Zakon o akvakulturi

NN 130/2017 (27.12.2017.), Zakon o akvakulturi

HRVATSKI SABOR

2983

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O AKVAKULTURI

Proglašavam Zakon o akvakulturi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2017.

Klasa: 011-01/17-01/120

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 20. prosinca 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O AKVAKULTURI

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje provedba Zajedničke ribarstvene politike Europske unije u dijelu koji se odnosi na akvakulturu, utvrđuju se nacionalni ciljevi razvoja akvakulture, način i uvjeti obavljanja djelatnosti akvakulture, nadležna tijela za provedbu potpore u akvakulturi i uređenje tržišta, nadzor i kontrola, kao i druga pitanja bitna za akvakulturu.

Pravna stečevina Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom uređuje okvir za provedbu uredbi Europske unije u dijelu koji se odnosi na akvakulturu:

1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28. 12. 2013.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1380/2013)

2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 od 11. lipnja 2007. o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi (SL L 168, 28. 6. 2007.), (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 708/2007)

3. Uredbe Komisije (EZ) br. 535/2008 od 13. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi (SL L 156, 14. 6. 2008.), (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 535/2008)

4. Uredbe (EZ) br. 762/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o dostavljanju statističkih podataka o akvakulturi od strane država članica i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 788/96 (SL L 218, 13. 8. 2008.)

5. Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16. 9. 2016.), (u daljnjem tekstu Uredba (EU) 2016/1627)

6. Uredbe (EU) br. 640/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o uspostavi programa za dokumentaciju o ulovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1984/2003 (SL L 194, 24. 7. 2010.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 640/2010)

7. Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28. 12. 2013.)

8. Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 od 25. veljače 2008. o uspostavi okvira Zajednice za prikupljanje, upravljanje i korištenje podataka u sektoru ribarstva i podršci za znanstveno savjetovanje vezano uz zajedničku ribarstvenu politiku (SL L 60, 5. 3. 2008.), (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 199/2008)

9. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22. 12. 2009.), (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009)

10. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20. 5. 2014.), (u daljnjem tekstu: Uredbe (EU) br. 508/2014).

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. akvakultura je djelatnost definirana člankom 4. stavkom 1. točkom 25. Uredbe (EU) br. 1380/2013

2. divlje vrste su vrste određene posebnim propisom o zaštiti prirode

3. kopnene vode su vode određene posebnim propisom o vodama

4. lokalno neprisutna vrsta je vrsta iz članka 3. točke 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007

5. ministar je ministar nadležan za poslove akvakulture

6. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za poslove akvakulture

7. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG) je gospodarstvo određeno propisom o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

8. poljoprivredno zemljište je zemljište određeno posebnim propisom o poljoprivrednom zemljištu

9. ribnjak je dio zemljišta ograđen zaprekama i/ili nasipima na kojem se vodni stupac regulira hidro objektima (vodno-tehničkim napravama) i koji predstavlja proizvodno-tehnološku cjelinu, a služi uzgoju vodenih organizama. Jednostavniji oblici ribnjaka ne moraju imati mogućnost reguliranja vodnog stupca.

10. strana vrsta je vrsta iz članka 3. točke 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007

11. strogo zaštićena vrsta je vrsta određena posebnim propisom o zaštiti prirode

12. uzgajalište je tehnološka cjelina koja se može sastojati od mrijestilišta, ribnjaka, uzgojnih instalacija i drugih objekata koji se koriste za uzgoj vodenih organizama

13. uzgojne instalacije su naprave i/ili građevine koje se koriste za uzgoj vodenih organizama i koje po jedinici korisne uzgojne površine ili volumena ostvaruju varijabilne prinose.

14. vodeni organizmi su organizmi iz članka 3. točke 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007

15. zatvoreni objekt akvakulture je objekt iz članka 3. točke 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007

16. zavičajna vrsta je vrsta određena posebnim propisom o zaštiti prirode.

(2) Izrazi i pojmovi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Primjena Zakona

Članak 4.

(1) Ovaj Zakon primjenjuje se na sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost akvakulture na području Republike Hrvatske.

(2) Ovaj Zakon se u dijelu zajedničkog uređenja tržišta proizvoda akvakulture i mjera potpora u akvakulturi te prikupljanja podataka u akvakulturi primjenjuje na sve fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka, kao i na sudionike u procesu prerade i stavljanja na tržište proizvoda akvakulture.

(3) Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na uzgoj ukrasnih vodenih organizama.

Strateška važnost

Članak 5.

(1) Akvakultura je strateška grana gospodarstva u Republici Hrvatskoj, te je kao takva sastavni dio ostalih razvojnih strategija.

(2) Vlada Republike Hrvatske sukladno članku 34. Uredbe (EU) br. 1380/2013 na prijedlog Ministarstva donosi Višegodišnji nacionalni strateški plan razvoja akvakulture.

(3) Višegodišnji nacionalni strateški plan razvoja akvakulture uključuje ciljeve, mjere i potrebne rokove za postizanje tih ciljeva.

(4) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva, a nakon što ga odobri Europska komisija, donosi Operativni program u ribarstvu koji uključuje i akvakulturu (u daljnjem tekstu: Operativni program).

Ciljevi

Članak 6.

