Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima

NN 130/2017 (27.12.2017.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima

HRVATSKI SABOR

2990

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2017.

Klasa: 011-01/17-01/127

Urbroj 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 20. prosinca 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

Članak 1.

U Zakonu o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 76/13. i 30/14.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim Zakonom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

– Uredbe (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici i o stavljanju izvan snage Odluke br. 3052/95/EZ Tekst značajan za EGP (SL L 218, 13. 8. 2008.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 764/2008,

– Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 Tekst značajan za EGP (SL L 218, 13. 8. 2008.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 765/2008,

– Uredbe (EU) br. 305/2011,

– Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 568/2014 оd 18. veljače 2014. o izmjeni Priloga V. Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda (SL L 157, 27. 5. 2014.)

– Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 574/2014 оd 21. veljače 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o predlošku za sastavljanje izjave o svojstvima građevnih proizvoda (SL L 159, 28. 5. 2014.).«.

Članak 2.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Rješenje o ispunjavanju zahtjeva iz članka 43. Uredbe (EU) br. 305/2011 donosi Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Povjerenstva za građevne proizvode.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka može se donijeti za:

– laboratorij,

– laboratorij za radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke: reakcije na požar, otpornosti na požar, svojstva prilikom vanjskog požara, akustična svojstva, odnosno emisija opasnih tvari,

– tijelo za certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje,

– tijelo za certificiranje proizvoda.

(3) Rješenjem iz stavka 2. podstavaka 1., 2. i 4. ovoga članka, a sukladno članku 46. stavku 1. Uredbe (EU) br. 305/2011, pravna osoba može biti posebno imenovana kao stručna za rad izvan svojih akreditiranih jedinica u skladu sa zahtjevima za prijavljena tijela propisanim pravilnikom iz članka 23. ovoga Zakona.

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka važi do njegova ukidanja.

(6) Ako se u postupku provjeravanja ispunjavanja zahtjeva potrebnih za donošenje rješenja iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da je riječ o podnositelju zahtjeva koji je već prijavljen Europskoj komisiji, a akreditacijski postupak prema građevnom proizvodu za koji se podnosi zahtjev je u tijeku, donijet će se privremeno rješenje.

(7) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka ukinut će se zbog prestanka ispunjavanja zahtjeva na temelju kojih je rješenje izdano.«.

Članak 3.

Iza članka 13. dodaje se članak 13.a koji glasi:

»Članak 13.a

Prijavljena tijela iz članka 13. stavka 2. podstavaka 1., 3. i 4. ovoga Zakona provode sljedeće radnje u okviru zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda za koje je doneseno rješenje:

– laboratorij ocjenjuje svojstva građevnih proizvoda na temelju ispitivanja (utemeljenoga na uzorkovanju koje je proveo proizvođač), proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije građevnog proizvoda,

– tijelo za certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje donosi odluku o izdavanju, ograničenju, obustavi ili povlačenju certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje na temelju ishoda sljedećih ocjenjivanja i provjera koje provodi to tijelo:

1. početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje,

2. kontinuiranog nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje,

– tijelo za certificiranje proizvoda donosi odluku o izdavanju, ograničenju, obustavi ili povlačenju certifikata o stalnosti svojstava proizvoda na temelju ishoda sljedećih ocjenjivanja i provjera koje to tijelo provodi:

1. ocjenjivanja svojstava građevnog proizvoda koje se provodi na temelju ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda,

2. početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje,

3. kontinuiranog nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje,

4. ispitivanja slučajnih uzoraka koje prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda uzima u proizvodnom pogonu ili skladišnim prostorima proizvođača.«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. riječ: »pravomoćnosti« zamjenjuje se riječju: »izvršnosti«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Ako prijavljeno tijelo podnese tužbu na rješenje iz članka 13. ovoga Zakona, Ministarstvo pokreće postupak povlačenja prijave podnesene sukladno stavku 1. ovoga članka.

(4) Ako zahtjev tijela koje je prijavljeno Europskoj komisiji na temelju privremenog rješenja iz članka 13. stavka 6. ovoga Zakona bude odbačen ili odbijen, Ministarstvo će nakon izvršnosti rješenja kojim je zahtjev odbačen ili odbijen pokrenuti postupak povlačenja prijave.«.

Članak 5.

