Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Antunovac

NN 129/2017 (22.12.2017.), Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Antunovac

Općina Antunovac

2981

Na temelju članka 17. Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 101/17) i članka 32. Statuta Općine Antunovac (»Službeni glasnik Općine Antunovac« broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Antunovac na svojoj 8. sjednici održanoj 19. prosinca 2017. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE ANTUNOVAC

Članak 1.

Odluka o općinskim porezima Općine Antunovac (»Službeni glasnik Općine Antunovac« broj 6/17, »Narodne novine« broj 62/17) mijenja se odredbama ove Odluke.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. točka 4. briše se.

Članak 3.

Poglavlje »VI. POREZ NA NEKRETNINE« i članak 12. brišu se.

Članak 4.

U članku 13. stavak 2., iza riječi »površina« brišu se riječi »i poreza na nekretnine«.

Članak 5.

Članak 15. briše se.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Općine Antunovac« i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-03/17-01/01
Urbroj: 2158/02-01-17-8
Antunovac, 19. prosinca 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Matijević, v. r.