Za ostvarivanje održivog razvoja akvakulture te njezine gospodarske, ekološke i društvene uloge, ciljevi razvoja akvakulture u Republici Hrvatskoj su:

a) unaprjeđenje konkurentnosti akvakulture te njezine održivosti u društveno-gospodarskom smislu

b) povećanje ukupne proizvodnje u akvakulturi uz poštivanje načela ekonomske, socijalne i ekološke održivosti.

DIO DRUGI
NADLEŽNA TIJELA I INSTITUCIONALNA PODRŠKA

Nadležna tijela

Članak 7.

(1) Nadležno tijelo za provedbu ovoga Zakona i uredbi iz članka 2. ovoga Zakona je Ministarstvo.

(2) Za upravljanje i kontrolu provedbe mjera strukturne politike Operativnog programa iz članka 5. stavka 4. ovoga Zakona nadležna tijela utvrđuju se odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Institucionalna podrška

Članak 8.

(1) Institucionalna podrška obuhvaća djelovanje tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, znanstvenih organizacija, stručnih institucija, ustanova za pružanje usluga u akvakulturi, komora, udruga, te zadruga u akvakulturi i organizacija proizvođača priznatih u skladu s posebnim propisima.

(2) Tijela iz stavka 1. ovoga članka sukladno svojoj nadležnosti pružaju podršku Ministarstvu u izradi i donošenju propisa, strategija i ostalih dokumenata o akvakulturi.

(3) Savjetodavna djelatnost u području akvakulture obavlja se kao javna i privatna savjetodavna služba u akvakulturi.

(4) Javnu savjetodavnu djelatnost u području akvakulture obavlja javna ustanova za savjetodavne poslove u ribarstvu i akvakulturi (u daljnjem tekstu: Savjetodavna služba) sukladno posebnim propisima.

(5) Privatnu savjetodavnu službu u akvakulturi mogu obavljati fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje takve djelatnosti sukladno posebnim propisima.

(6) Ministar, u skladu s člankom 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 rješenjem osniva Savjetodavni odbor.

(7) Savjetodavni odbor iz stavka 6. ovoga članka ima najmanje pet članova koji se imenuju na vrijeme od četiri godine.

(8) Savjetodavni odbor iz stavka 6. ovoga članka obavlja poslove sukladno odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007.

(9) Ministar može odlukom osnovati Savjetodavno vijeće za akvakulturu (u daljnjem tekstu: Savjetodavno vijeće) na vrijeme od četiri godine u koje imenuje predstavnike tijela iz stavka 1. ovoga članka.

(10) Savjetodavno vijeće je neovisno tijelo koje daje stručno mišljenje o temama od značaja za akvakulturu te sudjeluje u pripremi i izradi nacrta propisa iz područja akvakulture.

(11) Administrativno-tehničke poslove za Savjetodavno vijeće obavlja Ministarstvo.

(12) Savjetodavno vijeće donosi poslovnik o radu koji propisuje način obavljanja njegovih savjetodavnih funkcija.

DIO TREĆI
MJERE UPRAVLJANJA U AKVAKULTURI

Uvjeti za obavljanje djelatnosti akvakulture

Članak 9.

(1) Pravnoj ili fizičkoj osobi odobrit će se obavljanje djelatnosti akvakulture izdavanjem dozvole za akvakulturu (u daljnjem tekstu: dozvola) ako ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je registrirana za obavljanje djelatnosti akvakulture sukladno posebnim propisima

2. da je ishodila odgovarajuće akte sukladno posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode i

3. da je nositelj koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture sukladno posebnom propisu o pomorskom dobru, u slučaju obavljanja uzgoja na pomorskom dobru, ili

4. da je ishodila odgovarajuće akte kojima se ostvaruje pravo korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za obavljanje djelatnosti akvakulture sukladno posebnom propisu o poljoprivrednom zemljištu, u slučaju uzgoja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, i/ili

5. da je ishodila odgovarajuće akte kojima se ostvaruje pravo korištenja kopnenih voda za potrebe obavljanja djelatnosti akvakulture sukladno posebnom propisu o vodama, odnosno posebnom propisu o poljoprivrednom zemljištu, u slučaju obavljanja uzgoja na kopnu uz korištenje kopnenih voda.

(2) Pravna ili fizička osoba kojoj je izdana dozvola iz stavka 1. ovoga članka smije započeti s obavljanjem djelatnosti i obavljati djelatnost akvakulture ako ispunjava uvjet stručne osposobljenosti za obavljanje djelatnosti akvakulture iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Fizičkoj osobi koja je nositelj ili član OPG-a sukladno posebnom propisu obavljanje djelatnosti akvakulture u okviru registrirane dopunske djelatnosti na OPG-u odobrava se sukladno članku 12. ovoga Zakona izdavanjem odobrenja za obavljanje djelatnosti akvakulture (u daljnjem tekstu: odobrenje).

(4) Odobrenje iz stavka 3. ovoga članka izdat će se ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) da OPG raspolaže potrebnim vodnim resursima i

b) da je obavljanje djelatnosti akvakulture na području OPG-a u skladu s posebnim propisima o prostornom uređenju.

(5) Pravne i fizičke osobe iz stavaka 1. i 3. ovoga članka smiju uzgajati samo vrste vodenih organizama koje su upisane u dozvolu, odnosno u odobrenje.

