Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače

NN 132/2017 (29.12.2017.), Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače

Ministarstvo unutarnjih poslova

3037

Na temelju članka 200. stavka 4. i članka 213. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17), ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom nadležnim za poslove prometa, donosi

PRAVILNIK

O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način osposobljavanja kandidata za vozače pojedine kategorije vozila (u daljnjem tekstu: osposobljavanje), Plan i okvirni program osposobljavanja, prostorni uvjeti, nastavna sredstva, pomagala i oprema potrebni za izvođenje osposobljavanja, vođenje evidencija i dokumentacije o osposobljavanju kandidata za vozače, obliku dopuštenja (licence) te sadržaju drugih obrazaca u vezi s osposobljavanjem kandidata za vozača i provođenju vozačkih ispita.

(2) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (Tekst značajan za EGP) (SL L 403, 30. 12. 2006.) kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Komisije 2015/653/EU оd 24. travnja 2015. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (SL L 107, 25. 4. 2015.)

I. UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA

1. Uvjeti za osposobljavanje

Članak 2.

(1) Osposobljavanje iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila (u daljnjem tekstu: PPSP), Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (u daljnjem tekstu: PPP) i Upravljanje vozilom (u daljnjem tekstu: UV) provodi se na temelju Plana i okvirnog programa osposobljavanja kandidata za vozače koji proizlazi iz Programa vozačkog ispita i prema cjeniku za uslugu osposobljavanja kandidata za vozače za pojedinu kategoriju vozila kojeg samostalno izrađuje pravna osoba ili fizička osoba (obrtnik) – autoškola.

(2) Plan i okvirni program osposobljavanja kandidata za vozače tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Privitak 1).

Članak 3.

(1) Osposobljavanje iz nastavnih predmeta PPSP i UV mogu provoditi autoškole koje ispunjavaju propisane uvjete iz članka 202. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) (u daljnjem tekstu: Zakon) i posjeduju odobrenje za rad, o čemu ovlaštenoj stručnoj organizaciji iz članka 206. Zakona (u daljnjem tekstu: ovlaštena stručna organizacija) dostavljaju Pravilnik o organizaciji i uvjetima rada autoškole u elektroničkom obliku ili putem jedinstvenog informatičkog sustava.

(2) O svim promjenama uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, autoškola je dužna izvijestiti ovlaštenu stručnu organizaciju elektroničkim putem ili putem jedinstvenog informatičkog sustava najkasnije sljedeći dan po promjeni uvjeta, a ovlaštena stručna organizacija dužna je izmijenjeni Pravilnik o organizaciji i uvjetima rada autoškole proslijediti Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u roku osam dana od dana njegova primitka.

Članak 4.

(1) Pravilnik o organizaciji i uvjetima rada autoškole iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika mora sadržavati podatke o:

– pravnom statusu podnositelja zahtjeva te odgovornosti osoba s pravom zastupanja,

– adresi poslovnog prostora,

– stručnoj osposobljenosti djelatnika,

– vozilima za osposobljavanje,

– učionici,

– nastavnim sredstvima i pomagalima, sukladno programu i kategorijama vozila za koje autoškola provodi osposobljavanje,

– prometnom vježbalištu,

– uredskom prostoru.

(2) Ako autoškola promijeni učionicu, uredski prostor ili prometno vježbalište, može nastaviti osposobljavati kandidate za vozače nakon što ovlaštena stručna organizacija utvrdi da ispunjava propisane uvjete i o tome obavijesti Ministarstvo.

2. Djelatnici autoškole

Članak 5.

(1) Stručni djelatnici autoškole mogu u okviru radnog vremena kombinirati obavljanje poslova tako da jedna osoba može obavljati poslove:

– stručnog voditelja i predavača u autoškoli, a prema potrebi i osposobljavati kandidate za vozače i kao instruktor vožnje, ako ispunjava propisane uvjete i ima valjane dozvole,

– predavača u autoškoli, a prema potrebi i osposobljavati kandidate za vozače i kao instruktor vožnje, ako ispunjava propisane uvjete i ima valjanu dozvolu,

– instruktora vožnje ako ispunjava propisane uvjete i ima valjane dozvole.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka ne smije obavljati poslove više od ukupnog broja nastavnih sati određenog radnim vremenom sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi.

Članak 6.

(1) Stručni voditelj odgovara za rad autoškole i obavlja sljedeće poslove:

– organizira osposobljavanje kandidata za vozače u skladu s važećim propisima,

– odgovara za urednost i čuvanje upisne dokumentacije,

– u ime autoškole sklapa i ovjerava ugovore s kandidatima za vozače kada je za to ovlašten,

– izdaje i svojim potpisom ovjerava knjižicu kandidata za vozača i nalog za osposobljavanje,

– nadzire rad predavača i instruktora vožnje u autoškoli,

– prati i nadzire nastavni proces te kontrolira pripadajuću dokumentaciju i evidenciju,

– sudjeluje s instruktorom vožnje u procjeni uspješnosti svladavanja programa osposobljavanja za pojedinog kandidata za vozača iz nastavnog predmeta UV,

– utvrđuje plan i raspored upisanih kandidata za vožnju s pojedinim instruktorom vožnje,

– provjerava razinu osposobljenosti kandidata za vozača prije prijave polaganja vozačkog ispita te svojim potpisom ovjerava svladavanje programa,

– ovjerava vjerodostojnost upisanih podataka o osposobljavanju kandidata za vozača iz pojedinog nastavnog predmeta u knjižici kandidata za vozača i nalogu za osposobljavanje,

– ovjerava podatke o eventualnom ponovnom osposobljavanju kandidata za vozača iz nastavnog predmeta PPSP ili UV u knjižici kandidata za vozača,

– ovjerava upisane podatke o osposobljenosti kandidata za vozače unesene u prijavnicu za vozački ispit,

– savjetuje i nadzire rad administrativnih djelatnika autoškole,

– po potrebi obavlja poslove instruktora vožnje,

– obavlja i druge poslove u vezi s osposobljavanjem kandidata za vozače u autoškoli,

– vodi evidenciju nastavnih sati svih instruktora vožnje,

– dostavlja podatke o radnom vremenu ovlaštenoj stručnoj organizaciji.

(2) U slučaju objektivne spriječenosti obavljanja poslova stručnog voditelja (bolovanje, godišnji odmor i sl.), autoškola mora osigurati zamjenu za stručnog voditelja, osobom koja ispunjava propisane uvjete za stručnog voditelja u autoškoli ili koja ima zakonom propisanu stručnu spremu ili koja kao predavač odnosno instruktor vožnje ima najviše radnog iskustva, a koja ga može mijenjati do ukupno najviše 42 dana tijekom jedne kalendarske godine.

Članak 7.

(1) Predavač u autoškoli obavlja poslove provedbe nastave iz nastavnog predmeta PPSP. Obveze predavača u autoškoli su:

– nastavu izvoditi stručno i u skladu s metodičko-didaktičkim načelima te važećim propisima,

– kvalitetno se pripremati za nastavu,

– ažurno voditi evidenciju u dnevniku rada s imenikom,

– potpisom u knjižici kandidata za vozača ovjeravati nazočnost kandidata na nastavi,

– predlagati stručnom voditelju autoškole unapređenja u nastavnom procesu,

– analizirati sa stručnim voditeljem autoškole rezultate ispita iz nastavnog predmeta PPSP te predlagati i provoditi mjere u cilju njihova poboljšanja,

– po potrebi obavlja poslove instruktora vožnje.

(2) U slučaju objektivne spriječenosti obavljanja poslova predavača (bolovanje, godišnji i sl.) autoškola mora osigurati zamjenu za predavača, osobom koja ispunjava propisane uvjete za predavača u autoškoli, a koja ga može mijenjati do ukupno najviše 42 dana tijekom jedne kalendarske godine.

