.1.Odjel za informatiku i komunikacije39
1.7.3.2.Odjel prometne i policijske tehnike29
1.8.Sektor upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.8.1.Služba za upravne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.8.1.1.Odjel za prijavništvo i osobne isprave97
1.8.1.2.Odjel za prometne isprave42
1.8.1.3.Odjel za poslove oružja10
1.8.2.Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
1.8.2.1.Odjel za statusna pitanja stranaca21
1.8.2.2.Odjel za državljanstvo7
1.8.3.Inspektorat unutarnjih poslova1
 
neposredno u Inspektoratu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
1.8.3.1.Inspekcija zaštite od požara18
1.8.3.2.Inspekcija proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari4
1.8.3.3.Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova7
1.8.4.Odjel pisarnice24
 
Policijska uprava zagrebačka – ukupno5040
2.POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
2.1.Ured načelnika Policijske uprave1
2.1.1.Odjel za zakonitost postupanja5
2.1.2.Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću8
2.1.3.Odjel prevencije5
2.2.Operativno-komunikacijski centar policije30
2.3.Sektor policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.3.1.Služba za javni red1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
2.3.1.1.Odjel za osiguranja, prevenciju, metodologiju rada i stručno usavršavanje policije14
2.3.1.2.Protueksplozijski odjel10
2.3.2.Služba za sigurnost cestovnog prometa8
2.3.3.Interventna jedinica policije121
2.4.Sektor za granicu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.4.1.Služba za državnu granicu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.4.1.1.Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice5
2.4.1.2.Odjel pomorske i aerodromske policije4
2.4.2.Služba za nezakonite migracije8
2.4.2.1.Tranzitni prihvatni centar za strance Trilj57
2.5.Sektor kriminalističke policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.5.1.Odjel kriminalističke analitike5
2.5.2.Služba općeg kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica11
2.5.2.1.Odjel maloljetničke delinkvencije5
2.5.2.2.Odjel kriminalističkih evidencija9
2.5.3.Služba za očevide i kriminalističku tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica13
2.5.3.1.Odjel očevida21
2.5.4.Služba organiziranog kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
2.5.4.1.Odjel nadzora organiziranog kriminaliteta7
2.5.4.2.Odjel za obradu organiziranog kriminaliteta20
2.5.4.3.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja5
2.5.5.Služba gospodarskog kriminaliteta21
2.5.6.Služba kriminaliteta droga1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
2.5.6.1.Odjel zlouporabe droga24
2.5.6.2.Odjel krijumčarenja droga5
2.6.1.I. Policijska postaja Split146
2.6.2.II. Policijska postaja Split126
2.6.3.Policijska postaja Brač72
2.6.4.Policijska postaja Hvar51
2.6.5.Policijska postaja Imotski295
2.6.6.Policijska postaja Kaštela69
2.6.7.Policijska postaja Makarska85
2.6.8.Policijska postaja Omiš67
2.6.9.Policijska postaja Sinj89
2.6.10.Policijska postaja Solin62
2.6.11.Policijska postaja Trogir66
2.6.12.Policijska postaja Vis35
2.6.13.Policijska postaja Vrgorac142
2.6.14.Postaja prometne policije Split121
2.6.15.Postaja granične policije Trilj195
2.6.16.Postaja pomorske policije Split133
2.6.17.Postaja aerodromske policije Resnik143
2.7.Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.7.1.Služba za pravne poslove i ljudske potencijale1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.7.1.1.Odjel pravnih poslova4
2.7.1.2.Odjel za ljudske potencijale10
2.7.2.Služba materijalno-financijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica11
2.7.2.1.Odjel financijskih poslova14
2.7.2.2.Odjel uslužnih poslova69
2.7.3.Služba za tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.7.3.1.Odjel za informatiku i komunikacije17
2.7.3.2.Odjel prometne i policijske tehnike16
2.8.Sektor upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
2.8.1.Služba za upravne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
2.8.1.1.Odjel za prijavništvo i osobne isprave10
2.8.1.2.Odjel za prometne isprave6
2.8.1.3.Odjel za poslove oružja4
2.8.1.4.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca8
2.8.2.Inspektorat unutarnjih poslova1
 
neposredno u Inspektoratu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
2.8.2.1.Inspekcija zaštite od požara i eksploziva15
2.8.2.2.Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova4
2.8.3.Odjel pisarnice9
 
