Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

NN 130/2017 (27.12.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

HRVATSKI SABOR

2986

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2017.

Klasa: 011-01/17-01/123

Urbroj 71-06-01/1 -17-2

Zagreb, 20. prosinca 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Članak 1.

U Zakonu o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13., 152/14., 99/15., 52/16. i 16/17.) iza članka 36. dodaje se članak 36.a koji glasi:

»Članak 36.a

Odredbe članka 36. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju na ostvarivanje drugih prava na temelju ovoga Zakona.«.

Članak 2.

U članku 37. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ukida se samcu, odnosno kućanstvu ako je samac ili član kućanstva u postupku priznavanja prava dao netočne ili nepotpune podatke o prihodu i imovini o kojima ovisi priznavanje prava ili opseg prava ili nije omogućio centru za socijalnu skrb uvid u prihod i imovinu.«.

Članak 3.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Ako radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac ili član kućanstva koji je korisnik zajamčene minimalne naknade odbije ponuđeni posao, osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili samovoljno otkaže ugovor o radu, ukida mu se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno kućanstvu se zajamčena minimalna naknada umanjuje za pripadajući udio toga člana.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka nema pravo podnijeti zahtjev za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno za uvećanje iznosa zajamčene minimalne naknade za kućanstvo u sljedećih šest mjeseci nakon mjeseca u kojem je pravo ukinuto, odnosno u kojemu je pravo umanjeno.

(3) Radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva ukida se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno zajamčena minimalna naknada umanjuje se za pripadajući udio tog člana kućanstva ako se ne odazove pozivu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade.

(4) Osoba iz stavka 3. ovoga članka nema pravo podnijeti zahtjev za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno za uvećanje iznosa zajamčene minimalne naknade za kućanstvo u sljedećih šest mjeseci nakon mjeseca u kojem je pravo ukinuto, odnosno u kojemu je pravo umanjeno.

(5) U radovima za opće dobro iz stavka 3. ovoga članka korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno.

(6) Centar za socijalnu skrb dužan je jednom mjesečno dostavljati jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave podatke o radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim samcima korisnicima zajamčene minimalne naknade te radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim članovima kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade.

(7) Jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave dužne su centru za socijalnu skrb jednom mjesečno dostavljati podatke o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su pozvani, a nisu se odazvali i sudjelovali u radovima za opće dobro iz stavka 5. ovoga članka.

(8) Odredbe ovoga članka ne odnose se na osobe iz članka 24. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 4.

U članku 54. stavak 5. briše se.

Članak 5.

U članku 55. stavku 1. brojka: »250« zamjenjuje se brojkom: »300«.

U stavku 3. iza riječi: »ne uračunava se« dodaju se riječi: »plaća, autorski honorar« i stavlja se zarez.

Članak 6.

U članku 58. stavak 2. briše se.

Članak 7.

U članku 59. stavku 1. podstavku 1. brojka: »100« zamjenjuje se brojkom: »120«.

U podstavku 2. brojka: »70« zamjenjuje se brojkom: »84«.

Članak 8.

U članku 63. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Pravo na status njegovatelja priznaje se bračnom ili izvan­bračnom drugu, formalnom ili neformalnom životnom partneru osobe s invaliditetom iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 9.

U članku 66. iza riječi: »roditelju njegovatelju« dodaju se riječi: »ili njegovatelju«.

Članak 10.

U članku 74. stavku 1. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. obiteljska medijacija«.

Dosadašnja točka 9. postaje točka 10.

U stavku 2. iza riječi: »boravak« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »obiteljska medijacija«.

U stavku 4. riječi: »stavka 1. točaka 3. do 9. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »stavka 1. točaka 3. do 8. i točke 10. ovoga članka«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, o priznavanju prava na socijalne usluge iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, kada te usluge ne pruža centar za socijalnu skrb te o priznavanju prava na socijalne usluge iz stavka 1. točke 9. ovoga članka, kada te usluge ne pruža centar za socijalnu skrb, odlučuje centar za socijalnu skrb rješenjem.«.

Članak 11.

Iza članka 93. dodaje se naslov iznad članka i članak 93.a koji glase:

»11.9. Obiteljska medijacija

Članak 93.a

(1) Obiteljska medijacija je socijalna usluga stručne pomoći članovima obitelji, koja se pruža radi postizanja sporazuma oko neriješenog prijepora iz obiteljskih odnosa, kada se postizanje takvog sporazuma očekuje u vremenski ograničenom razdoblju od najduže tri mjeseca.