Članak 8.

(1) Instruktor vožnje obavlja poslove provedbe nastave iz nastavnog predmeta UV.

(2) Obveze instruktora vožnje su:

– nastavu izvoditi stručno i u skladu s metodičko-didaktičkim načelima izvođenja nastave te važećim propisima,

– provjeriti prije početka nastave ima li kandidat kod sebe knjižicu kandidata za vozača, liječničko uvjerenje i propisana pomagala (naočale i sl.),

– za vrijeme nastave imati kod sebe valjanu vozačku dozvolu i valjanu dozvolu instruktora vožnje,

– ažurno voditi podatke u nalozima za osposobljavanje,

– potpisom u knjižici kandidata za vozača ovjeravati nazočnost kandidata na nastavi,

– analizirati sa stručnim voditeljem autoškole rezultate ispita iz nastavnog predmeta UV te predlagati i provoditi mjere u cilju njihova poboljšanja,

– zajedno sa stručnim voditeljem autoškole predlagati kandidatu za vozača potreban broj nastavnih sati za uspješno svladavanje propisanih sadržaja,

– voditi računa o tehničkoj ispravnosti, čistoći i urednosti vozila za osposobljavanje,

– imati kod sebe u vozilu blok naloga s ovjerenim obrascima od strane stručnog voditelja autoškole za tekući tjedan, maksimalno do sedam radnih dana te uredno i propisno ih popunjavati.

Članak 9.

(1) Stručni voditelj i predavač za vrijeme obavljanja poslova iz članka 6. i 7. ovoga Pravilnika moraju imati kod sebe valjanu dozvolu, koju je dužan pokazati na zahtjev ovlaštene osobe.

(2) Dozvole iz stavka 1. ovoga članka su svijetloplave boje, izrađuju se od papira s integriranim vodenim znakom koji se sastoji od teksta: »HR«, a dimenzije i sadržaj dozvola propisani su na obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio (Obrazac 1. i 2.).

(3) Dozvola instruktoru vožnje za AM, A1, A2, A, B i BE kategorije vozila izdaje se s rokom važenja od 10 godina, a za C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE kategorije s rokom važenja od 5 godina. Uz zahtjev za izdavanje dozvole instruktora prilaže se uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilom instruktora vožnje određene kategorije vozila, koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

(4) Dozvola iz stavka 3. ovog članka je ružičaste boje, izrađuje se od papira s integriranim vodenim znakom koji se sastoji od teksta: »HR«, a njezine dimenzije i sadržaj propisani su na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac 3.).

(5) U slučaju gubitka ili oštećenja dozvole iz stavka 3. ovog članka Ministarstvo će na zahtjev osobe izdati novu dozvolu s rokom važenja od 10 godina, odnosno na rok od 5 godina, računajući od datuma izdavanja obrasca izgubljene ili oštećene dozvole.

(6) Zahtjev za izdavanje dozvola iz stavka 1. i 3. ovoga članka podnosi se Ministarstvu putem ovlaštene stručne organizacije iz članka 206. Zakona.

(7) Stručna organizacija dužna je u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva isti dostaviti Ministarstvu radi izdavanja dozvole.

(8) O izdanim i oduzetim dozvolama iz stavka 1. i 3. ovoga članka Ministarstvo vodi evidenciju u elektroničkom obliku.

Članak 10.

Stručni voditelj autoškole, predavač u autoškoli i instruktor vožnje dužni su prijaviti nestanak dozvole (licencije) Ministarstvu unutarnjih poslova.

Članak 11.

Administrativni djelatnici autoškole obavljaju poslove prijema kandidata za vozače, pripremu dokumentacije osposobljavanja i druge poslove koje odredi stručni voditelj autoškole, odnosno kako je to određeno Pravilnikom o organizaciji i uvjetima rada autoškole.

3. Kriteriji za izvođenje nastave

Članak 12.

Minimalna razina tehničke opremljenosti učionice autoškole za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta PPSP, uredskog prostora za prijem kandidata za vozače i rad stručnog voditelja autoškole, sanitarnih prostora za potrebe svih korisnika poslovnog prostora autoškole, minimum nastavnih sredstava i pomagala potrebnih za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta PPSP i UV, vozila AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE kategorije za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta UV, ploče za označavanje vozila te naljepnice s oznakama autoškole moraju biti sukladni posebnom propisu kojim se reguliraju minimalni standardi o radu autoškola.

Članak 13.

(1) Osoba s invaliditetom može se osposobljavati iz nastavnog predmeta UV i na svome vozilu, ako ono udovoljava uvjetima određenim propisom kojim se regulira program vozačkog ispita i ako udovoljava zahtjevima sukladno Uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti za vozača.

(2) Osobe s posebnim potrebama osposobljavat će se sukladno posebnoj uputi ovlaštene stručne organizacije za svaki pojedini slučaj.

Članak 14.

(1) Tijekom osposobljavanja kandidata za vozače iz nastavnog predmeta UV na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila, ne mora biti istaknuta ploča za označavanje vozila autoškole.

(2) Ploča iz stavka 1. ovoga članka za vozila B kategorije smije biti istaknuta na vozilu samo za vrijeme osposobljavanja kandidata iz predmeta Upravljanje vozilom u toku radnog vremena i ne smije se koristiti suprotno od propisanog. Ukoliko se vozilo ne koristi za osposobljavanje mora biti skinuta ili spuštena.

4. Osposobljavanje kandidata za vozače

Članak 15.

(1) Osobi koja je upisana u proces osposobljavanja kandidata za vozača autoškola obvezno izdaje Knjižicu kandidata za vozača.

(2) Osposobljavanju kandidata za vozače određene kategorije vozila može pristupiti i osoba iz države članice Europskog gospodarskog prostora, ako udovoljava uvjetima propisanim posebnim propisima.

(3) Osposobljavanju kandidata za vozače određene kategorije vozila može pristupiti i osoba koja ima status stranca, ako udovoljava uvjetima propisanim posebnim propisima i prema potrebi uz nazočnost ovlaštenog sudskog prevoditelja.

Članak 16.

Proces osposobljavanja kandidata za vozače započinje nastavom iz nastavnog predmeta PPSP, nakon što je prethodno sklopila ugovor s autoškolom.

Članak 17.

Kandidat za vozača vozila bilo koje kategorije koji se prethodno osposobljavao za vozača jedne od kategorija dužan je pri upisu u autoškolu predočiti valjanu vozačku dozvolu, ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole, a presliku priložiti upisnoj dokumentaciji.

Članak 18.

(1) Prava i obveze autoškole i kandidata za vozača u procesu osposobljavanja uređuju se ugovorom u pisanom obliku, koji mora sadržavati sljedeće obvezne elemente: obvezu autoškole osposobiti kandidata za vozača za upravljanje vozilom određene kategorije u razdoblju propisanom člankom 24. ovoga Pravilnika, obvezu autoškole da pravodobno informira kandidata za vozača o njegovim obvezama i pravima, obveze kandidata za vozača za sudjelovanjem u nastavi, cijenu nastavnog sata za pojedini nastavni predmet i za minimalni propisani broj sati, administrativnu naknadu za ispis iz autoškole definiranu cjenikom autoškole, trajanje osposobljavanja, način podmirivanja naknade za osposobljavanje, aneks ugovora o dopunskom programu osposobljavanja s cijenom dopunskog nastavnog sata, način razvrgnuća ugovora, način rješavanja sporova i nadležnost suda te obvezu kandidata za vozača da pravodobno obavijesti autoškolu o prekidu procesa osposobljavanja ili nedolasku na nastavu iz pojedinog nastavnog predmeta.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka za maloljetnu osobu potpisuje zakonski zastupnik te osobe.

