Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda

NN 132/2017 (29.12.2017.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda

Vlada Republike Hrvatske

3021

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. prosinca 2017. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Državnog hidrometeorološkog zavoda (u daljnjem tekstu: DHMZ), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu DHMZ-a i njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika DHMZ-a, način planiranja poslova, radno vrijeme, održavanje uredovnih dana, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad DHMZ-a.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo i upravljanje unutarnjim ustrojstvenim jedinicama te okvirni broj državnih službenika i namještenika uređuju se na takav način da DHMZ može stručno, funkcionalno, racionalno i djelotvorno obavljati poslove iz svoga djelokruga i nadležnosti.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 3.

Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz djelokruga DHMZ-a­ ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ravnatelja

2. Sektor za financije, pravne i opće poslove

3. Sektor za projekte Europske unije i druge međunarodne projekte

4. Sektor za motrenje vremena i klime

5. Sektor za meteorološka istraživanja i razvoj

6. Sektor za vremenske i pomorske analize i prognoze

7. Sektor za hidrologiju

8. Sektor za kvalitetu zraka

9. Samostalna služba za informatiku.

10. Samostalna služba za umjerni laboratorij

11. Samostalna služba za daljinska mjerenja

12. Samostalna služba za praćenje i ublažavanje posljedica nepogoda

13. Samostalni odjel Biblioteka.

III. DJELOKRUG UNUTARNJIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1. KABINET RAVNATELJA

Članak 4.

Kabinet ravnatelja obavlja protokolarne poslove, poslove u vezi predstavki i pritužbi građana, te druge stručne i administrativne poslove. Obavlja poslove u vezi s odnosima s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske i tijelima državne uprave, kao i poslove u vezi odnosa sa sredstvima javnog informiranja, iz djelokruga DHMZ-a. Kabinet obavlja bilateralne i multilateralne poslove s relevantnim međunarodnim organizacijama te s nacionalnim hidrološkim i meteorološkim službama. Brine o usklađivanju rada DHMZ-a sukladno međunarodnim ugovorima, strategijama, konvencijama i drugim obvezujućim međunarodnim dokumentima, posebno vezanim uz Svjetsku meteorološku organizaciju i ostale organizacije u kojima je Republika Hrvatska punopravna članica, te skrbi o pripremi, evidenciji i provedbi međunarodnih ugovora. Kabinet obavlja poslove koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar DHMZ-a. Obavljaju se poslovi podrške u upravljanju kvalitetom, dogovaranju interne i eksterne revizije procesa utvrđenih prema normi HRN ISO 9001, te poslovi unutarnje revizije u DHMZ-u. U Kabinetu se objedinjuju i pohranjuju izvješća o radu i planovi rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica. Kabinet obavlja poslove vezane za pripremu sastanaka stručnog Kolegija te pohranu zapisnika s istih. Izrađuju se odluke i okružnice ravnatelja. Rješava se pošta upućena ravnatelju te se vodi evidencija i pohrana povjerljive pošte.

2. SEKTOR ZA FINANCIJE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE

Članak 5.

Sektor za fnancije, pravne i opće poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na upravljanje poslovnim procesima DHMZ-a, upravljanje imovinom, tehničkom i komunikacijskom infrastrukturom, proračunskim sredstvima, javnom nabavom, ljudskim potencijalima, poslovanju s korisnicima, upravnim poslovima te regulatornom usklađivanju s ostalim tijelima državne uprave. U Sektoru se obavljaju i poslovi vezani za Europsku uniju. Sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova. Sektor obavlja poslove vezane uz koordinaciju sustava unutarnjih kontrola.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za financije, pravne i opće poslove, ustrojavaju se:

2.1. Služba za ljudske potencijale, pravne poslove, zaštitu na radu i upravljanje dokumentima

2.2. Služba za financije, računovodstvo i nabavu

2.3. Služba za tehničku potporu.

2.1. Služba za ljudske potencijale, pravne poslove, zaštitu na radu i upravljanje dokumentima

Članak 6.

Služba za ljudske potencijale, pravne poslove, zaštitu na radu i upravljanje dokumentima obavlja poslove koji se odnose na zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti zaposlenika, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala. Obavlja poslove vezane za opće pravne i upravne poslove DHMZ-a, primjenu i provedbu zakona i drugih propisa, tužbe u upravnim sporovima, suradnju s nadležnim tijelima državne vlasti, a posebno s nadležnim državnim odvjetništvima, utvrđivanje odgovornosti zbog lakih povreda službene dužnosti i poslove oko pokretanja postupaka zbog teških povreda službene dužnosti pri Službeničkom sudu. Obavlja pripremu i kontrolu svih ugovora koje DHMZ sklapa. Obavlja poslove vezane uz imovinsko-pravne odnose DHMZ-a i nekretnine, zaštitu na radu, upravljanje dokumentima i njihovo arhiviranje. Služba daje stručnu pomoć ustrojstvenim jedinicama DHMZ-a.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za ljudske potencijale, pravne poslove, zaštitu na radu i upravljanje dokumentima, ustrojavaju se:

1.1.1. Odjel za ljudske potencijale

1.1.2. Odjel za pravne poslove i upravljanje dokumentima

1.1.3. Odjel za zaštitu na radu.

2.1.1. Odjel za ljudske potencijale

Članak 7.

U Odjelu za ljudske potencijale obavljaju se poslovi koji se odnose na planiranje, prijam, izbor i zapošljavanje ljudskih potencijala, raspoređivanje, premještaj, napredovanje te vježbenički staž, probni rad i prestanak rada zaposlenika. Odjel prati stanje i predlaže mjere za unapređenje upravljanja ljudskim potencijalima i njihov razvoj, obavlja poslove vezane za radne odnose, položaj, prava, obveze i odgovornosti zaposlenika, jubilarne nagrade i otpremnine. Vodi osobni očevidnik i registar zaposlenih, ispituje zadovoljstvo zaposlenika i predlaže mjere za poboljšanje zadovoljstva zaposlenika, sudjeluje u kreiranju, izradi i praćenju realizacije plana i programa stručnog usavršavanja zaposlenika, pruža organizacijsku i administrativnu pomoć vezano za polaganje državnog stručnog ispita te obavlja administrativne poslove vezane za ocjenjivanje rada zaposlenika. Odjel informira zaposlenike o njihovim pravima i obvezama, organizira i pruža psihološku pomoć i podršku zaposlenicima te obavlja poslove koji se odnose na zdravstvenu zaštitu zaposlenika na radu.

2.1.2. Odjel za pravne poslove i upravljanje dokumentima

Članak 8.

Odjel za pravne poslove i upravljanje dokumentima obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa. Odjel provodi opće postupovne aktivnosti u postupku donošenja zakona i drugih propisa, obavlja poslove koordinacije poslova procjene učinaka propisa, obavlja poslove vezane uz tužbe u upravnim sporovima, suradnju s nadležnim tijelima državne vlasti, a posebno s nadležnim državnim odvjetništvima. Odjel obavlja pravne poslove prilikom pripreme ugovora koje sklapa DHMZ, poslove vezane uz imovinsko-pravne odnose DHMZ-a i nekretnine. U Odjelu se obavljaju poslovi primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani.

2.1.3. Odjel za zaštitu na radu

Članak 9.

U Odjelu za zaštitu na radu obavljaju se poslovi zaštite na svim objektima DHMZ-a. Odjel prati stanje zaštite i sigurnosti zdravlja službenika i namještenika. Vodi evidencije iz zaštite na radu, surađuje s inspekcijom rada, surađuje u izadi procjene rizika i sudjeluje pri izradi revizije procjene. Odjel skrbi o upućivanju službenika i namještenika na liječničke preglede koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, planira i prati nabavu osobne zaštitne opreme i drugih sredstava namijenjenih za rad. Prati zakonsku regulativu i suvremena tehnološka dostignuća iz područja zaštite na radu, potiče nadređene i ovlaštenike na poboljšanje uvjeta i sigurnosti na radu.

2.2. Služba za financije, računovodstvo i nabavu

Članak 10.

Služba za financije, računovodstvo i nabavu obavlja poslove planiranja i izvršenja financijskog plana, kontrolu namjenskog trošenja proračunskih sredstava, analize i izvještavanja, obračunske, računovodstveno-knjigovodstvene i poslove vođenja propisanih evidencija i čuvanja knjigovodstvene i materijalno-financijske dokumentacije te druge operativne poslove vezane uz državni proračun i financiranje DHMZ-a, poslove plaćanja, obračun i isplatu plaća i naknada platnog prometa, evidencije prihodovanja i naplate usluga od korisnika. Služba obavlja pripremu, objavu, provođenje i koordinaciju poslova nabave roba, radova i usluga za potrebe DHMZ-a po postupku propisanom Zakonom o javnoj nabavi, izrađuje planove i vodi brigu o primjeni financijskih upravljačkih kontrola te predlaže mjere za unapređenje financijskih kontrola u cilju ostvarivanja poslovnih ciljeva i sprječavanja neadekvatnog trošenja sredstava i pronevjere, prati i primjenjuje propise iz svoga djelokruga. Obavlja poslove planiranja i prati izvršavanje sredstava u vezi s projektima financiranim iz fondova Europske unije, kao i projekata iz prekogranične suradnje.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za financije, računovodstvo i nabavu, ustrojavaju se:

2.2.1. Odjel za plan, analizu i nabavu

2.2.2. Odjel za financije i računovodstvo.

2.2.1. Odjel za plan, analizu i nabavu

Članak 11.

Odjel za plan, analizu i nabavu obavlja poslove planiranja i izvršenja financijskog plana, analize poslovanja DHMZ-a i pojedinih ustrojstvenih jedinica kroz korištenje financijskih sredstava, planiranje unaprijed ugovorenih i fiksnih obveza te nadzor nad izvršenjem obveza, izrađuje godišnja, polugodišnja, kvartalna i mjesečna izvješća za razne namjene. Odjel izrađuje prijedloge internih akata za ključne procese financijskog upravljanja te praćenje primjene internih akata. Izrađuje planove i vodi brigu o primjeni prethodnih i naknadnih financijskih upravljačkih kontrola sukladno zakonu te predlaže mjere za unapređenje financijskih kontrola u cilju ostvarivanja poslovnih ciljeva i sprečavanja neadekvatnog trošenja sredstava i pronevjere, surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom, dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju. Odjel pruža savjete i potpore rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica u oblikovanju i razvoju sustava unutarnjih kontrola te koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Odjel obavlja poslove nabave roba, radova i usluga po postupku propisanom Zakonom o javnoj nabavi; definira načine, procedure i predmete nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi samostalno ili u suradnji s odgovarajućim stručnim službama i vanjskim surad­nicima, ovisno o predmetu nabave, priprema i izrađuje natječajnu dokumentaciju, daje tehničku i stručnu podršku povjerenstvima koja obavljaju pregled i ocjenu dostavljenih ponuda; vodi brigu da se nabava odvija sukladno planu proračuna, vodi evidencije, surađuje sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu, dostavlja propisana izvješća i traženu dokumentaciju Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu i Upravi za politiku javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Obavlja poslove analitičkog knjigovodstva osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala te vodi knjige kapitalne imovine i sitnog inventara. Obavlja pripremu za godišnji popis imovine i obaveza, te obračunava ispravak vrijednosti, vodi skladišno poslovanje DHMZ-a, te poslove osiguranja, prati i primjenjuje propise iz svoga djelokruga.

2.2.2. Odjel za financije i računovodstvo

Članak 12.

Odjel za financije i računovodstvo obavlja poslove vezane za organiziranje, provedbu i kontrolu izvršenja svih financijskih i računovodstvenih poslova i osigurava cjelovitu primjenu važećih financijskih propisa, obavlja stručne računovodstveno-knjigovodstvene poslove koji se odnose na prikupljanje dokumentacije, prethodnu i naknadnu kontrolu unutarnjih i vanjskih isprava, kontiranje, obračun, knjiženja, plaćanje obveza, rezervaciju financijskih sredstava u državnoj riznici sukladno financijskom planu, poslove plaćanja i platnog prometa. Odjel prati izvršenje po dodijeljenim financijskim sredstvima u skladu s financijskim planom, obavlja usklađivanje i konsolidaciju računovodstvenih podataka za DHMZ, izrađuje temeljna i druga izvješća, te ih dostavlja nadležnim tijelima. Odjel prati razvoj i vođenje računovodstvenog sustava, uključujući troškovno i upravljačko računovodstvo. U Odjelu se obavlja obračun plaća i drugih naknada zaposlenika, obračun službenih putovanja, vodi blagajničko poslovanje, kao i obračun naknada za honorarne motritelje i raketare. U Odjelu se prate prihodi DHMZ-a te vodi skrb o naplati potraživanja, vode se propisane evidencije, odnosno poslovne knjige i čuva knjigovodstvena i materijalno-financijska dokumentacija. Odjel prati i evidentira projekte financirane iz inozemnih darovnica. Obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava Europske unije, kao i projekata koji se financiraju iz strukturnih i investicijskih fondova. Izrađuje financijska izvješća za projekte iz prekogranične suradnje prema smjernicama o prihvatljivosti troškova te ih dostavlja kontrolnom tijelu.

2.3. Služba za tehničku potporu

Članak 13.

