Odluka o izmjenama Odluke o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila

NN 130/2017 (27.12.2017.), Odluka o izmjenama Odluke o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2995

Na temelju članka 261. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/2008, 48/2010 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/2011, 80/2013, 158/2013 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/2014, 64/2015 i 108/2017) ministar unutarnjih poslova donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA TEHNIČKI PREGLED I DRUGE POSLOVE KOJI SE OBAVLJAJU U STANICAMA ZA TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

Članak 1.

U Odluci o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila (»Narodne novine«, br. 122/2014 i 122/2016) u članku 1. riječi: »produljenja valjanosti«, zamjenjuju se riječima: »registracije vozila i produženja važenja«.

U tablici »Naknade za administrativne poslove oko registracije vozila« u rednom broju 13. riječi: »produljenju valjanosti« zamjenjuju se riječima: »produženju važenja«, a iza riječi: »naknada za ceste« dodaje se zarez i riječi: »upravna pristojba i dr.«.

U rednom broju 15. riječi: »Produljenje valjanosti prometne dozvole«, zamjenjuju se riječima: »Ovjera prometne dozvole«.

U rednom broju 16. riječi: »Popunjavanje registracijskog lista 34,48«, zamjenjuju se riječima: »Odjava vozila, izdavanje potvrde iz evidencije 14,35«.

U rednom broju 17. riječi: »Izdavanje registracijskih pločica 22,84«, zamjenjuju se riječima: »Izdavanje registarskih i izvoznih pločica 17,24«.

U tablici »Ostale naknade« u rednom broju 23. riječi: »Izdavanje potvrde i probnih pločica 56,46« zamjenjuju se riječima: »Izdavanje pokusnih pločica i potvrde o izdavanju pokusnih pločica 17,24«.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Klasa: 011-02/17-01/152

Urbroj: 511-01-152-17-4

Zagreb, 21. prosinca 2017.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.