Policijska uprava splitsko-dalmatinska – ukupno2556
3.POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.1.Ured načelnika Policijske uprave1
3.1.1.Odjel za zakonitost postupanja5
3.1.2.Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću7
3.1.3.Odjel prevencije6
3.2.Operativno-komunikacijski centar policije27
3.3.Sektor policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.3.1.Služba za javni red1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.3.1.1.Odjel za osiguranja, prevenciju, metodologiju rada i stručno usavršavanje policije14
3.3.1.2.Protueksplozijski odjel9
3.3.2.Služba za sigurnost cestovnog prometa7
3.3.3.Interventna jedinica policije99
3.4.Sektor za granicu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.4.1.Služba za državnu granicu7
3.4.2.Služba za nezakonite migracije8
3.5.Sektor kriminalističke policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.5.2001Odjel kriminalističke analitike5
3.5.2.Služba općeg kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica11
3.5.2.1.Odjel maloljetničke delinkvencije5
3.5.2.2.Odjel kriminalističkih evidencija6
3.5.3.Služba za očevide i kriminalističku tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica14
3.5.3.1.Odjel očevida25
3.5.4.Služba organiziranog kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica13
3.5.4.1.Odjel nadzora organiziranog kriminaliteta5
3.5.4.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
3.5.5.Služba kriminaliteta droga19
3.5.6.Služba gospodarskog kriminaliteta21
3.6.1.I. Policijska postaja Rijeka88
3.6.2.II. Policijska postaja Rijeka86
3.6.3.III. Policijska postaja Rijeka95
3.6.4.Policijska postaja Mali Lošinj s Ispostavom Cres106
3.6.5.Policijska postaja Crikvenica80
3.6.6.Policijska postaja Čabar97
3.6.7.Policijska postaja Delnice104
3.6.8.Policijska postaja Krk84
3.6.9.Policijska postaja Opatija95
3.6.10.Policijska postaja Rab46
3.6.11.Policijska postaja Vrbovsko77
3.6.12.Postaja prometne policije Rijeka97
3.6.13.Postaja granične policije Rupa139
3.6.14.Postaja pomorske policije Rijeka136
3.6.15.Postaja aerodromske policije Rijeka88
3.7.Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.7.1.Služba za pravne poslove i ljudske potencijale1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.7.1.1.Odjel pravnih poslova4
3.7.1.2.Odjel za ljudske potencijale9
3.7.2.Služba materijalno-financijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica11
3.7.2.1.Odjel financijskih poslova14
3.7.2.2.Odjel uslužnih poslova71
3.7.3.Služba za tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.7.3.1.Odjel za informatiku i komunikacije23
3.7.3.2.Odjel prometne i policijske tehnike16
3.8.Sektor upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.8.1.Služba za upravne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.8.1.1.Odjel za prijavništvo i osobne isprave15
3.8.1.2.Odjel za prometne isprave7
3.8.1.3.Odjel za poslove oružja4
3.8.1.4.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca10
3.8.2.Inspektorat unutarnjih poslova1
 
neposredno u Inspektoratu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
3.8.2.1.Inspekcija zaštite od požara i eksploziva12
3.8.2.2.Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova4
3.8.3.Odjel pisarnice9
 