U članku 18. stavku 1. riječ: »pravomoćnosti« zamjenjuje se riječju: »izvršnosti«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako imenovano tijelo podnese tužbu na rješenje iz članka 17. ovoga Zakona, Ministarstvo pokreće postupak povlačenja imenovanja podnesenog sukladno stavku 1. ovoga članka.«.

Članak 6.

U članku 19. stavku 1. riječ: »pravomoćnosti« zamjenjuje se riječju: »izvršnosti«, a iza riječi: »s propisanim zahtjevima« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kao i dokaze kojima prijavljeno tijelo dokazuje da i nadalje ispunjava zahtjeve na temelju kojih mu je doneseno rješenje iz članka 13. ovoga Zakona«.

U stavku 2. riječ: »pravomoćnosti« zamjenjuje se riječju: »izvršnosti«, a iza riječi: »s propisanim zahtjevima« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kao i dokaze kojima imenovano tijelo dokazuje da i nadalje ispunjava zahtjeve na temelju kojih mu je doneseno rješenje iz članka 17. ovoga Zakona«.

U stavku 3. riječi: »tri radna dana« zamjenjuju se riječima: »15 dana«.

Članak 7.

U članku 42. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ispitivanja koja su provedena tijekom izrade hrvatske tehničke ocjene radi utvrđivanja pojedinog svojstva ili bitne značajke građevnog proizvoda koji je predmetom izdane hrvatske tehničke ocjene, kao i rezultati istih radnji, prihvaćaju se u smislu provođenja zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava toga građevnog proizvoda i ne treba ih ponavljati.«.

Članak 8.

U članku 44. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(3) Radnje ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava koje, ovisno o sustavu iz stavka 1. ovoga članka, provodi proizvođač su:

– ocjenjivanje svojstava građevnog proizvoda na temelju ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije tog proizvoda,

– kontrola tvorničke proizvodnje,

– daljnja ispitivanja uzoraka koje proizvođač uzima u proizvodnom pogonu u skladu s propisanim planom ispitivanja.

(4) Radnje ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava koje, ovisno o sustavu iz stavka 1. ovoga članka, provodi odobreno tijelo su:

– ocjenjivanje svojstava građevnog proizvoda koje se provodi na temelju ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije tog proizvoda,

– radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke: reakcije na požar, otpornosti na požar, svojstva prilikom vanjskog požara, akustična svojstva, odnosno emisija opasnih tvari,

– početni pregled proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje,

– kontinuirani nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje,

– ispitivanja slučajnih uzoraka koje odobreno tijelo uzima u pogonu ili skladišnim prostorima proizvođača.«.

Članak 9.

U članku 45. stavku 3. riječ: »pravomoćnosti« zamjenjuje se riječju: »izvršnosti«.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 10.

U članku 47. stavku 4. riječ: »pravomoćnosti« zamjenjuje se riječju: »izvršnosti«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7. do 10. koji glase:

»(7) Ako se u postupku provjeravanja ispunjavanja zahtjeva potrebnih za donošenje rješenja iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da je riječ o podnositelju zahtjeva koji već ima status odobrenog ili prijavljenog tijela za provođenje zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, a akreditacijski postupak prema građevnom proizvodu za koji se podnosi zahtjev je u tijeku, donijet će se privremeno rješenje.

(8) Radnju u okviru zadaća treće strane prema izdanoj hrvatskoj tehničkoj ocjeni, donesenoj na temelju hrvatskog dokumenta za ocjenjivanje, može provesti odobreno ili prijavljeno tijelo koje ima rješenje iz stavka 1. ovoga članka ili rješenje iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona, i to za građevni proizvod ili skupinu građevnih proizvoda u koju skupinu spada i građevni proizvod koji je predmetom izdane hrvatske tehničke ocjene.

(9) Odobreno, odnosno prijavljeno tijelo iz stavka 8. ovoga članka dužno je obavijestiti Ministarstvo najkasnije 15 dana prije početka te 15 dana nakon završetka provođenja radnji u okviru zadaća treće strane prema izdanoj hrvatskoj tehničkoj ocjeni, donesenoj na temelju hrvatskog dokumenta za ocjenjivanje. Uz obavijest o početku provođenja tih radnji odobreno, odnosno prijavljeno tijelo mora dostaviti rješenje i hrvatsku tehničku ocjenu iz stavka 8. ovoga članka.