Služba za tehničku potporu obavlja stručne poslove uspostave, razvijanja, planiranja, nadzora i održavanja tehničke infrastrukture, elektroničkih komunikacija, objekata te voznog parka DHMZ-a. Služba obavlja stručne poslove uspostave, razvijanja i održavanja telemetrijske opreme, telekomunikacijskih linija i radio-komunikacijskog sustava. Planira, održava i upravlja sustavom fiksnih i mobilnih govornih i podatkovnih telekomunikacija. Koordinira pri planiranju i uspostavljanju novih sustava radijskih i ostalih suvremenih sustava veza, nužnih za ispravan i neprekidan rad cijelog DHMZ-a. Nadzire investicijsku izgradnju i projektiranje novih komunikacijskih sustava i postrojenja. Sudjeluje u radu državnih tijela u području elektroničkih komunikacija. Služba planira i osigurava obavljanje poslova izgradnje, adaptacije, rekonstrukcije i investicijskog održavanja objekata DHMZ-a. Organizira i provodi nadzor nad izvođenjem radova i nadzor nad izvršavanjem ugovora, ovjerava račune i obračunske situacije izvedenih radova, vodi evidencije. te sudjeluje u izradi prijedloga za osiguranje potrebnih sredstava, obavlja procjenu oštećenja objekata, daje prijedloge o prioritetima adaptacije i rekonstrukcije, te vodi skladišno poslovanje DHMZ-a. Služba organizira rad na tekućem održavanju objekata, održava čistoću u radnim i drugim prostorijama i dvorišnom prostoru oko DHMZ-a. Organizira i obavlja poslove održavanja instalacija jake i slabe struje, vodovoda i kanalizacije te grijanja. Priprema ugovaranje i obavlja nadzor nad radovima na tekućem održavanju opreme i objekata. Obavlja sve potrebne poslove pripreme i održavanja mjerne infrastrukture (pripreme terena, objekata i potrebnih instalacija te pomoćnih poslova) za uspostavu i redovan rad hidroloških i meteoroloških postaja. Organizira i planira postupke preventivnog i izvanrednog održavanja sustava video nadzora, kontrole ulaza i izlaza te protuprovalnog sustava. Koordinira aktivnosti u vezi s tekućim održavanjem, pripremom i održavanjem mjerne infrastrukture s ostalim ustrojstvenim jedinicama. Organizira i nadzire održavanje prijevoznih sredstava DHMZ-a. Sudjeluje u izradi godišnjih planova nabave i rashoda vozila. Sudjeluje u propisivanju evidencije korištenja, tehničkog korištenja i održavanja vozila i opreme sukladno uvjetima njihove uporabe, namjene i tehničkim standardima proizvođača. Provodi postupak registracije, odjave i rashoda vozila DHMZ-a te vodi evidencije o istome. Vodi potrebne evidencije o korištenju vozila te provodi racionalizaciju korištenja i ekonomičnosti održavanja. Daje mišljenja, prijedloge i tehničke izvještaje iz svoga djelokruga, održava stručne kontakte s domaćim i stranim subjektima te proizvođačima opreme, obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3. SEKTOR ZA PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I DRUGE MEĐUNARODNE PROJEKTE

Članak 14.

Sektor za projekte Europske unije i druge međunarodne projekte obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, provedbu, praćenje, vrednovanje, razvoj i koordinaciju projekata financiranih sredstvima Europske unije i drugih projekata financiranih iz međunarodnih izvora. Koordinira i izrađuje strateške i operativne dokumente iz djelokruga rada Sektora. Utvrđuje prioritete za korištenje sredstava Europske unije. Sudjeluje u poslovima uspostave i unapređenja sustava upravljanja i kontrole korištenja sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) te surađuje s ostalim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova. Sudjeluje u planiranju proračuna koje je povezano s korištenjem sredstava Europske unije. Provodi mjere informiranja i vidljivosti. Obavlja poslove u vezi s korištenjem tehničke pomoći Europske unije. Surađuje s ostalim ustrojstvenim jedinicama DHMZ-a, drugim nadležnim ministarstvima i ostalim tijelima uključenim u provedbu i praćenje provedbe projekata, institucijama i civilnim društvom u cjelini. Prati nacionalne i međunarodne propise i dokumente iz svoga djelokruga. Sudjeluje u radu relevantnih tijela u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za projekte Europske unije i druge međunarodne projekte, ustrojavaju se:

3.1. Služba za provedbu projekata Europske unije

3.2. Služba za informiranje, odnose s javnošću i korisnike.

3.1. Služba za provedbu projekata Europske unije

Članak 15.

Služba za provedbu projekata Europske unije obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na razvoj, provedbu, koordinaciju, praćenje i vrednovanje projekata financiranih sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Upravlja opsegom, vremenskim rasporedom, troškovima, kvalitetom i ljudskim resursima projekta, razmjenom informacija u projektu te rizicima i nepravilnostima projekta. Sudjeluje u pripremanju natječajne i projektne dokumentacije i postupcima javne nabave za potrebe projekta. Obavlja poslove upravljanja i kontrole provedbe projekata. Izrađuje analize i izvješća o realizaciji projekta za potrebe tijela nadležnog za nadzor, kontrolu i odlučivanje u upravljanju projektima. Priprema interne pisane procedure za obavljanje vlastitih funkcija. Surađuje sa svim relevantnim ustrojstvenim jedinicama DHMZ-a i drugim relevantnim dionicima u provedbi projekata Europske unije. Organizira mjesečne sastanke o statusu provedbe projekata, te osigurava pravovremenu i učinkovitu provedbu predlaganjem korektivnih upravljačkih radnji na temelju praćenja projekata. Pohranjuje dokumente i zapise o obavljanju vlastitih funkcija s ciljem osiguravanja odgovarajućeg revizorskog traga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3.2. Služba za informiranje, odnose s javnošću i korisnike

Članak 16.

Služba za informiranje, odnose s javnošću i korisnike obavlja poslove koji se odnose na unutarnju i vanjsku komunikaciju o svim značajnim događajima i temama vezanim uz rad i djelatnosti DHMZ-a. Služba obavlja i objedinjava poslove vezano uz informiranje i vidljivost projekata financiranih sredstvima Europske unije kao i drugih projekata financiranih iz međunarodnih izvora. Sustavno promiče rad, ugled i pozitivnu sliku DHMZ-a u javnosti, sudjeluje u donošenju politika i strategija DHMZ-a, posebice vezano za politiku podataka i odnose s korisnicima, sudjeluje u razvoju svih oblika unutarnje i vanjske komunikacije i transparentnosti poslovanja, prati potrebe i zadovoljstvo korisnika te skrbi o predstavljanju i povećanju prepoznatljivosti, vidljivosti i dostupnosti proizvoda i usluga DHMZ-a, provodi aktivnosti edukacije i osvještavanja građana svih dobnih skupina iz područja djelatnosti. Skrbi o vizualnom identitetu DHMZ-a, uređenju i sadržaju web-stranica, izvješća, strategija i promidžbenih materijala, organizira i koordinira suradnju s medijima, organizira posebna događanja i skupove, izdaje informativne materijale i publikacije, vodi arhivu medijskih objava. Služba potiče dobre poslovne odnose s korisnicima, sudjeluje u pripremi ugovora s korisnicima, administrira i analizira poslovanje s korisnicima, surađuje sa svim mjerodavnim institucijama posebno vezano za politiku podataka, uključujući i Europsku ekonomsku interesnu asocijaciju nacionalnih meteoroloških službi.

4. SEKTOR ZA MOTRENJE VREMENA I KLIME

Članak 17.

Sektor za motrenje vremena i klime planira i organizira rad mreže meteoroloških postaja – glavnih, klimatoloških, kišomjernih, fenoloških i totalizatora. Sektor obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi prijedloga provedbenih propisa kojima se uređuje rad mreže meteoroloških postaja. Prati i primjenjuje nove spoznaje i metode iz područja meteoroloških motrenja te radi na izradi prijedloga za unapređenje i razvoj mreža meteoroloških postaja – glavnih, klimatoloških, kišomjernih, fenoloških i totalizatora. Radi na poslovima izrade tehničkih specifikacija nabave meteoroloških instrumenata i sve opreme vezanih uz rad klasičnih (konvencionalnih) meteoroloških mjerenja. Sektor planira i organizira rad mreže fenoloških motrenja, prikuplja i kontrolira fenološke podatke. Nadzire rad međunarodnog fenološkog vrta. Izrađuje upute za fenološka motrenja i kontrolu fenoloških podataka, koordinira rad s mrežom meteoroloških postaja te nadzire i obnavlja mrežu fenoloških postaja. Vodi evidenciju fenoloških motritelja i organizira rad fenoloških motritelja. Sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova. Prezentira rezultate rada na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima i u publikacijama.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za motrenje vremena i klime, ustrojavaju se:

4.1. Služba za meteorološka motrenja

4.2. Služba za automatska, visinska i posebna meteorološka mjerenja

4.3. Služba za obradu i kontrolu podataka.

4.1. Služba za meteorološka motrenja

Članak 18.

Služba za meteorološka motrenja provodi stručnu kontrolu rada i obilazak meteoroloških postaja – glavne, klimatološke i kišomjerne. Vodi brigu o kartoteci i metapodacima u Mreži meteoroloških postaja. Redovno obilazi i provodi stručnu i tehničku kontrolu mreže totalizatora. Vodi evidenciju o postajama i uvođenju svih meteoroloških izvješća. Organizira rad i poslovanje honorarnim motriteljima na klimatološkim i kišomjernim postajama.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za meteorološka motrenja, ustrojavaju se slijedeći Odjeljci kao područne jedinice:

4.1.1. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Slavonski Brod

4.1.2. Područna jedinica Odjeljak Glavna agrometeorološka postaja Križevci

4.1.3. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Bjelovar

4.1.4. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Daruvar

4.1.5. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Sisak

4.1.6. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Varaždin

4.1.7. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Krapina

4.1.8. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Karlovac

4.1.9. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Ogulin

4.1.10. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Pazin

4.1.11. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Parg

4.1.12. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Zavižan

4.1.13. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Gospić

4.1.14. Područna jedinica Odjeljak Meteorološko – aerološki opservatorij Zagreb – Maksimir

4.1.15. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Zagreb – Grič.

4.1.16. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Mali Lošinj

4.1.17. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Rab

4.1.18. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Senj

4.1.19. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Rijeka

4.1.20. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Dubrovnik – Gorica

4.1.21. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Lastovo

4.1.22. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Šibenik

4.1.23. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Knin

4.1.24. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Split – Marjan

4.1.25. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Ploče

4.1.26. Područna jedinica Odjeljak Glavna agrometeorološka postaja Makarska

4.1.27. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Komiža

4.1.28 Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Hvar

4.1.29. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Zadar.

4.1.1. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Slavonski Brod

Članak 19.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

4.1.2. Područna jedinica Odjeljak Glavna agrometeorološka postaja Križevci

Članak 20.

Područna jedinica Odjeljak Glavna agrometeorološka postaja Križevci, sa sjedištem u Križevcima, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne agrometeorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a. Obavlja posebna agrometeorološka motrenja te fenološka motrenja u domaćem i međunarodnom fenološkom vrtu.

4.1.3. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Bjelovar

Članak 21.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Bjelovar, sa sjedištem u Bjelovaru, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

4.1.4. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Daruvar

Članak 22.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Daruvar, sa sjedištem u Daruvaru, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

4.1.5. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Sisak

Članak 23.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Sisak, sa sjedištem u Sisku, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

4.1.6. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Varaždin

Članak 24.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

4.1.7. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Krapina

Članak 25.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Krapina, sa sjedištem u Krapini, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

4.1.8. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Karlovac

Članak 26.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Karlovac, sa sjedištem u Karlovcu, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

4.1.9. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Ogulin

Članak 27.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Ogulin, sa sjedištem u Ogulinu, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje.Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

4.1.10. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Pazin

Članak 28.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Pazin, sa sjedištem u Pazinu, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje.Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

4.1.11. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Parg

Članak 29.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Parg, sa sjedištem u Čabru, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a. Povremeno provodi posebna motrenja za potrebe proučavanja planinske meteorologije.

4.1.12. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Zavižan

Članak 30.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Zavižan, sa sjedištem na Zavižanu, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a. Povremeno provodi posebna motrenja za potrebe proučavanja planinske meteorologije.

4.1.13. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Gospić

Članak 31.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Gospić, sa sjedištem u Gospiću, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

4.1.14. Područna jedinica Odjeljak Meteorološko-aerološki opservatorij Zagreb – Maksimir

Članak 32.

Područna jedinica Odjeljak Meteorološko-aerološki opservatorij Zagreb-Maksimir, sa sjedištem u Zagrebu, provodi prizemna i visinska (pilot-balonska i radiosondažna) meteorološka motrenja i ostale poslove meteorološko – aerološkog opservatorija. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a. Obavlja posebna motrenja u cilju usporedbe mjernih sustava i istraživanja površinskog atmosferskog sloja djelomično urbaniziranog područja.

4.1.15. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Zagreb – Grič

Članak 33.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Zagreb-Grič, sa sjedištem u Zagrebu, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a. Skrbi o očuvanju stoljetnog kontinuiteta i uvjeta motrenja.

4.1.16. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Mali Lošinj

Članak 34.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Mali Lošinj, sa sjedištem u Malom Lošinju, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

4.1.17. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Rab

Članak 35.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Rab, sa sjedištem u Rabu, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

4.1.18. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Senj

Članak 36.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Senj, sa sjedištem u Senju, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

4.1.19. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Rijeka

Članak 37.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

4.1.20. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Dubrovnik – Gorica

Članak 38.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Dubrovnik-Gorica, sa sjedištem u Dubrovniku, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteo­rološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a. Povremeno provodi posebna mjerenja Sunčeva zračenja.

4.1.21. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Lastovo

Članak 39.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Lastovo, sa sjedištem u Lastovu, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

4.1.22. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Šibenik

Članak 40.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

4.1.23. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Knin

Članak 41.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Knin, sa sjedištem u Kninu, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

4.1.24. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Split – Marjan

Članak 42.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Split-Marjan, sa sjedištem u Splitu, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

4.1.25. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Ploče

Članak 43.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Ploče, sa sjedištem u Pločama, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

4.1.26. Područna jedinica Odjeljak Glavna agrometeorološka postaja Makarska

Članak 44.

Područna jedinica Odjeljak Glavna agrometeorološka postaja Makarska, sa sjedištem u Makarskoj, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne agrometeorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a. Provodi posebna motrenja za potrebe zaštite od šumskih požara.

4.1.27. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Komiža

Članak 45.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Komiža, sa sjedištem u Komiži, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

4.1.28. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Hvar

Članak 46.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Hvar, sa sjedištem u Hvaru, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

4.1.29. Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Zadar

Članak 47.

Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Zadar, sa sjedištem u Zadru, provodi meteorološka motrenja i ostale poslove Glavne meteorološke postaje. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a. Opslužuje rad automatskog radiosondažnog sustava Zadar – Zemunik radiosondama i meteorološkim balonima, te upravlja i nadzire njegov rad.

4.2. Služba za automatska, visinska i posebna meteorološka mjerenja

Članak 48.