Policijska uprava primorsko-goranska – ukupno1974
4.POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO-BARANJSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
4.1.Ured načelnika Policijske uprave3
4.1.1.Odjel za zakonitost postupanja5
4.1.2.Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću8
4.1.3.Odjel prevencije6
4.2.Operativno-komunikacijski centar policije26
4.3.Sektor policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.3.1.Služba za javni red1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
4.3.1.1.Odjel za osiguranja, prevenciju, metodologiju rada i stručno usavršavanje policije10
4.3.1.2.Protueksplozijski odjel6
4.3.2.Služba za sigurnost cestovnog prometa6
4.3.3.Interventna jedinica policije97
4.4.Sektor za granicu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.4.1.Služba za državnu granicu7
4.4.2.Služba za nezakonite migracije7
4.5.Sektor kriminalističke policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.5.1.Odjel kriminalističke analitike4
4.5.2.Služba općeg kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica10
4.5.2.1.Odjel maloljetničke delinkvencije4
4.5.2.2.Odjel kriminalističkih evidencija5
4.5.2.3.Odjel ratnih zločina4
4.5.3.Služba za očevide i kriminalističku tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica14
4.5.3.1.Odjel očevida17
4.5.4.Služba organiziranog kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica11
4.5.4.1.Odjel nadzora organiziranog kriminaliteta4
4.5.4.2.Odjel kriminaliteta droga10
4.5.4.3.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
4.5.5.Služba gospodarskog kriminaliteta17
4.6.1.I. Policijska postaja Osijek120
4.6.2.II. Policijska postaja Osijek126
4.6.3.Policijska postaja Čepin54
4.6.4.Policijska postaja Beli Manastir137
4.6.5.Policijska postaja Donji Miholjac144
4.6.6.Policijska postaja Đakovo102
4.6.7.Policijska postaja Belišće69
4.6.8.Policijska postaja Našice87
4.6.9.Postaja granične policije Dalj152
4.6.10.Postaja prometne policije Osijek90
4.6.11.Postaja granične policije Beli Manastir214
4.7.Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.7.1.Služba za pravne poslove i ljudske potencijale1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.7.1.1.Odjel pravnih poslova4
4.7.1.2.Odjel za ljudske potencijale10
4.7.2.Služba materijalno-financijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica9
4.7.2.1.Odjel financijskih poslova13
4.7.2.2.Odjel uslužnih poslova68
4.7.3.Služba za tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.7.3.1.Odjel za informatiku i komunikacije15
4.7.3.2.Odjel prometne i policijske tehnike12
4.8.Sektor upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.8.1.Služba za upravne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.8.1.1.Odjel za prijavništvo i osobne isprave10
4.8.1.2.Odjel za prometne isprave i oružje9
4.8.1.3.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca9
4.8.2.Inspektorat unutarnjih poslova1
 
neposredno u Inspektoratu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.8.2.1.Inspekcija zaštite od požara i eksploziva6
4.8.2.2.Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova4
4.8.3.Odjel pisarnice6
 