(10) Ministarstvo na svojim službenim internetskim stranicama objavljuje popis izdanih hrvatskih tehničkih ocjena i odobrenih ili prijavljenih tijela koja su provela radnje iz stavka 8. ovoga članka, kao i svaku promjenu s tim u vezi.«.

Članak 11.

U članku 51. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako odobreno tijelo prestane ispunjavati zahtjeve na temelju kojih je doneseno rješenje iz članka 47. ovoga Zakona, dužno je najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja o ukidanju ili djelomičnom ukidanju rješenja koje mu je doneseno o nastaloj situaciji obavijestiti proizvođače kod kojih je provodio zadaće treće strane, Ministarstvo i ministarstvo nadležno za gospodarstvo, i to na način propisan pravilnikom iz članka 55. ovoga Zakona.«.

Članak 12.

U članku 54. stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 13.

U članku 55. podstavak 13. briše se.

Dosadašnji podstavak 14. postaje podstavak 13.

Članak 14.

Naslov iznad članka 61. mijenja se i glasi: »Ovlasti inspektora i poduzimanje mjera«.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležni inspektori imaju ovlasti na temelju ovoga Zakona:

– zahtijevati od gospodarskih subjekata sve podatke i potrebnu dokumentaciju o ocjenjivanju i provjeri stalnosti svojstava te o sukladnosti građevnih proizvoda sa zahtjevima utvrđenim u Uredbi (EU) br. 305/2011, ovim Zakonom i propisima donesenim za provedbu ovoga Zakona,

– provoditi odgovarajuće preglede i ispitivanja građevnih proizvoda radi utvrđivanja njihove sukladnosti s objavljenim svojstvima, sukladnosti s Uredbom (EU) br. 305/2011, ovim Zakonom te propisima donesenim za provedbu ovoga Zakona i nakon što su stavljeni na tržište ili na raspolaganje na tržištu,

– besplatno uzimati uzorke proizvoda i dati ih na ispitivanje i ocjenu sukladnosti s objavljenim svojstvima te utvrditi njihovu sukladnost s Uredbom (EU) br. 305/2011, ovim Zakonom i propisima donesenim za provedbu ovoga Zakona.

(2) Ako nadležni inspektor ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem ili opremom za provedbu pregleda ili ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka, provedbu tih radnji u okviru inspekcijskog nadzora može povjeriti stručnoj instituciji koja nije bila uključena u ispitivanje te ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava istog građevnog proizvoda prije stavljanja na tržište ili na raspolaganje na tržištu.

(3) Ako u provedbi inspekcijskog nadzora nadležni inspektor ima dovoljno razloga vjerovati da građevni proizvod obuhvaćen hrvatskom tehničkom specifikacijom ili usklađenom tehničkom specifikacijom nije u skladu sa svojstvima u odnosu na njegove bitne značajke, nadležni inspektor provjerava ispunjava li građevni proizvod zahtjeve s obzirom na objavljena svojstva te zahtjeve utvrđene Uredbom (EU) br. 305/2011, ovim Zakonom i propisima donesenim za provedbu ovoga Zakona.

(4) Kada se tijekom provjere iz stavka 3. ovoga članka utvrdi da građevni proizvod nije u skladu sa zahtjevima s obzirom na njegova objavljena svojstva te sa zahtjevima utvrđenim Uredbom (EU) br. 305/2011, ovim Zakonom i propisima donesenim za provedbu ovoga Zakona, nadležni inspektor će zahtijevati, bez odgađanja, od gospodarskog subjekta koji građevni proizvod stavlja na tržište ili na raspolaganje na tržište da provede potrebne korektivne mjere (dragovoljne mjere) u primjerenom roku kako bi se građevni proizvod uskladio s propisanim zahtjevima ili da proizvod povuče s tržišta ili izvrši povrat od krajnjih korisnika, razmjerno prirodi ili vrsti rizika. Nadležni inspektor obavještava prijavljeno, odnosno odobreno tijelo o poduzetim aktivnostima ako je isto tijelo, u skladu s odgovarajućim sustavom ocjenjivanja, provelo zadaće treće strane za taj građevni proizvod.

(5) Prije poduzimanja mjera ograničavanja (zabrana ili ograničavanje stavljanja na tržište ili na raspolaganje na tržištu građevnog proizvoda, povlačenje s tržišta ili povrat od krajnjih korisnika) gospodarskom subjektu omogućit će se izjašnjavanje u odgovarajućem roku ne kraćem od 10 dana, osim kada to nije moguće zbog hitnosti poduzimanja mjera radi zaštite zdravlja ili sigurnosti koja se odnosi na javne interese.