Članak 19.

(1) Kandidat za vozača se može ispisati iz autoškole u kojoj se osposobljava i nastaviti osposobljavanje u drugoj autoškoli.

(2) Kandidat za vozača koji je prekinuo osposobljavanje za vozača ima pravo nastaviti osposobljavanje u istoj ili drugoj autoškoli ako od dana početka osposobljavanja iz nastavnog predmeta PPSP do dana nastavljanja osposobljavanja nije prošlo više od jedne godine.

(3) Autoškola je dužna kandidatu za vozača koji nastavlja osposobljavanje u drugoj autoškoli izdati potvrdu o završenom dijelu programa i druge originalne dokumente potrebne za nastavak osposobljavanja po zahtjevu kandidata. za vozača

(4) Autoškola je dužna o činjenici prekida osposobljavanja unijeti podatak u evidenciju o osposobljenim kandidatima za vozača.

(5) Autoškola u kojoj kandidat za vozača iz stavka 1. ovoga članka nastavlja osposobljavanje izdaje mu novu Knjižicu kandidata za vozača.

(6) Kandidat za vozača iz stavka 1. ovoga članka obvezan je tijekom nastavka osposobljavanja uvijek kod sebe imati sve Knjižice kandidata za vozača.

5. Izvođenje nastave i radno vrijeme

Članak 20.

(1) Nastava iz svih nastavnih predmeta je obvezna i provodi se u okviru nastavnih sati sukladno Planu i okvirnom programu osposobljavanja kandidata za vozače.

(2) Nastavni sat traje 45 minuta u okviru 60 minuta radnog vremena, a blok sat 90 minuta u okviru 120 minuta radnog vremena.

(3) Poslije nastavnog sata od 45 minuta predavač i instruktor vožnje moraju pet minuta koristiti za popunjavanje dokumentacije i objašnjenja i deset minuta za pripremu narednog nastavnog sata i odmor, a poslije blok sata dvostruko više.

(4) Ako su ispunjeni uvjeti za preraspodjelu radnog vremena instruktor vožnje može raditi u preraspodijeljenom radnom vremenu prosječno radno vrijeme tijekom kalendarske godine, odnosno sukladno odredbama zakona kojim se reguliraju radni odnosi.

(5) Preraspodijeljeno radno vrijeme, ne smatra se prekovremenim radom.

(6) Instruktor vožnje tijekom osposobljavanja kandidata za vozače smije izvoditi najviše osam nastavnih sati dnevno, u što se uračunavaju i ispitni sati.

(7) Iznimno, u preraspodijeljenom radnom vremenu zbog naravi posla instruktor vožnje smije izvoditi najviše devet nastavnih sati dnevno.

(8) Tjedno radno vrijeme instruktora vožnje ne smije biti dulje od 40 nastavnih sati.

(9) U preraspodijeljenom radnom vremenu zbog naravi posla i provedbe ispita instruktor vožnje smije izvoditi najviše do 48 nastavnih sati tjedno.

(10) Iznimno, preraspodijeljeno tjedno radno vrijeme može se produljiti najviše do 52 nastavna sata, ali najviše dva tjedna tijekom jednog mjeseca i u okvirima preraspodjele mjesečnog radnog vremena.

(11) Mjesečno radno vrijeme instruktora vožnje godišnje u prosjeku traje 168 nastavnih sati, a najviše 184 nastavna sata prema propisanoj satnici za najdulji mjesec.

(12) U preraspodijeljenom radnom vremenu zbog naravi posla i zbog provedbe ispita instruktor vožnje smije izvoditi najviše do 208 nastavnih sati mjesečno.

(13) Ukupno godišnje radno vrijeme instruktora vožnje ne smije biti dulje od radnog vremena propisanog odredbama zakona kojim se reguliraju radni odnosi, umanjeno za neradne dane i godišnji odmor.

(14) Za obračun ukupne satnice rada u obzir se uzimaju ukupno ostvareni nastavni sati u uvjetima preraspodjele i prekovremenog rada, a obračunsko usklađenje do ukupnog radnog vremena izvršava se za razdoblje jedne kalendarske godine.

(15) Radno vrijeme radnika autoškole koji obavljaju stručne poslove (stručni voditelj, predavač i instruktor vožnje) uređuje se sukladno odredbama zakona kojim se reguliraju radni odnosi.

(16) Autoškola je obvezna voditi evidenciju o ukupno realiziranom broju nastavnih sati po instruktoru vožnje te istu dostavljati ovlaštenoj stručnoj organizaciji na mjesečnoj razini, i to do 15. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, putem jedinstvenog informacijskog sustava.

(17) Evidenciju iz stavka 16. ovog članka ovlaštena stručna organizacija obvezna je dostavljati na uvid Ministarstvu.

Članak 21.

(1) Nastava iz nastavnog predmeta PPSP organizira se u skupini do najviše 24 kandidata za vozača, ovisno o prostorno-tehničkim mogućnostima autoškole. Oblik nastave može biti frontalni (predavačka nastava), rad u skupinama, konzultacije, stručne radionice i drugi pogodan oblik, a mora omogućiti aktivno sudjelovanje svih kandidata za vozače u realizaciji nastave.

(2) U tijeku dnevnog radnog vremena s jednom skupinom iz nastavnog predmeta PPSP smiju se održati najviše tri nastavna sata.

(3) Autoškola je dužna obavijestiti ovlaštenu stručnu organizaciju o datumu i vremenu početka izvođenja nastave iz nastavnog predmeta PPSP, najkasnije na dan početka izvođenja nastave, putem jedinstvenog informacijskog sustava.

Članak 22.

(1) Nastava iz nastavnog predmeta UV može započeti s kandidatom za vozača koji je prethodno položio ispit iz nastavnog predmeta PPSP.

(2) Nastava iz stavka 1. ovoga članka izvodi se individualno, a prvih pet sati po jedan nastavni sat dnevno za kandidate za vozača koji se osposobljavaju za B kategoriju. S jednim kandidatom za vozača instruktor vožnje ne smije izvoditi nastavu dulje od dva nastavna sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili na cesti izvan naselja, koja može trajati prema programu osposobljavanja kandidata za vozače.

(3) Za vrijeme nastave iz stavka 1. ovog članka osim kandidata za vozača koji se osposobljava i instruktora vožnje u vozilu mogu biti najviše tri kandidata za vozača.

(4) Za vrijeme nastave u vozilu se mogu nalaziti kandidati za vozače, instruktor vožnje, stručni voditelj autoškole, osoba ovlaštena za nadzor, kandidat za instruktora kad obavlja stručnu praksu, osoba koja se priprema za polaganje stručnog ispita te roditelj ili skrbnik kandidata koji se osposobljava u dogovoru sa stručnim voditeljem autoškole.

(5) Vozilom kojim instruktor vožnje za vrijeme nastavnog sata iz nastavnog predmeta UV prati kandidata za vozača vozila AM, A1, A2, A, F ili G kategorije ne smije upravljati drugi kandidat za vozača.

(6) Instruktor vožnje koji izvodi nastavni sat za osposobljavanje kandidata za vozača koji se osposobljavaju za upravljanje kategorijom vozila iz stavka 5. ovoga članka, smije tijekom tog nastavnog sata raditi isključivo s jednim kandidatom.

(7) Za vrijeme trajanja nastave iz nastavnog predmeta UV kategorija BE, C1, C1E, C, CE i F, vučno i priključno vozilo moraju biti, u drugoj polovici propisanog fonda sati, opterećeni teretom mase propisane Programom vozačkog ispita. Teret na vozilu mora imati deklaraciju o masi izdanu od nadležnog tijela, mora biti složen na paletu (betonska kocka, kamena kocka ili sl.) i propisno učvršćen.