Policijska uprava osječko-baranjska – ukupno1784
5.POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.1.Ured načelnika Policijske uprave1
5.1.1.Odjel za zakonitost postupanja5
5.1.2.Odjel za izvještajnu analitiku i odnose s javnošću8
5.1.3.Odjel prevencije6
5.2.Operativno-komunikacijski centar policije22
5.3.Sektor policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.3.1.Služba za javni red1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.3.1.1.Odjel za osiguranja, prevenciju, metodologiju rada i stručno usavršavanje policije10
5.3.1.2.Protueksplozijski odjel6
5.3.2.Služba za sigurnost cestovnog prometa7
5.3.3.Interventna jedinica policije69
5.4.Sektor za granicu1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.1.Služba za državnu granicu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.4.1.1.Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice4
5.4.1.2.Odjel pomorske i aerodromske policije4
5.4.2.Služba za nezakonite migracije7
5.5.Sektor kriminalističke policije1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.5.1.Odjel kriminalističke analitike5
5.5.2.Služba općeg kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica9
5.5.2.1.Odjel maloljetničke delinkvencije4
5.5.2.2.Odjel kriminalističkih evidencija4
5.5.3.Služba za očevide i kriminalističku tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica12
5.5.3.1.Odjel očevida17
5.5.4.Služba organiziranog kriminaliteta1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica12
5.5.4.1.Odjel kriminaliteta droga16
5.5.4.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
5.5.5.Služba gospodarskog kriminaliteta16
5.6.1.Policijska postaja Pula151
5.6.2.Policijska postaja Buje139
5.6.3.Policijska postaja Umag103
5.6.4.Policijska postaja Buzet87
5.6.5.Policijska postaja Labin64
5.6.6.Policijska postaja Pazin50
5.6.7.Policijska postaja Poreč130
5.6.8.Policijska postaja Rovinj87
5.6.9.Postaja prometne policije Pula73
5.6.10.Postaja pomorske policije Pula103
5.6.11.Postaja aerodromske policije Pula94
5.7.Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.7.1.Služba za pravne poslove i ljudske potencijale1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.7.1.1.Odjel pravnih poslova4
5.7.1.2.Odjel za ljudske potencijale8
5.7.2.Služba materijalno-financijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica8
5.7.2.1.Odjel financijskih poslova11
5.7.2.2.Odjel uslužnih poslova46
5.7.3.Služba za tehniku1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.7.3.1.Odjel za informatiku i komunikacije10
5.7.3.2.Odjel prometne i policijske tehnike13
5.8.Sektor upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.8.1.Služba za upravne poslove1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.8.1.1.Odjel za prijavništvo i osobne isprave8
5.8.1.2.Odjel za prometne isprave i oružje6
5.8.1.3.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca9
5.8.2.Inspektorat unutarnjih poslova1
 
neposredno u Inspektoratu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
5.8.2.1.Inspekcija zaštite od požara i eksploziva6
5.8.2.2.Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova4
5.8.3.Odjel pisarnice7
 
Policijska uprava istarska – ukupno1499
6.POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
6.1.Ured načelnika Policijske uprave11
6.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
6.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
6.3.1.Odjel za javni red10
6.3.2.Odjel za sigurnost cestovnog prometa5
6.3.3.Interventna jedinica policije76
6.4.Služba za granicu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.4.1.Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice5
6.4.2.Odjel za pomorsku i aerodromsku policiju4
6.4.3.Odjel za nezakonite migracije4
6.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
6.5.1.Odjel općeg kriminaliteta8
6.5.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
6.5.3.Odjel kriminalističke tehnike7
6.5.4.Odjel organiziranog kriminaliteta9
6.5.5.Odjel kriminaliteta droga7
6.5.6.Odjel gospodarskog kriminaliteta5
6.6.1.Policijska postaja Dubrovnik88
6.6.2.Policijska postaja Ston190
6.6.3.Policijska postaja Gruda276
6.6.4.Policijska postaja Korčula61
6.6.5.Policijska postaja Lastovo25
6.6.6.Policijska postaja Metković69
6.6.7.Policijska postaja Ploče77
6.6.8.Postaja prometne policije Dubrovnik68
6.6.9.Postaja pomorske policije Dubrovnik151
6.6.10.Postaja aerodromske policije Čilipi137
6.6.11.Postaja granične policije Metković354
6.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale7
6.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova82
6.7.3.Odjel za tehniku19
6.8.Služba upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
6.8.1.Odjel za upravne poslove9
6.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca4
6.8.3.Inspektorat unutarnjih poslova9
 
Policijska uprava dubrovačko – neretvanska – ukupno1820
7.POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
7.1.Ured načelnika Policijske uprave9
7.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
7.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica5
7.3.1.Odjel za javni red9
7.3.2.Odjel za sigurnost cestovnog prometa4
7.3.3.Interventna jedinica policije102
7.4.Služba za granicu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.4.1.Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice5
7.4.2.Odjel za nezakonite migracije4
7.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
7.5.1.Odjel općeg kriminaliteta8
7.5.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
7.5.3.Odjel ratnih zločina4
7.5.4.Odjel kriminalističke tehnike10
7.5.5.Odjel organiziranog kriminaliteta8
7.5.6.Odjel kriminaliteta droga6
7.5.7.Odjel gospodarskog kriminaliteta7
7.6.1.Policijska postaja Karlovac113
7.6.2.Policijska postaja Duga Resa134
7.6.3.Policijska postaja Ogulin101
7.6.4.Policijska postaja Ozalj159
7.6.5.Policijska postaja Slunj67
7.6.6.Policijska postaja Vojnić52
7.6.7.Postaja prometne policije Karlovac70
7.6.8.Postaja granične policije Cetingrad184
7.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
7.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale7
7.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova53
7.7.3.Odjel za tehniku19
7.8.Služba upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
7.8.1.Odjel za upravne poslove11
7.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca4
7.8.3.Inspektorat unutarnjih poslova6
 
