Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina

NN 130/2017 (27.12.2017.), Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina

HRVATSKI SABOR

2984

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O NASTAVKU ISPLATE DOKUPLJENIH MIROVINA

Proglašavam Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2017.

Klasa: 011-01/17-01/121

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 20. prosinca 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O NASTAVKU ISPLATE DOKUPLJENIH MIROVINA

Članak 1.

Ovim Zakonom Republika Hrvatska preuzima isplatu dokupljenih mirovina ostvarenih do 31. svibnja 2014. koje je korisnicima dokupljene mirovine isplaćivalo trgovačko društvo »Royal međugeneracijska solidarnost d.d.« na temelju ugovora o dokupu mirovine zaključenih s poslodavcima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

(1) Iznimno od odredaba Zakona o mirovinskom osiguranju, isplatu dokupljenih mirovina iz članka 1. ovoga Zakona obavljat će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) na temelju evidencije trgovačkog društva iz članka 1. ovoga Zakona o isplati tih mirovina, evidencije Ministarstva financija ‒ Porezne uprave i poslodavaca s kojima su sklopljeni ugovori o dokupu mirovine.

(2) Trgovačko društvo iz stavka 1. ovoga članka i Zavod sklopit će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona sporazum o preuzimanju ugovora o dokupu mirovina iz članka 1. ovoga Zakona, evidencija trgovačkog društva iz članka 1. ovoga Zakona i analitičke dokumentacije, kojim će detaljno urediti predaju podataka i dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka te međusobna prava i obveze.

(3) Zavod će isplaćivati dokupljene mirovine na temelju rješenja koje će Zavod donijeti po službenoj dužnosti, u kojima će na temelju podataka iz stavka 1. ovoga članka utvrditi iznos mjesečne dokupljene mirovine te ukupni iznos dospjelih, a neisplaćenih dokupljenih mirovina u vrijeme preuzimanja isplate.

(4) Protiv rješenja Zavoda u prvom stupnju iz stavka 3. ovoga članka može se izjaviti žalba Zavodu.

Članak 3.

Sredstva za isplatu dokupljenih mirovina preuzetih ovim Zakonom osiguravaju se u državnom proračunu.

Članak 4.

(1) Na dokupljenu mirovinu preuzetu ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju koje se odnose na usklađivanje i korištenje mirovine.

(2) U slučaju smrti korisnika dokupljene mirovine na stjecanje, određivanje i korištenje obiteljske dokupljene mirovine primjenjuju se odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju.

(3) Predujam poreza na dohodak prema isplatama dokupljene mirovine Zavod će utvrđivati na način propisan za oporezivanje mirovina koje Zavod isplaćuje iz sustava obveznog osiguranja, sukladno propisima kojima je uređeno oporezivanje dohotka.

Članak 5.

(1) Isplata dokupljenih mirovina prema ovome Zakonu uspostavlja se počevši od 1. ožujka 2018.

(2) Iznosi dospjelih, a neisplaćenih svota dokupljenih mirovina iz članka 1. ovoga Zakona koji nisu isplaćeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona isplatit će se korisnicima dokupljene mirovine iz članka 1. i članka 4. stavka 2. ovoga Zakona i nasljednicima korisnika dokupljene mirovine prema odredbama Zakona o nasljeđivanju obročno do 31. prosinca 2020.

Članak 6.

(1) Korisnici i nasljednici korisnika dokupljene mirovine, koji su podnijeli tužbu i vode spor pred sudom radi ostvarivanja potraživanja iz ugovora o dokupu mirovine ili su već pravomoćno ostvarili svoje potraživanje pred sudom, ne mogu ostvariti isplatu dokupljene mirovine prema ovom Zakonu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korisnici i nasljednici korisnika dokupljene mirovine koji se odreknu tužbenog zahtjeva odnosno izvršenja pravomoćne sudske odluke u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona mogu ostvariti isplatu dokupljene mirovine uz predočenje pravomoćne sudske odluke o okončanju toga postupka odricanjem od tužbenog zahtjeva odnosno ovjerene izjave o odustanku od naplate potraživanja s osnove sudske odluke, o čemu su dužni obavijestiti Zavod.

(3) Korisnici dokupljene mirovine koji se odreknu tužbenog zahtjeva i daju ovjerenu izjavu da neće podnositi tužbu nakon stupanja na snagu ovoga Zakona mogu ostvariti isplatu dokupljene mirovine uz predočenje ovjerene izjave.

(4) Sud kod kojega se vodi postupak dužan je izvijestiti Zavod o svim korisnicima dokupljenih mirovina iz članka 1. i članka 4. stavka 2. ovoga Zakona koji su pokrenuli postupke iz stavka 1. ovoga članka, na način da obvezno dostavi popis korisnika dokupljenih mirovina koji su ostali pri tužbenim zahtjevima i koji su se odrekli tužbenog zahtjeva u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 7.

(1) Danom potpisivanja sporazuma iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona prestaju ugovorne obveze trgovačkog društva iz članka 1. ovoga Zakona i poslodavaca iz ugovora o dokupu mirovine prema korisnicima dokupljene mirovine.

(2) Prava i obveze iz ugovora o dokupu mirovine iz članka 1. ovoga Zakona prenose se na Zavod danom potpisivanja sporazuma iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Neispunjene obveze poslodavaca koje proizlaze iz ugovora o dokupu mirovina iz članka 1. i članka 4. stavka 2. ovoga Zakona poslodavci će podmirivati državnom proračunu.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-01/17-01/01
Zagreb, 15. prosinca 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.