Dozvola

Članak 10.

(1) Dozvolu na zahtjev pravne ili fizičke osobe izdaje Ministarstvo. Protiv dozvole nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Dozvola se izdaje za svaki dio koncesioniranog pomorskoga dobra na kojem se obavlja djelatnost akvakulture.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za više dijelova koncesioniranog pomorskog dobra izdat će se jedna dozvola pod uvjetom da predstavljaju jedinstvenu tehnološku cjelinu.

(4) Za uzgajalište na kopnu za obavljanje djelatnosti akvakulture uz korištenje kopnene vode, a za koje su odgovarajući akti iz članka 9. stavka 1. točaka 4. i 5. izdani za njegove dijelove zbog različitog vlasničkog statusa zemljišta na kojemu se nalaze iako predstavljaju jedinstvenu tehnološku cjelinu, izdat će se jedna dozvola.

(5) Nositelj dozvole dužan je podnijeti zahtjev za upis promjene podataka u dozvoli.

(6) Promjene podataka u dozvoli Ministarstvo odobrava rješenjem. Protiv rješenja iz ovoga stavka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(7) Ministarstvo vodi Registar dozvola u akvakulturi u elektroničkom obliku u koji se po izvršnosti rješenja iz stavaka 1. i 6. ovoga članka upisuju podaci o izdanoj dozvoli i sve promjene podataka.

(8) Zahtjevi iz stavaka 1. i 5. ovoga članka s odgovarajućim aktima izdanim u postupcima procjene utjecaja na okoliš, odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sukladno posebnim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode te Registar iz stavka 7. ovoga članka objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(9) Sadržaj zahtjeva iz stavaka 1. i 5. ovoga članka, sadržaj dozvole te sadržaj i način vođenja Registra dozvola u akvakulturi propisat će ministar pravilnikom.

Ukidanje dozvole

Članak 11.

(1) Dozvola se ukida:

a) prestankom prava stečenih temeljem akata iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona

b) prestankom pravne osobe, odnosno obrta

c) brisanjem djelatnosti uzgoja vodenih organizama u sudskom registru ili obrtnom registru ili

d) ako nositelj dozvole dvije godine uzastopce ne dostavlja podatke iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Ukidanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo utvrđuje rješenjem protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(3) Po izvršnosti rješenja iz stavka 2. ovoga članka dozvola se briše iz Registra dozvola u akvakulturi.

(4) Jedan primjerak rješenja iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo će dostaviti donositelju akta iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona.

Odobrenje

Članak 12.

(1) Odobrenje na zahtjev nositelja OPG-a izdaje Ministarstvo. Protiv odobrenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Nositelj odobrenja dužan je podnijeti zahtjev za upis promjene podataka u odobrenju.

(3) Promjene podataka u odobrenju odobrava Ministarstvo rješenjem. Protiv rješenja iz ovoga stavka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Po izvršnosti odobrenja iz stavka 1. ovoga članka nositelj OPG-a je obvezan dopunsku djelatnost akvakulture upisati u Upisnik dopunskih djelatnosti koji vodi tijelo nadležno prema posebnom propisu.

(5) U slučaju ispisa dopunske djelatnosti akvakulture na OPG-u, ili brisanja OPG-a iz Upisnika poljoprivrednika, nadležno tijelo iz stavka 4. ovoga članka dužno je obavijestiti Ministarstvo.

(6) Ministarstvo vodi Registar odobrenja u elektroničkom obliku u koji se po izvršnosti odobrenja, odnosno rješenja iz stavaka 1. i 3. ovoga članka upisuju podaci o izdanom odobrenju i sve promjene podataka. Registar se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva.

(7) Zahtjevi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka s odgovarajućim aktima izdanim u postupcima procjene utjecaja na okoliš, odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sukladno posebnim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(8) Sadržaj zahtjeva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka te sadržaj i način vođenja Registra odobrenja za obavljanje djelatnosti akvakulture na OPG-u propisat će ministar pravilnikom.

Ukidanje odobrenja

Članak 13.

(1) Odobrenje se ukida:

a) brisanjem dopunske djelatnosti akvakulture na OPG-u

b) brisanjem OPG-a iz Upisnika poljoprivrednika ili

c) ako OPG dvije godine uzastopce ne dostavlja podatke iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Ukidanje odobrenja Ministarstvo utvrđuje rješenjem protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(3) Po izvršnosti rješenja iz stavka 2. ovoga članka odobrenje se briše iz Registra odobrenja.

Uvjeti za utvrđivanje područja za obavljanje djelatnosti akvakulture

Članak 14.

(1) U svrhu osiguravanja osnovnih pretpostavki za određivanje područja za akvakulturu u prostornim planovima propisuju se kriteriji za utvrđivanje pogodnosti dijelova pomorskog dobra, zemljišta i kopnenih voda za obavljanje djelatnosti akvakulture.

(2) Pogodnost dijelova pomorskoga dobra za obavljanje djelatnosti akvakulture mora se utvrditi sukladno kriterijima propisanim pravilnikom iz stavka 5. ovoga članka, posebnim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnim propisima iz područja sigurnosti plovidbe i posebnim propisima iz područja zaštite mora od onečišćenja.