Služba za automatska, visinska i posebna meteorološka mjerenja planira, uspostavlja i provodi sve vrste automatskih i visinskih meteoroloških mjerenja. Obavlja nadzor, prati kakvoću i održava rad postaja u skladu s preporukama i zahtjevima Svjetske meteorološke organizacije i nacionalnog zakonodavstva s područja normizacije i mjeriteljstva. Razrađuje, uspostavlja, obavlja i koordinira metodologiju posebnih mjerenja te prati i primjenjuje svjetska dostignuća na području meteorološke mjerne tehnike. Usko surađuje s ostalim službama unutar Sektora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za automatska, visinska i posebna meteorološka mjerenja, ustrojavaju se:

4.2.1. Odjel za automatska meteorološka mjerenja

4.2.2. Odjel za visinska meteorološka mjerenja.

4.2.1. Odjel za automatska meteorološka mjerenja

Članak 49.

Odjel za automatska meteorološka mjerenja sudjeluje u planiranju te provodi automatska i posebna mjerenja, obavlja uspostavu i održavanje automatskih mjernih sustava, prikuplja podatke i nadzire ispravnost rada automatskih mjernih sustava, razrađuje metodologiju i obavlja posebna prizemna meteorološka mjerenja. Izvodi usporedna i probna mjerenja mjernih sustava, te razvija optimalne konfiguracije novih mjernih sustava. Vodi evidenciju za sve automatske meteorološke postaje i posebna mjerenja. Obavlja nadzor prihvata podataka mjernih sustava, održava i razvija bazu podataka prizemnih automatskih mjernih sustava. Odjel sudjeluje u planiranju, razrađuje, provodi i koordinira modernizaciju mreže automatskih prizemnih meteoroloških postaja u koordinaciji s ostalim službama DHMZ-a, te izrađuje upute i tehničke specifikacije za rad automatskih mjernih sustava. Odjel prati nova dostignuća, metodologije i međunarodne propise za automatske meteorološke mjerne sustave te ih u skladu s mogućnostima primjenjuje u svom djelokrugu. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga Odjela. Usko surađuje s ostalim odjelima Službe.

4.2.2. Odjel za visinska meteorološka mjerenja

Članak 50.

Odjel za visinska meteorološka mjerenja sudjeluje u planiranju te provodi visinska i posebna mjerenja, obavlja uspostavu i održavanje visinskih meteoroloških mjernih sustava, prikuplja podatke i nadzire ispravnost rada visinskih mjernih sustava, razrađuje metodologiju posebnih mjerenja te ista koordinira i obavlja, prati i primjenjuje svjetska dostignuća na području meteorološke mjerne tehnike. Vodi evidenciju rada za sva visinska i posebna mjerenja te stvara bazu podataka navedenih mjerenja. Odjel sudjeluje u planiranju, razrađuje, provodi i koordinira modernizaciju mreže visinskih meteoroloških mjerenja u koordinaciji s ostalim službama DHMZ-a, te izrađuje upute i tehničke specifikacije za rad visinskih meteoroloških sustava. Odjel prati nova dostignuća, metodologije i međunarodne propise za visinske meteorološke mjerne sustave te ih u skladu s mogućnostima primjenjuje u svom djelokrugu. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga Odjela. Usko surađuje s ostalim odjelima Službe.

4.3. Služba za obradu i kontrolu podataka

Članak 51.

Služba za obradu i kontrolu podataka obrađuje i kontrolira meteorološke podatke sa svih tipova meteoroloških postaja i pohranjuje ih u baze podataka. Razvija metode za kontrolu i prostorno-vremensku interpolaciju meteoroloških podataka. Služba digitalizira, kontrolira i arhivira arhivske meteorološke podatke te se brine o pohrani arhivske građe. U djelokrugu Službe obavlja se homogenizacija vremenskih nizova meteoroloških podataka te stvaraju tzv. tehnički nizovi meteoroloških podataka potrebnih za klimatološka istraživanja. Razrađuje, uspostavlja, obavlja i koordinira metodologiju poslova te prati i primjenjuje svjetska dostignuća na području obrade, kontrole, interpolacije i homogenizacije meteoroloških podataka. Usko surađuje s ostalim službama unutar Sektora.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za obradu i kontrolu podataka, ustrojavaju se:

4.3.1. Odjel za obradu i kontrolu meteoroloških podataka

4.3.2. Odjel za obradu arhivskih nizova meteoroloških podataka i praćenje klime.

4.3.1. Odjel za obradu i kontrolu meteoroloških podataka

Članak 52.

Odjel za obradu i kontrolu meteoroloških podataka obrađuje i kontrolira meteorološke podatke s klasičnih meteoroloških postaja, totalizatora te površinske temperature mora. Kontrolira podatke automatskih, visinskih i posebnih meteoroloških mjerenja. Izrađuje algoritme za obradu i kontrolu podataka. Pohranjuje podatke u relacijske baze podataka te vodi brigu o kvaliteti podataka u relacijskoj bazi podataka. Razvija metode za kontrolu i prostorno-vremensku interpolaciju meteoroloških podataka te izrađuje upute i tehničke specifikacije o obradi i kontroli meteoroloških podataka. Razvija metode usporedbe paralelnih motrenja i bavi se implementacijom postojećih metoda u svrhu stvaranja dugih nizova meteoroloških podataka. Analizira rezultate usporednog mjerenja klasičnih i automatskih mjernih sustava. Prati nova dostignuća, metodologije i međunarodne propise u obradi i kontroli meteoroloških podataka te ih u skladu s mogućnostima primjenjuje u svom djelokrugu. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga Odjela. Usko surađuje s ostalim odjelima Službe.

4.3.2. Odjel za obradu arhivskih nizova meteoroloških podataka i praćenje klime

Članak 53.

Odjel za obradu arhivskih nizova meteoroloških podataka i praćenje klime kreira nizove podataka u relacijskoj bazi podataka, obrađuje i kontrolira sve vrste arhivskih meteoroloških podataka. Digitalizira podatke zapisa autografa te ih kontrolira. Priprema, obrađuje i arhivira dnevnike motrenja i provodi digitalizaciju arhivskog materijala. Kontrolira digitalizirane arhivske podatke. Razvija metode za kontrolu i prostorno-vremensku interpolaciju arhivskih meteoroloških podataka. Bavi se homogenizacijom nizova meteoroloških podataka te stvara tzv. tehničke nizove meteoroloških podataka potrebnih za klimatološka istraživanja. Bavi se pronalaženjem arhivske građe izvan DHMZ-a. Obavlja pohranu meteorološke dokumentacije. Izrađuje operativne klimatološke podloge za opće potrebe i operativno praćenje klime te operativno prati klimu. Priprema i šalje podatke za međunarodnu razmjenu. Odjel izrađuje potvrde za potrebe sudova, osiguravajućih društava i drugih gospodarskih subjekata i pojedinaca. Prati nova dostignuća, metodologije i međunarodne propise u obradi i kontroli arhivskih podataka, metodama homogenizacije i interpolacije i praćenju klime te ih u skladu s mogućnostima primjenjuje u svom djelokrugu. Izrađuje upute i dokumentaciju za rad te obavijesti, analize i studije vezane uz sustav motrenja, kvalitetu arhivskih podataka, praćenje klime te načine izrade potvrda za korisnike. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga Odjela. Usko surađuje s ostalim odjelima Službe.

5. SEKTOR ZA METEOROLOŠKA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ

Članak 54.

Sektor za meteorološka istraživanja i razvoj obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na organizaciju, koordinaciju i izvršavanje poslova istraživanja lokalnih i regionalnih atmosferskih procesa, te njihovog modeliranja za potrebe operativne numeričke analize i prognoze vremena, te integriranog modeliranja meteoroloških, hidroloških i oceanografskih procesa. Sektor je nadležan i za primijenjena meteorološka istraživanja i modeliranja atmosferskih procesa za potrebe države i gospodarstva. Sudjeluje u razvoju i primjeni operativnog sustava djelovanja u slučaju prirodnih i civilizacijskih nepogoda. Nadležan je za organizaciju, koordinaciju i izvršavanje poslova praćenja, analize i istraživanja prostorno-vremenske varijabilnosti klime i klimatskih promjena te ocjenu izvanrednosti meteoroloških pojava. Radi na razvoju primijenjene klimatologije, biometeorologije, agrometeorologije i hidrometeorologije. Izrađuje ekspertize, studije, elaborate i prikaze iz područja primijenjene meteorologije, klimatologije i agrometeorologije, za potrebe planiranja i razvoja gospodarskih i društvenih djelatnosti. Sudjeluje u izradi nacionalnih klimatskih izvješća u Republici Hrvatskoj. Nadležan je za međunarodnu suradnju iz djelokruga Sektora, te surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga Sektora. Sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za meteorološka istraživanja i razvoj, ustrojavaju se:

5.1. Služba za razvoj operativnih prognostičkih modela

5.2. Služba za primijenjena istraživanja i modeliranje

5.3. Služba za klimatologiju

5.4. Služba za agrometeorologiju.

5.1. Služba za razvoj operativnih prognostičkih modela

Članak 55.

Služba za razvoj operativnih prognostičkih modela istražuje specifičnosti lokalnih i regionalnih atmosferskih procesa u svrhu unapređenja metoda njihovog modeliranja. Primjenjuje postojeće i razvija nove metode numeričke analize i prognoze s posebnim naglaskom na ekstremne i opasne vremenske pojave. Prati i održava rad operativnog prognostičkog modela. Istražuje, razvija i primjenjuje metode asimilacije podataka i objektivnih metoda analize podataka mjerenja i rezultata modela. Razvija i primjenjuje metode i modele za vrlo kratkoročnu prognozu vremena. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga rada Službe te surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga Službe.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za razvoj operativnih prognostičkih modela, ustrojavaju se:

5.1.1. Odjel za operativnu numeričku prognozu

5.1.2. Odjel za asimilaciju podataka i nowcasting.

5.1.1. Odjel za operativnu numeričku prognozu

Članak 56.

Odjel za operativnu numeričku prognozu prati, razvija i predlaže za operativnu primjenu nove metode i postupke numeričke analize i prognoze. Istražuje i razvija područje dinamike operativnog prognostičkog modela. Prati i održava rad operativnog prognostičkog modela, te obavlja poslove uspostave i testiranja novih verzija operativnog prognostičkog modela. Istražuje specifičnosti lokalnih i regionalnih atmosferskih procesa u svrhu unapređenja metoda njihovog modeliranja. Istražuje fizikalne procese u atmosferi koje dovode do ekstremnih vremenskih pojava u cilju njihove bolje analize i prognoze. Surađuje u poslovima razvoja i primjene računalnih kapaciteta na nivou DHMZ-a. Prati suvremena postignuća te sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima te surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga Odjela.

5.1.2. Odjel za asimilaciju podataka i nowcasting

Članak 57.

Odjel za asimilaciju podataka i nowcasting istražuje, razvija i primjenjuje metode asimilacije podataka i objektivnih metoda analize podataka mjerenja i rezultata modela. Razvija i primjenjuje metode i modele za vrlo kratkoročnu prognozu vremena na vremenskoj ljestvici od nekoliko sati (nowcasting) do tri dana unaprijed. Sudjeluje u razvoju i primjeni operativnog sustava djelovanja u slučaju prirodnih i civilizacijskih nepogoda. Prati suvremena postignuća te sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima te surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga Odjela.

5.2. Služba za primijenjena istraživanja i modeliranje

Članak 58.

Služba za primijenjena istraživanja i modeliranje istražuje specifičnosti lokalnih i regionalnih atmosferskih procesa u svrhu unapređenja metoda njihovog modeliranja. Razvija i primjenjuje numeričke modele za potrebe primjene u raznim granama gospodarstva. Obrađuje produkte numeričkih modela u svrhu procjene uspješnosti i poboljšanja rezultata operativnih i drugih modela. Osigurava informacije i podloge za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima i obnovljivim izvorima energije, te osigurava stručne i znanstvene podloge za njihovu provedbu. Osigurava informacije, stručne i znanstvene podloge za donošenje strateških odluka u cilju pripreme i ublažavanja posljedica od prirodnih i civilizacijskih katastrofa. Prati suvremena postignuća te sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga rada Službe te surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga Službe.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za primijenjena istraživanja i modeliranje, ustrojavaju se:

5.2.1. Odjel za primijenjeno modeliranje

5.2.2. Odjel za obradu podataka modela i aplikacije.

5.2.1. Odjel za primijenjeno modeliranje

Članak 59.

Odjel za primijenjeno modeliranje istražuje specifičnosti lokalnih i regionalnih atmosferskih procesa u svrhu unapređenja metoda njihovog modeliranja. Istražuje fizikalne procese u atmosferi koje dovode do ekstremnih vremenskih pojava u cilju njihove bolje analize i prognoze. Osigurava informacije i podloge za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima i obnovljivim izvorima energije, te osigurava stručne i znanstvene podloge za njihovu provedbu. Surađuje u poslovima razvoja i primjene računalnih kapaciteta na nivou DHMZ-a. Prati suvremena postignuća te sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima te surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga Odjela.

5.2.2. Odjel za obradu podataka modela i aplikacije

Članak 60.

Odjel za obradu podataka modela i aplikacije obrađuje produkte numeričkih modela u svrhu procjene uspješnosti i poboljšanja rezultata operativnih i drugih modela. Sudjeluje u pripremi informacija za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima i obnovljivim izvorima energije te osigurava stručne i znanstvene podloge za njihovu provedbu. Sudjeluje u izradi stručnih i znanstvenih podloga za donošenje strateških odluka u društvu i gospodarstvu te pripreme i ublažavanja posljedica od prirodnih i civilizacijskih katastrofa. Radi na razvoju numeričkih aplikacija te determinističke i vjerojatnosne obrade produkata modela. Prati suvremena postignuća, sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga rada Službe te surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga Službe.

5.3. Služba za klimatologiju

Članak 61.