Članak 23.

(1) Nastavni sat iz nastavnog predmeta UV kategorija AM, A1, A2, A, F ili G provodi se na javnoj cesti tako da kandidat za vozača samostalno upravlja vozilom, a instruktor vožnje ga prati vozeći iza njega ili vozeći ispred njega ako ga prati vozilom A1 ili A2 ili A kategorije, s ciljem da mu pokaže pravilan i siguran način vožnje.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, instruktor vožnje potrebne upute kandidatu za vozača daje uz pomoć uređaja za komunikaciju na daljinu.

(3) Kandidat za vozača AM, A1, A2 ili A kategorije za vrijeme vožnje na javnoj cesti mora na sebi imati prsluk reflektirajuće boje s bijelom oznakom »L« u plavom polju i na glavi propisanu i uredno pričvršćenu homologiranu zaštitnu kacigu.

Članak 24.

Kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije, autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do najdulje šest mjeseci od dana početka osposobljavanja, a kandidatu za vozača koji se upisao u program osposobljavanja za upravljanje drugim kategorijama vozila u roku koji je proporcionalno kraći, ovisno od propisanog minimalnog broja nastavnih sati za taj program.

6. Evidencija i dokumentacija

Članak 25.

(1) O osposobljavanju kandidata za vozače autoškola vodi sljedeću evidenciju:

1. evidenciju o osposobljenim kandidatima za vozače – matičnu knjigu,

2. evidenciju o nastavi – dnevnik rada s imenikom.

(2) Autoškola čuva evidenciju o osposobljenim kandidatima za vozača trajno, a ostalu evidenciju tri godine od dana završetka osposobljavanja kandidata za vozača.

(3) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se na računalu i ručno, a ispunjavaju se prema naputku danom uz taj obrazac.

Članak 26.

(1) Dokumentaciju o osposobljavanju kandidata za vozača čini:

1. Ugovor o osposobljavanju kandidata za vozača,

2. Nalozi za osposobljavanje iz nastavnog predmeta UV,

3. Potvrda o završenom dijelu programa osposobljavanja,

4. Knjižica kandidata za vozača,

5. Zapisni list tahografa ili ispis iz digitalnog tahografa.

(2) Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka autoškola čuva tri godine od dana završetka osposobljavanja kandidata za vozača (od dana polaganja vozačkog ispita) osim Knjižice kandidata za vozača koja se čuva najmanje pet godina.

(3) Blok naloga za osposobljavanje kandidata za vozača iz nastavnog predmeta UV iz stavka 1. točka 2. ovoga članka po rednim brojevima zadužuje autoškola od ovlaštene stručne organizacije, o čemu se vodi evidencija u bazi podataka.

(4) Stručni voditelj autoškole po rednom broju zadužuje u autoškoli svakog instruktora vožnje s po jednim blokom naloga za osposobljavanje koji sadrži 50 stranica-obrazaca. Instruktor vožnje u jedan obrazac po rednim brojevima dnevno sukcesivno upisuje sve nastavne sate koje realizira za kategorije vozila za koje osposobljava kandidate za vozače (svaki sat se upisuje posebno bez obzira radi li se o blok satu (jedan redni broj – jedan nastavni sat), a najviše devet, uključujući i ispite iz predmeta UV. Kada instruktor vožnje popuni blok naloga za osposobljavanje, predaje ga stručnom voditelju autoškole i zadužuje novi.

(5) Instruktor vožnje dnevno popunjava obrazac naloga tako da neposredno prije početka nastavnog sata kandidata za vozača poštujući redne brojeve od 1. do 9. upisuje kategoriju vozila, marku i tip, registarsku oznaku, prezime i ime kandidata za vozača koji započinje nastavni sat, njegov redni broj nastavnog sata, oznaku nastavne vježbe, vrijeme početka sata u rubrici »od« i mjesto ili relaciju vožnje, a po završetku nastavnog sata vrijeme završetka u rubriku »do« i broj prijeđenih kilometara, a potom kandidat za vozača u predviđenu rubriku potpisuje da je realizirao nastavni sat.

(6) Instruktor vožnje kod sebe u vozilu tijekom osposobljavanja smije imati samo po jedan blok naloga s ovjerenim obrascima od strane stručnog voditelja autoškole za tekući tjedan, maksimalno do sedam radnih dana.

(7) Nalog za osposobljavanje kandidata za vozače instruktor vožnje uredno i propisno popunjava tako da slijedi redne brojeve obrazaca bez preskakanja i vodi prema uputama danim uz obrazac naloga. Ukoliko dođe do eventualne pogreške tijekom popunjavanja obrasca naloga, isti mora ostati storniran u bloku, a pogreška ovjerena i potpisana od strane stručnog voditelja autoškole.

Članak 27.

(1) Obrasce evidencija iz članka 25. stavka 1. te dokumentacije iz članka 26. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika propisuje i tiska ovlaštena stručna organizacija iz članka 206. Zakona.

(2) Obrazac evidencije o osposobljenim kandidatima za vozače (matična knjiga) iz članka 25. stavak 1. točka 1. ovoga Pravilnika sadrži:

• na naslovnici: naziv i šifru autoškole, redni broj knjige, datum početka i završetka evidencije, godinu evidencije i potpis odgovorne osobe,

• serijski broj,

• na unutarnjim stranicama: redni broj, prezime i ime kandidata za vozača te ime roditelja, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja, prebivalište (boravište) i adresa stanovanja, datum upisa u autoškolu, kategoriju vozila, datum početka osposobljavanja iz PPSP-a, datum završetka osposobljavanja iz PPSP-a, datum položenog ispita iz PPSP-a, datum početka osposobljavanja iz UV-a, datum završetka osposobljavanja iz UV-a, datum polaganja ispita iz UV-a (datum položenog ispita u cijelosti), napomenu (u koju se upisuje broj mobitela, e-mail, i sl.) te podaci o primopredaji matične knjige.

(3) Obrazac evidencije o nastavi (dnevnik rada s imenikom) iz članka 25. stavak 1. točka 2. ovoga Pravilnika sadrži:

• na naslovnici: naziv i šifru autoškole, naziv nastavnog predmeta, redni broj, godinu, datum početka i završetka evidencije, prezime i ime predavača, potpis stručnog voditelja autoškole i mjesto pečata,

• na unutarnjim stranicama: redni broj, matični broj kandidata za vozača, prezime i ime kandidata za vozača, kategoriju vozila, evidenciju prisustvovanja nastavi, provjeru znanja tijekom nastave, napomenu, datum, nastavne cjeline/jedinice, broj sati i napomenu,

• na stražnjoj stranici naputak za evidenciju o nastavi.

(4) Obrazac naloga za osposobljavanje iz nastavnog predmeta UV iz članka 26. stavak 1. točka 2. ovoga Pravilnika sadrži:

• na naslovnici: naziv i šifru autoškole, godinu, datum početka i završetka vođenja, prezime i ime instruktora vožnje, datum zaduženja bloka naloga, bloka i redni broj obrasca od broja do broja, potpis instruktora vožnje, prezime i ime te potpis stručnog voditelja autoškole i mjesto pečata,

• na unutarnjim stranicama: naziv autoškole i šifru instruktora vožnje, datum, serijski broj obrasca, redni broj sata, kategoriju vozila, marku i tip vozila, registarsku oznaku vozila, prezime i ime kandidata za vozača, redni broj nastavnog sata, oznaku nastavne vježbe, vrijeme vožnje od do, mjesto ili relaciju vožnje, broj prijeđenih kilometara, potpis kandidata za vozača, potpis instruktora vožnje, prezime, ime i potpis stručnog voditelja autoškole i mjesto pečata.