(3) Pogodnost zemljišta i kopnenih voda za obavljanje djelatnosti akvakulture mora se utvrditi sukladno kriterijima propisanim pravilnikom iz stavka 6. ovoga članka, posebnim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode i posebnim propisima o vodama.

(4) U postupku utvrđivanja granica za svaki dio koncesioniranog pomorskog dobra i svaki dio kopna na kojem će se obavljati djelatnost akvakulture utvrđuje se potreba za određivanjem zaštitnog pojasa u svrhu zaštite organizama u uzgoju.

(5) Kriterije o pogodnosti dijelova pomorskoga dobra iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar pravilnikom uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i prirode, ministra nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje i ministra nadležnog za pomorstvo.

(6) Kriterije o pogodnosti zemljišta i kopnenih voda iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar pravilnikom uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje, ministra nadležnog za zaštitu okoliša, prirode i vodno gospodarstvo.

Javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije i javni natječaj za dodjelu zakupa za ribnjake

Članak 15.

Javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za namjenu obavljanja djelatnosti akvakulture sukladno posebnom propisu o pomorskom dobru, kao i javni natječaj za dodjelu zakupa za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu o poljoprivrednom zemljištu, može se objaviti isključivo uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi

Članak 16.

(1) Pravnim ili fizičkim osobama iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona odobrit će se unos strane vrste ili prijenos lokalno neprisutne vrste koja nije obuhvaćena Prilogom IV. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 radi njezina korištenja u akvakulturi izdavanjem dozvole za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi.

(2) Dozvolu za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, na zahtjev pravne ili fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka, izdaje Ministarstvo u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 708/2007, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode. Protiv dozvole iz ovoga stavka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(3) Zajedno sa zahtjevom iz stavka 2. ovoga članka pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka dostavlja i dokumentaciju u skladu s okvirnim smjernicama iz Priloga I. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007.

(4) Savjetodavni odbor iz članka 8. stavka 6. ovoga Zakona daje stručno mišljenje o tome sadržava li zahtjev iz stavka 2. ovoga članka sve potrebne podatke na temelju kojih se može ocijeniti i prema tome prihvatiti zahtjev, odnosno izdati dozvola iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Ministarstvo može ukinuti dozvolu iz stavka 2. ovoga članka sukladno članku 12. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007. Ukidanje dozvole utvrđuje se rješenjem protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(6) Ministarstvo odobrava plan djelovanja u nepredvidivim okolnostima sukladno članku 17. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 rješenjem protiv kojeg nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(7) Za vrste iz Priloga IV. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007, koje se nisu koristile u akvakulturi na području Republike Hrvatske prije stupanja na snagu ovoga Zakona, Savjetodavni odbor iz članka 8. stavka 6. ovoga Zakona daje mišljenje o potrebi provedbe procjene rizika iz članka 9. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007, a u svrhu mogućeg ograničavanja njihova korištenja sukladno članku 2. stavku 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007.

(8) Procjenu rizika iz članka 9. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 i procjenu rizika iz stavka 7. ovoga članka provodi stručno tijelo sukladno posebnom propisu o stranim i invazivnim stranim vrstama.

Popis zatvorenih objekata akvakulture, Registar dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi i Registar unosa i prijenosa

Članak 17.

(1) Ministarstvo vodi popis zatvorenih objekata akvakulture za uzgoj stranih i lokalno neprisutnih vrsta sukladno članku 2. stavku 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007, koji se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.

(2) Ministarstvo vodi Registar dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi u elektroničkom obliku u koji se po izvršnosti dozvole iz članka 16. stavka 2. upisuju podaci o izdanoj dozvoli i sve promjene podataka. Registar se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.

(3) Ministarstvo sukladno članku 23. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 vodi Registar unosa i prijenosa koji se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.

(4) Ministarstvo na svojim mrežnim stranicama objavljuje informacije sukladno članku 4. stavku 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 535/2008.

(5) Sadržaj registara iz stavaka 2. i 3. ovoga članka i sadržaj popisa iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar pravilnikom.

Korištenje zavičajnih i strogo zaštićenih vrsta u akvakulturi

Članak 18.

(1) Uzimanje iz prirode strogo zaštićenih vrsta i/ili zavičajnih divljih vrsta određenih posebnim propisima iz područja zaštite prirode za daljnje korištenje u akvakulturi može se obavljati samo na temelju prethodno pribavljenog dopuštenja ministarstva nadležnog za zaštitu prirode.

(2) Ministarstvo donosi godišnji plan upravljanja uzgojem plavoperajne tune (Thunnus thynnus) sukladno članku 10. Uredbe (EU) 2016/1627.

Bijeg vodenih organizama iz uzgojnih instalacija

Članak 19.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 9. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona dužne su voditi evidenciju o bijegu vodenih organizama iz uzgojnih instalacija.

(2) Bijeg vodenih organizama u smislu ovoga Zakona podrazumijeva nenamjeran izlazak vodenih organizama iz uzgojnih instalacija.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su Ministarstvu u roku od tri mjeseca od završetka referentne kalendarske godine dostavljati točne podatke o bijegu vodenih organizama iz uzgojnih instalacija na propisanim obrascima.