Policijska uprava karlovačka – ukupno1204
8.POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
8.1.Ured načelnika Policijske uprave12
8.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
8.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
8.3.1.Odjel za javni red12
8.3.2.Odjel za sigurnost cestovnog prometa5
8.3.3.Interventna jedinica policije75
8.4.Služba za granicu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.4.1.Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice4
8.4.2.Odjel za nezakonite migracije4
8.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
8.5.1.Odjel općeg kriminaliteta9
8.5.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
8.5.3.Odjel ratnih zločina4
8.5.4.Odjel kriminalističke tehnike20
8.5.5.Odjel organiziranog kriminaliteta9
8.5.6.Odjel kriminaliteta droga7
8.5.7.Odjel gospodarskog kriminaliteta8
8.6.1.Policijska postaja Sisak107
8.6.2.Policijska postaja Sunja35
8.6.3.Policijska postaja Gvozd85
8.6.4.Policijska postaja Kutina85
8.6.5.Policijska postaja Novska137
8.6.6.Policijska postaja Petrinja65
8.6.7.Policijska postaja Glina58
8.6.8.Policijska postaja Dvor147
8.6.9.Policijska postaja Hrvatska Kostajnica153
8.6.10.Postaja prometne policije Sisak65
8.6.11.Postaja prometne policije Kutina61
8.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale9
8.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova70
8.7.3.Odjel za tehniku19
8.8.Služba upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
8.8.1.Odjel za upravne poslove10
8.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca5
8.8.3.Inspektorat unutarnjih poslova9
 
Policijska uprava sisačko-moslavačka – ukupno1335
9.POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.1.Ured načelnika Policijske uprave13
9.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
9.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.3.1.Odjel za javni red10
9.3.2.Odjel za sigurnost cestovnog prometa4
9.3.3.Interventna jedinica policije70
9.4.Služba za granicu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.4.1.Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice4
9.4.2.Odjel za pomorsku policiju4
9.4.3.Odjel za nezakonite migracije4
9.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
9.5.1.Odjel općeg kriminaliteta8
9.5.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
9.5.3.Odjel ratnih zločina4
9.5.4.Odjel kriminalističke tehnike7
9.5.5.Odjel organiziranog kriminaliteta6
9.5.6.Odjel kriminaliteta droga8
9.5.7.Odjel gospodarskog kriminaliteta7
9.6.1.Policijska postaja Šibenik s Ispostavom Primošten116
9.6.2.Policijska postaja Vodice66
9.6.3.Policijska postaja Drniš53
9.6.4.Policijska postaja Knin175
9.6.5.Postaja prometne policije Šibenik52
9.6.6.Postaja pomorske policije Šibenik92
9.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
9.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale7
9.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova61
9.7.3.Odjel za tehniku18
9.8.Služba upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica8
9.8.1.Odjel za upravne poslove11
9.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca4
9.8.3.Inspektorat unutarnjih poslova8
 