Služba za klimatologiju prati postojeće i razvija nove metode iz područja dinamičke i statističke klimatologije, radi praćenja prostorno-vremenske varijabilnosti klime u Republici Hrvatskoj, u odnosu na europske i svjetske prilike. Prati i istražuje klimatske promjene. Primjenjuje, razvija i tumači globalne i regionalne klimatske modele i klimatske scenarije. Izrađuje klimatske prikaze, atlase i klimatografije. Razvija i primjenjuje metode za izradu meteoroloških podloga za potrebe odlučivanja u društvu i gospodarstvu. Istražuje utjecaj vremenskih i klimatskih prilika na zdravlje ljudi, te razvija i primjenjuje nove metode biometeoroloških prognoza. Osigurava informacije o klimatskim prilikama i podloge za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima. Izrađuje ekspertize, studije, elaborate, prikaze i potvrde iz područja primijenjene klimatologije za potrebe planiranja i razvoja gospodarskih i društvenih djelatnosti, sudova, osiguravajućih društava i drugih gospodarskih subjekata i pojedinaca. Razvija i izrađuje klimatološke podloge za upozorenja, s posebnim naglaskom na ekstremne vremenske prilike. Sudjeluje u izradi nacionalnih klimatskih izvješća na području Republike Hrvatske. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga rada Službe te surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga Službe.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za klimatologiju, ustrojavaju se:

5.3.1. Odjel za klimatsko modeliranje, praćenje klimatskih promjena i biometeorologiju

5.3.2. Odjel za razvoj klimatskih podloga i aplikacija.

5.3.1. Odjel za klimatsko modeliranje, praćenje klimatskih promjena i biometeorologiju

Članak 62.

Odjel za klimatsko modeliranje, praćenje klimatskih promjena i biometeorologiju dijagnosticira klimatske promjene, uključujući regionalne prostorne analize tih promjena kao i praćenje komponenata klimatskog sustava. Dijagnosticira i uspoređuje sadašnju klimu s procjenama stanja buduće klime prema globalnim i regionalnim klimatskim modelima. Osigurava informacije te stručne i znanstvene podloge o klimatskim prilikama za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima. Istražuje utjecaj vremena na ljude i prostorno-vremenske karakteristike bioklime. Utvrđuje kriterije izvanrednih biometeoroloških prilika. Sudjeluje u izradi ekspertiza, studija i elaborata iz područja praćenja klimatskih promjena i biometeorologije. Primjenjuje rezultate istraživanja te unaprjeđuje i provodi operativnu biometeorološku prognozu. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga rada Odjela te surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga Odjela.

5.3.2. Odjel za razvoj klimatskih podloga i aplikacija

Članak 63.

Odjel za razvoj klimatskih podloga i aplikacija razvija i primjenjuje metode za izradu meteoroloških podloga te razvija, modificira i primjenjuje geoinformatičke baze meteoroloških polja za ocjenu klimatskog potencijala pri odlučivanju u prostornom planiranju, urbanizmu, graditeljstvu, arhitekturi, prometu, energetici i vodnom gospodarstvu. Utvrđuje kriterije izvanrednih meteoroloških prilika za područje Republike Hrvatske s ciljem izrade hrvatskih normi te informiranja i upozoravanja javnosti. Odjel provodi prostornu analizu klime, izrađuje atlase klime Republike Hrvatske, te regionalne i lokalne klimatografije. Osigurava informacije te stručne i znanstvene podloge o klimatskim prilikama za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima. Izrađuje ekspertize, studije, elaborate iz područja primijenjene klimatologije za potrebe planiranja i razvoja gospodarskih i društvenih djelatnosti. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga rada Odjela te surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga Odjela

5.4. Služba za agrometeorologiju

Članak 64.

Služba za agrometeorologiju istražuje, razvija i primjenjuje metode i modele kojima prati utjecaj vremena i klime na poljodjeljsku proizvodnju, šumarstvo, razvojne faze biljaka i ribarstvo. Istražuje utjecaj vremenskih i klimatskih prilika za potrebe zaštite raslinja od požara. Istražuje i izrađuje sezonske procjene prinosa za odabrane poljodjelske kulture. Izrađuje operativna agrometeorološka izvješća i biltene, te agrometeorološke i fenološke atlase i analize. Izrađuje klimatske analize i preglede vremena s posebnim osvrtom na potrebe poljodjelstva, šumarstva, ribarstva i fenologije. Izrađuje agrometeorološke prognoze i biltene s ciljem informiranja javnosti o stanju vremena i upozoravanja javnosti o izvanrednim agrometeorološkim prilikama. Istražuje utjecaj klimatske varijabilnosti i promjena na poljodjelsku proizvodnju, šumarstvo i ribarstvo. Primjenjujući rezultate globalnih i regionalnih klimatskih modela, kao ulazne parametre za agrometeorološke, silvometeorološke i fenološke modele, istražuje utjecaj buduće klime na poljodjeljsku proizvodnju, šumarstvo i prilagodbu biljnog svijeta. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima iz djelokruga Službe.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za agrometeorologiju, ustrojavaju se:

5.4.1. Odjel za agrometeorološka istraživanja

5.4.2. Odjel za agrometeorološke informacije.

5.4.1. Odjel za agrometeorološka istraživanja

Članak 65.

Odjel za agrometeorološka istraživanja istražuje i razvija nove metode i primjenjuje modele iz područja poljoprivredne i šumarske meteorologije, te fenologije. Istražuje utjecaj klimatske varijabilnosti i promjena na poljodjelsku proizvodnju, šumarstvo, zaštitu šuma od požara i ribarstvo. Primjenjujući rezultate globalnih i regionalnih klimatskih modela kao ulazne parametre za agrometeorološke, silvometeorološke i fenološke modele, istražuje utjecaj buduće klime na poljodjelsku proizvodnju, šumarstvo i prilagodbu biljnog svijeta. Koristeći sezonske vremenske prognoze istražuje i izrađuje sezonske procjene prinosa za odabrane poljodjelske kulture. Osigurava stručne i znanstvene podloge iz područja agrometeorologije za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima, te surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga Odjela.

5.4.2. Odjel za agrometeorološke informacije

Članak 66.

Odjel za agrometeorološke informacije izrađuje klimatske analize i preglede vremena s posebnim osvrtom za potrebe poljodjelstva, šumarstva, ribarstva i fenologije. Izrađuje agrometeorološke prognoze i biltene s ciljem informiranja javnosti o stanju vremena i upozoravanja javnosti o izvanrednim agrometeorološkim prilikama. Izrađuje agroklimatske i fenološke atlase, kalendare i priopćenja za javnost. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima te surađuje sa znanstveno-nastavnim, državnim i međunarodnim ustanovama iz djelokruga Odjela.

6. SEKTOR ZA VREMENSKE I POMORSKE ANALIZE I PROGNOZE

Članak 67.

Sektor za vremenske i pomorske analize i prognoze obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na organizaciju i provođenje operativnih poslova iz područja vremenske analize i prognoze, upozorenja na vremenske nepogode i opasne vremenske pojave i stanja mora, te na izradu i izdavanje općih i posebnih proizvoda i usluga o vremenskim stanjima te stanjima mora raznim korisnicima. Sektor je također nadležan za praćenje i primjenu stručnih standarda i međunarodnih propisa u izradi vremenskih analiza, prognoza i upozorenja, te stanja mora, kao i propisa i standarda vezanih uz pomorske prognoze i meteorološko-oceanografska motrenja, mjerenja i analize. Sektor koordinira, izrađuje i provodi planove i programe za praćenje, primjenu i razvoj novih metoda i dostignuća, izdaje meteorološke biltene, izvješća, obavijesti, analize i studije te sudjeluje u usklađivanju i normiranju metoda i postupaka iz područja vremenske analize i prognoze kao i meteorološkog nadziranja vremena i stanja mora radi izdavanja službenih upozorenja o opasnim vremenskim pojavama na području Republike Hrvatske. Sukladno obavezama i ovlastima Regionalnog pomorskog centra za Jadran kao virtualnog čvorišta Svjetskog informatičkog sustava Svjetske meteorološke organizacije, Sektor obavlja i poslove regionalne međunarodne koordinacije suradnje i operativnih aktivnosti drugih nacionalnih meteoroloških službi na Jadranu iz područja pomorske metorologije. Sektor sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze, ustrojavaju se:

6.1. Služba za vremenske analize i prognoze

6.2. Služba Pomorski meteorološki centar

6.3. Služba Regionalni centar za Jadran.

6.1. Služba za vremenske analize i prognoze

Članak 68.

Služba za vremenske analize i prognoze organizira i provodi operativno praćenje, analizu i prognozu vremenskih stanja, ponajprije na području Republike Hrvatske, te izrađuje i izdaje opća i posebna vremenska izvješća, upozorenja i prognoze različitih vrsta i namjena raznim korisnicima; obavlja pohranu meteorološke dokumentacije i podataka iz svoje nadležnosti, prati nova dostignuća, međunarodne propise i stručne standarde te razvija i primjenjuje nove metode iz područja vremenske analize i prognoze.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za vremenske analize i prognoze, ustrojavaju se:

6.1.1. Odjel za upozorenja na opasne vremenske pojave

6.1.2. Odjel za operativne podloge

6.1.3. Odjel za vremensku prognozu

6.1.4. Odjel za analizu i verifikaciju.

6.1.1. Odjel za upozorenja na opasne vremenske pojave

Članak 69.

Odjel za upozorenja na opasne vremenske pojave operativno prati, analizira i prognozira vremenska stanja na području Republike Hrvatske i Europe, izrađuje i izdaje vremenske prognoze te upozorenja o izvanrednim i opasnim vremenskim stanjima, prikuplja, kontrolira i obrađuje podatke iz svoje nadležnosti, nadzire kakvoću prijamnih i otpremnih podataka te izrađuje meteorološke biltene, obavijesti, analize i studije.

6.1.2. Odjel za operativne podloge

Članak 70.

Odjel za operativne podloge razvija i primjenjuje metode analize i tumačenja meteoroloških podataka i produkata (npr. Prizemni i visinski meteorološki podaci, satelitski, radarski i sodarski podaci, podaci o električnim pražnjenjima, produkti numeričkih modela atmosfere), sudjeluje u operativnoj izradi vremenske prognoze, prati nova dostignuća, međunarodne propise i stručne standarde, razvija odgovarajuće radne metode i programe te izrađuje upute za tehničko i operativno izdavanje općih i posebnih vremenskih prognoza i upozorenja.

6.1.3. Odjel za vremensku prognozu

Članak 71.

Odjel za vremensku prognozu operativno prati, analizira i prognozira vremenska stanja, ponajprije na području Republike Hrvatske, izrađuje i izdaje posebne vremenske prognoze i izvješća različitih vrsta i namjena te koordinira diseminaciju produkata. Odjel sudjeluje u praćenju novih dostignuća, međunarodnih propisa i stručnih standarda te u pripremi i izradi sinoptičkih studija i elaborata općih i posebnih namjena

6.1.4. Odjel za analizu i verifikaciju

Članak 72.

Odjel za analizu i verifikaciju izrađuje studije posebnih vremenskih situacija te prati i nadzire kakvoću izdanih općih i posebnih vremenskih prognoza i upozorenja. Organizira arhivu izdanih prognoza i upozorenja te po potrebi sudjeluje u izradi vremenske prognoze. Prati najnovija dostignuća iz područja analize i verifikacije te razvija i primjenjuje nove metode za analizu i postprocesnu obradu podataka prognostičkih modela, njihovo tumačenje i ocjenu za primjenjivost u izdavanju vremenskih prognoza i upozorenja. Izrađuje redovita izvješća o kakvoći izdanih vremenskih prognoza i upozorenja.

6.2. Služba Pomorski meteorološki centar

Članak 73.

Služba Pomorski meteorološki centar operativno prati, analizira i prognozira stanje mora i vremenska stanja na moru i priobalju, te na cijelom Jadranu i u Sredozemlju, izdaje vremenske prognoze i upozorenja o izvanrednim i opasnim vremenskim stanjima na moru i priobalju, pohranjuje meteorološku dokumentaciju i podatke iz svoje nadležnosti, sudjeluje u razmjeni izvješća na domaćoj i međunarodnoj razini, prati nova dostignuća, međunarodne propise i stručne standarde te razvija i primjenjuje nove metode iz područja pomorske vremenske analize i prognoze.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe Pomorski meteorološki centar, ustrojavaju se:

6.2.1. Odjel za upozorenja i pomorsku vremensku prognozu

6.2.2. Odjel za pomorsku meteorologiju

6.2.3. Odjel za operativne podloge.

6.2.1. Odjel za upozorenja i pomorsku vremensku prognozu

Članak 74.

Odjel za upozorenja i pomorsku vremensku prognozu operativno prati, analizira i prognozira stanje mora i vremenska stanja na moru i priobalju, te na cijelom Jadranu i u Sredozemlju, izrađuje i izdaje vremenska izvješća, te upozorenja o izvanrednim i opasnim pomorskim vremenskim stanjima, izdaje vremenska izvješća i biltene na stranim jezicima te izrađuje i izdaje posebne prognoze za osiguranje pomorskog prometa na Jadranu. Prikuplja, kontrolira i obrađuje podatke iz svoga djelokruga te nadzire kakvoću prijamnih i otpremnih podataka.

6.2.2. Odjel za pomorsku meteorologiju

Članak 75.

Odjel za pomorsku meteorologiju operativno prati, analizira i prognozira stanje mora i vremenska stanja na Jadranu i u priobalju, izrađuje i izdaje posebne vremenske prognoze i izvješća različitih vrsta i namjena te sudjeluje u pripremi i izradi sinoptičkih studija i elaborata općih i posebnih namjena. Po potrebi prikuplja brodske meteorološke podatke i izvješća. Prati primjenu posebnih stručnih standarda na području pomorske meteorologije te izrađuje stručne upute za rad.

6.2.3. Odjel za operativne podloge

Članak 76.

Odjel za operativne podloge razvija i primjenjuje metode analize i tumačenja meteoroloških podataka i produkata, izrađuje programe za tehničko i operativno izdavanje općih i posebnih vremenskih prognoza i upozorenja. Odjel prati i nadzire kakvoću pomorskih vremenskih analiza, prognoza i upozorenja i organizira arhivu izdanih prognoza i upozorenja te izrađuje redovita izvješća o kakvoći izdanih pomorskih prognoza i upozorenja. Po potrebi sudjeluje u izradi pomorske vremenske prognoze. Prati primjenu posebnih stručnih standarda u izradi pomorskih vremenskih prognoza i upozorenja, te izrađuje stručne upute za rad.

6.3. Služba Regionalni centar za Jadran

Članak 77.