(5) Obrazac potvrde o završenom dijelu programa osposobljavanja iz članka 26. stavak 1. točka 3. ovoga Pravilnika sadrži:

• prezime i ime kandidata za vozača, matični broj, naziv autoškole, adresa sjedišta autoškole, podatke o datumu prekida osposobljavanja u predmetnoj autoškoli, podatke o realiziranom dijelu programa osposobljavanja, potpis instruktora vožnje, potpis stručnog voditelja autoškole i mjesto pečata.

(6) Obrazac Knjižice kandidata za vozača iz članka 26. stavak 1. točka 4. ovoga Pravilnika sadrži:

• na naslovnici korica: ime i prezime kandidata za vozača, broj telefona/mobitela, e-mail, naziv autoškole i broj registra, kategoriju za koju se kandidat za vozača osposobljava te serijski broj,

• na unutarnjoj strani korica: upute o korištenju knjižice i kako uštedjeti eko-vožnjom,

• na vanjskoj strani korica: načela sigurne vožnje,

• na unutarnjim stranicama: podatke o autoškoli (naziv, sjedište, adresa, matični broj, broj registra), podatke o kandidatu za vozača (ime, prezime, OIB, ime roditelja, datum rođenja, prebivalište, adresa, država, broj liječničkog uvjerenja, podatke o vozačkoj dozvoli, ako ju posjeduje), datum izdavanja, potpis kandidata za vozača, potpis stručnog voditelja autoškole i serijski broj, potvrdu evidencije osposobljavanja, evidenciju dodatnog i ponovnog osposobljavanja, evidenciju osposobljavanja iz nastavnog predmeta UV, podatke o evidenciji vožnje autocestom/brzom cestom i evidenciju provedenih ispita iz sva tri nastavna predmeta (PPSP, PPP, UV).

Članak 28.

(1) U slučaju prestanka djelovanja autoškole, matična knjiga se pohranjuje kod pravnog sljednika.

(2) Ukoliko autoškola nema pravnog sljednika matična knjiga predaje se ovlaštenoj stručnoj organizaciji najkasnije u roku 15 dana od dana prestanka rada autoškole.

7. Financiranje

Članak 29.

(1) Troškove osposobljavanja u cijelosti snosi kandidat za vozača.

(2) Pri prelasku u drugu autoškolu, kandidat za vozača obvezan je podmiriti stvarno nastale troškove postupka ispisa utvrđene ugovorom o osposobljavanju.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Kandidati za vozače koji su započeli osposobljavanje prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, osposobljavanje će dovršiti prema odredbama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine« br. 124/12, 129/12, 146/12, 151/13 i 160/13) u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Ukoliko kandidati za vozače iz stavka 1. ovoga članka u predviđenom roku ne dovrše osposobljavanje autoškola je obvezna osposobiti ih sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članka 31.

Kandidati za vozače koji su prekinuli osposobljavanje, a čiji prekid je trajao dulje od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, obvezni su se ponovno osposobiti iz nastavnih predmeta PPSP, PPP i UV.

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine« br. 124/12, 129/12, 146/12, 151/13 i 160/13).

Članak 33.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 011-02/17-01/147

Urbroj: 511-01-152-17-5

Zagreb, 21. prosinca 2017.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG 1.

PLAN I OKVIRNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE

I. PLAN OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE

Osposobljavanje kandidata za vozače djelatnost je koja se obavlja u općem interesu, a pretpostavlja jedinstveni nastavni proces koji se provodi prema propisanim sadržajima utvrđenim Programom vozačkog ispita.

Obuhvaća nastavne predmete:

1. Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP),

2. Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (PPP),

3. Upravljanje vozilom (UV).

1. Minimalni broj nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače

Minimalni broj nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila određene kategorije prikazan je tabelarnim pregledom koji čini sastavni dio ovoga plana, a izrađen je prema sadržajima utvrđenim Programom vozačkog ispita.

Kandidat za vozača vozila bilo koje kategorije koji nema vozačku dozvolu obvezan je prisustvovati najmanje 30 nastavnih sati nastavi iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila. Kandidat za vozača koji posjeduje vozačku dozvolu kategorije vozila B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D, DE ili H, a osposobljava se za kategoriju vozila A1, A2 ili A, nije obvezan prisustvovati nastavi iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila. Ukoliko kandidat za vozača već posjeduje vozačku dozvolu za upravljanje vozilom neke od kategorija, obvezan je tom nastavnom predmetu prisustvovati najmanje broj nastavnih sati predviđenih za to u tabelarnom prikazu.

Kandidat za vozača vozila bilo koje kategorije koji nema vozačku dozvolu obvezan je prisustvovati nastavi iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći. Ukoliko kandidat za vozača već posjeduje vozačku dozvolu za upravljanje vozilom neke od kategorija, nije obvezan prisustvovati nastavi iz ovoga nastavnog predmeta.

Kandidat za vozača vozila bilo koje kategorije dužan je tijekom osposobljavanja u sklopu nastavnog predmeta UV odvoziti broj nastavnih sati predviđen za određenu kategoriju vozila tabelarnim prikazom. Pri tome kandidat za vozača vozila B kategorije tijekom osposobljavanja mora upravljati vozilom najmanje dva nastavna sata noću i najmanje tri nastavna sata na autocesti ili na brzoj cesti ili na državnoj cesti gdje autocesta ili brza cesta nije izgrađena, što se posebno evidentira u knjižici kandidata za vozača.

Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila

Želi steći

kategoriju

Nastavni

predmet

Ne posjeduje

vozačku dozvolu

Posjeduje vozačku dozvolu kategorije
AMA1A2ABBEC1C1ECCED1D1EDDEFGH
AMPPSP3044
PPP*
UV151010
A1PPSP30
PPP*
UV20106547777777777777
A2PPSP3303
PPP*
UV201106105415151515151515151515151515
APPSP33033
PPP*
UV25210610155415151515151515151515151515
BPPSP30444444
PPP*
UV35303030301053030
BEPPSP5
UV10
C1PPSP1010
UV1010
C1EPPSP5
UV10
CPPSP151555
UV15151010
CEPPSP5
UV10
D1PPSP201010
UV201515
D1EPPSP5
UV10
DPPSP20101055
UV2520201010
DEPPSP5
UV10
FPPSP304
PPP*
UV151010
GPPSP304
PPP*
UV151010
HPPSP30303030303030303030
UV50505050505050505050


* Broj nastavnih sati propisan je programom kojeg donosi ministar nadležan za zdravstvo.

1 Nastava se može realizirati na motociklu A1 kategorije prvih pet nastavnih sati.

2 Nastava se može realizirati na motociklu A1 ili A2 kategorije prvih deset nastavnih sati.

3 Autoškola temeljem procjene predznanja kandidata planira i određuje potreban broj sati nastave u ovisnosti za koju kategoriju se kandidat osposobljava (A2 ili A).

4 Kandidat koji posjeduje vozačku dozvolu A1 ili A2 ili A kategorije za upravljanje vozilom bez poluge ručnog mjenjača, a želi polagati vozački ispit za A1 ili A2 ili A kategoriju na vozilu s polugom ručnog mjenjača.

5 Kandidat koji posjeduje vozačku dozvolu B kategorije za upravljanje vozilom bez papučice spojke (automatizirani prijenos), a želi polagati vozački ispit za B kategoriju na vozilu s klasičnim (ručnim) mjenjačem.

