Odluka o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske

NN 129/2017 (22.12.2017.), Odluka o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2956

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi sa Strategijom poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 153/14) i Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (»Narodne novine«, broj 32/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU INOVACIJSKOG VIJEĆA ZA INDUSTRIJU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Odlukom osniva se Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vijeće), kao tijelo odgovorno za upravljanje provedbom Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 153/14).

II.

Zadaće Vijeća su:

a) koordinacija i usmjeravanje operativne provedbe utvrđenih prioriteta i mjera Strategije kroz davanje preporuka i donošenje odluka o provođenju nacionalnih inovacijskih prioriteta prema određenim tijelima ili organizacijskim jedinicama unutar identificiranog inovacijskog sustava

b) predlaganje mjera za poboljšanje inovacijskog sustava

c) izdavanje obvezujućih preporuka prema dionicima inovacijskog sustava za koje se utvrdi da ne provode utvrđene mjere, te koji su u zaostacima i odstupanjima u ostvarenju propisanih mjera Strategije

d) odobravanje godišnjih izvješća o stanju inovacija

e) donošenje preporuka vezanih za poboljšanje i revidiranje ciljeva i prioriteta inovacijske politike.

III.

Vijeće jednom godišnje, a po potrebi i češće, izvješćuje Vladu Republike Hrvatske o stanju provedbe Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. – 2020.

IV.

Članovi Vijeća i njihovi zamjenici su predstavnici tijela državne uprave koja su operativno odgovorna za provedbu Strategije, predstavnik Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, predstavnici znanstveno-istraživačkih institucija, gospodarstvenici, gospodarska interesna udruženja, predstavnici lokalne i područne (regionalne) samouprave, te istaknuti znanstveni stručnjaci i istraživači iz Republike Hrvatske i hrvatske dijaspore.

Članovima Vijeća iz točke I. ove Odluke smatraju se i predsjednici Tematskih inovacijskih vijeća, koje imenuje i potvrdi Vijeće nakon njihova osnivanja.

V.

Vijeće ima predsjednika, imenovane članove i njihove zamjenike.

Predsjednik Vijeća je državni tajnik u središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt.

U slučaju spriječenosti predsjednika Vijeća, radom sjednice Vijeća upravlja zamjenik predsjednika Vijeća kojeg odredi predsjednik Vijeća iz redova imenovanih članova.

U slučaju spriječenosti člana da sudjeluje u radu Vijeća, zamjenjivat će ga imenovani zamjenik.

VI.

Članovima Vijeća imenuju se:

1. Mario Antonić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, predsjednik Vijeća

2. dr. sc. Tome Antičić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

3. Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave

4. Zvonimir Novak, pomoćnik ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta

5. Marija Knežević Kajari, pomoćnica ministra rada i mirovinskoga sustava

6. mr. sc. Ana Odak, pomoćnica ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

7. Ante Matijević, pomoćnik ministra financija

8. Krešimir Ivančić, pomoćnik ministra poljoprivrede

9. Tena Mišetić, zamjenica predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

10. Zdenko Lucić, ravnatelj Agencije za investicije i konkurentnost

11. Matea Radić, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

12. Boris Guina, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

13. akademik Pavao Rudan, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

14. dr. sc. Darko Huljenić, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

15. prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević, Hrvatska zaklada za znanost

16. Hrvoje Čuvalo, Hrvatska banka za obnovu i razvitak

17. dr. sc. Tomislav Radoš, Hrvatska gospodarska komora

18. Milka Kosanović, Hrvatska udruga poslodavaca

19. Ivan Bračić, predsjednik Udruge inovatora Hrvatske

20. mr. sc. Marlena Floigl, Šibensko-kninska županija, Hrvatska zajednica županija

21. Petar Mišura, Grad Šibenik, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj.

VII.

Zamjenicima članova iz točke VI. ove Odluke imenuju se:

1. Tomislav Pokaz, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

2. Antonija Mršić, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

3. Gabrijela Herceg Sarajlić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

4. Irena Bačelić, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

5. Marija Rajaković, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

6. mr. sc. Krešimir Dragić, Ministarstvo financija

7. Terezija Marić, Ministarstvo uprave

8. Tomislav Makar, Ministarstvo poljoprivrede

9. Andrijana Anić-Antić, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

10. Dario Kobeščak, Agencija za investicije i konkurentnost

11. Mislav Jurišić, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

12. akademik Božidar Liščić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

13. dr. sc. Krešo Kadija, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

14. Alessia Pozzi, Hrvatska zaklada za znanost

15. Hrvoje Galičić, Hrvatska banka za obnovu i razvitak

16. mr. sc. Danijela Ćenan, Hrvatska gospodarska komora

17. Marija Šutina, Hrvatska udruga poslodavaca

18. Katarina Marković, Udruga inovatora Hrvatske

19. Ante Vukašina, Zadarska županija, Hrvatska zajednica županija

20. Kristijan Jurjako, gradonačelnik Grada Cresa, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj.

VIII.

Ovlasti, zadatke i operativno postupanje Vijeće propisuje Poslovnikom o radu.

IX.

Stručne i administrativne poslove za Vijeće obavlja tehničko tajništvo za inovacijski sustav, uspostavljeno pri Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Tehničko tajništvo za inovacijski sustav iz stavka 1. ove točke je savjetodavno i tehničko tijelo sa zadaćom praćenja provedbe Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. – 2020., te krovna agencija odgovorna za pružanje podrške u provedbi inovacijskih programa resornih tijela državne uprave.

X.

Tehničko tajništvo za inovacijski sustav iz točke IX. ove Odluke daje operativnu podršku Vijeću kroz sljedeće aktivnosti:

a) povezivanje svih tijela uključenih u provedbu Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. – 2020.

b) tehničku pripremu sjednica, provedbu i delegiranje odluka i preporuka Vijeća prema identificiranim dionicima inovacijskog sustava

c) praćenje provedbe politike inovacija, te pripremu podloga za raspravu i donošenje odluka, preporuka i prioriteta za Vijeće u cilju provedbe Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. – 2020.

d) izradu nacrta godišnjeg izvještaja o stanju inovacija i upućivanje Vijeću

e) imenovanje kontakt osoba zaduženih za inovacijske aktivnosti u tijelima državne uprave i trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske

f) promociju i popularizaciju inovacijske politike

g) uspostavu namjenske interaktivne komunikacijske platforme (internetskog portala) kao središnjeg komunikacijskog sredstva u svrhu unaprjeđenja komunikacije između akademske, znanstveno-istraživačke i poslovne zajednice.

XI.

Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta da o donošenju ove Odluke izvijesti članove Vijeća iz točke VI. ove Odluke i zamjenike članova Vijeća iz točke VII. ove Odluke.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/445

Urbroj: 50301-25/06-17-3

Zagreb, 21. prosinca 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.