(2) Uslugu iz stavka 1. ovoga članka pruža centar za socijalnu skrb i obiteljski medijator upisan u registar obiteljskih medijatora.

(3) Na pružanje socijalne usluge iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način odredbe zakona kojim se uređuje medijacija u obiteljskopravnim odnosima, osim ako je ovim zakonom drugačije određeno.

(4) Ministarstvo vodi registar obiteljskih medijatora.

(5) Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi pravilnikom će propisati sadržaj i način vođenja registra obiteljskih medijatora, uvjete stručne osposobljenosti obiteljskih medijatora, prostorne uvjete i način provođenja obiteljske medijacije.«.

Članak 12.

U naslovu iznad članka 94. brojka: »11.9« zamjenjuje se brojkom: »11.10«.

Članak 13.

U članku 97. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Ako socijalnu uslugu obiteljske medijacije pruža centar za socijalnu skrb, korisnik nije dužan sudjelovati u plaćanju cijene te usluge.«.

Članak 14.

Članak 108. mijenja se i glasi:

»(1) Temeljem procjene potreba korisnika centar za socijalnu skrb u suradnji s korisnikom, članovima obitelji i drugim potrebnim dionicima, tijekom postupka za priznavanje prava na socijalne usluge iz članka 74. stavka 1. točaka 3. do 8. i 10. ovoga Zakona, izrađuje individualni plan promjene.

(2) Obvezni sadržaj individualnog plana promjene iz stavka 1. ovoga članka propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.«.

Članak 15.

Iza članka 123. dodaje se članak 123.a koji glasi:

»Članak 123.a

(1) Pravna osoba ili fizička osoba koja obavlja djelatnost socijalne skrbi ne smije s korisnikom kojem pruža socijalnu uslugu sklopiti ugovor o otuđenju ili opterećenju nekretnine korisnika.

(2) Bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner te srodnik u ravnoj ili pobočnoj liniji do drugog stupnja srodstva fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka ne smije s korisnikom, kojem fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka pruža socijalnu uslugu, sklopiti ugovor o otuđenju ili opterećenju nekretnine korisnika.

(3) Fizička osoba koja je zaposlena u djelatnosti socijalne skrbi, njezin bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner ili srodnik u ravnoj ili pobočnoj liniji do drugog stupnja srodstva ne smije s korisnikom sklopiti ugovor o otuđenju ili opterećenju nekretnine korisnika.

(4) Ugovor sklopljen suprotno odredbama ovoga članka je ništetan.«.

Članak 16.

U članku 164. stavku 1. iza riječi: »boravka« dodaju se riječi: »usluge savjetovanja i pomaganja, usluge rane intervencije«.

Članak 17.

U članku 187. stavku 6. riječi: »Pravna osoba« zamjenjuju se riječima: »Ustanova iz stavka 1. ovoga članka i pravna osoba«.

U stavku 6. podstavku 1. iza riječi: »na temelju« dodaju se riječi: »odluke osnivača ustanova iz stavka 1. ovoga članka« i stavlja se zarez.

U stavku 7. riječi: »Pravna osoba« zamjenjuju se riječima: »Ustanova iz stavka 1. ovoga članka i pravna osoba«.

Članak 18.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 99/15.) članci 1., 2., 7., 12., 13., 14., 15., članak 16. stavak 5., članak 25., 27., 28., 29., 30., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 42., 45., 46., članak 49. stavak 2., članak 50. stavak 1. i članak 51. brišu se.

Članak 19.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 99/15.) u članku 52. iza riječi: »objave« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »osim odredbi članaka 1., 2., 7., 12., 13., 14. i 15., članka 16. stavka 5., te članaka 25., 27., 28., 29., 30., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 42., 45. i 46. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 31. prosinca 2017.« brišu se.

Članak 20.

U Zakonu o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 52/16.) članak 2. briše se.

Članak 21.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 16/17.) članak 6. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Postupci koji su pokrenuti, a nisu pravomoćno okončani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka postupci za priznavanje prava na osobnu invalidninu ili prava na doplatak za pomoć i njegu dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 23.

Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi donijet će pravilnike iz članka 11. i članka 14. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 24.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 30. prosinca 2017., osim odredbi članka 5. stavka 1. i članka 7. ovoga Zakona koje stupaju na snagu 1. travnja 2018.

Klasa: 022-03/17-01/171

Zagreb, 15. prosinca 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.