6 Ako je kandidat za vozača položio vozački ispit za AM kategoriju.

II. OKVIRNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE

Izvođenje sadržaja okvirnog programa trebaju kandidatu za vozača omogućiti:

− upoznavanje temeljnih propisa koji uređuju odvijanje cestovnog prometa,

− razvijanje svijesti o ponašanju u cestovnom prometu u skladu s prometnim propisima,

− stjecanje navika primjene tehnike sigurne vožnje i veće razine kulture ponašanja u cestovnom prometu,

− upoznavanje s prometnim pravilima i načinom djelovanja sila na vozilo tijekom vožnje i kočenja,

− upoznavanje s karakteristikama vozila na kojem se osposobljava,

− naučiti postupak dnevnog preventivnog pregleda i značenje tehničke ispravnosti vozila za sigurnu vožnju,

− razvijanje vještina i navika za sigurno i samostalno upravljanje vozilom, uz poštivanje prometnih propisa i sigurnosnih pravila,

− usvajanje načela defenzivne vožnje, učenje predviđanja i prepoznavanja opasnih situacija u prometu,

− učenje racionalne i ekonomične vožnje i razvijanje svijesti o potrebi očuvanja okoliša, zdravlja i života ljudi te čuvanju imovine i vrijednosti,

− usvajanje temeljnih znanja i načela za pružanje prve pomoći i samopomoći u prometnoj nesreći.

Sadržaje okvirnog programa osposobljavanja kandidata za vozače za kategoriju vozila za koju se kandidata osposobljava proizlaze iz sadržaja propisanih Programom vozačkog ispita.

1. Sadržaji iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila

1.1. Sadržaji za sve kategorije vozila

Propisi u cestovnom prometu: izrazi, kategorije vozila, uvjeti za upravljanje vozilom, stjecanje prava na upravljanje vozilom, obveze i odgovornosti sudionika u prometu.

Ponašanje vozača: prometna kultura, stavovi i navike, oprez i pozornost u prometu, uvjeti vidljivosti i vremenske prilike, uočavanje prometne situacije, percepcija, predviđanje, gledanje iz vozila, procjena opasnosti prometne situacije i proces donošenja pravilne odluke, pravodobno reagiranje, vrijeme reagiranja, ponašanje prema drugim sudionicima, defenzivna vožnja, rizično ponašanje, promjene u ponašanju pod utjecajem alkohola, opojnih droga, lijekova, utjecaj psihofizičkog stanja i umora, mladi vozači.

Ostali sudionici u prometu: posebni rizici vezani uz nedostatak iskustva ostalih sudionika u prometu i najugroženije kategorije sudionika, djeca, pješaci, biciklisti, vozači mopeda, vozači motocikla i osobe s invaliditetom, obveze vozača.

Vozilo: dokumenti, osnove funkcioniranja uređaja na vozilu, oprema vozila, vidljivost iz vozila, vozačka ogledala, instrument ploča u vozilu, svjetlosno-signalni uređaji i uporaba, uporaba sigurnosnih pojaseva i naslona za glavu, uporaba zaštitne opreme za djecu, uređaj za upravljanje, uređaj za zaustavljanje, ovjesi, gume, sigurnosni uređaji, vuča vozila, prijevoz tereta, prijevoz osoba, registracija i tehnički pregled, postupak u slučaju kvara na vozilu, mjere pri napuštanju vozila. Pravila korištenja vozila u odnosu na zaštitu okoliša, ekonomična potrošnja goriva, eko vožnja, ograničenje štetnih plinova.

Cesta: karakteristike različitih vrsta cesta, kolnik, stanje kolnika i utjecaj vremenskih prilika, prianjanje, sile koje djeluju na vozilo, razmak i procjena razmaka između vozila u vožnji, zaustavni put vozila, put kočenja i put reagiranja, radovi na cesti.

Znakovi u prometu: prometni znakovi, prometna svjetla i svjetlosne oznake, oznake na kolniku i drugim površinama; znaci koje daju ovlaštene osobe, zvučni i svjetlosni znaci, postupanje prema znakovima u prometu.

Prometna i sigurnosna pravila: radnje vozilom u prometu, uključivanje u promet i isključivanje iz prometa, kretanje vozila, brzina i procjena brzine kretanja vozila, skretanje, propuštanje vozila i prednost prolaska, promet na raskrižju, upravljanje prometom na raskrižju, mimoilaženje, pretjecanje i obilaženje, zaustavljanje i parkiranje, promet na prijelazu ceste preko željezničke pruge, promet na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila, vožnja u koloni, vožnja u tunelu, vozila pod pratnjom i vozila s pravom prednosti prolaska.

Vožnja u naselju (gradu): pravila vožnje cestom s jednosmjernim prometom i cestom s više prometnih traka, prestrojavanje, izbor prometne trake, pravila vožnje kružnim tokom prometa.

Vožnja izvan naselja (grada): pravila vožnje cestom izvan naselja, održavanje potrebnog razmaka između vozila, pravila ponašanja tijekom pretjecanja, vožnja zavojima, vožnja na uzdužnom nagibu.

Vožnja u posebnim uvjetima: smanjena vidljivost, noć, vremenski uvjeti, kiša, magla, zimski uvjeti, ograničenje prometa.

Pravila ponašanja u slučaju prometne nesreće: dužnosti, postupak, sigurnosne mjere.

1.2. Posebni sadržaji za kategorije vozila AM, A1, A2 i A

Korištenje zaštitne opreme: rukavice, obuća, odjeća, zaštitna kaciga.

Uočljivost vozača vozila tih kategorija u odnosu na druge sudionike u prometu.

Čimbenici rizika vezani uz različite uvjete na cesti s dodatnom pozornošću na skliske dijelove kolnika (poklopci kanala za odvodnju, tramvajske tračnice, oznake na kolniku i sl.).

Vozila tih kategorija u funkciji sigurnosti cestovnog prometa, a posebno kočnice.

1.3. Posebni sadržaji vezani uz kategorije C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, H

Propisi o radnom vremenu i obveznim odmorima mobilnih radnika, posade, vremena vožnje, prekidi vožnje, odmori vozača, odgovornost prijevoznika, izuzeća,

Tahografi, nadzorni uređaji, zapisni list,

Pravila koja se odnose na prijevoz tereta ili putnika,

Dokumenti vozila i prijevozna dokumentacija za domaći i međunarodni prijevoz tereta i putnika,

Čitanje autokarte, ceste, planiranje puta, korištenje navigacijskih sustava (nije obvezno)

Posebnosti vezane za konstrukciju i funkcioniranje motora i uređaja, zaštita protiv smrzavanja, uporaba i funkcioniranje kočionog sustava, sustava za reguliranje brzine te ABS, ARS, ESP sustava, tipovi, uporaba-funkcioniranje, glavni dijelovi, korištenje i svakodnevno održavanje sustava za spajanje vučnog i priključnog vozila,

Gume, konstrukcija, montaža, pravilna uporaba i održavanje, mjere prigodom skidanja i zamjene guma na vozilu,

Mjere koje treba poduzeti prilikom skidanja ili zamjene kotača,

Nosivost, masa, ukupna masa, najveća dopuštena masa vozila, osovinsko opterećenje,

Dimenzije vozila i ograničenja vidnog polja vezanog uz karakteristike vozila;

Sigurnosni čimbenici vezani za prijevoz tereta: izvanredni prijevoz, prijevoz opasnih tvari, prijevoz specijalnih tereta, označavanje vozila, oprema, kontrola tereta (utovar, slaganje, pričvršćivanje), različite vrste tereta (tekućine, tereti koji vise, životinje), utovar i istovar tereta i uporaba sredstava za utovar i opreme (za kategorije C, CE, C1, C1E,);

Odgovornost vozača u odnosu na prijem, prijevoz i isporuku tereta sukladno propisanim i dogovorenim uvjetima,

Način utvrđivanja kvarova na vozilu,

Preventivno održavanje vozila i nužni tekući popravci,

Odgovornost vozača vezana za prijevoz putnika: vrste prijevoza i autobusa (autobusi javnog prijevoza, turistički autobusi, autobusi posebnih dimenzija, …), udobnost i sigurnost putnika, prijevoz djece, označavanje autobusa, nužne provjere prije kretanja, (samo za kategorije D1, D1E, D i DE).