Policijska uprava šibensko-kninska – ukupno858
10.POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.1.Ured načelnika Policijske uprave13
10.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
10.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
10.3.1.Odjel za javni red13
10.3.2.Odjel za sigurnost cestovnog prometa5
10.3.3.Interventna jedinica policije96
10.4.Služba za granicu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.4.1.Odjel za graničnu kontrolu4
10.4.2.Odjel za zaštitu državne granice4
10.4.3.Odjel za nezakonite migracije5
10.4.4.Tranzitni prihvatni centar za strance Tovarnik57
10.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica6
10.5.1.Odjel općeg kriminaliteta12
10.5.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
10.5.3.Odjel ratnih zločina4
10.5.4.Odjel kriminalističke tehnike17
10.5.5.Odjel organiziranog kriminaliteta8
10.5.6.Odjel kriminaliteta droga8
10.5.7.Odjel gospodarskog kriminaliteta7
10.6.1.Policijska postaja Vukovar248
10.6.2.Policijska postaja Ilok244
10.6.3.Policijska postaja Tovarnik187
10.6.4.Policijska postaja Vinkovci s Ispostavom Markušica177
10.6.5.Policijska postaja Otok64
10.6.6.Policijska postaja Županja249
10.6.7.Policijska postaja Vrbanja187
10.6.8.Postaja prometne policije Vinkovci75
10.6.9.Postaja granične policije Bajakovo191
10.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
10.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale10
10.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova57
10.7.3.Odjel za tehniku18
10.8.Služba upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica11
10.8.1.Odjel za upravne poslove10
10.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca4
10.8.3.Inspektorat unutarnjih poslova6
 
Policijska uprava vukovarsko – srijemska – ukupno2029
11.POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
11.1.Ured načelnika Policijske uprave14
11.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
11.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
11.3.1.Odjel za javni red13
11.3.2.Odjel za sigurnost cestovnog prometa5
11.3.3.Interventna jedinica policije85
11.4.Služba za granicu1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.4.1.Odjel za graničnu kontrolu i zaštitu državne granice4
11.4.2.Odjel za pomorsku i aerodromsku policiju4
11.4.3.Odjel za nezakonite migracije4
11.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica8
11.5.1.Odjel općeg kriminaliteta10
11.5.2.Odjel terorizma i ekstremnog nasilja4
11.5.3.Odjel ratnih zločina4
11.5.4.Odjel kriminalističke tehnike9
11.5.5.Odjel organiziranog kriminaliteta11
11.5.6.Odjel kriminaliteta droga13
11.5.7.Odjel gospodarskog kriminaliteta11
11.6.1.I. Policijska postaja Zadar129
11.6.2.II. Policijska postaja Zadar81
11.6.3.Policijska postaja Biograd57
11.6.4.Policijska postaja Benkovac59
11.6.5.Policijska postaja Gračac49
11.6.6.Policijska postaja Obrovac53
11.6.7.Policijska postaja Pag46
11.6.8.Postaja granične policije Donji Srb84
11.6.9.Postaja prometne policije Zadar74
11.6.10.Postaja pomorske policije Zadar111
11.6.11.Postaja aerodromske policije Zemunik83
11.7.Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
11.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale9
11.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova77
11.7.3.Odjel za tehniku19
11.8.Služba upravnih i inspekcijskih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica7
11.8.1.Odjel za upravne poslove13
11.8.2.Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca6
11.8.3.Inspektorat unutarnjih poslova9
 
Policijska uprava zadarska – ukupno1194
12.POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
12.1.Ured načelnika Policijske uprave13
12.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
12.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
12.3.1.Odsjek za javni red i nezakonite migracije6
12.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa3
12.3.3.Interventna jedinica policije77
12.4.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
12.4.1.Odsjek za obradu kriminaliteta25
12.4.2.Odsjek kriminalističke tehnike5
12.5.1.Policijska postaja Bjelovar112
12.5.2.Policijska postaja Čazma49
12.5.3.Policijska postaja Daruvar78
12.5.4.Policijska postaja Garešnica50
12.5.5.Policijska postaja Grubišno Polje50
12.5.6.Postaja prometne policije Bjelovar45
12.6.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
12.6.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale5
12.6.2.Odjel materijalno-financijskih poslova44
12.6.3.Odjel za tehniku13
12.6.4.Odjel za upravne poslove17
12.6.5.Inspektorat unutarnjih poslova5
 
Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska – ukupno627
13.POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
13.1.Ured načelnika Policijske uprave13
13.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
13.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.3.1.Odsjek za javni red7
13.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa4
13.3.3.Interventna jedinica policije81
13.4.Služba za granicu8
13.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
13.5.1.Odsjek za obradu kriminaliteta24
13.5.2.Odsjek kriminalističke tehnike6
13.6.1.Policijska postaja Slavonski Brod118
13.6.2.Policijska postaja Nova Gradiška78
13.6.3.Policijska postaja Okučani31
13.6.4.Policijska postaja Vrpolje177
13.6.5.Postaja prometne policije Slavonski Brod77
13.6.6.Postaja granične policije Slavonski Brod173
13.6.7.Postaja granične policije Stara Gradiška175
13.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
13.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale7
13.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova47
13.7.3.Odjel za tehniku17
13.7.4.Odjel za upravne poslove24
13.7.5.Inspektorat unutarnjih poslova5
 
Policijska uprava brodsko-posavska – ukupno1099
14.POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
14.1.Ured načelnika Policijske uprave10
14.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
14.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
14.3.1.Odsjek za javni red5
14.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa3
14.3.3.Interventna jedinica policije51
14.4.Služba za granicu6
14.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
14.5.1.Odsjek za obradu kriminaliteta22
14.5.2.Odsjek kriminalističke tehnike4
14.6.1.Policijska postaja Koprivnica69
14.6.2.Policijska postaja Đurđevac67
14.6.3.Policijska postaja Križevci70
14.6.4.Postaja prometne policije Koprivnica49
14.6.5.Postaja granične policije Koprivnica87
14.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
14.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale5
14.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova47
14.7.3.Odjel za tehniku13
14.7.4.Odjel za upravne poslove14
14.7.5.Inspektorat unutarnjih poslova5
 
Policijska uprava koprivničko-križevačka – ukupno557
15.POLICIJSKA UPRAVA KRAPINSKO-ZAGORSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
15.1.Ured načelnika Policijske uprave12
15.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
15.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
15.3.1.Odsjek za javni red5
15.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa3
15.3.3.Interventna jedinica policije65
15.4.Služba za granicu6
15.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
15.5.1.Odsjek za obradu kriminaliteta23
15.5.2.Odsjek kriminalističke tehnike9
15.6.1.Policijska postaja Zabok40
15.6.2.Policijska postaja Donja Stubica48
15.6.3.Policijska postaja Klanjec154
15.6.4.Policijska postaja Krapina69
15.6.5.Policijska postaja Pregrada76
15.6.6.Policijska postaja Zlatar Bistrica50
15.6.7.Postaja prometne policije Krapina52
15.6.8.Postaja granične policije Macelj125
15.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
15.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale6
15.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova43
15.7.3.Odjel za tehniku14
15.7.4.Odjel za upravne poslove12
15.7.5.Inspektorat unutarnjih poslova5
 
Policijska uprava krapinsko-zagorska – ukupno845
16.POLICIJSKA UPRAVA LIČKO – SENJSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
16.1.Ured načelnika Policijske uprave9
16.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
16.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
16.3.1.Odsjek za javni red10
16.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa3
16.3.3.Interventna jedinica policije62
16.4.Služba za granicu6
16.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
16.5.1.Odsjek za obradu kriminaliteta18
16.5.2.Odsjek kriminalističke tehnike4
16.6.1.Policijska postaja Gospić79
16.6.2.Policijska postaja Otočac66
16.6.3.Policijska postaja Donji Lapac89
16.6.4.Policijska postaja Korenica189
16.6.5.Policijska postaja Senj67
16.6.6.Policijska postaja Karlobag44
16.6.7.Policijska postaja Novalja37
16.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
16.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale6
16.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova32
16.7.3.Odjel za tehniku15
16.7.4.Odjel za upravne poslove15
16.7.5.Inspektorat unutarnjih poslova6
 
