Uredba o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN 131/2017 (28.12.2017.), Uredba o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3012

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 121/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 2017. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12, 82/13 i 22/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu na osnovi zakupa iz članka 215. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11 i 84/11) i članka 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 71/10), prestaje rad u privatnoj praksi zakupom najkasnije 31. prosinca 2018. godine.

Članak 2.

Zdravstveni radnici koji na dan stupanja na snagu ove Uredbe obavljaju privatnu praksu u prostoru doma zdravlja, odnosno ljekarničke zdravstvene ustanove sukladno članku 49. stavcima 1. i 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 82/13), nastavljaju rad u privatnoj praksi zakupom najkasnije do 31. prosinca 2018. godine.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-44/06

Urbroj: 50301-27/25-17-3

Zagreb, 28. prosinca 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.