Služba Regionalni centar za Jadran obavlja poslove regionalne koordinacije suradnje i operativnih aktivnosti nacionalnih meteoroloških službi na Jadranu, na zadacima pomorske meteorologije, u obimu međunarodnih zadataka i sukladno autorizaciji Svjetske meteorološke organizacije za Regionalni pomorski meteorološki centar za Jadran (engl: Adriatic Marine Meteorological Center, AMMC) DHMZ-a. Služba djeluje kao dio virtualnog čvorišta Svjetskog informacijskog sustava Svjetske meteorološke organizacije te integrira operativnu nacionalnu aktivnost za pomorsku meteorologiju, koordinira i integrira planove i aktivnosti drugih nacionalnih meteoroloških službi u regiji na poslovima integriranih operativnih meteorološko-oceanografsko-hidroloških informacija te obavlja zadatke regionalnog WIGOS (engl: WMO Integrated Global Observing System) marine centra za Jadran. Služba također sudjeluje u obavljanju zadataka meteorološko-oceanografskih automatskih motrenja, motrenja na brodovima i priobalju, kao i integraciji navedenih i ostalih podataka i produkata za potrebe pomorske meteorologije i sigurnosti na Jadranu. Služba sudjeluje u planiranju i održavanju informacijskog sustava koji je potpora navedenom motriteljskom sustavu i operativnim aktivnostima Regionalog pomorskog meteorološkog centra.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe Regionalni centar za Jadran, ustrojavaju se:

6.3.1. Odjel za meteorološke podloge i standarde

6.3.2. Odjel za meteorološko-oceanografska mjerenja i informacijski sustav.

6.3.1. Odjel za meteorološke podloge i standarde

Članak 78.

Odjel za meteorološke podloge i standarde razvija i primjenjuje metode analize i tumačenja meteorološko-oceanografskih podataka i produkata, izrađuje programe za tehničko i operativno izdavanje općih i posebnih vremenskih prognoza i upozorenja. Po potrebi sudjeluje u izradi pomorske vremenske prognoze. Prati primjenu posebnih stručnih standarda u izradi pomorskih vremenskih prognoza i upozorenja i načina njihove distribucije, te surađuje s nacionalnim i regionalnim partnerima oko usaglašavanja provedbe standarda na Jadranu i Mediteranu. Odjel sudjeluje u planiranju, projektiranju i realizaciji prikupljanja brodskih meteoroloških podataka i izvješća. Prati i pruža usluge izrade planova, metoda i alata za integraciju meteorološko-oceanografskih i hidroloških motrenja po standardima WIGOSa (Integrirani motriteljski sustav pod koordinacijom Svjetske meteorološke organizacije) s nacionalnim i regionalnim parterima oko usaglašavanja provedbe standarda na Jadranu i u Regiji VI. Po potrebi, sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim aktivnostima integracije podataka i produkata od važnosti za klimatologiju, pomorstvo i sigurnost na Jadranu.

6.3.2. Odjel za meteorološko-oceanografska mjerenja i informacijski sustav

Članak 79.

Odjel za meteorološko-oceanografska mjerenja i informacijski sustav sudjeluje u planiranju, provođenju i nadzoru automatskih, brodskih i posebnih meteorološko-oceanografskih mjerenja, te sudjeluje u uspostavi, održavanju i upravljanju navedenih mjeriteljskih sustava, prikuplja podatke i nadzire ispravnost rada mjernih sustava, prati i primjenjuje svjetska dostignuća na području meteorološko-oceanografske mjerne tehnike. Vodi evidenciju za sve automatske meteorološko-oceanografske postaje, brodska i posebna mjerenja, obavlja kontrolu i obradu podataka, te ujedno stvara arhivu i bazu podataka navedenih mjerenja. Odjel obavlja poslove logičko-tehničke integracije meteorološko-oceanografskih motrenja u Republici Hrvatskoj, koordinacijom s nacionalnim i međunarodnim suradnim institucijama, pružateljima operativnih meteorološko-oceanografskih mjerenja i motrenja na moru, brodovima i priobalju, a koji su od interesa za pomorsku meteorologiju i sigurnost na Jadranu, po međunarodnim pravilima i standardima. Odjel sudjeluje u planiranju i osiguravanju informacijske, informatičke i telekomunikacijske podrške u smislu izvršavanja zadataka virtualnog čvorišta Svjetskog informacijskog sustava Svjetske meteorološke organizacije.

7. SEKTOR ZA HIDROLOGIJU

Članak 80.

Sektor za hidrologiju nadležan je za provođenje mjerenja i opažanja na površinskim i podzemnim vodama, prikupljanje, obradu, arhiviranje i distribuciju hidroloških podataka. Sektor utvrđuje režime i bilance voda, publicira hidrološke godišnjake, priprema hidrološke prognoze i upozorenja te izrađuje elaborate i studije za potrebe gospodarenja vodama. Sektor unaprjeđuje razvoj na području hidrologije, aktivno prati stanja vodnih resursa, te sudjeluje u razmjeni hidroloških podataka, kako na lokalnoj i nacionalnoj, tako i na regionalnoj odnosno međunarodnoj razini. Sektor sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za hidrologiju, ustrojavaju se:

7.1. Služba za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda

7.2. Služba za hidrološke studije, analize i prognoze

7.3 Služba za kontrolu, arhiviranje i distribuciju hidroloških podataka.

7.1. Služba za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda

Članak 81.

Služba za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda uspostavlja i održava mreže hidroloških postaja na površinskim i podzemnim vodama Republike Hrvatske, organizira redovna i posebna opažanja, mjerenja i prikupljanja podataka iz mreže tih postaja, obavlja kontrolu i obradu podataka, te pohranu podataka u baze hidroloških podataka. U okviru Službe se na vodotocima provode mjerenja i opažanja pronosa vučenog, suspendiranog i pridnenog riječnog nanosa. Djelokrug Službe provodi se u skladu s preporukama Svjetske meteorološke organizacije te nacionalnog zakonodavstva s područja normizacije i mjeriteljstva. Služba prati razvoj suvremenih trendova razvoja mjerne tehnike i mjernih postupaka koje implementira na svoje područje rada. Služba aktivno surađuje sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu u smislu realizacije zajedničkih mjerenja i razmjene podataka. U okviru Službe izrađuju se hidrološki bilteni za međunarodnu razmjenu te izrađuju naputci i planovi za operativan rad. Služba sudjeluje u pripremi hidroloških prognoza i upozorenja, studija, elaborata, prikaza i biltena. U svom radu Služba aktivno surađuje i koordinira svoje aktivnosti sa Službom za hidrološke studije, analize i prognoze i Službom za kontrolu, arhiviranje i distribuciju hidroloških podataka.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda, ustrojavaju se:

7.1.1. Odjel za mjerenja i opažanja površinskih voda

7.1.2. Odjel za mjerenja i opažanja podzemnih voda

7.1.3. Odjel za nanos i morfologiju riječnih korita.

7.1.1. Odjel za mjerenja i opažanja površinskih voda

Članak 82.

Odjel za mjerenja i opažanja površinskih voda uspostavlja i održava mrežu klasičnih i automatskih, telemetrijskih dojavnih hidroloških postaja površinskih voda, organizira redovna i posebna mjerenja, opažanja i prikupljanja podataka iz mreže tih postaja, obavlja kontrolu i preliminarnu obradu podataka te pohranu tako prikupljenih podataka u baze hidroloških podataka. U okviru Odjela provode se redovna i planska mjerenja protoka, vodostaja i proticajnih profila na riječnim koritima. U sklopu svojih aktivnosti Odjel uspostavlja i nadzire motriteljsku mrežu površinskih voda. Sve aktivnosti Odjela odvijaju se u skladu s naputcima i planovima rada koji se pripremaju i prate u okviru Službe za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda.

7.1.2. Odjel za mjerenja i opažanja podzemnih voda

Članak 83.

Odjel za mjerenja i opažanja podzemnih voda uspostavlja i održava mrežu hidroloških postaja podzemnih voda, organizira redovna i posebna mjerenja, opažanja i prikupljanja podataka iz mreže tih postaja, obavlja kontrolu i obradu podataka te pohranu tako prikupljenih podataka u baze hidroloških podataka. Odjel operativno prati, analizira i procjenjuje stanja podzemnih voda. U Odjelu se izrađuju studije, elaborati, prikazi i bilteni, izrađuju se i za publiciranje pripremaju hidrološki godišnjaci podzemnih voda po slivovima, izrađuju se stručna mišljenja te se, na upit korisnika, izdaju hidrogeološki podaci. U sklopu svojih aktivnosti Odjel uspostavlja i nadzire motriteljsku mrežu podzemnih voda. Sve aktivnosti Odjela odvijaju se u skladu s naputcima i planovima rada koji se pripremaju i prate u okviru Službe za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda.

7.1.3. Odjel za nanos i morfologiju riječnih korita

Članak 84.

Odjel za nanos i morfologiju riječnih korita provodi mjerenja i opažanja kvantitete i kvalitete suspendiranog nanosa i nanosa s dna te nadzire mrežu postaja na kojima se uzimaju uzorci. Na temelju svakodnevnih i/ili povremenih mjerenja, određuju se hidrološki parametri putem kojih se, temeljem višegodišnjih nizova mjerenja, utvrđuju hidrološko-psamološki odnosi kao i morfološke promjene u riječnom koritu. U sklopu terenskih mjerenja obavljaju se preliminarne obrade prikupljenih uzoraka. Završna obrada provodi se u hidrotehničkom laboratoriju Odjela u kojemu se određuju koncentracije suspendiranog i količine vučenog nanosa, njihov granulometrijski sastav i gdje se, na osnovu poznatog protoka, proračunava pronos riječnog nanosa i transportna sposobnost vodotoka. Odjel arhivira podatke o nanosu u hidrološkoj bazi podataka, izrađuje studije, elaborate i prikaze za pojedine korisnike.

7.2. Služba za hidrološke studije, analize i prognoze

Članak 85.

Služba za hidrološke studije, analize i prognoze vrši analizu i obradu opaženih, izmjerenih i prikupljenih hidroloških podataka s mreže hidroloških postaja površinskih voda. Na temelju izvršene analize i verifikacije vrši se ažuriranje hidrološke baze podataka, izrađuju hidrološke podloge, studije, elaborati, prikazi, bilteni i hidrološke prognoze. U službi se također utvrđuju promjene u hidrološkom režimu na osnovi dugogodišnjih nizova podataka, definiraju se vodne bilance te izrađuju i dostavljaju hidrološke prognoze dobivene primjenom hidroloških prognostičkih modela. Služba sudjeluje u radu međudržavnih tijela i komisija u skladu s preuzetim obavezama vezanim za razmjenu hidroloških podataka i rezultata hidroloških modela. Služba sudjeluje u provođenju domaćih i međunarodnih projekata iz područja hidrologije, prati nove spoznaje, prezentira rezultate rada korisnicima te sudjeluje na domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima. U svom radu Služba aktivno surađuje i koordinira svoje aktivnosti sa Službom za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda i Službom za kontrolu, arhiviranje i distribuciju hidroloških podataka.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za hidrološke studije, analize i prognoze, ustrojavaju se:

7.2.1. Odjel za hidrološke studije i analize

7.2.2. Odjel za hidrološke prognoze.

7.2.1. Odjel za hidrološke studije i analize

Članak 86.

Odjel za hidrološke studije i analize radi godišnje obrade hidroloških podataka (vodostaja i protoka), definira njihovu zavisnost putem regresijskih odnosa te definiranjem vodne bilance prati stanja i režime površinskih voda. Na temelju analize i verifikacije hidroloških podatka ažurira se hidrološka baza podataka te se izrađuju godišnja izvješća, hidrološke podloge, elaborati i studije za potrebe raznih korisnika. Odjel izrađuje hidrološke osnove površinskih voda s prikazima različitih karakteristika hidrološkog režima u formi karata, tablica i regionalnih zavisnosti. Na osnovi dugogodišnjih nizova izmjerenih podataka analizira prostorne i vremenske varijacije s ciljem proučavanja promjene hidrološkog režima kroz dulji vremenski period. Odjel priprema, dostavlja i vrši razmjenu hidroloških podataka sukladno međunarodnim standardima i preuzetim obavezama.

Sudjeluje u radu raznih tijela i radnih grupa državnih i međudržavnih organizacija i institucija koje se provode temeljem programa DHMZ-a.

7.2.2. Odjel za hidrološke prognoze

Članak 87.

Odjel za hidrološke prognoze izrađuje i izdaje prognoze i upozorenja na opasne i ekstremne hidrološke pojave (poplave, bujice, male vode, pojava leda, itd.), s ciljem učinkovite i pravovremene obrane od poplava kao i za potrebe upravljanja aktivnostima vezanim uz riječne tokove (plovidba, energetika, građevinarstvo, turizam, vodoopskrba, poljoprivreda). Svakodnevno operativno nadgleda rad hidroloških modela. Odjel prati i analizira stanje na riječnim slivovima i mreži hidroloških postaja temeljem podataka prikupljenih putem telemetrijskog sustava dojave podataka u realnom vremenu. Obrađuje i analizira hidrološke i meteorološke podatke i prognoze te izrađuje hidrološke prognoze i upozorenja. Surađuje sa Službom za vremenske i pomorske analize i prognoze u izradi upozorenja za javnost. Razvija, poboljšava i primjenjuje nove metode i modele za hidrološko prognoziranje, razmjenjuje hidrološke podatke u realnom vremenu i rezultate hidroloških modela sukladno međunarodnim standardima i obavezama. Sudjeluje u radu raznih tijela i radnih grupa državnih i međudržavnih organizacija i institucija koje se provode temeljem programa DHMZ-a.

7.3. Služba za kontrolu, arhiviranje i distribuciju hidroloških podataka

Članak 88.