(6) Ako gospodarski subjekt ne provede potrebne korektivne mjere u roku iz stavka 4. ovoga članka, nadležni inspektor će rješenjem gospodarskom subjektu koji građevni proizvod stavlja na tržište ili na raspolaganje na tržište:

– zabraniti ili ograničiti stavljanje na tržište ili na raspolaganje na tržište građevnog proizvoda ili

– narediti povlačenje građevnog proizvoda s tržišta ili povrat od krajnjih korisnika.

(7) Ako u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi jednu od sljedećih nesukladnosti (formalne nesukladnosti), nadležni inspektor će od gospodarskog subjekta koji građevni proizvod stavlja na tržište ili na raspolaganje na tržište zahtijevati da provede korektivne mjere (dragovoljne mjere) kako bi se nesukladnosti otklonile u primjerenom roku:

– na proizvod nije postavljena oznaka ili postavljena oznaka nije u skladu s člancima 8. ili 9. Uredbe (EU) br. 305/2011 ili u skladu s člankom 29. ovoga Zakona,

– izjava o svojstvima nije sastavljena ili nije stavljena u skladu s člancima 4., 6. i 7. Uredbe (EU) br. 305/2011 ili u skladu s člancima 26. i 28. ovoga Zakona, uzimajući u obzir članak 5. Uredbe (EU) br. 305/2011 i članak 27. ovoga Zakona,

– tehnička dokumentacija nije dostupna ili je nepotpuna ili

– proizvod je bez propisanih tehničkih uputa, odnosno uputa i sigurnosnih obavijesti ili su one nepotpune ili ne prate proizvod.

(8) Ako gospodarski subjekt ne otkloni nesukladnosti u primjerenom roku iz stavka 5. ovoga članka, nadležni inspektor će rješenjem gospodarskom subjektu koji proizvod stavlja na tržište ili na raspolaganje na tržištu zabraniti ili ograničiti stavljanje na tržište ili na raspolaganje na tržište građevnih proizvoda ili narediti povlačenje s tržišta.

(9) Žalba izjavljena protiv rješenja nadležnog inspektora iz stavaka 6. i 8. ovoga članka ne odgađa izvršenja rješenja, a o njoj odlučuje tijelo određeno zakonom kojim se uređuju inspekcije u gospodarstvu.«.

Članak 15.

U članku 66. stavku 1. podstavak 8. mijenja se i glasi:

» – suprotno članku 47. stavku 4. ovoga Zakona počne obavljati zadaće treće strane, osim u slučaju propisanom u stavku 8. toga članka,«.

Članak 16.

U članku 68. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, a u vezi s člankom 61. stavkom 7. ovoga Zakona, odnosno člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 305/2011, nadležni inspektor neće podnositi optužni prijedlog za proizvod s formalnom nesukladnošću ako gospodarski subjekt otkloni utvrđene nesukladnosti u primjerenom roku iz rješenja, osim ako ponovno utvrdi isti prekršaj.«.

Članak 17.

(1) Dokumenti o provedenim radnjama ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda, izvještaji o ispitivanju, certifikati te izjave o svojstvima izdani u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 76/13. i 30/14.) važe do isteka roka njihova trajanja i smatraju se dokumentima, izvještajima, certifikatima i izjavama izdanima prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Rješenja donesena u skladu s člankom 13. stavkom 1., člankom 17. stavkom 1., člankom 45. stavkom 1. i člankom 47. stavkom 1. Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 76/13. i 30/14.), važeća na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, važeća su i smatraju se rješenjima izdanima prema odredbama ovoga Zakona.

(3) Rješenja iz stavka 2. ovoga članka mogu se ukinuti zbog prestanka ispunjavanja zahtjeva na temelju kojih su rješenja dana.

(4) Postupci započeti prema odredbama Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 76/13. i 30/14.) i propisima donesenima za provedbu toga Zakona dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, postupci započeti prema odredbama Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 76/13. i 30/14.) i propisima donesenim za provedbu toga Zakona do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama zakona koji je povoljniji za stranku po čijem je zahtjevu postupak započet, ako to stranka zatraži.

Članak 18.

Ovaj Zakon notificiran je u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) (Tekst značajan za EGP).

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/135

Zagreb, 15. prosinca 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.