(4) Oblik i sadržaj obrazaca te način dostavljanja obrazaca iz stavka 3. ovoga članka propisat će ministar pravilnikom.

Ekološka proizvodnja u akvakulturi

Članak 20.

Ekološka proizvodnja u akvakulturi sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20. 7. 2007.) uređuje se posebnim propisom koji uređuje ekološku proizvodnju.

Stručna osposobljenost za obavljanje djelatnosti akvakulture

Članak 21.

(1) Fizička ili pravna osoba kojoj je izdana dozvola iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona smije započeti s obavljanjem djelatnosti i obavljati djelatnost akvakulture ako je stručno osposobljena za obavljanje djelatnosti akvakulture, odnosno ima zaposlenu osobu stručno osposobljenu za obavljanje djelatnosti akvakulture u punom radnom vremenu.

(2) Stručno osposobljenom osobom iz stavka 1. ovoga članka smatra se osoba koja je položila kolegij koji uključuje područje uzgoja vodenih organizama na V., VI. ili VII. razini obrazovanja, kao i osoba koja je prije stupanja na snagu ovoga Zakona stekla uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje uzgoja ribe i drugih morskih organizama sukladno posebnom propisu, odnosno uvjerenje o položenom ispitu za akvakulturu sukladno posebnom propisu.

(3) Ako fizička ili pravna osoba iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona nije stručno osposobljena osoba, odnosno nema zaposlenu stručno osposobljenu osobu iz stavka 2. ovoga članka u punom radnom vremenu, dužna je završiti, odnosno imati zaposlenika u punom radnom vremenu koji je završio osnovno stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja za obavljanje djelatnosti akvakulture (u daljnjem tekstu: Program stručnog osposobljavanja).

(4) Savjetodavna služba obavlja osnovno stručno osposobljavanje za obavljanje djelatnosti akvakulture prema Programu stručnog osposobljavanja o čemu izdaje potvrdu.

(5) Savjetodavna služba obavlja i dodatno neobavezno usavršavanje za obavljanje djelatnosti akvakulture prema Programu stručnog osposobljavanja o čemu izdaje potvrdu.

(6) Poslove iz stavaka 4. i 5. ovoga članka Savjetodavna služba obavlja kao javnu ovlast.

(7) Program stručnog osposobljavanja i obrasce potvrda iz stavaka 4. i 5. ovoga članka propisat će ministar pravilnikom.

Plovila u akvakulturi

Članak 22.

Sva plovila koja se koriste u akvakulturi moraju biti upisana u Registar ribarske flote sukladno posebnom propisu koji uređuje mjere upravljanja ribarskom flotom.

Međunarodna suradnja u akvakulturi

Članak 23.

(1) Ministarstvo je nadležno za uspostavu i provedbu međunarodne suradnje u akvakulturi kroz sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, međunarodnim projektima ili kroz bilateralnu suradnju.

(2) Uspostava i provedba međunarodne suradnje iz stavka 1. ovoga članka financira se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Statistički podaci o akvakulturi

Članak 24.

(1) Pravne i fizičke osobe iz članka 9. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona dužne su Ministarstvu u roku od tri mjeseca od završetka referentne kalendarske godine dostaviti točne statističke podatke o akvakulturi na propisanim obrascima.

(2) Oblik i sadržaj obrazaca te način dostavljanja obrazaca iz stavka 1. ovoga članka i podataka iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona propisat će ministar pravilnikom.

Prikupljanje podataka o akvakulturi

Članak 25.

(1) U skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008 i člankom 21. Uredbe (EU) br. 508/2014, a nakon odobrenja Europske komisije ministarstvo nadležno za ribarstvo donosi Godišnji plan prikupljanja podataka u ribarstvu, uključujući prikupljanje podataka u akvakulturi, koji Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(2) Za potrebe prikupljanja društveno-gospodarskih podataka u akvakulturi u okviru provedbe Godišnjeg plana prikupljanja podataka u ribarstvu iz stavka 1. ovoga članka fizičke i pravne osobe iz članka 9. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona dužne su Ministarstvu na propisanim obrascima i u propisanom roku dostavljati točne i potpune knjigovodstvene i druge podatke o financijskim i poslovnim aktivnostima u akvakulturi.

(3) Oblik, sadržaj, način dostave te rokove dostavljanja obrazaca iz stavka 2. ovoga članka propisat će ministar pravilnikom.

Drugi podaci

Članak 26.

(1) U svrhu prikupljanja podataka u akvakulturi, osim podataka propisanih ovim Zakonom, fizičke i pravne osobe iz članka 9. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona dužne su na zahtjev Ministarstvu dostaviti i druge podatke koje su obvezne voditi sukladno drugim propisima.

(2) Ministarstvo od drugih nadležnih tijela može zatražiti službene evidencije vezane uz akvakulturu koje se vode sukladno posebnim propisima.

Uređenje tržišta u akvakulturi

Članak 27.

(1) Zajedničko uređenje tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture obuhvaća strukovne organizacije, tržišne standarde za određene proizvode ribarstva i akvakulture, informiranje potrošača, pravila tržišnog natjecanja i istraživanje tržišta.