Služba za kontrolu, arhiviranje i distribuciju hidroloških podataka prikuplja sve rezultate opažanja i mjerenja na hidrološkim postajama, organizira i provodi njihovu kontrolu, osnovnu obradu i pohranu u bazu hidroloških podataka. Organizira i provodi pohranu hidrološke dokumentacije. U suradnji sa Službom za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda nadzire rad sustava daljinske dojave i brine o ispravnosti njegovog rada. Bavi se distribucijom podataka u realnom vremenu, pripremom podataka za slanje u međunarodnu razmjenu, kao i distribucijom povijesnih nizova hidroloških podataka i informacija na zahtjev vanjskih korisnika. Kontinuirano provodi ažuriranje sadržaja baze hidroloških podataka, finalizira i publicira hidrološke godišnjake, izrađuje redovna godišnja izvješća za Europsku agenciju za okoliš i međunarodne komisije. Služba brine o održavanju postojećeg informacijskog sustava. Inicira i provodi njegov razvoj brineći o usklađivanju s preporukama i zahtjevima Svjetske meteorološke organizacije. Prati suvremene trendove i metodologije u upravljanju hidrološkim podacima te ih primjenjuje u svom djelokrugu. U svom radu Služba aktivno surađuje i koordinira svoje aktivnosti sa Službom za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda i Službom za hidrološke studije, analize i prognoze.

8. SEKTOR ZA KVALITETU ZRAKA

Članak 89.

Sektor za kvalitetu zraka je nadležan za organizaciju, koordinaciju i izvršavanje poslova praćenja, analize, istraživanja i modeliranja kvalitete zraka, u svrhu sprječavanja i ublažavanja negativnih posljedica mjesnog, regionalnog i daljinskog prijenosa i taloženja štetnih onečišćenja koja negativno utječu na ekosustav. Upravlja Državnom mrežom za trajno praćenje kvalitete zraka i obavlja stručne poslove praćenja i mjerenja kvalitete zraka. Primjenjuje postojeće te istražuje i unaprjeđuje metode mjerenja, analiza i prognoza kvalitete zraka i oborine. Sudjeluje u planiranju sustava praćenja kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj. Razrađuje metodologiju za uspostavu i provođenje mjerenja. Primjenjuje postojeće te istražuje i unaprjeđuje metode analiza i prognoza onečišćenja atmosfere u ovisnosti o meteorološkim uvjetima, izrađuje upute i izvješća te sudjeluje u izradi procjena stanja kvalitete zraka, elaborata i studija. Razrađuje metodologiju za uspostavu i provođenje posebnih mjerenja. Analizira kemijski sastav uzoraka zraka, čestica i oborine u skladu sa zakonskom regulativom. Sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova, iz djelokruga Sektora. Primjenjuje i razvija metode analize i prognoze kvalitete zraka.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Sektora za kvalitetu zraka, ustrojavaju se:

8.1. Služba za upravljanje sustavom mjerenja kvalitete zraka

8.2. Služba za modeliranje kvalitete zraka, istraživanje i primjenu

8.3. Služba kemijski laboratorij.

8.1. Služba za upravljanje sustavom mjerenja kvalitete zraka

Članak 90.

Služba za upravljanje sustavom mjerenja kvalitete zraka planira, uspostavlja i održava postaje za mjerenje kvalitete zraka. Obavlja stručne poslove praćenja kvalitete zraka. Odgovorna je za nadzor i upravljanje Državnom mrežom za trajno praćenje kvalitete zraka. Nadzire kvalitetu rada, primjenu propisanih postupaka, izrađuje upute i preporuke, osigurava preduvjete za ostvarenje programa mjerenja, izrađuje godišnje planove, programe i izvještaje o programu mjerenja, provodi obradu podataka, kontrolu kvalitete podataka mjernih postupaka i postupaka upravljanja podacima. Sudjeluje u radu stručnih tijela iz područja normizacije i mjeriteljstva kvalitete zraka. Pruža informacije o mjerenjima kvalitete zraka sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za upravljanje sustavom mjerenja kvalitete zraka, ustrojavaju se:

8.1.1. Odjel za mjerenje kvalitete zraka

8.1.2. Odjel za održavanje infrastrukture.

8.1.1. Odjel za mjerenje kvalitete zraka

Članak 91.

Odjel za mjerenje kvalitete zraka provodi aktivnosti mjerenja kvalitete zraka na postajama za praćenje kvalitete zraka. Provodi mjerenja u skladu s postojećim i priznatim normiranim i nenormiranim metodama te nacionalnim propisima – zakonima i podzakonskim aktima. Osigurava prijenos, prikupljanje i validaciju mjernih podataka kemijskog stanja atmosfere. Organizira provođenje mjerenja u skladu sa važećim propisima. Sudjeluje u postupcima javne nabave mjerne opreme. Sudjeluje u državnim i međunarodnim programima ispitivanja sposobnosti laboratorija za mjerenja kvalitete zraka.

8.1.2. Odjel za održavanje infrastrukture

Članak 92.

Odjel za održavanje infrastrukture provodi aktivnosti održavanja, uspostave i nadogradnje mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka. Planira, provodi i osigurava provedbu redovnog i interventnog održavanja mjerne i pomoćne opreme na postajama za praćenje kvalitete zraka s ciljem osiguranja maksimalnog mogućeg obuhvata mjernih podataka. Planira i provodi unapređenja infrastrukture za mjerenje kvalitete zraka. Sudjeluje u postupcima javne nabave mjerne i pomoćne opreme. Sudjeluje u razradi programa mjerenja kvalitete zraka.

8.2. Služba za modeliranje kvalitete zraka, istraživanje i primjenu

Članak 93.

Služba za modeliranje kvalitete zraka, istraživanje i primjenu uspostavlja i vodi sustav za istraživanje i modeliranje procesa izazvanih promjenama kemijskog i fizičkog stanja atmosfere u svrhu praćenja, sprječavanja i ublažavanja negativnih posljedica tih promjena na zdravlje ljudi, prirodna i materijalna dobra te gospodarske aktivnosti. Služba obavlja poslove istraživanja, obrade i analize podataka mjerenja i modeliranja radi razumijevanja procesa i pojava koje dovode do prekomjernog onečišćenja zraka, razlučivanja utjecaja koji su povezani s lokalnim, regionalnim i daljinskim prijenosom onečišćujućih tvari, utvrđivanja uzroka i posljedica prekomjernog onečišćenja te analize i ocjene ovisnosti kvalitete zraka o meteorološkim uvjetima i klimatskim čimbenicima. U Službi se obavljaju poslovi stvaranja podloga za ocjenu stanja kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske, za utvrđivanje porijekla i izvora onečišćenja, za ocjenu udjela daljinskog i prekograničnog prijenosa i taloženja onečišćenja, za razvoj i ocjenu učinkovitosti planova i mjera za kontrolu prekoračenja graničnih vrijednosti koncentracija onečišćujućih tvari, kao i izradu podloga za donošenje kratkoročnih mjera za ublažavanje stanja prekomjernog onečišćenja u područjima gdje ona nastaju. Rezultati modeliranja, između ostalog, koriste se kao podloga za određivanje prostornog obuhvata i sadržaja programa mjerenja parametara onečišćenja te utvrđivanje potrebnog broja mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka na području Republike Hrvatske. Osim toga, Služba prati i analizira fizičke i kemijske procese koji utječu na promjenu svojstava atmosfere, klimatske promjene, uništavanje ozonskog omotača i narušavanje ravnoteže atmosferskog sustava u cijelosti. Primjenjuje suvremene numeričke i statističke metode analize u svrhu tumačenja fizičko-kemijska svojstva onečišćenje zraka, oborine i čestica u zraku te praćenja njihovih prostorno-vremenskih obilježja. Primjenjuje, analizira i testira dijagnostičke i prognostičke modele i scenarije, izdaje prikaze i procjene onečišćenja atmosfere na osnovi rezultata mjerenja i modeliranja, prati trendove atmosferskog onečišćenja kao i utjecaj smanjenja emisija onečišćujućih tvari na stanje okoliša i zdravlja ljudi. Nadalje, Služba osigurava informacije i podloge za donošenje strateških odluka za racionalno korištenje i upravljanje prirodnim bogatstvima, za pripremu i provođenje nacionalne zakonske i podzakonske regulative, kao i međunarodne regulative iz područja zaštite okoliša i kvalitete zraka. Služba prati suvremena postignuća i sudjeluje u domaćim i međunarodnim programima i projektima iz djelokruga rada.

8.3. Služba kemijski laboratorij

Članak 94.

Služba kemijski laboratorij analizira kemijski sastav (organske i anorganske komponente) pristiglih uzoraka zraka, čestica i oborine, u skladu sa zahtjevima europske i hrvatske zakonske regulative. Uvodi nove analitičke metode i postupke kojima se prate kemijski procesi u atmosferi. Sudjeluje u izradi izvješća o stanju kvalitete zraka. Sudjeluje u međunarodnim programima interkalibracije analitičkih metoda i provjere kvalitete laboratorijskih postupaka i analiza. Vodi očevidnik o analiziranim uzorcima, metodama i instrumentima koje koristi u radu, te provodi program osiguranja kvalitete analiza i kvalitete podataka. Brine o ispravnom radu postaja, radu i obuci motritelja i pomoćnog osoblja. Prikuplja uzorke u mreži postaja DHMZ-a i Državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, po potrebi provodi stručnu i tehničku kontrolu uređaja za uzorkovanje zraka i oborine. Vodi očevidnike i zapise o obavljenim obilascima, preuzetim uzorcima i zatečenom stanju na postajama, te provedenim intervencijama te iste unosi u meta bazu kemijske baze podataka. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima praćenja kvalitete zraka.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe kemijski laboratorij, ustrojavaju se:

8.3.1. Odjel anorganski laboratorij

8.3.2. Odjel organski laboratorij.

8.3.1. Odjel anorganski laboratorij

Članak 95.

Odjel anorganski laboratorij provodi analize kemijskog sastava uzoraka zraka, čestica i oborine instrumentalnim metodama. Metodama propisanim međunarodnim i hrvatskim normama određuje sastav glavnih iona i elemenata u tragovima u uzorcima zraka, čestica i oborine. Izvodi potrebne predradnje za sakupljanje uzoraka u skladu sa zahtjevima normi. Uvodi nove analitičke metode i postupke kojima se prate kemijski procesi u atmosferi. Sudjeluje u izradi izvješća o stanju kvalitete zraka. Sudjeluje u međunarodnim programima interkalibracije analitičkih metoda i provjere kvalitete laboratorijskih postupaka i analiza. Vodi očevidnik o analiziranim uzorcima, metodama i instrumentima koje koristi u radu, te provodi program osiguranja kvalitete analiza i kvalitete podataka. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima praćenja kvalitete zraka.

8.3.2. Odjel organski laboratorij

Članak 96.

Odjel organski laboratorij provodi organske analize uzoraka zraka, čestica i oborine instrumentalnim metodama. Metodama propisanim međunarodnim i hrvatskim normama određuje sastav policikličkih aromatskih ugljikovodika, u uzorcima zraka, čestica i oborine. Izvodi potrebne predradnje za sakupljanje uzoraka u skladu s zahtjevima normi. Uvodi nove analitičke metode i postupke kojima se prate kemijski procesi u atmosferi. Sudjeluje u izradi izvješća o stanju kvalitete zraka. Sudjeluje u međunarodnim programima interkalibracije analitičkih metoda i provjere kvalitete laboratorijskih postupaka i analiza. Vodi očevidnik o analiziranim uzorcima, metodama i instrumentima koje koristi u radu, te provodi program osiguranja kvalitete analiza i kvalitete podataka. Sudjeluje u domaćim i međunarodnim projektima praćenja kvalitete zraka.

9. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INFORMATIKU

Članak 97.

Samostalna služba za informatiku nadležna je za stručne i tehničke poslove koji se odnose na oblikovanje, uspostavu, održavanje, osiguravanje i razvijanje računalne infrastrukture DHMZ-a. Služba prosljeđuje hidrološke i meteorološke informacije kroz postojeći domaći i međunarodni telekomunikacijski sustav. Služba organizira i provodi sustavnu potporu korisnicima hidrološkog i meteorološkog informacijskog sustava, provodi nadzor i održavanje tog sustava te operativno brine o optimalnoj raspodjeli resursa. Razvija i uvodi nove informacijske tehnologije, alate i produkte. Pruža sustavnu i primijenjenu programsku podršku svim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama DHMZ-a. Sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za informatiku, ustrojavaju se:

9.1. Odjel za baze podataka

9.2. Odjel za programsku nadgradnju

9.3. Odjel za računalni sustav.

9.1. Odjel za baze podataka

Članak 98.

Odjel za baze podataka planira, organizira, razvija i administrira hidrološke, meteorološke i ostale baze podataka vezane uz stručne poslove DHMZ-a, te koordinira raspodjelu i korištenje odgovarajućih resursa. Redovito izrađuje sigurnosne kopije, brine o skladištenju elektroničkih podataka te ih čuva na poseban način od mogućeg uništenja. Uslužuje korisnike u DHMZ-u.

9.2. Odjel za programsku nadgradnju

Članak 99.

Odjel za programsku nadgradnju planira, organizira i razvija programsku nadgradnju za pretraživanje, izdvajanje i prikaz podataka, za provođenje kvalitativne kontrole podataka, kao i za pravovremeno i automatsko prosljeđivanje podataka prema korisnicima te međunarodnu razmjenu u okviru globalnog telekomunikacijskog sustava Svjetske meteorološke organizacije. Sudjeluje u pripremi i izradi programskih paketa u suradnji s ostalim Odjelima Službe za informatiku za njihove potrebe.

9.3. Odjel za računalni sustav

Članak 100.

Odjel za računalni sustav organizira i provodi potporu korisnicima informacijskog sustava, provodi nadzor i održavanje sustava, te operativno administrira raspodjelu računalnih kapaciteta. Planira, organizira i nadzire uspostavu i razvoj računalnih mreža u DHMZ-u. Operativno prati korištenje i ispravnost računalnih sustava i poduzima odgovarajuće mjere u slučajevima neispravnosti. Izrađuje sigurnosne kopije sistemskih i korisničkih datoteka te nadzire pravodobnost i popunjenost prijemnih i otpremnih podataka.

10. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UMJERNI LABORATORIJ

Članak 101.