Ponašanje u slučaju prometne nesreće, mjere koje treba poduzeti nakon nesreće, mjere prve pomoći, mjere u slučaju požara i sl.

2. Sadržaji iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom

2.1. Kategorije AM, A1, A2 i A

1. Upoznavanje i priprema vozila.

2. Namještanje zaštitne opreme: rukavice, odjeća, obuća i zaštitna kaciga.

3. Dnevni preventivni tehnički pregled vozila.

A) Posebne radnje vozilom – sadržaji na prometnom vježbalištu

1. Skidanje vozila s njegovih nožica, postavljanje na nožice, pokretanje bez pomoći motora, hodajući uz vozilo.

2. Vožnja po pravcu i zaustavljanje.

3. Mijenjanje brzina, vožnja malom brzinom i zaustavljanje.

4. Slalom vožnja.

5. Vožnja po osmici.

6. Kočenje i zaustavljanje.

B) Sadržaji osposobljavanja na javnoj cesti – ponašanje u prometu

1. Uključivanje u promet i isključivanje iz prometa: utvrđivanje prometnih uvjeta, uporaba pokazivača smjera, kontrola vozila, izbor trenutka za uključivanje, propuštanje pješaka i vozila, zaustavljanje, mjere opreza, silazak s vozila, ostavljanje vozila.

2. Vožnja cestom: položaj vozila u prometnoj traci, izbor prometne trake, održavanje razmaka, kontrola vozila, mijenjanje brzina, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine kolničkim, prometnim i vremenskim uvjetima (kiša, noć, magla, ako postoji), mimoilaženje, propuštanje vozila pri mimoilaženju, praćenje uvjeta i odvijanja prometa.

3. Vožnja zavojima, kočenje prilagodba brzine vožnje.

4. Približavanje raskrižju, prestrojavanje, vožnja raskrižjem, skretanje ulijevo i udesno, izbor prometne trake, promjena prometnih traka, propuštanje vozila, odnos prema pješacima.

5. Postupanje prema znakovima u prometu.

6. Pretjecanje i obilaženje (ako je moguće): pravilnost postupka, provjera prometnih uvjeta, uporaba pokazivača smjera, prilagodba brzine vožnje.

7. Uključivanje na autocestu ili brzu cestu ili cestu namijenjenu za promet motornih vozila i isključivanje s tih cesta (ako postoji), korištenje trake za ubrzavanje i usporavanje.

8. Upravljanje vozilom prometnicama s posebnim karakteristikama (ako postoje): kružni tok prometa, prijelaz ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u razini, vožnja uz stajališta vozila javnog prijevoza putnika, vožnja u tunelu, vožnja uzbrdicama ili nizbrdicama.

9. Samostalna vožnja.

10. Ponašanje prema drugim sudionicima u prometu sukladno prometnim propisima i pravilima.

2.2. Kategorija B i BE

1. Upoznavanje i priprema vozila.

2. Prilagodba sjedala, pravilan položaj za vožnju.

3. Prilagodba vozačkih ogledala, vezanje sigurnosnog pojasa, prilagodba naslona za glavu.

4. Dnevni preventivni tehnički pregled vozila.

5. Spajanje vučnog i priključnog vozila, kočionih i elektroničkih spojeva (samo za kategoriju BE).

6. Sposobnost čitanja autokarte, planiranje puta (itinerera), uporaba elektroničkih sustava za navigaciju (nije obvezno).

A) Posebne radnje vozilom – sadržaji na prometnom vježbalištu

1. Vožnja po pravcu, mijenjanje brzina i zaustavljanje.

2. Vožnja unaprijed-unatrag po pravcu s promjenom smjera.

3. Okretanje vozila zbog promjene smjera (korištenjem vožnje unatrag i unaprijed).

4. Parkiranje vozila.

5. Kočenje i zaustavljanje.

B) Sadržaji osposobljavanja na javnoj cesti – ponašanje u prometu

1. Uključivanje u promet i isključivanje iz prometa: utvrđivanje prometnih uvjeta i uključivanje, uporaba pokazivača smjera, propuštanje pješaka i vozila, zaustavljanje, mjere opreza, ostavljanje vozila.

2. Polukružno okretanje, okretanje vozila s više postupaka, okretanje vozila zbog promjene smjera, parkiranje vozila (bočno, okomito ili koso, naprijed ili unatrag).

3. Postupanje prema znakovima u prometu.

4. Vožnja: položaj vozila u prometnoj traci, promjena prometne trake, održavanje razmaka, kontrola vozila, položaja tijela i ruku; mijenjanje brzina, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine kolničkim, prometnim i vremenskim uvjetima (kiša, magla, snijeg, noć, ako postoje), mimoilaženje i propuštanje vozila, praćenje uvjeta i odvijanja prometa, samostalna vožnja (samostalno pronalaženje puta i odredišta), prepoznavanje opasnih situacija.

5. Vožnja zavojima, prilagodba brzine vožnje, kočenje.

6. Vožnja raskrižjem: približavanje, prestrojavanje, vožnja različitim vrstama raskrižja u odnosu na način uređenja odvijanja prometa, prilagođavanje brzine vožnje, uočavanje prometne situacije, izbor prometne trake, skretanje. odnos prema pješacima, propuštanje vozila.

7. Pretjecanje i obilaženje (ako je moguće): procjena mogućnosti i opasnosti, pravilnost postupka vožnja uz parkirana vozila, prilagodba brzine vožnje, postupak kada pretječe drugo vozilo.

8. Uključivanje na autocestu ili brzu cestu ili cestu namijenjenu za promet motornih vozila i isključivanje s tih cesta (ako postoji), pravilnost postupka, korištenje trake za ubrzavanje i usporavanje.

9. Vožnja u naselju (gradu) i izvan naselja (grada).

10. Vožnja prometnicama s posebnim karakteristikama (ako postoje): kružni tok prometa, prijelaz preko željezničke ili tramvajske pruge u razini, vožnja uz autobusna (tramvajska) stajališta, vožnja u tunelu, vožnja duljim uzbrdicama ili nizbrdicama.

11. Samostalna vožnja.

12. Sigurna i energetski učinkovita vožnja: Vožnja na način koji osigurava sigurnost te smanjuje potrošnju goriva i emisije ispušnih plinova tijekom ubrzavanja, usporavanja, vožnje uzbrdicom i nizbrdicom, kad je to potrebno mijenjanjem brzina ručno. Eko vožnja, vožnja koja osigurava ekonomičnost i sigurnost te energetsku učinkovitost, uzimajući u obzir broj okretaja motora u minuti, mijenjanje brzina, kočenje i ubrzavanje te primjenu pravila eko vožnje.

13. Ponašanje prema drugim sudionicima u prometu sukladno prometnim propisima i pravilima.

2.3. Kategorija C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE

1. Upoznavanje i priprema vozila.

2. Prilagodba sjedala, pravilan položaj za vožnju.

3. Prilagodba vozačkih ogledala, vezanje sigurnosnim pojasom, prilagodba naslona za glavu (ako je moguće).

4. Dnevni preventivni tehnički pregled vozila.

5. Provjera sustava pomoći pri kočenju, tlak zraka, spremnik za zrak, tekućine u vozilu (razinu ulja u motoru, tekućine za hlađenje, tekućine za pranje stakala); provjera i korištenje instrument ploče s instrumentima i uređajima, i provjera opreme vozila, provjera i postavljanje zapisnog lista u tahograf, rukovanje s nadzornim uređajem i pripadajućim karticama.