(2) Uvjete, kriterije i način priznavanja te djelovanja zadruga u ribarstvu i akvakulturi, organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija propisat će ministar pravilnikom.

(3) Popis trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture propisat će ministar pravilnikom.

Potpore u akvakulturi

Članak 28.

(1) Potpore u akvakulturi obuhvaćaju potpore koje su omogućene u okviru strukturne politike u skladu s usvojenim dokumentima iz članka 5. stavka 4. ovoga Zakona i državne potpore u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1388/2014 оd 16. prosinca 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 369, 24. 12. 2014.), Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014 оd 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 28. 6. 2014.) i Smjernicama za ispitivanje državnih potpora u sektoru ribarstva i akvakulture (2015/C 217/01).

(2) Ministar je nadležan odobriti dodjelu potpora u akvakulturi jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Akti koji proizlaze iz pravilnika iz stavka 6. ovoga članka nisu upravni akti.

(4) Korisnik potpore u akvakulturi materijalnu imovinu koja je predmet potpore ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjeno, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, korisnik zbog nepredviđenih okolnosti ili više sile može obaviti navedene radnje uz prethodno pribavljeno odobrenje Ministarstva uzimajući u obzir odredbe članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013.).

(6) Uvjete, kriterije i način dodjele potpora u akvakulturi iz stavka 1. ovoga članka propisat će ministar pravilnikom.

DIO ČETVRTI
UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR U AKVAKULTURI

POGLAVLJE I.
UPRAVNI NADZOR

Članak 29.

Upravni nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

POGLAVLJE II.
INSPEKCIJSKI NADZOR

Osobe koje obavljaju inspekcijski nadzor

Članak 30.

Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavljaju:

a) viši ribarski inspektori i ribarski inspektori (u daljnjem tekstu: inspektori)

b) ministarstvo nadležno za financije obavlja inspekcijski nadzor u prijevozu i trgovini proizvoda akvakulture.

Inspekcija u okviru međunarodno preuzetih obveza

Članak 31.

Ministar ovlašćuje inspektore koji sudjeluju u provedbi nadzora i kontrole u dijelu koji se odnosi na akvakulturu u okviru međunarodnih ugovora kojih je potpisnica Republika Hrvatska.

Ovlasti inspektora

Članak 32.

U provedbi inspekcijskog nadzora inspektori imaju sljedeća prava, dužnosti i ovlasti:

a) ulaziti i pregledavati poslovne i proizvodne prostore, uzgojne instalacije, objekte, plovila, prijevozna sredstva, uređaje i druge stvari kod nadziranih subjekata

b) zatražiti i pregledati isprave kojima se može utvrditi identitet osoba koje podliježu nadzoru i osoba zatečenih na mjestu nadzora

c) zatražiti i pregledati dokumentaciju o legalitetu

d) zatražiti i pregledati poslovnu dokumentaciju (poslovne knjige, registre, dokumente, ugovore, isprave) i drugu poslovnu dokumentaciju koja omogućuje uvid u poslovanje stranke te uzeti preslike istih

e) fotografirati ili snimiti osobe, poljoprivredno zemljište, prostore, uzgojne instalacije, objekte, plovila, prijevozna sredstva te druge predmete iz ovoga stavka

f) izvršiti uvid u službene evidencije i baze podataka potrebne za obavljanje nadzora

g) prikupljati podatke i obavijesti odgovornih osoba, svjedoka i drugih osoba.

Inicijative za postupanje drugih tijela

Članak 33.

(1) Ako inspektor utvrdi da je došlo do povrede odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, provest će postupak sukladno Prekršajnom zakonu.

(2) Inspektor će podnijeti kaznenu prijavu za kaznena djela za koja se progoni po službenoj dužnosti.

(3) Ako inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis iz djelokruga drugog tijela, obvezan je bez odgode obavijestiti drugo tijelo.

Najava inspekcijskog nadzora

Članak 34.

(1) Inspektori obavljaju inspekcijske nadzore bez prethodne najave.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, o početku obavljanja inspekcijskog nadzora inspektor može obavijestiti nadzirani subjekt ako smatra da se time neće umanjiti učinkovitost inspekcijskog nadzora.

Dužnosti nadziranih subjekata

Članak 35.

(1) Nadzirani subjekt dužan je inspektoru dopustiti obavljanje inspekcijskog nadzora.

(2) Nadzirani subjekt dužan je inspektoru prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora omogućiti uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju te dostaviti potrebne podatke i obavijesti.

(3) Ako je nositelj OPG-a, vlasnik obrta ili odgovorna osoba u pravnoj osobi odnosno nadzirani subjekt odsutan, inspektor će obaviti inspekcijski nadzor u nazočnosti člana OPG-a, odnosno djelatnika kojeg je zatekao na radu u obrtu ili pravnoj osobi. U tom slučaju sastavlja se zapisnik, a o utvrđenim činjenicama u slučaju utvrđenih nepravilnosti zatražit će se očitovanje nositelja OPG-a, vlasnika obrta ili odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno nadziranog subjekta.

(4) Nadzirani subjekt dužan je na zahtjev inspektora dostaviti ili pripremiti poslovnu dokumentaciju i podatke potrebne za nadzor u roku koji mu inspektor odredi ako se predmetna dokumentacija ne nalazi kod nadziranog subjekta prilikom provedbe inspekcijskog nadzora.