Samostalna služba za umjerni laboratorij obavlja poslove umjeravanja osjetnika i mjernih sustava za potrebe DHMZ-a i drugih korisnika, u laboratoriju, te po potrebi i na terenu, sukladno međunarodnim normama, preporukama Svjetske metorološke organizacije i smjernicama Europske unije. Služba uspostavlja, umjerava, održava i konstantno razvija i modernizira etalonsku bazu DHMZ-a, te osigurava sljedivost DHMZ-ovih mjerenja do nacionalnih i međunarodnih etalona. Razvija i primjenjuje sustav upravljanja prema međunarodnoj normi ISO/IEC 17025 i važećoj zakonskoj regulativi te održava akreditaciju prema Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji. Organizira i sudjeluje u međulaboratorijskim usporedbenim mjerenjima na nacionalnom i međunarodnom planu. Stalno razvija i modernizira umjerne metode u suradnji s odgovarajućim tijelima Hrvatskog mjeriteljskog instituta, Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Hrvatskog zavoda za norme i Hrvatske akreditacijske agencije. U suradnji s nacionalnim umjernim laboratorijima i regionalnim centrima za instrumente sudjeluje u znanstveno-stručnim mjerenjima i istraživanjima na projektima razvoja mjeriteljske infrastrukture i sljedivosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za umjerni laboratorij, ustrojavaju se:

10.1. Odjel umjernog laboratorija za meteorološka i hidrološka mjerila

10.2. Odjel umjernog laboratorija za mjerila kvalitete zraka.

10.1. Odjel umjernog laboratorija za meteorološka i hidrološka mjerila

Članak 102.

Odjel umjernog laboratorija za meteorološka i hidrološka mjerila obavlja poslove umjeravanja meteoroloških i hidroloških mjerila za potrebe DHMZ-a i drugih korisnika, u laboratoriju, te po potrebi i na terenu, sukladno međunarodnim normama i preporukama Svjetske metorološke organizacije. Odjel uspostavlja, umjerava i održava primarne etalone temperature, tlaka, relativne vlažnosti, brzine strujanja, Sunčevog zračenja i oborine, te osigurava sljedivost meteoroloških i hidroloških mjerenja do nacionalnih i međunarodnih etalona. Primjenjuje i održava sustav upravljanja prema međunarodnoj normi ISO/IEC 17025 i zakonskoj regulativi. Sudjeluje u međulaboratorijskim usporedbenim mjerenja na nacionalnom i međunarodnom planu, kao i u razvoju i istraživanju novih metoda i mjerila.

10.2. Odjel umjernog laboratorija za mjerila kvalitete zraka

Članak 103.

Odjel umjernog laboratorija za mjerila kvalitete zraka obavlja poslove umjeravanja mjerila kvalitete zraka i masenog protoka za potrebe DHMZ-a i drugih korisnika, u laboratoriju, te po potrebi i na terenu, sukladno međunarodnim normama i direktivama Europske unije. Odjel uspostavlja, umjerava i održava primarne etalone masenog protoka, ozona, ugljikovog monoksida, sumporovog dioksida, sumporovodika, dušikovih oksida, amonijaka, hlapljivih organskih i BTEX spojeva, te osigurava sljedivost mjerenja kvalitete zraka do nacionalnih i međunarodnih etalona. Primjenjuje i održava sustav upravljanja prema međunarodnoj normi ISO/IEC 17025 i zakonskoj regulativi. Sudjeluje u međulaboratorijskim usporedbenim mjerenja na nacionalnom i međunarodnom planu, kao i u razvoju i istraživanju novih metoda i mjerila.

11. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA DALJINSKA MJERENJA

Članak 104.

Samostalna služba za daljinska mjerenja je nadležna za rad sustava daljinskih mjerena, analizu i kakvoću podataka daljinskih mjerenja, prvenstveno radarskih mjerenja. Zajedno s ostalim službama DHMZ-a, Služba usklađuje poslove na području vrlo kratkoročne prognoze, najave i proučavanja opasnih meteoroloških pojava upotrebom uređaja daljinskih mjerenja. Sudjeluje u pripremnim poslovima radarske komponente razvojnih projekata DHMZ-a i realizaciji iste. Sudjeluje u provedbi stručnih i operativnih poslova obrane od tuče. Sudjeluje u međunarodnim projektima razmjene podataka radarskih mjerenja. Služba obavlja poslove vezane uz radarska mjerenja, planira, uspostavlja, održava i usklađuje metode rada te nadzire rad mreže radarskih postaja, prikuplja, kontrolira, obrađuje i pohranjuje radarske podatke, izrađuje upute za rad, obavijesti, analize, izvješća i studije. Koordinira poslove održavanja, usavršavanja, modernizacije tehničke infrastrukture daljinskih mjerenja (radari, telekomunikacije, programske podrške, informatička oprema) i priprema projektne dokumente mreže meteoroloških radara. Služba obavlja poslove razmjene radarskih podataka i produkata i brine o ispravnosti rada sustava daljinskih mjerenja, radarskih sustava i radiosondažnih uređaja. Sudjeluje u obavljanju stručnih analitičkih poslova i poslova organiziranja, održavanja i provođenja radarskog motrenja, mjerenja oborine i otkrivanja tučoopasnih oblaka, ocjeni posljedica nepogoda. Sudjeluje u provedbi projekata verifikacije mjerenja oborina radarom. Sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za daljinska mjerenja, ustrojavaju se:

11.1. Odjel za održavanje uređaja i tehničku podršku sustavima daljinskih mjerenja

11.2. Odjel za analizu i stručnu podršku.

11.1. Odjel za održavanje uređaja i tehničku podršku sustavima daljinskih mjerenja

Članak 105.

Odjel za održavanje uređaja i tehničku podršku sustavima daljinskih mjerenja u okviru poslova za održavanje uređaja za daljinska i visinska mjerenja, nadzire rad, organizira i provodi održavanje meteoroloških radara te pripadajućih instalacija, uređaja za radio-sondažu te ostalih uređaja za obavljanje daljinskih mjerenja s njihovim pripadajućim pratećim tehničkim sustavima.

Odjel prati rad sustava, primjenjuje nove tehnologije i unaprjeđuje metode i postupke mjerenja na području radarske meteorologije i ostalih daljinskih mjerenja. Sudjeluje u operativnoj provedbi projekata proširenja i modernizacije radarske mreže na području Republike Hrvatske, napose projekta instalacije meteoroloških radara u Primorju. Koordinira prikupljanje podataka s radarskih centara Sjeverne Hrvatske (radarskih mjerenja, podataka o nepogodama i pojavama s mreže postaja obrane od tuče). Sudjeluje u provedbi projekata verifikacije mjerenja oborina radarom.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela za održavanje uređaja i tehničku podršku sustavima daljinskih mjerenja, ustrojavaju se Pododsjeci kao područne jedinice:

11.1.1. Područna jedinica Pododsjek podrške za uspostavu radarskih centara u Primorskoj Hrvatskoj

11.1.2. Područna jedinica Pododsjek podrške radarskih centara Sjeverne Hrvatske – sabirni centar.

11.1.1. Područna jedinica Pododsjek podrške za uspostavu radarskih centara u Primorskoj Hrvatskoj

Članak 106.

Područna jedinica Pododsjek podrške za uspostavu radarskih centara u Primorskoj Hrvatskoj, sa sjedištem u Zagrebu, obavlja operativne poslove vezano uz projekte modernizacije radarske mreže i proširenja na području Republike Hrvatske posebno projekta sustava meteoroloških radara u Primorju. Koordinira rad vezano uz uspostavu novih sustava s ostalim tehničkim službama DHMZ-a. Po potrebi obavlja poslove vezano uz rad postojećih radarskih centara i obrane od tuče. Provodi preliminarna mjerenja vezano uz nove radarske sustave.

11.1.2. Područna jedinica Pododsjek podrške radarskih centara Sjeverne Hrvatske – sabirni centar

Članak 107.

Područna jedinica Pododsjek podrške radarskih centara Sjeverne Hrvatske – sabirni centar, sa sjedištem u Zagrebu, prikuplja podatke radarskih mjerenja s radarskih centara sjeverne Hrvatske, podatke o nepogodama i pojavama s mreže postaja obrane od tuče te koordinira rad radarskih centara s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe. Brine o održavanju poligona tučomjera i obradi podataka tučomjera u suradnji s Odjelom za analizu i stručnu podršku. Kontrolira, pohranjuje i obrađuje podatke s radarskih centara Sjeverne Hrvatske te popunjava bazu podataka sustava obrane od tuče i daljinskih mjerenja.

11.2. Odjel za analizu i stručnu podršku

Članak 108.

Odjel za analizu i stručnu podršku primjenjuje i razvija metode korištenja podataka daljinskih mjerenja za potrebe upozorenja na vremenske i hidrološke nepogode i opasne vremenske pojave (npr. orkanski vjetar, intenzivne oborine, električna pražnjenja u atmosferi). Odjel u suradnji s Odjelom za održavanje uređaja i tehničku podršku sustavima daljinskih mjerenja, izrađuje analize i tumačenja radarskih podataka i mjerenja oblačnih sustava i oborina. Sudjeluje u projektima vezanim uz mjerenje i razdiobu oborina, razrađuje i koordinira metodologiju radarskih mjerenja. Sudjeluje u provedbi poslova operativne obrane od tuče, izrađuje vrlo kratkoročnu prognozu za potrebe generatorske obrane od tuče. Po potrebi analizira djelovanje i provodi istraživanja vezano uz rad sustava obrane od tuče. Koordinira rad poligona tučomjera i obrađuje podatke tučomjera u suradnji s Područnom jedinicom Pododsjek podrške radarskih centara sjeverne Hrvatske – sabirni centar. Sudjeluje u poslovima razmjene radarskih podataka i produkata, kontroli i obradi te definiranju, uspostavljanju i vođenju baze radarskih podataka.

12. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAĆENJE I UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NEPOGODA

Članak 109.

Samostalna služba za praćenje i ublažavanje posljedica nepogoda obavlja stručne i operativne poslove organiziranja, održavanja i provođenja obrane od tuče na području Republike Hrvatske. Usklađuje poslove najave i proučavanja opasnih meteoroloških pojava korištenjem radarskih mjerenja. Koordinira i racionalizira rad sustava obrane od tuče te brine o održavanju objekata i opreme na radarskim centrima, lansirnim i generatorskim postajama. Racionalizira, optimizira, normira i unaprjeđuje metode i postupke provođenja obrane od tuče i praćenja posljedica nevremena. Sudjeluje u provođenju i primjeni domaćih i međunarodnih projekata, osobito projekata financiranih iz strukturnih i investicijskih fondova.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Službe za praćenje i ublažavanje posljedica nepogoda, ustrojavaju se:

12.1. Odjel za operativne podloge i podršku sustavu obrane od tuče

12.2. Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Puntijarka

12.3. Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Bilogora

12.4. Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Osijek

12.5. Područna jedinica Pododsjek radarski centar Varaždin

12.6. Područna jedinica Pododsjek radarski centar Trema

12.7. Područna jedinica Pododsjek radarski centar Stružec

12.8. Područna jedinica Pododsjek radarski centar Gorice

12.9. Područna jedinica Pododsjek radarski centar Gradište.

12.1. Odjel za operativne podloge i podršku sustavu obrane od tuče

Članak 110.

Odjel za operativne podloge i podršku sustavu obrane od tuče obavlja stručne poslove vezane uz organizaciju, održavanje i provođenje poslova obrane od tuče nabavom sredstava i opreme neophodne za rad, održavanje objekata i opreme na radarskim centrima, lansirnim, generatorskim i tučomjernim postajama. Sudjeluje u operativnom radu radarskih centara popunjavanjem nedostatnih članova ekipe radarskih centara i glavnih meteoroloških postaja na radarskim centrima radi ispunjenja godišnjeg plana rada. Izrađuje potrebna izvješća i dostavlja ih korisnicima i arhivi DHMZ-a. Odjel sakuplja i pohranjuje podatke djelovanja obrane od tuče u bazu podataka, vodi potrebne evidencije sredstava djelovanja i usklađuje provedbu operativnih poslova sa zakonskim odredbama. Sudjeluje u izradi analiza djelovanja obrane od tuče. Koordinira poslove nabavke, distribucije i skladištenja sredstava djelovanja, te obavlja analizu uzoraka meteorološkog reagensa za obranu od tuče zbog praćenja i kontrole kvalitete sredstava djelovanja.

12.2. Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Puntijarka

Članak 111.

Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Puntijarka, sa sjedištem u Zagrebu, je dio glavne mreže meteoroloških radara u Republici Hrvatskoj koji svakodnevno kontinuirano radarski nadzire vrijeme, sudjeluje u pripremi za davanje upozorenja o opasnim vremenskim pojavama te operativno provodi poslove obrane od tuče. Tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče, obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne i generatorske postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća te nadzire poslove glavne meteorološke postaje. Koordinira rad sa susjednim regionalnim radarskim centrima i izrađuje analize rada i djelovanja radarskog centra. Odjel provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP-a. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

12.3. Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Bilogora

Članak 112.

Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Bilogora, sa sjedištem u Pitomači, je dio glavne mreže meteoroloških radara u Republici Hrvatskoj koji svakodnevno kontinuirano radarski nadzire vrijeme, sudjeluje u pripremi za davanje upozorenja o opasnim vremenskim pojavama te operativno provodi poslove obrane od tuče. Tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče, obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne i generatorske postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća te nadzire poslove glavne meteorološke postaje. Koordinira rad sa susjednim regionalnim radarskim centrima i izrađuje analize rada i djelovanja radarskog centra. Odjel provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP-a. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

12.4. Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Osijek

Članak 113.

Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Osijek, sa sjedištem u Osijeku, je dio glavne mreže meteoroloških radara u Republici Hrvatskoj koji svakodnevno kontinuirano radarski nadzire vrijeme, sudjeluje u pripremi za davanje upozorenja o opasnim vremenskim pojavama te operativno provodi poslove obrane od tuče. Tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče, obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne i generatorske postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća te nadzire poslove glavne meteorološke postaje. Koordinira rad sa susjednim regionalnim radarskim centrima i izrađuje analize rada i djelovanja radarskog centra. Odjel skrbi o čuvanju skladišta sredstava za provođenje obrane od tuče. Provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP-a. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

12.5. Područna jedinica Pododsjek radarski centar Varaždin

Članak 114.

Područna jedinica Pododsjek radarski centar Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, obavlja radarska mjerenja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče. Obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, generatorske i tučomjerne postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća. Pododsjek skrbi o čuvanju skladišta sredstava za provođenje obrane od tuče.

12.6. Područna jedinica Pododsjek radarski centar Trema

Članak 115.