Policijska uprava ličko-senjska – ukupno785
17.POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
17.1.Ured načelnika Policijske uprave10
17.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
17.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
17.3.1.Odsjek za javni red5
17.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa3
17.3.3.Interventna jedinica policije56
17.4.Služba za granicu5
17.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
17.5.1.Odsjek za obradu kriminaliteta23
17.5.2.Odsjek kriminalističke tehnike6
17.6.1.Policijska postaja Čakovec76
17.6.2.Policijska postaja Prelog114
17.6.3.Policijska postaja Mursko Središće73
17.6.4.Policijska postaja Štrigova76
17.6.5.Postaja prometne policije Čakovec47
17.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
17.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale5
17.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova30
17.7.3.Odjel za tehniku14
17.7.4.Odjel za upravne poslove15
17.7.5.Inspektorat unutarnjih poslova4
 
Policijska uprava međimurska – ukupno589
18.POLICIJSKA UPRAVA POŽEŠKO-SLAVON­SKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
18.1.Ured načelnika Policijske uprave10
18.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
18.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
18.3.1.Odsjek za javni red i nezakonite migracije6
18.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa3
18.3.3.Interventna jedinica policije50
18.4.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
18.4.1.Odsjek za obradu kriminaliteta19
18.4.2.Odsjek kriminalističke tehnike5
18.5.1.Policijska postaja Požega95
18.5.2.Policijska postaja Pleternica52
18.5.3.Policijska postaja Pakrac59
18.6.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
18.6.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale5
18.6.2.Odjel materijalno-financijskih poslova29
18.6.3.Odjel za tehniku13
18.6.4.Odjel za upravne poslove15
18.6.5.Inspektorat unutarnjih poslova6
 
Policijska uprava požeško-slavonska – ukupno394
19.POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
19.1.Ured načelnika Policijske uprave12
19.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
19.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
19.3.1.Odsjek za javni red6
19.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa3
19.3.3.Interventna jedinica policije66
19.4.Služba za granicu6
19.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica4
19.5.1.Odsjek za obradu kriminaliteta26
19.5.2.Odsjek kriminalističke tehnike11
19.6.1.Policijska postaja Varaždin96
19.6.2.Policijska postaja Ivanec68
19.6.3.Policijska postaja Ludbreg44
19.6.4.Policijska postaja Novi Marof60
19.6.5.Postaja prometne policije Varaždin56
19.6.6.Postaja granične policije Varaždin119
19.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
19.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale6
19.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova33
19.7.3.Odjel za tehniku16
19.7.4.Odjel za upravne poslove20
19.7.5.Inspektorat unutarnjih poslova6
 
Policijska uprava varaždinska – ukupno683
20.POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO-PODRAVSKA1
 
neposredno u Policijskoj upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica2
20.1.Ured načelnika Policijske uprave11
20.2.Operativno-komunikacijski centar policije16
20.3.Služba policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
20.3.1.Odsjek za javni red6
20.3.2.Odsjek za sigurnost cestovnog prometa5
20.3.3.Interventna jedinica policije39
20.4.Služba za granicu5
20.5.Služba kriminalističke policije1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica3
20.5.1.Odsjek za obradu kriminaliteta20
20.5.2.Odsjek kriminalističke tehnike4
20.6.1.Policijska postaja Virovitica83
20.6.2.Policijska postaja Orahovica45
20.6.3.Policijska postaja Slatina98
20.6.4.Policijska postaja Pitomača63
20.6.5.Postaja prometne policije Virovitica48
20.6.6.Postaja granične policije Terezino Polje50
20.7.Služba zajedničkih i upravnih poslova1
 
neposredno u Službi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
20.7.1.Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale5
20.7.2.Odjel materijalno-financijskih poslova31
20.7.3.Odjel za tehniku12
20.7.4.Odjel za upravne poslove13
20.7.5.Inspektorat unutarnjih poslova6
 
Policijska uprava virovitičko-podravska – ukupno571
UKUPNO31466