(5) Rok iz stavka 4. ovoga članka mora biti primjeren vrsti zahtjeva.

Rješenje

Članak 36.

(1) Ako inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da su povrijeđene odredbe uredbi iz članka 2. ovoga Zakona, odredbe ovoga Zakona ili propisa donesenih na temelju njega, ima pravo i obvezu rješenjem narediti da se utvrđene nepravilnosti, odnosno nedostaci otklone u određenom roku.

(2) Inspektor će donijeti rješenje iz stavka 1. ovoga članka bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka inspekcijskog nadzora.

Pravni lijek na rješenja inspektora

Članak 37.

(1) Inspektor je u obavljanju inspekcijskog nadzora samostalan te vodi postupak, donosi rješenja i poduzima mjere u okviru prava, dužnosti i ovlasti utvrđenih ovim Zakonom i drugim propisima.

(2) Protiv rješenja koja na temelju ovoga Zakona donosi inspektor nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Inspekcijski nadzori i evidencije o obavljenim nadzorima

Članak 38.

(1) Inspekcijski nadzor obavlja se opažanjem i/ili nadzorom.

(2) O obavljenom opažanju i/ili nadzoru sastavlja se zapisnik.

(3) Inspektori vode evidenciju o obavljenim inspekcijskim pregledima, donesenim rješenjima, o optužnim prijedlozima, odnosno obavijestima o počinjenim prekršajima, prekršajnim nalozima, obveznim prekršajnim nalozima, izrečenim kaznama za utvrđene prekršaje te podnijetim prijavama za kaznena djela, u elektronskom obliku.

(4) Sadržaj i izgled obrasca opažanja i obrasca zapisnika propisat će ministar pravilnikom.

DIO PETI
PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 39.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

a) obavlja djelatnost akvakulture bez dozvole protivno članku 10. stavku 1. ovoga Zakona

b) koristi strane i lokalno neprisutne vrste koje nisu obuhvaćene Prilogom IV. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 s namjerom korištenja u akvakulturi bez dozvole protivno članku 16. stavku 1. ovoga Zakona

c) uzima iz prirode za daljnje korištenje u akvakulturi zavičajne divlje vrste bez prethodno pribavljenog dopuštenja ministarstva nadležnog za zaštitu prirode protivno članku 18. stavku 1. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na zavičajne divlje vrste

d) ne dostavi u roku od tri mjeseca od završetka referentne kalendarske godine statističke podatke o akvakulturi sukladno članku 24. ovoga Zakona

e) ne dostavi na propisanim obrascima i u propisanom roku točne i potpune knjigovodstvene i druge podatke o financijskim i poslovnim aktivnostima u akvakulturi sukladno članku 25. stavku 2. ovoga Zakona

f) ne dostavi na zahtjev ministarstva i druge podatke koje je obvezna voditi sukladno drugim propisima, a sukladno članku 26. stavku 1. ovoga Zakona

g) ne dopusti obavljanje inspekcijskog nadzora sukladno članku 35. stavku 1. ovoga Zakona

h) sidri kavez za prijevoz plavoperajne tune na udaljenosti unutar 0,5 nautičkih milja od objekata za uzgoj prije početka svakog stavljanja u uzgojne kaveze protivno članku 40. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/1627

i) stavlja plavoperajnu tunu u uzgojni kavez bez odobrenja protivno članku 40. stavku 3. Uredbe (EU) 2016/1627

j) stavlja plavoperajnu tunu u uzgojni kavez nakon 14. kolovoza protivno članku 40. stavku 5. Uredbe (EU) 2016/1627

k) po primitku naloga za puštanje ne provodi puštanje plavoperajne tune sukladno članku 41. stavku 3. Uredbe (EU) 2016/1627

l) stavlja u kaveze plavoperajnu tunu za potrebe uzgoja koja nije popraćena propisanom dokumentacijom protivno članku 3. Uredbe (EU) br. 640/2010

m) ne osigura nadzor stavljanja plavoperajne tune u uzgojni kavez podvodnom videokamerom sukladno članku 44. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/1627

n) ne osigura dostupnost videozapisa inspektorima ICCAT-a, regionalnim promatračima, inspektorima Unije i nacionalnim promatračima sukladno članku 44. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2016/1627

o) zamjenjuje, uređuje ili manipulira videozapisom protivno članku 44. stavku 4. Uredbe (EU) 2016/1627

p) stavlja plavoperajnu tunu u uzgojne kaveze ili je izlovljava iz uzgojnih kaveza bez nazočnosti ICCAT-ova regionalnog promatrača protivno članku 51. stavku 4. Uredbe (EU) 2016/1627

r) stavlja plavoperajnu tunu u uzgojni kavez, a koja je ulovljena ribarskim plovilima ili zamkama čija država zastave nema kvotu, ograničenje ulova ili raspodjelu ribolovnog napora za plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru na temelju ICCAT-ovih mjera za očuvanje i upravljanje i/ili je ulovljena ribarskim plovilom ili zamkom čija je pojedinačna kvota ili čije su državne ribolovne mogućnosti u trenutku ulova bile iscrpljene protivno članku 56. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/1627

s) trguje, uvozi, iskrcava, prerađuje ili izvozi plavoperajne tune s uzgajališta koje nisu popraćene dokumentacijom protivno članku 56. stavku 3. Uredbe (EU) 2016/1627.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točaka b) do g) ovoga članka fizička osoba.