Područna jedinica Pododsjek radarski centar Trema, sa sjedištem u Križevcima, obavlja radarska mjerenja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče. Obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, generatorske i tučomjerne postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća. Pododsjek skrbi o čuvanju skladišta sredstava za provođenje obrane od tuče.

12.7. Područna jedinica Pododsjek radarski
centar Stružec

Članak 116.

Područna jedinica Pododsjek radarski centar Stružec, sa sjedištem u Popovači, obavlja radarska mjerenja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče. Obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, generatorske i tučomjerne postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća. Pododsjek obavlja i poslove klimatološke postaje.

12.8. Područna jedinica Pododsjek radarski centar Gorice

Članak 117.

Područna jedinica Pododsjek radarski centar Gorice, sa sjedištem u Novoj Gradiški, obavlja radarska mjerenja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče. Obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, generatorske i tučomjerne postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća. Pododsjek provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP-a. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

12.9. Područna jedinica Pododsjek radarski centar Gradište

Članak 118.

Područna jedinica Pododsjek radarski centar Gradište, sa sjedištem u Županji, obavlja radarska mjerenja, te tijekom razvoja tučonosnih oblaka, prema utvrđenim metodama i kriterijima, sredstvima veze koordinira provođenje obrane od tuče. Obavlja nadzor i opskrbu sredstvima djelovanja lansirne, generatorske i tučomjerne postaje, prikuplja tehnološke i meteorološke podatke, izrađuje i dostavlja izvješća. Pododsjek provodi meteorološka motrenja i ostale poslove GMP-a. Izrađuje meteorološka izvješća i dostavlja ih u računalni sustav i arhivu DHMZ-a.

13. SAMOSTALNI ODJEL BIBLIOTEKA

Članak 119.

Samostalni odjel Biblioteka skrbi o nabavi knjižnične građe, stručnoj obradi, čuvanju i zaštiti knjižnične građe, te provođenju mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro. Izrađuje biltene, kataloge, bibliografije i druga informacijska pomagala, sudjeluje u izradi skupnih kataloga i baza podataka,omogućuje pristupačnost knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, osigurava korištenje i posudbu knjižnične građe, te protok informacija, potiče i pomaže korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora te vodi dokumentaciju o građi i korisnicima.

IV. UPRAVLJANJE UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA DHMZ-a

Članak 120.

Ravnatelj predstavlja i upravlja radom DHMZ-a i odgovoran je za njegov rad.

Ravnatelja, u slučaju njegove odsutnosti i sprječenosti, zamjenjuje zamjenik ravnatelja.

Radom Sektora upravlja načelnik sektora.

Radom Kabineta ravnatelja upravlja tajnik Kabineta.

Radom Samostalne službe upravlja voditelj samostalne službe.

Radom Samostalnog odjela upravlja voditelj samostalnog odjela.

Radom Službe upravlja voditelj službe.

Radom Odjela upravlja voditelj odjela.

Radom Pododsjeka upravlja voditelj pododsjeka.

Radom Odjeljka upravlja voditelj odjeljka.

Članak 121.

Osobe koje upravljaju radom unutarnjih ustrojstvenih jedinica u DHMZ-u za svoj rad odgovaraju ravnatelju, zamjeniku ravnatelja te čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu nalaze.

Članak 122.

Kao stručno i savjetodavno tijelo, ravnatelj osniva Stručni kolegij.

Sastav i način rada Stručnog kolegija utvrđuje ravnatelj Pravilnikom o unutarnjem redu.

Članak 123.

Za raspravljanje o pojedinim pitanjima iz djelokruga DHMZ-a, a osobito za utvrđivanje nacrta propisa i davanje mišljenja i prijedloga u osobito značajnim stvarima, ravnatelj može osnivati stručne savjete, povjerenstva i radne skupine.

Odlukom o osnivanju stručnog savjeta, povjerenstva, odnosno radne skupine, utvrdit će se njegov sastav, djelokrug i način rada.

V. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA

Članak 124.

Zadaci i poslovi DHMZ-a utvrđuju se godišnjim planom rada. Godišnji plan rada sadrži i podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u Strateškom planu za trogodišnje razdoblje koji se izrađuje sukladno Zakonu o proračunu, te podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

Plan rada DHMZ-a donosi se za jednogodišnje razdoblje na temelju poslova utvrđenih u djelokrugu DHMZ-a.

Prijedlog godišnjeg plana rada utvrđuje se najkasnije 20 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za osiguranje sredstava za iduću proračunsku godinu.

Godišnji plan rada donosi se najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

VI. RASPORED RADNOG VREMENA

Članak 125.

Rad DHMZ-a odvija se kontinuirano kroz sve dane u godini, a radni postupci i rad u smjenama danonoćno, ili shodno tehnološkoj cjelini, uvjetovani su prihvaćenim međunarodnim obavezama, propisanim programima rada mreže postaja, hidrološkim i meteorološkim prilikama te strogo određenoj i međunarodno prihvaćenoj terminskoj ljestvici.

Radno vrijeme DHMZ-a je 40 sati tjedno, a raspoređuje se na pet radnih dana od ponedjeljka do petka.

Dnevno radno vrijeme je 8 sati, s tim da počinje između 7.30 i 8.30 sati, a završava između 15.30 i 16.30 sati.

Dnevni odmor od 30 minuta je u pravilu od 11.30 do 12.00 sati i ubraja se u vrijeme provedeno na radu.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama je od ponedjeljka do petka od 9.00 do 15.00 sati.

VII. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI DHMZ-a

Članak 126.

Poslove iz djelokruga DHMZ-a, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju državni službenici, raspoređeni na radna mjesta službenika, i namještenici, raspoređeni na radna mjesta namještenika, u skladu sa zakonom.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga DHMZ-a utvrđuje se u Tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 127.

Pitanja od značaja za rad DHMZ-a koja nisu utvrđena Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu DHMZ-a.

Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se potreban broj državnih službenika i namještenika s opisom njihovih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja od značaja za rad DHMZ-a.

Pravilnik o unutarnjem redu ravnatelj DHMZ-a će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Ravnatelj DHMZ-a donijet će, temeljem Pravilnika o unutarnjem redu, rješenja o rasporedu državnih službenika te sklopiti ugovore o radu s namještenicima, u roku dva mjeseca od stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu.

Članak 128.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda (»Narodne novine«, broj 102/17).

Članak 129.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/92
Urbroj: 50301-25/05-17-2
Zagreb, 28. prosinca 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U DRŽAVNOM HIDROMETEOROLOŠKOM ZAVODU

Redni

broj

Naziv unutarnje ustrojstvene jediniceBroj
službenika i namještenika
1.KABINET RAVNATELJA6
2.SEKTOR ZA FINANCIJE, PRAVNE I OPĆE POSLOVE1
2.1.Služba za ljudske potencijale, pravne poslove, zaštitu na radu i upravljanje dokumentima1
2.1.1.Odjel za ljudske potencijale5
2.1.2.Odjel za pravne poslove i upravljanje dokumentima5
2.1.3.Odjel za zaštitu na radu3
2.2.Služba za financije, računovodstvo i nabavu1
2.2.1.Odjel za plan, analizu i nabavu6
2.2.2.Odjel za financije i računovodstvo7
2.3.Služba za tehničku potporu8
Sektor za financije, pravne i opće poslove – ukupno37
3.SEKTOR ZA PROJEKTE EUROPSKE UNIJE I DRUGE MEĐUNARODNE PROJEKTE1
3.1.Služba za provedbu projekata Europske unije8
3.2.Služba za informiranje, odnose s javnošću i korisnike5
Sektor za projekte sufinancirane sredstvima Europske unije – ukupno14
4.SEKTOR ZA MOTRENJE VREMENA I KLIME1
Neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
4.1.Služba za meteorološka motrenja12
4.1.1.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Slavonski Brod4
4.1.2.Područna jedinica Odjeljak Glavna agrometeorološka postaja Križevci3
4.1.3.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Bjelovar2
4.1.4.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Daruvar3
4.1.5.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Sisak3
4.1.6.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Varaždin2
4.1.7.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Krapina3
4.1.8.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Karlovac3
4.1.9.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Ogulin2
4.1.10.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Pazin2
4.1.11.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Parg3
4.1.12.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Zavižan3
4.1.13.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Gospić4
4.1.14.Područna jedinica Odjeljak Meteorološko-aerološki opservatorij Zagreb – Maksimir6
4.1.15.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Zagreb – Grič3
4.1.16.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Mali Lošinj3
4.1.17.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Rab3
4.1.18.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Senj3
4.1.19.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Rijeka3
4.1.20.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Dubrovnik – Gorica3
4.1.21.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Lastovo2
4.1.22.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Šibenik3
4.1.23.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Knin2
4.1.24.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Split – Marijan5
4.1.25.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Ploče2
4.1.26.Područna jedinica Odjeljak Glavna agrometeorološka postaja Makarska3
4.1.27.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Komiža3
4.1.28.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Hvar3
4.1.29.Područna jedinica Odjeljak Glavna meteorološka postaja Zadar3
4. 2.Služba za automatska, visinska i posebna meteorološka mjerenja1
4.2.1.Odjel za automatska meteorološka mjerenja5
4.2.2.Odjel za visinska meteorološka mjerenja5
4.3.Služba za obradu i kontrolu podataka1
4.3.1.Odjel za obradu i kontrolu meteoroloških podataka11
4.3.2.Odjel za obradu arhivskih nizova meteoroloških podataka i praćenje klime6
Sektor za motrenje vremena i klime – ukupno130
5.SEKTOR ZA METEOROLOŠKA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ1
5.1.Služba za razvoj operativnih prognostičkih modela1
5.1.1.Odjel za operativnu numeričku prognozu5
5.1.2.Odjel za asimilaciju podataka i nowcasting5
5.2.Služba za primjenjena istraživanja i modeliranje1
5.2.1.Odjel za primijenjeno modeliranje5
5.2.2.Odjel za obradu podataka modela i aplikacije5
5.3.Služba za klimatologiju1
5.3.1.Odjel za klimatsko modeliranje, praćenje klimatskih promjena i biometeorologiju5
5.3.2.Odjel za razvoj klimatskih podloga i aplikacija5
5.4.Služba za agrometeorologiju1
5.4.1.Odjel za agrometeorološka istraživanja5
5.4.2.Odjel za agrometeorološke informacije5
Sektor za meteorološka istraživanja i razvoj – ukupno45
6.SEKTOR ZA VREMENSKE I POMORSKE ANALIZE I PROGNOZE1
Neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica1
6.1.Služba za vremenske analize i prognoze1
6.1.1.Odjel za upozorenja na opasne vremenske pojave6
6.1.2.Odjel za operativne podloge6
6.1.3.Odjel za vremensku prognozu7
6.1.4.Odjel za analizu i verifikaciju5
6.2.Služba Pomorski meteorološki centar1
6.2.1.Odjel za upozorenja i pomorsku vremensku prognozu9
6.2.2.Odjel za pomorsku meteorologiju5
6.2.3.Odjel za operativne podloge5
6.3.Služba Regionalni centar za Jadran1
6.3.1.Odjel za meteorološke podloge i standarde5
6.3.2.Odjel za meteorološko-oceanografska mjerenja i informacijski sustav5
Sektor za vremenske i pomorske analize i prognoze – ukupno58
7.SEKTOR ZA HIDROLOGIJU1
7.1.Služba za mjerenja i opažanja površinskih i podzemnih voda1
7.1.1.Odjel za mjerenja i opažanja površinskih voda14
7.1.2.Odjel za mjerenja i opažanja podzemnih voda6
7.1.3.Odjel za nanos i morfologiju rječnih korita5
7.2.Služba za hidrološke studije, analize i prognoze1
7.2.1.Odjel za hidrološke studije i analize5
7.2.2.Odjel za hidrološke prognoze5
7.3.Služba za kontrolu, arhiviranje i distribuciju hidroloških podataka12
Sektor za hidrologiju – ukupno50
8.SEKTOR ZA KVALITETU ZRAKA1
8.1.Služba za upravljanje sustavom mjerenja kvalitete zraka1
8.1.1.Odjel za mjerenje kvalitete zraka5
8.1.2.Odjel za održavanje infrastrukture5
8.2.Služba za modeliranje kvalitete zraka, istraživanje i primjenu9
8.3.Služba kemijski laboratorij1
8.3.1.Odjel anorganski laboratorij5
8.3.2.Odjel organski laboratorij6
Sektor za kvalitetu zraka – ukupno33
9.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INFORMATIKU1
9.1.Odjel za baze podataka5
9.2.Odjel za programsku nadgradnju5
9.3.Odjel za računalni sustav5
Samostalna služba za informatiku – ukupno16
10.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UMJERNI LABORATORIJ1
10.1.Odjel umjernog laboratorija za meteorološka i hidrološka mjerila5
10.2.Odjel umjernog laboratorija za mjerila kvalitete zraka5
Samostalna služba za umjerni laboratorij – ukupno11
11.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA DALJINSKA MJERENJA1
11.1.Odjel za održavanje uređaja i tehničku podršku sustavima daljinskih mjerenja5
11.1.1.Područna jedinica Pododsjek podrške za uspostavu radarskih centara u Primorskoj Hrvatskoj3
11.1.2.Područna jedinica Pododsjek podrške radarskih centara Sjeverne Hrvatske – sabirni centar3
11.2.Odjel za analizu i stručnu podršku5
Samostalna služba za daljinska mjerenja – ukupno17
12.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA PRAĆENJE I UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NEPOGODA1
12.1.Odjel za operativne podloge i podršku sustavu obrane od tuče7
12.2.Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Puntijarka9
12.3.Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Bilogora9
12.4.Područna jedinica Odjel regionalni radarski centar Osijek9
12.5.Područna jedinica Pododsjek radarski centar Varaždin5
12.6.Područna jedinica Pododsjek radarski centar Trema5
12.7.Područna jedinica Pododsjek radarski centar Stružec5
12.8.Područna jedinica Pododsjek radarski centar Gorice8
12.9.Područna jedinica Pododsjek radarski centar Gradište9
Samostalna služba za praćenje i ublažavanje posljedica nepogoda – ukupno67
13.SAMOSTALNI ODJEL BIBLIOTEKA3
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD – UKUP­NO487