6. Provjera sigurnosnih čimbenika vezanih za utovar tereta, karoserija, cerade, vrata tovarnog prostora, mehanizam za utovar tereta (ako postoji), zaključavanja kabine (ako postoji), način utovara, osiguranje tereta (samo za kategorije C1, C, C1E, CE).

7. Provjera mehanizma spajanja vučnog i priključnog vozila, kočionih i električnih spojeva (samo za kategoriju C1E, CE, D1E, DE).

8. Sposobnost poduzimanja posebnih mjera zaštite vozila, kontrola karoserije, pomoćnih vrata, izlaza u slučaju opasnosti, oprema za prvu pomoć, aparati za gašenje požara i druga sigurnosna oprema (samo za kategoriju D1, D1E, D, DE).

9. Sposobnost čitanja autokarte planiranja puta (itinerera), uporaba elektroničkih sustava za navigaciju (nije obvezno).

A) Posebne radnje vozilom – sadržaji na prometnom vježbalištu

1. Spajanje i odvajanje vučnog i priključnog vozila.

2. Vožnja unaprijed-unatrag po pravcu s promjenom smjera.

3. Parkiranje vozila.

B) Sadržaji osposobljavanja na javnoj cesti – ponašanje u prometu

1. Uključivanje u promet i isključivanje iz prometa: utvrđivanje prometnih uvjeta i uključivanje, kontrola vozila, propuštanje pješaka i vozila, zaustavljanje, rad s tahografom i nadzornim uređajem, očitavanje podataka, izlazak iz vozila, odvajanje priključnog vozila, osiguranje vozila od pokretanja i ostavljanje vozila.

2. Postupanje prema znakovima u prometu.

3. Vožnja: položaj vozila u prometnoj traci, izbor i promjena prometne trake, održavanje razmaka, kontrola vozila, položaj tijela, rad upravljačem i mjenjačem, mijenjanje brzina, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine kolničkim, prometnim i vremenskim (kiša, magla, snijeg, noć, ako postoje) mimoilaženje, propuštanje vozila pri mimoilaženju, vožnja zavojima, praćenje uvjeta i odvijanja prometa, samostalna vožnja (samostalno pronalaženje puta i odredišta), prepoznavanje opasnih situacija.

4. Vožnja zavojima, prilagodba brzine vožnje, kočenje.

5. Vožnja na redovnoj liniji između dva mjesta (gradski ili prigradski prijevoz): udobnost i sigurnost vožnje, (samo za kategorije D1, D1E, D, DE).

6. Polazak vozilom na uzbrdici (nizbrdici): polazak s pomoću ručne kočnice, ostavljanje vozila na nizbrdici (uzbrdici) i postavljanje klinastih podmetača.

7. Polukružno okretanje, okretanje vozila zbog promjene smjera.

8. Parkiranje vozila kako bi se omogućio siguran ulaz i izlaz putnika iz autobusa na autobusnom stajalištu ili kolodvoru (samo za kategorije D1, D1E, D i DE).

9. Vožnja raskrižjem: približavanje, prilagođavanje brzine, uočavanje prometne situacije, vožnja različitim tipovima raskrižja i načina upravljanja prometom, propuštanje vozila, skretanje, odnos prema drugim sudionicima.

10. Pretjecanje, obilaženje, mimoilaženje (ako je moguće): procjena mogućnosti i opasnosti, pravilnost, vožnja uz određenu zapreku, prilagođavanje brzine vožnje, postupak kada drugo vozilo pretječe.

11. Vožnja u naselju (gradu) i izvan naselja (grada).

12. Vožnja prometnicama s posebnim karakteristikama (ako postoje): kružni tok prometa, prijelaz preko željezničke ili tramvajske pruge u razini, vožnja uz autobusna (tramvajska) stajališta, vožnja u tunelu, vožnja duljim uzbrdicama ili nizbrdicama.

13. Sigurna i energetski učinkovita vožnja: Vožnja na način koji osigurava sigurnost te smanjuje potrošnju goriva i emisije ispušnih plinova tijekom ubrzavanja, usporavanja, vožnje uzbrdicom i nizbrdicom, kad je to potrebno mijenjanjem brzina ručno. Eko vožnja, vožnja koja osigurava ekonomičnost i sigurnost te energetsku učinkovitost, uzimajući u obzir broj okretaja motora u minuti, mijenjanje brzina, kočenje i ubrzavanje te primjenu pravila eko vožnje.

14. Ponašanje prema drugim sudionicima u prometu sukladno prometnim propisima i pravilima.

2.4. Kategorija F i G

1. Upoznavanje i priprema vozila.

2. Prilagodba sjedala i vozačkih ogledala.

3. Dnevni preventivni tehnički pregled vozila.

4. Provjera sigurnosnih čimbenika u vezi s opterećenjem priključnog vozila,

5. karoserija, učvršćivanje tereta.

A) Posebne radnje vozilom – sadržaji na prometnom vježbalištu

1. Spajanje i odvajanje vučnog i priključnog vozila.

2. Vožnja unaprijed-unazad po pravcu i s promjenom smjera.

3. Parkiranje vozila.

B) Sadržaji osposobljavanja na javnoj cesti – ponašanje u prometu

1. Uključivanje u promet i isključivanje iz prometa: utvrđivanje prometnih uvjeta i uključivanje, uporaba pokazivača smjera, propuštanje pješaka i vozila, zaustavljanje, mjere opreza, ostavljanje vozila.

2. Polazak vozilom na uzbrdici (nizbrdici), uz korištenje pomoćne i radne kočnice.

3. Polukružno okretanje, okretanje vozila zbog promjene smjera, parkiranje.

4. Postupanje prema znakovima u promet.

5. Vožnja: položaj vozila u prometnoj traci, promjena prometne trake, održavanje razmaka, kontrola vozila, položaja tijela i ruku; mijenjanje brzina, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine kolničkim, prometnim i vremenskim uvjetima (kiša, magla, snijeg, noć, ako postoje), mimoilaženje i propuštanje vozila, praćenje uvjeta i odvijanja prometa, samostalna vožnja (samostalno pronalaženje puta i odredišta), prepoznavanje opasnih situacija.

6. Vožnja zavojima, prilagodba brzine vožnje, kočenje.

7. Vožnja raskrižjem: približavanje, prestrojavanje, vožnja različitim vrstama raskrižja u odnosu na način uređenja odvijanja prometa, prilagođavanje brzine vožnje, uočavanje prometne situacije, izbor prometne trake, skretanje, odnos prema pješacima, propuštanje vozila.

8. Pretjecanje i obilaženje (ako je moguće): procjena mogućnosti i opasnosti, pravilnost postupka, vožnja uz parkirana vozila, prilagodba brzine vožnje, postupak kada pretječe drugo vozilo.

9. Uključivanje na autocestu ili brzu cestu ili cestu namijenjenu za promet motornih vozila i isključivanje s tih cesta (ako postoji), pravilnost postupka, korištenje trake za ubrzavanje i usporavanje.

10. Vožnja u naselju (gradu) i izvan naselja (grada).

11. Vožnja prometnicama s posebnim karakteristikama (ako postoje): kružni tok prometa, prijelaz preko željezničke ili tramvajske pruge u razini, vožnja uz autobusna (tramvajska) stajališta, vožnja u tunelu, vožnja duljim uzbrdicama ili nizbrdicama.

12. Eko vožnja, vožnja na ekološki osviješten i prihvatljiv način, provjera tlaka u gumama, vještina mijenjanja brzina, pravila ekovožnje.

13. Ponašanje prema drugim sudionicima u prometu sukladno prometnim propisima i pravilima.

3. Sadržaji iz nastavnog predmeta
Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim
u prometnoj nesreći

Sadržaji iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći realizirat će se sukladno programu kojeg donosi ministar nadležan za zdravstvo.

Obrazac 1.

Obrazac 2.

Obrazac 3.