Članak 40.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

a) ne vodi evidenciju o bijegu vodenih organizama iz uzgojnih instalacija sukladno članku 19. stavku 1. ovoga Zakona

b) ne omogući uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju te ne dostavi potrebne podatke i obavijesti sukladno članku 35. stavku 2. ovoga Zakona

c) na zahtjev inspektora ne dostavi ili pripremi poslovnu dokumentaciju i podatke potrebne za nadzor u roku koji mu inspektor odredi ako se predmetna dokumentacija ne nalazi kod nadziranog subjekta prilikom provedbe inspekcijskog nadzora sukladno članku 35. stavku 4. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 7000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 41.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

a) ne osigura sljedivost pošiljke proizvoda akvakulture u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, od izlova ili sakupljanja do maloprodaje sukladno članku 58. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

b) proizvode akvakulture ne označi na odgovarajući način kako bi se osigurala sljedivost svake serije sukladno članku 58. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

c) za sve serije proizvoda akvakulture nisu zadovoljeni minimalni zahtjevi glede označavanja i potrebnih podataka sukladno članku 58. stavku 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 3000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba obrtnik.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 42.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako obavlja djelatnost akvakulture bez odobrenja protivno članku 9. stavku 3. ovoga Zakona.

DIO ŠESTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje provedbenih propisa

Članak 43.

(1) Pravilnike iz članka 10. stavka 9., članka 12. stavka 8., članka 14. stavaka 5. i 6., članka 19. stavka 4., članka 21. stavka 7., članka 24. stavka 2., članka 25. stavka 3., članka 27. stavaka 2. i 3., članka 28. stavka 6. i članka 38. stavka 4. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnik iz članka 17. stavka 5. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Savjetodavni odbor iz članka 8. stavka 6. ovoga Zakona ministar će osnovati u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Do stupanja na snagu provedbenih propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13., 14/14. i 152/14.)

a) Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 76/11.)

b) Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 76/11., 52/12. i 16/13.)

c) Pravilnik o ispitu za obavljanje uzgoja ribe i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 76/11.)

d) Pravilnik o kriterijima o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 59/12.).

(5) Do stupanja na snagu provedbenih propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi Pravilnik o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 82/05., 59/09., 156/09., 53/10., 3/11. i 149/11.) donesen na temelju Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01., 7/03., 174/04., 10/05. – ispravak, 49/05. – pročišćeni tekst i 14/14.).

Registri

Članak 44.

Do uspostave Registra dozvola u akvakulturi iz članka 10. ovoga Zakona Ministarstvo nastavlja voditi Registar o izdanim povlasticama za uzgoj iz članka 52. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13., 14/14. i 152/14.) i Upisnik o izdanim povlasticama za akvakulturu iz članka 49. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01., 7/03., 174/04., 10/05. – ispravak, 49/05. – pročišćeni tekst i 14/14.).

Usklađivanje poslovanja

Članak 45.

(1) Pravne i fizičke osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju djelatnost akvakulture temeljem povlastice za uzgoj ribe i drugih morskih organizama iz članka 52. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13., 14/14. i 152/14.), te pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost akvakulture temeljem povlastice za akvakulturu iz članka 47. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01., 7/03., 174/04., 10/05. – ispravak, 49/05. – pročišćeni tekst i 14/14.), dužne su uskladiti svoje poslovanje i ishoditi dozvolu iz članka 10. ovoga Zakona u roku od jedne godine od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravnoj i fizičkoj osobi koja ne uskladi svoje poslovanje sukladno stavku 1. ovoga članka Ministarstvo će rješenjem ukinuti povlasticu za uzgoj ribe i drugih morskih organizama, odnosno ukinuti povlasticu za akvakulturu. Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Započeti postupci

Članak 46.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona prema odredbama Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13., 14/14. i 152/14.) i Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01., 7/03., 174/04., 10/05. – ispravak, 49/05. – pročišćeni tekst i 14/14.) dovršit će se prema odredbama tih zakona.

Prestanak važenja propisa

Članak 47.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

a) u Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01., 7/03., 174/04., 10/05. – ispravak, 49/05. – pročišćeni tekst i 14/14.) odredbe članaka 46. do 50., članaka 52. i 53., članka 55. stavaka 1. i 3., članka 65. stavka 2., članka 66. stavaka 1. i 6. u dijelu koji se odnosi na akvakulturu, članka 80. stavka 1. točaka 5. i 7., članka 81. stavka 1. točke 7. i stavka 7., članka 82. stavka 1. točke 11. i točaka 16. i 17. u dijelu koji se odnosi na akvakulturu, članka 86., članka 88. stavka 4. te članka 90. u dijelu koji se odnosi na akvakulturu.

b) u Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13., 14/14. i 152/14.) odredbe članaka 49. do 58., članka 76. stavka 1. točaka 21. do 27. te članka 78. stavka 1. točaka 72. do 76. i točaka 125. do 127.

Stupanje na snagu

Članak 48.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/173

Zagreb, 15. prosinca 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.